't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT /'OOR HELDER. NIEUWEDIEP EN TEXEL No. 2008. Zaterdag 14 Mei 1892. Twintigste Jaargang. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. „ONTÊRFD". Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0.86. A*bonnement p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad f 1,12*. Afzonderlijke nummers2 Cent. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Aavertentlön Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Opkomst der Zon 4 u. 6 m. Onderg. u 7 u. 48 m. MEI, Bloeimaand, 31 dagen. Laatste Kwartier. HELDER, 13 Mei 1892. In het laatst der vorige maand ontvingen de eigenaressen en eigenaars van een aantal perceelen aan de Loodsgracht, tusschen de Looiersteeg en de Ooststeeg alhier gelegen, de navolgende missieve van 't Gemeentebestuur #De Gemeenteraad heeft op het adres van eenige eigenaren van perceelen aan de Loods gracht, betreffende den afstand van grond, achter de perceelen aldaar gelegen, afwijzend beschikt, doch den prys van dien grond ver minderd tot op één gulden den vierkanten meter. Onder mededeeling van het bovenstaar.de en als een vervolg op ons schrijven van 17 December 1891, no. 171/2828 B. N., verzoe ken wy u thans, door invulling en inzending aan ons vóór 15 Mei e. k., van een der onder staande biljetten te berichten of u al dan niet tot aankoop van den bedoelden grond genegen zjjt." Onder aan dit geschrift bevinden zich twee formulieren 't eene bestemd om te verklaren dat men aZ, 't andere dat men niet in 't voorstel wenscht te treden. In plaats van een der beide biljetten in te vallen, hebben een aantal belanghebbenden heden het navolgend adres aan den Voorzitter van den Gemeenteraad gezonden Aan den Raad der Gemeente Helder geven met gepaste gevoelens te kennen de ondergeteekenden, eigenaressen en eigenaars van perceelen aan de Loodsgracht alhier dat zij, erkennen de ontvangst eener missieve van Burgemeester en Wethouders dezer ge meente, dd. 27 April 1.1., waarbij hun wordt aangeboden den grond, gelegen achter hunne perceelen aan genoemde gracht, te koopen voor den prijs van één gulden den vierk. Meter dat adressanten ongenegen zijn om ook in dat voorstel te treden, omdat zy zich over tuigd houden, dat het recht der gemeente op de bedoelde gronden door het veeljarig onge stoord gebruik der eigenaars of van hunne voorgangers eenvoudig is verjaard reden, waarom adressanten, die in hun vorig adres niet gevraagd hadden om vermindering van prys, maar daarin het eigendomsrecht der gemeente hadden ontkend, ook thans berichten, dat zy volhouden in hunne vroeger geuite mee ning, den steun inroepen van UEd. Achtb., teneinde Burgemeester en Wethouders te be wegen bedoelde circulaire in te trekkenzich evenwel bereid verklarende, om de kosten van overdacht ter bevordering van regelmatigheid by het kadaster voor hunne rekening te nemen. Helder, 13 Mei 1892. 't Welk doende, de van UEd. Achtb. onderd. dien." (Volgen de handteekeningen.) Velen zullen zich voorzeker nog wel her inneren den bloeityd der Floralia-Vereeniging alhierde bloemen-tentoonstellingen, met de daaraaD verbonden feestelijkheden, door die vereeniging georganiseerdde blykbaar wel geslaagde pogingen om den lust voor het kweeken en verzorgen van planten bij het publiek te bevorderen. Floralia beleefde echter, nü haar bloeityd, een tijd van verval en over leed aan vermindering van belangstelling. Heeft men in de laatst verloopen