't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No 1989 Woensdag 9 Maart 1892 Twintigste Jaargang, VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. „ONTERFD". Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0.86. ATJOTinem ent p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad f 1,20. Afzonderlijke nummers2 Cent. BuruuxSPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. AdvertentlSn Groote lettere worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Wij maken onze lezers attent dat van het door den heer D. Dekker uitgegeven werkje, getitelt HA R H HARMSEiY E.\ ZIJNE VROUW IN AMSTERDAM, hetwelk ten voordeele van een te stichten Kerk orgel het licht zag, nog eenige exemplaren over zijn. Wij stellen onze lezers in de gelegenheid om voor een klein bedrag die aardige novelle van onzen vroegeren plaatsgenoot in bezit te krggen en plaat sen met dat doel in dit nummer een BON, die met bijvoeging van het bedrag bij ons ingeleverd kan worden, waarop men direct het werkje ontvangt. De Uitgevers. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 8 Maart 1892. Bij koninklijk besluit van 4 dezer is met ingang van 1 Mei 1892 lo. de vice-admiraal W. F. H. Cramer eervol ontheven van de waarneming der betrekking van directeur en commandant der marine te Amsterdam 2o. die vlagofficier, wegens in doch niet door den dienst ontstane lichaamsgebreken op pensioen gesteld onder dankbetuiging voor de vele goede en langdurige diensten, aan den lande bewezen en met toekenning van: een pensioen van f2700 en een ver hooging van dat pensioen van f 825 'sjaars voor werkelijk verblijf in militairen dienst in '8 Rijks overzeesche bezittingen en ko loniën en tusschen de keerkringen Bo. bevorderd tot vice-admiraal, de schout-bp-nacht C. H. Bogaert en tot schout-bij-nacht, de kapitein ter zee G. Doorman 4o. de schout-bij-naeht N. Mac Leod eervol ontheven van de waarneming der betrekking van directeur en commandant der marine te Hellevoetsluis, tevens com mandant der stelling van de monden der Maas en het Haringvliet, en hem opge dragen de waarneming der betrekking van directeur en commandant der marine te Amsterdam 5o. de waarneming der betrekking van directeur en commandant der marine te Hellevoetsluis, tevens commandant der sub. 4o. genoemde stelling opgedragen aan den schout-bij-nacht G. Doorman. Na gehouden vergelijkend examen is de heer B. Zurcher, van 't stedelijk mu ziekkorps te Kampen, benoemd tot tweeden waldhoornnist bij 't stafmuziekkorps der K. N. Marine, alhier. Zondagavond vierde de onderofficiers- vereeniging „Admiraal de Rugter", haar tienjarig bestaan in 't lokaal Musis Sa- crum. De president, de hr. Schrijver, opende de bijeenkomst met een woord van herin nering aan de geschiedenis der vereeniging, vestigde de aandacht op 't fonds, tot on dersteuning voor nagelaten betrekkingen, door haar opgericht, en riep den aanwer zigen een hartelijk welkom toe. In dicht maat wijdde vervolgens de hr. Leijdekker daarna eenige regelen aan Admiraal de Rugter. 't Programma was zeer afwisse lend voordrachten; feestliederen, dansen en gymnastische toeren volgden elkander op en tot slot gaf men een aardig klucht spel, dat den lachlust wist op te wekken. Zaterdagavond hield de korporaals scherm- en gymnastiekvereeniging Uit spanning door Inspanningeen feestelijke vergadering, onder leiding van den direc teur C. Thijssen. De president, de hr H H. Hotho, riep den aanwezigen 't welkom toe, merkte op dat deze vereeniging een voortzetting was van een vroeger bestaande dergelijke en wees, met het oog op de werkzaamheden, op haar kortstondig bestaan. 't Programma bood een aangename af wisseling aan. 