't Vliegend Blaadje. -pr KLEINE COURANT® STT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. °Z^T No. 1996. Zaterdag 2 April 1892. Twintigste Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. KALENDER DER WEEK. Gemeenteraad van Helder. „ONTERFD". op het verzoek van adressanten gunstig be schikt. Tegen stemden de heeren Bakker, Hor dijk, Franken, Maalsteed, Vos, Groen en de Voorzitter. Tengevolge van deze beslissing, zal in eene volgende zitting door B. en W. een voorstel tot wijziging van art. 77 worden ter tafel gebracht. Aan de orde wordt gesteld de benoeming van vier leden der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. Vooraf wordt voor gelezen eene missieve van den heer J. G. R. Vos, houdende mededeeling, dat hij het lid maatschap dier Commissie, 't welk hij gedu rende een kwart-eeuw heeft bekleed, tengevolge zijner benoeming tot Wethouder nederlegt. Het woord van dank, dat de Voorzitter tot den heer Vos richt, wordt door betuigingen van bijval van de zijde dor leden beantwoord. Door de genoemde Commissie worden de volgende vier dubbeltallen aangeboden voor de vervulling van eene vacature, die ontstaat door de periodieke aftreding van den hr. Roem, en van drie andere vacaturen in dat College I lste candidaat de heer A. C. Roem. 2de n P. A. A. Faure. II lste n J. L. Vermeer. 2de ii L. Klompe. III lste W. Bakker Wz. 2de n ii ii IJ. Brandligt. IV lste ii dr. P. C. F.Frowein. 2de n h ii dr. P. P. C. Hoek. De heer Roem wordt herkozen met 14 stem men. Op den heer Faure werden 3 stemmen uitgebracht. De hr. W. Bakker Wz. verkreeg 1 stem. Bij de verkiezing van een tweeden lid der Commissie verkregen de heeren Vermeer, Klompe, en Bakker respectievelijk 9, 5 en 2 stemmen en de heeren Frowein en Faure ieder 1 stem. Eene tweede vrije stemming was, daar niemand de volstrekte meerderheid verkregen had, noodig. Deze wees den heer Vermeer, met 10 stemmen, als den benoemde aan. De heer Klompe verkreeg 5, de heer Bakker 2 stemmen en de hr. Faure 1 stem. Bij de stemming voor een derde lid der Commissie werd de hr. W. Bakker Wz. ge kozen met 14 stemmen. De heeren Brandligt, Hoek, Dietz en Faure verkregen ieder 1 stem. Als vierde lid wordt gekozen de heer Fro wein met 9 stemmen. De heer Hoek verkreeg 5, de heer B. L. Vries 2 stemmen, de heer Faure 1 stem. Er was 1 briefje in blanco. Door den Voorzitter wordt medegedeeld, dat door B. en W. een correspondentie is gevoerd met de Directiën der Heldersche Gasfabriek en van de Duinwaterleiding-Maatschappij, 't Antwoord van eerstgenoemde Directie wordt voorgelezen. Directeuren deelen daarin mede dat zij der gemeente geene meerdere voordee- len kunnen toestaan, dan eene vermindering der kosten van gasverbruik voor het algemeen Weeshuis, met ingang van 1 Maart 1.1., want dat de straatverlichting hier niet is te ver gelijken met die in andere gemeenten van even groote bevolking. Door den Voorzitter wordt namens het Dag. Best., voorgesteld, het aanbod ter zake van het Weeshuis te aanvaarden en de zaak overigens te laten zooals zy is. De heer Franken vraagt in lichting omtrent hetgeen te dezer zake in Comité- generaal besproken isde hr. Korver om trent den inhoud der missieve, door B. en W. aan de Directie gericht. De Voorzitter antwoordt, dat de missieve is gesteld in den geest zooals in Comité-generaal besloten is. Na uog eenige discussie, wordt het berustend voorstel van het Dag. Best. met eenparige stemmen aangenomen. Vervolgens wordt gelezen eene