JU 't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No 2015. Woensdag 8 Juni 1892. Twintigste Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. „ONTERFD". Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. BureauSpoorstraat. Telefoonn0. 36; Abonnement p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad f 1,12*. Afzonderlijke nummers2 Cent. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEBKHOUT Co., te Helder. Bunaux: SPOORSTRAAT an ZUIDSTRAAT, AdvortentlSn Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 7 Juni 1892. Door het provinciaal bestuur van Noord-Holland is bij enkele inschrijving aanbesteed1. Het verbeteren van het Wierhoofd, behoorende tot de werken der rijks-zeehaven het Nieuwediep, in -de pro vincie Noord-Holland (raming f 29,000) minste inschrijver G. D. Van Doorn, te Amsterdam, voor f 28,400. De minister van marine brengt ter kennis van belanghebbenden dat er gelegen heid bestaat om een apotheker, bevoegd volgens de wet van 1 Juni 1865 Stbl. no. 59), te plaatsen als apotheker 2e kl. bij de zeemacht (met den rang van luit. ter zee 2e kl.), op een traktement van f2000 'sjaars. Aan hef hoofd-artikel, dat tot opschrift heeft Voorzorg* en voorkomt in het jongat- verschenen nummer van //De Nederlandsche Politiegids", ontleenen wij de volgende rege len. «In een causerie over //Wereldsche Zaken," voorkomende in 't Zondagsblad van het N. v. d. D., trok de volgende zinsnede onze bijzon dere aandacht: Wy moeten meer geld be steden aan onze binnenlandsche verdediging, de politieEn niet alleen meer geld, we moeten ook meer eerbied en hoogachting hebben voor die verdedigers van het vaderland we moeten zorgen, door betere bezoldiging en verhooging van hunne maatschappelijke positie, dat het een keurkorps wordt, waarbij het een eer is te dienen en waarvan men met volko men juistheid kan zeggen, dat het offiieren en onderofficieren zijn der justitie." De schrijver, de bekende auteur A. Weru- méus Buning, geeft door deze regelen blijk, een goed inzicht te hebben in het wezen der politie, toont hare groote beteekenis te ken nen in de tegenwoordige maatschappy en weet blijkbaar wat zij, de politie, behoeft, om hare zware taak naar behooren te vervullen. «Geld, meer geld, voor de verdedigers van het vaderland!" roept de schrijver uit, onder den indruk mischien van de dynamiet-aansla- gen der anarchisten, die de beschaafde wereld met angst en ontzetting vervullen. Is dit in derdaad zoo, dan mag de politie den dyuamiet- mannen dank weten voor hun actief optreden. Nauwelijks zijn de eerste helsche machines io de nabij hei donzer grenzen in werking gebracht, en hebben deze dood en verderf verspreid onder donderend geknal of men is zoo goed, zich de bijna vergeten politie te herin neren, die, aan de listen en lagen van die zijde 't meest blootgesteld, immers het aller eerst te bedenken heeft, dat zy een Vaderland heeft te verdedigen tegen een even verrader lijk, als lafhartig en bloeddorstig anarchisten- dom. Er zhl een tijd komen en de gebeurte nissen der jongste weken toonen aan, dat hij niet verre meer is dat de politie opgewas sen zal moeten zyn tegen de woelingen eener ■vulcanische' maatschappijdat het korps machtig en krachtig genoeg is, zich met gezag te doen gelden dat het voor den goedgezinden burger inderdaad een bolwerk vormt zyner vrijheden en een waarborg voor de veiligheid van zyn persoon en zijn eigendom. Bestuurderen van stad en land, laat het u gezegd zijn nu het nog tijd iswijdt er uwe aandacht aan, draagt zorg voor uwe politie, en bereidt haar voor. op de taak, die haar in de toekomst wacht. O, beschouw ze niet als op zichzelf