't Vliegend Blaadje. VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL, No 2024. Zaterdag 9 Juli 1892. Twintigste Jaargang. Bureau: Zuidstraai. Telefoonn0. 42. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. Programma van het 9de Zomer-Concert, BLANCA's GEHEIM. KLEINE COURANT Abonnement p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad f 1,12*. Afzonderlijke nummers2 Cent. Bureaux: SPOORSTRAAT an ZUIDSTRAAT. Advortentl6n Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Zondag Opkomst der Zon 3 u. 51 m. Onderg. 8 u. 18 m. JULI, Hooimaand, 31 dagen. Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 10 11 12 13 14 15 16 Volle Maan. HELDER, 8 Juli 1892. Gelijk reeds vroeger door ons is ver meld, zal de jaarlijksche algerneene verga dering der onderwijzers en onderwijzeressen in het arrondissement Helder, onder voor zitterschap van den schoolopziener, den heer Mr. M. Büchner, op Maandag 25 dezer in 't lokaal Tivoli alhier plaats heb ben. 't Programma voor deze vergadering, dezer dagen aan de leden verzonden, bevat aan't hoofd de jaartallen 1842 en 1892, en duidt daardoor aan dat het 50jarig bestaan der onderwijzers-bijeenkomsten in dit deel der provincie in deze vergadering zal worden gevierd. De feestrede zal door den heer P. Uurbanus gehouden worden. Een zestal zangnummers zal door een koor, onder de leiding van den heer W. Kuijk, worden uitgevoerden door den heer W. Kloeke, van Schagen, zal de bespreking worden ingeleid van 't onderwerp: Holland's Noor derkwartier. Na de sluiting der ver gadering zal in den tuin van Tivoli een Matinee Musicale worden gegeven door de kapel van 't Stafmuziekkorps der Kon. Ne- derlandsche Marine, onder directie van den heer L. A. Schouten. Naar wij vernemen, zijn Burgemeester en Wethouders dezer gemeente en de leden der Commissie van Toezicht op 't Lager Onderwijs alhier tot bijwoning van deze vergadering uitgenoodigd. In de zitting der Provinciale Staten van Noord-flolland van Dinsdag jl., is be sloten tot niet toelating van den heer C. A. Beukenkamp, als lid der Staten voor het hoofdkiesdistrict Helder, op grond dat de bij herstemming gekozene bij het depoil- lement van de vrije verkiezing, voorzitter van het stembureau was. Het bouwen eener boerenplaats aan de Groote Keeten onder Callantsoog, voor den heer Vader, is gegund aan den laagsten inschrijver, den heer C. Ruig alhier, voor f8140. Elk jaar op den 5en Juli begeven vele leden van de Onderofficiers-vereeniging Admiraal de Ruiter", zich naar de be graafplaats te Huisduinen, om een bezoek te brengen aan het monument, gesticht naar aanleiding der ramp van den monitor Adder". Dan worden de linten der krans vernieuwd en de gebeurtenis herdacht, ook nu had deze plechtigheid jl. Dinsdag weder plaats en sprak de voorzitter van Admi raal de Rugter" een gevoelvol woord om de omgekomen makkers te gedenken. Ged. Staten van Noordholland stellen voor den heer A. D. Zur Mühlen alhier, ten behoeve van een geregelden stoomboot- dienst tusschen Harlingen en Terschelling en van een daarmede in verbinding st aan- den schuitendienst op Vlieland, voor 5 jaar, aanvangende 1 Juli 1893 een jaarlijksche subsidie van f 4000 te verleenen. Maandag heeft de heer E., wonende op den huize »Elze" onder Gorssel, het ongeluk gehad, in de gemeente Warnsveld, van een nieuw jong paard, dat hij bereed, te vallen, met het gevolg dat hij den hals brak en aan de gevolgen overleed. Omtrent den moord op het dienst meisje van den heer Viotta, te Amsterdam, is nog niets bekend, en te Gouda zoekt men ook nog altijd naar den moordenaar van de burgerjuffrouw, terwijl men van den moord op de boerin in Friesland, nu circa een jaar geleden, zelfs niet meer spreekt Naar men meedeelt, stelt een inge zetene van Huizen zich voor, in het laatst van dezen zomer op de Zuiderzee een proef te nemen met een boot, »De Vlinder" genaamd, waarvan de wijze van voortbewe ging tot dusver nog zgn geheim