't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. "SiTT No 2628. Zaterdag 23 Juli 1892. Twintigste^Jaargang. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. Programma van hst 11de Zomer-Concert, Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. A'bonneixipnt p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad f 1,12*. Afzonderlijke nummers2 Cent. Bureiux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. AUvortentlén Tan 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Zaterdag Opkomst der Zon 4 u. 10 m. Onderg. 8 u. 2 m. JULI, Hooimaand, 31 dageD. HELDER, 22 Juli 1892. Op a. s. Maandag zal in het lokaal Tivoli alhier de jaarlijksche algcmeene ver gadering der onderwijzers en onderwijzeressen in het arrondissement Helder plaats hebbeD. Van deze samenkomst hebben we reeds vroeger melding gemaakt met opgave van de daarvoor bepaalde werkzaamheden. De reden, dat we op deze onderwijzers-vergadering als aan den vooravond van den voor de leden gewichtige feestdag, nog eens terugkomen, is gelegen in de omstandigheid, dat deze samen komst eene bijzondere beteeken is heeft. Juist een halve eeuw geleden dus op 25 Juli 1842 had de eerste vergadering van onderwijzers in het toenmalig IXdeschooldis- trict van Noordholland, ook in 't lokaal Ti voli plaats. In dien tijd waren zulke verga deringen nog zeer zeldzaammen leefde zelfs nog onder de wet, die het houden van ver gaderingen van meer dan 19 personen, zonder vergunning van de Overheid, verbood. De onderwijzers van die dagen toonden, in over eenstemming met hunnen schoolopziener, den hr. J. J. A. Creyghton, door zich tot 't houden van zulke jaarlijksche samenkomsten te ver eenigen, dat zij den weg der ontwikkeling wenschten te bewandelen. Zy schroomden daarvoor zelfs de lasten van de reis in die tijd veel grootor dan nu niet. Dit dis trict omvatte in die dagen ook de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling, en de leden, daar wonende, verzuimden toch maar zelden den jaarlijkschen tocht naar hier te onderne men. Ook de leden die uit het zuiden moes ten komen, vonden toen geen gelegenheid, die hen per spoor of boot naar hier overbracht. Er moet dus wel belangstelling hebben bestaan onder 't onderwijzend personeel, om jaarlijks de reis naar het toenmalig middelpunt van het district te ondernemen. Sedert het IXde district is ingekrompen tot het arrondissement Helder, vormt Schagen het middelpunt en worden de jaarlijksche samen komsten in den regel aldaar gehouden. Het 50-jarig bestaan dier samenkomsten maakt daarop echter eene uitzondering. De viering van het gouden feest zal op dezelfde plaats en in dezelfde zaal geschieden, als waar de stich ting plaats vond. Verreweg het grootste deel der mannen, die de eerste samenkomst in 1842 bijwoonden, zyn inmiddels van hun gewichtigen post afgeroe pen en hebben het tooneel dezer wereld móe ten verlaten. De meeste hunner namen her inneren aan eene veeljarige werkzaamheid, vol y ver en toewijding, in 't belang van het op komend geslacht. Velen die nu huisvaders en in nuttige betrekkingen hier en in den om trek werkzaam zyn, danken voor een groot deel hunne opleiding aan de verdienstelijke man nen, die in 1842 hier de eerste jaarlyksche samenkomst hielden, teneinde eigen gezichts kring te verruimen cn elkander onderling voor te lichten op 't gebied van onderwfts en op voeding. Vooral in vroeger dagen, toen me- nigen onderwijzer in dit afgelegen deel des lands de gelegenheid ontbrak om zich langs andere wegen de noodige kennis eigen tema ken, hebben