't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No 2027. Woensdag 20 Jnli 1892. Twintigste Jaargang. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEBKHOUT Co., te Helder. NIEUWSTIJDINGEN. Bureau: Zuidstraat, Telefoonn0. 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 36: ATDomiemexit p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad f 1,12®. Afzonderlijke nummers2 Cent. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentlön Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 19 Juli 1892. Het gedeelte van de vroegere sloot langs het plantsoen bij het Spoorwegstation, tusschen het Hótel Bellevue en het terrein van den heer Buijs, werd dezer dagen van een riool voorzien j en verder gedempt. Menige klacht over den toestand van dat gedeelte sloot werd herhaaldelijk, ook door ons, geuit. Wo verheu gen ons daarom, dat de aanleiding tot die klachten nu is weggenomen. Nog een paar slooten, die voor de gezond heid der bevolking nadeelig zijn te achten, zullen, naar men ons verzekert, weldra worden opgeruimd, 't Is die aan den Stationsweg achter de erven van de 1ste Koningstraat en die achter het erf van de pastorie der R. K. gemeente alhier. Voor do demping van eerstgenoemde sloot is door de gezamenlijke eigenaars der belendende perceelen in de ge noemde straat de toestemming gevraagd van den Minister vau Waterstaat, Handel en Nij verheid. Laatstgenoemde modderpoel zal van wege het Gemeentebestuur van een riool voor zien en gedempt worden. 't Verdient aanbeveling, vooral aan hen, die niet in de onmiddellijke nabjjheid der nieuwe bebouwing wonen, om van tijd tot tijd eens een kijkje te nemen in den omtrek van den Parallelweg en de Sluisdijkstraat alhier, waar men bezig is een geheel nieuwe wijk der gemeente te stichten. Maakten tot voor enkele jaren de Keizerstraat en de gedeelte lijk volbouwde Gravenstraat de eenige bebou wing uit in dat deel der gemeente nu zjjn daar op vroegere weilanden tal van woningen bjjgebouwd, en als 't zoo voortgaat is het te voorzien, dat de Sluisdijkstraat een hoofdstraat zal worden, gemeenschap hebbende met een aantal behoorlijk geplaveide wegen, alle volge bouwd. 't Loont de moeite, om daar nu en dan eens een bezoek te brengen en de belang- rijke uitbreiding gade te slaan. De heer P. W. Akkerman, onder wijzer te 's Gravenhage, vroeger alhier, heeft in de vorige week met gunstig ge volg het examen voor de hoofdacte afge- legd. In de vergadering van het departement Helder der Maatschappij tot Nut van 't Alge-' meen, jl. Vrijdag gehouden, werd de rekening en verantwoording des Penningmeesters over 1891/92, na onderzoek goedgekeurd en vast gesteld, en werd kennis genomen van het gunstig luidend verslag, ingezonden door Be- stuurderen der Industrie-school, omtrent den cursus in 't afgeloopen winter-halfjaar. Als lid van het Bestuur dezor instelling werd herkozen de heer J. Sevenhujjsen. Herkozen werden mede als leden van 't Bestuur van het depar tement de heeren J. G. R. Vos en G. E. Bron, laatstgenoemde tevens als Voorzitter. De heeren G. E. Kloosterhuis en A. Klik werden her benoemd als leden van de Directie der Spaar bank. Laatstgenoemde vond echter reden om die herbenoeming niet te aanvaarden. Naar aanleiding van eene ingekomen missive van Best uurderen der Spaarbank en van 't voor stel tot wijziging van 't Reglement dezer in stelling, had eene langdurige en levendige dis cussie plaats, die de vergadering eerst laat deed eindigen. De Directie der Spaarbank, ge steund door een rechtskundig advies, ontkende het recht, om het reserve-kapitaal tot een ander doel dan ten behoeve dier inrichting aan te wenden. Met het oog op dit advies zal, aldus besloot de vergadering, de opinie van het Hoofdbestuur der Maatschappij gevraagd wor den. Het geamendeerde voorstel, om het Re glement der Spaarbank zoodanig te wijzigen, dat in 't vervolg van sommen boven de f 200 geene rente zal worden gegeven, werd bij meerderheid van stemmen aangenomen. Op deze bepaling zijn echter een paar uitzonde ringen toegelaten. Zjj is niet toepasselyk op de spaarpenningen, ingebracht door