I 't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 2019. Woensdag 22 Juni 1892. Twintigste Jaargang. Kanaal Stolp—Schap. NIEUWSTIJDINGEN. „ONTÈRFD". Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 36; Atoon ti em ent p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad f 1,12®. Afzonderlijke nummers2 Cent. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEBKHOUT Co., te Helder. Buraaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Ad.vortentl©n Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorg-d zijn. Dezer dagen werd door ons het bericht op genomen, dat de Gemeenteraad van Schagen het besluit had genomen, om by het Rijks- en Provinciaal Bestuur op krachtige wijze aan te dringen op het tot stand komen van een deel van het gewenschte kanaal StolpenEnkhui zen, en wel van het gedeelteStolpenSchagen. De genoemde Gemeenteraad liet het in deze niet by krachtigen aandrang, maar deed tegelijk het aanbod, om in de kosten van aanleg, ge raamd op f 180.000, voor 1/8, dat is voor 60.000, bij te dragen. Door de ingezetenen van Schagen was in een adres aan den Raad op de wen- schelykheid van 't nemen van zoodanig besluit aangedrongen. Ieder, die de overigens zoo goed gelegen marktplaats Schagen kent, zal begrypen van hoeveel belang het voor die ge meente is, dat het bedoelde deel van het West- friesche kanaal tot stand komt. Schagen ligt midden in een landbouwende streek en is om ringd van verschillende belangrijke polders, waar landbouw en veeteelt de uitsloitende bronnen van bestaan uitmaken. Tal van pro ducten worden iederen Donderdag ter Schager- markt aangebracht, en tal van kooplieden, niet het minst uit de gemeente Helder, komen daarheen en melden zich als zeer gewenschte afnemers aan. De aangekochte koopwaar wordt per spoor naar hier gevoerd, en terwyl tal van bewoners van den Helder de nabijheid dier marktplaats toonen op prys te stellen, profiteeren Schagen's ingezetenen van de voor- deelen van het drukke marktbezoek. Dat bezoek zou echter veel grooter, de aan voer van vee- en landbouw-producten zou veel aanzienlijker wezen, als Schagen rechtstreeks met het Noordhollandsche kanaal verbonden was. 't Vervoer te water toch is veel minder kostbaar. Thans gaan zelfs de boeren, die als onder den rook van 't aloude Schagen wonen, liever met hun vee en hunne granen te Alk maar ter mark, dan naar de naburige markt plaats. Jarenlang hoeft Schagen verlangend uitgezien naar 't maken eener opening in den Westfrieschen omringdyk, die het doortrekken en verbeteren der bestaande vaarten belem mert en al wat binnen dien dijk ligt tot een afgesloten streek maakt. Nog altoos is het ver langen naar een kanaal StolpenSchagen, een vrome wensch gebleven, en daarom hebben de bewoners, 't wachten moede, op het nemen van een krachtigen maatregel by de beschre ven Vaderen aangedrongen. Het is te hopen, dat die krachtige aandrang geopende ooren moge vinden bij de Lands- en Provinciale Vertegenwoordiging. En om daar steun te vinden, is het voorzeker zeer gewenscht, dat de Gemeenteraden in Holland's Noorderkwar tier deze zaak door adhaesie-adressen steunen. In onderscheidene deelen onzer provincie zal men dit wellicht te eer doen, omdat Schagen niet behoort tot de Noordhollandsche markt plaatsen, waar wik- en weegloonen geheven worden. Maar ook voor de gemeente Helder is het in 't geheel niet van 't belang ontbloot, dat het kanaal StolpenSchagen tot stand gebracht worde. Tusschen Schagen en Helder heeft nooit eenige afgunst of verdeeldheid be staan de bewoners der nabijgelegen gemeen ten kennen geene oude of nieuwe veeten. Maar bovendien zou de aanleg