jaren den wensch weieens doen hooren naar herleving der vroe gere Vereeniging, de voormalige bestuur ders schynen geen lust te hebben, zich aan een gevaarlijke proef te wagen. Toch zal, naar wij met genoegen vernemen, langs anderen weg, dit jaar een proef op kleine schaal ge nomen worden, om, zij 't ook in gewijzigden vorm, het oude Floralia uit hare assche te doen herryzen. In navolging van 't geen elders b.v. in Engeland, geschiedt, worden dit jaar bepaaldelijk aan eenige kinderen stekjes uit gereikt, die zij op te kweeken en te verzorgen hebben, om ze in het najaar voor het houden eener vergelijkende beoordeeling in te zenden. Geschiedt dit thans in alle stilte, als het zoover is, dat de plantjes ingezonden zijn, dan zal van een en ander nadere mededeeling in 't openbaar geschieden. Men vergenoege zich thans met de verzekering, dat de hand aan 't werk is geslagen, om hetgeen, dat voor eenige jaren zoo grooten bijval vond, in nieuw ge waad weder te doen te voorscliyn treden Dinsdagavond trad in 't Casinogebouw als spreekster op, mevr. Drucker, presidente van de vrije vrouwen-verceniging te Amster dam. De opkomst van 't publiek was bevredi gend. Dat er niet veel vrouwen aanwezig waren, wordt verklaard door 't jaarlijks terugkeerende feest der groote schoonmaak, waardoor ze dus wel wat anders in 't hoofd hadden. Volgens mevr. D. was 't matriarchaat 't pa triarchaat voorafgegaan, dat wil zeggen de kinderen behoorden bij eerstgenoemden toestand in de oudste tijden aan de moeder en niet aan den vader. Eerst toen de vader er zijn belang bij vond, eigende hij zich zyn zonen toe en daarmede begon de slaverny en de achteruitstelling van de vrouw. Alle raenschen, zeide spreekster, worden physiek zoowel als intellectueel gelijk geboren, hebben denzelfden aanleg en kunnen 't op 't ge bied van lichaams- en geestesontwikkeling het even ver brengen, en toch heeft men de helft van 't menschdom van zijne rechten beroofd. Dat komt omdat de mannen de wetten gemaakt hebben, wetten die de sterken beschermen te gen de zwakken. Ze wilde er den mannen geen verwyt van maken en erkende, dat de vrouwen, wanneer zij wetgeefsters waren ge weest, 't niet beter zouden gemaakt hebben, 't Onderwijs moet voor beide geslachten gelijk zyn en tot 't bekleeden van staatsambten of andere betrekkingen, moesten evenzeer vrouwen als mannen gekozen worden. De wet ontzegt vrouwen 't stemrecht, de voogdyschap, 't optreden als getuige by 't slui ten van huwelijken, maar laat haar evengoed belasting betalen en acht haar ten volle toe rekenbaar, wanneer ze als beschuldigde voor de rechtbank wordt gevoerd. Een der grootste grieven was wel, dat 't onderzoek naar vader schap was verboden. 't Huwelijk, in gemeenschap van goederen was illusoir, want de man had 't recht met 't gezamelyk vermogen naar willekeur te han delen, terwyl dit de vrouw was ontzegd. In 't tweede gedeelte der verhandeling be toogde spreekster, dat niet alleen de wetge vers maar ook de stichters van onderscheidene godsdiensten de vrouw in hare rechten had den verkort. Eerst de Mozaische wet, die tegen de overtredingen van vrouwen strenge straffen bepaalde, zonder haar de noodige bescherming te verleenen. Ook Mahomet had 't niet veel beter gemaakt en Onder de Christenen was men voortgegaan de vrouw hare rechten te onthouden, nadat men eerst met do opoffering der martelaressen zyn voordeel had gedaan tot uitbreiding van dien godsdienst. Een aantal aanhalingen