Regenten van 't Algemeen Weeshuis alhier, ten behoeve van aldaar verpleegde weezen, en op de gelden, door Besturen van hier bestaande philantro- pische instellingen ingebracht. Van deze som men is het maximum-bedrag, waarvoor rente wordt berekend, evenals tot nog toe f 500. In afwachting van het advies van 't Hoofdbestuur der Maatschappij, zal over dat gedeelte der wijaigings-voorstellen, dat betrekking heeft op het gebruik maken van een deel van het reserve-kapitaal der Spaarbank voor een ander doel, later worden beslist. In onze pantserforten zal een proef worden genomen, om de bezetting in plaats van in kribben in hangmatten te doen Jl. Zaterdag aanvaardde de heer C. E. Uhlenbeck, die den dag te voren zijne func- tiën als commandant van het Koninklyk In stituut der Marine alhier had node rgelegd, zijne nieuwe betrekking van Schout-bij-nacht Directeur en Commandanr der Marine alhier en van Bevelhebber in deze stelling, 's Mor gens werd aan boord van Hr. Ms. wachtschip alhier op de gebruikbljjke wijze de vlag van den afgetreden Vice-admiraal neergehaald en die van den nieuw opgetreden Directeur en Commandant geheschen. Met het geschut werd het voorgeschreven saluut gegeven. De Schout-bij-nacht Uhlenbeck ontving dien dag de hoofd- en verdere officieren der Zeemacht in deze Directie, de hoofd- en verdere offi cieren der Landmacht, en de hoofd- en verdere ambtenaren der Marine. De Vice-Admiraal C. H. Bogaert, die ten gevolge van voortdurende ongesteldheid ontslag uit den dienst heeft gevraagd, bracht ongeveer 31 jaren in 's lands dienst door. Gedurende ruim 2 jaar bekleedde hjj de betrekking van Directeur en Commandant der Marine en van Bevelhebber dezer Stelling. Het heeft voor zeker velen leed gedaan, dat deze algemeen hooggeachte en beminde vlagofficier zoo spoe dig reeds zijne gewichtige betrekking heeft moeten nederleggen. Op de eerstvolgende dagen van deze week zal te Amsterdam het 50-jarig be staan van het Nederlandsch Onderwijzers- Genootschap in de alsdan te houden al- gemeene vergadering gevierd worden. Ver tegenwoordiger van onze plaatselijke af- deeling van 't Genootschap is de heer G. E. Kloosterhuis. Uit de jongste peilingen, welke op last van 's Rijks Waterstaat verricht wor den nabij het Horntje (Texel), waar vele jaren geleden een met zwaren steen be- glooide dijk is weggezonken, is gebleken, dat het ondiepste punt op die plaats 52 decimeter onder den zeespiegel ligt. Deze peiling is bij hoog water gedaan, zoodat met laag water op die plek ongeveer 40 decimeter water staat. Er is een bakenton gelegd boven de steenmassa, teneinde de zeelieden, die met diepgaande schepen va ren, te waarschuwen. De rechtbank te Alkmaar heeft tot 5 maanden gevangenisstraf veroordeeld P. B., te Bovenkarspel, wegens verduistering van goederen in een failliete zaak. Woensdagmiddag halftwee is het stoffelijk overschot der twee laatste slacht offers van het vreeselyk drama, verleden Zaterdag te Ouchy afgespeeld, dat onzer ongelukkige landgenooten Mevrouw Bru- mund en haar zoon den heer van Ouwer- kerk de Vries Brumund op het kerkhof Lasallar, boven Lausanne, ter aarde besteld. De koetsier der familie Brumund bestuur de den eersten lijkwagen. Op het graf is in hun moedertaal door een der Hollanders een laatst vaarwel gezegd aan de onge lukkige landgenooten. Zij rusten naast de lijken der Engelschen, in dezelfde ramp omgekomen, Mrs. Abott en hare twee dochters. Volgens »Het Vaderland" had me vrouw Brumund, die bij de vreeseljjke ramp op het meer van Genève is omgekomen, een kuur gevolgd bij pastoor Kneipp, te Wörishofen Zij deed daarna een reisje door Zwitserland, om vervolgens haar villa te Baden-Baden te gaan betrekken. Haar echtgenoot, de heer Brumund, kwam in 1891 te Cannes ook door een ongeluk kig toeval om het leven. De paarden van zijn rijtuig gingen toen op hol, tengevolge waarvan 't omsloeg, 't geen den dood van den heer Brumund veroorzaakte. Volgens de »N. Rott. Ct." hebben ook de oud-gezagvoerders J. W. Rovers, inspecteurs van het bureau »Veritas« al hier, en J. F. Graadt van Roggen, oud gezagvoerder