van het bedoelde ka naal in niet geringe mate aanleiding kunnen geven om de verstandhouding te verbeteren en om wederkeerig op handel en nijverheid gunstig te werken. Behalve nog de voordeelen, die ontstaan zouden door goedkooper vervoer van marktproducten, waarop wij boven reeds wezen, zou de aanvoer van brandstoffen en van bouwmaterialen door bewoners van den Helder daardoor belangryk kunnen toenemen. Nu kan zulks niet te water geschieden, of men moet ze, evenals als zulks met granen geschiedt, via Alkmaar naar Schagen zenden. Om al deze redenen meenen wy, dat het alleszins ligt op den weg van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en van den Ge meenteraad te dezer plaatse, om het verzoek, door den Gemeenteraad van Schagen bij het Rijks- en Provinciaal Bestuur ingezonden, door een warm adhaesie-adres te steunen. Indertyd heeft onze Vroedschap, door het toestaan eener jaarlijksche bydrage aan de Westfriesche Ka- naal-Vereeniging van hare belangstelling in deze goede zaak blijk gegeven thans mag zy voortgaan op dat voetspoor, door zich, ter be vordering van den aanleg van 't kanaal Stolpen- Scbagen, bij adres tot de Hooge Regeering en tot het Provinciaal Bestuur te wenden. HELDER, 21 Juni 1892. Zondagavond had de aangekondigde zanguitvoering door de leerlingen van de Zondagsscholen der Herv. Gem. alhier, in de Nieuwe Kerk plaats onder leiding van den heer W. Kuijk. Talrijk waren de belangstellenden opge komen. Een aantal muzieknummers werd tot groote tevredenheid der aanwezigen voor gedragen, waarbij tot afwisseling de zang- vereeniging Vooruitgang" zich Let hooren, de drukkende atmosfeer, ook niet de vol gende nommerB kon zingen. In den zang van de dames M. vonden we gelukkig een vergoeding. By den aanvang en 't slot werd door Ds. Granpré Molière een passend woord gesproken en door de gemeente een gees telijk lied aangeheven. Den volgenden Zondag wordt de Zang uitvoering herhaald. Onder presidium van den Schoolopziener den heer M. Büchner, wordt 's jaarlijks door de onderwijzers en onderwijzeressen in het arrondissemet Helder eene algemeene verga dering gehouden, ter bespreking van onder werpen op 't gebied van onderwijs en opvoe ding. In den regel hebben die bijeenkomsten plaats te Schagen, ongeveer het middelpunt van het district en dus voor de leden het ge- makkelykst te bereiken. Dit jaar echter be staat er voldoende aanleiding om de algemeene vergadering in 't lokaal Tivoli en wel op Maandag 25 Juli a.s. te houden. Op dezen datum toch zal het 50 jaren geleden zyn dat in genoemd lokaal de eerste algemeene on derwijzers-vergadering in dit deel van Noord- Holland plaats vond, onder presidium van den toenmaligen schoolopziener, den heer J. J. A. Creyghton. Na een halve eeuw zijn er van hen, die de eerste algemeene vergaderiDg al hier bijwoonden, nog maar enkelen in leven. Het zijn,de heer H. Daarnhouwer, te Alk maar, de heer D. Dekker, te Kortenhoef en de heer J. Hofstee Mz., alhier. Naar wij vernemen is door eene ten vorigen jare benoemde regelings-commissie het plan ontworpen voor eene feestelyke viering van het bestaan der onderwyzersbyeenkomsten in dit arrondissement gedurende een halve eeuw. Door een der oudste leden zal, naar men ons verzekert, eene feestrede worden gehouden, gewijd aan 't niet roemloos verleden dezer in stelling, terwyl de bijeenkomst, opgeluisterd door uitvoeringen van een Zangkoor, onder de leiding van den heer W. Kuyk, zal besloten worden met een Matinée Musicale, door de Kapel van het Staf muziekkorps der Marine, in den tuin van Tivoli. Wanneer men bedenkt, dat in den jare 1842, toen de eerste algemeene onderwijzers- vergadering in het toenmalig Vilde district van Noordholland gehouden werd, zulke by- eenkomsten nog lang niet overal plaats vonden, i is het te begrypen, dat er reden bestaat, om bij een blik op het heden, vooral ook de dagen van voorheen in herinnering te brengen. Ondiepte in het Marsdiep. Reede Texel. Volgens mededeeling van den vice-ad- miraal, directeur en commandant der marine te Willemsoord, d°. 