staande feiten, die gebeurtenissen in 't buitenland, welke zooveel ontzetting heb ben teweeg gebracht. Het anarchistendom is sterker dan ge vermoedt, en't heeft vertegenwoordigers in uwe onmiddellijke om geving, die slechts op de gelegenheid wachten of op het sein om zich te doen gelden. Vrees is een slechte raadgeefster en tot overschat ting hunner krachten willen we geenszins me dewerken maar de geheurtenissen van don dag spreken te duidelyk, om onderschatting niet onverantwoordelijk te noemen. Wordt in gewone omstandigheden reeds veel van do politie gevergd, in de tyden die komen, al nader en nader, met hun schrikwekkend gevolg, zal 't korps te voldoen hebben aan de strengste eischen. Wee dan de plaats, waar de politie ver waarloosd is. Van schade en schande zal zy niet gevrijwaard blijven.» Onder leiding van den burgemeester van Katwijk aan Zee, den heer de Ridder, werd Dinsdag in //Artis" de jaarvergadering gehou den van de //Vereeniging tot Bevordering der Nederlandsche Visscherij." In zijn openings woord verklaarde de Voorzitter thans de be zwaren der visschers tegen de plannen tot het droogleggen der Zuiderzee niet aan de orde te zullen stellen, doch vooralsnog een afwach tende houding aan te nemen in de hoop, dat de Afdeelingen langs de Zuiderzee deze zaak zullen bespreken, opdat het Bestuur goed in gelicht op de volgende vergadering besliste adviezen zal kunnen aanbieden. Voor de in 1893 te Amsterdam te houden Internationale Visscherij-Tentoonstelling was bij de Regeering een subsidie van f 10.000 aangevraagd. Verbetering in den vischafslag was nog niet vorkregen, wat het hoofdbestuur voornamelijk weet aan de lankmoedige tevredenheid van de gemeente Amsterdam. De vyf aftredende hoofd bestuurders, de heeren mr. Aberson te Den Helder, dr. Van Lith de Jende te Leiden, mr. Reekers te Amsterdam, Hoogenraad te Sehe- veningen, Speelman te Pernis, werden herko zen. Na een korte toelichting van het daartoe strekkend voorstel, droeg de vergadering het hoofdbestuur op, in overleg met het College voor de Zeevisscherijen, pogingen aan te wen den om de statuten der fondsen tot ondersteu ning van de nagelaten betrekkingen van ver ongelukte visschers te wyzigen en op te richten een zelfde Nederlandsch fonds voor dergelijke nagelaten betrekkingen voor geheel Nederland, waarin alle bestaande fondsen worden opge nomen. Een definitief voorstel zal in een vol gende vergadering gedaan worden. Een voorstel Scheveningen, tot aanvulling van het tarief omtrent de op zee gevonden netten, en van Katwijk omtrent de aanwijzing aan den eigenaar van verloren en in zee drij vende netten, kon de goedkeuring der verga dering niet erlangen. Een volgend voorstel- Scheveningen, om in geval van schade aan schuit of netten die zooveel mogelijk door ar biters te doen "beslechten, kon de vergadering alleen in beginsel toejuichen, doch niet ver bindend stellen. De afdeeling Volendam wenscht bij de Re geering aan te dringen op een wet, dat de mazen van kuilnetten en fuiken bij het gebruik in de Zuiderzee ten minste 18 millimeter wyd moeten zijn. Conform dit voorstel werd beslo ten. Als plaats voor de volgende vergadering werd Amsterdam aangewezen. (Tot onze bevreemding was geen afgevaar digde van de afdeeling Helder aanwezig.) Slaappoeder in het bier Op 26 April jl. kwam een jonge man uit een provincie-stadje in Amsterdam. Hij had er eenige bezigheden te verrichten en was in het bezit van een beurs die, voor zyn doen, wel gevuld mocht heeten. In den avond kwam hij in de Warmoesstraat, waar hy om halftien kennis maakte met een reeds vroeger veroor deeld persoon, Willem Akkermans gehceten. Samen