't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER. NIEUWEDIEP EN TEXEL. tLlTT No. 2012 Zaterdag 28 Mei 1892. Twintigste Jaargang. KALENDER DER WEEK. Gemeenteraad van Helder. NIEUWSTIJDINGEN. „ONTÈRFD". Bureau: Zuidstraat Telefoonn". 42. Opkomst der Zon 3 u. 48 m. Onderg. 8 u. 7 m. MEI, Bloeimaand, 31 dagen. Zondag 29 Maandag 30 Dinsdag 31 JUNI, Zomermaand, 30 dagen. Woensdag 1 Israël. Pinkster. Donderdag 2 id. E. K. Vrijdag 3 Zaterdag 4 Buitengewone Zitting op Woensdag 35 Mei 1893, 's voormiddags 10 uren. Voorzitter de heer C. A. Beukenkamp. Tegenwoordig 14 leden afwezig de heeren Hoogenbosch, Govers, Verfaille, Hordijk, Spruit. Na de opening der zitting geschiedt voor lezing van eene missive van HH. Gedep. Sta ten, waarin wordt herinnerd, dat de termijn verloopen is, waarvoor is toegestaan de hef fing van rechten voor 't gebruik van gemeente gronden enz. en dat het dus noodig is de be staande Verordening te vernieuwen. B. en W. zijn, zoo verzekert de Voorzitter, gezind daar toe over te gaan, doch met een wijziging, die zij bij de vaststelling der nieuwe Verordening aan 't oordeel van den Raad wenschen te onderwerpen. Deze wijziging betreft de opne ming der bepaling, dat voor het gebruik van terreinen aan de bermen van het Heldersche Kanaal tot opslag van goederen, enz. alleen en uitsluitend gebruik kan worden gemaakt van het gedeelte gelegen tusschen den mond van het Kanaal en de Telegraaf steeg. Her haaldelijk wordt de Concept-Verordening voor gelezen en telkens- wordt eenig bezwaar tegen den inhoud daarvan aangevoerd. Dat bezwaar betreft eensdeels de door eenige leden geop perde wenschelijkheid, om ook ten dienste van ingezetenen, die verder op langs het kanaal hunne erven hebben, dezelfde bepalingen als voor de Achter-Binnenhaven vast te stellen. Nog wordt bezwaar gemaakt tegen de op te nemen bepalingen, omdat meu in 't algemeen het in gebruik afstaan van gemeente-gronden wil overgelaten hebben aan het Dag. Best. Deze bezwaren worden door den Voorzit ter wederlegd door de opmerking, dat het voor de nijverheid, b.v. voor 't sloopen van schepen, wenschelijk is dicht bij den mond van 't Kanaal do beschikking over uabylig- gende gronden te hebben. Daar kan hot wor den toegestaan, doch verderop, b.v. tusschen de Postbrug en het Westplein, zou het niet mogelijk zijn. Dit verhindert niet, dat de heer Oortgysen de opmerking maakt, dat de aanwezigheid van sloophout voor aan den weg loopende kinderen zeer gevaarlijk is. Na dat de heer Korver nog eens er op heeft aan gedrongen, om de beslissing over 't gebruik van gronden aan B. en W. over te laten, komt' de heer over de Linden met nog een ander bezwaar te berde, 't Bleek hem, dat de Verordening niet duidelijk genoeg laat uitko men, dat het langdurig gebruik van gemeente gronden uitsluitend wordt toegestaan aan de Achter-Binnenhaven tusschen den mond van het Heldersche Kanaal ,en de Telegraafsteeg, en dat het tijdelijk gebruik, b.v. bij verbou wing van perceelen, kan worden toegestaan over al de gronden langs de bermen van het geheele Kanaal. Na langdurige bespreking wordt zulks ter verduidelijking in de verordening opgenomen, nadat 't voorstel van B. en W. is aangenomen, om 't meer langdurig gebruik van grondnn alléén voor het meergenoemde deel der Achterbinnen- haven toe te staan. Het besluit hiertoe wordt ge nomen met 12 tegen 2 stemmen. Tegen stem den de heeren Korver en Oortgijsen. De uit drie artikelen bestaande verordening wordt ten slotte in stemming gebracht, en met 12 tegen 2 stemmen aangenomen. Tegen stemden de heeren Oortgijsen en Oudenhoven. In deze Verordening wordt bepaald, dat vergunning kan worden verleend tot het ge bruik van gemeentegronden op bovengenoemd deel van de Achterbinnenhaven, tegen 25 ets. per 3 maanden voor eiken strekkenden meter