't Vliegend Blaadje, KLEINE COURANT VOOR HELDER NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1986. Zaterdag 27 Februari 1892. Twintigste Jaargang, KALENDER DEK WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. Gemeenteraad van Helder. „ONTËRFD". Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn«. 36. Abonnement p. 8 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad f 1,20. Afzonderlijke nummers2 Cent. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG, Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Burnux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentaën van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer- 5 Groote letters worden naar plaatsrnimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Opkomst der Zon 6 u. 53 m. Onderg. 5 u. 24 m. FEBRUARI, Sprokkelmaand, 29 dagen. Zondag 28 Nieuwe Maan. Maandag 29 MAART, Lentemaand, 31 dagen. Dinsdag 1 Vastenavond. Woensdag 2 Aschdag. Donderdag 3 Vrijdag 4 Zaterdag 5 Eerste Kwartier. HELDER, 26 Februari 1892. Woensdagavond gaf de Muziek ver - eeniging «Crescendo*, een vocaal en instru mentaal concert in Tivoli, onder directie van de hh. H. A. Egbers en J. C. Reijers. ft Programma bestond uit vier nummers voor elke afdeeling. In 't algemeen kan men zeggen, dat de zang bij dit gezelschap steeds vooruitgaat. De koren klonken krach tig en frisch't inzetten was steeds vrij goed en op de nuanceering werd gelet. Ook hoorden we met genoegen de soli en duetten. In de eerste plaats maken we hier melding van 't duet in de «Engelenzang, duet tusschen tenor en bas, voorgedragen door de bh. J. A. Meijer en F. Th. de Haas beide zangers hebben daarin uitste kend voldaan. De hr. Leewens droeg als extra nummer voor een Aria uitDe Schep ping* van Haydn. Voorzeker zijn we de tolk van de daar aanwezigen, wanneer we zeggen, dat we dien tenorzanger gaarne meermalen zouden zien optreden, 't Instru mentaal gedeelte voldeed zeer goed. 't Zou echter nog meer aan den eisch voldoen, wanneer de koperen blaasinstrumenten konden versterkt worden. Jeugdige liefheb bers van muziek konden bij dit gezelschap een uitmuntende gelegenheid vinden zich onder de leiding van den bekwamen direc teur, wanneer ze eenige hoogte hadden be reikt, verder te oefenen. 't Aantal belangstellenden was vrij aan zienlijk. Door 't Hollandsch Tooneelgezel- schap, onder directie van den hr. A. van Lier, zal Dinsdag 1 Maart in den Stads schouwburg Koningstraat, worden opge voerd „Pension Scholier", van Carl Laufs, voorafgegaan door 't blgspel „Mijn nieuwe hoed" door M. S. Trgtel. (Zie verder de in dit blad geplaatste annonce). Naar we vernemen, zal de Scherm en Gymnastiek-Vereen. Oefening kweekt Kunst* haar tienjarig bestaan op Zater dag 26 Maart in Tivoli feestelijk herdenken. De minister van marine brengt ter kennis van belanghebbenden, dat dit jaar twintig jongelingen kunnen worden ge plaatst als adelborst voor den zeedienst. Voor een 4-jarige opleiding wordt be taald f 1600, in 8 termijnen van f 200. Aanmelding vóór of uiterlijk op 1 Mei a.s. bg een op zegel geschreven en aan den genoemden minister te zenden verzoek. Verdere bijzonderheden vermeldt de «Staatscourant'' van 23 dezer. Eveneens kunnen dit jaar zes jongelie den geplaatst worden als ad«pirant-admi- nistrateur bg de Kon. Ned. zeemacht. Voor een tweejarige opleiding aan boord van Hr. Ms. wachtschip te Willemsoord wordt betaald f 600 in vier termijnen. Aanmelding vóór of uiterlijk op 1 Juli a.s.. bg een op zegel geschreven verzoek, in te dienen bij genoemden Minister. Men zie verder de Staatscourant" van 24 dezer. Woensdag deed de Arr.