't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No 2031 Woensdag 8 Augustus 1892. Twintigste Jaargang. Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 36; Abonnement p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 Afzonderlijke nummers met Zondagsblad f 1,12®. 2 Cent. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Burcaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. AdvertontlSn Tan 1 tot 5 regela25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 2 Aug. 1892. Bij koninklijk besluit van 28 dezer is bepaald, dat de stembriefjes, ter ver kiezing van een lid voor de Prov. Staten in het hoofdkiesdistrict Helder, op 2 Aug. e. k., en ingeval van herstemming, op 16 Aug. daaraanvolgende in te leveren, zullen geopend worden onderscheidenlijk op 4 en 18 Aug. daaraanvolgende. Door de directie der marine te Wil lemsoord is Vrijdag openbaar aanbesteed de levering van 2,600,000 kg. Cardiffkolen en 1.200,000 kg. Eng. Oostkustkolen. Laagste inschrijvers waren voor Cardiff kolen de heeren Hagendoorn en Zn. te Amsterdam, ad. f 10.12, en voor Oost kustkolen de heeren J. R. Veder en Zn., te Rotterdam, ad. f9.461/i per 100 K.G. Door de firma C. de Boer Jr., alhier is in 't licht gegeven „Marine-Toestanden. Zeven heilige dagen, door Pantser." De combinatie Marinetoestanden en heilige dagen zal zonder twijfel bevreemding opwek ken, die echter spoedig verdwijnt, wanneer men begrijpt dat 't laatste deel hier eenvoudig wil zeggen leemten. Pantser doet een ze vental grepen uit de organisatie der Marine, met betrekking tot de belangen van janmaat, onderofficieren, officieren en eindelijk meer spe ciaal tot den dienst. Dat de schryver een practisch man is, blijkt zelfs weldra aan oningewyden en zal door geen zaakkundige worden tegengesproken, 't Is hem niet te doen om op schamperen toon aanmer kingen te maken of te vitten, zooals men meer malen ondervindt van »de beste stuurlui die aan wal staan," maar hy geeft na op deze of gene leemte gewezen te hebben, met beschei denheid aanwijzing tot verbetering. Pantser weet onderhoudend te schrijven, zoodat zijne brochure alles behalve een dorre opsomming is integendeel hy vertelt het den lezers op een smakelijke manier. We wenschen 't boekske in veler handen, ook in die van hen, welke buiten den marinedienst staan, en niet 't minst in die van bevoegde autoriteiten, 't Zal zeker de beste erkenning en belooning van zijn ar beid zijn, wanneer Pantser ziet dat hij n u t heeft gesticht. Druk en papier zijn flink en degelijk en de prijs van 50 cent is volstrekt niet te hoog. Uit IJmuiden wordt gemeld Sedert de laagste inschrijver op 14 Juli jl, aannam den bij den zuidpier in de bui tenhaven alhier gezonken stoomzandzuiger te lichten, is hij dikwijls begunstigd door prachtig weer. Verschillende pogingen zijn door hem daartoe aangewend, doch tot heden is hij er niet in geslaagd en niets gevorderd. Zooals het tot nu toe zich laat aanzien wordt ten sterkste betwijfeld of hij er in slagen zal het kostbare stoomschip boven water te brengen, hetwelk op een gevaar lijke plaats Egt en geheel aan de zee is blootgesteld. Aan de vereeniging »Moed, Beleid en Trouw" is door wijlen jhr. C. J. de Casem- broot. oud-zeeofficier, broeder van den be kenden admiraal, vermaakt een legaat groot f2000. Wijlen mej. M. J. Crommelin, te Amsterdam overleden, heeft, aan ieder der vier Heldringsgestichten f2000 vermaakt, vrij van succesierechten. Men herinnert zich hoe de sergeant bij het O.