langs de bermen van het geheele kanaal in zooverre de gronden beschikbaar zijn, 40 ets. per maand of korter per M2voor het plaat sen van steigerpalen 15 ets. per paal, per maand of kortervoor 'fc gebruik van pleinen tot het houden van verkoopiugen f 2,50 per dagvoor het gebruik van de kraan op het Molenplein, voor 4 uur of minder f 1, en per jaar, om tweemalen per week te gebruiken f 25,—. Eindelijk wordt bepaald, dat voor de in vordering der rechten, die volgens deze Ver ordening zullen worden geheven, de sedert 1885 bestaande Verordening zal blyven ge handhaafd. De zitting wordt hierop gesloten. HELDER, 27 Mei 1892. De Rijkscommissie voor de examens ter verkrijging van een diploma als stuur man aan boord van koopvaardijschepen zal, aanvangende 14 Juni, te 91/3 uur, zitting houden te Amsterdam, in het Raadhuis aldaar. Tot behoorlijke inrichting vau het lager onderwijs zijn, met het oog op art. 45 der wet op het lager onderwijs, van Rijkswege subsidiën toegekend, o. a. aan de gemeenten Anna Paulowna, Petten en Vlieland, respectievelijk ten bedrage van f 2000, f 2425 en f 2950. Op de jaarvergadering van het waar borgfonds van het Nederlandsche Werk liedenfonds te Amsterdam, werd medege deeld, dat de toestand der financiën bevre- gend was. Het balanscijfer bedroeg f 86.913 56. Tot lid van het dagelijksch bestuur werd gekozen de heer mr. H. Zillesen, secretaris der Werklieden-pensioenvereeniging. In de plaats van jhr. mr. Van Humalda van Eysinga, die als voorzitter bedankt, werd benoemd baron Micbiels Van Ver duinen, die als secretaris-penningmeester vervangen werd door jhr. G. Van Tets. Op ultimo December jl. waren 2678 polis sen afgegeven tegen 2309 in 1890. Een bankbiljet van f 1000 werd dezer dagen op het kantoor van een graan- factorsfirma te Amsterdam o p in plaats van i n de brandkast gelegd. Ongelukkig kwam, vermoedelijk door den tocht, het wichtig papiertje in de naast de brandkast staande snippermand terecht en toen men het bankbiljet miste, was de papiermand reeds geledigd in den vuilnisbak van de stadsreiniging. Onmiddellijk werd nu alles in het werk gesteld om de banknoot weer op het spoor te komen. Men loofde 100 gulden uit. En waarlijk, men was zoo gelukkig bet kleinood ongeschonden, maar erg bezoedeld in een schuit te vinden, waarin de straat- mest reeds was overgestort. De vinder kreeg f 50 en de personen, die hadden helpen zoeken, mochten de andere f 50 onder elkander verdeelen. In straatvuil wordt veel gevonden, maar een bunkbiljet van f 1000 zal toch wel tot de groote zeldzaamheden behooren! De zoekers hadden een goeden dag Sensatie in Winschoten, Pas is Winschoten ontwaakt en schuiven de burgers de venstergordijnen ter zijde of ziet, officier van justitie, griffier, rechters, marechaus sees, rijks- en gemeentepolitie spoeden zich van en naar hot govangenisgebouw. Is er iets bij zonders voorgevallen Wilhelm Schröder is uitgebroken en ontvluchtSchröder is uitge broken en de burgers sliepen dien nacht ge rust. De beruchte Schröder, die in een nacht ruim 20 inbraken deed, ware 't ook niet altyd om te stelen, daar hij steeds inbrak, waar hy meende de slaapstede der vrouwelijke dienst boden te vinden. Schröder, die bij zijne veroordeeling zijne vrouw, op deu weg naar de gevangenis ont moetende, toevoegde: Wees maar gerust, gauw ben ik weer bij je.« Eu die na een mislukte poging tot ontvluchting bij een tweede toonde, wat een man kan, die spier kracht en vaardigheid bezit. Toen hij jl. Vrijdag zijn vonnis hoorde, keek hij, gedurende het oplezen van het lange relaas zijner misdaden, lachende het publiek aan. En toen het eindvonnis, 9 jaren gevange nisstraf kwam, barstte zijn toorn los en be schuldigde hy rechters en officier van justitie van allerlei gemeenheden en noemde hen kort weg schobbejakken. En in zijn cel terugge bracht, raasde bij voort, ut hij eindelijk uit geput was. 