missieve van den Directeur der Duinwater-Maatschappij van den Helder en het Nieuwediep. De Di recteur merkt op, dat de verhouding tot de gemeente, wat betreft de niet-betaling's jaar lijks van de pacht van f 350, ten einde aan de ingezetenen,die duinwater met de kar komen halen uit de aan duin gelegen putten en slooten, kosteloos dat water te verstrekken, door hem by rijn optreden gevonden is zooals ze op 't oogenblik bestaat. Wenscht het Ge meentebestuur daarin verandering te brengen, dan zou dit aanleiding geven, dat aan de bestuurders van waterkarren voor de afleve ring van -water gelden gevorderd worden. De Voorzitter geeft eenige toelichting. De heer Franken verklaart zich tegen het innen der retributie en wenscht de zaak als tot nu toe te bestendigen. Het had hem vreemd gevonden, dat vroeger zelfs de anti-revoluti onaire leden van den Raad stemden tegen verhooging van schoolgeld voor leerlingen van de school no. 7b. Hij had zich mede bevreemd dat voor vrye zitplaatsen voor de officieren in de kerk f 200 was toegestaan. Nu het er op aan komt voor de gemeente om f 350 te nemen en daardoor de voerlieden van water karren te laten betalen, nu verzet hij zich tegen dien maatregel. De heer Over de Linden acht het een voordeel voor de directie als het Gemeentebestuur haar van de betaling van 350 vrystelt. De Directie zou iemand moeten aanstellen om de gelden van de voer lieden te ontvangen. Tusschen dehr. Ver- faille en den Voorzitter ontstaat daarop eene bespreking naar aanleiding van een vraag van eerstgenoemde, of het niet mogelyk zou zijn naast de putten der waterleiding, voor ge meenterekening welputten in den duingrond te doen graven. - De heer Oudenhoven wil uitstel van behandeling, teneinde een on derzoek in deze in te stellen. De heer Vos doet mededeeling van een onderzoek, door hem ter plaatse gedaan. Naar zijne infor- matiën wordt, des zomers vooral, van het halen van water met karren een vrij druk gebruik gemaakt. De heer Korver herin nert aan het tot stand komen der waterleiding en aan den toestand na het verdwijnen van de koop vaardy vaart. Hij betwijfelt verder of de Gemeenteraad afstand mag doen van de som van f 350 ten behoeve van enkele daar door bevoordeelde personen. Hy heeft bezwaar tegen het maken van putten, en merkt op, dat het z.g. duinwater wel eens gehaald wordt uit andere plekken dan duiuwaterputten. Spre ker erkent ten slotte, dat de duinwaterleiding bestaat in 't belang der gemeente, ter bevor dering van volksgezondheid. Na nog eenige discussie, waarbij o. a. de heer Zurmuhlen aanbeveelt om, zij bestendiging van den be- staanden toestand, de bepaling te maken fftot wederopzeggings toe," wordt met 10 tegen 8 stemmen tot die bestendiging besloten. Tegen stemden de heeren Klik, Verfaille, Govers, Korver, Spruit, Oudenhoven, Over de Linden en Hoogenbosch. Door den Voorzitter wordt, namens het Dag. Best., voorgesteld te bepalen, dat door het Gemeentebestuur in 't vervolg geene stra ten, die particulier eigendom zyn, zullen wor den overgenomen, of zij moeten gerioleerd en bestraat zijn. Uit de korte discussie, die over dit voorstel wordt gevoerd, blyktdatzoodauig voorschrift reeds bestaat, doch, dat het noodig wordt geacht, deze bepaling eens te hernieu wen. 