-Rechtbank te Amsterdam uitspraak in de zaak van Mr W. F. Schimmel, die de vorige week terecht stond, ingevolge een aanklacht van verduistering en valschheid in geschrifte, ten nadeele van de «Transvaalsche Land- Exploitatie-Maatschappij. De rechtbank sprak den beklaagde vrij van alle hem ten laste gelegde feiten. Daarna werd uitspraak gedaan in de zaak van H. Maneschijn, beschuldigd van vervalsching van mandaten, door hem gepleegd in zijne functie van adj.-commies ter Gemeente-secretarie te Nieuwer-Amstel. De beschuldigde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaren en zes maanden. Een pessimistische beschouwing van de toestand der wereld is niet alleen eigen aan onzen tijd. Er zijn altijd mensehen geweest, die gezegd hebben, «dat de vorige dagen beter geweest zijn dan deze." In het jaar 1800 gaf iemand de volgende donkerkleurige beschrijving van den toe stand der wereld. «'s Werelds loop. - De redelijkheid is uit de wereld gereisd, en de oprechtheid slaapt. De vroomheid heeft zich verstoken en de gerechtigheid kan den weg niet vin den. De helper is niet thuis en de liefde ligt krank. De goedhartigheid zit gevangen en het geloof is merkelijk ver anderd. De deugd loopt bedelen en de waarheid is reeds lang begraven. Het cre- 'diet is verminderd en het geweten hangt aan den wand. Het geduld overwint alles. Anno 1800. De eisch tegen den van moord op De Kraker verklaagden Louwerse en de weduwe De Kraker, die Dinsdag voor de rechtbank te Middelburg terechtstonden, is levens lange gevangenisstraf. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de loting voor de nationale mili tie dit jaar te Leiden gehouden en waar tegen bezwaren waren ingebracht, vernie tigd en een nieuwe loting bevolen. De vertegenwoordiger der maatschappij Seqyiah in België is over de grenzen van dat rijk gezet. Te Terheiden zijn Maandagochtend drie knapen uit Made in de Zegge gevon den, waar zg zich den vorigen dag ge waagd hadden met schaatsenrijden op het broze gs en dicht bg elkander waren ver dronken. Het zijn twee broertjes van om streeks 6 en 8 en het eenig zoontje van zekeren Jansen, 10 jaar oud. Te Wageningen zijn reeds twee ooie vaars gezien. Men hoopt natuurlijk dat dit voorboden zijn van een vroege lente. Dinsdag zijn, op last!van den officier van justitie te Middelburg,;een viertal per sonen uit Zuid-Beveland naar de gevan genis te Middelburg overgebracht, onder verdenking van betrokken te zijn bij den eenigen tijd geleden te Driewegen ge houden effectendiefetal. Een ambtenaar der justitie is naar Amsterdam vertrokken, ten einde een onderzoek in te stellen naar de vermiste en bekende effecten. Onlangs zijn nabij Muiden 2 perso nen in hechtenis genomen, in het bezit van zilverwerk en een pendule, van welke voorwerpen zij de herkomst niet konden opgeven. Het is thans gebleken, dat een en an der ontvreemd is uit de villa van den heer Huisman te Amsterdam, wiens villa onder Bussem 's winters onbewoond is. De inbrekers hebben zich door het verbreken der vensterluiken toegang weten te ver schaffen. Al het voorhanden zilver werd meegenomen, spiegels, kristal- en glas werk baldadig verbrijzeld. De dieven schij nen erg op hun gemak te zijn geweest, wat af te leiden valt uit de flesschen met wijn, die geledigd en daarua op den vloer tot gruis vertrapt werden, waardoor de ta pijten in enkele kamers vernield werden. Carnegie heeft te New-York in