't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT TEXEL. No. 2021. Woensdag 29 Juni 1892. Twintigste Jaargang. nieuwstijdingen" „ONTÈRFD". Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. BureauSpoorstraat. Telefoonn0. 86. Atjonnement p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad f 1,126. Afzonderlijke nummers2 Cent. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUID8TRAAT. Ad.vertontl6n Tan 1 tot 5 regela25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VKIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Aan onze abonné's buiten del gemeente wordt beleefd ver-' zocht 't verschuldigde abonne mentsgeld Vliegend Blaadje en Zondags blad, 2e kwartaal 1892 te willen over maken per Postwissel of in postzegels, vóór 5 Juli 1892) zullende anders daarover met 5 Cts. verhooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 21/z Ct. beplakt te worden. Aan onze geabonneerden in Amerika wordt beleefd verzocht 't verschuldigde te willen overmaken. DE UITGEVERS. HET ROODE KRUIS. Onder de Vereenigingen, die uit zelfver loochenende naastenliefde voortgesproten, niets dan zuivere menschlievendheid bedoelen, be kleed ongetwy field de Vereeniging, die onder bovenstaanden titel bekend staat, eene eerste plaats. De naam der Vereeniging is eigenlijk volgens hare Statuten .Nederlandsche Veree niging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog." Het doel der Vereeniging vinden we aldus omschreven In tijd van oorloghet lot van den gekwetsten en zieken krijgsman, door persoonlyke diensten en stoffelijke hulpmidde len te helpen verzachten, ook dan, wanneer hare hulp wordt gevraagd door oorlogvoerende natiën, terwijl Nederland in den oorlog niet betrokken isen in tijd can vrede, zich uit sluitend tot die taak voor te bereiden, om daarvoor steeds gereed te zijn. Op den 19 Juli 1866 werd deze vereeniging by Koninklijk besluit ingesteld, on 't zal dus eerstdaags een kwart eeuw geleden zyn, dat deze heilzaam werkende vereeniging op 's Ko- nings verlangen werd gesticht. Geen wonder dat het Hoofd-Comité dezer dagen besloten hseft, de jaarlijksche algemeene vergadering op den 25sten verjaardag der stichting te houden. Zoo menig jubileum wordt er gevierd waarby men veel minder reden heeft, om met welgevallen op het verledene terug te zien. De stichting geschiedde tengevolge van het leed en het lijden van zieken 'en gekwetsten in den Pruisisch-Oostenrykschen oorlog, waar van in der tijd uiterst droevige tafereelen wer den opgehangen. Men huivert van de gru welen van den oorlog, doch de macht ontbreekt alsnog ook bij 't bes taan van een Vredebond, om den oorlogsgod van den troon te stooten. De krijg met al zijn gruwelen kan helaas nog ieder oogenblik opnieuw uitbarsten en de aloude profecy »Er zal vrede zijn op aarde«, is nog verre van hare vervulling verwijderd. Eeu vrede, die nog steeds door vèrdragend geschut en snelvurende geweren moet worden beschermd, verdient nog maar heel weinig vertrouwen. Gelukkig daarom, dat de naas tenliefde hare altaren wil bouwen op het bloe dig oorlogsveld, waar zy zonder aanziens des persoons, zonder te letten op nationaliteit, de helpende en reddende hand wil uitstrekken. Dit heeft de Vereeniging gedaan, toen in 1870/71 de verschrikkelijke oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland plaats vond dit heeft de Vereeniging gedaan tijdens al de jaren, dat wij strijd voeren tegen Atjeh dit heeft de Vereeniging gedaan toen de Trans- valers streden voor de vryheid van haardste den en altaren. Door tusschenkomst en door de leiding van het Hoofd-Comité der Veree niging werden allerlei hulpmiddelen naar het tooneel van den stryd gezonden, dienstig om zieken en gewonden te helpen en te verple