's Morgens was de cel leeg cn de vogel ge vlogen De potkast was voor de celdeur weg gebroken, de ketting en het groote, massieve slot als een pijpesteel afgebroken do gas pijp zijner cel had als breekijzer gediend en de deur had had hij zoover naar binnen doorge bogen, dat hij zich uit de cel kon wringen. Daarna was hij door een venster in de ge vangenis naar builen gekomen, nadat hy eerst nog een gegoten ijzeren staaf van 1^ cM. in doorsnede had afgebroken als een wortel. Strop das, deken, etc. dienden toen als touw, om zich te laten afzakken. Verwonderlijk is het, hoe een man, tenger van lichaamsbouw als hy, mGt handjes als die eener dame, zulk een spierkracht kan bezitten en dan, hoe iemand zich wringen kan door een vesteropening van misschien 2 decimeter breedte. ZijDe geheele ontvluchting is een werk, een Jack Sheppard waard. Ook met dezen heeft hy gemeen, dat hy, gekleed in een kostuum a la mode, een volmaakt gentleman zou zijn, in staat menige dame't hoofd op hol te brengen, aan getrokken als ze zullen worden door zijn Laai gelaat, netten ringbaard en schitterende oogen. Voor zijne gevangenisneming is er maanden lang op hem jacht gemaakt, en niettegenstaande deze meer dan dubbele waakzaamheid, werd er nog steeds ingebroken en werden nog steeds kerkebussen geledigd. Eindelijk werd zyn toevluchtsoord, een hol met een onderaardschen uitgang, door toeval ontdekt. Dit hol was in het uitgebreide Sloch- terbosch, niet ver van zijne woning, die ook al een dergelijken onderaardschen uitgang had. Nadat in den nacht van Maandag op Dins dag nogmaals te Korengarst en Veendijk in braak is gepleegd, waarby brood en varkens- vleesch werd ontvreemd, is het Dinsdag gelukt den beruchten Schröder weder te vatten. Door een knecht van den landbouwer Holtkamp te Noordbroek8lerhamrik werd opgemerkt dat er iemand in het roggeveld verscholen lagdade lijk haalde hij met een boerenwagen de beide gemeenteveldwachters en een rijksveldwachter van Winschoten, die er tijdelijk was't stuk land werd omsingeld en weldra was de vluch teling gevangen. Stevig geboeid werd hij op een wagen naar Winschoten overgebracht, waar men wel zorgen zal, dat hij niet voor de tweede maal ontsnapt Verschillende voorwer pen, die in de beide laatste nachten ontvreemd zijn, werden nog bij hem gevonden hij moet dan ook bekend hebben, dat die inbraken door hem gepleegd zijn. Rio Janeiro, 24 Mei. De geredden van de »Solimos" verklaren dat het schip op blinde klippen stootte. Terwijl men om hulp naar den wal zond, had een hevige ontploffing plaats, waardoor het schip in de diepte verdween, zonder eenig spoor achter te laten. Deeming, de moordenaar, wiens be langwekkende persoonlijkheid aan de En- gelsche bladen sinds maanden stof leverde tot ontelbare kolommen druks, stierf Maan dag in de gevangenis te Melbourne aan de galg. Hij onderging de doodstraf voor slechts éénen moord, zijnen laatsten, van welken de jongste zijner vele vrouwen, Emily Mather, op Kerstmis van het vorige jaar het slachtoffer werd. Wegens zijne talrijke andere gruweldaden o. a. het slachten van een vrouw en vier kinderen te Rainhill in Engeland stond hy niet eens terecht. Er zyn er die het betreuren, dat het monster slechts éénmaal kon worden opgeknoopt. Het bericht omtrent eene, luidens nadere mededeeling vruchtelooze poging om een adres beweging ten gunste van de wederinvoering der doodstraf uit te lokken, heeft do ,Arasterd. Crt." op het denkbeeld gebracht, om «aan onze meest bekende juristen en doktoren« hunne meening te vragen omtrent de «wen schelijkheid en noodzakelijkheid dier weder invoering, zoowol van een rechtskundig als van een menschkundig standpunt.» Met den minister van Justitie, mr. H. J. Sraidt, meenen de