een preek een oplossing der sociale quaestie aan de hand gedaan. Hij wil de verdeeling der groote fortuinen bevorderen. Niet ge durende het leven. «Laat de bij maar ho ning verzamelen in de meuschelgke bgen- korf", zegt hg, maar na den dood wil hg dat de Staat "een' déët'if^-erfenis tot zich trekt, percentsgewijze, zoodat er van groote fortuinen 50 pCt. in de schatkist zou vloeien. Iets dergelijks als Shylocks bestraffing in den Koopman van Venetië. Het ontduiken van deze bepaling door verdeeling tijdens het leven van den erflater vreest Carne gie niet, want het is immers juist ver deeling die hij wenscht. In Amerika zou er zeker heel wat te verdeelen vallen, want niettegenstaande de openbare meening tegen de groote erfenissen is, zijn er slechts 3 staten in Amerika waar successierechten worden geheven. Wanneer men de loopende geruchten gelooven mag, dan is er ernstig sprake van dat Léon Peltzer, de beruchte moor denaar van den advocaat Bernays, die, deswege ter dood veroordeeld was, maar zijn straf in levenslange gevangenisstraf veranderd zag, dezer dagen uit de gevan genis zal worden ontslagen. Den 7den Maart zal het tien jaren zijn, welke hij in eenzame opsluiting te Leuven doorgebracht heeft, wat gelijk staat met een gewone gevangenisstraf van 20 jaren. De tegen woordige minister van justitie Le Jeune, was destgds de advocaat der gebroeders Armand en Léon Peltzer. Zooals men zich herinneren zal. is Armand reeds ee nige jaren geleden in de gevangenis gestor ven. »N. R. Ct.« De kunst om een vrouw te nemen. Mantegezza, de welbekende Italiaansche geneeskundige en schrijver, die dezer dagen op 60-jarigen leeftijd voor de tweede maal is gehuwd, heeft een nieuw werk geschreven over: «de kunst om een vrouw te nemen". Dat werk heeft hg opgedra gen »aan de ongeduldigen, die te vroeg willen huwenaan de loszinnigen, die het te laat doen, aan de vreesachtigen, die weifelen tusschen ja en neen en eindigen met niet te trouwen." »Hun wordt," zegt de schrijver, «dit boek opgedragen door een man, die steeds zijn eerste huwelijk gezegend heeft, die hoopt van zgn tweede hetzelfde te kunnen zeggen en die gelooft dat dit sexueele contract, ondanks zijne vele gebreken en gevaren, de minst slechte vorm is van de banden, welke den man aan de vrouw verbinden." Ingezonden. «Het Tehuis voor Militairen." Hoewel het nog niet bekend is, wanneer bovengenoemde inrichting geopend wordt, toch kan dat spoedig worden verwacht, daar het gebouw reeds eenige dagen geleden, zgne vol tooiing heeft bereikt. Ieder, die een warm hart voor onze militairen heeft, zal dit zeker met genoegen vernemen, vooral wanneer men met het nieuwe Tehuis" bekend is. Uitwendig ziet het gebouw er zeer net en toch eenvoudig uit. Inwendig ziet het er niet minder net uit, doch wat wel het meest de aandacht trekt, is de doelmatige wijze, waarop alles is ingericht. In het benedengedeelte is een ruime zaal, met buffet en daarnaast de woning van den conciërge, bestaande uit een voor- en achter kamer en keuken. Op het bovengedeelte vindt men ook een ruime zaal en twee daaraan grenzende kamers, waarvan een bestemd voor bestuurskamer en de andere tot het houden van kleine verga deringen. Onze matrozen en soldaten hebben alle re den, om over hun nieuwe Tehuis", tevreden te zijn. Het beantwoordt dan ook aan alle ei- schen, die aan een «Tehuis voor Militairen" gesteld zgn. Wel verdient het Bestuur dier inrichting, een woord van lof, voor haar ijverig streven, tot het verkrijgen van een zoo doelmatig