der stoomvaartmaatschappij ^Nederland", ridder van de orde van den Nederlandschen Leeuw, aan H.M. de Ko ningin-Regentes voor kapitein Bakker een adres om gratie verzonden. Woensdag zouden zij een bezoek gebracht hebben aan den minister van justitie, en voor hem het verzoek om gratie voor kapitein Bakker met warmte hebben bepleit. Bij vonnis der rechtbank te Amster dam, dd. 15 Juli, werd notaris Bonnerman, beklaagd van verduistering en valschheid in geschriften in zijn qualiteit van notaris gepleegd, veroordeeld tot een gevangenis straf van twee jaren, zonder aftrek der preventieve hechtenis. Opening van het Merwedekanaal De plannen voor de feestelijke opening van het Merwedekanaal beginnen meer en meer vasten vorm aan te nemen. Volgens het ontwerp-programma zal op den voor Amsterdam zoo gewichtigen feest' dag, des ochtends te 11 uur een flotille stoomschepen den tocht door het kanaal aanvangen. Naar 'men zich vleit, zullen op de eerste boot ook onze Koninginnen .ats nemen, die daartoe des ochtends van Soestdijk naar Amsterdam zullen over komen. De tocht wordt tot Vrees wijk voortge zet, waar wellicht door de jeugdige Ko ningin ter herinnering aan den tocht een gedenksteen zal worden geplaatst. Volgens het verslag der Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij over 1891 was de totaal-generale opbrengst van eenige sta tions in Noord-Holland als volgt Anna Paulowna f 13975.27 Beverwijk 36455.39® Haarlem 467810,85® Heer Hugowaard 61576.69 Heiloo 3835.50 Helder 158414.28® Kastricum 13394.09 Koog-Zaandijk 50475.40 Krommenie-Assend. 20827.08 N.-Scharwoude 60541.81 Schagen 39600.42® Uitgeest 14634.80® Velsen 15935.15 Wormerveer 65814.48® IJmuiden 60636.91 Zaandam 96241.61® Zandpoort 14783.10® Zandvoort 22024.76® Landverhuizers Door de Commissiën van Toezicht over den doortocht en het vervoer van landver huizers te Amsterdam en te Rotterdam, zijn de verslagen over de werkzaamheden in het Jaar 1891 uitgebracht en opgeno men in de Staatscourante van Zaterdag. Daaruit bljjkt, dat in dat jaar uit Am sterdam vertrokken 7046 personen tegen 6897 in 1890. Uit Rotterdam vertrokken 24672 land verhuizers tegen 6899 in 1890 en 15252 in 1889. Het aantal inwoners der zes groote landen van Europa bedraagt in ronde cij fersRusland 110 millioen, Duitschland 49 millioen, Oostenrijk-Hongarije 42 mil lioen, Frankrijk 38 millioen, Engeland 38 millioen en Italië 31 millioen. Niet allen, die de ramp te Saint Gervais bij woonden, hebben het hoofd erbij verloren. Er was in het badhuis een Engelsche dame, die de leukheid van haar landaard niet verloochende. Toen zij het vreemde gedruisch hoorde, waarvan zy de reden niet wist, stond zij op, sloot met verwonderlijke kalmte hare deur en daarna, geheel gekleed, ging zij een afscheidsbrief aan hare familie schrijven. Het gedeelte van het gebouw, waar zij hare kamer had, bleef echter gespaard. In her dorp Fayet, waar veel verwoest is, werden eenige huisjes 500 meter ver medegesleept door het watermaar de menschen, die erin waren, werden gered. Die huizen steken diep in den modder van een zijn alleen nog maar de boven verdieping en het dak te zien. De eigena res van dat huisje vond men op een jjsblok liggen zij kon zich volstrekt niets herin neren van wat er gebeurd was. De redders moesten, om bij de menschen te komen, die zij wilden helpen, door een dikke laag modder waden, welke hen dik wijls tot aan de schouders kwam en waarin zij soms gevaar liepen zelf te verzinken. Het aantal slachtoffers van de ramp te St. Gervais wordt op 160 geschat. Er zijn reeds 82 lijken gevonden. Bij de slachtoffers van wie de identiteit bepaald is, zijn zeer weinig vreemdelingen. De Fransche badgasten, die beneden in het hotel waren, zijn onder puin en rotsblok ken begraven. Men graaft een groote gemeenschappelijke groeve voor de lijken midden in het dorp St. Gervais. De afschuwelijke verminking der lijken is door die rots- en ijsblokken veroorzaakt. Zij hebben in hun val de lichamen der slachtoffers letterlijk in stukken gereten, zoodat de identiteit van velen nooit zal zjjn vast te stellen. Een