heeren prof. mr. S. Pols te Utrecht, mr. S. Van Houten te's Gravenhage, mr. L. A. Levy, mr. A. Greebe en mr. D. Simons te Amsterdam, dat dezelfde argumen ten, die tot de afschaffing hebben geleid, nog volkomen geldig zijn en »dat een wederinvoe ring,® om de woorden van den Minister te bezigen, «niet noodzakelijk, evenmin wensche- lyk als gerechtvaardigd kan zijn." Het argument der mogelijkheid van eene rechterlijke dwaling was voor den heer mr. A. Kerdijk «zéé afdoende, dat het aanvoeren van andere overbodig heeten mag." Vele juristen meenen, dat de statistiek hier heeft te beslissen en te bewijzen, dat het aan tal misdaden door de afschaffing zou vermeer derd zijn. Prof. v. d. Vlugt te Leiden houdt zich het beantwoorden dezer vraag voor, zoolang «het niet-bestaan van een correcte recividisten-statistiek ons er slechts een slag in doet slaan." Wat echter een statistiek van regeerings- wege niet kan, zegt de »A. Crt.," doen o. i. de couranten. En dan zal het voor een cou rantenlezer wel geen betoog behoeven, dat de meeste moorden voorkomen in landen als Amerika, Frankrijk en Engeland, waar de doodstraf nog wordt toegepast. Onze juristen zijn dus eenparig van oordeel, dat de doodstraf afgeschaft moet blyven. Dr. Eshuijs, politie-arts te Rotterdam, meen de daarentegen, dat «het afschaffen van de doodstraf de moordzucht ook als psychopathie heeft in de hand gewerkt, al geeft de statis tiek hieromtrent niet het voor die overtuiging noodige licht." De doodstraf moet z. i. «op ruime schaal en zonder de minste kwelling van het slachtoffer worden ingevoerd en toe gepast." Over het geheel, deelt de «Amst. Ct.« mede, verklaarden de mannen, aan wie wij hunne meening vroegen omtrent deze zaak, zich tegen weder-invoerïng; over het geheel ook op gelijk luidende argumenten. «Al de moorden van de laatste weken,® schrijft een der rechters in de arrondissements rechtbank te Amsterdam, «zijn op zich zelf staande gevallen, voortvloeiende uit hebzucht, jalouzie, onbeschaafdheid in één woord uit zekere persoonlijke omstandigheden of raen- schelyke hartstochten, die bij elk volk nu en dan voorkomen en wel nooit zullen zyn uit te roeien. De statistiek van Quetelet had reeds bewezen, dat bij elk volk een zeker getal ge pleegde misdrijven van dezelfde soort als nor maal moet worden aangenomen, dat in de onderscheidene jaren met geringe afwijking voorkomt. Wat de vraag betreft, of bedreiging der doodstraf zelve reeds voldoende is, antwoordt deze laatste «deskundigeKortzichtigheid en niets andersLeert dan de ondervinding niet, dat in de meeste gevallen van moord de misdadiger niet denkt aan de daarop bedreigde doodstraf, terwijl in andere gevallen deze bedreiging geheel en al hare kracht verliest, vermits de misdadiger slechts geleid wordt door de gedachte hoe hij het behoedzaam moet aanleggen, om niet ontdekt te worden. «Indien de wetgever te onzent voors hands maak ik me volstrekt niet ongerust het besluit mocht nemen om bedoelde straf weder in het wetboek op te nemen, ik betwij fel zeer of ze zou worden toegepast. Ingezondon. Opmerkingen van een kiener. 't Is toch een vreemd district, het kiesdis trict Helder 't Bestaat uit zeer uiteenloopende bestanddeelen. En voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer, èn voor de keuze van leden der Provinciale Staten is het samenge steld uit zeer uiteenloopende bestanddeelen. In verschillende districten mogen er al zijn stad- en landbewoners, ze behooren toch eeniger mate bij elkaar. Steden, te midden van eene landbouwende bevolking hebben in vele op zichten dezelfde belangen als de bewoners van het platte land. Hier, in het dietriet Helder, loopen de belangen al heel erg uiteen. Voor de keuze van leden der Provinciale Staten is het district samengesteld uit de gemeenten Helder, Texel, Vlieland