't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. Eerste Blad. No 2023. Woensdag 6 Juli 1892. Twintigste Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Bnrprljjle Stand peeite Wieriip, Heldersche Kermis Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 36; Abonnement p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad f 1,12*. Afzonderlijke nummers2 Cent. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG, Uitgevers: BEBKHOUT Co., te Helder. Bupmux: SPOORSTRAAT sn ZUIDSTRAAT. Advertontlên van 1 tot 5 regela25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 5 Juli 1892. De zitting der Prov. Staten van Noord- Holland wordt heden geopend. In deze vergadering zal worden beslist omtrent de geldigheid der stemmingen te Enkbuizen, Haarlem en Helder. Het praeadvies van Gedeputeerde Staten strekt wat de Distric ten Haarlem en Helder betreft tot vernie tiging der uitgebrachte verkiezing. Bij de verkiezing te Enkhuizen hebben moeilijkheden van anderen aard plaats gehad, en waarom haar oordeel daaromtrent min der bepaald is. Het advies van Ged. Staten in zake Helder berust ook op de Grondwet (Art 91, 3e lid en art. 158 van het in de ad. art. opgenomen voorloopig kiesregle ment verklaart den Voorzitter van het Stembureau niet benoembaar. Het stem bureau bad de herstemming moeten uit schrijven tusschen hen, die met uit sluiting van den niet verkiesbaren Voorzitter van bet Stembureau de meeste stemmen ver kregen, alzoo de heeren Mr. M Büchner en I. Korver. Het Stembureau deed zulks niet en verzuimde daardoor Art. 19 der Provinciale Kieswet toe te passen. Hoe juist een en ander ook moge schijnen, ze kerheid bestaat er niet. Prov. Staten zullen in deze zitting hierover beslissen. In dit jaar iB het, volgens de oudste be schrijving dezer gemeente, eene eeuw geleden, dat hier het eerste Marine-Etablissement in ge bruik gesteld werd. Dit Etablissement werd in den jare 1792, onder de regeering van Prins Willem V, gesticht op de plek, waar thans het fort Oost-oever gelegen is, en droeg den naam van „Het Nieuwe Werk". Waarschijnlyk werd aan deze werf dien naam gegeven, omdat tot dien tijd toe alhier nog niets van dien aard had bestaan. Het Nieuwe Werk besloeg eene vrij aanzien lijke oppervlakte, had de gedaante van een lange ruit, waarvan de hoekeu zijn afgerond, was door een ringdijk omgeven, en door steenen-glooiingen versterkt. Het had eene sluis, die nog bestaat, voor het schutten van binnenvaartuigen gebezigd wordende, en het terrein was met grachten door sneden, opdat de vaartuigen voor de magazijnen konden verhalen. Men vond er een geschutwerf, pakhuizen tot berging van takelage, houdloodsen, een smederij, enz. Het Etablissement werd be stuurd door een onder-eqnipage-meester, een on der-constructeur en een boekhouder, 't Aantal werklieden, aanvankelijk 70, klom later tot 700. 't Nieuwe Werk was als eene kolonie op zich zelve; vanwege het Departement van Marine werd er zelfs een onderwijzer aangesteld, om den kinderen van bazen en werklieden het noodige onderricht te geven. De bezigheden op dit Eta blissement bestonden in het uitrusten, onttakelen en repareeren van schepen en het voorzien in de dagelijksche behoeften. De behoefte aan zoo danige inrichting hier ter plaatse was ontstaan, toen de oorlogsvaartuigen, die vroeger bepaalde lijk naar de werf te Medemblik werden gediri geerd, meerendeels in deze haven binnenkwamen. En toen later de veranderde omstandigheden noopten hier een geheel nieuwe, grootere werf aanteleggen het tegenwoordig Etablissement Willemsoord nabij den mond der