deze jaarlijksche bijeenkomsten ter bespreking van de beide onderwijs-metho- den, zeer veel toegebracht tot bevordering van een goed oordeelkundig onderwijs hier en in de gemeenten van den omtrek. En nog wordt dit doel door de Vergaderingen van dezen tijd niet gemist. Dit blijkt vooral daaruit, dat in den regel deze jaarlyksche samenkomsten door meer dan 100 leden worden bygewoond. De jongelingen J. D. Uhlenbeck en F. J. de Koster, beiden van hier, zijn na voldoend examen toegelaten tot den cursus voor de kweekschool voor machinisten te Amsterdam. Op den Parallelweg, bij de Verlengde Spoorstraat, is een bord geplaatst, waarop deze inscriptie „HELDERS BELANG." De hoornen worden in de bescherming van het publielc aanbevolen. We hopen en wenschen dat deze aanbeve ling doel moge treffen. De ingezetenen hebben er allen belang bij, dat deze beplanting gelukt, zoodat er op die wyze met der tijd een fraaie wandelweg ontstaat. Van de Heldertche jeugd hebben wy eene te goede gedachte, dan dat wy zouden vreezen, dat zij tot de baldadigheid van 't beschadigen der boomen zou overgaan. De vele welgelukte beplantingen der laatst- verloopen jaren getuigen er van, dat de Hel- dersche jongens van de jonge boomen weten af te blyven. Er is misschien een heel enkele boosdoener, die zich aan het beschadigen van 't plantsoen aldaar heeft schuldig gemaakt, en die éénige schuldige is, volgens de verzekering der knapen, die wij op het terrein er over spraken, waarschijnlijk niet eens een hunner makkers, maar een jongeling of man. Men moest de politie maar een handje helpen, om dien kwaadwillige te betrappen. De inscriptie op het bord worde gelezen en betracht. Met het oog op de op 2 Augustus a.s. te houden verkiezing van een lid der Provinciale Staten voor het hoofdkies district Helder, herinneren wij er aan, dat het aantal kiezers in dit district 2572 be draagt, als 1615 te Helder, 582 te Texel, 802 te Terschelling en 73 te Vlieland. Een sclioone instelling hier ter plaatse. Vóór eenigen tijd vonden we reden, een opstel te wijden en in de kolommen van dit blad op te nemen over de zegenrijke instel ling „Het Roode Kruis,* d. i. de Nederland- sche Vereeniging tot het verleenen van hulp en verpleging aan zieke en gewonde krijgs lieden in tyd van Oorlog. Deze Vereeniging heeft op 19 dezer reeds 25 jaren bestaan en de vermelding daarvan gaf gereede aanleiding tot het waardeerend woord, dat door ons over die waarlijk philantropische Vereeniging werd geschreven. Dezer dagen herlezende, wat door ons over „Het Roode Kruis" werd gezegd, kwam ons te binnen de geschiedenis van het ontstaan en de ontwik keling eener even schoone Vereeniging te dezer plaatse, die in den loop dezes jaars gedurende 5 jaren zal hebben bestaan. Het is de Ver eeniging tot ondersteuning ter aanmoediging van redders van schipbreukelingen, in 1887 alhier gesticht. Niet minder dan «Het Roode Kruis,* verdient deze plaatselyke instelling een waardeerend woord, een woord ter aan beveling van haar weldadig streven. Is by de eene Vereeniging het doel, hulp te ver leenen aan de mannen van den krijg, die ge roepen zyn hunne medemenschen te vernieti gen, bij 't Reddingsfonds tracht men de helden in stormgevaar, uitgaande op tochten ter redding van menschenlevens, te waarbor gen tegen de gevolgen van ongelukken. Of schoon het oogmerk in den grond der zaak een en hetzelfde is, nl. menschlievendheid te bewyzen aan hen, die hulp behoeven, valt er toch eene tegenstelling op te merken, die uit de vergelyking ontstaat van het werk van den krijgsman