ging men naar een café, waar zich al spoedig een //vriend" van Akkermans bij hen aansloot en genoeglijk gebruikte men een paar glazen bier. Een half uur later ging men we der de straat op. De jonge dorpeling was in een pleizierige stemming en geenszins beschonken. Op zeker oogenblik liet hij zijn stok vallen. Hij bukte om dien op te rapen maar viel terstond bewusteloos neder. Den volgenden dag ontwaakt hy in een hok van een karrenverhuurder in de St. Annastraat Hoe de bewusteloosheid is ontstaan valt niet uit te maken. Maar de persoonlijkheid van Willem Akkermans en zyn denkelijk even braven vriend, maakt het lang niet on waarschijnlijk, dat eenig slaappoeder in het bier is gedaan. 't Ontwaken van den armen buitenman was onaangenaam. Al zijn kleederen, zijn schoenen, hoed, portemonnaie met geld, horloge en ket ting waren verdwenen 1 Gelukkig dat hij on middellijk de hulp van de politie inriep. Deze vischte al spoedig uit, dat Willem Akkermans met de kleêren naar Haarlem was gegaan en ze daar gedeeltelyk had laten beleenen door een //vriend". De beleening leverde f 2, voor een demisaison was f 1.50 ontvangen en 't beleen briefje werd voor fl bij een tapper verkocht. Vermoedelijk als aandenken aan den buitenman, had Akker mans diens kousen niet verkocht maar wel willend aan zijn voeteïi gedaan. Horloge en beurs zijn niet teruggevonden. Te 's Hertogenbosch is Donderdag uit het kanaal de Zuidwillemsvaart, tusschen sluis 0 en 1, levenloos opgehaald de schip per Cornelis P., geboren te Delft, oud 48 jaar, en te 's Hertogenbosch woonachtig. Den vorigen dag, toen hy in staat van dronkenschap verkeerde,alsmede zynknecht, had hy zyn schip losgemaakt om te gaan varen en is by die gelegenheid over boord geslagen en verdronken. Terwijl het on geval gebeurde was de geheele schippers- familie dronken de vrouw en de dochter lagen dronken in de roef van het schip. Door het O. M. bij de rechtbank te Maastricht is een gevangenisstraf geëischt van 4 maanden tegen eene vrouw uit Heer- lerheide, die margarineboter, opgemaakt in den vorm van natuurboter, op de markt te Maastricht door andere vrouwen liet verkoopen. Aangezien de mogelijkheid in de toe komst bestaat dat by iedere compagnie van het wapen der infanterie een adjudant- onderofficier en een tweede sergeant-majoor zal worden aangesteld, zyn de verschillende korpscommandanten door den minister van Oorlog aangeschreven om geschikt kader, by voorkeur de sergeanten bestemd voor diendoend officier te velde, daarvoor op te leiden, opdat te zyner tijd de te ontstane vacatures ingenomen kunnen worden. De vorige week is een ingezetene van Scheveningen 't slachtoffer geworden van een der meest beruchte kwartjesvin ders, bijgenaamd »de scheele,« die door de talrijke malen, dat hij met de politie reeds in aanraking kwam, een zekere soort van vermaardheid heeft verkregen. De Sche- veninger kwam op de wandeling in kennis met «dat heer,« in een café langs het strand werd een potje bier gedronken, een beetje gepraat over koetjes en kalfjes, een partijtje kaart gespeeld, en weinig tijds later was de Scheveninger door het kaart spelen pl. m. f 120 minder rijk, met welke som zijn Amsterdamsche speelmakker zich natuurlijk zoo spoedig mogelijk uit de voeten maakte. Hr. Ms. schroefstoomschip De Rui ter» is Zaterdag 7 Mei van zyn oefenings- tocht te Cura9ao teruggekeerd. De Rechtbank te Middelburg heeft den stuurman der mailboot, die bij ongeluk een der andere schepelingen doodschoot, tot een maand hechtenis veroordeeld. Onder de landloopers, die zich dezer dagen by de politie aanmeldden met ver zoek om naar een Rijkswerkinrichting te worden