is. Alleen weet men ons reeds te melden dat men het water van binnen door »De Vlinder" heen ziet slaan, en dat twee matrozen de bewegende kracht zgn. »Nous verrons." Stelling van Amsterdam De heer Henry Tindal heeft in een adres aan de Twee^p Kamer betoogd, dat de stelling van Amsterdam, zooals zij is ontworpen en wordt gemaakt, volkomen onhoudbaar is bij een vijandelijken aanval, tenzij men weder wil aannemen dat een vijand, haar aanvallende, niets dan fouten zal begaan. Zelfs een uiterst bekwaam bevelhebber zal haar, onder gunstige om standigheden, niet langer dan vijf a zes dagen met goed gevolg kunnen verdedigen. Adressant stelt daarom voor, dat de Regeering in deze het advies verzoeke van den beroemdsten vestingbouwkundige, den Belgischen generaal Brialmont of, mocht men het oordeel van een ander deskun dige verkiezen, dan een ander, onder ver klaring dat hij (Tindal) bereid is, destel ling die thans gemaakt wordt, te bewon deren, als in geheel Europa één enkel deskundige te vinden is, die haar niet be paald onzinnig acht. Op de Lijnmarkt te Utrecht had Maandagmiddag een oploopje plaats, ver oorzaakt door het gegil van een buiten meisje, dat door een heer werd vastgehou den en zich te vergeefs uit diens handen trachtte los te rukken. Zooals het meestal gaat, waren er ook hier weder enkele lieden, die, zonder ei genlijk te weten wat er gaande was, ter stond de partij voor het meisje opnamen en op hoogen toon van dien heer vor derden, dat hij haar onmiddellijk zoude loslaten. Daar deze hieraan echter niet verkoos te voldoen, had men wellicht tot geweld zgn toevlucht genomen, indien niet juist een politieagent ter plaatse was versche nen, aan wien de heer nu mededeelde, dat hij te Vreeland woonde en dat het meisje, na korten tijd bij hem te hebben gediend, heimelijk haar dienst had verlaten, eenige goederen, waaronder een paar nieuwe laarzen van zijne vrouw, wederrechtelijk medenemende. Hoewel het meisje aanvankelijk alle schuld ontkende, mocht dit haar, althans wat de laarsjes betrof, niet baten, daar deze aan hare voeten werden bevonden. Na deze informatie trok het publiek zich terug en bepaalde er zich toe, haar in optocht naar het politiebureau te bege leiden. Brannö, 2 Juli. Het Nederl. schip »A. R. Falck,« kapt. Rugg, van Hernö- sand naar Nieuwediep, is wegens ziekte onder de equipage te Rföfjord binnenge- loopen. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam spannen zich blgkbaar in om de Handelskade daar ter stede zooveel mogelijk in goeden toestand te brengen. Behalve de zes hydraulische kranen, die er pas zgn bijgekomen, vragen zij mach tiging om nog een halve ton voor 5 andere kranen uit te geven, waardoor het geheele getal kranen op 23 zal worden gebracht. B. en W. achten deze vermeerdering wensehelijk met het oog op de toenemende exploitatie der Handelskade. Bg Kon. besl. is Mr. E. N. Rahusen opnieuw benoemd tot voorzitter van het College voor de Zeevisschergen. De hoofdinspecteur van politie (bureau Willemspoort) te Amsterdam ver zoekt inlichtingen omtrent twee personen, wier lijken in den nacht van Maandag op Dinsdag te half twaalf uit de Haarlem mervaart zgn opgehaalddat van een man ongeveer 28 jaar oud, lang 1.75 meter, zwaar gebouwd, haar en wenkbrauwen blond, aangezicht smal, met kneveltje, ge kleed in colbert, vest en broek van don kere stof, blauw laken pet, marine model, bottines, bombazijn onderbroek, wit katoe nen hemd en geruit flanellen boezeroen, alles ongemerktop hem zijn gevonden een witte zakdoek en een zwart lederen portemonnaie met 17Ys cent. Het tweede lijk is dat van een vrouw, ongeveer 25 a 28 jaar oud, lang 1.55 M., tenger, haar donkerblond, aangezicht smal, neus spits, gekleed in donkeren regenmantel, zwarte japon met witte stippen, zwarten stroohoed met zwart lint, veeren en fluweel, wit katoenen hemd, rok en broek van Amers foort en een bruine rok met donkere stree- pen, roode kousen, chevreau lederen