't Vliegend Blaadja KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. "SiTT Den WINKELINVENTARIS, 0PM8EM00PIG. LMp-Iaiazi J. YAN MOLM, MARINE. Voelt- ei tjeflerfwerenfl middel No 1998 Zaterdag 9 April 1892. Twintigste Jaargang. KALENDER DER WEEK. Ad verten tien. 3 BURGER-WOONHUIZEN onder 1 Dat AANBESTEDING Openbare Verkooping. Denrwaarder H. KWANT, le Heiier, Carbolineum -Anthracin t Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. A"bon n ora ent p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad fl,20. Afzonderlijke nummers2 Cent. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG UitgeversBERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT «n ZUIDSTRAAT. AUvortentlên Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HARM HARMSEN en zijn Vrouw in Amsterdam. Wij maken onze lezers nog eenmaal attent op het zoo goedkoop aangeboden werkje van den heer D. DEKKER. Voor 25 cent kan men na inzending van de hierachter staande Bon, in bezit komen van een aardig verhaal uit de Hoofdstad. Opkomst dor Zon 5 u. 15 m. Onderg. 6 u. 48 m. APRIL, Grasmaand, 30 dagen. Zondag 10 Palm-Zondag. Maandag 11 Dinsdag 12 Israël. Paschen. - V.M. Woensdag 13 Donderdag 14 Witte Donderdag. Vrijdag 15 Goede Vrijdag. Zaterdag 16 nieuwstijbiFgëïT HELDER, 8 April 1892. Mobilisatie van Torpedobooten. Omtrent de in de vorige maand gehouden oefeningen in het mobiliseeren bij de marine, deelt het «Maandblad» het volgende mede Op Maandag 14 Maart jl. te 7 uren des mor gens, werd door den commandant van Hr. Ms. torpedo-instructieschip .Marnix" te Willems oord, de order ontvangen tot onmiddellijke indienststelling der torpedobooten Ardjoeno", „Derapo," »Etna," wLamongan XIII en XXI» Alleen de «Lamongan" lag te water in het dok van de rijkswerf, de andere booten stonden alle op de helling onder verschillende kappen. Te 3 uur 15 minuten stoomde de »Lamongan" uit de haven naar de reede, waarna weldra de andere kleine booten volgdeD. Het laatste vertrokken de vArdjoeno" en «Dempo* te uur. De ^Etna" was te 4 uren geschut en overigens stoomklaar, maar kon wegens eene voorziening aan de H. D. stoomschuif eerst omstreeks middernacht de machines gebruiken. De order tot mobiliseeren omvatte ook de nieuwe torpedoboot XXI, niettegenstaande van dit vaartuig de inventaris nog niet goheel is vastgesteld en de geleiding voor de spar torpedo binnenboord niet was aangebracht. (Ook te Amsterdam en Hellevoetsluis hadden dergelijke oefeningen plaats.) In alle directiën waren de torpedobooten bij het naar buiten gaan voorzien van victualie voor 8 dagen en geheel gereed voor oorlogs diensten. Bleek het ook hier en daar, dat aan de gereedheid der ketels, machines en hulp- werktuigen wel iets ontbrak, in hoofdzaak vol deden deze inrichtingen goed. Het ijs werkte zeer belemmerend op het te water laten en de beweging der booten, het geen te Willemsoord den meesten invloed heeft, aangezien de hellingen en do plaatsen, bestemd voor het laden van kolen, water, victualiën en inventarisgoederen, daar ver van elkander ge legen zijn, terwijl bovendien de waterketels, die met het oog op de mobilisatie in de nabij- heid der hellingen zijn geplaatst, om nog vóór het te water loopen de ketels op peil te kun nen brengen, wegens de vorst niet gevuld waren. Als kapelmeester bij 't Harmonie gezelschap op Texel, is benoemd de hr. M. P. Gijswijt, stafmuzikant bij de K. N. Marine alhier. Hr Ms. artillerie-in8truetieschip „Bellona", in aanbouw op 's Rijks marine werf te Amsterdam, zal Zaterdag aan staande, '8 namiddags 2 uur, van stapel loopen. Deze