personentrein op den Kansas en Texas spoorweg werd dezer dagen door een aantal gemaskerde mannen aangevallen. Zij deden den trein stilhouden, vermoord den verscheidene politie-agenten, braken de brandkast open en maakten zich met 40,000 dollars uit de voeten. Drie luchtreizigers, de heer Porli en twee anderen, die Maandagavond te Havre opstegen, om telegraphische proeven te doen in de lucht, zijn vermoedelijk in zee neer gekomen en verongelukt. Men heeft niets meer met zekerheid van hen vernomen. Volgens Engelsche bladen is een Fran sche ballon vermoedelijk de vermiste te Keevil, bij Devizes, neergekomen, ge scheurd, het schuitje met sneeuw bedekt en ledig. Een verdwenen schip. Uit Ant werpen wordt gemeld Het spoorloos verdwijnen van een met dynamiet geladen schip begint hier leven dige ongerustheid te wekken. Naar men zich herinneren zal, vloog hier in Novem ber van het vorige jaar, het Fransche schip Pilote in de lucht, nadat het kort te voren zijn uit dynamiet bestaande la ding beneden Antwerpen had gelost. Vol gens de toenmalige verklaring van des kundigen was de ontploffing daardoor ver oorzaakt, dat het zeewater in eenige met dynamiet geladen kisten was gedrongen en het laatste in nitroglycerine had omgezet, en dit zich toen in het scheepsruim ver spreidde en daar door een of ander toeval exploteerde. De te voren geloste lading van de Pilote II" had men later aan boord van het Engelsche schip Victoria Bay" ge bracht, dat haar naar een Afrikaansche haven moest transporteeren. Kapitein Scoble der Victoria Bay" verzette zich aanvankelijk zeer beslist tegen het inladen van een 60 kisten, daar deze sporen van vocht vertoonden, doch hij bezweek ten slotte voor de overredingskracht der expe diteurs en dit schijnt voor het schip met zijn geheele bemanning noodlottig te zijn geworden, daar men tot heden van de Victoria Bay" niets meer heeft vernomen, ofschoon zij reeds in December van het vorige jaar onze haven verliet en 18 De cember Lizard passeerde. Een Engelsche kapitein rapporteerde reeds in Jannari, dat hij in open zee een geweldigen knal had gehoord, zonder dat hij in staat was de oorzaak daarvan te ontdekken. Het schip sehijnt dus verloren te zijn gegaan tengevolge van een ontploffing, welker onstaan wel aan dezelfde oorzaken zal mogen worden toegeschreven, als die der ontploffing op de Pilote II Een brutale oplichter. Te Weenen trad dezer dagen een onbekend individu het kantoor der disconto-bank binnen. Hij stelde zich voor als secretaris bij het ge zantschap van Engeland en presenteerde daarna een wissel van 23000 pond sterling. Men vond de zaak echter wel een weinig vreemd, zoodat den gewaanden secretaris, verzocht werd, maar eens terug te komen. Tot heden is hij echter niet teruggekeerd maar heeft een tegen hem ingesteld onder zoek aan het licht gebracht, dat de man op de vlucht is niet alleen, maar dat hij daarenboven hetzelfde reeds had geprobeerd bjj de credietvereeniging, de bank en meer andere instellingen, enkele malen zelfs met goed gevolg. Op zijn kamer vond men een geheele party valsche wisselsde vogel zelf was reeds in veiligheid. Prins Secco Suardo, die te Milaan in de Allessandro Manzoni-straat een prach tig paleis bezit, is Zondag 10 Juli te Como plotseling krankzinnig geworden. Hy voer op het meer rond en wilde zich in het water storten. Slechts met veel moeite kon men hem vasthouden. Hy bood aan de mannen, die hem tegenhielden 12,000 gulden, indien zy hem los wilden laten. By het aan land stappen, werd hy aan de politie overgegeven, maar hij rukte zich los en vluchtte in het gebergte. Maandag jl. stelde hij zich echter in handen der politie. Hij verzocht om bescherming en zeide, dat hij door roovers vervolgd werd. De prins had 400,000 lire aan kredietbrie ven en 40,000 lire aan wissels bij zich. Prins Secco Suardo is 32 jaar oud en huwde in het vorige jaar met het bloemen meisje Maria Autognini. Ingezonden. Mijnheer de Redacteur! Nu weldra de nieuwe Zeevaartschool alhier geopend wordt, vorzoek ik u beleefd het on derstaande verslag van de Zeevaartschool te Delfzyl in uwe kolommen op te nemen. Daar het doel en de organisatie van beide scholen volkomen gelijk zijn, kan het misschien tege lijk dienen om het nut van deze school in ruimer kring bekend te maken en de belang stelling er voor te verhoogen. Ontvang bij voorbaat den dank van uw abonnó X. Het aantal leerlingen vermeerderde na de reorganisatie der school aanzienlyk en bedroeg over de jaren 1889 gewone cursus 35 leerlingen. 