't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT fOOR HELDER. NIEUWEDIEP EN TEXEL o. 2020. Zaterdag 25 Juni 1892. Twintigste Jaargang. Aljonnement VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. NIEUWSTIJDINGEN. Programma van let 71e Zomer-Coircert, „ONTÈRFD". Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. BureauSpoorstraat. Telefoonn0. 36. p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad fl,126. Afzonderlijke nummers2 Cent. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advert©xxtl©n van 1 tot 5 regels25 C«nfc. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Aan onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd ver zocht 't verschuldigde abonne mentsgeld Vliegend Blaadje en Zondags blad, 2e kwartaal 1892 te willen over maken per Postwissel of in postzegels, VÓÓP 5 Juli 1892, zullende anders daarover met 5 Cts. verhooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 21/s Ct. beplakt te worden. Aan onze, geabonneerden in Amerika wordt beleefd verzocht verschuldigde te willen overmaken. DE UJ TG EVERS. KALENDER DER WEEK. Opkomst der Zon 3 u. 41 m. Onderg. 8 u. 24 m. JUNI, Zomermaand, 30 dagen. Zondag 26 Maandag 27 Dinsdag 28 Vastendag. Woensdag 29 H. Petrus en Paulus. Donderdag 30 JULI, Hooimaand, 31 dagen. Vrijdag 1 Zaterdag 2 Eerste Kwartier. HELDER, 24 Juni 1892. Woensdagmorgen omstreeks elf uur deed een buitengewoon geval een aantal menschen in de 2e Vroonstraat samen- stroomen. Ten huize van mej. de wed. C had een schoonzuster van haar, de wed. S.woonachtig in de Baastraat alhier, zich van 't leven beroofd, door zich den hals af te snijden. De ongelukkige was bij hare schoonzuster te gast en bedreef 't be droevend feit, toen deze zich eenige oogen- blikken had verwijderd om een boodschap te doen. Dadelijk werd de geneeskundige hulp van Dr. H. Bitter Jr. ingeroepen, doch de geneesheer kon alleen den dood constateeren. Nadat de politie met 't feit was in ken nis gesteld, kwam de onder-commissaris, de heer Middelkamp, met Dr. Idzerda, om 't geval te onderzoeken. 't Lijk werd op een ziekenwagen naar 't gasthuis vervoerd. Algemeen houdt men 't er voor, dat de weduwe Sdie met zes kinderen was achtergebleven, de toekomst zoo donker inzag, dat ze uit moedeloosheid een einde aan haar leven heeft gemaakt. Ze had bij 't leven van haar man op Texel gewoond, waar deze als flinke smidsbaas in staat was zijn huisgezin behoorlijk te onder houden. De tweede Zanguitvoering van leerlingen der Zondagsscholen van de Hervormde gemeente alhier zal op a. s. Zondagavond in de Nieuwe kerk dier gemeente plaats hebben. Deelden we in ons vorig nummer mede, dat dit eene herhaling zou zijn van de uitvoering van den vorigen Zondag we verbeteren bij deze die mededeeling, door te berichten, dat het tweede concert door eene andere afdeeling der Zon dagsschool-leerlingen zal worden gegeven. Als directeur van den zang zal alsdan optreden de heer K. H. Heeroma, die evenals de heer Kuijk, als onderwijzer in den zang by die scholen werkzaam is. De Zangvereeniging «Vooruitgang,* onder directie van den heer Kuyk, zal ook nu hare medewerking verlee- nen. En het geheele programma, aangevuld door solo-nummers, zal ongetwijfeld ook dit maal velen uitlokken, om op den avond van 26 dezer een bezoek aan de Nieuwe kerk te brengen. Doordien de kleine kapel van het Stafmuziekkorps der K. N. M. Zondag a s. te Schagen een