uit de werken van groote mannen uit alle tijden en van verschil lende godsdienstige richting, moesten strekken om te bewyzen, hoe ze overeenstemden in geringschatting van de vrouw. Niet alleen de stichters van onderscheidene godsdiensten, maar ook de philosofie had er toe medegewerkt om de vrouw van 't standpunt te dringen, waar op ze, naar 't oordeel der spreekster, moest worden geplaatst. Alleen de Mythologie of Hoidensche godsdienst had de gelijkheid van man en vrouw erkend, daar men er zoowel goden als godinnen aantrof. 't Eenig middel om de vrouw hare rechten te hergeven, moest gezocht worden in ver eeniging en nauwe aansluiting, waardoor 't wellicht mogelyk zou worden te verkrijgen, dat 't onderwijs gelykelijk zou kunnen gege ven worden aan kinderen van verschillend geslacht. Van debat werd geen gebruik gemaakt, hoofdzakelijk, omdat spreekster hare redevoe ring wel niet tot middernacht, maar toch tot ruim over elven had voortgezet. Wanneer 't laatste gedeelte niet zoozeer was uitgerekt geworden, zou 't geheel er zeker bij gewonnen hebben. De heer J. W. Niesink heeft het beroep als hulpprediker te Huisduinen aan genomen. Door den Minister van Marine is bepaald, dat het onlangs bij de erven F. Bohn te Haarlem verschenen boekwerk »J. C. J. vanSpeijk, een herinnering uit de dagen van 1831, door P. H. Craandyk,* zal behooren tot de boeken, die aan de oorlogsschepen ter lezing voor de beman ningen worden verstrekt. De heerM. E. de Grauw is te Ouder kerk aan den Amstel tot lid van den ge meenteraad gekozen met 120 van de 154 uitgebrachte stemmen. Bij de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Kampen zijn uitgebracht 2252 geldige stemmen. Gekozen is de heer mr. M. baron Mackay, (antirevolutionair), met 1188 stemmen. De heer jhr. E. van Weede van Dijkveld (liberaal), had er 1003. Bij de reg. inf. en het reg. gren. en jagers ontbraken voor enkele dagen weer 298 korporaals en waren er aanwezig 174 serg.-titulairs en 1 korp.-tit. Een 270-tal korporaals zijn geschikt voor sergeant of fourier, waarvoor echter geen vacatures zijn om definitief te worden aangesteld. Een naaister te Amsterdam, die Dins dagavond op een der grachten een afge werkt costuum bezorgde, werd aan het huis, waar zij de boodschap moest doen, niet zeer heusch ontvangen. Toen zg namelijk om betaling vroeg. werd haar 't pak uit de handen gerukt en trachtte men haar de deur voor den neus dicht te sluiten. Het juffertje liet zich echter zoo maar niet afschepen en door haar beslist optre den gelukte het haar het costuum, hoewel gehavend, terug te krijgen, niet evenwel dan nadat zij deerlijk gestompt en geslagen was. Het spreekt wel vanzelf, dat het geval in een ommezien een heel opstootje ver oorzaakte. Te Groningen zgn de vleeschprgzen 10 cent per kilo verlaagd. Bij een verkooping van oude meu belen, te Fijnaart (N -Br.), kocht iemand voor f 1.50 een schrijftafeltje, waarin een paar andere mannen een geheim laadje met 45 gouden tientjes ontdekten. Deze spoedden zich daarmede naar den vorige eigenaar, die ze in ontvangst nam en even daarna bezoek kreeg van den kooper van het tafeltje, die beweerde, dat het geld zgn eigendom was geworden. Deze kreeg het echter niet en heeft zich nu tot de rechtbank van Breda gewend. Waarschijn lijk zal nu een proces het gevolg zgn. Als een staaltje van de gehechtheid van een koe deelt men ons het volgende mede. De veehouder D. van Zijtzeld te Loosdrecht verkocht in November