't Tweede nummer, schooi en ordeoefeningen maakte een zeer gun- stigen indruk 't was goed ingestudeerd en werd net en vlug uitgevoerd. De oefenin gen aan rek en ringen waren, wanneer men rekening houdt met 't kortstondig bestaan der vereeniging, bevredigend, ter wijl de wapenoefeningen een woord van loffelijke vermelding verdienen. De werk zaamheden werden door voordrachten af gewisseld en iedere afdeeling met een goed gearrangeerd tableau besloten, 't Programma eindigde met de opvoering van een aardig blijspel. Op de voordracht voor onderwijzer aan de openbare school te Oosteriand (Wieringen), salaris f750, zijn geplaatst de hh. J. de Weerd, van Veendam J. Oosterhof en H. J. Pool, allen met hoofd acte. Werkeloosheid komt helaas zoo me nigvuldig voor, dat elk er van weet mee te praten en de couranten er voortdurend berichten over opnemen. Met genoegen hebben we daarover een werkje gelezen van de Mij. „Tot nut van 't Algemeen'', uitgegeven door den hr. M. E. de Grauw, te Ouderkerk a. d. Amstel. Op populaire wijze worden in „De wer keloosheid als Maatschappelijk verschijn sel", door Mr. Ph. Falkenburg de'oorza ken aangetoond, die tot werkeloosheid leiden. Na de lezing zal men ongetwijfeld veel opheldering over dit zoo gewichtig vraagstuk van den tegenwoordigen tijd ge kregen hebben. Naar men aan het „D, v. N." meldt, bestaat het voornemen, om de pupillen school te Nieuweijsluis geleidelijk op te heffen. Hoe rijk ons land is aan vee, blijkt wel uit het feit, dat wij met onze 4 mil- lioen zielen U/a millioen koeien bezitten, terwijl Engeland er slechts 4 millioen heeft, en naar de verhouding wat zielental aan gaat, 23 millioen stuks rundvee behoorde te hebben. In de gemeentekas van Opsterland is een tekort van ongeveer f 6000 ontdekt. Door het »Nbl. v. Ned.« wordt een eenigszins andere lezing gegeven van de ex cursie van twee harer jeugdige stadgenooten naar Haarlem. Zij luidt als volgt Door de gouvernante te negen uur tot dicht bij de school gebracht, namen zij den schijn aan alsof zij binnentraden, doch verlieten het gebouw enkele oogenblikken daarna en begaven zich door de Kerk straat, Marnixstraat en langs den Haar lemmerweg naar Haarlem- Geld hadden zij niet bij zich de oudste had een horloge op zak, hetwelk aan een horlogemaker te koop werd aangeboden. Toen deze weigerde, begonnen zij het hachelijke van hun toestand te begrijpen en besloten zij te vijf uur den terugtocht (alweer te voet) naar Amsterdam te aan vaarden. De wandeling viel echter niet mee. Het was erg koud geworden, een gure wind woei, en de kleinste, een knaapje van zeven jaren, had het weldra erg te pakkenlangzaam sukkelden zij voort, maar vorderden weinigdicht bij Haar- lemmerliede gekomen, konden zij niet ver der en zetten zich op het gras neder een vreeselijke nacht werd door hen door gebracht. Eerst te vijf uren werden zij door een boer opgemerkt, die hen, daar zij half dood van koude waren, naar zijn woning medenam. De boerin maakte dadelijk warme thee en bracht hen te bed. Te half negen uur werd de wagen ingespannen, de kin deren goed ingepakt, en vooruit ging het naar Amsterdam. Niet ver van de grens dier gemeente gekomen, kwamen zij twee rechercheurs tegen, en weldra was bij de bijna wanhopige moeder (de vader is bui tenslands) de heugelijke tijding, dat de kinderen gevonden waren. Als verdacht van brandstichting te Houtrijk-en-Polanen, is de Landbouwer L., bewoner en eigenaar van een der verbrande perceelen, Vrijdag gevankelijk naar Haar lem overgebracht. In den afgeloopen nacht is aan de Bloemsteeg onder de gemeente Almkerk een man, Antonie Colf geheeten, doodge vroren gevonden, op zijne knieën zittende. Deze man leed groote armoede en had zijn verblijf in een oude schuur, terwijl een bos stroo zijne legerstede was. Bij vonnis der arrond.