Concert zal geven, is bet uur van aanvang van het Zevende Zomer- concert in Tivoli, eenigszins vervroegd. Het concert zal aanvangen te ls/4 en ein digen te 3a/4 uur. De eerste haringjager, het stoom schip s>Wodan,« is Dinsdagavond te 8 uur te Vlaardingen gearriveerd met 376 ton maatjes- en 36 ton volle haring. De ver- kooping geschiedde Woensdagmorgen te 12 uren. De beplanting met boomen op het An kerpark en op den Parallelweg alhier schijnt een gunstig gevolg te zullen hebben. De boo men loopen heel aardig uit en beloven met der tijd een aangenauien aanblik en een wel kom lommer te zulleu opleveren, De nabijwo- nenden zullen, naar we ons vleien, wel niet in gebreke blijven, om nu en dan wat water rondom de stammen der boomen aan te bren gen, teneinde hunnen wasdom te bevorderen. En van het publiek, dat deze beplanting zeker met genoegen heeft zien komen, is het te verwachten, dat het wel een wakend oog zal houden op dezulken, die de boomen zouden willen beschadigen. Aau een aantal boomen op den Parallelweg is het te zien dat schen dende handen bezig geweest zijn, om den bast er af te trekken. Wenschelijk ware het, dat de dader (of de daders,) mocht worden ont dekt en gestraft. Te oordeelen naar de vele wandelaars, die nu reeds, vooral op Zondag den genoemden weg tot wandelpad verkiezen, is het te verwachten, dat hoe langer hoe meer acht zal worden geslagen op de bescherming der geplante boomen aldaar. Het Bestuur van «Helder'8 Belang* heeft zeer veel moeite en zorg er aau ten koste gelegd, om deze beplanting te .kunnen tot stand brengen. 'tZou schande zijn, als de vrucht van zooveel geld en arbeid door een baldadige hand werd verwoest. Het toezicht van de politie worde daarom krachtig gesteund door de burgerij, die ongaarne zal zien, dat hetgeen tot verfraaiing dor gemeente wordt gedaan, door vernielzucht, wordt vernietigd. Men verwacht, dat in de aanstaande vergadering der Provinciale Staten van Noordholland o. a. een paar onderwerpen aan de orde zullen komen, die voor het openbaar verkeer in bet noordel ijk gedeelte der provincie van zeer groot belang zijn. Wij bedoelenbet graven van een kanaal van Stolpen naar Schagen, ter verbinding van laatstgenoemde marktplaats met het Noordhollandsch kanaal, en den aanleg van een spoorwegverbinding tusschen Hoorn en Alkmaar, 't Is te hopen, dat de uitvoering van beide werken, tengevolge van door de staten te nemen besluiten, op flinke wijze moge bevorderd worden, opdat de verwezenlijking dier beide plannen niet lang meer uitblijve. De zomervergadering der Staten zal op Dinsdag 5 Juli e. k. te Haarlem geopend worden. Bij bet onderzoek der geloofs brieven van de nieuwgekozen leden van dat College zullen de adviezen van H.H. Gedep. Staten in behandeling komen, strek kende tot vernietiging van keuzen, welke in de districten Haarlem en Helder hebben plaats gehad. De oud-strijder 1830/31, Meijert Minnes, is te Hypolitushoef op Wieringen overleden in den ouderdom van 83 jaar. Hij was gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis en de Citadelmedaille. Nog slechts 4 oud-strijders zijn aldaar overge bleven. De commissaris der koningin in Noord-Holland heeft bekend gemaakt dat de jacht op waterwild in dat gewest zal worden geopend in den kring, begrepen binnen den West- frieschen oinringdijk, in Petten en Cal- lantsoog, alsmede in liet gedeelte van den polder *het Koegras* gelegen