't Vliegend Blaadje, KLEINE COURANT f OOR HELDER. NIEUWEDIEP EN TEXEL No 1993 Woensdag 23 Maart 1892, Twintigste Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. „ONTÊRFD". Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. BureauSpoorstraat. Telefoonn». 36. ADonnement p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad fl,20. Afzonderlijke nummers2 Cent. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureeux; SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advortentlëii Groote lettere worden naar plaateruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 22 Maart 1892. Het alhier tehuis behoorende bark schip »Libra«, kapt Krijnen, geladen met cokes, op reis van Rotterdam naar Gothen- bnrg, is op de kust van Jutland, bij Lern- vig, gestrand. De scheepvaart op de Zuiderzee is weder open. De stoombooten doen gere geld dienst. Ofschoon de vaart voor zeil schepen, ten zuiden van Enkhuizen, tenge volge van het ijs, dat door den wind naar de westkust is gedreven, nog altijd veel belemmering ondervindt, zijn reeds eenige tjalkschepen naar Arasterdam vertrokken en vandaar te Enkhuizen aangekomen. Ter zake van hun gedrag bij de krijgs verrichtingen in Atjeh in het jaar 1891, zijn bij kon. besluit de fuseliers G. Van- derperren en E. R. J. van Dam benoemd tot ridder 4de klasse der Militaire Willems orde, terwijl ten aanzien van den kwar tiermeester bij de Kon. Ned. Marine D. G. Christiani is bepaald, dat hij bij afzonderlijke dagorders, zoo in Indië als in Nederland, eervol zal worden vermeld. (»Stct.«) Men schrijft uit Haarlem Vrijdagavond te 6 uren heeft de officier van justitie requisitoir genomen tot verlenging der voorloopige hechtenis van Alida Seeders, we duwe Hendrik Oxener, en reeds dien avond stond de arrondissementsrechtbank die verlen ging voor zes dagen toe. Behoudens nadere verlenging kan zij dus weder tot Donderdag nacht 12 uren in bewaring worden gehouden. Door een schipper werd uit den Raamsin- gel een hemd opgevischt, en dadelijk liepen er geruchten dat dit hemd als overkleed bij den moord had gediend. Hiervan is echter niets gebleken, want in de eerste plaats werd het gevonden by de Houtbrug, een plek ver van het moordtoo- neel verwyderd en in de tweede plaats is het hemd zoo oud en versleten, dat het meer dan waarschijnlijk is, dat het door een schippers vrouw als niet meer bruikbaar is weggewor pen. De justitie hecht dan ook aan het vinden niet de minste waarde. Ook heden werd de instructie in de zaak weder voortgezet. Naar men verzekert, bestaat er kans dat men tot afdamming van het water in den Raamsingel zal overgaan, om zoodoende even tueel daarin geworpen voorwerpen, op den moord betrekking hebbende, te vinden. Vrijdagavond kwam het te Klaren- dal (Arnhem) tot een botsing tusschen de menigte en de politie. Te omstreeks 9 uur bewoog zich van de stad naar die wijk een menigte volk, dat geschat wordt op een 1000 man. Na eerst enkele stra ten zingende te hebben doorkruist, waarbij enkele lantarens en winkelruiten het moes ten ontgelden, werd op de Klarendalsin- gel een jongen door een politieagent be trapt, toen hij een lantaren verbrijzelde- De jongen werd gevat en nu wilde men hem ontzetten, maar de politie behield de over hand en bracht den knaap in bewaring, waarbij gebruik gemaakt moest worden van de sabels. Aangevoerd door den chef dier afdeeling, den hoofdinspecteur Schui tenmaker, werden door de politie een paar charges