't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 2013. Woensdag 1 Juni 1892. Twintigste Jaargang. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEBKHOUT Co., te Helder. NIEUWSTIJDINGEN. „ONTÈRFD". Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn,. 36; Abonnement p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad f 1,12®. Afzonderlijke nummers2 Cent. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. van 1 tot 5 regels25 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 31 Mei 1892. Door HH. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is blijkens bericht uit Haarlem geadviseerd tot nietig-verkla- ring der verkiezing van den heer C. A. Beukenkamp, tot lid der Provinciale Sta ten voor het hoofdkiesdistrict Helder, om dat hg, in strijd met art. 19 der Provin ciale Wet, als Voorzitter heeft zitting genomen in het bureau van stemopneming. Bij de mededeeling van dit bericht, herinneren wij, dat over dit advies zal worden beslist bij de beoordeeling der ge loofsbrieven in de a.s. zitting der Provin ciale Staten, begin Juli a,s. De benoemde surnumerair bij de postergen, de heer P. F. F. Vries, is werkzaam gesteld op het postkantoor Helder. De generaal-majoor J. W. Bergan- sius, Commandant der vesting-artillerie, hield jl. Vrijdag en Zaterdag inspectie over de alhier in garnizoen liggende com- pagniën van het 4de regiment. Hr. Ms. fregat le kl. „Van Speijck", commandant de kapitein-ter-zee Meden- bach, komende van O.-Indië, kwam Zon dagmorgen vroegtijdig alhier ter reede. Bij het passeeren van het Badpavilloen Huisduinen werd met de Holl. vlag ge salueerd, terwijl door de bemanning een hoerawerd aangeheven. De bezoekers, die reeds vroegtijdig aan het Badpavilloen waren, genoten van het prachtig gezicht. Zaterdagmorgen is een persoon, ge naamd O., lijdende aan vallende ziekte, bij het Schuthok in den Helderschen pol der alhier, in een sloot liggende gevon den, waarin hij vermoedelijk den vorigen avond, op wandeling zijnde, is gevallen. Zijn lijk werd naar zijne woning in de Keizerstraat vervoerd. De Nederlandsche stoomzandzuiger no. 4, van Rotterdam naar Kroonstad, is Zaterdag op de hoogte van het vuurschip Terschellingerbank door het Zweedsche stoomschip »Runa", van Hamburg naar Rotterdam, met defecte machine drijvende aangetroffen, en te Helder binnengebracht. Jl. Zaterdagavond kwam alhier een reiswagen aan, waarin een gezelschap Ita lianen, dat op onderscheidene plaatsen open bare muziekuitvoeringen had gegeven, 't laatst in de gemeente Zijpe. De politie hield het gezelschap echter buiten de kom der gemeente tegen, doch 't schijnt in den nacht of in den vroegen ochtend zich op weg te hebben begeven, met het plan om zich hier te blijven ophouden. Zondagmor gen althans vond men den wagen met in- hebbend gezelschap op den weg naar 't fort Erfprins." Op bevel van den Com missaris van Politie, zijn de minder wel kome gasten echter buiten de gemeente geleid, onder de verzekering, dat zjj hier niet kunnen toegelaten worden. In ons voorlaatste nummer deelden we meê, dat in de vergadering van het departe ment Helder der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, te houden op 27 dezer, naar aan leiding van een ingekomen voorstel, eene be slissing zou worden genomen omtrent het :il of niet voortbestaan der Nuts-SpaarbaDk alhier. Bedoelde vergadering heeft jl. Vrijdag plaats gehad. 