«'t Vliegend Blaadje. -m- KLEINE COURANT® Sr VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No 2009. Woensdag 18 Mei 1892. Twintigste Jaargang. „ONTËRFD". NIEUWSTIJDINGEN. Bepalingen, voorkomende in de dezer dagen in werking getreden Algemeene Politie-Verordening, waarop door de Heldersohe ingezetenen in 't bijzonder dient gelet te worden. 1. Bij nacht of dag geene voorwerpen on beheerd op de straat te laten staan. 2. De huizen voorzien van een nnmmer. 3. Binnen 14 dagen kennisgeven van ver huizen. 4. De straat minstens eenmaal per week reinigen. 5. Binnen 24 uur na de aanzegging van den Commissaris van politie de open goot te reinigen en de straat van sneeuw te ontdoen. 6. Niet buiten de urinoirs wateren, noch eenig vuil op de straat werpen of bij vriezend weer de straat schrobben. 7. Bij gladheid op de voetstraat zand strooien. 8. Geen voorwerpen uit deuren enz. op de straat werpen. 9. Geen honden 's nachts los laten loopen, niet zonder belasting-penning en in 'de verbo den tyd niet zonder muilkorf. 10. Geen hond gebruiken als trekdier. 11. Geen lijnen vastmaken aan boomen, telegraaf- of telephoonpalen, enz. 12. Geen matten enz., tegen boomen uitslaan. 13. Geen matten uitslaan dan 's morgens tusschen 5 en 8 uur en 10 en 11 uur. 14. Van eene nieuw aangelegde straat bin nen 14 dagen geen zand wegvegen, noch de straat schrobben na 's middags twee uur of sneeuw en ijs van de straat wegvegen. 15. Bij het uitsteken van vlaggen en wim pels zorgen, dat de onderkant daarvan min stens 3 Meter boven de straat blijft. 16. Op de straat zonder vergunning geene waren uitstallen. 17. Niet op de straat met of om geld spelen, noch in de kozijnen of boomen klimmen, noch noodeloos aan schellen trekken of op deuren, vensters enz., krassen. 18. Geen vee, noch pluimgedierte op de straat laten losloopen. 19. Geen vee los over de straat drijven, uit gezonderd wolvee. 20. Niet zonder vergunning op de straat vuurwerk afsteken, nog eenig vuurwapen af schieten. 21. Niet gemaskerd of vermomd op de straat komen. 22. Van 't vinden van eenig voorwerp bin nen 2 X 24 uur aan de politie kennisgeven. 23 Niet zwemmen of baden binnen de be bouwde kom der gemeente of zonder een zwem broek binnen den afstand van 300 Meter daarbuiten. 24. Niet op een brug komen, voordat deze behoorlek gesloten is. 25. Geen jongen beneden 16 jaar een paard of rytuig doen besturen, niet harder ryden dan in gematigden draf en over eene brug stapvoets. 26. De berijder van een rijwiel zorgc, dat zyn voertuig is voorzien van een luid klin kende schel en 'snachts van een helderlicht- gevende lantaarn. 27. Geen paard of rytuig onbeheerd laten staan, noch hiermede de passage belemmeren. 28. Bij gladheid moeten de trekdieren vol doende gescherpt en van een luidklinkende bel voorzien zijn, terwijl 's nachts de ry- of voertuigen van een helder lichtgevende lan taarn moeten zijn voorzien. 29. Met aan elkaar gekoppelde ry- of voer tuigen moet steeds stapvoets worden gereden. 30. Niet op 't voetpad ryden of in't Plant soen tusschen 'thout loopen of rijden. 31. Vrachtwagens moeten voorzien zyn van Nagelaten roman van EWALD AUGUST KöNIG. 