't Voorstel wordt de heer Verfaille onthoudt zich van stemming met algemeene stemmen aangenomen. Tot leden der stembureaux worden met bet oog op de a.s. verkiezing in Mei gekozen de heeren Hoogenbosch, Verfaille, Govers en Oortgijsen. De overige ledeu van den Raad zijn plaatsvervangers. Voor kennisgeving worden aangenomen de mededeelingen, dat in het vorige jaar door de gemeente te veel is genoten by de vergoeding van 's Rijkswege in de kosten voor het lager onderwijs de som van f 52,44 dat de heer dr. A. W. Dryver zijne benoeming tot ge neesheer belast met de armen-practijk heeft aanvaarddat J. Zoetelief zyne erkente lijkheid heeft betuigd voor den steun, door den Raad verleend, ten einde de verpleging van zijn kind mogelijk te maken dat de leden van den Raad door het Bestuur der Industrie school worden uitgenoodigd ter bijwoning van de tentoonstelling der teekeningen en van de uitdeeling der prijzen, op a.s. Vrijdagavond in Tivoli te houden dat de heer A. v.d. Plaat, zijne benoeming tot onderwyzer aan de Gemeenteschool No. 4 heeft aangenomen en op 1 Mei in functie zal treden dat op het verzoek om den toegangsweg naar het Spoorwegstation opnieuw voor den tijd van 25 jaren in gebruik te hebben en te beplan ten en te bestraten, gunstig is beschikt; dat de minister van marine vergunning heeft verleend, dat uitsluitend vanwege de gemeente afslag van visch worde gehouden aan de Ma rine-haven, ter plaatse waar dit in den regel geschiedt; dat HH. Gedep. Staten de Ver ordening, regelende het vorderen van persoon lijke diensten, hebben ontvangen en toezending wenschen van eenige afdrukken dier Veror dening dat ook de Algemeene Politie-Ver- ordening door dat College is ontvangen dat van bewoners van het Koegras een adres is ingekomen, hot verzoek inhoudende tot weder-openstelling van den Midden-vlietweg aldaar, en dat sedert het inkomen van dat adres de openstelling reeds heeft plaats gehad dat de schoolopziener Büchner zyne goed keuring heeft gehecht aan de voordrachten voor de benoeming van onderwijzers, die in de vorige zitting heeft plaats gehaden dat ingekomen zijn de jaarverslagen van 'tLager- en Middelbaar Onderwys, die bij de leden zullen worden rondgezonden. Bij de gewone rondvraag dringt de heer Korver aan op de bestrating van de verlengde Spoorstraat en op verbetering van den open baren weg in de Gravondwarsstraat. Over 't laatstgenoemde punt ontstaat eene discussie tusschen hem en den voorzitter, die niet kan aannemen, dat de weg in genoemde dwarsstraat bedorven is by verbetering van gemeentewege van naby gelegen wegen. De heer Korver neemt zich voor, dit den voorzitter aan te toonen. Eindelijk herinnert de heer Oudenhoven er aan, dat er eenige maanden geleden eene commissie is benoemd, belast met een onder zoek omtrent do verhooging der jaarwedden van eenige gemeente-beambten. Hy wacht nog te vergeefs op het rapport dier Commissie. Hy is steeds tegen de benoeming van Com- missiën en oppert de vrees, dat ook deze zaak, even als vele andere, «in den doofpot" zal worden gestopt (Hilariteit). De zitting wordt hierop gesloten. HELDER, 1 April 1892. We vestigen de aandacht onzer le zers, naar aanleiding der in dit blad voor komende annonce, op de voorstelling, hedenavond door 't Nederlandsch Tooneel- gezelschap, dir. A. van Lier, in den Stads schouwburg, Koningstraat, te geven. Bij de opvoering van Hans Jurgen," of het Parelsnoer, zijn de rollen aan goede handen toevertrouwd. Onze lezers zullen voorzeker hebben op gemerkt, dat we in ons nummer van 26 Maart vermeldden, de gehouden openbare aanbeste- diug der bestrating van de 2de Molenstraat en van den toegangsweg naar het spoorwegstation. Ongetwijfeld zullen de ingezetenen