't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1999. Woensdag 13 April 1892. Twintigste Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. WINTER-CONCERT, „ONTÊRFD". Bureau: Zuidstraat. Telefoonn0. 42. Spoorstraat. Telefoonn». 36. Abonnement p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad fl,126. Afzonderlijke nummers2 Cent. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BESEHOUT Co., te Helder. Buraaux: SPOOR8TRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertenttên Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 12 April 1892. De publieke veiling van bouwterrein, die de vorige week in het lokaal Tivoli alhier werd gehouden, opent het uitzicht, dat ook ten westen van het spoorweg terrein met het bouwen van woningen zal worden aangevangen. Al de aangeboden perceelen, 56 in getal, zijn verkocht, en mettertijd zal er een nieuwe straat ont staan met een paar dwarsstraten, terwijl een 11 tal perceelen aan den Polderweg zullen gebouwd worden. Als met den aan bouw dier woningen, die te zamen een nieuwe wijk zullen vormen, gepaard kan gaan het dempen der vuile sloot ten zuiden van 't erf der pastorie van de R. K. ge meente, dan zal deze veel bezochte plek der gemeente aanmerkelijk worden verfraaid, vooral als men niet vergeet ook den rijweg te verbeteren. Naar wy vernemeD, zal eerlang de Libe rale Kiesvereeniging „Burgerplicht" alhier vergaderen tot het stellen van Candidaten voor 't lidmaatschap der Provinciale Staten, wegens de periodieke aftreding van de hce- ren Büchner en Dikkers. In die vergadering zal te gelyk overgegaan worden tot de keuze van Bestuursleden. In verband met de ook dit jaar, van Mei tot September, in Bergen (Noord-Hol land) te houden proefnemingen omtrent bomvrije samenstellingen, zal daar een kamp betrokken worden door detachementen van het korps genietroepen en van het wapen der artillerie, tot een gezamenlijke sterkte van ten hoogste 140 officieren, onderoffi cieren en manschappen. Er worden op Texel thans dagelijks honderden lammeren geboren. Door de strenge nachtvorsten zijn een aantal van de jonge dieren bezweken. Nu het weder zachter wordt, vermindert ook de sterfte onder de lammeren. De muntjes, ten getale van ongeveer 1200 in een terp te Schagen gevonden, zijn zeer oud. Zij zijn echter niet, zooals sommige bladen vermeldden, uit den Ro- meinschen tijd, maar heel wat jonger ze dagteekenen uit de 12e eeuw zij zijn niet bisschoppelijk, want dan zouden ze de let ters EPCofEPA TRA (Episcopus Trajectensis bisschop van Utrecht) moe ten vertoonen, maar, daar zij geen opschrif ten hebben, behooren zij tot de zg., „mon- naies muettes." Hoogstwaarschijnlijk zijn zij door Westfriesche kloosterheeren of abten geslagen. Wijlen prof. Van der Chijs onderstelde, dat dergelijke reeds vroe ger gevonden munten door de abten van Egmond gemunt waren. Dergelijke muntjes droegen den naam van denariën of deniers bjj groote betalingen werden zij toegewo- gen vandaar nog de benamingen Pond groot, Pond Vlaamsch en Pond Sterling. Op de rijkswerf te Amsterdam werd Zatermiddag te 2 uur het nieuw gebouwde artillerie-instructieschip Bellona* te water gelaten. Dit schouwspel werd door de hoofd- en verdere officieren en ambtenaren der marine met hunne dames bijgewoond. Nadat de schoren van het schip waren weggenomen en de hulpklinken waren weggeslagen, werd het koord, dat de zware gewichten omhoog hield, die de laatste klinken moesten laten wegvallen, doorge