'I Voorstel tot opheffing werd door den voorsteller mondeling toegelicht, waarna eene breedvoerige discussie volgde. Met 20 tegeu 16 stemmen werd het voorstel ten slotte ver worpen, zoodat de spaarbank zal blijven be stendigd. Door een der leden werd vóór den aanvang der bijeenkomst een voorstel ingediend, dat, hoewel het in de vergadering, ook wegens het vèrgevorderde uur, niet meer kon worden over wogen, misschien toch nog het gevolg zal hebben, dat er overeenstemming zal komen tusschen de Commissie voor de stichting eener Bewaarschool en het Bestuur der Spaarbank, ten aanzien van het verleenen van financiëele hulp. Was het doel van het voorstel tot op heffing der Spaarbank om een deel van het reserve-kapitaal aan te wenden tot stichting eener Bewaarschool in 't westeljjk deel der gemeente, het bemiddelings-voorstel bedoelt zoowel het voortbestaan der Spaarbank als de stichting der Bewaarschool. De uniformverandering wordt met 1 Jan. 1894 verplichtend gesteld. Bij het wapen der infanterie wordt de tegenwoordige uitmonstering door rood ver vangen. De panden van de korte jas worden verkort. De sluiting bestaat uit één rij knoopen, terwijl zich aan de ach terzijde twee knoopen zullen bevinden. De kraag, zonder distinctief, wordt lichtblauw. De schouderpassanten vervallen, maar passanten voor het dragen van de épau letten worden aangebracht. Het dragen van de épaulet is alleen in groot tenue verplichtend. De chacot wordt vervangen door een képi en de rangsbekleeding zal evenals bg de Marine op de mouwen zichtbaar zijn. In den nacht van Donderdag op Vrijdag jl. heeft op het handelsterrein te Rotterdam, evenals het vorige jaar op Hemels vaartsdag, een felle brand gewoed in de loodsen, thans in gebruik bij de Maatschappij Het Blaauwhoedenveem Een aanzienlijke partij koopwaren, liggende in loods 5, en bestaande uit rijst, rotting, margarine, wijn, cognac, enz. is totaal ver nield evenals de geheele loodsverschillende vaartuigen, in de nabijheid liggende, kregen brandschade aan tuig enz. Ook eenige goederenwagens van de spoorwegmaat schappij verbrandden geheel. De schade is aanzienlijk, men schat ze op f 850.000. Uit Rotterdam wordt aan het »U. D.gemeld >In de vorige week verspreidde zich het gerucht, dat de heer R., administrateur van een der kerkelijke armbesturen alhier, plotseling verdwenen was, zonder orde op zijne zaken te hebben gesteld. Vanwege de justitie werd terstond bg het armbestuur een onderzoek ingesteld, waarbij echter moet gebleken zijn, dat de administratie dezer instelling in goede orde was. Men vernam tegelijkertijd, dat de reden van het verdwijnen van den man hierin lag, dat hij gelden, die hij van par ticulieren onder zijne berusting had, had zoekgemaakt. Zoo o. a. administreerde hg voor eene weduwe een vrij aanzienlijk kapitaal, waarvoor hg geregeld de rente uitkeerde. Bij den dood dezer weduwe vorderde haar schoonzoon het kapitaal op, en nu bleek, dat R. het niet kon uitkee- ren. De schoonzoon gaf van de zaak kennis aan de justitie. Terwijl de politie bezig was den man op te sporen, werd Dinsdag zgn lijk uit de Schie opgevischt.c Een roeiboot, bestuurd door twee jongens van ongsveer 16 jaar, is Donder dag op de rivier de Merwede voorPapen- drecht omgeslagen, met het treurig ge volg dat een der jongens, een zoon van een geacht ingezetene van Dordrecht is verdronken. De andere heeft zich door zwemmen