15 Juli jl., werd door Hr. Ms. stoomkanonneerboot >Geep" in het Marsdiep, bij het eiland Texel, een ondiepte gevonden met 30 a 44 d.M. water, in de toren van Hoorn in mijlpaal 1' en «voet van de Schoutenkaap tegen den W.- kant der infirmerie te Helder," op 53° 0' N. b. en 0° 4' 59" W. 1. van Amsterdam. Waarschijnlijk ligt op deze plek een wrak, en wordt de plaats voorloopig aangegeven door een groene wrakton. Herhaalde malen zijn, ook in deze Cou rant, klachten geuit over den minder fraaien toestand van den noordelyken ingang der Lan- gestraat alhier. Meer dan eens werd door inzenders van artikelen de wensch geuit, dat het voormalige, zoogenaamde Regentspark mocht verfraaid worden. Die inzenders be grepen zeker niet, dat dit terrein bij den bouw van de nabygelegen kustbattery, eigendom is geworden van het Dept. van Oorlog. Thans is er eene houten afschutting geplaatst, met het oog op te wachten werkzaamheden voor den bouw van een loods, tot verblijf van mili tairen, in de onmiddellijke nabijheid van de kustbatterij «Vischmarkt." Van verfraaiing door beplanting van het terrein zal das niet heel veel komen en het «Regentspark" blijft slechts in de herinnering voortleven. Erger nog is de toestand aan het zuidelijk uiteinde der Laugestraat. Daar bevindt zich een poldersloot, die onder de modderslooten gerangschikt mag worden en vooral bij zonnig weêr geuren verspreidt, die voor de gezond heid der naby wonenden verre van gunstig kunnen zyn. Van wege den garnizoens-Com- mandant moeten daarover klachten zyn inge bracht bij het Gemeentebestuur, omdat in de onmiddellijke nabyheid dier modderpoel de kazernes en bureaux der artillerie zyn gelegen. Het is te verwachten, dat in den bestaanden toestand in dit geval ook door de welwil lende tusschenkomst van het Polderbestaur weldra een gewenschte verbetering zal komen, 't Zou immers niet verantwoordelijk zyn, als er geene maatregelen worden genomen om de te vreezen nadeelige gevolgen nog bytyds te voorkomen. Eenigen tijd geleden is er herhaal delijk geklaagd, dat het beeld der Koningin als stempel voor de nieuwe zilveren munt zoo weinig gelukkig was uitgevallen. In verband daarmede vernemen wy, dat voor die munt thans een nieuwe stempel wordt gesneden, en deze weldra ten gebruike der Rijksmunt te Utrecht zal gereed zyn. Vrijdagmiddag is bij wachtpost No. 3 tusschen WouwRozendaal het lyk gevonden van den heer v. d. V., notaris te Bergen-op Zoom. Naar men verneemt, moet genoemde heer gevallen zyn uit den trein, die van Vlissingen naar Breda ging op het lyk werd een retourbiljet lste klasse naar Breda gevonden. Het lijk is naar de begraafpfaats te Rozendaal overgebracht. Men schrijft uit Amsterdam: Janmaat was uit Indië teruggekomen, na een afwezigheid van drie jaren. Zijne Antje wachtte hem met een verheugd ge moed, want de afspraak was, dat als de zeeman binnen kwam, het paartje zou gaan trouwen. Voor dit doel had Janmaat zyn spaargeld, een paar honderd golden, aan zijne moeder in bewaring gegeven en ge zegd »'ts beter dat 't ouwe menscli er op past't glipt mij toch maar door de vingers Nu toog het paartje in opgewekte stem ming naar Jan's moeder. De oude vrouw was zeer in de war en zuchtte. Toen