hakt door mej. W. Calten, dochter van den hoofd-ingenieur der werf J. W. Calten. Met een zwaren dreun vielen de klinken omlaag en daarop gleed het schip, in toe nemende vaart, onder hoerah-geroep statig van stapel. Mej. Calten werd vervolgeus door den jongeheer Ten Bosch, zoon van den waarnemenden directeur en commandant, C. Ten Bosch, een bouquet aangeboden. De werklieden, bouwers van het schip, verlieten daarop de werf. De Bellona* is bestemd tot oefenen in het vuren van de marineschepelingen en wordt te Willemsoord gestationneerd. Het wordt bewapend met 18 stukken geschut. Noord- en Zuidkollandsche Redding- Maatschappij. Uit het verslag over 1891 blijkt, dat plaats hadden 8 reddingen: 4 Januari te Schiermonnikoog, 17 man van de postboot op Oo8tmahorn14 Jan. te Nieuwediep 21 man van de »Elstow« 22 Oct. te Ame land (Nes) 2 man van »de Goede verwach ting*; 11 Dec. te Callantoog 6 man van de Expres* en te Nieuwediep 5 man van de Februari IJ, M, n°. 29*13 Dec. te Scheveningen 7 man van de »Pieter Ja- cobus* 29 Dec. te Zandvoort 8 man van de »Rust en Werk* en 30 en 31 Dec. te Nieuwediep 22 man van de >Tuscar«. Te zamen 88 man of sedert de oprichting in 1824, 3512 man. Pogingen tot redding werden in het werk 11 Februari te Callantsoog. 10 Mei. Zandvoort. 26 October Loosduinen. 13 December. Noordwijk a. Zee. 14 Petten. Omtrent deze tochten worden in het verslag verschillende mededeelingen gedaan, waaruit vooral blijkt de groote zelfopof fering, bij herhaling door de kustbewoners getoond. Verder worden eenige bijzonderheden medegedeeld over de verbeteringen aan booten en bootshuizen. Ook wordt gemeld dat de zelfrichtende boot, welke door de firma Woolfe and Son te Londen wordt gebouwd, binnen korten tijd te IJmuiden zal worden gestationneerd in een bootshuis aan de Noordzijde van het buitenkanaal. Het verslag eindigt met deze woorden: Giften en legaten. Moge al de staat onzer geldmiddelen in het afgeloopen jaar geen nadeelig saldo aanwijzen, hetgeen voornamelijk aan de ontvangst van eenige niet onbelangrijke legaten te danken is, toch zal het tijdstip der tekorten niet ver meer verwijderd zijn, daar onze vaste inkomsten jaarlijks afnemen, terwijl de uitgaven, ten gevolge van voortdurende verbetering en uitbreiding van het mate rieel zoowel als van de hoogere eischen in vergelijking bij vroeger aan het red dingswezen gesteld, op aanmerkelijke wijze toenemen. Aan giften en legaten werden in 1891 ontvangen f 21,879,59. Te Leeuwarden zijn Vrijdag tusschen de 2 en 4000 kievitseieren aangevoerdde prijs wisselde af van 23 tot 28 cent het stuk. Het getal kievitten in Friesland is grooter dan andere jaren het getal eieren is echter gering, wegens het droge weder en de nachtvorsten. Spoorwegongeluk Ruinerwold. In de zitting der Rechtbank te Utrecht van Woensdag 9 Maart, nam het O. M. conclusie in de vordering tot vaststelling van den scha- destaat in het proces van de moedervoogdes van den jeugdigen J. Q. Dorhout Mees (een slachtoffer van het spoorwegongeluk by Rui nerwold op 2 Jan. 1888), tegen de Maatsch. tot exploitatie van Staatsspoorwegen. Die conclusie strekte, dat de vergoeding we gens verloren werkkracht en teleurgestelde verwachtingen zou worden bepaald in den vorm van een jaarlijksche uitkeering, levens lang, waarvoor een bedrag van f800 £fl000 billijk is te achten. Tot vaststelling van het bedrag der vergoeding, die moet worden uit gekeerd als tegemoetkoming om te voorzien in de gevolgen