pan toffels met strikjes, corset met bruine streepenop haar vond men een witten zakdoek met donkeren rand, 2 gouden oorknopjes, ovaalvormig met zwarten steen, een zwart beenen broche, 2 gouden ringen met steentjes en een gladden zilveren ring. Volgens mededeeling van een voorbij ganger moet bij dit ongeval aan zelfmoord gedacht worden. Hg zag de beide jonge lieden op het punt van te verdrinken en deed pogingen tot reddingde man sloeg echter de hand terug, die hg naar de zinkende vrouw uitstrekteonmiddellijk daarna verdwenen beide in de diepte. Men zegt nog, dat op het lijk van den man een retourkaartje Haarlem Amsterdam is gevonden, zoodat het ver moeden voor de hand ligt, dat hg te Haar lem thuis behoort. Uit het rapport der politie blijkt, dat spoedig agenten met dreggen ter plaatse waren en de lijken eenige oogenblikken later ophaalden, en dat door een genees heer de dood werd geconstateerd. De lijken werden naar de Westerbe graafplaats overgebracht. Zaterdagochtend werd door een ploeg arbeiders, die te Kudelstaart bg Aalsmeer werkzaam waren aan den inundatiedgk door den Leymeerpolder naar Uithoorn, een steenen pot gevonden, ten deele ge vuld met oude gouden munten. Hoewel enkele er van reeds in andere handen waren overgegaan, werden zg, toen het bekend werd dat het Rijk als uitvoerder van het werk er recht op had, alle ter hand gesteld aan den heer P. Kleyn- huis, kapitein der genie, onder wiens toe zicht de verdedigingswerken worden ge maakt. De munten zgn van verschillende grootte: sommige zoo groot als een Rijksdaalder, andere als een tienstuiversstuk. Enkele dragen het jaartal 1460. Zg zijn alle ongeschonden en blinken alsof zg nieuw waren. Zaterdagnacht bracht een verliefd paartje de Lambertusstraat te Kralingen in rep en roer. Nadat men haar had mede gedeeld, dat haar minnaar er nog een an der meisje op na hield, wonende in de Lambertusstraat, begaf zij zich Zaterdag avond laat daarheen, verstopte zich op aanwijzing van een paar vrouwen in een poort, en toen zg haren minnaar vroolijk keuvelende met zgn tweede meisje hoorde aankomen, sprong zg plotseling uit haren schuilhoek en sloeg er toen dapper op los, tengevolge waarvan het minnende paar met eenige bekomen bloedende wonden het hazepad moest kiezen. Uitgeput zakte zg daarna ineen, en langen tgd kostte het eer men haar tot bewustzijn had gebracht. De Russische grootvorst Wladimir Alexandrowitz, een broeder des keizers, heeft dezer dagen op een inspectiereis een ernstig ongeluk gekregen. Hg reisde per spoor in het gouvernement Nowgorod en reed juist het station Tcherspoaitz binnen, toen het portier van den salonwagen open gingde grootvorst, die er zeker tegen ge leund had, viel op het perron. Bewuste loos werd hij door zgn bedienden opgeno men het bloed stroomde hem over het gezicht. De geneesheeren bevonden dat de grootvorst, behalve verscheiden hoofdwon den, ernstige ontwrichtingen had aan een arm en een been, zoodat de reis niet kon worden voortgezet. Te Kleef is Maandag voor de recht bank van gezworenen het rechtsgeding aangevangen tegen den joodschen slachter Buschhof, naar aanleiding van den te Xanten gepleegden moord. Niet minder dan 117 getuigen zgn gedagvaard, van wie 99 tegen en 18 voor den beklaagde. Deze ontkent ten stelligste alle schuld. Naar de voorzitter aan de jury deed opmerken, komt in de akte van beschuldiging als aanleiding tot den moord alleen voor, dat Buschhoff zich op den knaap heeft willen wreken, omdat deze een grafsteen had be- sshadigd. De procureur-generaal zeide, dat de opgave van den beschuldigde over zijn oponthoud gedurende den dag waarop de moord gepleegd werd, overeenkomt met de verklaringen der getuigen. Dinsdagnamiddag werd in het proces Buschhof als getuige gehoord de staatsbur ger hoogleeraar in de Semitische talen, Noeldeke. Deze verklaarde dat noch in den Talmud, noch in eenig ander Joodseh wetboek iets te vinden is, waardoor de ritueele moord