haven werd 't Nieuwe Werk van lieverlede verlaten en onder den naam Oost-oever, tot een fort ingericht. Terzelfden tijd het was omstreeks 1887 werd ook de werf te Medemblik opgeheven. Het ontwerp der nieuwe kieswet is tbans (volgens het Vaderland") bij bet Departement van Binnenlandscbe Zaken bem herkende als den man, die haar uit het bed had gesleept, en daar de getuige Yan d. Brande uit Heikant (St. Jansteen) verklaarde bedoelden Vereecken in den avond van 1 April te hebben zien gaan langs zijne woning in de richting van Axel. Te Kieldrecht is een bankbiljet van f 40 in beslag genomen, dat op verdachte wijze ter wisseling werd aangeboden en van dien diefstal afkomstig schijnt te zijn. De betrokken personen zullen zich moeten verantwoorden. Geheimzinnige verdwijning van een jacht en van een geleerde. Op de meest geheimzinnige wijze is, naar uit Brest gemeld wordt, een stoomjacht verdwenen, waarop zich een geleerde, met name Her- mann Foll, bevinden moet, die van geboorte Zwitser, doch door naturalisatie Fransch- man geworden is. Hij werd door den minister van openbaar onderwijs belast met een wetenschappelijke zending naar de Middellandsehe Zee. Den 19en Maart scheepte bij zich te Brest op de Aster" in, welk jacht 22 Maart d. a. v. de haven van Benedot binnenliep. Een matroos, die zich daar aan wal begaf, deelde mede dat de kapitein niet aan boord was en dat de bemanning in opdracht bad bet jacht naar Marseille te brengen. Sedert is bet vaartuig spoorloos verdwenen. Een kapitein der j> Compagnie péninsu- beweert het eenige dagen later aan laire" Bureau Veritas. Volgens opgave van Bureau Veritas* zijn in Mei van dit jaar verongelukt 58 zeilschepen, als2 Duitsche, 10 Amerikaansclie, 15 Engelscbe, 1 Oostenrijksch, 2 Deensche, 1 Spaans 5 Fransche, 1 Griekscb, 4 Nederlandscb, 2 Italiaansche, 11 Noorscbe, en 4 Zweed- scbe, onder dit getal zijn twee vermisten. Door stranding verongelukten 30, door aanvaring 2, verbrand 7, gezonken 3, ver laten 7, afgekeurd 7, vermist 2. In dezelfde maand verongelukten 12 stoomschepen, als 2 Duitsche, 4 Engel- sche, 1 Deensch, 3 Fransche, 1 Japansch en 1 Zweedscb. Door stranding veronge lukten 8, door aanvaring 4. In zake den moordaanslag te Zaam- slag verneemt de Midd. Ct.bet volgende Jos. Vereecken te St. Nikolaas (België), door den rechter van instructie te Den- dermonde in verboor genomen wegens den diefstal en zware mishandeling ten huize van de wed. Dieleman te Zaamslag, is naar men scbrpft Donderdag aldaar gevangen gezet, wijl de wed. Dieleman KE RJ1ISSLOK J ES. De influenza maakt vele offers, En men schuwt haar dan ook zeer. Sterke drank maakt meerdre offers Ieder schuw' die vyand meer. Men lacht om een dronkaard gewoonlijk Dit is een zeer jammerlyk feit. Hij geeft blijk zijn naasten te minnen, Die om eenen dronkaar liefst schreit. Onmatig water drinken, Kan ook in 't graf doen zinken Maar de jenever baart meer wee Dan al het water van de zee. Krijgt men een gla3 jenever Of ander geestrijk vocht Om niet, dan is het alijd Nog veel te duur gekocht. De zondvloed van voorheen Heeft nog niet uitgewoed. Thans tapt njgn uit het vat Nog steeds een zondenvloed. Sterke drank geeft slappe spieren Sterke drank geeft slappen kost. Wie het sterke hier laat varen Is van 'tslappe ook meest verlost. Innemend zijn is vaak een deugd En baart soms veel genoegen, Maar iemand moet het nimmer zijn In allerhande kroegen. de Afrikaanscbe kusten gezien te hebben. Men verdiept zich in allerlei gissingen. De Aster", liep met groote snelheid en behoefde van Brest tot Nizza niet ver van de