-rechtbank te 's Gravenhage werd Vrijdag een student te Leiden, die een schuldeischer had mishan deld, veroordeeld tot betaling eener geld boete van f40, bij nietbetaling 20 dagen hechtenis. Hoe vind je dia Op de gemeentelijke seeretarie te Assen deed zich kort geleden het geval voor, dat iemand, die op een bewijs van onver mogen wenschte te trouwen, den familie naam van het meisje, met wie hij in het huwelijk wilde treden, niet kon opgeven Het »Haarl. Dagbladvernam Za terdag van den rechter-commissaris in de zaak van den moord op den Raamsingel, dat hij in de verhooren van de familiele den der slachtoffers aanleiding had ge vonden, om Vrijdagavond een huiszoeking te doen bij de werkster, juffrouw Oxener. Tengevolge van die huiszoeking zijn door de justitie een aantal kleedingstukken in beslag genomen, maar de justitie heeft voorloopig geene aanleiding gevonden om eenige arrestatie te doen. Een Fransch hoofdofficier, de com mandant Mattei, heeft een nieuw, duivelsch wapen uitgevonden, een vitriool-geweer, waarmee men tot op 70 meter afstand vijanden kan beschieten met vitriool. Het nieuwe geweer zal, naar men bericht, niet tegen Europeesche vijanden gebruikt wor den, maar alleen in gevechten tegen wil den in Afrika, op wier naakte lichamen het vitriool een vreeselijke uitwerking zal hebben als niet, gelijk welhaast te ver wachten is, ook in dien strijd voor „de beschaving" dit barbaarsche vernielings werktuig wordt verboden. Een handwerksman te Mainz, die in zeer moeilijke levensomstandigheden ver keerde, heeft dezer dagen een erfenis uit Amerika gekregen van 4 millioen Mark. Ratten op een schip. Onlangs was een schip gestrand op de kusten van Northumberland. Het vaartuig lag daar al eenige dagen niet ver van den wal en men verwachtte dat het weldra uiteen zou worden geslagen. Op een kalraen dag roeiden eenige personen naar het schip om te zien of ernog iets merkwaardigs aan boord was. Toen zij het vaartuig hadden bereik t en sommigen reeds op het dek liepen, hoor den zij op eens een vreeselgk geschreeuw en gepiep. RattenBij duizenden kwamen zij aanrennen, hongerige, uitgemergelde groote ratten sommigen hadden geen staart meer die was opgegeten. De roeiers wisten niet hoe spoedig zg weg zouden komen en eenigen moesten in het tuig klimmen, vanwaar zij met veel moeite weer in de boot kwamen. Toen de ratten de boot in 't oog kregen, lieten zij zich dadelijk langs de touwen neer en wilden in de boot springen men moest haar in allerijl afzetten. De dieren schenen een voorgevoel te hebben van den dreigenden dood want zij hoopten zich allen aan de ééne zijde van het schip op, vanwaar de boot vertrokken was. Hun geschreeuw en gepiep was erbarmelijk. De trein van den Duitscken Keizer. De keizerlijke trein, waaraan zoo juist de laatste hand gelegd en die naar Pots dam gezonden is om geprobeerd te worden, heeft ongeveer 4 millioen mark gekost, terwijl men 3 jaar noodig gehad heeft voor zijne bewerking Hg bestaat uit 11 com partimenten, die door gangen met elkan der in verbinding staan. Een dezer is ingericht als studeervertrek, een ander als •salon, een derde als kinderkamer. Verder treft men er een receptiezaal en logeerka mers aan voor de gasten. De trein moet eenig in zijn soort zijn en voor een groot deel ingericht wezen naar eigenhanddig door den keizer ontworpen plannen. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van af 3 Maart tot en met 5 Maart. ONDERTROUWDC. Kramer, schilder en A. Jongkees. J. Kwinkelenberg, visscher- man en A. Wilner. H. van Braam, sergeant majoor bg de artillerie en J. Kruk. J. Kuiper, timmerman en H. Steijaart. P. P. Visser, bootsmansmaat en H. C. Jansen. GETROUWDH. Salie en N. Brngn. S. SimoDsma en A. D. v. d. Woldt. BEVALLENJ. Molenaar, geb. Beuken kamp, z. G. Mariceaux, geb. Peppelenbos, d. J. Duinker, geb. Swennen, d. J. M. v. Gilst, geb. Collet, d. V. Drijver, geb. Kuiper, d. N. Schotvanger, geb. Smit, d. OVERLEDEN T. Vrios, 7 weken. J. Kik kert, 17 maanden. E. v. Dgk, weduwe K. Zaal, A. Timmner, 38 jaren. Sprokkelhout. Geen vloek maar een zegen Is de arbeid gestaag. Och, dat over het werken Zich niemand beklaag! Maar hem, die met ijver Zgn arbeid verricht, Ook flink te beloonen, Dit big ft aller plicht. Men spreekt van zijn rechten Zoo losjes