37.) Graaf Waldringen bleef stilstaan, hij herin nerde zich dezen naam slechts duister, doch een voorgevoel zeide hem terstond, dat hy van dit bezoek niets aangenaams te wachten had. Vorachend, vol onrustige verwachting, rustte zijn blik op den binnentredende, die den graaf hoffelyk begroette. Het uiterlijk voorkomen en het zekere, den man van de wereld verradende optreden van Reinbard maakten geen onsympathieken in druk op den graaf, doch eer hij zich een oor deel over hem vormde, moest hy weten, wat hij van hem te verwachten had. »Uw naam is my bekend, mijnheer Von Tiefenthal,» zeide de graaf, terwyl hij zyn be zoeker door een handgebaar uitnoodigde om ts te nemen, //herinner ik het my wel, woont uw familie te Breslau en jaren ge leden heb ik eens met een lid daarvan kennis gemaakt.' «Dat is zeer wel mogelyk, antwoordde Rein- hard, aan de uitnoodiging van den graaf gehoor gevende, «myn vader en mijn oom woonden te Breslau, zy zyn beiden inmiddels gestorven.» //En wat verschaft my de eer van uw aan genaam bezoek «Een verzoek, welks inwilliging my gelukkig zou maken." een volgnummer en worden ingeschreven in 't daarvoor bestemde register. 32. Hetgeen bij 't lossen van een vaartuig op den wal wordt gemorst, moet direct worden opgeruimd na 't lossen of laden aan den jaag- weg moet de schuit direct worden overge haald. 33. Geen vaartuig vastmeeren aan boomen, lantaarnpalen, enz. 34. Zonder toestemming op 't ijs geene planken neerleggen of stoelen, tafels, enz. plaatsen. 35. Niet iemand dwingen voor 't gebruik maken hiervan geld te betalen. 36. Geen vuilnis in de openbare wateren of op 't ys werpen. 37. Ieder, die eene tapperij opricht of over neemt, moet daarvan binnen 8 dagen kennis geven aan 't hoofdbureau van politie. 38. Ieder, in eene tapperij aanwezig, moet zich op de eerste vordering der politie daaruit verwyderen. 39. Geen bordeel oprichten, zonder toestem ming van B. en W. 40. Van 't oprichten of overnemen van eene winkelzaak binnen 8 dagen kennisgeven aan 't hoofdbureau van politie. 41. Een uitdrager, enz., mag van geen onbekend persoon koopen, dan in tegenwoor digheid van twee getuigen, die dezen kennen. 42. Zonder vergunning van B. en W. mogen geen varkens worden gehouden en na verbod van dezen geen schapen, enz. of uitvliegend pluimgedierte. 43. Geen vuil of stank verspreidende voor werpen in slooten of wateren werpen. 44. Open goten, welke in de algemeene riolen uitwateren, steeds schoonhouden. 45. Geen beer, mest, asch, of vuilnis op straten of wegen brengen, voor 't signaal door den bevoegden ophaler is gegeven dit niet voor zichzelven vervoeren zonder vergunning van B. en W. en geen beer of vischafval vervoeren dan 's nachts. 46. Geene onderhandsche verloting houden zonder vergunning van B. en W., noch zijne woning daartoe leenen of eene zoodanige ver loting aankondigen. 47. Geen muziek, dans, enz. geven, of een gebouw daarvoor beschikbaar stellen, zonder vergunning van den B. 48. De politie vrijen toegang verleenen tot zoodanige gebouwen en die op vordering daar van direct verlaten hetzelfde geldt ten opzichte van tapperijen. 49. Geen vuur op straten of wegen plaatsen of hierlangs vervoeren, anders dan in gesloten toestellen. 50. Tusschen 15 Juni en 1 November geen hooi lossen of opslaan, zonder daarvan min stens één uur te voren kennis te geven aan den commissaris van politie. 51. Geen hooibergen hooger beladen dan 7.5 M., ze niet plaatsen op korteren afstand van elkaar of van gebouwen, enz., dan 40 M. enze niet binnen de gebouwde kom der ge meente plaatsen zonder vergunning van den B. 52. Geen metaal smelten of verhitten op daken of steigers, zonder vergunning van B. en W., of dit aldaar verwerken, anders dan tusschen zonsop- en ondergang. 53. Geen stookplaats gebruiken zonder schoorsteen. 54. Een schoorsteen, boven den nok van een huis geplaatst, moet minstens 0.6 M. daar boven, zijdelings van het dak minstens 1.2 M. boven het hoogste punt van den uitgang van 't dak zijn opgetrokken. 