kust af te houden. Ook rijst bij velen de vraag of men bier weer met een nieuw drama te doen beeft, zooals dat van een kortelings verdwenen vaartuig, waarvan de kapitein en de eerste stuurman gedood en door de bemanning in bet water ge worpen werden, terwijl dezen zich van het schip meester maakten. Voorzichtig met uw groenten Door bijmenging van gevlekte water- scheerling onder gewone peterselie is jl. Maandag een geheel gezin van zes perso nen te Birkesdorf (een paar uur van onze grenzen) vergiftigd en slechts met groote moeite van den dood gered. Tegen dit ook in Nederland welig groeiend zeer giftig kruid zij men op zijn hoede Te New-York is een achttienjarig jonkman, Max Clerget, die terecht stond wegens onzedelijke aanranding van een 15- jarig meisje, in de gerechtszaal doodgescho ten door den broeder van het meisje, Edw. Divins, toen hij na afloop van zijn eerste verhoor naar de gevangenis teruggebracht zou worden. Divins, die zeer bedaard scheen, werd onmiddellijk gevangen ge- men. De gerechtszitting werd verdaagd om de groote ontsteltenis, door het vreeselijk schouwspel gewekt. Bij het oplaten van een luchtballon, tijdens een kinderfeest, in den tuin van het Glazen* Paleis te Londen, is deze ge barsten; 't kostte den luchtreiziger Dale het leven en er zijn drie menschen gewond de 17-jarige zoon van Dale en twee zijner vrienden. Zij zijn alle drie zeer zwaar gekwetstmaar hun toestand is niet geheel en al hopeloos. De ballon was nog geen twee minuten opgestegen, toen men hem zag scheuren en vallen. De mannen in het schuitje wierpen allerlei ballast uit, om de hevig heid van den schok bij het neerkomen te verminderen maar het hielp niet. De schrik van de talrijke toeschouwers bij het ontzettend schouwspel was ont- reddend. Ih Amerika vervaardigt men tegen woordig touw, dat hoofdzakelijk bestemd is om gebezigd te worden bij schipbreuk, bij kleine vaartuigen, kortom in alle die gevallen, waarin bet bovendrijven van het touw van gewicht zijn kan. Dit touw wordt vervaardigd van katoen met een inwendige kern van aan elkander passende cylindervormige stukken kurk, waaromheen zich een netwerk bevindt van katoenen koordjes dit is nogmaals omgeven door een dikke laag vlechtwerk eveneens van katoen vervaardigd. Zulk touw is buigzaam, zinkt niet in het water en heefteen voldoend weerstandsvermogen Bij een dikte van 25 mM. heeft het een draagkracht van ongeveer 500 Kg. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van af 30 Juni tot en met 2 Juli. ONDERTROUWD F. J. Kuiper, stoker en E. C. C. Wiedenhoff. L. Demmendaal, brood bakker en E. Breet. GETROUWDJ. Leveringen G. van Wol- feren. D. Molenaar en J. Esbach. W. G. F. de Ruijter en M. Kruk. A. de Boer en G. F. van MuijdeD. P. van Outeren en M. A. Wit- senburg. J. F. Koster en C. Tinkelenberg. BEVALLEN: A. RanBuisman, z. A. Bur gersKindt, z. G. LochnerBreet, d. A. SwartZwaan, d. P. ArendsLevering, z. ■M. E. SpaanSchipper, d. M. H. Bock Dito, d. J. Gex-ritsenFormer, d. H. J. Ho- ferBaljé, z. OVERLEDEN G. Schonewille—Stuivers, 33 jaar. P. Buis, 72 jaar. D. J. Gorter, 11 jaar. T. M. J. Weerenbeck, 4 jaar. Een leven loos .aangegeven. gedurende de maand Juni. GEBORENPieter, z. v. Jan Tijsen en Maartje Bakker. Jan, z. v. Jan Dekker en Pietertje Koster. Martinus, z. v. Maarten Kok en Maartje Bais. Nanning, z. v. Paulus Kaan en Grietje Lont. Geertje, d. v. Teeuwis Visser en Grietje Lont. ONDERTROUWDJan Sluis en Maartje de Vries. Bertus Wiegman en Maartje Scheltus. Pieter Visser en Maartje Bakkor. GEHUWD: Gerrit ten Bokkel en Geertje iegman. Simon Veerdig en