't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER. NIEUWEDIEP EN TEXEL 2de PaascMas BAL, SctaiiaalArtMBi Moeders!!! V. V. BRUINVIS. Rustoord „TILLENHOF MISDRUK. No 2000 Zaterdag 16 April 1892. Twintigste Jaargang. KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. „ONTERFD". Adverten tien. Texel, Texel. BAL-MUZIEK. Zuidstraat 75, Borstels, Bezems, Boenders Zeemlappen, Sponsen, enz. HELDER, WIT en ZWAAR. BERKHOUT C°.s Bureau: Zuidstraat Telefoonn". 42. BureauSpoorstraat. Telefoonn0. 36. Opkomst der Zon 4 u. 59 m. Onderg. 7 u. 1 m. APRIL, Grasmaand, 30 dagen. Zondag 17 Paschen. Maandag 18 2e Paaschdag. Israël. Paschen. Dinsdag 19 Israël. Paschen. Woensdag 20 Laatste Kwartier. Donderdag 21 Vrijdag 22 Zaterdag 23 HELDER, 15 April 1892. De reeks der winterconcerten, gegeven door 't Symphonie-orchest der K. N. Marine, werd Dinsdagavond in Tivoli op een waardige wijze besloten, 't Programma bood een aange name verscheidenheid aan. Een woord van waardeering wyden we aan kapelmeester Ko ning en de musici, voor de artistieke voordracht van symphonie no. 4. C. Dur, van Mozart. Om klassieke muziek zoodanig uit te voeren, moet een korps door aanhoudende en yverige studie zich voorbereiden. Die ijver en studie ontbreken dan ook niet, zooals bleek uit de menigte nieuwe nummers, die in 't afgeloopen seizoen op 't programma verschenen, zoodat we hier aan Hollands uithoek ook 't nieuwste op muzikaal gebied te hooren kregen. Die studie heeft by 't korps een ensemble doen ont staan, dat laDg niet overal wordt gevonden. Ook mag de stafmuziek zich verheugen in 't bezit van uitstekende solisten. Gaf 'teerste deel den liefhebbers van klas sieke muziek te genieten, 't tweede viel meer onder bereik van 't algemeen, 't Begon met de Ouverture de 1' Opéra Zampa, van Herold, een compositie die altijd nieuw en frisch blijft. In diepe stilte en met de grootste aandacht volgde men 'tspel bij de voordracht van n Aubade printanierew, van Lacombe, maar vooral Piz- zicatistück uit Sylvia", van Deslibes. 't Laatste bracht 't auditorium zoodanig in vervoering, dat 't gebiseerd moest worden, 't Liefelyke toonstuk geschichte ausdom //Wiener Wald," van Strauss volgde, en tot slot kreeg men //Melodiën Con- gress", van Conradi. Wanneer in Mei de zomer-concerten aan vangen, vertrouwen we ook nu weer veel goeds en schoons te zullen hooren. Wenschelijk is het, dat we nu eens een echte lente krygen, waar door 't mogelyk zal worden, muziek in de open lucht te genieten. Naar wij vernemen, onderhandelt de directie van Tivoli met den beroemden viool virtuoos Wilhelmi, tot 't geven van een concert alhier. 't Stafmuziekkorps der K. N. M. heeft met zijne bekende welwillendheid, belang- looze medewerking toegezegd. Uitslag der onderlinge schietwedstrijden in de Gymnastiek- en Exerc.-Ver. .Pro Patria," op 10 April jl. Vaste baan de heerenTh. Tienstra, 1ste prijs. H. J. A. Verhoeve Bruinvis, 2e prijs. J. Spratte, 3e prys. J. Evelein, 4e prijs. Vrije baan de heeren G. D. Hagenaar, le prijs. Ph. Polak, 2e prijs en Bruinvis, 3e prys. Amateurswedstrijd de heeren K. F. Oort- gijsen, le prys en Bruinvis, 2e prijs. Tot Schutterskoning werd uitgeroepen de heer G. D. Hagenaar. De doodstraf Door eenige hooggeplaatse ingezetenen van 's Hage, gepensionneerde rechterlijke ambtenaren, officieren en particulieren, zal een adres worden ingediend om de dood straf weder in te voeren, en zulks met het oog op het toenemend aantal gevallen van moord en doodslag in den laatsten tijd. 