55. Geen kachelpijpen voor schoorsteenen gebruiken, zonder vergunning van B. en W. 56. Komen deze kachelpypen door een zolder, muur, enz., in den schoorsteen, dan moeten zy zyn omgeven door een dubbele metalen bus of ring. 57. Binnen de kom der gemeente mogen geene daken met riet worden bedekt of voor- zij- of achtergevels van hout worden opge- wEen verzoek, waarvan de inwilliging in mijn macht ligt?" z/Om u te dienen, mijnheer de graaf." //Welnu, spreek dan, ik ben u volgaarne van dienst.» «Kort vóór het uitbreken van den oorlog bevond gravin Natalie von Waldringen zich met mejuffrouw uwe dochter in Breslau, ge herinnert u dat zeker nog wel z/Zeer zeker, de dames hebben daar eenige weken gelogeerd. »Ik had het geluk haar by een bevriende familie te leeren kennen en kon aan de be koorlijkheid van Sabine geen weerstand bieden. Ik spreek openhartig met u, mynheer de graaf, mijn liefde werd beantwoord, en alleen het uitbreken van den oorlog verhinderde mij, hier heen te snellen en u om de hand uwer dochter te verzoeken. Ik heb den veldtocht medegemaakt en ben als officier der huzaren teruggekeerd, kort na myn terugkomst stierf myn oom, wiens testament my rjjk maakte, en thans waag ik het, om het verzuimde in te halen en in allen vorm aanzoek te doen om de hand van gravin Sabine." Het voorhoofd van graaf Waldringen had zich in rimpels saamgetrokken, op dit aanzoek was hy niet voorbereid geweest. »Ge komt te laat, mynheer Von Tiefenthal," antwoordde hy, «mijn dochter is reeds met baron Werner von Eichenfels verloofd, het spijt my zeer, uw verzoek te moeten afwyzen, doch ge zult moeten toegeven, dat ik onder de gegeven omstandigheden onmogelyk anders handelen kan." trokken, terwyl tot het eerste buiten de kom der gemeente vergunning van den B. wordt vereischt. 58. Eene hoeveelheid petroleum grooter dan 400 L. en eene hoeveelheid terpentijnolie groo ter dan 100 Kg. mag niet anders worden be waard dan in behoorlyk gemetselde, gelijk vloers met de straat gelegen localen. 59. Behalve vergunning van den B., moet iedere vervoerder van petroleum of terpentijn olie zorgen, dat hij dit binnen 24 uur na aan komst in de gemeente aan den geadresseerde aflevert. 60. Zonder vergunning van den B. mag bij brand binnen den afgezetten kring geen ster ken drank verkocht worden. 61. Bij ontdekking van brand moet de politie direct gewaarschuwd worden. Bij brand moeten de bevelen der politie terstond worden opgevolgd, mag niet binnen den afgezetten kring worden gedrongen of zonder vergunning der politie, goederen daar buiten worden gebracht. 62. Geen water, afkomstig van perceelen, mag over straten of wegen worden geloosd. 63. In of aan straten of wegen mogen geene keldergaten of ingangen beneden den beganen grond worden gemaaakt, vernieuwd of veran derd, zonder vergunning van B. en W. Deze openingen moeten van een behoorlyk hekwerk worden voorzien, of worden gedekt door ijzeren luiken, die opgeslagen zynde, een balie of hek werk vormen. HELDER, 17 Mei 1892. Door den minister van waterstaat is bepaald dat op de adreszijde van brief kaarten, niet van 's Rykswege uitgegeven, behalve het adres, niets anders mag voor komen dan de gedrukte opschriften, gelijk aan die der Rijks brief kaarten endenaam, het beroep en de woonplaats van den af zender. Andere gedrukte of geschreven aan wijzingen, zoomedè wapens, fabrieksmer ken, enz., zijn daarop niet toegelaten. Voorts is ingetrokken de verbodsbepaling omtrent de vermelding van den naam van den afzender op de adreszijde der gedrukte berichtkaarten. Zij, die niet van Rijkswege uitgegeven briefkaarten gebruiken, worden op boven staande bepalingen attent gemaakt, daar bij de minste afwijking de briefkaarten eenvoudig niet besteld worden en aan de afzenders zoo mogelyk worden terug gezonden. Den 1 Juni a.s. zal te Alkmaar gehou den worden de jaarlijksche algemeene verga dering