gedaan, waardoor de menigte ver- preid en de toestand weldra weder tot kalmte werd gebracht. De heer Oscar Carré vertrok Vrijdag met zijn rechtsgeleerden raadsman, mr W. K. van der Breggen, naar Hanover, om een laatste poging te doen tot minne lijke schikking der zaak betreffende het ongeval te Kirglangern. Mocht die poging mislukken, dan vertrekken die heeren naar Berlijn, ten einde een audiëntie voor te bereiden bij den keizer van Duitschland, om Z. M. op de hoogte te stellen van de houding en de handelwijze van het spoor- wegbestuur en in deze de tusschenkomst van Z. M. in te roepen. Ook in het diamantvak neemt de werkeloosheid toeniet minder dan 2400 diamantwerkers zonden zonder arbeid zijn. In een der gemeenten nabij Gennep woont een zonderling, die met het idee fixo rondloopt dat hij de grootste man moet zijn. Ontmoet hij nu iemand, die hem in lengte overtreft, dan spoed hij zich huiswaarts, om onder de zolen van zijn klompen, die met leer bekleed zijn, een nieuwe of dubbele verhooging aan te bren gen. In het >Rott. Nieuwsblad* van 17 dezer kondigt een onbekende aan, dat hij een middel heeft bedacht om een spoor- wegverbingding tusschen Frankrijk en En geland tot stand te brengen en wel door het water, op welke diepte men verlangt, zoowel over bergen als door dalen, klippen en rotsenDaar hij onbemiddeld is, vraagt hij geldelyken steun, slechts f 2500, om met het Fransche en Engelsche gou vernement te onderhandelen. De Volendammers, die met hunne botters reeds een veertien dagen in het ijs van het Monnikendammergat bekneld zaten, zijn Vrijdagmiddag, begunstigd door goeden wind, weder vlot geraakt. De in de vorige week te Utrecht overleden gepensionneerde vice-adrairaal J. M. I. Brutel de la Rivière was een hoogst verdienstelijk zee-officier, die als luitenant ter zee 2e klasse een zeer werkzaam deel heeft genomen aan de expeditiën op Bali in de jaren 1848 en 1849. Op 14-jarigen leeftijd trad hij als adel borst 8e klasse in dienst, werd 1 Oct. 1835 benoemd tot adelborst le klasse, 1 Juli 1889 tot luit. ter zee 2e klasse, 1 Oct. 1851 tot luit. ter zee le klasse, 19 Febr. 1859 tot kapitein-luitenant, 16 Jan. 1867 tot kapitein ter zee, 1 Mei 1874 tot schout bij-nacht en 1 Mei 1876 tot vice-admiraal. Den ln Juni 1880 werd hij wegens ge- zondsheidsredenen gepensionneerd. De overledene was ridder der orde van den Nederiandschen Leeuw, commandeur van de Eikenkroon, en was gerechtigd tot het dragen van het eereteeken voor belang rijke krijgsbedrijven en het onderscheidings- teeken voor 40-jarigen officiersdienst. Hij bereikte den leeftijd van 74 jaren. De bekende millioenenjuffrouw No. 2, Trijntje De Jong, te Drachten, doet in den laatsten tijd weer van zich spreken. Tot overlast van de buren houdt zij des nachts bras- en muziekpartijen in haar woning, enz. Thans begint zij met de tram uitstapjes te maken, bij welke gelegenheid zij zich zoo vreemd mogelijk opdirkt. Haar lievelingscostuura is eenstemmig, zwart overkleed, witte klompen en witte voile. Trijntje maakt veel misbruik van ver gunning* en al zwaaiende beweegt zij zich door de straten, gevolgd door een joelende menigte Dezer dagen was zij- te Gorredijk zoo beschonken, dat twee mannen haar naar het tramstation moesten brengen. Met de financiëele aangelegenheden schijnt het bij de millioenenjuffrouw minder te wordenzij heeft haar meubelen, huis, enz. reeds verkocht om geld te maken, dat zij thans verbrast. Veenhuizen zal