Antje Kooij. Jan Kool en Trijntje Mulder. Jan Sluis en Maartje de Vries. OVERLEDENGerrit Sprenkeling, 13 md. Maartje de Haan, 7 jaren. Meyert Minnes, 83 jaren. Tryntje Vroone, 5 weken. Aafje Duynker, 14 maanden. Neeltje Dijkshoorn, 27 jaren. Heldersche Moppen. Onze dienstboden HeerJe brengt me nu pas het Vlie gend Blaadje,dat is toch al een uur geleden gebracht Dienstbode: Maar, mijnheer, ik kan al die advertentiën toch niet op de trappen lezen o Op het kantoor. Patroon (tot een nieuw benoemden bediende). Ge kunt toch zeker met een Franschman een gesprek voeren Bediende. «Zeker, mynheer, als hij maar Hollandsch spreekt." Wat een levendigheid langs de straten, wanneer Juli nadert of reeds begonnen is. De gewone kalmte in onze goede veste schijnt dan plaats te maken voor een buitengewone opgewondheid, en wel in de eerste plaats onder de //lieve jeugd". Tal van vaartuigen van allerlei vorm naderen Hollands noordpunt, als eenmaal de schepen der Noorsche Vikings, maar gelukkig met meer vreedzame bedoe lingen. Zo voeren eenvoudig tenten en goe deren aan, die op onze kermis gebruikt moeten worden. Weldra verryzen tenten en kramen als door een tooverslag, waarbij men van alle kanten de hamerslagen vroolyk hoort weer klinken. Eindelijk is dat alles klaar; de pakkisten zyn ontladen en de kraam is opgesteld. De tenten voor schouwburgen en andere vertoo ningen zyn gereed, uitwendig tenminste, en de draaimolens zyn in orde gebracht. Toch blijft de boel hermetisch gesloten en een dichte sluier, in de gedaante van een stuk zeildoek, onttrekt al de veronderstelde hoerlykheden aan 't begeerig oog der genoemde //lieve jeugd", die tijd genoeg heeft om te bewonderen, daar de groote vacantie is ingegaan. Ook menschen van rijperen leeftijd zijn niet geheel vrij van nieuwsgierigheid en grijpen begeerig naar de plaatselijke couranten om daaruit 't een en ander gewaar te worden van 't genot, dat in de naaste toekomst ligt. Daar begon gisterenmorgen de klok te lui den om den volke te verkondigen, dat de jaarmarkt was geopend en de feest week een aanvang had genomen. Op dat //Cesamé opent u!" vielen alle be kleedsels weg en werden de heerlykheden aan onze blikken prijs gegeven. Zag men veel nieuws? Dat hangt er van af wie die men is. Voor menschen van ze keren leeftijd zeggen we neenmaar voor de jeugd volmondig ja. Verplaats u maar eens in gedachte in uwe kinderjaren, dan zijn we overtuigd, dat ge ons gelijk geeft. Als gewoonlijk willen we eens met elk ander een kort overzicht nemen van hetgeen de kermis ons dit jaar aanbiedt. Liefhebbers van 'ttooneel kunnen tevreden zijn, want er zyn tbans drie schouwburgen. Eerst noemen we, die van den heer Van Lier, op 't Nieuwe Kerkplein, 't Hollandsch Too- neelgezelschap, dat ons menigen aangenamen winteravond heeft verschaft, is hier ter plaatse gunstig bekend en behoeft daarom geen verdere aanprijzing, 't Repertoire wordt geopend met //Pension Scholier" en «Oom //Braesig", reeds vroeger door ons gunstig beoordeeld en daar door voor hen, die de opvoering nog niet heb ben bijgewoond, zeer aan te bevelen. De schouwburg van de directie Blaaser en Verhagen, voor Tivoli, doet zich, omringd door een krans van frisch zomergroen, goed voor. Voor de eerste twee avonden zijn op 't programma aangekondigd do bekende tooneel- stukken //Marianne" en Dokter Klaus'\ die bij opvoering steeds een goeden toeloop hebben. De beer W. Hart, die bij vroegere bezoeken steeds veel publiek wist te trekken, staat nu met zijne welingerichte tent bij 't begin der Spoorstraat. De opvoering van 't Hollandsch tooneelstuk »Annetje en Jan" of //de Judas van 't eiland Marken", werd met aandacht door 't opge komen publiek gevolgd, terwyl 't Waterballet, in navolging van Carré, grooten by val genoot. De opvoering van //Sequah", hedenavond, be wijst dat de directeur van de omstandigheden party weet te trekken. 