't Is de »Amst Ct«., die dit meedeelt. Aan de Prins Hendrik-stichting, te Egmond aan Zee, is door mevr. wed. J. P. Schalekamp f3000 vermaakt. Een deel der werklieden-party, dat reeds de beide laatste jaren zich tegen de 1 Mei-beweging verklaarde, zal nu openlijk daartegen protesteeren en een vlugschrift doen verspreiden, waarin uit eengezet zal worden, waarom men tegen die beweging is. In de »St.-Ct.van 13 dezer is op genomen een staat van nalatenschappen, afkomstig van onderofficieren en verdere manschappen der landmacht in Nederl.- Indië, onder het beheer der weeskamers daar te lande gekomen, en die zuiver, na aftrek van kosten en loonen, bedragen f 250 en minder, en opgevraagd en ont vangen kunnen worden bij het ministerie van koloniën in Nederland. De uitkeering van een nalatenschap en van de daartoe behoorende familiepapieren zal, wanneer sedert het openvallen geen drie jaren zijn verloopen, niet eerder kunnen geschieden dan nadat van het Indisch bestuur bericht is ontvangen, dat zich verder geen schuld- eischers bij de betrokken weeskamers heb ben aangemeld en het departement van koloniën tot de uitbetaling van het saldo kan overgaan. De aanvraag om plaatsen voor tus- schendekspassagiers op de schepen der N. A. S. M. is voor New-York zóó groot, dat Zaterdag 11. ruim 300 passagiers moesten achterblijven en a s. Zaterdag twee stoom schepen zullen vertrekken. Maandagnacht ongeveer 1 uur, heeft te Groningen een moordaanslag plaats ge had. Zekere Herman Gosschalk stond in de Folkingestraat met twee andere Israëlieten te praten, toen er drie personen, onder welke zekere Cornelis Lakrooi, passeerden, die eerstbedoelden ziende, zeiden ze moes ten de Joden allemaal verbannen, evenals in Rusland Toen Gosschalk daarop antwoordde dat is een kwajongensstreek,* ontstond er een vechtpartij, waarop genoemde Cornelis La krooi een mes uit den zak haalde en het tot op het heft in den rug van Gosschalk stak, uitroepende 't kan mij niet schelen, ik steek er met het mes doorheen." Badende in zijn bloed werd Gosschalk naar zijne woning vervoerd, waar de po- litiedokter, de heer J. Reijenga, hem heel kundig behandelde. De wond was ongeveer 10 centimeter diep en had de long doorboord. Men vreest voor het leven van Gosschalk, daar reeds nu ontsteking van het borstvlies is ingetreden. De dader, Lakrooi, werd terstond gear resteerd, doch is voorloopig weer op vrije voeten gesteld. Te Gouda viel 11. Zondag in de voor- iddag-godsdienstoefening in de Grooteof St. Jaus Kerk een der pijpen van het orgel met donderend geraas naar beneden De schrik en ontsteltenis waren natuurlijk groot. De predikant stelde de gemeente spoedig gerust door mede te deelen wat er gebeurd was. Op de paardenmarkt te Utrecht werd Dinsdagmiddag aan een landbouwer een portefeuille, ruim f 500 aan bankpapier inhoudende, ontrold, terwijl een veekooper op dezelfde wijze een portefeuille met on geveer f 100 aan geldswaardig papier is kwijtgeraakt. De 15-jarige dienstbode M. E. v. d. W., die zich schuldig maakte aan diefstal van eenige kleedingstukken 'van luttele waarde en die getracht had de dochter des huizes waar zij diende te vergiftigen hetgeen slechts door een toevallige om standigheid werd verhinderd is door de arr.