met dat van den menschenredder. Zeker hebben beiden behoefte aan hulp en steun, zeker maken beide Vereenigingen aan spraak op aller sympathie maar uit den aard der zaak trekt de plaatselyke Vereeniging ons te meer aan, omdat wy, aan de zeekust wo nende, de gevaren hebben aanschouwd, waarin de zeeman zich vaak bevindt, in de nabijheid van gevaarlijke zandbanken. En daarom blyven wij onze plaatselijke Vereeniging in 't byzonder by de ingezetenen dezer gemeente aanbevelen. Zij werd opgericht onmiddellijk na het gewich tige heldenfeit, door de bemanning der Hel- dersche reddingsboot volvoerd, bij de redding der bemanning van het Duitsche schip „Re- nown." Er vormde zich toen een Commissie, die in een enkeleo dag een belangryke som bijeenbracht, om den moedigen redders een blyk van hulde aan te bieden. Nadat deze taak verricht was, bleven de leden der Com missie byeen, om een blyvende Vereeniging in 't belang der redding van schipbreukelingen te stichten. Wat die Vereeniging ter bevor dering van 't menschlievend doel heeft gedaan, heeft men ten vorigen jaren kunnen lezen in het toen verspreide uitvoerig overzicht van het ontstaan en de werkzaamheid dezer schoone instelling. Steeds gaan Bestuurderen voort, de belangen van 't Plaatselyk Fonds te behar tigen, ofschoon hun wensch tot stichting van een Nederlandsche Vereeniging tot dit doel alsnog zonder gevolg is gebleven, evenals hunne y verige pogingen om de zorg. voor de redding van schipbreukelingen tot eene Rykszaak te doen verklaren. Een vry groot aantal belang stellenden, hier en elders woonachtig, toonen de pogingen in het belang van 't reddingswerk door dit Fonds beoogd, op prys te stellen, door 't verleenen van jaarlyksche bijdragen. Ook op andere wyze kan die belangstelling worden geopenbaard, o. a. door het offeren in de op verschillende plaatsen aanwezige bussen, die den vorm van een reddingsboot hebben. Dezer dagen vernamen we van een der Bestuursleden, dat de te dezer plaatse aanwezige offerbussen eerlang, evenals ieder jaar zullen worden ge- inspecteerd, met het doel, om met den inhoud de in kas zynde gelden te vermeerderen. We begrijpen, dat het den heeren inspecteurs hoogst aangenaam zal zyn, als zy by dat onderzoek door de aanwezigheid van vele offers worden verrast. Ook daarom schreven we bovenstaande regelen. Menigeen, die nh de lectuur de gele genheid heeft, om een geldstuk in eene der bussen te doen glyden, zal wellicht gaarne van die gelegenheid gebruik maken, teneinde het bedrag der te houden inzameling te doen stijgen. Werden onlangs te Amsterdam twee dezer bussen met haren inhoud door laaghar- tigen ontvreemd hier moge het in tegen stelling daarvan blyken, dat de offervaardig heid groot is voor eene zoo schoone instelling te dezer plaatse. De Rechtbank te Alkmaar heeft den geagreëerden klerk G. L. R., vroeger werk zaam ten postkantore te Medemblik, wegens verduistering en vervalsching van de boe ken, veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Stuurman M. Noordzij, van de sloep nFestina Lente,Woensdag te Pernis bin nengekomen, bracht het treurige bericht mede dat de scheepsjongen Arie Nieuw- poort, oud 13 jaar, Zondag is overboord geslagen en verdronken. De jongen was bezig met het uitspoelen van een vaatje dit werk was hem altocs ten strengste verboden. Hij maakte zijne eerste reis. Naar wij vernemen is, het door den minister Seyffardt samengesteld wetsont werp op de legerorganisatie verzonden naar den Raad van State. (Hbl.) Onze loodsen. Bij den hevigen storm van 7 Juli 11. kwam het