onder Hel der, op Vrijdag 15 Juli a. s. op Texel, met uitzondering van den polder Eierland op 1 September a. s., en in de overige deelen der provincie op 1 Augustus. De schade, door den jongsten hagel slag in de gemeenten Wijk en Veen aan de veldvruchten toegebracht, bedraagt vol gens de door een commissie gedane opne ming te Wijk f 15,478 en te Veen f 3187. In Amsterdamsche bladen wordt mel ding gemaakt van een Perzisohen oogarts Goodam Kader, die vele blinden geneest, welke door Nederlandsche oogheelkundigen van erkende bekwaamheid waren opgege ven. Dagelijks komen er een groot aantal blinden in het lokaal aan den Binnen-Am- stel te Amsterdam en de meesten verklaren met den dag in beterschap toe te nemen. Onder de patiënten zijn vele verpleegden uit de werkinrichting voor blinden op de Héerengracht. De directeur dezer inrichting schijnt dus met de zaak bekend te zijn. Goodam Kader strijkt een zalf onder de oogleden, wat den lijders gedurende eenige minuten pijn bezorgt, maar zij getroosten zich die om de goede gevolgen. Bij liet opsommen der gelegenheden tot ontspanning, die de aanstaande kermis ons zal aanbieden, verzuimden we nog te vermelden de plaatsing van een Schouwburg-tent op het terrein vóór het lokaal Tivoli. De tent zal, nu de nieuwe zaal in exploitatie en met de kermis tot balzaal bestemd is, in 't midden van den vóórtuin geplaatst worden. In dien schouwburg zal gedurende de kermis optreden het gezelschap van de Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg-Maatschappij, onder directie van de heeren A. Verhagen en J. D. Blaaser. In 't lokaal Tivoli zal, zooals we gewoon zyn, gedurende de tcestweek, het gezelschap onder directie van den heer Stroober voorstellingen geven. Men zal zich herinneren, dat in 1889 door twee ondergeschikte beambten der Bank van Leening te Nijmegen uit die instelling nagenoeg 600 panden ach tereenvolgens konden gestolen worden, zonder dat de directeur dier bank daarvan iets had gemerkt. Bij de opneming van de beleende panden door bijzondere con troleurs werd ontdekt, dat de bank voor een gezamenlijk bedrag van f 5131.121/» was bestolen, waarvoor de directeur aan sprakelijk werd gesteld. Daarop is door den directeur, die, niettegenstaande bet gebeurde, in zijn ambt werd gehandhaafd, reeds ruim f 2000 aangezuiverd. Voor het overige heeft hij nu aan den Raad kwijt schelding verzócht. Zijn adres is in handen gesteld van eene Raadscommie tot het uitbrengen van advies. Volgens een hier te lande ontvangen telegram uit Makasser is Taroena op Groot-Sanjer (een der Sangir-eilanden ten N.O. van Celebes) door een aardbeving geteisterd en is daardoor groote schade aan huizen en gebouwen berokkend. Van den Gouverneur van Sumatra's Westkust is het volgend telegraphisch be richt ontvangen, gedagteekend 18 dezer Resident Tapanoeli seintGisteravond te 7 55 hebben hier gedurende 2 minuten allerhevigste schokken van aardbeving plaats gehad hoofdrichting was noordoost zuidwest en hoofdschokken waren horizon taal met golvende beweging. Gedurende den gansehen nacht werden deze gevolgd door lichte verticale schokken, eerst om het kwartier, later met grootere tusschen- poozen. Gevangenis, controleurswoning en residentie-bureau zwaar beschadigd. Eerst aanwezend waterstaatsambtenaar niet ter plaatse, doch volgens beide genie-officieren triangulatie, gevangenis en controleurswo ning niet meer