ge bouw. En dat te meer nog wanneer men in aan merking neemt, dat deze nieuwe inrichting, nieuwe en veel grootore financieele lasten met zich brengt dan, welke aan het oude .Tehuis" verbonden waren. Ongetwijfeld zullen die lasten aan het Be stuur veel zorgen en moeite veroorzaken. Het geldt echtereen zaak waaraan allen, wien de stoffelijke en bovenal de geestelijke belangen onzer militairen ter harte gaan, kunnen samen werken. Immers is het .Tehuis voor Militairen" geen inrichting voor militairen van een be paalde richting Ieder matroos en soldaat, van welke godsdienstige kleur ook, wordt er ont vangen. Het Christelijk beginsel moet echter worden gehandhaafd. Voor het Bestuur van het .Tehuis" zal het zeker een verblijdend teeken geweest zijn, waar het de vorige week reeds zulke uitne mende blgken van medewerking mocht onder vinden. De Chr. zangvereeniging «Zingt den Heer" gaf jl. Donderdag een uitvoering ten voordeele van het «Militair Tehuis". De talrijke opkomst in het Evangelisatie-lokaal, waar de uitvoering plaats voud, doet vermoeden, dat die opbrengst niet gering zal zijn geweest. Dienzelfden avond vierde de JoDgedochters- vereeniging der Chr. Ger. gemeente haar jaar feest, Ook daar werd aan het «Tehuis" gedacht en een collecte gehouden, die aan het Bestuur is afgedragen. Zulke voorbeelden verdienen navolging. Ook ten opzichte van het uTehuiB v. Militairen", geldt de spreuk onzer voorvaderen «Eendracht maakt macht." U Mgnheer de Redacteur dank zeggende voor de plaatsing van bovenstaande regelen, noem ik mij Uw dw. Dn. N. N. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van af 22 tot en met 24 Februari 1892. ONDERTROUWDA. de Vroome, zeeman en K. J. Strikker. J. C. L. v. d. Salm, zonder beroep en T. Koger. GETROUWD: Geene. BEVALLENA. Boon, geb. Bommel, d. J. C. do Bunje, geb. Hartering, d. D. Hem mes, geb. v. d. Hert, z. C. Dienaar, geb. Muge, z. M. Schraa, geb. Noot, d. T. Bon- selaar, geb. Gelder, z. H. Verhage, geb. Kamp, d. OVERLEDENH. Lastdrager, weduwnaar van J. Bommel, 81 jaar. G. Oom, 3 md. Burgerlijke stand, gemeente Texel. Van 17 Febr. tot 23 Febr. Geene. ONDERTROUWD GETROUWD GEBOREN: Cornelis, zoon van Cornelis Maas en Jantje Huisman. Fgtje, dochter van Cornelis Slik en Trijntje Plaatsman. Jan, zoon van Pieter Keijser Pz. en Maria Bremer. Cornelis, zoon van Johannes Bakker Cz. en Dieuwertje Buis. OVERLEDEN Annaatje de Wijn, 74 jaren, wed. van Sander Jacobsen. Cornelia Maria Bremer, 13 maanden, dochter van Dirk Bre mer en Antje Trap. Pieter Koning, 57 jaren, gehuwd met Pietertje Eelman. Afloop der Openbare Verkooping, gehouden op Woensdag 24 Februari 1892, in het lokaal .Tivoli", ten overstaan van Notaris HATTINGA RAVEN. 1. Een hecht en sterk Heeren-Woonhnis, bevattende onderscheidene Kamers, Kelder, ruimen Zolder en verdere Gemakken, met Erf en Schuur, te Helder, aan den Stationsweg, Koningstraat 116, groot 1 are 30 centiaren. Kooper de heer T. Bolwerk voor f 3480. 2. Onderscheidene Gebouwen, waarin Tim mermanswerkplaats, Smederg, Schuren, Kan toor en Erf aldaar, naast het vorige, Koning straat 112114, groot 6 aren. Kooper de heer F. Steeman voor f4484. Zitting van Dinsdag 23 Februari 1892. Voorzitter de heer C. A. BEUKENKAMP. Tegenwoordig zijn aanvankelijk 13, later 14 leden. Afwezig de heeren over de Linden, Fran ken, van Neok, Ondenboren en Oortgijsen. Behalve de vertegenwoordigers der pers, bevin den zich slechts een paar personen op de tribune. Na de opening der zitting wordt medegedeeld, Nagelaten roman van EWALD AUGUST KöNIG. 