der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. Op den avond van dien dag zal in de zaal Harmonie een uitvoering gegeven worden, waarop by welslagen, de afdeeling Alk maar trots mag zyn. Niet alleen dat daartoe de eerste solisten uit ons land zullen mede werken, maar ook de instrumentale begeleiding zal plaats hebben, door het beste orkest, dat ons land kent. De leiding door den heer Paul C. Koerman, den directeur der Zangvereeniging, is ons een waarborg, dat ook het koor, voor deze uitvoering belangrijk versterkt, het mo gelijke zal doen, om het succes van de uit voering te verhoogen. Met het oog op bezoekers van den Helder is de aanvang dier uitvoering bepaald op half- acht, zoodat men van uit Alkmaar met den laatsten trein, 11.02 (Amst. tijd; kan vertrekken. De prys der toegangsbewijzen, voor niet-leden f 1.49, is met het oog op deze belangrijke uitvoering, matig gesteld. Tot het bekomen van kaarten en plaatsbewijzen wende men zich tot den heer Mr. J. Verdam, advocaat te Alk maar. De kosten van een besproken plaats be dragen f 0.25, (het tekstboekje inbegrepen.) ffDan is gravin Sabine met een man ver loofd, dien zy niet bemint, aan wiens zijde zij niet gelukkig kan worden," zeide Reinhard op een hoffelyken, maar toch hoogst ernstigen toon, >ik weet, dat haar hart mij toebehoort. uDit alles verandert niets aan het feit, 't welk thans niet meer omgestooten kan worden." wEen verloving kan weder verbroken wor den." wGy eischt dat, wyl ge het wenscht, maar ge bedenkt daarby niet, dat mijn eer my ge biedt, myn eenmaal gegeven woord gestand te doen." «Ge moogt het geluk van uw kind niet aan uw eer ondergeschikt maken." »Het geluk van mijn kindGelooft ge met dit gezegde indruk op mij te kunnen maken Sabine heeft haar verloofde het jawoord ge geven, nu moet zij ook maar vereenigd met hem door het leven gaan. Ik voor my zie niet in, wat haar ongelukkig zou kunnen maken. Wanneer ge vroeger gekomen waart, mynheer Von Tiefenthal, dan zoudt ge me niet onge negen gevonden hebben, om uw verzoek in te willigen, altyd natuurlijk in de veronder stelling, dat uwe omstandigheden mij een vol doenden waarborg aanboden voor de toekomst myner dochter, thans echter zult ge zelf inzien, dat het te laat is, een man van eer moet zyn eenmaal gegeven woord nakomen." «Dan alleen niet, wanneer geldige redenen hem dwingen, om liet terug te nemen.* hWelke redenen antwoordde de graaf norsch. «Ge wilt beweren, dht ik door het gestanddoen van myn woord myn kind onge- Men zie verder de advertentiën en aanplak biljetten. Voor 30 plaatsen aan de «Kweek school voor de Zeevaart" te Amsterdam hebben zich p. m. 230 personen aange meld. Voor den 17-jarigen Knudde, die aan vrouw van der Laan in de Hemster- huisstraat den 8 April jl. een messteek in den buik heeft toegebracht, eischte het O. M. bij de rechtbank te 's Hage een gevan genisstraf van 2 jaren de hoogste straf, welke volgens art. 300 van het wetboek van strafrecht voor mishandeling zooda nig wordt Knudde's daad gequalificeerd mag worden opgelegd. Betreffende den brand op een Keulsch vaartuig op de rivier de Waal voorTiel, meldt men, dat de vlammen, die voorop uitbraken,zich in een oogwenk schrikbarend uitbreidden over het geheele vaartuig. Al leen kon eenig beddegoed uit het vooronder gered worden. Men had daar in geen 3 weken vuur aangelegd, zoodat men ver moedt, dat de ramp aan broeiing moet worden toegeschreven. De lading, die geheel in vlammen op ging, bestond uit 424 balen katoen, 42 vaten smeerolie, 1500 zakken gerst en een hoeveelheid stukgoederen. De lading vertegenwoordigde een waarde van ongeveer f 180.000. Voor eenigen tyd werd gemeld, dat iemand te Utrecht bij het eten van bief