van het vorig jaar een koe aan iemand, wonende onder de gemeente Hilversum. Het dier werd aanstonds op stal gezet en bleef daar tot Vrijdag 11. toen het naar de weide werd gebracht. Zoodra de koe haar kans schoon zag, vluchtte zij uit het weiland en zocht haar ouden baas op. Zij werd echter spoedig door den nieuwen eigenaar gehaald en naar het land teruggebracht, Hier bleef zg tot den avond, ontvluchtte toen zonder dat men kan nagaan hoe opnieuw en werd Zaterdagmorgen door v. Z. op zijne hofstede gevonden, terwijl zg kalm lag te herkauwen. Donderdag 2 Juni e. k. zal voor het Gerechtshof te 's Gravenhage worden be handeld het hooger beroep, door kapitein Bakker van het stoomschip »Obdamc in gesteld tegen het vonnis der rechtbank te Rotterdam, waarbij hg tot 1 jaar gevan genisstraf is veroordeeld wegen het lossen van een schot op een zijner stokers, met doodelijken afloop. Londen, 11 Mei. Generaal Booth heeft een manifest uitgevaardigd aan zijne aanhangers, waarin hij verklaart dat zgn plan van »In darkest England* dreigt te mislukken indien er geen nieuwe bijdra- dragen gestort worden. Van de 30,000 ponden sterling die er voor dit jaar noo- dig zgn, werden slechts 4000 ontvangen en over het afgeloopen jaar is een tekort van 8000 ongedekt, Hierin moet spoe dig voorzien worden, zal het plan kunnen doorgaan. Bg den te Ramleh (Egypte) in hech tenis genomen voortvluchtigen eersten kas sier van Rothschild, Jager, vond men nog 500.000 mark. Lodz genaamd. Te Chicago is op 83-jarigen 1 overleden James Grondie, bouwmeester van de »Royal William,« het eerste stoomschip dat den Atlantischen Oceaan is overgesto ken. Dit gebeurde in 1833, en de reis was van Pictov op de kust van Nieuw- Schotland (Canada) naar Gravesend. De Parijscbe restaurateur Véry is na een zeer smartelijk lijden, gestorven aan de gevolgen der verwondingen, hem toegebracht bg de dynamiet-ontploffing, die zgn etablissement vernielde. De begrafenis te Saint Joseph van den typograaf Hamonod, het eerste slachtoffer der ontploffing in Véry's restaurant, is door vele belangstellenden, waaronder een aan tal politieke personages, bggewoond. De Regeering liet zich vertegenwoordigen door den maire van het 10e arrondissement en had een krans gezonden. De voorzitter van den gemeenteraad Chautemps hield bg het graf een toespraak over het verfoei lijke van de aanslagen der anarchisten. Zondag waren in Hydepark te Lon den de anarchisten andermaal vergaderd, om te protesteeren tegen de vervolging van hun blad sThe Commowael.« Nadat een paar sprekers aan het woord waren geweest en op de gebruikelijke felle wijze te keer gegaan, had een gewoon werkman, zekere Backert, de kloekheid van een der tribunes op krasse wijze tegen de anarchisten los te trekken. Hg noemde hen het uitvaagsel der aarde, die het voor den werkman bedierven, waarom dezen zich dan ook moesten vereenigen om hen te verjagen. Een in dien geest door Backert voor gestelde motie werd natuurlijk verworpen, waarop Backert de aanwezigen tartte dat diegenen onder hen, welke voor het ver nielen van huizen en het vermoorden van onschuldige menschen waren, de vingers zouden opsteken. Toch ging geen vinger de hoogte in, maar verborg men zijne verlegenheid onder een algemeen gejouw. Een zeldzaam voor beeld van persoonlijken moed zeker Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van af 9 tot en met 11 Mei. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWDJ. Bierenbroodspot en Z. Honyk. BEVALLEN G. H. Lammerts, geb. Smeets, z. J. H. G. von Frytag Drabbe, geb. de Mol, z. C. M. Rosier, geb. Rietveld, d. A. Sturk, geb. Kraft, z. C. Kikkert, geb. Glotze, d. A. Ho ving, geb. Bomhoff, d. N. Poslma, geb. Hoen- son, z. OVERLEDENH. van der Hulst, 78 jaren. W. Olthoff Benger, 69 jaren. N. Dobbelaer, 79 jaren. N. Claij, wed. C. Bossert, 33 jaren. A. C. Ham, 1 maand. Burgerlijke stand, gemeente Texel. van 4 10 Mei. ONDERTROUWDGeene. GETROUWDRens Daalder en Tryntje Nagelaten roman van EWALD AUGUST KöNIG. 86.) Wederom schudde Sabine het hoofd, de blyde glimlach was van hare lippen verdwenen. //Je wekt een hoop op, die toch niet ver wezenlijkt kan worden," zeide zy droevig, //myn vader zal nimmer zijn toestemming tot dit hu- welyk geven." «Ook dan niet, wanneer je engagement met baron Werner verbroken is #Ook dan niet. #Ik zie geen reden *De reden ligt in de hoop, die myn vader op myn huwelijk met baron Werner stelt." »Ik begrijp je al, je denkt zeker dat Rein- hard von Tiefenthal arm is?" •Ik weet, dat hy onbemiddeld is, hy heeft het my immers persoonlyk gezegd," zuchtte Sabine. »Hy is het niet meer, hy heeft van een rijken oom geërfd, en het is thans zyn ernstig voornemen om aanzoek te doen om je hand.« «Is dat waarheid riep Sabine blij verrast. Het is de verklaring, die hij mijn verloofde gegeven heeft," antwoordde Rosa. «Ik geloof, dat hy wel spoedig zal komen en alsdan moet immers blyken of de hoop, die ik opgewekt heb, onvervulbaar is." *Zy is het,« hernam Sabine met een vi- breerende stem, »mijn vader zal zijn woord niet terugnemen.» •Ook dan niet wanneer baron Werner van een eerlooze handeling overtuigd wordt «Ja, dan zeker, want de eer gaat mijn va der boven alles. Maar wie zal hem die eer looze handeling bewijzen. •Geduld, dat bewijs kan al zeer spoedig in in onze handen zijn.» Sabine blikte haar vriendin vorschend aan, een zonderlinge mengeling van angst, twyfel en blijde verwachting spiegelde zich in hare trekken. •Moet ik op den afloop van het proces wachten, dan zal het te laat worden," zeide zy. »Baron Werner verlangt onze huwelyks- voltrekking reeds in December en ik gevoel den moed niet in my, om myn vader gehoor zaamheid te weigeren. Ik zou ziekte kunnen voorwenden, om het huwelijk te verschuiven." «Ik geloof, dat je je noodeloos bezorgd maakt," viel Rosa haar in de rede. //vertrouw en hoop, de eerstvolgende dagen zullen je wellicht de verlossing brengen." «Dan weet je ook meer dan je verraden wilt «Dan ik je verraden mag, ja 1" »Och, ik zou God op mijn knieën danken, indien ik uit deze ketenen bevryd werd," zeide Sabine met een diepen zucht. Maar ik geloof er nog niet aan." «Geloof en vertrouw. Meer mag ik je voor het oogenblik nog niet zeggen onderbrak Rosa haar nogmaals, terwijl zij luisterend het hoofd ophief en den blik op de deur vestigde. Een oogenblik later ontsnapte aan de lippen van Sabine een uitroep van verrassing, do deur werd haastig geopend en in de omlijsting stond Reinhard met schitterende oogen en uit gebreide armen. z/Sabine !a riep hij juichend, en een onbe schrijflijke liefde klonk er uit zijne stem. Gravin Sabine-was opgestaan, strak rustte haar blik op den geliefde, een doodelyke bleek heid en een purpere gloed wisselden elkaar op hare wangon af. Slechts eenige seconden aarzelde zy nog en snelde toen met den uitroep «De uwe voor eeuwig, al mogen ook dood en verderf my dreigen!» in de armen van Rein hard, die haar