van het ongeluk voor den lichamelijken en geestestoestand van den ver minkte, achtte het O. M. nog nader onderzoek noodig om te komen tot het cyfer, dat daar voor per jaar zal moeten worden uitgekeerd hy concludeerde daarom, de eischeres toe te laten te bewijzen, welke en hoedanige kosten in de jaren 1889, 1890 en 1891 zyn moeten aangewend worden voor de dagelyksche lichaamsbewegingen van den patiënt, voor medisch toezicht en voor zijne bewegingen buiten de woning. Subsidair, voor 't geval dat een dergelijk onderzoek niet noodig mocht worden geacht door de rechtbank, concludeerde het O. M., dat de schadevergoeding zou worden bepaald op f 2454.17| wegens kosten van geneeskun dige hulp tot aan den dag der dagvaarding, en voorts op eene jaarlijksche uitkeering van f2200 levenslang, telken jare in de maand Januari. De rechtbank heeft nu in deze zaak uit spraak gedaan en veroordeelda. de Maatsch. t. Expl. v. SS. tot vergoeding in eens van f 2454,17-| voor de kosten van geneeskundige hulp tot den dag der dagvaarding, met de rente ad 5 pCt., en voor jaarlyks gedurende het leven van den verminkte van le. de noo- dige vervoermiddelen f 650, 2e. de noodige ge neeskundige hulp f 350, 3®. de vernietigde ver wachting f 300, te zamen f 1300 b. de eische res voor Ys en 4e gedaagde maatschappij voor Ys ia 4e proceskosten. Te Groningen zijn binnen den kor ten tijd van 6 weken drie personen ver dwenen. Een 62-jarige huishoudster is thans als lijk teruggevonden, doch van een 20jarige bakker en van zekere mejM. is geen spoor te vinden. Uit Enschedé bericht menBij H. Bos, woonachtig aan den voortmansweg, werd gistermiddag brand ontdekt. De po litie drong naar binnen en vond in een bedstede een hoop turven en steenkolen, overgoten met petroleum. De vrouw werd daarop in hechtenis genomen, en de rech tercommissaris uit Almeloo, die onmiddellijk is overgekomen, heeft een onderzoek in- Uit Zwolle schrijft menVrijdag ontstond een begin van brand op een bovenkamer van den koopman in manu facturen Polak, waar eenige nieuwe dekens en andere manufacturen waren geborgen. P, beweerde f 3300 aan bankpapier te heb ben geborgen tusschen eenige dekens juist waar de brand ontstaan is en welk bedrag hij heden aan zijn crediteuren moest be talen. Aangezien door den commissaris van politie een paar fleschjes gedeeltelijk gevuld met petroleum tusschen de nog niet ver brande goederen werden gevonden en er nog andere aanwijzingen waren om aan moed willige brandstichting te denken, werden verscheidene goederen in beslag genomen, terwijl de koopman ter beschikking van de justitie werd gesteld. Gisteren heeft hij bekend het boeltje opzettelijk in brand te hebben gestoken. Aangaande den moordaanslag in de Hemsterhuisstraat te 's Gravenhage wordt het volgende gemeld Gistervoormiddag is door zekere K., een ongehuwd jonkman van ongeveer 20 jaren, een even afschuwelijke als lafhartige daad gepleegd. K. kwam nogal dikwijls bij de vrouw van v. d. L., die in die bovenge noemde straat een groentennering drijft. Dit scheen de echtgenoot minder aange naam te vinden en hij ontzegde daarom aan K. den toegang tot zijne woning. Gisteren op den verjaardag van vrouw v. d. L. kwam K. haar toch geluk wen- schen en, naar men zegt, tevens om geld vragen. De vrouw herinnerde hem er aan dat haar man hem den toegang tot de wo ning had ontzegd. Na een kleine woorden wisseling trok K. zijn mes en bracht de vrouw een doodelijke wonde in den buik toe. K. verliet