gen, om hun voedsel lafenis en verkwikking te bezorgen, om heD, als ze herstellende waren, de noodige versnaperingen te verschaffen. En wat niet het minst beteekende, er werden in den Fransch-Duitschen oorlog ambulances in gericht, wier personeel in groote rante werk zaam is geweest, om gekwetsten te helpen en te verbinden en in 't algemeen het vreeselyk lot van lydenden te verzachten. Waarlyk, een vereeniging met zulk een roemryk verle den, heeft alle recht om na een tijdsverloop van 25 jaren met zelfvoldoening terug te zien op den afgelegden weg. Is reeds haar ont staan een blijk, dat naast wondende doornen liefelijk geurende rozen bloeien dat naast den menschonteerenden broederkryg de naasten liefde haar banier omhoog houdt, met de leuze «Wy zijn allen kinderen van eenen Vader in den Hemel!" 'tls hartverheffend op te merken, dat niet slechts het heerlijk doel ver kondigd, maar ook aan de uitvoering krachtig de hand gehouden is. Hoopgevend is het voor de toekomst, dat de regeeringen van alle beschaafde landen hare sympathie hebben betuigd omtrent het doel en het streven dezer philantropische ver eeniging en in tijd van oorlog de neutraliteit der hospitalen, ambulances, artsen, verplegers, verpleegsters en helpers hebben verzekerd, als slechts het merkteeken der Vereeniging het roode kruis op witten armband of witte vlag wordt aangeduid.* We vleien ons, dat de regeeringen der volken door de erkenning dier neutraliteit een stap nader zijn gekomen tot eene erkenning waarnaar door alle weidenkenden hoopvol wordt uitgeziende erkenning, dat de oorlog voor goed moet zijn afgeschaft. Zoolang we echter daartoe nog niet zijn gekomen, allerlei verbeteringen worden gemaakt tin de hulp middelen van den krijg, en we het behoud van den vrede nog steeds te danken hebben aan eene uitstekeude uitrusting tot den stryd, zóólang zijn we reeds tevreden, dat er eene Vereeniging bestaat, die, mocht de krijg los breken, hare offervuren opnieuw op de bloe dige oorlogsvelden zal ontsteken. Viert dan, leden van het Hoofd-Comité en verdere afgevaardigden, op 19 Juli in aaa- gename stemming het gedachtenisfeest van de stichting uwer Vereeniging, die nevens het »roode kruis" als zinnebeeld liet woord huma niteit" tot leuze voert. Kon 'tzijn, dan werd de hulp van uwe vereeniging in 't geheel niet meer gevergd doch breekt ooit weer een oorlog uit, dan trede uwe schoone Vereeniging opnieuw weder op, als een- reddende engel tot zegen voor velen HELDER, 28 Jnni 1892. Vergadering vpn den Raad der gemeente Helder, op heden Dinsdag 28 Juni 1892, des avonds ten zeven ure, aan het Raadhuis. Onderwerpen ter behandeling: 1. Verorde ning afslag van visch, instructiën voor het personeel en adres van den heer R. Tienstra. 2. Adres van de heeren H. B. van Steenber gen en K. Gouwenberg, wijziging politie-ver- ordening. 3. Adres van schippers en kooplieden, wijziging politie-verordening. 4. Adres van J. Dienaar, als boven. 5. Benoeming van onder wijzers en onderwijzeres. 6. Verzoek om ont slag onderwijzer. 7. Adres van onderwijzers, oprichting cursus tot verkrijging van de hoofd- acte en brief van den Voorzitter Commissie van pl. toezicht op het Lager onderwijs. 8. Adres onderwijzers gratificatie. 9. Verordening, regelende de genees-, heel- en verloskundige hulp aan de armen. 10. Adres ontslag Regen tes Weeshuis. 11. Benoeming van een regent voor het Weeshuis. 12. Adres commissie tot oprichting van het gedenkteeken van wijlen dr. Vogelpoel. 13. Regeling financieele aange legenheden, dienst 1891. 