16.) .We zullen zien," zeide Egon. «Ik blgf voor eerst een dag of wat in de herberg en sla de menschen gade, die me omgeven, wellicht dat ik er onder hen één vind, dien ik voor mijn doel kan gebruiken. Ik zal ook naar Breslau gaan en daar een rechtsgeleerde consulteeren, doch hoe zgn advies ook luiden moge, het proces tegen den onderkruiper begin ik in elk geval. Van alle zijden moet de aanval plaats hebben, met de meest mogelijke energie moet de strijd gevoerd worden, de tegenpartij mag niet op adem komen «Kalm, kalm, Egon", viel de oude heer hem sarcastisch in de rede, »wg zijn hier niet op het oorlogstooneel. Een proces kruipt met de langzaamheid van een slak voorwaarts, de quaestie zal je nog menigen slapeloozen nacht bezorgen. Als ik in jou plaats was, bleef ik bg het regiment .Ik heb reeds mijn ontslag genomen." .Een officier, die het IJzeren Kruis op de borst draagt, wordt met open armen weder aangenomen." Daaraan twijfel ik ook niet, maar zoo spoe dig kan ik mijn besluit niet nemen," ai twoordde Egon. «Bovendien ook is mgn tegenwoordig heid hier noodig, mijn regiment ligt ver van hier verwgderd en de dienstplichten zouden mg beletten, mijn zaak met die energie te be handelen, waarmede het geschieden moet." De oude dienstbode bracht op ditoogenblik de dampende soep. Egon stond op en voerde zijn bruid naar de tafel. «Laat ons dit onverkwikkelijke thema thans laten rusten," verzocht Rosa vriendelijk, .over eenige dagen zullen er, naar wjj hopen willen, nieuwe ontdekkingen gedaan zijn, die tot een nieuwe beraadslaging aanleiding zullen geven en tot zoolang is alle spreken daarover on vruchtbaar. Je hebt weinig geschreven, Egon, van je dappere daden weten wg nog zoo goed als niets, wil je ons nu eens vertellen, op welke wijze je het kruis verdiend hebt." Egon voldeed volgaarne aan dit verzoek, de herinnering aan zijn wapenfeiten deed hem de ergernis vergeten, en daar bg aangenaam ver telde, zoo luisterden beiden met steeds was sende spanniog naar hem. Het middageten was reeds lang gebruikt, de tafel was afgenomen, de opperhoutvester had reeds zijn tweede pijp opgerookt, en nog maar steeds vertelde Egon, terwgl Rosa's blikken onafgewend aan zgne lippen hingen. Het was van lieverlede donker geworden in de kleine, gezellige kamer. Egon herinnerde zich thans, dat hij nog een tamelgk langen marsch te doen had, hg moest opbreken, wilde hg nog bg schemering thuiskomen. Wel werd hem logies in de houtvesterij aangeboden, doch hg moest dit van de hand wijzen. Jocbem wachtte op hem en bovendien wilde hij heden nog met Grundmann spreken, om te informee-. reu naar het verblijf der onderschepte brieven Met de belofte, den volgenden dag weer te zullen komen, nam hij afscheid, Rosa en de opperhoutvester deden hem nog een eind uit geleide, en toen scheidden zij, waarop Egon met snellere schreden zijn weg voortzette. Het was kalmer in zijn binnenste geworden, de haat tegen zijn neef maakte meer en meer plaats voor een onbeschrijfelijke verachting, die den storm in zgn binnenste temperde. Aan den zoom van het bosch, daar, waar het voedpad op den grooten weg uitkomt, zag Egon plotseling weder den vagebond tegen over zich, dien hij den vorigen dag reeds ont moet had en omtrent wien Jochem zijn som bere vermoedens te kennen had gegeven. Jozef Holter lag op den bemosten grond onder de boomen, met de brandende pijp in den mondtoen hij den ritmeester ontwaarde stond hij aarzelend en achteloos op. Wat voer je hier uit?" vroeg