daarop bedaard de woning en werd door een politie-agent gezien, doch deze, niets kwaads vermoedende, liet hem loopen. Nadat het feit bekend was geworden, werd hij echter in hechtenis genomen en de vrouw naar het ziekenhuis overgebracht. De vrouw verkeerd in een bedenkelijke toestand. Te Antwerpen is dezer dagen met een Engelsche stoomboot een Russisch meisje aangekomen, 2.35 M. lang en pas Ys jaa* oud. De jonge reuzin is door een rijke familie aangenomen als kinder meid. Bij vonnis der rechtbank te Alkmaar, van den 6en dezer, is de voortvluchtige notaris W. uit Hoogwoud, schuldig ver klaard aan verduistering en veroordeeld tot drie jaren gevangenisstraf, met ontzet ting uit zijn ambt als notaris en last tot zijn gevangenneming. Programma van het 11de en laatste op DINSDAG 12 APRIL 1892, 's avonds 8 unr. 1. Marche aux „Flambeaux", F. S. Scotson Clark. 2. Symphonie no. 4, (C. Dar,) W. A. Mozart. a. Adagio, Allegro con spirito. b. An dante poco Adagio, c. Menuetto. d. Finale, Presto. PAUZE. 3. Ouverture de 1' opéra „Zampa, ou la Fiancée de marbre", F. Herold. 4. a. Aubade printanière, Paul Lacombe. b. Pizzicatistük aus dem Ballet»Sylvia", Léo Deslibes. 5. „Geschichten aus dem Wiener- Wald," Concert-Walzer, Johann Strauss Sr. 6. „Melodiën Congress," Grosses Tongemalde, A. Conradi. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van af 7 tot en met 9 April. ONDERTROUWD: W. Pot, ketelmaker en P. de Vries. J. F. Franchimont, kwartiermees ter en J. Kryns. L. van der Ploeg, onderwyzer en A. Hubbeling. W. G. Landman, sergeant en A. M. Hoogerwerf. GETROUWDJ. de Boer en D. de Groot. 5. Buwalda en A. Groot. J. Olij en W. M. Halff. BEVALLEN. T. Luitse, geb. Doorewaard, z. C. Ham, geb. Zon, z. A. Kager, geb. Kooy, z. E. de Boer, geb. Eibers, z. H. J. Klok, geb. Bout, z. OVERLEDEN: een levenloos aangegeven. Marine en Leger. Dc off. van ges. le kl. bij de zeemaoht J. van der Kolk, dienende aan boord van Hr. Ms. ramschip „Guinea", wordt met 21 dezer op non- act. gesteld en vervangen door den off. van gee. le kl. bij de zeemacht dr. A. J. Jelgersma. De reisroute van Hr. Ms. instructiekorvet „Nautilus", die te Hellevoetslais zeilklaar ligt en in 't begin van Mei a.s. de oefeningen buitengaats aanvangt, is de volgende -. drie weken kruisen op de Noordzee, binnenvallen te Edinbnrgh, drie weken kruisen op de Noordzee, binnenvallen te Nieuwediep of Hellevoetslais, drie weken kruisen op de Noordzee, binnenloopen te Christiania en daarna terag naar Hellevoetslais (eerste helft van Angnstus). Hiermede zijn de oefeningen buiten gaats afgeloopen. Hr. Ms. zeilkorvet „Urania", bestemd voor de practische oefeningen der adelborsten van het Kon. Inst. der marine, wordt den 2en Mei te Willemsoord in dienst gesteld onder bevel van den lnit. ter zee le kl. B. Stolp, belast met het onderwijs in de stuurmanskunst aan boord van dien bodem worden geplaatst de off. van adm. le kl. M. M. de Jong en de off. van adm. 2e kl. J. Berkelbach van der Sprenkel. De „St. Ct." van 1011 dezer bevat de volgende opgave van overgeplaatste officieren met 3 Mei e.k. Lnit. ter zee le kl. C. Meyboom.van 's Rijks werf te Willemsoord en toegevoegd aan het hoofd van het vak van nitrnsting aldaar, geplaatst op het wachtschip te Amsterdam en gedetacheerd aan boord van de stoomkanonneerboot „Wodan" (belast met bet bevel over dien bodem) luit. ter zee 2e kl. G. R. v. Nauta Lemke, van non- actief op id luit ter zee le kl. J. H. L. J. baron Sweerts de Landas Wyborgh, van le-officier op het wachtschip te Amsterdam, geplaatst op de rol van het waohtsohip te Amsterdam en gede taoheerd aan boord van Hr. Ms. stoomkanon neerboot „Thor"; lnit. ter zee 2e kl. B. J. Cas- tendijk, van non actief op idem luit. ter zee le kl. J. P. van Rossnm, thans le officier aan Nagelaten roman van EWALD AUGUST KöNIG. 