14. Mededeeling inge komen stukken. Zaterdagavond hield de vereeniging «Helpt Elkander", Fonds tot ondersteuning van werklieden hij ziekten en overlijden, een algemeene vergadering in de nieuwe zaal van Tivoli. Van de 144 leden waren er 89 opge komen. De hr. P. Bommel, president, sprak een inleidend woord en drukte den wensch uit, dat meerdere werklieden mochten door drongen worden van 't nnt dezer instelling en zich daarbij aansluiten. Aan de verslagen van secretaris en pen- niugmr., de hh. D. B. de Wijn en H. Kerk hof, ontleenen we 't volgendeDe vereeni ging bestakt 15 jaar en telt thans 144 leden. Van de 52 donateurs bedankten er 5, terwijl er 7 toetraden. De ontvangsten van 't laatste halfjaar bedroegen f 423,33'de uit gaven f 699,05, zoodat er een tekort was van f275,715. 't Kapitaal der V., groot f 1091,04, moet in 't ontbrekende voorzien, waardoor 't wordt gereduceerd tot f815,32®. Deze toestand is echter niet verontrustend, daar 't winter halfjaar gewoonlijk de meeste kosten veroor zaakt. Ook heeft de V. een reservekas, groot f 50,62®. De rek. en verantw. van den pen- ningmr. werd nagezien door de leden J. F. Ambriola en D. v. d. Plas, en in orde bevonden. Door 't lid A. Heijblok is een nieuwe naam lijst vervaardigd, die algemeen werd geroemd. Na nog eenige discussiën werd de vergade ring gesloten. Om 't doel en streven van «Helpt Elkan der" meer duidelijk te maken, diene 't vol gende Een werkman, die lid wil worden, kan zich aanmelden, en wordt aangenomen na goedkeuring door den dokter. De contri butie is 10 cents per week, benevens kosten voor entrée, reglement, etc. tot een bedrag van omstreeks f 1.30, welke som echter in termijnen gedurende drie maanden te betalen is. Na verloop van dien tijd treedt 't nieuwe lid in zijne rechten hij ontvangt by ziekte f 1 per dag gedurende 20 weken en daarna nog gedurende 3 maanden van elk lid een hal ven stuiver per week. Duurt de ongeschikt heid tot werken voort, dan wordt hy geroieerd. Verklaart do dokter hem vóór 't roieeren weder tot werken geschikt, dan. treedt hy op nieuw in zijne rechten. Bij overlyden van een der leden wordt f25 uitgekeerd en een twaalf tal dragers verstrekt. Om als lid toe te treden moet men boven 20 en beneden 40 jaar zyn. 't Is een verblijdend verschynsel, wanneer werklieden de handen ineeuslaan tot lotsver betering of zooals hier om zich te dekken tegen onvoorziene omstandigheden. «Help je zelf" is toch maar 't ware woord. Maar toch weten we, dat de financiëele draagkracht van een werkman niet groot is en er hij epide- miën, moeielijkheden voor de vereeniging kun nen ontstaan. Met 't oog daax-op tracht men donateurs te verkrijgen, natuurlyk onder de meer gefortuneerde medeburgers. Dat getal is echter niet groot, wanneer men 't oog slaat op 't vijftienjarig bestaan van de Vereeniging en heeft wel eenige uitbreiding noodig. 't Is waar dat er veel wordt gegeven op de plaats onzer inwoning, maar toch gelooven wo dat ondersteuning aan werklieden, die zich zelf trachten te helpen en zich daarvoor geldelijke opofferingen getroosten van hun weekloon, dat toch al niet rijkelijk is, zeer is aan te beve- leD. We wenschen daarom «Helpt Elkander" vau harte toe, dat 't aantal donateurs in dit boekjaar ruimschoots moge toenemen. Door de Directie der Marine alhier werd Vrijdag openbaar aanbesteed de levering van aardappelen, ten behoeve van het Marine hospitaal alhier, gedurende het tijdvak van 1 Juli tot ultimo Oct. 1892. Ingekomen waren 4 inschrijvingabiljetten, als van heeren: C. Postma, ad f 2.48 A. J. de Bunje f 2.45 F. Th. do Haas f 2.24 en S van Amesfoort f 2.05 per 50 Kilogram. In een deel dor oplaag van ons vorig nummer konden we den naam van den laag- sten inschrijver en 't bedrag zijner inschrijving mededeelen, zooals dit gebleken was hij de onder het afdrukken plaats gehad hebbende aanbesteding van het leggen van riolen in het westelijk deel der gemeente. De geheele