vast omstrengeld hield. Egon, die achter zijn vriend stond, gaf zijn bruid een wenk, zij gingen de kamer uit en lieten beiden met hun jong geluk alleen. NEGENDE HOOFDSTUK. De strijd begint. Graaf Waldringen had geen vermoeden van de wapens, die achter zyn rug tegeD hem ge smeed werden. Hij had Sabine by haar terugkomst uit de houtvesterswoning wel zeer opgewonden ge vonden, het was hem ook opgevallen, dat zy terstond na het avondeten zich met tante Natalie teruggetrokken had, doch hy sloeg er verder geen aandacht op, hij beschouwde deze opgewondenheid slechts als een natuurlyk ge volg van de woordenwisseling, welke er dien morgen had plaats gehad. Wanneer hij oprecht wilde zyn, dan moest hy toegeven, dat ook hy met eenige zorg in de toekomst blikte. Zoo geheel onverschillig was hem het geluk van zyn eenig kind toch niet, en de verdenking, die op zyn aanstaanden schoonzoon lag, verontrustte hem insgelyks. Doch hy zelf sloeg geen geloof aan deze verdenking en in de verklaring zijner dochter, dat zy aan de zijde van Werner onmogelyk gelukkig zou kunnen worden, zag hij steeds een romantisch denkbeeld, waaraan men geon waarde hechten mocht. Hy Z9lf had immers ook op bevel zyner ouders een jonge dame gehuwd, voor welke hy geen de minste liefde gevoelde, en hy was aan hare zyde op zijn manier zoo gelukkig geweest, als hij het slechts had kunnen wen- schen. Hoevele huwelyken waren er niet op deze wijze tot stand gekomen, die hy door persoonlijke aanschouwing kende En hoe luttel weinigen waren er daaronder, waarvan men zeggen kon, dat zy ongelukkig waren. Wanneer Sabine zich na het huwelyk maar eerst in het onvermijdelijke geschikt had, dan zou zy ook wel spoedig den weg vinden, langs welken zy aan de zyde van haar echtgenoot haar geluk kon zoeken. Werner was immers een ryk man, in wiens vermogen het lag, om ieder harer wenschen te vervullen. Daarom stelde graaf Waldringen de inwen dige stem gerust, wanneer zy hem toefluisterde, dat by aan zijn zelfzucht het geluk van zijn kind wilde opofferen. Hy kon en mocht niet van dit huwelijk afzien, waarvan zyn eigen bestaan en zyn eer afhingen. En toch gelukte het hem vaak niet, om deze innerlyke stem tot zwygen te brengen. Ontstemd wandelde hy dan ook dezen mor gen in zyn kamer op en neer. Aan de ontbyttafel had hy slechts ernstige gezichten gezien, hy meende in Sabine's blikken gelezen te hebben, dat zy vaat besloten was om zich tegen zyn wil te verzetten, en daarom lag de vrees voor de hand, dat de vrede van zyn huis voortdurend gestoord bleef. Hij moest thans ook aan de waarschuwing denken, waar mede baron Werner gisteren afscheid van hem had genomen. Een enkel woord kon de breuk tengevolge hebben, en alsdan zouden de schuld- eischers van Waldringen geen toegèvendheid meer kennen. Hoe verblydender zouden de zaken echter voor hem staan, wanneer na het huwelijk het beheer der goederen aan hem werd opgedragen. Baron Werner bleef met zijn vrouw wellicht voor goed in de residentie, graaf Waldringen kon op de uitgestrekte goe deren doen en laten wat hy wilde, een deel van het bosch laten vellen en met de opbrengst daarvan de schulden betalen, zijn schoonzoon zou er zich zeker niet verder om bekommeren, wanneer hij zelf maar de noodige middelen bekwam, om het leven te genieten. Uit zyn overpeinzingen wekte hem het bin nentreden van zyn bediende, die het bezoek van Reinhard von Tiefenthal meldde. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1