Engelsche stoom schip Kaffer* naar de haven van IJmui- den. Nauwelijks had de loodskotter No. 2, die aan de kust kruisende was, het vreemde stoomschip gezien, of hij wendde en poogde in de nabijheid te komen. De boot van den kotter werd buiten boord geheschen en bemand. De loods P. Diesberg stapte erindoch hoe op de stoomboot over te komen De holle zee liet niet toe het stoomschip al te zeer te naderen. De loods beduidde den Engelschen een lijn in zee te werpen. Dit geschiedde. Toen bond de wakkere loods het eind onder de armen, sprong in zee en werd op de Kafferaan boord getrokken. Aan stonds was hij bij den kapitein op de brug en spoedig bracht hij het stoomschip in veilige haven. (Centrum.) Te Groningen zijn een aantal ker misreizigers, die dit jaar de kermis aldaar bezocht hebben, opgeroepen om gehoord te worden in zake het betalen van grootere of kleinere bedragen aan den commissaris van politie (thans met verlof) en den thans geschorsten hoofdinspecteur, voor een goede plaats op het kermisterrein. Na het hooren van deze getuigen zal beslist worden of de zaak van dien aard is, dat zij gerechtelijk moet worden ver volgd. Sedert Mei buiten dienst gesteld, ontvangt de commissaris wèl, de hoofdin specteur geen salaris. Dinsdagnacht is in het Oosterdok te Amsterdam een marinematroos verdronken. Van zyn schip te Willemsoord weggeloopen, was hy in burgerkleeding Maandag door de politie te Amsterdam aan boord van het Wachtschip gebracht en in voorloopig arrest gesteld. Hij is Dinsdagnacht in het water gesprongen, heeft naar den wal wil len zwemmen, doch de krachten schijnen te kort te zyn geschotenalthans de schildwacht hoorde hulpgeroep, maakte alarm, de vlet werd zoo spoedig doenlijk bemand, doch toen men ter plaatse kwam, was de ongelukkige reeds gezonken, en slechts zijn lyk werd opgedregd. Te Tilburg schijnt men van de eer lijkheid der goede buitenlui geen hoog denkbeeld te hebben. Althans onder het opschrift»Hoe men Juintjes" verkoopt," bevat een blad het volgende: >In dezen tyd van 'tjaar ziet men alhier vrouwsper sonen rondgaan, gekleed in lang Sprangsch jak en met gebreide muts. Na loven en bieden over de zilveren uitjes" worden ze geleverd en de telling begint5, 10, 15, (allez, jongen, maak je weg 25, 30 (die ondeugende jong) 40, 45 (Mevrouw mag ik even binnen komen 60, 65, 70 (wat een mooie keuken) 80, 85 (en wat een schoon koperwerk) 95, 100. Zoo gaat het geregeld door en men kan er op reke nen dat elk tusschenpraatje aan de koop ster op 5 uitjes komt te staan. Niets veroudert heden ten dage zoo snel als een oorlogsschip. Onder de bodems, die onlangs door de Britsche admiraliteit als onbruikbaar geworden, verkocht wer den, waren er drie, de Turquoise, c »Opal* en »Sapphire,« van het jaar 1875, een, de Dragon,* van het jaar 1878, een, de Miranda,* van het jaar 1880, en nog een, de >Ranger,« van het jaar 1881. Alle zes waren het kruisers der derde klasse. In het arsenaal te Chathamis, bij de toebereidselen voor het afloopen van een pantserschip, een kraan omvergevallen. Zes werklieden werden verpletterd. De Weener kistreiziger Zeitung heeft eenige navolgers gevonden in vijf juffertjes uit een schiettent te Triëst. De tent zou naar elders vervoerd worden. Alles was, in groote kisten gepakt, geladen op een goe- derenwaggon van een naar Spiers bestem den spoortrein, toen een der spoorbeamb ten het geluid van heftig sprekende vrou wenstemmen uit die wagen hoorde komen. Hij liet het vrachtgoed onderzoeken en uit de kisten kwamen de vijf jufjes, die ge hoopt hadden als