en licht. Och, dat men veel liever Eerst sprak van zijn plicht. De beste troost in 't leven Bg moeite, zorg .en strijd, Is dat men onverdroten Zich aan den arbeid wgdt. Slaap langer niet dan noodig is Wil dommelzucht verzaken. De t\jd toch eischt op elk gebied Voor ieder, om te waken. Waardeer altgd een goeden raad, Maar meer een goede, noble daad. Meer doen dan wg kunnen, Geldt vaak bg 't vermaak. Zg 't ook zoo bij 't goeddoen Dat '8 betere zaak. Al8 u droefheid nederdrukt, En gij onder rouw gebukt Neerzit is dan 't klagen goed Neen grijp liever naar uw werk Arbeid maakt tot strgden sterk, En geeft rust weer aan 't gemoed. Marine en Leger. De off. van adm. Ie kl. M. C. Hazenberg wordt met 1 Sept. e.k. eervol ontheven uit zijn functie als hoofd van de opleiding der adspirant- administratears aan boord van Hr. Ms. wachtschip te Willemsoord. Hr. Ms. scbroefstoornschip 4e kl. „Lombok", onder bevel van den laitenant ter zee le klasse M. F. TijdemaD, zal den 25en Maart van Am sterdam vertrekken ter opvolging van de bestem ming naar Oost Indië. De nieuwbenoemde kapitein der marinierB D. Q. Vreedenberg wordt geplaatst bij het 3e ba taljon te Willemsoord. Hr- Ms. ramacbip „Stier" is in bet droge dok alhier opgenomen tot bet ondergaan van de noodige voorzieningen. Nagelaten roman van EWALD AUGUST KöNIG. 18.) VIJFDE HOOFDSTUK. Heimelijke Liefde. De houtvestersuniform stond Jozef voortref felijk, dat moest in het kasteel een ieder be kennen, toen de nieuwbenoemde houtvester voor het ontbgt in de dienstbodenkamer trad. Zelfs de kamerdienaar gaf daarover zijn tevredenheid te kennen doch Holter gaf bitter weinig om deze ingenomenheid, zoo Resi haar niet deelde. Het bekoorlijke kameniertje scheen den eer sten indruk, dien de vagebond op haar ge maakt had, niet te kunnen vergeten, zij zag hem ook na met minachtende blikken aan en antwoordde slechts kortof op de woorden, die hg tot haar richtte. Doch juist deze minachting ontvlamde Hol- ter's hartstochten, zijn blikken we'dcn steeds gloeiender en begeerlijker, hg wilde l et meisje dwingen om hem haar gunst te schtoken. //Geef je maar geen moeite voor die deern, zeide eindelijk de kamerdienaar met si ijdenden spot, //haar spookt die huzaar door 't hoofd, die gister hier was." ,/En al was dit eens het geval, wat gaat het jelui dan nog aan antwoordde Resi snibbig. «Meer dan je wel denkt," stoof Jakob op, en een veelbeteekenende blik uit zijn loerende oogen trof den houtvester, die met beide handen langs den thans kort geknipten baard streek. .Zijn meester is het huis hier verboden, dit verbod betreft ook den bediende, vergeet dat niet, het is verraad plegen aan den genadigen heer, wanneer men met zijn vijanden heult." »Was het een van de Blüchersche huzaren vroeg Holter met schijnbare onbevangenheid, //Juist!" »Nu, dat is anders ook een fijn zootje, daar weet ik van mee te praten. Niet alleen in 's vijands land, maar in het eigen kamp heb ben zij gestolen als raven, op alle groote wegen ontmoet men thans de marodenrs van dat re giment." «Ik zou wel een8 willen weten, hoe degenen die jou kennen, over je spreken," zeide Resi, de bovenlip minachtend opwerpend, ffvan wat jij gedaan hebt, zal ook wel niot alles het dag licht kunnen aanschouwen I" Jakob en de koetsier hadden de bodenkamer verlaten, do vrouwelijke dienstboden verwij derden zich eveneens om aan haar dagelijk- schen arbeid te gaan, Holter bleef alleen met Resi. z/Ik ben altijd een brave kerel geweest," antwoordde hij, den gloeienden blik vast op het meisje latende rusten, ngeen sterveling, die iets kwaads van me kan zeggen. Ik ben de zoon van fatsoenlijke ouders, waarachtig, Resi, je hebt het recht niet om me zoo met den nek aan te kijken; zoodra mijn oom in Berlgn sterft, ben ik een rgk man, en dan zal een heerlijk leventje in de residentie aan vangen. Zoudt ge ook niet graag eens in de residentie zgn?' «Daar kom ik altijd nog vroeg