dezer ge meente zich met uns verheugen, dat deze beide nuttige werken eerlang zullen worden uitge voerd. Beide genoemde wegen verkeerden in den afgeloopen winter vaak in zóó ongunsti- gen toestand, dat de passage er haast onmo gelijk was. Aan veler wensch zal door de uit voering van deze bestratingen worden voldaan en een paar voor 't verkeer dikwyls zeer lastige, en bovendien zeer onsierlyke modderpoelen zullen daardoor worden opgeruimd. De familie Viotta, die het perceel no. 693 op de Prinsengracht te Amsterdam, be woont, kwam Dinsdagavond te halfelf van de repetitie van »Excelsior« thuis. Zij vond de 26jarige dienstbode, Anna Verhoeven, uit Kerkdriel bij Zaltbommel geboortig, in de studeerkamer van mr. Henri Viotta, een der achterkamers van het huis, vlak achter de deur liggende, met een zeer diepe snede aan de linkerzijde van den hals en verschillende wonden aan de linkerwang. Onmiddellyk werd de justitie met die ontdekking bekend gemaakt en een geneesheer geroepen. Deze verklaarde reeds op het eerste gezicht, dat de diepe wonde aan den hals onmiddellijk den dood tengevolge moest hebben gehad. Verder vond de justitie sporen van braak. Een schrijftafel en een secretaire in de kamer, waar het slachtoffer gevonden werd, waren opengebroken en een een som gelds ten bedrage van f160 werd vermist. Buiten de reeds vermelde wonden, die met een buitengewoon scherp wapen moeten zyn toegebracht, toonde by de gerechtelijke lijk schouwing, het lichaam nog drie messteken in de linkerzyde ter hoogte van het hart en eene den rug. In de keuken stonden twee theekopjes op de tafel, waaruit kan worden afgeleid, dat de meid bezoek had gehad. Deze bezoeker moet bovendien bekend zijn geweest met de omstan digheid, dat alle huisgenooten dezen avond afwezig waren, waaruit de gevolgtrekking kon worden gemaakt, dat het een goede bekende, een vryer b. v., moet zyn geweest. De verslagene was, voor zy in dienst trad bij de familie Viotta, dienstbode geweest bij den heer Bastet, den eigenaar van het be kende messenmagazyn in de Kalverstraat. Wellicht staat deze omstandigheid in verband met de misdaad zelve. Een later bericht meldt dat twee verdachte personen te Rotterdam en een te Utrecht zou den zijn aangehouden, die Dinsdagavond met den laatsten tiein van Amsterdam hadden willen vertrekken, maar toen te laat kwamen, waarna zy Woensdagmorgen per eersten trein weg gingen. Hieromtrent ontbreken echter op het oogenblik nog nadere gegevens. De deelneming in de stad is algemeen. Correspondentie. H. gelooft niet, dat hy de eerste is, die een klacht aanheft over de vuile sloot naast het Hótel Bellevue. Erbarmelijk ziet dat water" er tegenwoordig uit. Deze moddersloot is als nog eigendom van den staat, naar men verze kert. Is er nu niets aan te doen, vraagt H., om dien modderpoel opteruimen 't Is waar, het rioleeren en dichtmaken zou nogal geld kosten, aan wien, op aanvraag, de beschikking over die plek werd toegestaan. Doch wellicht was er voor de eene of andere zaak voordeel te trekken uit het bezit van een zóó gunstig gelegen vrij breede strook gronds. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van af 28 Maart tot en met 30 Maart. ONDERTROUWD Geene. GETROUWD BEVALLEN; R. Byl—Rieken z. G. de RidderDop z. S. BruinRiemers z. C. SwennenSwart D. F. A. KramerSnel z. A. DuitKiesling d. A. W. Molenaar Cordia d. E. NukoopDoodhagen z. C. Snoeck Willems d. G. H. A. v. d. HulstHee roma z. M. de BoerSmit z. OVERLEDEN: P. Bosch, echtg. E. de Wijn 75 j. B. E liassen 4 j. T. Wiggers 3 j. S. J. van Santé 9 mnd. H. J. Wardenaar 4 mnd. Burgerlijke stand, gemeente Texel. van 23 tot 29 Maart. ONDERTROUWD Jacob Burger en Jantje Former. GETROUWD: Jacob Eelman en Gornelia van Gnrp. Geboren Jan, zoon van Pieter List Jz. en Tryntje Boerhorst. Pieter Jan, zoon van Opkomst der Zon 5 u. 31 m. Onderg. 