opgaaf der gehouden inschrijving laten we thans hier rolgen. Er waren ingekomen 11 biljetten, als van de heeren P. Verhey f 5468, A. Bos f 5205, L. Klein f5176, P. do Waard 5045. K. Zee man f4919, C, Pool f 4930, J. Duinker f 4771, H. Wijker f 4747, A. Trap f 4700, J. F. Philips f4673 en J. Spruit Pz. f4588. Sinds eenige dagen is men bezig om de Texelsche haven voor de scheep vaart minder gevaarlijk te maken. Men was tot de ervaring gekomen, dat op den bodera in den havenmond en voor in de haven, zware steenen lagen, onder welke er waren van meer dan 100 KG. Bij laag water konden de schepen daarop lek stoo ten, wat reeds geschied is. IJmuiden, 24 Juni. Hedenochtend vroeg is bij Egmond gestrand de Ned. schoener »Menno«, kapt. Burghoutt met hout van Drammen naar Schiedam bestemd. De equipage is gered. Yeel hout is op zee en hier drijvende. De tweede haringjager, het stoom schip >Miiscotte,c is Vrij dagavond van Lerwick vertrokken met 600 ton haring. De hevige storm van Donderdag avond en nacht heeft elders nog veel erger gewoed. Te Berlijn, Hamburg en Bremen werden verscheidene ongelukken veroor zaakt door den hevigen wind, vele huizen beschadigd door het afwaaien van daken en vele menschen gewond. De leden van het muziekkorps der dd. schutterij te Bolsward hebben eenparig hun ontslag ingediend, de kapelmeester met ingang van 1 Juli a.s. De reden moet gelegen zijn in minder goede verstandhou ding tusschen den kapelmeester en de officieren der schutterij. De landbouwer D. te Nijeberkoop leefde in niet te beste verstandhouding met zijne echtgenoote. Den 2den Juni jl. overleed de vrouw plotseling onder hevige pijnen en braking. Allengs verspreidde zich het gerucht dat zij vergiftigd was. Dit kwam ter oore van de justitie, die een onderzoek instelde. Daarbij is geble ken dat de vrouw inderdaad door vergif- tiging gestorven is zij zelf had rattenkruid ingenomen, volgens het verhaal der buren, die evenwel geen moeite deden dit te verhinderen. Des daags te voren was de vrouw door haar man mishandeld en des wege is tegen hem een gerechtelijke ver volging ingesteld. Akke de Jong, te Drachten, op wie ter gelegenheid van de jongste kermis door haar vrijer Postma een moordaanslag ge- egd werd en die toen een pistoolschot de zijde kreeg, is zoogoed als hersteld, zoodat zij als getuige in de zaak tegen P. kan optreden. Aan de Prins-Hendrik-Stichting te Egmond aan Zee is wederom een legaat vermaakt van f 2000, vrij van alle rechten, besproken door nu wijlen P. J. W. van den Berg, onlangs te Rotterdam overleden. Voor de arrond.-rechtbank te 's Gra- venhage had zich dezer dagen te verant woorden A. P. M., kassiersknecht, beschul digd dat hij zich f 1004.50 wederrechtelijk had toegeëigend. Beklaagde, die zich nooit aan oneerlijkheid had schuldig gemaakt, zeide aanvankelijk dat hij het geld ver loren had, maar later bleek, dat de man in handen van zoogenaamde kwartjesvin ders was gevallen, die hem tot kaartspelen hadden overgehaald, na hem een glas bier te hebben aangeboden, waarin waarschijn lijk een of ander bedwelmend vocht was gedaan want na het gebruik verkeerde de man in een soort van versuftheid. Het O. M., hoezeer ook geneigd in be klaagde een slachtoffer te zien van een paar slimme oplichters, meende dat een niet te lichte straf mocht worden opgelegd en vorderde 9 maanden gevangenisstraf. De nacht van 23 op 24 dezer is ook voor Genemuiden uiterst schadelijk geweest. Al het hooi der buitenlanden is wegge spoeld, of bedorven. Ook betreuren veel visschers het verlies hunner netten. De hoogste waterstand was 1.50 -|- A.P. Gelukkig hield de was niet aan anders ware de geheele hooioogst verloren ge weest en hadden ruim 600 runderen ge vaar geloopen van te