genoeg, als de baron zijn huwelijksreis gaat maken ant woordde Resi schouderophalend. «Weet ge dan al of de barones u mede zal nemen En zelfs al was dit het geval, wat zoudt ge dan nog aan uw leven hebben Ge zijt niets meer dan een dienstbode, die iederen luim zwggend verdragen moet. Hoor eens, Resi, ge bevalt me, de houtvesterij zal, naar wg hopen willen, groot genoeg zgn om een jong paar te huisvesten, en zoo erg lang zal de oude oom het ook niet meer maken." z,Nu, zie dan maar gerust naar een ander meisje om, dat met je wachten en hopen wif." z/Je wilt dus niet mijn vrouw worden .Neen, zelfs niet al hadt je een paleis met al zijn ap- en dependentie," antwoordde zij op een toon, die hem diep, zeer diep krenken moest. «Het kwade geweten staat je op het voorhoofd geschreven, dat laat ik mij nu een maal niet uit het hoofd praten." z/Bedenk, wat ge zegt, Resi stoof lig op. »Ge kunt neen zeggen, dat staat aan uw be leefdheid, doch zonder reden moogt ge me niet beleedigen. Wanneer gisteren mijn kleeding u niet bevallen heeft •De kleeren alleen maken den man niet," onderbrak zij hem, opstaande. »Ge ziet er van daag niets beter uit, dan gisteren, de anderen mogen vertellen wat zg willen. En wanneer ge van mij niets onaangenaams wilt hooren, zoo laat mij dan in het vervolg met rust, ik wil niemendal met u te doen hebben." Zij verliet het vertrek en smakte de deur achter zich toe. Hnonend lachte Jozef Holter, verraderlijk glinsterden zgn oogen. //Wacht maar, je zult wel tam worden, kleine kat", mompelde hgals je klauwtjes wat al te scherp uit de fluweelen pootjes komen kij ken, zal ik ze wel eens snijden. Je zoudt de eerste niet zijn, die ik tegen wil en dank klein heb gekregen, als je daar maar om wilt denken". Jakob trad weder binnen, hg meldde, dat de baron zijn houtvester verwachtte. wDe genadige heer is vandaag niet al te beBt gemutst," liet hij er zachtjes op volgen, f zie hem maar weer in zijn humeur te krggen." Dat zal moeilijk gaan," antwoordde Holter schouderophalend, /rik ken dat van vroeger. Komt er hier dan nooit eens vroolgk gezel schap •Neen, waar zou dat van daan komen. Breslau is te ver af, en behalve de graaf Von Waldringen, is er hier geen heer in de na bijheid, met wien men fatsoenlijkerwgze om kan gaan." •Komt graaf Waldringen dikwijls?" wNiet meer zoo dikwijls als vroeger, het schgnt hem te ergeren, dat onze heer nog maar altgd niet in het huwelijksbootje stappen wil." ,/Wat geeft de graaf om dat huwelijk 7* #Zgn schuldeiachers wachten er op," fluis terde Jakob boosaardig. z/Ha zoo, staan de zaken aldns. Dan zullen wij onzen heer den raad geven, om de verlo ving maar weer te verbreken." z/Dezen raad waag ik niet hem te geven". z/Ik sta cp een beteren voet met hem, mij neemt hij zoo gauw een woord niet kwalijk." Holter had gedurende dit korte onderhoud den hartsvanger omgegespt en de buks over den schouder geworpen, hg ging naar buiten en zijn eerste blik viel op den baron, die bg den uitgang op hem wachtte. Beiden aanvaardden zwggend den weg naar het bosch, die door het park voerde het voor hoofd van den baron was somber omwolkt, meermalen voer zijn hand met zenuwachtige onrust door den langen baard. «Ik heb nagedacht over de toespelingen, die je gisterenavond maaktct, verbrak hg ein delijk het stilzwijgen; //met de zaak zelve wil ik niets te maken hebben, ik wil er ook niet met je over beraadslagen. Wat je doen wilt, daarvoor moet jjj alleen de volle verantwoor delijkheid op je nemen, ik wil er vooraf niets van weten, begrepen «Zoer wel, baron," knikte Holter. //Doch hoe staat het met de belooning Ge zoudt ook wel kunnen zeggen, daar de zaak buiten uw weten en buiten uw wil geschied is, dat ge u tot niets verplicht gevoeldet." .Wat ik beloofd heb, dat kom ik na, daar heb je mijn woord op." •Het zou mogelijk kannen zijn, dat ik ter stond de vlucht moest nemen.'' (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1