Egon, die zich terstond den argwaan van zijn oppasser herinnerde. .Niets," antwoordde Holter bedaard, «ik wilde alleen maar wat uitrusten, dat is alles." .Zijn je papieren in orde «Om u te dienen, ritmeester. Overigens zal men een braaf soldaat niet kwalgkgezind zijn die voor zijn koning en zijn vaderland gevoch ten heeft.» «Kon je bewijzen, dat je soldaat geweest bent vroeg Egon, wiens wantrouwen aan groeide, naarmate hij langer in de valsche oogeu van den vagebond keek. «Menigeen is niet datgeen, wat hij schijnt te zgn en voor geeft, en er zit niet altijd in iedere uniform een braaf soldaat." «Volkomen waar, ritmeester, maar men mag ook niet in iederen menseh, die een gelapte jas draagt, zoo maar terstond een vagebond vermoedenantwoordde Holter, het rossige hoofd onbeschaamd naar achter werpend. .Uw oppasser heeft mg gisteren zwaar beleedigd, doch ik wil hem dat maar niet verder kwalijk nemen. Wie goed zijn brood heeft en vrg van zorgen is, wordt allicht overmoedig, doch hg moest toch niet zoo lichtvaardig met zijn ver dachtmakingen om zich heen werpen, mijn ge duld raakt ook eens uitgeput, en ik raad nie mand om het ernstig op de proef te stellen.* «In elk geval is mgn oppasser meer waard dan tien van jou soort," antwoordde de rit meester, die zich ergerde aan de brutaliteit van dezen man. «Maak dat je vannacht onder dak komt, wanneer de koninklijke houtvester je hier vindt, staat je een ander nachtlogies te wachten." .Ik ben een eerlijk man, ritmeester." «Het kan zijn, maar het kan ook niet zijn, ik weet het niet en gevoel geen den minsten lust om het te onderzoeken. Hadt je me om ondersteuning gevraagd, dan zou je mgn hand geopend gevonden hebben, je onbeschaamd op treden echter bewijst me dat je geen zuiver geweten hebt." Holter keek den officier, die thans zgn weg vervolgde, met een hoonenden blik na, een verraderlijke trek lag er om zijne mondhoeken. «Jongens, jongens, wat een fijnen neus heb je», spotte hg. «Waoneer je eens alles wist! Sakkerloot, dan zou ik er zoo malsch niet af gekomen zijn. 'tls toch maar duivels goed, dat de eene mensch den ander niet in het hart kan lezen." Hg lachte hoonend en sloeg met zijn knup pel in de struiken, terwgl zijn valsche blik nog steeds den ritmeester volgde, dien de herfst wind van tijd tot tijd in een lichte stofwolk hulde. .Ik geloof, dat ik nu lang genoeg gewacht heb", mompelde hg, „wanneer ik thans opbreek, kom ik met donker aan het slot, en do be dienden zien dan de lappon op mijn jas niet. Overigens zou ik geen van hen aanraden, om zich over mij vroolijk te maken, want ik heb meer te vertellen, dan zg met mekaar." Hij sloeg nu denzelfden weg in, langs wel ken de ritmeester zich verwijderd had, en hoe dichter hg bij het kasteel kwam, des te onbe schaamder werd de uitdrukking van zgn gelaat. .Het zal hem zeker wel minder aangenaam zijn, dat ik nu mijn loon kom opeischen,« bromde hg, «doch daarvan kan hij zich met geen praatje afmaken. Iedere dienaar is zijn loon waard, en het was maar goed, dat ik zelf hierheen marcheerde, anders zou ik nimmer te weten zgn gekomen, welk een waardo mgn diensten voorheen gehad hebben. Een ding be grijp ik maar niet. Hoe kan hij het bier zoo lang uithouden in deze eenzame 9treek En wanneer ik dan aan het leventje denk, dat wè vóór den oorlog in Berlijn leiddenZou hij daarnaar niet terugverlangen? De oude baron is al lang dood en begraven, en mijn meester zit hier nog altgd in deze woestenij, (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1