het eindje van het lied wel worden. (»Zw. Ct. Men is nog altijd bezig met 't onder water zetten van de mijn te Anderlues maar de brand neemt steeds toe, blijkens de waarnemingen met den thermometer. Een aantal dooden kan nog boven ge bracht worden 9 uit de mijngang ter diepte van 370 meter; 28 uit die van 420 en 11 uit die van 500 meter. Te St. Petersburg is een huis van drie verdiepingen ingestort. Dertien werk lieden werden onder het puin bedolven en een dezer kwam om het leven. Jack the Rijper? Deeming, alias Lawson, alias Williams, die gearresteerd is in West-Australië, zal Vrijdag door de politie naar Perth over gebracht worden. Na het verhoor zal hij naar Melbourne vervoerd worden. Hij kan daar niet dan over veertien dagen aankomen. De politie heeft de broeders van Dee ming in verhoor genomen. Zij verklaarden dat Frederik, hun broe der, altijd een ruw leven had geleid als jongen liep hij al dikwijls van huis weg. Met zyne vrouw leefde hij niet gelukkig, maar de kinderen hielden zeer veel van hem. Hij liet zijn gezin nooit gebrek lij den. Waar hij zijn rijkdom echter van daan haalde en wat hij buitenslands uit richtte, was voor zijne familie ook altijd een geheim geweest. Hij gaf zich nu eens voor een civiel-ingenieur, dan weer voor een mijn-ingenieur uitiD eerstgenoemde betrekking hadden zijn broeders hem ge kend. Men beweert dat Deeming een mede plichtige had en de justitie doet daarnaar thans ijverig onderzoek. Zeker is, dat te Raimhill zich een man ophield van het gewone slag van boosdoeners, die op eens verdween toen de politie sterke vermoedens omtrent de moorden. Verder herinnert men zich, dat Williams aan boord van de »Aorangi", het schip waarmede hij naar Australië reisde, ont vangen werd door een vrouw, die tweede klasse reisde en zich bij de inscheping te Londen miss Wilson had opgegeven. Te Bialystok (Russisch Polen) zijn drie personen een welgestelde boer Kuli- kowski, zijn vrouw en zijn broeder, een soldaat, in hechtenis genomen, onder ver denking van een reeks moorden. Zij moe ten landverhuizers, die naar Brazilië wilde gaan, in een bosch gelokt en hen daar vermoord en beroofd hebben. In het bosch Mouki heeft men ongeveer 20 vermoorde landverhuizers gevonden. De moordenaars gaven voor, dat zij hun slachtoffers ge makkelijk over de grenzen wilden helpen. Het hooger beroep van Anastay, den moordenaar der Barones Dellard, tegen het doodvonnis, door het Gerechtshof der Seine over hem geveld, is verworpen. In de gevangenis te Lucern is Za terdag in alle stilte alleen de personen, welke door de wet worden aangewezen, waren tegenwoordig de anarchist Gatti terechtgesteld. Sinds 1868 was in Zwitser land de doodstraf niet toegepast. In Engelsche bladen worden weer klachten van een teleurgestelden landver huizer naar Brazilië besproken. Ongeveer 140 personen, zoo verhaalt die emigrant, vertrokken, verlokt door fraaie beloften van grondbezit en werk, uit Liverpool naar Rio de Janeiro, maar alleen om te ervaren, dat men hen schandelijk bedrogen had. Het schijnt dat zij erger dan beesten be handeld zijn. Zy kregen voedsel, dat haast niet te eten was, werden op elkaar gepakt in vuile vervallen schuren of moesten hier of daar in het open veld slapen, en zij werden onder de treurigste omstandigheden van het eene eind des lands naar het an dere gedreven. Ziekten en ontberingen richtten groote slachting aan onder de ongelukkigen en niet meer dan zeventig keerden