6 u. 36 m. APRIL, Grasmaand, 30 dagen. Zondag 3 Passie-Zondag. Maandag 4 Eerste kwartier. Dinsdag 5 Woensdag 6 Donderdag 7 Vrijdag 8 Verj. v. Wilhelmina Maria Zaterdag 9 Sophia Louisa, zuster van wijlen Z. M. Willem III. Zitting van Dinsdag 29 Maart 1892. Voorzitter de heer C. A. BEUKENKAMP. Tegenwoordig 18 leden. Afwezig de heer van Neck. Slechts enkele personen bevinden zich op de tribune. De notulen der vorige vergadering worden, na de opening van deze vergadering voorge lezen en goedgekeurd. De voljaarskohieren van den hoofdelijken omslag en van de belasting op do honden, beide voor den dienst van 1892, worden vastge steld, respectievelijk ten bedrage van f32312.93 en f 1310. Voorlezing geschiedt van een Concept-Ver ordening, regelende de geneeskundige hulp, aan behoeftigen te verleenen. Na de voorlezing wordt, op voorstel van den hr. Hordijk, besloten, dit ontwerp, ter nadere beoordeeling, bij de leden rond te zenden en de behandeling te verdagen tot een volgende zitting. Op haar daartoe gedaan verzoek, wordt aan mej. M. P. Duval, benoemd te Haarlem, met ingang van 1 Mei a.s. een eervol ontslag uit hare betrekking vaD onderwijzeres aan de Ge meenteschool no. 2 (te Huisduinen) verleend. Voor kennisgeving wordt aangenomen de mededeeling van den heer P. de Boer, te Leek, dat hy, wegens eene benoeming op eene an dere plaats, zijne benoeming tot oefderwyzer aan de Gemeenteschool no. 7a alhier niet kan aanvaarden. Er geschiedt voorlezing van een adres van alle voerlieden in deze gemeente, houdende bezwaar tegen het voorschrift, nêergelegd in art. 77 der onlangs vastgestelde Algemeene Politie-Verordening, inhoudende, dat met eene boete van f 5.worden gestraft bestuurders van rytuigen, die gereden worden zonder lemoen of langstok, terwijl alleen gewone boerenwa gens daarvan zijn uitgezonderd. Adressanten wijzen er op dat de z. g. korriewagens alhier een zeer gewoon middel zyn tot het vervoer van vrachten, welke wagens echter met een langstok niet kunnen worden gebezigd. Zij vreezen, dat, werden die voertuigen met een lemoen gebruikt, ongelukken zouden ontstaan. Zij vragen ten slotte, het genoemde artikel te wijzigen. Door deD Voorzitter wordt, namen3 het Dag. Best., voorgesteld, het artikel on veranderd te laten, daar de argumenten, door adressanten aangevoerd, geen steek houden. Door onderscheidene leden wordt het ver zoek van adressanten ondersteund. De heeren Zur Mühlen, over de Linden, Verfaille, Ouden hoven, Oortgijsen, Korver en van Twisk wen schen op verschillende gronden aan 't verzoek van adressanten tegemoet te komen. Uit het aangevoerde door deu Voorzitter, strekkende om het onveranderd behoud van art. 77 te verdedigen, blijkt, dat het bewuste voorschrift is ontstaan door vrees voor ongelukken, ter beveiliging van de voetgangers en tot voordeel voor de wegen. Ook worden, naar hy meent, de korriewagens veel te zwaar beladen. Dit laatste argument wordt eehter door den heer van Twisk uit ervaring bestreden. De hr. Franken, die het pas vastgestelde artikel voor'shands liever behouden wil, verkrygt op zijne vraag, wat de uitvoering den voerlieden zou kosten, van niemand een bepaald antwoord. Ten slotte wordt, met 11 tegen 7 stemmen, Nagelaten roman van EWALD AUGUST KöNIG. 