bewoonbaar en verblijf in het residentiebureau levensgevaarlijk bij eenigszins hevige schokken. Op hetzelfde tijdstip werd aardbeving ook te Padang waargenomen, maar had hier geen schade aan gebouwen ten gevolge. Van boven landen nog geen bericht." (Jav. Ct.) Aan boord van den nieuwen Fran- schen kruiser Dupuy de Lome", welke te Brest zyne machines beproefde, zijn door het springen van een stoomketel vijftien j personen gewond. De mannen in de machine kamer werden deerlijk verbrand door den heeten stoom. Zij lagen, toen men de deur openbrak en hen bevrijdde, stuiptrekkend op den grond zij hadden zelfs in hun angst zich zeiven en elkander gebeten. Zij liggen nu in het hospitaal. De Mouvement hygiènique" waar schuwt tegen den invoer van corned-beaf uit Amerika. Op Long-Island bij New-York, is name lijk een slachterij van oude en zieke paar den gevestigd, waarvan de eigenaar maan delijks ongeveer het vleesch van 450 paarden van verdachte hoedanigheid uitvoert. In Maart zijn te Antwerpen 95, en in komstig, afgekeurd. 't Is maar een boer. 't ïs maar een boer! zoo hoort men dikwerf spreken, Zelfs in decz' tijd. die zoo verlicht vaak heet; 't Is maar een hoer Hot zijn niet altijd leeken, Die wanen dat een hoer bijnu uiets weet. De dwaas toch meent, dat boeren niets beteek'nen Dat re als een os maar ploetren op het veld De wijze zal het eerst met boeren reek'nen. Want zonder hen was het hier slecht gesteld. O 't Is maar een boer, die vun den vroegen morgen, Tot 's avonds laat zijn vreedzaam werk verricht 't Is maar een boer, die voor zooveel moet zorgen. Aon wien wij allen zooveel zijn verplicht. 't Ts maar een boer, die ook voor stedelingen Het koren teelt waarmede zij zich voên Zijn arbeid schenkt ons tal van nutte dingen Wat zouden wij hier zonder boeren doen o 'tTs maar een hoer! doch staat hij niet Ver boven Een ieder die dat zegt op schamp'ren toon Een kloeke boer verdient dat wij hem loven Zijn arbeid spant Van menig werk de kroon. Wie ge ook moogt zijn, wilt staag de boeren eeren Zij zorgen toch voor heel de maatschappij Het past ons dus de boeren te waardeeren, Van dwazen waan ea van vooroordeel vrij. op ZONDAG 26 JUNI 1892, Aanvang ls/4, eindigende 31/* uur. 1. „The Blue Bell of Scotland," Marche, F. Dunkier. 2. Ouverture: „Die verlassene Dido", Saveris Mercadante. 3. Einleitung und Pilgerchor aus der Oper j„Tannhauser", Ri- chard Wagner. 4. Grande Fantaisie sur des motifs de 1' opéra „Mireille", Musique de Ch. Gounod, Michel Krein. PAUZE. 5. Ouverture„Bonsoir Mr. Pantalon", Albert Grisar. 6. Souvenir de 1' opéra-comique„Ro- binson Crusoé", Jacques Offenbach. 7. „Seid umschlungen, MillionenWalzer, Johann Strauss, (Johannes Brahms gewidmet.) Burgerlijke Stand, gem. Helder, Yan af 20 Juni tot en met 22 Juni. ONDERTROUWD: J n GETROUWD: Geene' BEVALLEN A. Vlam—Klant, z. G. StaalmanBreet, d. C. de HeldSchagen, d. E. de JonghCool, d. J. GelderBorst z. C. G. MeeuseVliek, z. G. Kaan Selderbeek, d. F. MakelaarGrande, d. OVERLEDEN P. J. Steijaart, 52 j. J. Timmerman, 55 j. J. C. J. Kurtz, 19 d. J. Gauw, 3 m. Burgerlijke stand, gemeente Texel. van 15 21 Juni. ONDERTROUWD: W. Dijker en G. GETROUWD: P. Burger en C. Ellen. GEBORENCornelis, z. v. H. Boon en A. Kalis. Simon Petrus, z. v. H. W. Keesom en N. Dijt. Andrina, d. v. J. Breman on M. Gort. Jacob, z. v. D. Witte en A. C J. Boelig. Johan August en Dirk Leonard zoons v. J. A. Frederiks en M. Slotje. Marine en Leger. Door den ingenieur le kl. der marine J. S. van Veen, belast met het toezicht op den bouw van het nieuwe ramsohip „Reinier ClHeszen," op 's rijks werf te Amsterdam, is een vernuftig uit gedacht tuimelsysteem ontworpen voor het bin- Nagelaten roman van EWALD AUGUST KöNIG. 