Jan eindelijk haar zyn geld vroeg, begon de oude ziel bitter te schreien, en bekende onder een stroom van tranen, dat er nog maar vijf-en-twintig gulden van 't vermo gen over was. Wij hadden zulke kwade winters gehad en er was zooveel kou en gebrek geleden. De zeeman werd yselyk boos en was op 't punt hevig uit te varen, toen Antje tusschen beide kwam en zei: «maar Jan, wij kunnen even goed trouwenik heb 'n goeie honderd gulden op de postspaar bank. Janmaats gezicht klaarde op. Moe ders fout werd vergeven en toen de zee man met zijne aanstaande een wandeUng ging doen, sprak hy tot Antje «Enfin, toch nog vijf-en-twintig gulden. Had ik 't zelf moeten bewaren, dan was 't toch schoon door de kluizen geweest Zwemmen Dr. J. P. Mink wijst er (in het Nws.) op, dat er onder de zwemmers verscheidene zijn, die, wetend of onwetend, een opening in het trommelvlies hebben. Den heer Mink is een geval bekend, waarbij dit bijna den dood door verdrinken tengevolge had. De betreffende, een officier, begon plotseUng te zinken en werd slechts met moeite gered. Het bleek, dat hij duizelig geworden was, doordat het water in het middenoor ge drongen was, door een trommelvLesopening, waarvan hy zich onbewast was. Het aan tal van zulke gevallen is volstrekt niet zeldzaam. Verscheidenen weten, of kunnen tenminste weten, dat ze deze afwijking bezitten, uit het feit, dat hun oor van tijd tot tijd loopt. Anderen bewijzen op overtuigende wijze, dat ze een doorboord trommelvlies hebben, door rook door het lucht door het oor te persen, onder het uitvoeren van een slikbeweging. Waarschijnlijk zyn verscheidene gevallen van zoogenaamde kramp bij het zwemmen hierop terug te voeren. Vooral het duiken en springen kan de duizeligheid onder deze omstandigheden licht doen optreden. Het besproken gevaar kan voorkomen worden door vooraf een stevig gedraaid wattepropje in het oor te stoppen. Gewone watten zyn beter dan verbandwatten, daar de eerste vettig zyn en daardoor geen wa ter opnemen. Prof. Julius Wolff te Berlyn heeft dezer dagen, op het 21e Congres van Duitsche Chirurgen aldaar, een patiënt vertoond, die acht maanden geleden door hem van kanker genezen was door uit snijden van het geheele strottenhoofd. De man was nu volkomen hersteld en kon gezond en flink zyn werk doen. Hij heeft een kunstmatig strottenhoofd. Het eerste dat hij had werd spoedig defect, maar later werd het verbeterd en nu kan hy met zyn kunst-strottenhoofd niet alleen zeer duide lijk spreken, maar ook zingen. Hij zong voor de heeren op het congres het bekende studentenlied Gaudeamus Iigitur. Het vreeslijk vermoeden door een officieele commissie van onderzoek beves tigd dat de mynbrand te Przibram (waardoor 320 menschen het leven verlo ren) aan boos opzet te wijten is, schynt gelukkig ongegrond te zyn. De ramp moet door onvoorzichtigheid veroorzaakt zyn. Een mijnwerker, Havelka genaamd, is, door gewetenswroeging gekweld, zichzelven komen aangeven als de bewerker van het ongeluk. Hy had, toen hij in de lift was met een paar kameraden en zyn lamp was uitgewaaid, de smeulende pit in de mijn geworpen, en hij vreest, dat daardoor de brand is ontstaan. Havelka en de twee kameraden, die bij hem waren, zyn in hechtenis genomen. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van af 16 Juni tot en met 18 Juni. ONDERTROUWD A. Govers, machinist en A. C. Riemers. D. Molenaar, broodbakker en J. Esbach. P. van Outeren, burgemeester van Heerjansdam en M. A. Witsenburg. J. Levering, korporaal-torpedist en G. van Wol- teren. GETROUWDH. Bais en L. Bakker. T. Paauw en A. Boon. F. Bakker en I. Taekema. A. de Vroome en K. J. Strikker. J. Gerretse en D. Baas. R. Boom en M. J. Klein. E. J. Reisiger en J. van Vliet. B. Boschma en G. Willems. BEVALLENM. de Jong—Bakker, d. A. HoogerwerfDoodhagen, d. F. H. Denker Heshusius, z. J. G. de GrootGeurds, z. G. GiltjesKater, d. A. DolVos, z. A. Kui perSmit, z. J. Schagende Jonge, d. M. Schlupervan den Heuvell. VerhoeffNu- koop, z. T. TielemansKooger, z. OVERLEDENJ. J. Adriaanse, 30 jaar. M. G. H. de Boer, 7 maanden. G. Brouwer, 14 maanden. J. H. Lier, 21 jaren. Nagelaten roman van EWALD AUGUST KöNIG. 46.) De houtkooper was op het voetpad blijven staan, hij haalde zyn horloge te voorschijn en raadpleegde het. »Wilt ge dadelijk na het middageten bij den opperhoutvester komen en mij daar afhalen vroeg hy. «Ge kunt me dan het bosch en het gevelde hout laten zien." «Beter ware het, indien ge tot mij kwaamt." «Ik ken de wegen hier nog niet," zeide Wet- ter«verzuimt ge iets door den kleinen om weg, dan wil ik u gaarne schadeloos stellen. Let bovendien op de schitterende winst, die u ten deel valt, wanneer ik hét geheele bosch koop." Jozef Holter haalde ongeloovig de schouders op, doch de nitdrnkking van zijn gelaat verried niettemin het vaste vertrouwen, waarmede zyn hebzucht op deze winst rekende. «Ik zal komen," antwoordde hij, volg slechts dezen weg, hij voert regelrecht naar de woning van den opperhoutvester." De houtkooper knikte dankend en keek een poos den, met haastige schreden zich verwy- derenden bosch wachter na. «Wanneer je eens vermoeden kor.det, wat heden namiddag je wacht," mompelde hij en zette toen insgelijks zyn weg voortde vrien delijke glimlach was van zijn lippen verdwenen, zijn gelaat toonde thans een ernstige, pein zende uitdrukking. In de woning van den hout vester vond hij de vrienden reeds byeen, die hem vol ongeduld verwachtten. «Wees welkom," zeide Egon, hem de hand reikend, «den brief van mijn advocaatteBreslau, dien ge mijn oppasser ter hand steldet, heb ik reeds ontvangen, ik zie daaruit, dat ge hier geheime nasporingen in het werk wilt stellen, wij allen hopen op een gunstig resultaat." Hij stelde na deze begroeting zyn bruid, den opperhoutvester en Rein hard voor, en daar de tafel reeds gedekt stond, zoo noodigde de opper houtvester hem uit om te blyven eten. «Ik beken u eerlyk, dat ik op deze uitnoo- diging gerekend had, die ik dan ook met dank aanneem," antwoordde de ambtenaar der ge heime politie f had zy niet plaats gehad, dan zou ik u om een stuk brood en een glas wyn verzocht hebben. Want dit moet ik ik u zeggen, het ijzer is warm, wy moeten het heden nog smeden." •En ge gelooft, dat het eenig gevolg zal hebben vroeg Egon opgewonden. «Zeker geloof ik dat, want ik bouw myn hoop op de ontsteltenis van een met schuld beladen geweten. De gewichtige ontdekkingen, die uw bediende gemaakt heeft, baron, geven recht tot de vermoedens, die ge uw advocaat mededeeltet. Ik werd daarmede in kennis ge steld, en nadat ik van de geheele toedracht der zaak onderricht was, besloot ik haar op de plaats zelve te onderzoeken. Een gelukkig toeval wilde, dat de houtvester zich in het kasteel bevond, ik vroeg om zyn geleide, ten einde het bosch te bezichtigen, dat de baron mij te koop aanbood, en ik herkende in dezen houtvester terstond een mensch, tegen wien vroeger reeds een onderzoek wegens valschheid in geschrifte aanhangig was. Hy was destijds schrijver by een advocaat en een doortrapte schelm, men kon hem niets bewyzen, en hy verdween kort daarop uit Breslau. Hij is toen wellicht later in dienst van baron Werner ge treden, die destijds in de residentie woonde, het overige laat zich zonder veel moeite raden." «In den oorlog