vrachtgoed een goedkoope reis te doen, maar door haar praatzucht alles bedorven hadden. Zij moesten nu ge wone kaartjes nemen en ieder nog een boete betalen bovendien. De drie luchtreizigers van den ballon »Jupiter" uit Havre, die algemeen als ver ongelukt worden beschouwd, zyn toch nog gered. Zij zyn behouden te Camaret (Fi- nisterre) aangekomen. Een Duitsche drie master, »Germania", vond hen in zee en nam hen aan boord. De slachtoffers van St. Gervais zijn den 15den dezer begraven in het groote gemeenschappelijke graf,dat gereed gemaakt was. Een stoet van 21 lijkbaren bewoog zich grafwaarts onder een aanhoudend neer- stroomenden regen. De kisten waren met witte doeken behangen en met eenige kran sen versierd. Op het graf hield de onderprefect een korte toespraak. De ijzeren geldkist der badinrichting is gevonden zij bevatte 30,000 frs. Donderdag is te Florence een schat rijke gierigaard, 85 jaar oud, overleden, Henri Livingstone genaamd, wiens grootste liefhebberij het nog voor weinige jaren was, uit te rijden met 24 paarden. Nadat hem een ongeluk was overkomen, stelde hij zich verder tevreden met 6. Voorts was hij een hartstochtelijk liefhebber van het tooneel, maar woonde de voorstellingen nooit anders by dan in den engelenbak. De volgende weinig alledaagsche ge schiedenis kwam onlangs te Hall in Oos tenrijk voor. Frans Dersak, een schatrijk grondbezit ter, zou binnenkort huwen met Anna Martin, een arm, maar mooi meisje. Het was een huwelijk uit liefde, tenminste van de zijde van den man. Evenwel, terstond nadat de bruiloft ge houden was, verdween de bruid. Na ver- geefsch zoeken naar de jonggehuwde vond de bruidegom eindelijk een briefje, waarin te lezen was dat Anna Martin, met een ander was vertrokken naar Parijs en dat Dersak haar toch nooit zou kunnen vinden. Zy had zoolang gewacht met het hem mede te deelen, omdat zy de rijke geschenken, die zij van haren bruidegom verwachtte, niet kon missen. De raad om de ontrouwe bruid niet te zoeken, volgde de bedrogen bruidegom na- tuurlyk niet op. Na acht maanden werd haar adres werkelijk ontdekt. Zij leefde met een vriend, een zekeren Emil Barnese, onder een aangenomen naam in een hotel te Parys. Op een zekeren dag ontving zy een brief, waarin haar gemeld werd, dat haar vader ernstig ziek was en haar nog gaarne wenschte te zien. In weerwil van de waar schuwing van Barnese, die de zaak niet vertrouwde, ging zy toch terstond naar huis en Barnese vergezelde haar toen. By aankomst te Hall bleek hun evenwel dat zy in een vernuftigen valstrik waren ge loopen, die Dersak hun gespannen had, daar de brief volstrekt niet van haar vader afkomstig was Zij en Barnese werden voor den rechter gebracht en tot 1 en 2 jaren gevangenisstraf veroordeeld. Zij hebben tegen dit vonnis hooger beroep aangetee- kend. Naar aanleiding van het bericht, als zou tegen de eerstvolgende Fransche we reld-tentoonstelling een lens worden ge- geslepen, waarmee het volgens de uitvoer ders mogelijk zou zyn de maan tot op 10 meter afstand naar zich toe te halen, schrijft de »raaan-correspondent< van een onzer bladen het volgende Groote verslagenheid is op onze anders zoo rustige planeet teweeggebracht door het sensatiebericht als zou op de aanstaande Parijsche tentoonstelling een verrekijker worden geplaatst, waarmede het mogelijk zou zyn, onze rustige maanbewoners tot op 10 meter afstand naar zich toe te halen. »Hoevelen toch, die hetzij zij >naar de maan" zyn »geloopen,« gevlogen" of per nog snellere, gelegenheid die radicale reis hebben gemaakt, voelen