27.) Dit waren dus de wapenen, waarmede deze man kampteLaster, bedrog, vervalsching en sluipmoordEn dit alles onder een masker van een man van eer, die met een air van gekrenkte onschuld aan iedere aanklacht het hoofd bood. Het paard was niet te houden, eerst voor de herberg bleef het stilstaan, bevend als een riet. Jochem schudde verwonderd het hoofd, toen hy het paard in ontvangst nam, om het in den stal te voeren. »Dat moet toch wel een vervloekt harde rit geweest zyn,« mompelde hy, terwijl hy het zadel afnam en het dampende dier een dek omwierp. „Schijnt ook geen goede boi van Breslau mede gebracht te hebben, ik kan het me trouwens ook best begrypen, wie met ad vocaten te doen heeft, hoeft niet bang te zyn, dat hy zich niet zal ergeren. De duivel hale die heele erfenisgeschiedenisVoor myn part lagen we nog voor Parys, al leden we nu en dan ook al eens honger, we waren toch altijd bly en opgeruimd.» Hy had zijn werk spoedig verricht en nu vervoegde hy zich tot zijn meester om diens bevelen in ontvangst te nemen. Maar al had hij ook niet anders dan een kwade luim ver wacht, zoo verschrikte hy toch, toen hy de vreeselijke opwinding van den ritmeester be merkte, die met somber saamgetrokken wenk brauwen de kamer op- en neer liep. ris hier niets voorgevallen vroeg Egon ruw. „Neen, de kamerdienaar uit het slot is hier geweest, om de brieven af te halen, die de postbode had gebracht," antwoordde Jochem, «hij wilde my sarren, zeide, dat schraalhans hier keukenmeester was, en dat ik den baron slechts tot last viel, die zelf niets te eten had. Nu, ik heb hem behoorlyk getroefd, dien loenschen schobbejak, my zal hy in 't vervolg wel met rust laten.» Egon was midden in de kamer blijven staan, zyn fonkelende blik rustte forschend op het trouwhartige gelaat van den oppasser. „Zijn alle lui in dit huis hier te vertrouwen vroeg hij op gedempten toon. „Alle antwoordde Jochem hoofdschuddend. „Ik zou het niet durven bezweren, ritmeester, men leert de menschen nooit heel en al ken nen. De kastelein en zijn eenarmige zoon zyn braaf en eerlyk, zy doen hun werk en bekom meren zich niet om ons, doch in de kenken praten de babbelzieke knechts en meideu meer dan zy verantwoorden kunnen." „En aan de deuren luisteren zy misschien ook wel?" •Dat heb ik nog niet bemerkt, snap ik er echter een, dan zal hij een Pruisische huzaren- vuist leeren kennen." „Beter zou het zyn, wanneer men er zich voor hoedde, aan de lui aanleiding tot noode- looze praatjes te geven, begrepen beval Egon. „Spreek nooit met hen over mijn zaken, ver raad geen syllabe van datgeen, wat wy hier met elkaar spreken, zwijg en lnister, en wan neer ze wat vragen, zoo antwoord hnn dan beleefd, dat mijn geheimen je onbekend zijn. En luister nu, wat my zoo straks overkomen is," ging hy, naderbykomend, zacht voort. „Ken je den plek aan den grooten weg, waar eenzaam aan den zoom van het bosch de hooge eik staat «Zeker ken ik die, ritmeester," knikte Jochem, die zijn heer met hoog opgetrokken wenkbrau wen schrander aanzag. „Daar is zoo even op my geschoten geworden!" »Hel en duivel," stoof de oppasser