-rechtbank te 's Gravenhage ontslagen van rechtsvervolging, daar de rechtbank het oordeel des onderscheids niet aannam, en opgezonden naar een Rijksopvoedings gesticht tot haar 18e levensjaar. Heldersche Moppen. Berg je maar Dame, (tot een nieuwe keukenmeid, die zich komt aanbevelen}: En wat is de reden datje uit je vorigen dienst zijt gegaan Keukenprinces Wel heb ik van m'n leven! Hoe onbeschaamd iemand zoo iets te durveu vragen 1 Zeg, heb ik jou gevraagd, waarom je vorige keukenmeid is heengegaan Nou, waarom vraag je mij dan zoo iets Manlief: nSchaam jij je niet Emma, bij de japon, die ge niet betalen kunt, ook nog een regenmantel ie koopen Vrouwlief//Maar beste man, dat heb ik alleen gedaan, omdat jy niet altijd die onbe taalde japon zoudt zien. Een predikant genas zijn gemeenteleden, die veelal een knoop in het zakje deden in plaats van een geldstuk, door de volgende toespraak van deze hebbelijkheid Vrienden, zei bij, ik merk een groot aantal knoopen in het eollectc-zakje en ik ben bang dat de mannelijke leden dezer gemeente zeer slordige vrouwen, moeders of zusters heb ben.'Ik kan slechts dit zeggen: Wanneer gij al uw kleederen tnet de losse knoopen er bij naar de pastorie wilt zenden, dan zal miju vrouw ze met genoegen vasthechten. Burgerlijke stand, gemeente Texel. van 6 Maart tot 12 April. ONDERTROUWD: Geenc. GETROUWD: Jacob Burger en Jantje Foriner. GEBOREN Johan Gerard, zoon van Hen drik Flens en Adriaanlje MoojeD. OVERLEDENJacob van der Kooi, 62 jaren, geh. met Sjouwtje van der Ploeg. Pau- ius Bakelaar, 57 jaren, weduwnaar van Ben- jamiatje Mulder. Ambtshalve ingeschreven éen. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van af 11 tot en met 13 April. ONDERTROUWD C. Hasselaar, sergeant der artillerie en F. J. Cornelis. GETROUWD: Geene. BEVALLEN; G. Voorthuysen,geb.Schrij ver, d. C. Hemelrijk, geb. Agema, d. J. Mun- nink, geb. de Bruin, z. W. Heshof, geb. Sehong, z. J. A. Fetinik, geb. Eradus, z. J. v. d. Spek, geb. Huysman, d T. Helder* geb. Kuiper, z. E. M. Zoetelief, geb. Maas, z. J. A. Boode, geb. van Straten, z. J. K. van der Laan, geb. Lingen, d. G. J. Karsmau, geb. Timmorman, d. D. Winkel, geb. du Porto, d. OVERLEDEN: R. Kannewasser, 10 weken. J. C Doodhagen, echtg. v. M. H. Blom, 65 jaren. D. Uittenbosch, 5 md. Gemeenteraad van Wieringen. Vergadering vau 12 April 1892. Voorzitter de Burgemeester. De Vergadering wordt geopend en de notulen worden na voorlezing vustgesteld. Op voorstel van liet Dag. Best. besluit de Raad met 6 tegeu 1 stem om de reclames tegen den Hoofdelykcu omslag voortaan in het openbaar te behandelen. Op de reclame van den heer P. Kooy op de Hoelm, wordt met algemecne stemmeD afwijzend beschikt. Het verzoek van de wed. D. ten Bokkcl om wegens het overlijden van haar echtgenoot eene klasse in den aanslag te worden verlaagd, wordt met algemeene stem men ingewilligd. De Voorzitter deelt mede dat het aanvulhngskohier van den Hoofd omslag door Gedcp. Staten is goed gekeurd cn legt een schrijven over waaruit