tewaterlating zal zonder plech tigheid plaats hebben er worden geen tri bunes opgericht, noch uitnoodigingen tot bijwonen gedaan. De Rijkscommissie voor de examens ter verkrijging van een diploma als ma chinist aan boord van koopvaardijschepen zal, overeenkomstig het bij kon. besluit van 18 Maart 1991 (Staatsblad no. 76) vastgesteld reglement voor die examens, aanvangende den 26en April a s., te 9% uur voormiddags, zitting houden in het Logegebouw te Rotterdam. Om tot een van die examens te worden toegelaten, zal de candidaat, onder over legging van een geboorte-acte en met opgave van woonplaats en laatsten werk kring, de aanvraag hiertoe vóór 19 April a.s. schriftelijk en portvrij bij den voor zitter der commissie, den heer J. J. Stoo- ker, wonende in de Grensstraat te Nieuwer- Amstel, moeten inzenden, waaruit dan moet blijken voor welk diploma hij ver langt geëxamineerd te worden. De volgende bepalingen worden hierbij nog in herinnering gebracht De candidaat moet den leeftijd van 18 jaren bereikt hebben en een verklaring overleggen dat hg niet aan doofheid of hardhoorigheid lijdende is, terwijl hij het bewijs dient te leveren dat hij gedurende ten minste drie jaar met vrucht gewerkt heeft in een machinefabriek aan den bouw of herstelling vau stoommachines, of wel in het bezit is van het-einddiploma der Kweekschool voor machinisten te Amster dam, of van een andere inrichting tot opleiding van machinisten, ter goedkeuring van den minister van waterstaat. Voor de verdere bepalingen verwijzen wij naar de Staatscourant* no. 81. De luit. ter zee le kl. Jeekel, werk zaam bij het Dep. van Marine, is aange wezen om naar Rome te vertrekken, om de internationale conferentie van hetRoode Kruiswelke den 21 en dezer en de vol gende dagen aldaar wordt gehouden, bij te wonen. Een droge Maart is, volgens het be kende rijmpje, een der hartewenschen van de hoeren. Zij hebben 't dit jaar in dat opzicht dus s>naar hun wil«, want, Maart gaf blij kens den regenmeter te Frederiksoord slechts 21.5 mM. regen- en sneeuwwater, tegen een gemiddelde van 52 mM. Verdiend loon Het hoog militair gerechtshof veroordeelde den sergeant der infanterie H. te Amster dam iu hooger beroep, tot een maand gevangenisstraf, wegens het bcmoeielgken der politie, toen deze op oudejaarsavond 11. een burger arresteerde. De VrQom, de banketbakkersbediende, die bij de ramp in de Huidenstraat te Am sterdam werd gewond, is naar het buiten gasthuis overgebracht. Waarschijnlijk ten gevolge eener beleedigingvanhet ruggemerg is de ongelukkige krankzinnig geworden. (»Dbl. v. Ned.«) Ook in den Haag is een comité in wording, dat zich ten doel stelt al het mogelijke te verrichten om de aansluiting van Nederland aan de Middeneuropeesche tijdrekening te verkrijgen. Maandagochtend viel in de R. K. kerk te Sittard het 150 K,G. zware klok- gewicht uit het bovenwerk door drie pla fonds heen op den steenen vloer der kerk neder. Gelukkig had dit ongeval niet tij dens den dienst plaats. Een eigenaardig geval doet zich voor bij de verandering van de postwet, merkt „Het Nbl. v. Ned." op. Wanneer men nu een bedrag van f 17.50 per post wissel in eens verzendt, moet men 10 cent port betalen en wanneer men er twee postwissels van maakt, een van f 12.50 en een van f 5, betaalt men 7| cent. Terwijl men dus aan de post dubbele moeite ver oorzaakt, is de verzending goedkooper. In den Haag wil men nu werkelijk eens beproeven den bakkers rust op Zon dag te verschaffen. Naar aanleiding van de omstandigheid, dat op de door Mr. Borret verspreide circulaire geantwoord is door niet minder dan ruim 18.000 inge zetenen der residentie, die allen verklaar den voortaan geen bestelling van versch brood meer te verlangen op Zondag, heeft het bestuur der afd. 