was hij als roover op de slagvelden werkzaam," zeide Reinhard. «Weet ge dat met zekerheid »Ik heb hem bij zijn afschuwelijk werk bezig gezien *en had het alleen aan de tusschenkomst van een patrouille te danken, dat ik er destijds levend afkwam." »Ook dat nog! Enfin, we zullen hem zyn geheele zonden register voor de oogen honden en tot een bekentenis dwingen." «Denkt ge dat klaar te kunnen spelen?" vroeg de opperhoutvester twyfelend, terwijl hy het wildbraad trancheerde. «Wanneer zulk een, met alle honden opgehitste misdadiger niet spreken wil, dan is de dwang vruchteloos." «Beproeven wij het dan met beloften, ant woordde de ambtenaar. «Holter zal na tafel hier verschynen, om my af te halen, hij brengt u zyn handschrift, mynheer do opperhoutvester." «Ha, eindelyk. Ik heb er reeds lang op ge wacht." «Van morgen heeft hij in de kamer van zyn heer het bewys geschreven, vraag hem dat met beleefde kalmte af, hij mag vooraf niet vermoeden, wat hem hier te wachten staat, opdat hij het bewijs niet vernietige. Kennen de heeren nog het handschrift van het regi- mentsschry ven -Of ik dat ken," zeide Egon. >Het was karakteristiek door enkele krullen, die zich in iederen regel herhaalden," voegde de opperhoutvester er by. «Ook ik herinner het mij thans," zeide Reinhard, ten ik zou het onmiddellyk weder herkennen." »Goed, hebben wy de bekentenis van dezen mensch, dan willen wij baron Werner afvragen, of hij het erfgoed goedschiks afstaat. Ge hebt zeker geen aanleiding om eenige verschooning te gebruiken wijl hy een bloedverwant van u is, baron «Geen de minste," antwoordde Egon, «ik zal ook een andere, nog vrij wat ergere aan klacht tegen hem inbrengen, wanneer hij niet vrijwillig het veld ruimt. Het ontslagen kamer meisje, dat thans met mijn oppasser verloofd is, hoeft mij aangaande het testament en den dood myns vaders onthullingen gedaan, die een zeer slecht licht op mijn neef werpen." «Waar is dat kamermeisje?" Hier, mijn bruid heeft haar voorloopig in dienst genomen." «Zy schynt tronw en oprecht te zijn," zeide Rosa, «een bepaald oordeel kan ik echter nog niet over haar vellen." «Ik zal haar terstond in het verhoor nemen," hernam de beambte, «het meisje en ook uw op passer, baron, en buitendien moet ik u ver zoeken mij de gevonden bewijsmiddelen, het mes en den kogel te toonen." »Ik zal u beiden na tafel ter hand stellen," antwoordde de opperhoutvester. »Doch wat ge beurt er met den kamerdienaar op het kasteel, hij is niet minder schuldig, de onderschepping der brieven werd hem door de verklaringen van den postbode bewezen «Wanneer er zonder verschooning gehandeld moet worden, dan moet ook hy gearresteerd en voor het gerecht gebracht worden," ant woordde de beambte «echter geef ik den heeren te bedenken, dat door zulk een crimineel proces er een vlek op de eer der familie Von Eiohen- fels valt, die nimmer uitgewischt kan worden." Wachten wy met de beantwoording dezer vra gen, totdat wij weten hoe baron Werner zich tegenover onze aanklacht zal gedragen. En thans, mejuffrouw, zou ik u wel willen ver zoeken de tafel op te heffen en my te ver gunnen de beide getuigen binnen te laten treden, wij hebben geen minuut te verliezen, wanneer Holter overeenkomstig zyn belofte hier precies op zyn tijd is." Resi verscheen het eerst, zij herhaalde wat zij dien voormiddag aan de beide heeren had medegedeeld, en vervolgens werd Jochem in het verhoor genomendit verhoor was nog □iet geheel en al afgeloopen, of daarbuiten sloegen dc honden aan en een jager kwam melden, dat de houtvester van baron Von Eichenfels er was. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1