stuk is gestikt, doordat hem een stukje in de keel schoot. De heer L. van Coevorden, gepension- neerd officier van gezondheid te Utrecht, geeft als zyn raeening te kennen, dat men in zulke gevallen het best doet door met de geheel in horizontalen toestand gehou den hand, dus met de vingers uitgestrekt en vast aaneengesloten, een krachtigen stoot tegen het strottenhoofd of even daarbene den te geven. In drie gevallen is het hem gelukt op die wijze den lijder verlichting aan te brengen. In afwachting van den komst van den geneesheer, zegt de heer Van Coevor den, is deze handelwijze, die bij mislukken van de eerste poging kan herhaald worden, alleszins aan te bevelen en kan door ieder, zonder vrees van nadeel te berokkenen, worden aangewend. Het volgende komisch schijnend, maar inderdaad droevig verhaal gaf dezer dagen het «Haagsche Dagblad*: «Zy minden elkander reeds lang en slo ten Vrij dagmorgen op 't stadhuis den hechten huwelijksband. Terwyl bruid en bruidegom van huis waren om zich voor goed te doen vereenen, zouden de buren bereidwillig als buren zyn groen en bloemen aanbrengen aan de stoelen van het echtpaar, en terwyl zij daarmede bezig waren, proefden zij ook eens van het schie dammer vocht, dat in twee flesschen o weeldeop de tafel gereed stond, om straks de gasten te laven bij 't gezang van «Lang zullen zij leven.* «Maar wat en wie er lang leefden, de beide flesschen met vuurwater niet. Groenmaken" brengt vanzelf in feeste lijke stemming, en in Nederland is het nu eenmaal gebruikelijk, een feestelijke stem ming te verhoogen door 't gebruik van schiedammer nat. Dus ging de f eestdrank den weg van allen drank, en voor de lukkig zou maken, doch deze reden kan ik, by toeval, niet erkennen. «Ik veronderstel hier het geval, dat de man, aan wien ik mijn woord heb gegeven, eerloos is, bén ik dan oog nog aan myn woord ge bonden «Mynheer Von Tiefenthalriep de graaf toornig. «Ik meen u myn aanklacht te kunnen be- wyzen," ging Reinhard voort, «wees overigens verzekerd, dat ik myzelven volkomen bewust ben van de zwaarwichtige beteekenis dier aan klacht. Dat baron Werner von Eichenfels zich niet van eerlyke middelen bediend heeft, om in het bezit te geraken van het erfgoed van zijn oom, dit is aan geen den minsten twyfel onderhevig, ik heb den brief gelezen, waarin baron Egon van desertie beschuldigd wordt, dit schryven is van het begin tot het einde een onbeschaamde leugen en een vervalsching, wier doel zelfs een blinde moet doorzien." «Ge zegt dat met tamelijke zekerheid." i/Omdat ik ook volkomen zeker van mijn zaak ben, mijnheer de graaf." «Ge zijt een vriend van baron Egon en dit verklaart uwe beschuldiging,» anwoordde schouderophalend graaf Waldringen, die zich evenwel aan den indruk niet kon aantrekken, dien do openhartige en vaste taal van Reinhard op hem maakte. «Dat ben ik, en ik ben ook trots op die vriendschap, daar het my zeiven eeren moet, dat ik mij den vriend van zulk een man mag noemen. Maar ook al ware ik het niet, aan de zyde van het recht zou ik toch steeds staan, verbaasde blikken van het echtpaar, dat wederkeerde van het stadhuis, vertoonden zich de flessch'en ledig en de buren vol zoeten wyns. «Het voorhoofd van den man des huizes rimpelde zich hy ontstak in toorn en uitte dien. Moeder de vrouw vatte het geval niet zoo ernstig opzy wilde manlief tot bedaren brengen, maar abits klonktozyne stem ook tegen haar! Toen greep zij een bierglas, en sterk door de toejuichingen der feestelijk gestemde buren sloeg zij haar echtvriend een gat in 't geliefde hoofd, juist éen uur nadat het jaontsnapt was aan haar blozende lippen Gelukkig dat de zaak geen treurig einde nam, want de wonde werd