en Terschelling voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer, behalve uit de genGemde, uit de gemeenten Zijpe, Anna Paulowna, Petten, Callantsoog en Wieringen. De combinatie ieder zal het moeten toestemmen is al heel vreemd. Het kiezersvolk in dit district bestaat uit zeer on gelijksoortige grootheden. Bestaat er in andere districten onderlinge bekendheid van personen hier is dat door do ligging en door ver schil van belangen haast niet denkbaar. En let daarbij op de verbazende uitgestrektheid van het district, dat Terschelling en Potten tot eindpunten heeftHoe zeldzaam komen de bewoners der eilanden met die van de zuidelijk van den Helder gelegen gemeenten in aanra king Hoe weinig komen de belangen van den Helder, waar land- en zeemacht de hoofd elementen uitmaken, met die der landbouwende bevolking van 't overig deel van 't district over een. Doch er is niets aan te veranderen. De kieswet voegt de nabijgelegen deelen van 't land tot een kiesdistrict bijeen, zonder te vra gen of zulk een district, wat de belangen der bevolking betreft, een samenhangend geheel vormt. Zou die samenvoeging door den tyd tot eenige meerdere toenadering der bewoners van hot district aanleiding kunnen geven Misschien Met dank voor de plaatsing. I Holder, 23 Mei 1892. Uw teer, Nagelaten roman van EWALD AUGUST KöNIG. 39.) »En toch is die beschuldiging gelogen,» zeide Holter op brutalen toon «dat ik op de slag velden geweest ben, dit geef ik toe, hoe zou ik mij anders het regimontszegel hebben moeten verschaffen Tegen zulke beschuldigingen mocht ik toch zeker bij u wel bescherming verwachten, baron, gy, weet, wat ik voor u gedaan heb.» «Waarom my daaraan herinnerd?" viel de baron hem andermaal barsch in de rede. «Het was maar half werk en ik heb werkelyk geen reden, om my over het gebeurde te verheugen En wat hier voor eenige dagen gebeurd is, dat kan mij in plaats van vreugde slechts ver driet bezorgen. Als je van je zaak niet vol komen zeker waart, dan hadt je op een betere gelegenheid moeten wachten, en 't verwondert me zelfs, dat die geschiedenis nog geen ge volgen gehad heeft." «Wanneer zij gelukt ware, dan zou de ge nadige heer wel anders sproken,» antwoordde Holter spottend. «Welke gevolgen zou zij dan gehad hebben Niemaud buiteu ons beiden weet, wie het schot gelost heeft, en wij zullen dat toch zeker wel niet erkenneü. Mi; n schuld was het niet, dat er op het laatste oogenblik nog een vlieg op mijn neus kwam zitten, w door het doel gemist werd.» „Er is daar reeds genoeg over gesproken geworden,» ging de baron voort, wiens oogen van toorn fonkelden, «had ik je slecht ver leden gekend, dan zou ik je hier niet opge nomen hebben." «Ik laat u immers volkomen de vrijheid my op eenige andere wijze schadeloos te stellen," zeide de houtvester schouderophalend. «Geeft ge me het geld, dat ik gevraagd heb, dan mar cheer ik vandaag nog op.' «Dat kan ik niet.» «Welnu, dan zal de baron mij hier moeten dnlden, totdat ge het kunt." «Je wordt onbeschaamd." «Ik vorder slechts myn welverdiend loon. Ik begrijp me waarlijk niet, waarover ge u zoo opwindt, baron. Welk gewicht valt er te hechten aan de beweriQg van een wildvreemden heer Bewijzen kan hy mij niets, en aan uw getui genis moet hij geloof slaan, het zou u to^h luttel weinig moeite kosten, om hem te over tuigen, dat hij zich vergist moet hebben. Ik vermoed dat deze heer alleen hier gekomen is, om te spionneeren, en alsdan zoudt ge wer kelijk wel reden hebben, om u voor hem in acht te nemen en hem de deur te wyzen.» «Te spionneeren vroeg de baron, die aan dit vermoeden nog niet had gedacht. «Welk doel zou hij daarbij hebben «Kan hy niet met baron Egon bevriend zijn? Wanneer hij den oorlog tegen Frankryk medegemaakt heeft, dan is dat zeer waarschijn lijk, nu komt hij hier om het