van kinderen wordt voorgeschreven. Het is, zoo verklaarde de hoogleeraar, lichtzinnig telkens weder te beweren dat de Joden menschenbloed gebruiken, daar de Joodsche godsdienst het gebruik van die renbloed in het algemeen zoo streng mo gelijk verbiedt. De Berlgners hebben Zondag voor het eerst Zondagsrust" gesmaakt, volgens de nieuwe, strenge verordeningen. Het sluiten van alle winkels tot de sigaren winkels toe veroorzaakte echter nogal wat last en het zal zeker wel eenigen tgd duren voor de burgers der Duitsche hoofd stad aan die meerdere rust hunner mede burgers gewend zgn. Een baanwachter te Temesour wilde onlangs op een dollen hond schietenmaar hg struikelde onder het schieten; de ko gel doorboorde het hart van zgn löjarige dochter en bracht zgn andere dochter een doodelgke wond aan den hals toe. op ZONDAG 10 JULI 1892, 's middags 2l/4 uur. 1. yAllemal fesch," Humormarsch, Th. Mi- chaelis. 2. Ouverture«Die Zigeunerin", E. Balfe. 3. a. Pélérin et Fantaisieb. Pêcheur Napolitain et Napolitaine, sur le Bal Costumé de A. Rubinstein. 4. Grande Fantaisie sur '1 opéra >Robert le Diable*, Giacomo Meijer- beer. PAUZE. 5. Ouverture zum Zauberspiel »Die Ihrfahrt urn 's Gluck", Franz Suppé. 6. Potpourri de 1' operette»La Mascotte", Ed- mund Audran. 7. Angelo," Walzer aus «Ein Pfingsten in Florenz,* Alphons Czibulka. BEWERKT DO OR AMO. EERSTE DEEL. I. Over de fraaie, zachte tapijten, de mollige divans en de met atlas overtrokken kussens, langs de vensters en de damasten portières, speelde het schijnsel van het vuur in den haard, dat ook de fraaie, maar sombere gelaatstrek ken verlichtte van een jongedame, die voort durend in den gloed staarde. Het was in Augustus, den 29sten, en deze dag zou in haar geheugen gegriffeld worden. Het mocht koud of heet weer zijn, Januari of Juli, altgd gaven de massieve muren van het slot een ijzige koelte af. Het was dus natuurlijk, dat jaar uit jaar in en dus ook nu in den haard brandde, die thans met zgn licht het schoone gelaat bestraalde van Blanca, de meesteres van het slot. Het slot »Northminster" was het grootste, oudste en prachtigste gebouw in Chethire en daarvan was die slanke, zwartharige Blanca de gebiedster. Sedert haar zestiende jaar was zg verloofd met graaf Victor Norton. Het huwelgk zou in het begin der volgende maand gesloten worden en Blanca was vervuld met toewijdende liefde voor den graaf. Welk een schoone toekomst ging zg tegemoet! En toch, terwijl buiten de avond viel, stond zij opgewonden, in spanning te peinzen en haar lippen klemden zich voortdurend vas ter op elkaar. Blanca had zwart haar en een donkere tint. Als zij boos was, plaagde haar neef haar dikwgls met haar »een kleine Mu lattin* te noemen. Haar groote schitterende oogen schenen dan vuur te schieten. Haar moe der was een Castiliaansche geweestvan haar had zij die donkere oogen en dat warme, harts tochtelijke temperament geërfd. Zg was in Oud-Ca8tiliê geboren. Toen zg tien jaar oud was, stierf ook haar vader en nu trok zg naar het slot «Northmin- ster,* om daar op het stamgoed van haar voor vaderen te regeeren en te heerschen. Zg kwam niet alleen. Een groote knaap van omstreeks 12 jaar, donker van uitzicht, vurig, als zij, en verrukkelijk schoon, kwam met haar mee. Het was haar eenigen broeder, Juan geheeten en een satanskind sedert zgn geboorte. Hij bleef echter slechts korten tijd op het slothij verdween plotseling en nie mand had sedert dien tgd iets van hem ver nomen. In vroolgke buien noemde haar neef haar de //Moorsche prinses,* en die naam paste haar bgzonder. Er lag een groote bekoorlijk heid in haar voorkomen, terwijl zij daar in een schitterend zijden kleed, met een fonke lende diamant in het haar, voor den haard stond zg was waarlgk schoon en hare houding was koninklijk. Het was overal in het groote gebouw zoo stil als in een graf. De wind was opgestoken en de regen sloeg tegen de vensterruiten andere geluiden hoorde men niet. Daar