's Gravenhage van de Vereeniging tot bevordering van Zon dagsrust dezer dagen met eenige groote patroons een samenkomst gehouden. Daar hebben al die aanwezige bakkers zich be reid verklaard om mits elk hunner het deed, waartoe dan ook elk hunner zich in beginsel geneigd toonde een proef te nemen door in hunne fabrieken of bakke rgen den arbeid te doen staken op een nader vast te stellen uur Zondagnamiddag of avond. Intusschen meenden zij zicli te moeten voorbehouden in onderling over leg na te gaan, of daartegen overwegende technische bezwaren bestaan. De uitkomst van dat overleg wordt thans afgewacht. Zaterdag heeft voor de rechtbank te 's-Hertogenbosch gediend de bekende zaak tegen den gewezen hoofdagent van politie A. van Lieshout, beklaagd van kne velarij bij het, in zijn hoedanigheid, innen van marktgelden. Na verhoor van een groot aantal getuigen, onder welke vele markt venters en ventsters, heeft het O. M. waar genomen door Mr. C. Baron Spijart van Woerden, geëischt een gevangenisstraf van 2 jaren en 7 jaren ontzegging van het recht om een openbare betrekking te be- kleeden, met verzoek dat de rechtbank on middellijke inhechtenisneming zou bevelen. De verdediger van beklaagde Mr. F. A. Hengst, concludeerde tot vrijspraak. De rechtbank, na zich in de Raadkamer te hebben begeven, verklaarde geen termen te hebben gevonden tot onmiddellijke in hechtenisneming en bepaalde de uitspraak op 12 April e. k. Het lijk van de ongelukkige Anna Verhoeven is Maandag in den namiddag in alle stilte op de Oosterbegraafplaats te Amsterdam ter aarde besteld. Van te voren zijn van het lichaam met de daarin toe gebrachte verwondingen photografiën ge nomen. In den Houtrakpolder zijn Woensdag namiddag door de Rijks- en gemeenteveld wachters van Spaarndam en twee gemeen teveldwachters van Haarlemmerliede en Spaarnwoude drie Zeeuwsche arbeiders ge arresteerd, als verdacht van schuldig te zijn aan inbraak bij de wed. Dielemans, te Zaamslag. Zij waren juist des morgens aangekomen met het doel aldaar werk te zoeken en werden gearresteerd naar aan leiding van een bericht van den officier van justitiete Middelburg. Kindermoord De misdaden schijnen aan de orde van den dag Te Kampen werd de vorige week in een doosje, dat in de spoeliugton geworpen was, een kind gevonden, dat blijkbaar vermoord was. Het tongetje was uitgesneden. De heele stad was er vol van. Het is der politie waarschijnlijk gelukt de daderessen te vinden. Twee dames uit de eerste standen zijn gearresteerd, waar van de een de moeder moet zijn, terwijl de andere dame als medeplichtige wordt verdacht. Een groote ramp heeft Maandag de gemeente Hazerswoude getroffen. Twee groote gebouwen, even een doortocht la tende voor den rijweg tusschen Leiden en Gouda, werden in enkele uren, van 's avonds 8V3lOVa uuri de asch gelegd. De brand, in een klein winkelhuisje van P. van der Spek Sr. begonnen en ontstaan door het aanmaken van een kachel met petroleum, tastte weldra de broodbakkerij van C. Gaarkeuken en het perceel van den huisschilder A. Francken aan, welke huizen alle onder een kap stonden, om vervolgens naar de herberg van P. Pgn- acker aan de overzijde over te slaan. Door het kloek optreden van de brandweer, die met drie brandspuiten op de plaats des onheils ter blussching werkzaam was, en het wenden van den wind, werd verdere brandschade voorkomen. Hartbr ekender tooneel