weten te redden. Het lijk van den verdronkene is nog niet gevonden. In de lunetten (fortgracht) in de heide bg Vucht zgn Donderdagmiddag 2 soldaten van het garnizoen te 's Hertogen bosch bg het baden verdronken. Een der twee omgekomenen had zijn kameraad willen helpen, doch werd het slachtoffer van zijne menschlievendheid. Te Rotterdam is op last der justitie naar het Ziekenhuis gebracht het lijk eener vrouw, die waarschijnlijk aan vergiftiging is gestorven. Deze vrouw was geruimen tjjd lijdende aan rheumatiache koortsen, en hoewel onder dokter's behandeling, was er geen beterschap waar te nemen. Een vriend des huizes wist raad. Hij kreeg van een kennis van hem eenige kruiden, die deze buiten op het land geplukt had en deze zouden een zeker middel tot gene zing zgn. Zij moesten eerst gedroogd, dan als thee getrokken en vervolgens van het aftreksel viermaal daags een kopje gebruikt worden. Aldus geschiedde jl. Woensdag met het gevolg, dat de vrouw Donderdag overleed en door twee doctoren op het lijk teekenen van vergiftiging werden waar genomen. De politie op Fegenoord nam de kruiden in beslag en stelt thans een onderzoek in. Te Oosterbeek keerde dezer dagen iemand uit Arnhem terug met een por tefeuille, inhoudende f 400 aan bankpa pier. Daar hg nog eenigen arbeid moest verrichten, legde hg haar op de tafel neer, om haar later weg te bergen. Na verloop van eenigen tjjd was echter de portefeuille verdwenen. Een moordaanslag te Drachten is Vrjjdag gepleegd op Akke de Jong, een gehuwde vrouw, die haar man verlaten en verkeering had met zekeren Postma. Des middags hadden deze twee de kermis bezocht, doch 's avonds wenschte P. om verschillende redenen dat Akke zou thuis big ven. P. meende dat Akke aan zgn wensch had gevolg gegeven, doch ont moette haar op weg naar de kermis. Bij den hieruit ontstanen twist haalde P. een tweeloops pistool, met hagel geladen, uit den zak en schoot haar daarmede in de linkerzijde. Volgens de deskundigen zal de dood tengevolge van de diep in het li chaam gedrongen hagelkorrels wel volgen. Postma, die in allerijl was gevlucht, heeft daarna nog de kermis bezocht in gezel schap van een ander meisje, doch is des nachts gevangen genomen. Hg bekende geschoten te hebben, doch niet met de bedoeling te treffen.- Een Nederlandsche dame, de barones van Tuyll van Serooskerken, is te Parijs in haar hotel bestolen. Toen zij dezer dagen van een rijtoer door het Bois de Boulogne terugkeerde in het Hötel de Bellevue, Avenue de 1'Opéra, bevond zij, dat een reistasch met f 5000 aan kleinoo- diën en twee bankbiljetten van 1000 frs. uit hare kamer verdwenen waren. De hotelhouder liet onmiddellijk onderzoek doen en de tasch werd ergens in het hötel teruggevonden, maarledig. Andermaal is een Amerikaansche stad nagenoeg geheel verwoest, namelijk Wel lington, in Kansas. Een hevige wervel wind vernielde ettelijke huizen, welker overblijfselen vuur vatteden en waaruit zich alstoen een vervaarlijke vuurzee ver spreidde. Er zgn 500 dooden en gewonden. Wellington was een stad van 10,000 inwoners, met aanzienlijke koopmanshui zen, veel openbare gebouwen, vier dag- blad-bureelen, scholen, hotels, kerken en een schouwburg. Dat alles is vernield. Waarschijnlijk zou het nog erger geweest zgn, wanneer de overheid niet dadelijk de gasfabriek had doen afkoppelen. Bg 't licht van fakkels en lantaarns heeft men, toen het ergste over was, naar de slachtoffers gezocht. Uit Parijs komt bericht, dat men thans aan de prefectuur van politie op het spoor meent te zgn van de bedrijvers der ontploffing in de restauratie van wijlen den armen Véry. 