afgewasschen, een pleister er op gelegd, de buren zorgden uit schuldbesef en waaarachtig berouw voor vulling van de flesschen, en ten slotte weerklonk het «Lang zullen zy leven, in gloria alsof er niets was gebeurd. Aldus geschiedde anno 1892, Maandag den 9en Mei te Breda. De heeren J. Bouma en P. Drijver te Texel hebben Vrijdag jl. acte bekomen voor onderwijzer. Amsterdam heeft een bezoek ont vangen van een 44 Amerikaansche dames en heeren, die een 144-daagsch rondreisje door de oude wereld maken. Den 20 Februari vertrok men met «La Bourgogne* van New-York en kwam den 28e te Havre aan, waar een Luxe-trein van de «Compagnie des wagons-lits* tot ontvangst der reizigers gereed stond. Deze trein, welke eveneens de rondreis door Europa gemaakt heeft en Zondagochtend het station Weesperpoort binnenliep, be staat uit keuken, twee eetsalons, drie slaap wagens, rooksalon en bagagewagen, welke alle in gemeenschap met elkander staan. Met dezen trein heeft men achtereen volgens een bezoek gebracht aan Parijs, en aan het zuiden van Frankrijk, aan Italië, Zwitserland, Hongarije, Bulgarjje, Oosten rijk en Duitschland, overal in de fraaiste streken en schoonste steden een of meer dagen verwijlende. Een bijzondere reisgids met beschrijving der te bezoeken landen en steden is ter hand gesteld aan de deelnemers, die elk f 1250 dollar bijdragen. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van af 12 tot en met 14 Mei. Ondertrouwd J. C. Annyas, opperkonstabel» en S. Bloemsma. J. van Otteren, schryver, en D. Govers. R. Frankort, schilder, en M. Wenneker. P. de Wyn, koopman, en W. Schagen. GetrouwdG. E. Kossen en C. M. Keet. W. Brinkman en J. M. Limonard. Bevallen T. EgbertsVermeulen, z. G. van der ZeeKuiper, z. J. M. Gomes Visser, z. E. W. SmitBrouwer, d. OverledenM. Kuiper, wed. L. Schende- laar, 66 j. J. M. van der Duijn, 6 m. B. Boermeester, 89 j. Gemeenteraad van Wieringen. Vergadering vau 13 Mei 1892. Voorzitter de Burgemeester. Afwezig zonder kennisgeving de heer J. Tijsen. De vergadering wordt geopend, de Notulen worden na voorlezing vastgesteld. Alvorens tot de behandeling van zaken over te gaan, wenscht de Voorzitter mede te deelcn om welke reden het voorlezen der schriftelijke reclames tegen de gemeen tebelasting hem niet altyd wenschelijk voorkomt. Die mijnheer de graaf, en hier is alle recht aan de zyde van Egon. Wanneer dat niet zoo ware, waarom zou men dan die, Goddank, mislukte poging tot moord op hem gedaan hebben «Wat zegt ge daar?* riep de graaf ontsteld. //Gy weet daar nog niets van, myn vriend heeft het voor u geheim willen houden, wyl hij vreesde, dat ge anders uw toekom stigen schoonzoon kondet waarschuwen. Ik voor my denk daar geheel anders over, gij, als man van eer moet onze zijde kiezen, wanneer u aangaande de eerloosheid van uw aanstaanden schoonzoon de oogen geopend worden. Al moch ten daardoor aan verwachtingen, den bodem ingeslagen worden, die u dierbaar zyn gewor- den, gy kont en moogt niet anders handelen.» «Ge hebt gelijk en ik dank u voor deze woorden," zeide graaf Waldringen en de hand beefde zichtbaar, die hy Reinhard aanbood «nu echter moet ge ook oprecht zyn, ik mag zeker wel verlangen, dat ge me niets verzwygt. Van een moordaanslag op baron Egon is my niets bekend, alles, wat ik weet, bepaalt zich daartoe, dat Werner zyn neef een vriendelyk vergelyk aanbood, 't welk deze echter van de hand wees." .Een aalmoes bood hy hem aan, die Egon niet aannemen mocht," antwoordde Reinhard verontwaardigd. «Neen, ik wil u volstrekt niets vezwijgen, alleen moet ik mij vooraf de vraag veroorloven, of men ons hier niet kau beluisteren (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1