verdrinken. Een Friesche schippersknecht geraakte door het uitbrengen van touwen van zyn vaartuig gescheiden, dwaalde den geheelen nacht in het land rond en kwam ten slotte in een diepe moddersloot terecht. Eerst tegen den morgen werd hij uit zijn benarde positie bevrijd. Te Kampen, waar het Kermis was, woedde de storm onder de tenten op het Muntplein. De schiettent van De Niet uit Breda is geheel vernield. Het Theater nationaal is van dak en wanden beroofd, alleen het geraamte is blij ven staan. Alle, zoowel wafelkramen als de stoomdraaimo- lens, hebben schade geleden, vele kleinere tenten zijn tegen den grond geslagen. Nagelaten roman van EWALD AUGUST KöNIG. 48.) »Ge zegt het, het moet dus ook wel waar zyn. Maar het plan ging van mijn meester uit, niet van mij. Baron Werner vernam door den ouden Jakob alles, wat hier voorviel, het was steeds zyn plan, om hier erfgenaam te worden. Nu en dan kwam er een brief van den kamerdienaar van den ouden heer, de tweedracht tusschen vader en zoon werd steeds grooter en inmiddels geraakte baron Werner steeds dieper in de schulden. Eindelyk kwam het bericht, dat baron Egon met de troepen afgemarcheerd en dat het afscheid zeer koel geweest was en nu meende myn meester, dat zijn plan onmogelijk meer mislukken kon. Hij zeide mij, dat eer zijn neef terugkeerde, zijn oom dood zyn en hij zijn zoon onterfd hebben moestwanneer hij het zoover brengen kon, dan had hij ook het spel gewonnen, en dan mocht ik eischen, wat ik wilde, hij zou het my toestaan. Dat heeft hij my niet eens maar herhaalde malen gezegd en thans wil hij my een schop geven »Ge hebt uw verdiende loon," zoida de be ambte. «Waarom hebt ge u ook met dat lage plan ingelaten, voor 't welk ge thun» de ge heele verantwoordelijkheid op u nemen moet!" .De geheele verantwoordelijkheid Verant woorden moet zich degeen, die de schurkery heeft uitgedacht, ik ben slechts het werktuig geweest. Die historie met den brief van het regiment heeft mijn meester verzonnen, hy veronderstelde, dat deze tijding den ouden heer in woede zou moeten brengen, die den dunnen levensdraad verbreken moest. Hij zeide mij, hoe de brief geschreven moest worden, waar onder ook het zegel van het regiment niet ontbreken mocht, en vervolgens gaf hij mij het geld, opdat ik my als marketenter uitrusten en de troepen volgen kon. Medenemen wilde hij mij niet, hy vond hier by den ouden ka merdienaar voldoende hulpik kon hem te velde van meer nut zyn. Ik, ezel, trad in dit plan, ik trok uit als marketenter. en ondanks alle vermoeienissen en gevaren heb ik er toch geen zijde bij gesponnen. In de allereerste plaats moest ik mij het zegel van het regiment en de handteekening van den kolonel verschaf fen, en dit gelukte mij eerst, toen wy in Frankrijk waren «Op welke wyze vroeg EgOD. »De regimentsschrijvers lagen in een dorp in kwartier, het huis was slecht bewaakt, ge durende den nacht kon ik het binnensluipen. Ik nam het zegel en eenige brieven mede, ik weet niet, of de schrijvers ze den volgenden dag vermist hebben. Daarop schreef ik den brief, en toen ik een veilige gelegenheid vond, zond ik hem af. Wat die mijnheer daar weert van rooverijen op het slagveld, dat is overdreven, hy zal zich in den persoon ver gissen." »Wie je gezicht eenmaal gezien heeft, die vergeet het nimmermeer," antwoordde Reinhard. Jozef Holter haalde de schouders op en zweeg. Vol koortsachtige opgewondenheid rustte zijn blik op den ambtenaar. «En na den oorlog kwaamt ge hier heen om uw loon te vorderen vroeg de ander. «Had ik soms geen recht op dezen eisch Ik wist wel is waar niet, hoe de zaken hier stonden, doch ik had myn werk gedaan, en nu moest ook mijn meester zijn belofte nako men. De baron deed mij verwyten, hy wierp mij