volgde echter, toen vier personen, nog even te voren gewaarschuwd, onder de invallende muren en een vuurmassa werden bedolven, waarvan één, A. van Staveren, een jeugdig arbeider van 24 ja ren, na ongeveer een half uur lgdens stierf. Yan een ander, J. Scholten, werden beide beenen gebroken, terwijl de twee anderen belangrijk werden gekneusd. Zekere doctor Cold is er sterk voor dat men jongelieden meer laat slapen dan men tot dusverre gewoon is. In de eerste levensweken, zegt hij. slaapt een gezond kind het grootste gedeelte van den dag, en in de eerste jaren laat men dikwijls kinderen zoolang slapen als zij willen. In het zesde of zevende jaar, als het schoolgaan begint, komt daarin echter eene groote verandering. Op den leeftijd van 10 tot 14 jaar slaapt een kind dik wijls maar 8 a 9 uur, slechts bij uitzon dering 10 of 11 uur. Doctor Cold nu is van meening dat ieder tot zijn 20e jaar en een volwassene later ook 8 of 9 uur slaap noodig heeft. Als de slaap van korter duur is, heeft het zenuwgestel en hebben voornamelijk de hersens de noodige rust metzij werken niet meer normaal, en de gevolgen openbaren zich als afge matheid, prikkelbaarheid en intellectueele storingen, die voor werklust, opgewektheid en ijver in de plaats komen. Het zou van genoeg belang zijn uit te maken of de vroegere stelregel, volgens welken 6 of 7 uur slaap voor volwassenen in alle gevallen genoeg is, tot de oude doos behoort of niet. Het einde der stoomlocomotief is geko men Zoo moet Edison onlangs gezegd hebben. De groote uitvinder moet namelgk, ter volma king van het electrisch verkeer op spoor- en straatwegen, de laatste vijlstreek gedaan heb ben. Volgens de beginselen van zijn tot in de kleinste bijzondorheden uitgewerkt stelsel, richt hg nu, hetzij voor spoorweg- of straatwegver- keer, centraal-inrichtingen op met dc noodige krachtige stoomwerktuigen en dynamo's. Tus schen de twee thans reeds aanwezige spoor staven legt hij in hot midden een dorde, laat nu den stroom door deze laatste naar den straatwegwaggon of de electrische locomotief gaan en leidt hem daarna door de wielen en over de zgsporen naar de plaats terug, waar de stroom onistoud. Voor de veiligheid van het verkeer in de straten bezigt Edison daarbg slechts sterke stroomen met geringe spanning, welke voor mensch en dier geheel onschadelijk zijn. Ook is de constructie van den electrischen motor en zijne verbinding met de wielassen, welke Edison nog geheim houdt, zóo doelma tig, dat hij daarmede niet slechts straatweg- rijtuigen of personentreinen, maar zelfs vracht- treinen kan voortbewegen. Op spoorwegen wil hij bij genoegzamen sterken onderbouw, met sporen van 50 kg. per strekkende meter, de verbazende snelheid van 160 kilometer in het uur bereiken, terwijl hij, wat veel bezwaarlij ker is, bij het straatverkeer evengoed do snel heid tot op 6 kilom. in het uur kan terug brengen. Daarbij overwint zijn stelsel stijgin gen tot 12 pet. Hot tot staan brengen der treinen geschiedt, gelgk ook thans, door lucht- remmen, en eigenlgk zijn het dan ook uitsluitend de luchtremmen, die toezicht behoeven. Op den Alantic and Southern Paci fic spoorweg is, bij het station Birmingham, een nachtelijke postdiefstal gepleegd door een bende dieven, die den machiniit dwon gen den trein te laten stilstaan, den dienst- doenden postbeambte neerschoten en uit den postwagen pl. m. al de aangeteekende brieven met 6000 dollars aan gelds waarde stalen. Zij staken den trein in brand om schrik te verspreiden onder de passagiers, en terwijl eenigen stalen, werd door de anderen aanhoudend