't Café Chautant, tegenwoordig geen onbe langrijk deel der kermisvermakelijkheden, heeft ook hier en daar zijn zetel opgeslagen. De heer G. Stroober, dié steeds met wat eds op dat gebied voor den dag of liever voor 't voetlicht komt, heeft ook dit jaar ge zorgd, dat hij zijnrenommee weet op te houden. 't Gaf Zondagavond, bij de opening al een volle zaal. Men behoeft zich niet te vervelen, want de pauzen zijn niet noemenswaardig, 't Groot succes van den dag is hier wla troupe Isolano". De stoutmoedigheid, vlugheid en kracht van deze wielrijders, moet men gezien hebben, om er zich een denkbeeld van te maken. Een vroolyk nummer vormen de werkzaam heden van les frères Cresendos, die als mu- sicale clowns mot electriciteit werken, iets dat op de kermis alhier voor 't eerst te zien is. De heer Chr. Jigg, heeft 't met zyne dres suur van dieren vor gebrachtniet alleen honden, maar geiten en zelfs ganzen gehoor zamen zijne bevelen. Dit nommer zal steeds groote aantrekkelijkheid hebben. Een woord van lof hebben we gaarne over voor de werkzaamheden van Brothers Mellun, haud-balancer8, den jongleur Paulo en miss Milly, sylophon-virtuose. De karakterkomiek De Haas weet't publiek steeds door zyne geestige voordrachten aan genaam bezig te houden. 'tDebut alhier van madlle Dublainville, als chanteuse-exentrique, is goed geslaagd. Haar optreden heeft haar succes verzekerd. De overige leden van 't gezelschap werken mede tot een goed geheel. In Grand Café Central begonnen de voor stellingen door 't Concert-Varié-Gezelsch-p, onder directie van den hr. Nieuwenhuijzen, reed3 Zaterdagavond. Als karakter-komiek toonde de directeur zich ook nu weder uit stekend op zijne plaats. Trio Cromwel voert zeer aardige nummers uit, waarbij 't mede werkend knaapje niet 't minst de aandacht trekt. Over den zang kan men in 't algemeen tevreden zijn. Ook zal hedenavond in het Café Central optreden de ongeëvenaarde improvisator, snel- teekenaar en piano-humorist, do beroemde heer Fernand Declisseur. De hier zoo gunstig bekende komiek de heer Strous, bij dit gezelschap geëngageerd, weet ook nu weder de lachspieren der bezoekers in beweging te brengen. Nog zal de beroemde komiek Cretienni deze week in Café Central optreden. We vertrouwen dat dit gezelschap wel bezoek zal weten te trekken. Als een aardige kermisvermakelykheid vin den we op 't Havenplein oen Doolhof geplaatst naast twee stoomdraaimolens. 't Is lang geleden dat we hier een circus of paardenspel zagen, en toch behoort dat op de kermis thuis. Thans vinden we /,'t Circus Beige" van de heeren Fernando en Henrotte op den Polder weg bij de Koningstraat, 'tUitgebreid pro gramma belooft veel, en daar we een derge lijke uitspanning lang moesten missen, durven we voorspellen dat de toeloop groot zal zijn. Op 't Westplein vinden we 't Cagliostro- Theater Alber Bascb. Deze direetie weet 'tden bezoekers voortdurend zoo aangenaam te maken, dat menigeen van oordeel is niet recht kermis gehouden te hebben, wanneer hij daar geen bezoek heeft gebracht. Kunnen we in 't algemeen een woord van lof over hebben voor de werkzaamheden, daar in groote ver scheidenheid verricht, in 't bijzonder wyzen we op de allerliefste pantomime «Asschepoes- ter«. Een Anatomisch Museum, dat aldaar ook gevonden wordt, onder directie van den hr. Consael, is minder een zaak voor't algemeen, maar wordt gewoonlijk gaarne bezocht door menschen van meerdere ontwikkeling. Hier is veel te zien, waartoe men anders geen gele genheid heeft. Dit jaar hebben we op 't Molenplein weder de voorstelling van n Magneta,« dat door elkeen groot of klein kan worden bezocht. De vertooning wekt inderdaad de verbazing op en laat aangename indrukken na.