47.) •Laat hij maar in je kamer wachten," beval de opperhoutvester, en nadat hij haastig een glas wijn had uitgedronken, volgde hij den jager. Jozef Holter stond in een trotsche houding midden in het ruime vertrek, buks en weitasch hingen hom over den schouder. «Ik kom hier een heer afhalen," zeide hij. «Hij zal terstond komen," antwoordde de opperhoutvester met kwalijk bedwongen kalmte. «Hebt ge me het schriftelijk bewijs medege bracht, dat ik door den baron van u liet vragen Holter haalde het papier uit zyn jachttasch en gaf het over, de opperhoutvester wendde zich haastig af, om zijn opwinding te verbergen, hij had terstond het handschrift herkend. Op dit oogenblik trad de beambte binnen, de beide heeren volgden hem. Ongetwijfeld vermoedde Holter bij den aan blik der binnentredenden plotseling, wat hem te wachten stond, zijn hand greep naar de buks, doch reeds stonden de beide jagers van den opperhoutvester achter hem, die hem op een wenk van hun meetter ontwapenden. *Wat moet dat beduiden stoof Jozef woedend op. Anders niets, dan dat de comedie thans een einde genomen heeft," antwoordde de beambte ernstig, Is dit hetzelfde handschrift mijne heeren Dat is het," zeide Egon, en zijne vrienden bevestigden deze verklaring. «Dau zijt gij het ook geweest, die den ver- valsehten regimentsbrief geschreven hebt," wendde de beambte zich weder tot Holter, wiens gelaat thans een vale kleur had aan genomen. «Loochen maar niet, ik ken je reeds lang, je waart al eenmaal wegens een dergelyk geval in voorloopige hechtenis." «Ben ik hier in een gekkenhuis?" riep Holter, de woede, die in hem kookte, den vrijen teugel latende. Dat niet, maar wel op weg naar het tucht huis," ging de beambte voort. «Je herinnert je mijner zeker niet meer, denk maar eens, aan 't geen je vroeger in Breslau hebt uitge voerd, aan mij was het geheime onderzoek op gedragen, aan je doortrapte sluwheid gelukte het echter alle bewijzen van schuld te vernie tigen. Thans staan de zaken anders, ik bezit de bewijzen, die niet wederlegd kunnen worden, ik klaag je niet alleen aan van valschheid in geschrifte, maar ook van poging tot moord. Hier, mijnheer de opperhoutvester, is de kogel, die uit de hinderlaag op baron Egon von Eichenfels afgevuurd werd, vergelijk die eeus met de buks van Holter." irDat bewijst volstrekt niets," viel Holter hem hoonend in de rede, «de kogel zal in iedere buks passen, het roofgespuis, dat de groote wegen onveilig maakt, heeft ook vuur wapenen." •Het schot viel by den hoogen eik," ant woordde de beambte, »kent ge dit mes, liet werd daar gevonden en draagt uw naam «Mijn naam," lachte Holter. »Nu, dat is heel merkwaardig, want ipijn eigendom is het mes niet, Wellicht heeft degeen, die het mes vond, er den naam op gekrast." Daarmede redt ge er u niet uit. De man, die het vond, is geloofwaardig en iemand van onbesproken gedrag. Het is uw mes, en dat zal u bewezen worden, wanneer ge het wilt loochenen. Ge zult er zeker wel reeds op de gvelden gebruik van gemaakt hebben als ge de ongelukkigen beroofdet, die daar dood of verwond lagen. Ge ziet het, ik