gescho ten. Daarbg werd een seinwachter gewond. De politie doet ijverig onderzoek naar roovera en gebruikt ook bloedhonden daarbij. Deeming, de moordenaar van Wind- sor en Rainhill, die nu te Melbourne ge vangen zit, ontkent aUe schuld aan de moorden te Johannesburg, welke hem ook al ten laste gelegd worden. Het zal hem, zegt hg, niet moeielijk vallen zijn alibi te bewijzen. Hij lacht om de geruchten, dat hij iets zou hebben uit te staan met de aan Jack the Ripper toegeschreven moor den in Whitechapel. De bladen, die dat mededeelen, dreigt hij, als hij weder ont slagen is, gerechtelijk te vervolgen wegens laster. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van af 4 tot en met 6 April. ONDERTROUWD: Dr. J. E. van Por- syn, Offic. v. Gezondheid en C. H. M. Hat- tinga Raven. P. J. Bosch, timmerman en J. F. Steeman. GETROUWD: Geene. BEVALLENS. M. Luijt, geb. Catsema, d. C. Kossen, geb. Smit, d. T. Pagano, geb. Staa, z. B. Boon, geb. Lastdrager, z. D. J. v. d. Struijs, geb. van der Laaken, d. A. E. Verluiert, geb. Poolen, z. OVERLEDEN L. J. Scheerboom, 1 mnd. C. de Wit, 19 jaren. Burgerlijke stand, gemeente Texel. van 30 Maart tot 5 April. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWD Pieter Bakker Jz. en Geertje Postema. Johan Dirk Roeper en Grietje Boon. Gerrit Wilner en Willeinina Abbenes. Jacob Kaan en Adriaantje Visman. GEBOREN Geene. OVERLEDEN Willem de Bie, 74 jaren, weduwnaar van Pietertje Kuip. Te huur tegen 1 Mei a.s. twee HEERENHUIZEN aan de Dijkstr. Huurprijs f 500 per jaar en tegen 1 JUNI a.s. een HEERENHUIS in de Plantsoen straat, huurprijs f 450 per jaar. Te bevragen KONINGSTRAAT 68. Voor billijken prijs te koop verhuurd voor f 1.75 per week Gunstig gelegen in een flink aankomende wijk, nabij de nieuwe R.-K. Kerk. Adres BERKHOUT Co. te Willemsoord, op 14= APRIL 1802. De bestekken zijn verkrijgbaar ad 15 cent per stuk, in stede van 50 cent, zoo als in de annonces abusievelijk vermeld is. De Sehout-bij-Nacht, Directeur en Commandant der Marine, C. H. BOGAERT. zal aldaar, op Woensdag 13 April 1892, voorm. 10 uur, in het Win kelhuis hoek SPUISTRAAT-STATION STRAAT, publiek verkoopen BESTAANDE IN I Doozen, Flesschen, Gelakte- enBisquit- trommels, Toonbank-bascule, Hanglamp, Aardappelenbak, Maten voor droge waren, Vaatjes, etc. Benevens al het voorradige Glas-, wit- en grof AardewerkPorcelei- nen Bordjes, Koppen en Schotels, Lampen glazen, Potten en Pannen, Restant Gareu, Band, Sajet en Knoopen en hetgeen meer 1 worden aangeboden. Te bezichtigen een uur vóór den aanvang der verkooping. Deurwaarder H. KWANT, te Helder, zal aldaar, op Zatepdag 16 April 1892, voorm. 101/3 uur, aan het HAVEN PLEIN, publiek verkoopen: 4D stukken of lappen uitmuntend HARING- WANT. te weten32 stuks van 300 Mazen en 8 stuks van 200 idem. 1 beste Ondersim, p. ra, 90 vadem. 5 Lijnen en een partij Kur ken en hetgeen meer ten verknop zal worden aangeboden. Alles te bezichtigen ter plaatse van- en op den verkoopdag van af 's morgens 97s u. is het uit de fabriek van CA RL ROKAHR fy Go., te Hannoverhetwelk bij ondervinding uit stekend voldoet en waarvan de gedrukte ge bruiksaanwijzingen gratis te verkrijgen zijn bij den verkooper H. WIJKER, Aannemer, Helder. Voorhanden le kwaliteit blauwe geëmailleerde KEUKEN-ARTIKELEN, merk B. G. W. C. Fijne ge- emaillee. de KOFFIEKANNEN elegant décors. BLIK- WERKEN in groote verscheidenheid en in de beste soorten. SOLIDE PETROLEUMSTELLEN in verschil lende soorten tot buitengewoon lage prijzen. Binnenliaven IO. r-j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1