- Op dezelfde wijze schijnt de vertooning van Daphe, directie C. Gorter, plaats te hebben in een tent op't reeds genoemde Westplein. Als een natuurwonder wordt op 't Molen plein in een tent aan 't publiek vertoond een vrouw met een baard om de kin, dien een sappeur haar zou benijden. Een kermis zonder gelegenheid tot dansen zou niet naar den eisch zijn, daarom willen we ook wijzen op de 11 Meter breede zaal van //Musis Sacrum, die daartoe een ruim veld aanbiedt, terwijl de muziek algemeen wordt geroemd, waarom de zaal niet alleen door onze plaatsgenooten, maar ook door vreem delingen druk zal worden bezocht die hier de feest week vertoeven. Nu we van een fraaie zaal en goede dans muziek spreken mogen we 't Casino van den hoer M. P. Polak niet voorbijgaan. De ruime luchtige zaal lokt- tot een bezoek uit, daar de hr. Polak 't publiek stee ds aangenaam weet bezig te houden. Wannear danslustigen, die op 't Westplein t kermisvermaak genieten, niet zoo ver willen loopen, behoeven ze maar binnen te treden "t Heldersche Veerhuis waar voor goede muziek is gezorgd. Voor hen die zich wat willen restaureeren, heeft de hr. Ten Hacken, Molenplein, een goede gelegenheid opengesteld. Bij 't wandelen laags de kramen ontmoe ten we meer dan een oude bekende, die ons ook nu niet vergeten heeft. Eerstens valt ons in 't oog de sierlyke étalage van Gebrs. Bonnier, die galanteriën, byouterien enz. tot verschillende prijzen heeft uitgestald. De nestor onzer kermisbezoekers is zonder twijfel de hoogbejaarde Dirk Visser van Pur- merend. Nog ziet men hem tot laat in den nacht iedcren avond bezig zijn heerlyke pro ducten, als metworst, gerookte paling en zalm te verkoopen, versnaperingen dte ongetwyfeld menigen kermisganger hoogst welkom zullen zijn. Mede is van die artikelen goed voorzien onze vroegere plaatsgenoot J. Selderbeek, ter wijl wat 't artikel paling betreft Balm en Zonen ook kunnen wedijveren. Wc zien dit jaar weder Bonkamp met zyne lekkere wafelen op zijn oude standplaats, ter wyl de wed. H. van Rijken en H. van der Kam ons ook deze kermis hun smakelyk gebak aanbieden. De wed. Haak, ook een oude bekende, tracht als gewoonlijk door een dichterlijke ontboeze ming koopers voor hare smakelijde artikelen le lokkon. Dat de kermis begonnen is, wojdt ons ieder oogeublik herinnerd door de min of meer welluidende mnziek, waarop onze ooren al vergast worden, als by menigeen de oogen pas opengaan. Gelukkig duurt dat muzikale genot maar een week en daarom is 't wel uit te houden. 't Zou niet onaardig zyn en zeker veel pu bliek trekken, wanneer den laatsten dag al de verschillende muzikanten op 't Haven plein werden verzameld om daar een half uurtje een concert te geven, waarbij eeu prijs werd uit geloofd aan hen, die 'boven 't ensemble uit zich konden laten hooren, en een voor hom of hen, die 't langst konden volhouden. Maar badinage ter zijde. We wenschen dat de feestvierenden zich mogen amuseeren en ieder die daartoe medewerkt goede zaken mogen maken alsmede dat de kermis moge opgeluis terd worden door prachtig zomerweer. Onder de vermakelijkheden der kermisweek

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1