kon uw ver leden voldoende, om u in het tuchthuis te kunnen brengen." Jozef wendde het gezicht af, de onverwachte, vreeselijke beschuldiging was niet zonder in druk op hem gebleven, hij kon de half drei gende, half verachtelijke blikken, die doordrin gend op hem rustten, niet verdragen. •Tegen deze beschuldigingen moet mijn meester mij in bescherming nemen," zeide hy, •de baron kont mij beter." «Baron Werner von Eichenfels kent u zoo door en door, dat hij u verloochent. Iedere verantwoordelijkheid voor uwe handelingen wijst hij af, uw lot is hem volkomen onver schillig, dat heeft hy mij kort en bondig zegd. Uit medelijden heeft hij u tot houtvester aangesteld, doch nu hy inziet, dat ge zijn ver trouwen niet verdient, wil hij n uit zijn dienst ontslaan. Ik heb ook van de mogelykheid van uwe arrestatie gesproken, hy antwoordde mij, dat hij geen vinger verroeren zou, om a in bescherming te nemen." Op Holter's voorhoofd waren de aderen op gezwollen, de overtuigende en zekere kalmte, waarmede de ambtenaar sprak, liet in zijn vreeselijk opgewonden ziel geen twijfel aan de waarheid dezer woorden opkomen. «Is dat nu de dank, dien ik te verwachten heb stoof hij op. «Dank Waarvoor vroeg de beambte be daard. »Wilt ge uw meester soms van mede plichtigheid beschuldigen Of misschien wel beweren, dat hij u tot deze misdadige hande lingen heeft omgekocht? Doe dat niet, het ware nuttelooze moeite, de baron zal het be twisten en zijn woorden gelden meer dan de uwen •Beken openhartig uw schuld," nam thans E»on het woord, «slechts een berouwvolle be kentenis kan u de aanspraak op mijn toege vendheid verzekeren. Wanneer ge echter bly ft loochenen, dan brengen de gendarmen n naar Breslau, en wat u daar te wachten staat, dat behoef ik u zeker wel niet te zeggen." «En wat verwacht mij, wanneer ik aan nw verlangen voldoe vroeg Holter, wiens borst onstuimig op en neer ging. «Wellicht vergiffenis, ik behoud mij de be slissing daaromtrent voor, met voorwaarden laat ik mij niet in. Van uw meester hebt ge niets, hoegenaamd, te verwachten, dat moet u toch zeker al lang duidelijk geworden zijn, hij' heeft gebruik van u gemaakt en thans laat hij u in den steek, geen haan kraait er naar, wan neer de deur van het tuchthuis zich achter u sluit." Holter had de armen over de borst gekruist, loerend gleed zijn blik langs de heeren, die hem omringden. Ja, de comedie was teneinde, dat gevoelde hij thans ook, de reeds ontdekte bewyzen moesten hem verpletteren. En werd hij in de gevangenis gezet, dan had hij van zijn meester geen bescherming en geen hulp meer te verwachten, ter wille van zich zeiven moest baron Werner hem wel ver loochenen. De woede daarover maakte het hem onmo- gelyk helder te denken, hy had een vermoe den van den strik, die hem gespannen was en waar hij nu met open oogen inliep. »Ik ben slechts de dienaar geweest, die de bevelen van zijn meester ten uitvoer bracht," zeide hy eindelijk met heesche stem, «wanneer de baron het loochent, dan maakt hy zich aan een leugen schuldig, die hem zei ven onteert. Wat ik gedaan heb, dat heeft by van my verlangd, en nu hij toch het spel verliest, moet ik alle schuld op mij nemen Zoo is het," beaamde de beambte. «Ge hadt dat overigens kunnen voorzien, met groote heeren is het slecht kersen te eten. Wilt ge thans bekennen, dat ge den brief geschreven hebt (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1