zich het hart be klemd, wanneer zij zich in hun doen en laten door hun vroegere medebewoners van den aardbol zulleu zien bespied. Hier toch is het het leventje van Vroolijken Frans, want de duitjes en dubbeltjes, die nog da gelijks naar de maan vliegen, maken het mogelijk dat er financieel geen zorg be hoeft te bestaan. Slechts in het gesticht van naar de maan ver wenschte kwade wijven" heerscht vreugde, daar deze zich reeds in het genot verkneukelen haar res pectieve echtgenooten, wanneer die in den verrekijker zullen staren, nog eens eenige vernielende blikken te kunnen toewerpen. Ingezonden. Een openbaar uurwerk. 't Is te verwachten, dat, vooral na eene op merking door den heer Zur Mühlen in de laatst gehouden zitting gemaakt, de zaak van het Vogelpoel-monument nóg eens in onzen Ge meenteraad zal overwogen worden. Er valt wel niet aan te twijfelen, of de monumentale klok is of zal worden aanvaard. Zou er echter niets aan te doen zijn, om dat uurwerk te verplaatsen naar een plek, waar het nuttiger is Ik bedoel naar den hoek Binnenhaven Zuidstraat. Waar de klok nu staat is men dicht in de nabijheid van drie openbare uurwerken de nabyzijnde torens van 's Ryks werf, van de Nieuwe en R. K. Kerk geven daar den tijd aan en op 't Molenplein bestaat dus de be hoefte aan een openbaar uurwerk bepaald niet. Doch op en nabij de Binnenhaven heeft men hoegenaamd geen gelegenheid om den juisten tyd te weten, en daar moest dus noodig ten gerieve van de ingezetenen een publieke tijd- aanwijzer gevonden worden. De meerderheid van den Raad besliste by de aanvaarding van het monument, by meerderheid van stemmen tot plaatsing op 't Molenplein. Wellicht kan die meerderheid nü goedvinden, om voor de verandering 't gevoelen van de minderheid eens te omhelzen. Doch in elk geval is de plaatsing van een openbaar uurwerk op de hoogte van het politie-bureau nabij de Nieuwebrug zeer wenschelyk. p. Steller dezes las onlangs in deze courant een stukje, waarin op de stichting van nog een aantal urinoirs in deze gemeente werd aangedrongen. Hy deelt dien wensch volko men, en hoopt, dat het Gemeentebestuur in dien aandrang aanleiding moge vinden, om, bedoelde inrichtingen op verschillende plekken iu deze gemeente te doen aanbrengen, 't Is echter wenschelyk, dat daarby niet worde ge volgd het model der urinoirs, geplaatst nabij het nieuwe kerkplein. Deze zyn zóó ellendig ingericht, dat navolging niet wenschelyk is. Men mocht, om den goeden vorm te leeren kennen, de te Schagen bestaande urinoirs wel eens gaan bezichtigen. X. Verbeterlnj. In ons vorig nommer werd in 't nieuwsbe richt, 't welk o. a. de aftreding van den vice- ad mi raai Bogaert vermeldde, abusivelyk gezegd, dat deze vlagofficier gedurende bijna 31 jaren in den zeedienst is geweest. Dit moest zyn circa 38 jaren. op ZONDAG 24 JULI 1892, 's middags 2l/4> uur. 1. „Tentoonstelliug-Marsch" H. Götz. 2. Ouverture zu der OperJessonda", Louis Spohr. 3. a. Albumblatt", Richard Wagner. b. «Marche funêbre d'une Marionette", Ch. Gounod. 4. Rhapsodie Hongroise I". (Au Comte Ladislas Telekij), Franz Liszt. PAUZE. 5. Ouverture »Le Grand Mogol", Edmund Audran. 6. Grande Fantaisie sur des Motifs de 1' opéraCarmen", Géorges Bizet. 7. „Blumen Walzer" aus dem Ballet „Melusine", Franz Doppler. Burgerlijke stand, gemeente Texel. van 13 19 Juli. ONDERTROUWDC. Zegel en A. Kry- nen. GETROUWD: Geene. GEBOREN: Geene. OVERLEDEN. Dieuwertje Zym, 63 j. gek. met H. Smit. Pieter Henkes 14 j. z. v. P. Henkes en N. Kuiper.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1