blijkt, dut de gelden, indertijd in de Bank te Barsingerhorn ge plaatst, niet aan de Gemeente toebehooreu. Vervolgens ontstaat eene gedaehtenwisseling omtrent de verplaatsing van de nieuwe brievenbus bij het Stroc. De voorzitter geeft zijn ongenoegen te kennen dat die bas Zondagavond met het bijbehoorende metselwerk bij den grond is afgebroken en omvergeworpendit zou echter geen reden tot verplaatsing zijn. integendeel zul len maatregelen worden genomen om de herhaling van dergelijke baldadigheden te voorkomen, maar eenige leden zouden verplaatsing wenschen omdat de paarden angstig voor de bus zijn en daardoor ougelokkeu kunnen ontstaan. De voorzitter zal onderzoekeu of de Inspec teur der posterijen er toe genegen is. Daarna komt ter bespreking het bestelloon der tele- phoonberichlen dat tot nogtoe door de gemeente wordt betaald. De voorzitter zal een onderzoek instellen of er bezwaar bestaat dit ten laste der geadresseerden te brengen, duur het vun de gemeente jaarlijks eene niet oubelaugryke uitgaaf vordert. De voorzitter deelt mede dat de benoemde onderwy- r te Oosterlnud voor zijne benoeming beeft bedankt. De Riuid benoemt ulsnu met algemecne stemmen den heer H. J. Pool. Tot het nazien der rekening van heeren Armenvoog- den der Hervormde Armenkassen op Wieringen, worden in commissie benoemd de heeren J. Mostert, J. Kooi man en V. Heijblok. Bij de gewone rondvraag bespreekt een der leden den toestand van den straatweg bij de Quaruntaine, waarna de vergadering wordt gesloten. Marine en Leger. Blijkens bij het departement van marine ont vangen bericht is H. M. schroefstoomsohip 4de klasse „Lombok", onder bevel aan den luitenant ter zee le kl. M. F. Tydeman, den 12den dezer te Malta aangekomen. Aan boord was alles wel Bij koninklijk besl. van 11 dezer is aan den Nagelaten roman van EWALD AUGUST KöNIG. 28.) Genadige heer, indien de kogel n getroffen had, dan was er niets uitgekomen I" Best mogelijk 1" antwoordde Egon. »Nu echter moeten wij nasporen, totdat wy den schuldige de daad bewijzen kunnen, gelukt ons dat, dan hebben wij reeds veel gewonnen." »Ik zal dat zaakje morgen eens ter haud nemen," zeide Jochem. .Was het precies by den hoogen eik «Ik bevond mij ter zijde van den boom toen het schot viel." »Het kwam uit de richting van den eik en de kogel floot u langs het hoofd heen //Zoo was het I" »Nu, ik ben vóór den oorlog boschwachter geweest en heb reeds eenmaal de heeren van het gerecht begeleid, toen zy naar een ver loren kogel zochten, dien een wilddief op onzen houtvester afgeschoten had. Laat my dat var kentje maar eens wasschen, ritmeester, wanneer er op de plaats van den moordaanslag wat te ontdekken valt, dan zal ik het wel vinden, maar ik moet er alleen heengaan, want zoeken anderen met my, dan raak ik de kluts kwijt." «Zooals je wilt," knikte Egou. «Ga, wanneer je wilt, doch neem je in acht voor spionnen. En laat mij nu alleen, over een uur kun je mij het avondeten brengen." Jochem maakte rechtsomkeert en ging zwij gend de deur uit. In den stal ging hij naast de paarden zitten, en het hoofd op beide ar men steunend, verzonk hij nu op ziju beurt, evenals Egon boven, in gepeins. ZEVENDE HOOFDSTUK. Hulp in den nood. Jochem had terstond na het ontbijt willen