huiswaarts, om hunne droeve geschiedenis mee te dee- len, welke voor andere landverhuizers een aansporing tot voorzichtigheid en grondig onderzoek moge zijn. Tegen den stelregel, dat het eten van oudbakken brood gezond is, kan ookal op grond van bacteriologische onderzoe kingen het een en ander ingebracht wor den. De Fransche geneesheer Maljean heeft namelijk bevonden, dat kommiesbrood bacterievrij uit den oven gekomen, na eenige dagen in de kazerne bewaard te zyn, levende bacteriën bevatte, niet alleen den buitenkant maar ook van binnen. Die bacteriën, door het stof uit de zalen daar gekomen, blijven in het kruim van het brood geruimen tijd leven de typhus- bacil ongeveer 20 dagen maar zij ver menigvuldigen zich er niet, zelfs niet onder de gunstigste omstandigheden. Volgens het Journal d'hygiène« heeft zich in Amerika een maatschappij gevormd tot vervoer van reizigers door pneumatische buizen. De cilinder, waardoor de reizigers zul len passeeren, zal een meter diameter heb ben en gesloten worden onmiddellijk nadat de reizigers daarin zullen hebben plaats genomen. De noodige versche lucht zal door een reservoir verschaft worden. Men gelooft door dit stelsel een snel heid van 110 kilometer per uur te ver krijgen, terwijl de reizigers weinig van de beweging zullen ontwaren. Tentoonstelling te Chicago, Hls. Behalve byna alle staten van Noord-Amerika, zullen 39 vreemde natiën en 24 koloniën met een daartoe gezamenlijk kapitaal van 4 millioen dollars op de tentoonstelling in 1893 vertegen woordigd zijn. Van de Europeesche mogendheden zullen Engeland, Duitschland en Frankrijk de grootste inzendingen doen, terwijl ook Italië, Zweden, Noorwegen, Hongarije en Zwitserland aanvraag om plaatsruimte hebben ingezonden. Japan heeft een grooter kapitaal f630.000 dollars) beschikbaar gesteld dan eenige andere vreemde natie. De oppervlakte, die ingenomen wordt door aanbouw zijnde gebouwen, bedraagt reeds 6.3 millioen vierkante voet of 155 akkers, ter ijl de geheele oppervlakte der terreinen 663 akkers groot is, waarvan 2 mijlen aan het Michigan-meer grenzen. De gronden, waarop men de tentoonstelling bouwt, zijn uitstekend geschikt om zware ge bouwen te dragen, en het bericht, als zouden deze wegzinken in het Michigan-meer, dat die gronden zou ondermijnen, is geheel uit de lucht gegrepen. Het aantal werklieden, dat dagelijks naar Chicago toestroomt, ten einde werk te vindeD, bij het bouwen van de tentoonstelling, is zoo overmate groot, dat men zich genoodzaakt zag eene algemeene kennisgeving daarvan naar buiten to zenden. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van af 17 Maart tot en met 19 Maart. ONDERTROUWDH. van Meurs, man denmaker en J. Vlas. J. Lunet, winkelhouder en M. de la Haussaije. GETROUWD: J. Kuiper en H. Steijaart. C. Kramer en A. Jongkees. J. Kwinkelenberg en A. Wilner. H. vaG Braam en J. Kruk. BEVALLEN: N. A. Schouten, geb. Bontes, z. J. Reyers, geb. de HaaD, zM. C. C. Ba- rentsen, geb. van Nuijsenburg, z. A. Kerse boom, geb. Zwaan, d. S. Berrevoets, geb. Zwaan, d. L. Lour, geb. Kaij, z. L. de Leeuw, geb. Zaatman, z. N. Tol, geb. Conijn, z. OVERLEDENM. Dry ver, weduwe S. Jonker, 71 jaren. E. Romraers, echtgonoote van K. Kalf, 47 jaren. F. de Zee, weduwe M. Heyselaar, 58 jaren. Marine en Leger. Ingevolge Kon. machtiging wordt Hr. Ma. schroefetoomsckip 4e kl. „Sumbawa", liggende te Ylissingen met bestemming voor de Indische militaire Marine, met 1 April a.s. in dienst ge steld en het bevel daarover opgedragen aan den lnitenant ter zee le kl. W. Souman. Aan boord van genoemden bodem worden ver der met gemelden datum geplaatst: de luits.ter zee 2e kl. F. Smit, A. H. C. Heydeman en F. C. W. Moorres, eerstgenoemde als oudste officier Nagelaten roman van EWALD AUGUST KöNIG. 