't Werd tijd. Londen, 28 Mei. Een express tus schen Londen en Birmingham van de Lon- don and Northwestern-spoorwegmaatschap- pij en een express van de Middland-Spmg., gaande naar Bristol, zgn op een viaduct even buiten het station Newstreet te Bir mingham, te 5 uur gisterenavond in bot sing gekomen. Beide treinen ontspoorden. De locomotief en eerste bagagewagen van den Northwestern-trein vielen van het via duct en zgn volkomen verwoest. De machi nist, de stoker en de conducteur werden zwaar gekwetst. Van een wagen met paarden zakte de bodem weg, zoodat alle paarden gedood werden. De fwaalf pas sagiers van den Northwestern-trein zgn allen min of meer gewond. De Middland- trein had slechts weinig schade, hoewel dezen trein zgn er met den schrik en met wat schrammen en builen afgekomen. Hoe laat ia het. Verwarring heerscht er in ons midden Sinds d' eersten Mei de Greenwichtjjd Werd ingevoerd. Maar alle klokken Zjjn met dat feit niet ingewijd. Vandaar dat men in alle standen Gedurig klaagt: 'tloopt alles mis, Omdat de burger jj alom me Niet langer weet hoe laat het is. Een heer, die 's avonds laat vaak pooide, Kwam onlangs uit de sociëteit En had, zooalB wel meer gebeurde, Zich zelf iets abnormaals bereid. Zjjn vrouw stond hem reeds op te wachten, En toen zij hem de les goed las En daarbij met de tang bedreigde, Wist hjj heel goed hoe laat het was. De schoonmaak, reeds zoo vaak veroordeeld, Is nochtans een noodzaak'ljjk kwaad, De booze luim van alle mannen Heeft hem geen sikkepit geschaad. Maar is dan huis en hof gezuiverd, Ruikt alles dan weer even frisch, Dan weet de man uit de extra kosten Altjjd precies hoe laat het is. Heeft deze of gene soms vergeten Op tjjd belasting te voldoen, Dat kan zoo licht een mensch gebeuren, Eu strjjdt ook niet met het fatsoen, Dan komt er een vrij dringend briefje, En daarna zeker en gewis Een dringender, en wie dan schuld heeft, Weet wel precies hoe laat het is. 'tls altjjd goed den tijd te weten En met dien tjjd steeds mee te gaan Wie zich voor schaê en schand wil hoeden, Dient daarop altjjd acht te slaan. Voorts is het nuttig te bedenken „De tjjd is kort, gebruik hem goed Werk onvermoeid, zoolang het dag is, Tot heil van hoofd en van gemoed. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van af 26 tot en met 28 Mei. ONDERTROUWD: R. Boom, zeeman en M. J. Kleijn. M. van Eenennaam, torpedist en M. Kaleveld. H. Buitink en A. M. Former. GETROUWD: Geene. BEVALLEN: A. Booij, geb. Maslink, z. I. Brakke, geb. Duinker, d. A. Luitzen, geb. Deelstra, d. A. de Groote, geb. Smits, z. E. A. M. Bakker, geb. Dekker, d. M. Mulder, geb. Slaman, z. M. E. Janeen, geb. Klik, d. OVERLEDENJ. W. Over, 88 jaren. Marine en Leger. Met den 16den Juni a. s. is 1. de kapt. ter zee K. A. 8takman Boise eer vol ontheven van het bevel over Hr. Ms. schroef - stoomschip 1ste kl. „Johan Willem FrisoM 2. het bevel over genoemd schroefstoomsohip opgedragen aan den kapt. ter zee J. C. Joekes, onder eervolle ontheffing van het thans door hem gevoerde bevel over Hr. Ms. wachtschip alhier; 3. het bevel over genoemd waohtschip opgedra gen aan den kapt. ter zee F. J. Beekman. Blijkens bij het Departement van Marine ont vangen berioht, is Hr. Ms. schroefstoomsohip 4de kl. „8nmbawa," onder bevel van den luit. ter see 1ste kl. W. H. Souman, den 37sten dezer te Colombo aangekomen. Aan boord was alles wel. Nagelaten roman van EWALD AUGUST KöNIG. 