opgezonden, bevond zich ook een jongmensch van nette familie, dat in betrek kelijk korten tijd te Amsterdam een kapi taaltje van f 8000, hem bij erfenis ten deel gevallen, had zoek gemaakt. Toen zyn geld op was, wilde zyn familie, tot wie hy zich toen wendde, niets meer van hem weten, zoodat hem, daar hij geen handwerk verstond, niets anders overbleef dan zich als landlooper te laten opnemen. New-York, 8 Juni. De schade, aan gericht door de overstroomingen van de Mississippi, de Missouri, de Arkansas, de Tennessee, de Black-River, de White-River en de Red-River enz. is voor de verschil lende betrokken staten door het departe ment van landbouw geschat. Men rekent, dat in Missouri 500,000 hectaren graan, vertegenwoordigende een waarde van 10,000 dollars, geheel zyn verwoest. De schade, toegebracht aan de woningen, wordt geschat op 1,000,000 d. In Tennessee is voor 600,000 ds. aan katoen verwoest en voor 100,000 ds. aan tarwe. In Arkansas bedraagt het verlies aan graan 2.500.000 ds., in Mississippi 1,000,000, in Louisiana 5,000,000 en in Kentucky 300,000 ds. In deze cijfers is niet begrepen het ver lies dat door den handel is geleden door den stilstand van het verkeer en door de spoorwegen,wegens dezelfde omstandigheid. Praag, 8 Juni. Het aantal omgeko menen by het ongeluk in de .mijn te Bir- kenberg zou 400 bedragen, waaronder 5 leerlingen der mynschool. Ingezonden. Algemeen Kiesrecht. 'tWoord moet er uit: als voorstander van algemeen kiesrecht betreur ik het, dat de kie zers zoo weinig talryk ter stembus komen. Zy geven daardoor voedsel aan 't geloof, dat door behoudsmannen gepredikt wordt: de Neder landsche Natie verlangt de grootst mogelijke uitbreidiog van het kiezorskorps niet. Ik weet, er zyn een aantal personen, door ziekte, door afwezigheid uit de gemeente, door bezigheden en door al te verren afstand verhinderd om ter stemming te gaan, doch, naar mijne raee- ning blyft een groot aantal weg niet anders dan uit onverschilligheid. De overtuiging hier van, versterkt door de dezer dagen alhier ge houden verkiezing van twee leden der Prov. Staten in ons hoofdkiesdistrict, deed my gry- pen naar de in der tyd in deze Courant aan gekondigde brochure, getiteld//Algemeen kiesrecht, bekeken door den bril van een tegen stander," uitgegeven door den heer Stadermann, te Enkhuizen. Daarin lees ik o. a. «Waar is de vermeende belangstelling in algemeen kies recht Men stelt zelfs het betaalde kiesrecht niet op prijs, al beweert menwat men niet betaalt waardeert men niet. Men beroept zich op het schoolverzuim, dat over het geheele land juist het grootst is onder de kinderen van ouders, die niets betalen. Zullen die ouders, die kosteloos onderwys voor hunne kinderen niet op prys stellen, kosteloos kiesrecht waar- deeren Die dat beweert, verraadt gebrek aan menschenkennis. De Nederlandsche Natie, waar van men zoo hoog opgeeft, verlangt geen alge meen kiesrecht, zoo ja, dan zou men in onze dagen, nu men er voor betaaltdat recht meer op prys stellen. Het Nederlandsche volk is nog te onwetend. Multatuli heeft reeds voorlang gezegd: .Het Nederlandsche volk kan niet lezen," en nog is deze uitspraak waar. Kon het volk lezen, dan zou het weten, dat het reeds nü meer recht heeft dan het weet. Hoe veel burgers in Nederland hebben voldoende kennis van de Gemeentewet Men ontmoet zelfs Raadsleden, die genoemde wet niet be- hoorlyk kunnen lezen, d. i. lezen en verstaan. Zelfs kwamen zy niet op de gedachte, die wet te koopen en te bestudeeren." Tot zoover den schryver der brochure, die zich een eerlijken tegenstander van algemeen kiesrecht betoont en het wapen ter bestryding moedig hanteert. Toch