1890 79 1891 79 1890 vaste 2-jarige cursus 4 leerlingen. 1891 e n 15 leerlingen. De leerlingen van dien vasten cursus kwa men uit de volgende gemeenten Delfzijl 6, Deventer 1, Assen 1, Stadska naal 1, Haren 1, Beverwijk 1, Termunten 1, Meppel 2, Wormerveer 1. Volgens het reglement der school kunnen ten allen tijde leerlingen voor den gewonen cursus worden toegelaten, nl. met den lsten en 15en van elke maand, terwijl voor den vasten 2jarigen cursus telken jare in de eer ste helft van de maand Juli een toelatings examen wordt uitgeschreven. Indien noodig, wordt in de maand September een her- of na-examen afgenomen. Jongelieden, welke aan dit toelatingsexamen wenschen deel te nemen moeten op den len September van het jaar van toelating den leeftijd van 14 jaren, doch dien van 17 jaren nog niet hebben bereikt. Genoemd examen wordt afgenomen door eene commissie, bestaande uit den directeur en twee der aan de school verbonden leeraren, ten overstaan van de commissie van toezicht der school en omvat de volgende vakken A. Het schrijven van eene leesbare hand. B. Nederlandsche taal. Eenvoudige taal- en redekundige ontleding. Het maken van een opstel zonder grove fouten over een eenvoudig onderwerp. C. Fransche taal. De beginselen met in begrip de meest voorkomende onregelmatige werkwoorden en eenige bedrevenheid in het verstaan dier taal, blijkende uit de vertaling van eenige eenvoudige zinnen van hot Neder landsch in het Fransch en het lezen en ver talen van een eenvoudig stuk. Eenige kennis van de Engelsche en Duitsche talen strekt ter aanbeveling. D. Aardry kskunde. Eenige kennis der aardrijkskunde van Nederland en zyne over- zeesche bezittingen, algemeen overzicht van Europa. E. Rekenkunde. De kenmerken van deel baarheid door 2, 5, 3 en 9, en door machten van 2 en 5, het zoeken van gr. g. d. en kl. g. v. van 2 of meer getallen het metrieke stelselhet vaardig en goed oplossen van toe passelijke vraagstukken met geheele, gebroken en decimale getallen. Eenige kennis van de eigenschappen der evenredigheden strekt ter aanbeveling. F. Stelkunde. De beginselen der algebra, bestaande in de 4 hoofdregels met geheelo en gebroken vormen. G. Meetkunde. Kennis van de beginselen der meetkunde tot en met de gelyk- en gelijk vormigheid der veelhoeken. Bij de beoordeeling zal bepaald op goed begrip en grondige kennis gelet worden. De schoolgelden bedragen A. voor de le afd. (wiskunde) p. maand f 2. B. u 2e H (zeevaartk) - 4. C. H den 2jarigen vasten cursus p. jaar f 86. Boeken en leermiddelen voor laatstgenoem den cursus worden vanwege de school groo- tendeels kosteloos verstrekt. Heldersche Moppen. A.: Hoe zou het komen, dat in onzen tjjd de lust tot trouwen by de mannen zoo zeer verminderd is? B.Omdat de vrouwen tegenwoordig zjjn als de leliën des veldszjj arbeiden niet, zjj spinnen niet en echter zjjn zij prachtiger ge kleed dan Salomo in al zjjn heerljjkheid. Rechter: „Getuige Roelofs, is "u van die vechtpartij ook iets ter oore gekomen Getuige Roelofs»Dat zou ik denken, ik heb een paar oorvegen ontvangen, waarvan ik nog draaierig ben!« f Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van af 14 Juli tot en met 16 Juli. ONDERTROUWD: D. M. Mos, koffiehuis houder en G. Moojjman. T. Schrander, sto ker en M. Broekhuizen. M. G. Stevenson, zeilmaker en R. M. Muller. E. van Os, werkman en A. de Vrjj. P. J. Boendermaker, matroos en H. J. Jager. GETROUWD D. van Leeuwen en A. Spits. L. Demmendaal en E. Breet. BEVALLEN N. Kuiper—Smit d. S. de BatsVisser z. M. KannemansHs uga Raven d. W. DykshoornCornelisse z. A. TielrooijSpruit d. H. J. de JagerLammere z. M. DirksLieuwen d.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1