sloeg de pendule zeven uur. Bijna een uur had zg daar, in haar gedachten verdiept, gestaan, nu keek zij op en haar oogen fonkel den huiveringwekkend. «Zeven uur,« sprak zij met gedempte stem, «en om zes uur zou hg reeds hier zgn. Als hij mg misleid had en ten slotte in het geheel niet kwam Zg kon niet langer rustig big ven. Met Spaansche bevalligheid liep zg naar het venster, sloeg de gordijnen een weinig open en keek onderzoekend naar buiten in de duisternis. Er was niets te zien dan de donkere stammen der boomen, niets te hooren dan het gehuil van den storm en het kletteren van den regen. Zg sloeg de gordijnen weer dicht en keerde naar den haard terug. «Zou hg het durven wagen mij teleur te stellen?" mompelde zij. »Zou hg durven weg- big ven Boven den schoorsteenmantel hingen twee portretten, die zij bg deze woorden aankeek. Het een stelde een zacht, üjn besneden vrou wenhoofd voor, het ander het lachend gelaat van een blonden knaap met blauwe oogen. Die oogen keken zoo openhartig en vriendelijk om die roode lippen lag zoo'n liefelijk lachende trek, dat ieder zich tot dit kind moest aange trokken voelen. Dat waren de portretten van graaf Victor Norton en zijne overleden moeder. Met de blikken op het portret der vrouw gericht, sprak zg hartstochtelg k Gehoorzamend aan uw laatsten wil, beloofde hg aan uw sterfbed op zgn knieën, dat hg mg altijd zou beminnen en beschermen Ik raad hemniet met deze belofte te spelen mij niet te verbitteren," en dreigend hief zg de hand op. Bijna op datzelfde oogenblik klonk een ander geluid tusschen het gieren van den wind, een geluid, waarnaar zg zoo lang reeds gewacht had, het ratelen van een naderend rgtuig. Eén slechts kon het zgn, die zoo laat nog en in zulk slecht weer naar het slot «North- minster" kwam en die één was de aan staande gebieder. Zoo opgewonden zij zooeven nog was, zoo koel en rustig wachte zg nu Blanca's eer ste liefdeZg had zoo naar zgn warmen hand druk, naar het aanschouwen van zgn gelaat, naar het geluid van zgn stem verlangd in deze laatste, troostelooze maanden. En nu was hij daar Zij hoorde de groote poort openen en weer dichtslaanzg hoorde in de marmere gang de voetstappen van den graaf, die zg uit duizend anderen kon herkennen zg hoorde een wel luidende mannenstem en een helderen lach. Hij was gekomen Haar wangen werden lichtrood gekleurd haar oogen kregen een vochtigen glans en zacht bewogen zich haar lippen. Zij deed eene schrede voorwaarts en vergeten waren booze gedachten, die haar zoo pas nog gekweld hadden. Zg beminde en de min vervulde geheel haar hart. Met vaste hand werd de deur geopend en lachend stond graaf Victor Norton voor haar ■Lieve Blanca?" Hg naderde haar, sloeg zgn arm om haar schouders en drukte een kus op haar gloeiende wangen. Lieve nicht, ik ben recht in mgn schik je weer te zien en nog wel zoo mooi als nooit te voren. Och, waren alle vrouwen toch ge schapen als prinsessen in purperroode zgde als lichte rozen Achteloos nam hg plaats in een leuning stoel bg den haard en warmde zgn voeten. «Ik kom een uur te laat hè Maar 't was mgn schuld niet, de trein had vertraging. Het is de heele week al zulk ellendig weerzei hg en pookte in het vuur, dat opflikkerde en zgn fljn besneden gelaat helder verlichtte. Het was nu duidelgk te zien, hoe goed hg nog op zgn portret geleek. Blanca had zich onmerkbaar van haar neef verwgderd. Het schoone rood van haar wangen was vervlogen de harde, booze uitdrukking keerde op haar gelaat terug. Die koele onverschillige omhel zing had haar de oogen geopend. Hg keek niet naar haar, doch naar het vuur en hg sprak haastig, als bezielde hem een inwendige onrust. Zgn gelaat had, ondanks zgn knevels, iets vrouwelijks, iets weeks. Terwgl hg met de vingers met zgn horlogeketting speelde, zwierven zgn blikken van het eene voorwerp naar het andere. En aan dezen man was Blanca's lot toevertrouwd (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1