opbreken, doch het kwam er niet toe, de rit meester had zijn diensten noodig, de paarden waren onrustig en daarenboven moest hij er ook voor zorgen, dat zijn heengaan niet werd opgemerkt, want juist op dezen voormiddag zag hij bijna onafgebroken nienwsgierige blik ken op zich gericht. Eindelijk, even vóór den middag verliet Egon de herberg, om by zijn bruid te gaan dineeren. Jochem, die reeds zijn bescheiden middag maal gebruikt had, vergezelde zyn heer een eind en sloeg toen de richting in naar de plaats, waar de moordaanslag had plaats gehad. De hooge eik stond tamelijk dicht bij de greppel, die den grooten weg van het bosch scheidde, het platgetrapte gras en eenige takken die geknakt in de struiken hingen, duidden vrij nauwkeurig de plaats aan, waar de moor denaar had gestaan. Van uit deze plaats kon men, zonder zelf gezien te worden, den rijksweg een groot eind overzien en ook met tamelijke zekerheid de richting bepalen, die de kogel genomen moest hebben, wanneer het offer zich naast den eik bevonden had. Jochem begon nu met zijne navorschingen, hij vond in de greppel op den bodem een zak mes met een lange, aan beide kanten spits toeloopende kling, het kon als dolk gebozigd worden. De kling was vol schaarden en verroest, aan den greep, die van een gewei vervaardigd was, meende Jochem echter bloedvlekken te ontdekken, en op een klein zilveren plaatje op deze greep stonden de letters J. H., ruw gegraveerd. «Jozef Holter," mompelde Jochem, terwijl hij met een triomfeerenden blik het mes be schouwde. //Zijn eigendom kan hy niet ver loochenen, het moordwerktuig draagt zyn naam. Hier is het gevonden, bijgevolg moot ook hij hier geweest zijn, dat is zoo klaar als de dag. En nu maar vooruitEen bewijs hebben we al gevonden, het zal dezen schelm den hals brekenEr gaat toch maar niets boven een schranderen kop, bij mijn ziel en zaligheid do ritmeester zou waarachtig het mes niet gevon den hebben." (Jochem stopte met een vergenoegden grijns zyn vondst in zijn zak, en nadat hij er zich van overtuigd had, dat op deze plaats geen verdere ontdekking te doen viel, ging hij naar den anderen kant van het bosch, om de boomen, die daar tamelijk dicht bijeen stonden, aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. Een vol uur bracht hij hiermede door, doch eindelijk had hij, dank zij zijn volharding, ge vonden wat hij zocht. De kogel was ongeveer op manshoogte, een boom binnengedrongen, gelukkigerwijze niet zeer diep, maar toch was er een vrij lange en moeitevolle arbeid toe noodig om hem uit het taaie hout to halen. Het was een ronde, looden kogel, van ta melijk groot kaliber, die niet in iedere buks paste, als bewysmiddel kon hy des te grootere waarde krijgen. nThans hebben we hem," triumfeerde Jochem, terwijl hij den terugweg door het bosch aan vaardde. //Past de ko«el in zijn buks, dan is de daad hem bewezen. En nu maar voorwaarts!" Zonder op den weg te letten, vervolgde hy zijn weg nu eens langs voetpaden, dan weder midden door het struikgewas dat hij in het groote bosch verdwalen kon, daar dacht hij zelfs geen oogenblik aan. De gemaakte ontdekkingen stemden hem vroolijk, doch na lang nadenken begon er toch eindelijk twijfel in zijn ziel op te rijzen, die van lieverlede vasten bodem