op. v Stil, het blijft voorloopig onder ons," beval de ritmeester. „Maken wij de zaak ruchtbaar, dan ontdekken wy den schurk niet, wy moeten heimelyk op hem loeren." «Maar weet ge het bepaald «De kogel vloog mij langs het hoofd heen, de schutter moet achter den eik gestaan of dicht daarbij in het struikgewas gelegen heb- bén." „Hebt ge hem gezien iiNeen, het paard werd zóó onrustig, dat ik het niet tot staan kon brengen.'' «Wellicht, dat het zoo beter is geweest," zeide Jochem, strak voor zich uit kykend, «de tweede kogel zou u zeer zeker niet gemist hebben, wanneer ge het bosch waart binnen gedrongen. O, als wy den moordenaar vinden Ik bind hem aan een boom en hak hem in stukken." •Verkoop de hnid niet, zoolang wy den beer niet hebben," spotte Egon. Wellicht was het myn eigen neef, die zich door dit middel van de erfenis dacht te verzekeren." «Ik verdenk iemend anders En wie is die andere Herinnert ge u nog den vagebond, dien wy in de herberg aantroffen, toen wy hierheen reden Holter noemde hij zich, hij beweerde, dat wij, huzaren, hem beroofd hadden." „Ja, ja, ik herinner hem my 1" „Hy zeide ook, dat hij een betrekking als houtvester wilde zoeken." •Ja, ja, wat verder?" vroeg Egon onge duldig. «De baron vou Eichenfels heeft hem als houtvester aangesteld." „Den vagebond?" „Deuzelfden!" knikte Jochem. „Ik heb den kerel gisteren in een groenen rok gezien, hy zet een borst op als een kalkoensche haan. En ik vertel u, genadige heer, de kerel is een schurk door en door, hij was in den oorlog marketenter, spion, roover op het slagveld, alles behalve soldaat. Hoe komt nu toch de baron er toe, om zulk een schurk in dienst te nemen Al kende hy ook al niet zyn verleden, kon hy het hem toch wel aanzien, dat deze knaap geen vertrouwen verdiende. Misschien dat hy wel dadelyk gedacht heeft, dat hij hem wel goed gebruiken kon, en wie weet hoevele moorden deze snuiter al op zyn zwart geweten heeft." Egon had de armen over de borst gekruist. in nadenken verzonken liep hij langzaam op en neder. Het vermoeden van Jochem scheen hem zeer geloofwaardig, hy had immers ook Holter in de oogen gekeken en daarin slechts verra derlijke boosheid gelezen. Je hebt misschien gelyk," zeide hy na een lange rustpoos, terwijl hy voor de tafel staan bleef om een glas wijn te drinkenmaar be grijpen kan ik de brutale daad niet. Wanneer de kogel mij gedood had, dan zou de verden king terstond op mijn neef gevallen zijn, ge heim kon de daad onmogelijk blyven, ik heb hier te veel vrienden, die mij vermissen zouden.* „Wanneer de moordenaar u eens stilletjeB in het bosch onder den grond had gestopt?" •Dan zou myn paard ook zonder zyn mees ter hier aangekomen zyn en ge zondt me ter stond op den weg naar Breslau gezocht hebben.* „Dat spreekt vanzelf, ritmeester, ik laat mijn heer niet in den steek, al ging het ook regel recht op de hel aan. Maar wanneer ik nn al eens uw lyk op den grooten weg gevonden had, wat zou daardoor nog bewezen zyn Meer niets, dan dat ge dood waart, den moordenaar zouden we daardoor in lang nog niet hebben. Mijnheer de baron zat rustig te huis, hij kon bewijzen, dat hy zyn kasteel niet verlaten had, en zijn houtvester bewees wellicht ook, dat hy op het uur van den moord op een andere piaatst geweest was. Ontslagen soldaten, die niets te eten hebben, maken de wegen on veilig, kan niet een van hen de daad bedreven hebben? Het plan was niet dom aangelegd. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1