22.) Bovendien zullen wy spoedig nauwer met hem verbonden zijn," ging hy voort, terwijl hy mes en vork neerlegde en zich met het servet den knevel afveegde. Werner heeft namelijk het besluit opgevat, om zyn bruiloft nog vóór Kerstmis te willen vieren." „Dat kan niet gebeuren," antwoordde Sabine, wier verbleekend gelaat de grootste ontstelte nis verried. „Waarom zou het niet gebeuren kunnen ging hy met scherpen nadruk voort. »Werner komt met dit besluit slechts myn eigen wensch te gemoet en ik voor my, zie volstrekt geen hinderpaal." „Het rouwjaar dient toch afgewacht te wor den, bracht gravin Natalie in het midden, die door een heimelijken, waarschuwenden blik Sabine tot voorzichtigheid had aangemaand. //Wy rouwen immers niet.» „Maar baron Werner dan »Kom, gekheid, 't is immers zyn oom maar, en niet zyn vader, om wien hij rouwt," her- Graaf Waldringen schouderophalend, ter wijl hij opstond, „ik voor mij ben blij, dat aan die bruidsdagen nu eindelijk een einde komt. De redenen ken je immers, Natalie, wees dus zoo goed om my ni^ts in den weg te leggeD, je zoudt daarmede niets anders bereiken, dan dat je me boos maaktet." De tijd is te kort,n antwoordde de oude dame knorrig, wij kunnen onmogelijk met het uitzet klaar komen." „Dat is een motief, 't welk ik niet kan aan nemen, men kan alles, wanneer men maar wil. Er zijn leege handen genoeg, neem er zooveel in 't werk als je noodig hebt, laat naaisters ui* Breslau komen, op de kosten zal ik niet zien. Hedenmiddag bepalen wij den trouwdag, en ik verwacht stellig, dat tegen dien tijd alles in orde is.« Graaf Waldringen verliet na deze woorden de kamer. Sabine legde haar hand met vasten druk op den arm harer tante, verontwaardi ging en onverwrikbare vastberadenheid schit terden uit hare oogen. „Ik kan niet, zelfs al moest bet mijn dood wezen,» zeide zij met beklemde stem. „Kalm maar, mijn kind," stelde de oude dame haar gerust, «we zijn nog niet zoo ver. Je kent de eigenzinnigheid van je vader, en weet ook, wat er voor hem van dit huwelijk afhangt, hij verwacht gehoorzaamheid van je, zijn vloek zou je treffen, wanneer „Ik weet dat alles lieve tante, en toch kan ik niet gehoorzamen,klaagde Sabine. «Had ik mij destyds vóór de verloving maar krachtig tegen het bevel verzet. Ik was echter te moe deloos daartoe.a „Het zou je destijds evenmin gehaat hebben als thans," ging gravin Natalie voort, terwijl zy haar arm om het middel van het jooge meisje sloeg en met haar in eon aangrenzende kamer ging, die kleiner en gezelliger was in gericht. »Eq goed en wel beschouwd, kindlief is baron Werner von Eichenfels geen kwad partij, je moet toch zelf verlangen, dunkt ir dat wij eindelijk eens uit onze benarde, armoe dige omstandigheden geraken. „Liever wil ik van alles afstand doeD, dan mijn wenschen vervuld te zien door een man, dien ik niet achten kan. Dat is mij vroeger nooit zoo duidelijk geweest als op dit oogen- blik. Ik deel volkomen uw zienswijze is die brief vervalscht, dan moet ook Werner van deze vervalsching afweten, het is immers slechts het middel tot het doel." »Dat is, zooals je vader reeds zeide, nog niet bewezen," antwoordde tante Natalie hoofd schuddend. „Wanneer deze bewijzen gevonden worden, dan kun je er met volkomen zeker heid op rekenen, dat je vader oogenblikkelijk het engagement verbreekt." „Gelooft u dat werkelijk vroeg Sabine twyfelend. «Zeker geloof ik dat, want de eer gaat bij je vader boven al het andere.