40.) •Och, zoo erg zou het niet loopenik stel vooraf mjjne voorwaarden, die baron Egon zeker gaarne aanneemt, wanneer mjjn beken tenis hem weder in het bezit van zjjn verloren erfdeel brengt. Kijk me toch niet zoo somber aan, ik dreig u immers niet, zoover zult ge het wel niet laten komen. Voorloopig ben ik nog tevreden en ik zat dat nog meer zjjn, wanneer Resi mjjn vrouw wordt, hebt ge later geld, dan kunt ge me immers nog altjjd naar Berljjn terugzenden. En wat heden mis lukt is, baron, dat kan morgen gelukken, ik heb het plan nog volstrekt niet opgegeven, alleen moet er op een gunstige gelegenheid gewacht worden, die zich toch zeker wel eens zal aanbieden.* »En wanneer het gebeurde, dan zou op jou de eerste verdenking vallen." Verdenking is nog lang geen bewjjs," ging Holter spottend voort, „er loopt veel gespuis in 't land rond, men zal vergeefsche nasporin gen doen, laat mij daar maar voor zorgen. Vertrouw den kamerdienaar ook niet te veel, hij heeft zjjn eersten heer bedrogen, hjj zal ook u bedriegen, zoodra hjj daarin zijn voordeel ziet." Baron Werner was blijven staan, zjj hadden het park bereikt. »Of ik je in je betrekking laat of dat ik je wegzend, dat hangt alleen hiervan af, hoe de dingen in den eerstvolgenden tjjd loopen zullen,» zeide hjj op een barschen toon. Ik kon niet weten, welk een smet er op je verleden rust, nu ik dien echter ken, heb ik een afschuw van je, al het andere zou ik je vergeven hebben, alleen deze lage misdaad niet. En daarom zeg ik je nogmaals, het ware beter, dat je vrjj- willig van mjj heen wildet gaan, een onder steuning zal ik je geven, doch van een groote som gelds kan geen sprake zjjn. De hulp die je me thans nog aanbiedt, heeft geen waarde voor mjj, het kan slechts een ongunstig licht op mjj werpen, wanneer ik na deze beschul diging je nog in dienst houd, en wat je drei gingen aangaat, zjj jagen mjj geen angst aan, want er kan mij in geen enkel opzicht bewe zen worden, dat ik je als mjjn werktuig ge- brnikt heb. Overigens zul je weten, dat mjjn woorden vrjj wat meer gelden, dan jou lengen s, die de woede over het mislukken van je pogin gen tot geldafpersing verzonnen heeft en mjj staan bovendien in geval van nood middelen genoeg ten dienste, om je brutale tong onscha delijk te maken. Denk daar nu maar eens over na en neem je besluit, ik wil dit morgen vernemen, en ik hoop, dat ik er mjj mede kan vereenigen. Met deze woorden keerde de baron zjjn houtvester den rug toe zonder den hatelijken, wraakzuchtigen blik te bemerken, die hem volgde. ff Ei, ei, staan de zaken tusschen ons al zoo bromde Holter, terwjjl hij de muts afnam en met zijn mouw langs het natte voorhoofd streek. •Ik ben hier hinderlijk geworden, en kan nu wel opmarcheeren. Trotseer ik dit bevel, dan heeft men middelen om mjj te dwingen. Hoe dom, baron! Wanneer men zich eenmaal aan den duivel verkocht heeft, dan moet men het verdrag met hem ook houden, en dat zal u wel duideljjk gemaakt worden, wanneer ge het soms niet weten mocht. Ik ruim het veld niet, zoolang ge me niet tevreden gesteld hebt. Ge wilt mjjn hulp niet meer? Gekheid, ge zult er mjj om smeeken, ge moogt een