blykt mij uit zyn ge schrift, dat hij alleen daarom geen voorstan der van algemeen kiesrecht is, omdat hy het volk er nog niet rijp voor acht. En als ik zie, hoe weinig belangstelling in de verkiezing voor Regeerings-lichamen wordt betoond, hoe spaar zaam de opkomst der kiezers is, dan 'k moet het erkennen is er voor zijne meening heel veel te zeggen. Ik geloof echter, dat als men het volk, 't welk nu gezegd wordt achter de kiezers te staan, in het kiezerskorps opneemt, dat dan juist de thans wegblijvenden zich ter stembus zullen spoeden, om voor hunne be langen in de bres te springen. Door deze meening geleid, blyf ik, ofschoon hulde doende aan den schrijver van 't aangehaalde vlugschrift, voorstander van algemeen kiesrecht. H. 27 Mei '92. B> Marine en Leger. De kapt.-luit. ter zee C. Yreede, le officier aan boord van Hr. Ms. sohroefstoomsohip „Van Speijk," is op non-activiteit gesteld en wordt den Nagelaten roman van EWALD AUGUST KöNIG. •En mij zeide hij, dat zijn kas leeg was," antwoordde Holter driftig. »Ik heb myn loon geëischt terwijl hij mij naar Berlijn terug wilde sturen, hij hield zich dus maar arm om mij het geld te kunnen weigeren. Is dat recht en billijk Heeft hij aan ons beiden niet alles te danken «Zekerbeaamde de kamerdienaar, //hadden wij hem niet geholpen, dan leed hij nu honger. Maar ik vraag je nogmaals, wat zullen wij doen, om te maken, dat wy bezorgd zyn «Wij moeten beiden ons loon vorderen en dit mag geen bescheiden vordering zyn," ried de houtvester met een boosaardigen blik, ;/ik voor myn persoon tenminste wil nu ook wel eens den grooten heer spelen «En wanneer onze eisch afgewezen wordt ffDat wordt hij stellig en zeker." i/Zullen wij dan dreigen //Daar zouden we niet veel verder mee ko men, Jakob, de baron lacht om onze bedrei gingen. Wat ons niet vry willig gegeven wordt, dat moeten wij doodeenvoudig nemen, aldus luidt mijne meening, wij zijn immers ten volle gerechtigd tot dezen eisch." »En dan r/Wel, dan gaan we, waarheen het ons goed dunkt." .Men zal ons vervolgen!" //Maak je maar niét bezorgd, de baron weet wat hem te wachten staat, wanneer hij ons voor het gerecht haalt." «Je bent toch een aartsschelm, zeide de ka merdienaar, terwijl zijn loerende blik rusteloos door de kamer dwaalde. «Jij zoudt geloof ik vriend en vijand voor een Jadasloon verraden." .Zeg eens, heb jij dat dan soms ook niet gedaan stoof Holter toornig op. .Heb jij ook niet je eersten heer verraden «Wyl ik baron Egon haatte, dat was dus een geheel andere zaak." «Zeg liever, omdat je wist, dat je hier kon- det opmarcheeren zoodra baron Egon terug keerde." «Doe my als je belieft nu maar geen ver wijten, want waarachtig, je bent geen haar beter dan ik. Overigens blyven de redenen dezelfden, wij vorderen het loon voor onze diensten, iedere arbeider is zijn loon waard." «Dat valt niet tegen te spreken, antwoordde Jakob, doch ik moet over dat alles nog eens rijpelijk nadenken. Gevaren zie ik voorshands nog niet en als dief zou ik ook niet graag de wereld intrekken." «Om reden je je schaapjes al op het droge hebt." «Wie zegt je dat «Kom, kom, zoo dom ben je ook niet, dat je daarvoor niet gezorgd zou hebben," spotte Holter. «En als ik het deed, dan was het nog de moeite niet waardantwoordde de kamer dienaar gemelijk. «Goudstukken heeft het nog nooit geregend." Hij was by de laatste woorden op de teenen naar do deur geslopen, die de bodenkamer met de keuken verbond, haastig opende hij haar en Resi, die dicht daar achter stond, deinsde ontsteld terug. «Heb ik je eindelyk eens betrapt, deerne I" schreeuwde Jakob toornig. «Wie is hier nu de luistervink en de spion Resi