25.) «Myn bruid en haar vader, mijn trouwe Johan, de herbergier, by wien ik woon, en gravin Sabine von Waldringen.» //Ha, eindelijk noem je daar den naam, naar welken ik niet den moed had te vragen,» zeide Reinhard met een vibreerende stem. //Zou Sa bine nog aan mij-denken?" «Mijn beste jongen, niet dat alleen, maar zij beantwoordt ook je liefde; helaas, deze tij ding kan ik niet besparen is zij de bruid van mijn neef Kalm Kalm I ging hy voort, den vriend tegenhoudend, die van zyn stoel wilde opspringen, //nog is alles niet verloren Eergister maakte ik graaf Von Waldringen myn opwachting, ik dorst dat niet te laten, ofschoon ik hem natuurlyker wijze als mijn tegenstander moet beschouwen. Hy was niet te huis, doch de dames ontvingen my en de vragen, die gravin Natalie tot mij richtte, deden mij terstond bemerken, dat zij reeds de toe dracht der zaak doorgrondde. Ik heb haar de volle waarheid medegedeeld en er geen doekjes omgewonden, en nu zeide gravin Sabine mij, dat ik op haar hulp bij mijn navorichingen rekenen mocht. Zy verheelde volstrekt niet, dat zy tot deze verloving gedwongen was ge worden, dat zij haar verloofde nooit had lief gehad en dat zij hem nu verachtte, maar zij bekende mij tevens, dat zy den moed niet had om zich tegen den wil haars vaders openlijk te verzetten. Wanneer baron Werner von Eichenfels als een eerlooze ontmaskerd was geworden, dan zou graaf Waldringen het en gagement van zijn dochter wel moeten ver breken, deze ontmaskering ligt bijgevolg in jou belang." ffEn wees verzekerd, dat ik, nadat ik dit weet, niet rusten zal, vóór en aleer zy een feit is geworden," antwoordde Reinhard, die, zich niet storende aan de overige gasten, met de vuist zóó heftig op tafel sloeg, dat de bier kruiken er van opsprongen. //Laat mij naden ken, ik zal nu ook myn slagplan ontwerpen, je hebt me altijd een strategisch genie genoemd, thans wil ik je bewyzen, dat ik het werkelyk ben.a Egon beschouwde zwijgend den vriend, die het hoofd op den arm steunde en zwygend vóór zich uitkeek, hij wachtte geduldig tot deze met zijn plan gereed was. Het was al laat in den avond, het lokaal had zich met gasten gevuld, menige blik rustte nieuwsgierig op den kranigen huzarenofficier, die met een peinzend gelaat rusteloos aan zyn knevel draaide. •Je hebt gelyk, in je geboorteplaats moet de beslissing gezocht worden, nam Reinhard ein delijk weder het woord. als daar niet de ver- valsching begaan, dan zal toch zeker de ver- valscher wel komen, om zyn loon te ontvangen. Wanneer wil je terugreizen?" #Morgen,« antwoordde Egon. ffEn je wildet morgen nog eerst je zaken met den advocaat regelen Dat zal spoedig geschied zijn. In de vroegte brengen wy hem een bezoek. Jy neemt den borgtocht, dien je me beloofd hebt, op je en dan spring ik in den zadel." *18 Jochem met je meegekomen z/Neen, ik heb hem in Eichenfels achterge laten, hy kan my daar wellicht meer van nut zyn." z/Ik zou je wel vergezellen, maar ik heb hier eerst nog veel te regelen, en het is ook maar beter, wanneer ik later alleen kom. Zeide gravin Sabine je, dat ze me beminde //Hoe zou zij me deze bekentenis hebben durven doen antwoordde Egon hoofdschud dend. «Zy zeide my alleen, dat ze zich jou nog zeer goed herinnerde, informeerde met de meest mogelijke belangstelling naar je, en hare blikken en woorden verrieden mij hare ge voelens. z/Dus je denkt, dat ik het wagen kan aan zoek te doen om haar hart en hare hand?