* „Welnu, dan moeten we de bewijzen zoeken." „Wij vroeg de oude dame glimlachend, terwijl hare magere hand met de bruine krul len van Sabine speelde, die aan hare voeten op een tabouret zat. «Dat is de zaak van Egon, wat zouden wy hier kannen uitrichten „Ik weet het niet, maar wat gedaan kan worden, om baron Werner te ontmaskeren, dat moet ook gedaan worden. „Altijd in de veronderstelling, dat baron Werner door bedrog in 't bezit der erfenis is komen. tik twyfel daar niet meer aan. Baron Egon moge wegens zijn hartstochtelijk temperament veroordeeld worden, maar openhartig en oprecht is hij altijd geweest en wanneer hy nu ver klaart dat de beschuldiging tegen hem valsch ia, dan is dit ook zoo. Niet ik heb het eerste vermoeden uitgesproken, u deedt het, en uw scherpe blik heeft u zelden in den steek ge laten." De gravin liet zich achterover vallen in den ouderwet3chen, hoogen leuningstoel, de uitdrukking van haar trouwhartig gelaat ver ried een ernstig nadenken. Wanneer baron Egon ons bezoekt, dan zal ik daarover met hem spreken,» zeide zij na een korte rustpoos. „Opgehelderd moet die zaak vóór je huwelijk worden, dat zal ik je vader en wanneer het wezen moet ook je verloofde aan het verstand brengen don man, in wiens handen je je lief en jo leed legt, moet je bo venal kunnen achten." »En ik ga Roza von Winterfeld een bezoek brengen en spreek met haar," antwoordde Sabine vastberaden, „wat zij weet, moet zij mij zeggen. „Dit voornemen kan ik niet goedkeuren," onderbrak Natalie haar schielijk met een af werend gebaar," „men zon je met recht het verwijt voor de voeten kannen werpen, datje heuldet met de vijanden van je verloofde.a «Om óf hen óf' hem te ontmaskeren Doe ik daar verkeerd aan? Dwingt niet myn eigen belang mij tot dezen stap Het ligt volstrekt i niet in myn plan my met hen te verbinden, doch ik zal het zonder bedenken doen, zoodra men mij van de schnld van Werner overtuigt. Kunt u gelooven, dat het liefde is, die er Wer ner aanleiding toe geeft om het huwelijk te bespoedigen Hebt u ooit gezien, dat hij mij ware, innige liefde betoond heeft? Hij wil door het huwelijk alleen vader vaster aan zich ketenen, om op zyn bijstand in alle gevallen te kunnen rekenen." Zoo denk ik er ook over," antwoordde de oude dame. Baron Werner is een sluwe re kenaar, zulks heeft hij ons vaak genoeg be wezen. Maar je zoudt toch niet zoo spreken, je verloofde niet zóó spoedig veroordeolen, wanneer niet het beeld van een anderen man nog steeds je ziel bezighield als je eerlijk wilt zyn, dan zul je dat moeten erkennen.* Sabine sloeg de wimpers neerhaar zoo even nog bleek gelaat had zich plotseling don- keider gekleurd. Waarom zou ik het loochenen? zeide zij zacht. „Sinds ik Reinhard von Tiefenthal leerde kennen, kan ik hem niet meer vergeten.» »Ja, ja, het was in Breslau, kort vóór den oorlog," ging tanto Natalie peinzend voort, ak beken gaarne dat hy ook op my een zeer gunstigen indruk maakte. Doch het was toch maar een vluchtige ontmoeting en na dien lijd hebben wij van dezen heer niets meer gehoord. Hij kan in den slag gevallen zijn.» (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1