sluwe vos zjjn, maar de vallen en strikken, die u gespan nen worden, ziet ge toch niet, op mjjn scherpe oogen moet ge u verlaten, wanneer ge ten minste niet in den afgrond wilt storten. Ik bljjf, en het kamerkatje moge voor mjj op haar hoede wezen Met een heeschen lach vol hoon en haat aanvaardde hjj den terugweg naar zijn woning. TIENDE HOOFDSTUK. Schermutselingen. De knechts en meiden hadden na het ont bijt de bodenkamer verlaten, alleen Jakob en de kamenier waren daarin achtergebleven. Resi bracht het ontbjjtservies in orde voor haar meester, dat op een zilveren blad vóór haar stond, de kamerdienaar warmde zjjn rug tegen de kachel en keek met een valschen blik naar het meisje. •Wil je me nu die geschiedenis van gisteren in het park eens verklaren vroeg hij op ge biedenden toon. ffWie was de knaap, waar mede ik je daar samenzag?' Wat gaat jou dat aan antwoordde Resi, de bovenlip minachtend opwerpend. #Ik meng mij immers ook niet in jou zaken Dat zou ik ook trouwens niet dulden!" onderbrak hjj haar barsch. fflk sta boven je, en je hebt te zwijgen en te gehoorzamen, wan neer ik het beveel. Mjj is door den genadigen heer het opzicht over jelui allen gegeven, het kan mjj bjjgevolg lang niet onverschillig zjjn, welke geschiedenissen er achter mijn rug plaats hebben." Het bekoorlijke gezichtje van Resi had zich donkerrood gekleurd, een vlammende blik van toorn trof uit hare oogen den loenschen ka merdienaar. •Het zijn geen zaken, die op mjjn eer een vlek werpen zeide zjj. ffDan moet ge met den knaap zeker ver keering houden ffEn al was dat nu eens zoo, wat ging het je dan nog aan Kom, kom, wees nu maar niet zoo hoog hartig," spotte Jakob. //Je denkt zeker, dat ik niet weet, wie die knaap is. Ik heb de uniform duideljjk gezien, het was de huzaar, die on beschaamde bediende van baron Egon, die hier graag eens alles zou willen afluisteren en be- spionneeren." •Heb je dan soms reden om den luisteraar te vreezen vroeg Resi spottend. ffDaarmede bewjjs je mjj alleen je slechte geweten." Onzin, er valt hier niets te luisteren,ant woordde de kamerdienaar schouderophalend. Jou is het echter evengoed bekend als mjj, dat baron Egon onzen heer met zijn haat ach tervolgt, en zoo de heer zoo de knecht, be grepen i/Dat alles gaat mjj niets aan, wat heb ik met deze vjjandschap te maken Je wilt nog tegenstribbelen Ik duld geen spion op mijn grond, begrepen «Zorg dan in de eerste plaats, dat je dien zelf verlaat,* viel Resi hem in de rede, en hare fonkelende oogen rustten zoo vast en doordringend op hem, dat hjj het gelaat moest afwenden. Met je trots en je onbeschaamdheid zal je het niet ver brengen," zeide hjj, ffik beveel je den knaap zjjn afscheid te geven." Je hebt me niets te bevelen.' ,Nu, dat zullen wjj eens zien. Alle duivels, Resi, je snelt met je domheid je eigen onge luk te gemoet," ging Jakob voort, die thans een waarschuwenden, vertrouwelijken toon aan sloeg. Je gelooft toch zeker wel niet, dat deze mensch je trouwen zal Wat heeft hjj?" Niets. Hjj hoort je alleen uit en wanneer hij weg is, heeft hij je vergeten. Hjj hoort je alleen uit en wanneer hij weg is, heeft hjj je verge ten. De soldaten zjjn allen even lichtzinnig." •Ik ken andere lui, die nog lichtzinniger zjjn onderbrak Resi hem andermaal. Ge hebt niet noodig, mjj te waarschuwen, ik weet heel goed wat ik doe (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1