een of ander bewijs tegen ons te zoeken en het eerste wat hy doet, is dat hij mij in verdenking brengt. Ge moet hem nu den schyn geven, alsof ge hem tot dank verplicht waart, moet hem uitnoodigen u een bezoek te brengen, hy luis tert naar elk woord, dat ge spreekt, spion- neert ook by de bedienden in het kasteel en heeft hy maar eerst uw vertrouwen gewonnen, dan kan een ondoordacht woord u ten val brengen." «Onmogelijk is dat alles niet," zeide baron Werner peinzend, «het kwam mij al vreemd voor, dat hy hier een goed wil koopen, of schoon hij niet eens weet, of er een te koop is. Hy logeert in de herberg, mijn neef be weert hij slechts vluchtig gezien te hebben, en hoelang hy blijft, dat weet hij niet." «Dat zijn genoeg redenen tot verdenking, antwoordde Holter triumfeerend«voor het overige zal ik er wel spoedig achter komen, waarom die heer hier is. Hij zal mij niet voor niemendal in verdenking gebracht hebben. Onder uw dienstpersoneel zijn er ook nog eenigen, op wier trouw niet te bouwen valt, baron, luister naar mijn waarschuwing." «Wie beschuldig je dan «Resi." «Zij heeft zich over jou beklaagd.» «Omdat ik haar een liefdesverklaring gedaan heb spotte de houtvester. «Dat moet een meisje zich wel laten welgevallen, wanneer ik haar alleen in het bosch ontmoet. Zij zou er dan ook zooveel niet tegen gehad hebben, wanneer zij niet hare oogen op den oppasser van baron Egon had geworpen, met wien zij nu heimelyke byeenkomsten heeft." «Wat zeg je daar?« «De waarheid. Gisterenavond nog zag ik beiden in het park achter het kasteel. Toen zij mijn voetstappen hoorden, stoven zy uit elkaar, ik heb scherpe oogen en heb hen heel goed bemerkt. Waarom die oppasser het hof maakt aan Resi, daar zullen wij wel niet lang naar behoeven te vragen.» «Gekheid, het meisje weet niets, bijgevolg kan zij ook niets verraden." «Zeg dat niet baron, stel u zelvon daar niet mede gerust, ge kent de sluwheid niet van een aan alle deuren luisterend en spionneerend kamerkatje. Het meisje moet onschadelijk ge maakt worden en dit kan het best daardoor geschieden, dat zy mijn vrouw wordt. Beveel haar dat zij mijn vrouw worde, en wil zij aan dat bevel niet gehoorzamen, dan moet zij er toe gedwongen worden." Waardoor .Laat mij maar begaan, ik zal dat katje wel tam maken. Ik zeg u in de herberg De Ster" wordt een komplot tegen u gesmeed, dat voor u zeer gevaarlijk kan worden, alles komt er dus slechts op aan, om de verbondenen uit een te jagen. Ik vrees geen enkelen van hen, maar gy moet dan ook alles aan mij overla ten, mij in bescherming nemen, wanneer ik beschuldigd word, en in alles wat ik onder neem mij ondersteunen. Wilt ge dat, dan zult ge weldra van uwe vijanden verlost zijn.» De trots van don baron verzette zich met alle kracht tegen de gedachte, zich aan den wil van dezen mensch te moeten onderwerpen, dien hij verachtte, niettegenstaande hy hem als werktuig gebruikt had. «Ik vrees deze vijanden niet," zeide hy ruw, «zij met hun allen kunnen mij niets maken. Wij moeten scheiden, Jozef, ik kan Resi niet dwingen, om je vrouw te worden, wil zij ech ter dien ander niet laten loopen, dan jaag ik haar doodeenvoudig weg. Ga naar Berlijn, ik kom daar later ook heen en wil dan zien, wat ik voor je doen kan, voor het oogenblik zit ik zelf in geldverlegenheid." «Hoor eens, baron, dat gaat niet aan," her nam Holter spottend. «Met mooie beloften laat ik my niet paaien, want ik weet hoe weinig waarde er aan gehecht moet worden. Wilt ge me niet zooveel betalen, dat ik in de residentie een zaak kan opzetten, dan blijf ik hier, het moge u aangenaam zyn of niet. Wegjagen kunt ge me niet, want ge waart verloren, wanneer ik uw neef alles zeide, wat ik weet." «En jij waart in dit geval zeker van het luchthuis." (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1