had spoedig hare tegenwoordigheid van geest herkregen, met een trotsch, verachtelijk gelaat trad zy binnen. «De baron wacht u," zeide zij tegen den houtvester en trad toen naar de zware antieke kast, die bijna den geheelen wand der kamer besloeg en waaruit zij verschillende zaken be gon te halen. Holter wierp den kamerdienaar een waar schuwenden blik toe en verwijderde zich, terwyl Jakob naast de kamenier kwam staan. .Wat voer je daar uit?" «Ik neem er uit, wat mij toebehoort," ant woordde Resi koel, «de baron heeft -mij uit zijn dienst ontslagen, het strekt je waarlijk tot eer, dat je dat hebt weten te bewerken." «Dat lag volstrekt niet in mijn bedoeling «Verdedig je maar niet, ik weet heel goed hoe weinig het er bij jou op een leugen aan komt." «Ik lieg niet. Wanneer ik hier te bevelen had, dan hield ik je hier net zoo lang op water en brood, achter slot en grendel, totdat je mak geworden waart." Resi gaf hiorop geen antwoord, zij pakte hare zaken bijeen en spoedde zich de kamer uiteen half uur later verliet zij met een pakje in de hand het kasteel. Jochem stond in de voordeur der herberg, toen hij zijn bruid met haastige schreden naar zich toe zag komen hij ging haar te gemoet, het pakje in hare hand, deed hem terstond zien, wat er voorgevallen was. Weggejaagd?" vroeg hij laconisch. Wijl ik je niet wilde laten loopen," ant woordde zij. .Dat was braaf van je gehandeld." «Maar wat nu?" »Ben je soms bang, dat ik je in den steek zou laten .Neen, maar je hebt zelf niets en je heer wil niets van me weten." Hij hield hare hand vast in de zijne, zijn trouwhartig gelaat vertoonde de uitdrukking van kalme vastberadenheid. «Kom maar met me mede," zeide hy, terwijl hy hand aan hand met haar de trap opging. «Ik wil je terstond bewyzen, dat ik myn woord kan houden.'" Resi aarzelde eenige seconden, toen hyAe deur opende en haar blik op baron Egon viel, die met een anderen, haar onbekenden heer praatte, doch eindelyk trad zij onbevreesd binnen. .Mijn hooofd zal het mij toch niet kosten,' dacht zij. Hier is mijn bruid, ritmeester," nam Jochem het woord, om mynentwil word zij wegge jaagd, ik laat haar niet in den steek, dat heb ik haar beloofd en een eerlijk man houdt zijn woord." «Waarom ben je ontslagen geworden, wenddo Egon zich tegen het meisje, «spreek maar zonder vrees, deze heer hier is myn vriend." «Jakob heeft zich by zyn heer beklaagd," antwoordde Resi, .de baron liet mij bij zich roepen en vroeg mij of ik met uw bediende verloofd was. Ik beaamde dit en daarop beval hy my, die verloving te verbreken en den houtvester Holter te trouwen, en toen ik dit weigerde, zeide hy my, dat ik myn boeltje maar pakken en maken moest dat ik wegkwam, om hem nimmermeer onder de oogen te komen." «De houtvester is dus nog in dienst vroeg Reinhard. .Natuurlijk," knikte Resi, «hy was zoo oven nog in het slot by den baron, doch ik geloof niet, dat hij nog lang zal blijven." «En waarop berust dat vermoeden vroeg Egon. De houtvester is ontevreden, hy stookt den kamerdienaar op, hij zegt, dat het met baron Werner wel eens leelijk kon afloopen, warneer de waarheid aan den dag kwam.« «Hoe weet je dat zoo vroeg de ritmeester verwonderd. .Beiden spraken er zoo even over, ik stond achter de deur, want ik dacht wel, dat ik iets hooren zou, wat voor u van belang was, en ik waagde daarbij niets, want ik was toch al ontslagen. De houtvester wil nu zijn loon eischen en wanneer hij het niet krygt, dan zal de baron bestolen worden. Jakob verzet er zich nog wel tegen, doch angstig is hij ook al ge worden, hy wil de zaak eens in overweging nemen.« (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1