« vroeg Reinhard opgewonden. •Dit belet je zeker wel de omstandigheid, dat zy reeds de bruid is van een ander //Volstrekt niet, daarvan behoef ik immers niets te weten, en daarom dan ook moet men niet hooren, dat wij zoo intiem met elkander bevriend zyn. Zou je me niet een heimelyke samenkomst met Sabine kunnen bezorgen «Daartoe zou in de houtvesterij wellicht wel mogelykheid bestaan.» »Is Sabine een vriendin van je bruid •Die vriendschap was tot dusver zeer opper vlakkig," antwoordde Egon, »doch thans schij- I nen de beide meisjes zich nauwer aan elkaar te willen aansluiten. wDat zal zekerlyk geschieden, wanneer Sa bine zich met my tegen haar verloofde ver bonden heeft. Ik ga bygevolg naar den graaf en doe aanzoek om de hand zijuer dochter.» Het antwoord kan je vooruitzien z/Ik zal hem niet laten blyken, dat ik er op voorbereid ben. Ik beroep er my op, dat ik Sabine vóór den oorlog heb loeren kennen, en wel vermeen te mogen aannemen, dat zy mijn liefde beantwoordt. Ik verklaar hem bui tendien, dat ik in dien tusschentijd een rijk man geworden ben en houd my zeer verwon derd wanneer hy my autwoordt, dat zijn doch ter reeds verloofd is. Dan is ook het oogenblik gekomen, om een lans voor jou te breken en den graaf te bewyzen, dat de tegen jou inge brachte beschuldiging een lage leugen is. Wil hij het doel dezer leugen niet inzien, dan zal ik hem kort en bondig vertellen, dat ik open- lyk partij kies tegen zyn aanstaanden schoon zoon, en ik hoop, dat deze algemeene veroor deeling van je neef hem wel tot nadenken zal brengen. Het overige zal zich dan vanzelf wel vinden, ik neem eveneens myn intrek in de herberg, waarin jij woont, en we willen als dan regelrecht het kasteel Eichenfels belegeren." Egon knikte toestemmend, hij kon zich met dit plan uitstekend vereenigeD, het kon hem slechts aangenaam zijn, den energieken vriend in zijn nabyheid te hebben. «Het zy zoo," zeide hij, op zyn horloge kykende, «onze jacht geld een sluwen vos, het is te hopen dat we hem vangen zullen." •Dat hoop ik ook, maar een bepaald plan kan ik eerst op de plaats zelve ontwerpen," antwoordde Reinhard. «Wil je van nacht bij my logeeren Wy hebben nog over veel te praten en hier zullen we niet lang meer on gestoord blijven, enkele gasten schynen ons reeds te willen aanspreken." «Laat ons dan gaan," zeide Egon opstaande. z/Het logies in je woning neem ik aan, ook ik gevoel behoefte om nog een paar uurtjes on gestoord met je te praten." Zy verlieten den kelder en het was den volgenden morgen nog tamelyk in de vroegte, toen Egon van zyn vriend afscheid nam en in den zadel sprong. De advocaat had den borgtocht van Rein hard bereidwillig aangenomen, en het proces zou thans onverwyld ingeleid worden. «Zorg er maar voor, dat wy uw neef de vervalsching bewijzen kunnen, dan moeten wij wel winnen,» had de advocaat by het afscheid gezegd. //Een erfenis, verkregen door eerlooze en misdadige middelen, erkent de wet niet." «En wanneer mag ik je nu verwachten vroeg Egon, toen hy zyn vriend voor de laat ste maal de hand reikte. «Binnen een paar dagen,» antwoorde Rein hard. //Bereid inmiddels de heimelyke samen komst voor, opdat wy geen tyd verliezen." «Ik zal er met myn bruid over spreken," knikte Egon, «het blyft alzoo by de afspraak, gravin Sabine zal voor dien tyd niets van je aankomst vernemen." (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1