kreeg en zijn vreugde verstoorde. z/De kogel kan ook in andere buksen passen," mompelde hij, //wellicht in ieder soldatenge- weer en wat dan Wanneer de snuiter loochent en dat zal hij met de grootste onbeschaamd heid doen, wie zal hem dan bewijzen, dat hij liegt Maar voor den duivel, dat is waar ook, ik heb immers zijn mes. HmDie letters J. H. kunnen ook een anderen naam beteekenen by voorbeeld Jakob Hausmann Holter zweert natuurlijk by God en alle hemelsche heerscha ren, dat hy het nooit in zijn bezit gehad heeft. Laat nu iemand hem eens bewyzen, dat hy liegt. Do mogelijkheid blijft immers nog altyd bestaan, dat een marodeur do daad bedreven heeft. Do baron zal daarenboven ook wel zyn houtvester de hand boven het hoofd houden. Op een meineed meer of minder komt het niet aan, er wordt doodeenvoudig bewezen en be zworen, dat de houtvester gisterenavond niet bij den hoogen eik geweest kan zyn en de duivel danst uit blijdschap daarover, dat hij het spel weder gewonnen heeft, met zijn groot moeder een duet in de hel.4 Jochem nam de pet af en voer met zijn hand eenige malen over zijn heet voorhoofd, deze twijfel ergerde hem geweldig. z/Ik moet den genadigen heer waarschuwen", mompelde hy, «wij kunnen nog niet met do blanke wapens den stormaanval wagen, en de ritmeester zal toch ongotwyfcld terstond den aanval willen blazen. Het is gemakkelijker een batterij te nemen, dan zulk een doortrapten schnrk te verschalken, dat begin ik nu ook to merken." (Wordt vervolgd.) bij REIJEB SLIKKER, Oudesluis. Waarheen met uwe kinderen als het mooi weêr is? Naar Tillenhof, om eens te rusten na de wandeling. Ge kunt er nn gemakkelijk komen met den kinderwagen, want de lang verwachte voetstraat is De ondernemer, A. FASOL. NET S0LIED HOEFBESLAG, bij H. C. MOORMAM, Werkplaatsle Molenstraat No. 2. Thans voorhanden e een ruime keuze in beste kwaliteit Vloer zeil, Tapijt- en Looperzeil, Karpetten, Schotsche-, Tapijt-, Manilla-, Lus-, Tapistery-, Velvet-, Japansche en Cocos- Deurmatten, Tafelzeil, Rolle fijne Matten, enz. Alles zig giedkeop mogelijk a Contant. Met aanbeveling J. J. KUIJPER. ln de Bierbottelarij DE DRIE HOEFIJZERS, Loodsgracht 26, is verkrijgbaar Vollenhovens Extra Stout Lans Deli Per V, flesch. Aanbevelend, P. SCHAGEN. f 0.126. -0.12". - 0.125. TE HUUR tegen I Mei as.: twee HEERENHUIZEN aan de Dijkstr. Huurprijs f500 per jaar; en tegen 1 Juni ,s. een HEERENHUIS in de Plantsoen straat, huurprijs f450 per jaar. Te bevragen KONINGSTRAAT 68. VERHUISD: van den Dijk tv eg naar de 1ste MOLENSTRAAT No. 16, J. NUKOOP, Schoorsteenveger, die zich in ieders gunst blyft aanbevelen, HAND. en REISKOFFERS. Toilet - Benoodigdheden. Eierstellen, Eierdopjes, Eierlepels, Zandloopers, Lokeieren. voorheen „De Tuiiitl os". 99 BIJ GUNSTIG WEER mm 18 April Tweede Maandag 18 April Tweede Paaschdag Aanvang 's middags 3 uur. GOEDE CONSUMPTIE. BILLIJKE PRIJZEN. NETTE BEDIENING. Aanbevelend, PS. Dames zonder geleiden worden Jl TTACni n NIET toesreiaten. A- f AbUL, Ondernemer. In het welbekende Magazijn aan de bevinden zich alle artikelen, welke voor de SCHOONMAAK noodig zyn, als: Wed. C. OVER. 12 vellen voor 10 cent. Voor verkoopers voordeelig. BOEKHANDEL. ZUIDSTRAAT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1