voor de voeten, dat ik het werk maar half gedaan had, thans was zijn neef weder hier en wilde hem het erfdeel betwisten. Hy was dom genoeg geweest, den regimentsbrief uit de handen te geven. Ik zag terstond het gevaar in, dat daarin voor ons lag, den brief moesten wy terug zien te krygen, zulks was ook mijn meester duidelijk." «Dit was dus het doel van den moordaan slag zeide de beambte. «Wanneer myn kogel had moeten treffen, dan zou hy ook getroffen hebben," antwoordde Holler, .ik wilde er alleen mede verschrikken. Viel liet paard, dan werd de ruiter wellicht bewusteloos en ik kon hem den brief uit den zak halen." .Hadt ge daartoe volmacht van uw meester .Alles, wat ik gedaan heb, geschiedde uit sluitend op last vau myn meester «Ge kunt dat, helaas, niet bewijzen. Of hebt ge soms brieven van hem?" Jozef Holter greep in den borstzak van zijn jagersjas en haalde uit een oude portefeuille een vuil, geel geworden stuk papier. «Hier is het klad van den brief, door de hand van den baron zelf geschreven," zeide hij, en een hoonende trek omspeelde zijne lippen. «Voor den baron Egon von Eichenfels heeft het een onschatbare waarde, want hij kan daarmede zijn neef alles bewijzen. Terug Niemand rake mij aanWanneer de minste poging gedaan woi-dt, om mij het papier te ontrukken, slik ik het opWat geeft ge me voor dat vod, baron De hooge waarde van dit bewijsmiddel had terstond een ieder begrepen. Niemand waagde het, den houtvester te naderen, die hoog opge richt met een vastberaden aanblik, tegenover Egon stond. Het strijdt tegen myn eergevoel, om met u in onderhandeling te treden," zeide deze, na een korte rustpoos, «en toch wil ik vragen, wat ge daarvoor vordert." «Myn vryheid en honderd louis d'or." «Wat dunkt u daarvan?" vroeg Egon aan den beambte. «Wilt ge den eisch toestaan, dan is dat de kortste weg, om het erfdeel terug te krygen, wilt ge het niet, dan hebben wij immers be- wyzen genoeg om den baron een crimineel proces aan te doen." «Ik ben voor de inwilliging," zeide de op perhoutvester. Een byzondore voldoening kan ons de bestraffing van dezen man niet bieden, bovendien werpt het proces ook, waarop ge opmerkzaam zijt gemaakt, voor altijd een vlek op den naam Von Eichenfels. Doch ik zou aan de toestemming voorwaarden verbinden. Het geld wordt alleen uitbetaald, wanneer baron Werner dit bewy smiddel erkont." -Dat zullen wij nog voor zonsondergang vernemen," zeide de beambte. «Heel goed, zoolang moet dan deze man hier in bewaring blyven. Ruimt baron Werner het veld, dan betaal ik de som uit en Holter ver bindt zich om onverwijld en voor immer deze streek te verlaten. Wilt ge dat?" «Wat heb ik nog te willen antwoordde Holter schouderophalend. Ik ben te lichtge- loovig, te dom geweest, thans moet ik bly zyn, wanneer ik er met een blauw oog afkom. Maar wie staat er mij borg voor, dat ik niet word ,Mijn woord van eerzeide Egon. »En tegen hedenavond is de zaak beslist »In ieder geval," antwoordde de beambte. Jozef Holter overhandigde den ritmeester het papier en trok zich in een hoek terug. »Ik zal hier wachten," zeide hij. .Het is niet noodig dat ge me bewaken laat, want wanneer ik vluchten wilde, zou ik slechts my zeiven benadeelen." .Zeer juist," beaamde de beambte. «Hoe ver standiger ge u in deze zaak gedraagt, des te beter zult ge er afkomen. Mag ik den heeren thans verzoeken, om weder met my in de andere kamer te gaan «Gewonnon I" juichte Egon, toen Roosje in de huiskamer hem met een vragenden blik te gemoet kwam. «Nog niet, baron," zeide de beambte ernstig. .Triumfeeren wij niet te vroeg. Wanneer mijn heer uw neef de beslissing aan het gerecht wil overlaten, dan kan het proces nog lang duren." (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1