-I. leger, Bossart, de medaille voor vier-en-twintigjarigen dienst ontvan gen hebbende, nu ook meende vier-en twintig jaar gediend te hebben. Hij ging naar Europa terug, en toen bleek dat er nog eenige dagen aan de vier-en-twintig jaar ontbraken, en hij dus geen recht had op het daaraan verbonden pensioen. De Tweede Kamer, tot wie Bossart zich bij weigering van de betrokken autoriteit gewend had, besloot in haar laatst gehou den zitting, dat het in overeenstemming met de billijkheid zou zijn, als hem het pensioen voor vier-en-twintigjarigen dienst werd toegekend De »Haagsche Courant* deelt nu mede, dat een paar weken geleden Bossart ge storven is. Het kwaad kan echter nog eenigszins vergoed worden, daar hij een weduwe na laat. Het blad hoopt, dat haar een gra tificatie zal worden gegeven, gelijkstaande met het bedrag, dat hem van 1885 tot 1892 onthouden werd. Zeven jaar dus moest het duren eer Bossart's billijk verzoek werd toegestaan. Een inwoner van Heeren veen kreeg Dinsdag jL door een spijker een wond aan de hand. Een cent werd er ter genezing opgelegd De hand zwol op en Woens dagnacht is de man bezweken. In de zaak van den bekenden dief stal van effecten, bij wijlen de Graaf te Naarden gepleegd, begint meer licht te komen. Gelijk gemeld is, waren H. E., te Bussem, en R., te Utrecht, in hechtenis genomen, en thans is ook- de bekende C. J. van W., vroeger te Bussum, thans te Utrecht woonachtig, in verzekerde bewa ring genomen, als verdacht van medeplich tigheid. R. heeft reeds verschillende inlich tingen verstrekt, doch E. en v. W. ont kennen alle schuld. v. W. was in Utrecht een schoenwinkel begonnen, en nu is juist deze week te Loon op Zand (N.-B.) een effect, groot f 1000 nominaal, in beslag genomen, dat als waar borg had gediend voor geleverd schoen werk. Men verwacht binnenkort een groote verbetering in het systeem van voeding der militairen bij het leger. Het zakgeld, dat iedere vijf dagen aan de militairen beneden den rang van onderofficier wordt uitbetaald, zal volgens een standaardsoldrj worden geregeld en niet meer afwisselend zijn naarmate de duurte der levensmidde len. Hierdoor zal het groote voordeel worden verkregen, dat de militairen in alle garnizoenen hetzelfde zakgeld genieten, hetgeen tot heden niet het geval is. Wie doet het haar na Te Hees (bij Nijmegen) hoopt de wed. Otte 2 Augustus haar 104den verjaardag te vieren. De hoogbejaarde vrouw is goed gezond, helder van verstand en verricht nog da gelijks hare huishoudelijke bezigheden. Na de bruiloft Tot vroeg in den morgen had de fees telijkheid geduurd, men had veel pleizier gemaakt maar Bij het naarhuisgaan kregen twee be- huwdbroeders op den N. Z. Voorburgwal te Amsterdam twister ontstond een vechtpartij, en aan een van hen werd door zijn tegenpartij een vinger afgebeten. Een blijvende herinnering dus aan de bruiloft, al is 't geen aangename. Door een inspecteur van politie te Rotterdam werd Vrijdag eenigszins in den geest van Koning Salomo rechtgesproken. Twee vrouwen hadden twist over een gulden, beiden beweerden dat het haar gulden was, en kwamen nu aan het bureau in de Witte de Withstraat. De inspec teur kon natuurlijk niet beslissen aan wie de gulden toebehoorde. Hij verwisselde die nu voor vier kwartjes, waarvan hij er aan ieder twee gaf. De eene vrouw was dadelijk tevreden, maar de andere wilde daarvan niets weten, waaruit nu gemak kelijk bleek aan wie het geldstuk toebe hoorde. Een onzer lezers herinnert zich, in ver band met de gruwelen, welke te Astrakan by het heerschen der cholera door het domme en opgehitste volk werden gepleegd, wat er in zijn geboorteplaats, Utrecht, gebeurde, toen de cholera er in 1825 voor het eerst uitbrak en zoo verschrikkelijk veel slachtoffers eischte. De ziekte openbaarde zich vooral in de buurten, waar de minvermogenden in nauwe steegen en in kleine krotten op en in elkander woonden. Het stadsbestuur kwam toen, met overleg van de geneeskundigen, tot het doelmatige besluit, de zieken, zoodra zy werden aangetast, ter- Stond af te zonderen en ter verpleging te doen overbrengen naar een groot en ruim heeren huis op het zoogenaamde Preekers- (Predik- heeren-)kerkhof, dat inderhaast tot hospitaal was ingericht. Dit verwekte echter een storm bij het onnadenkende volk, niet het minst by de familiebetrekkingen der zieken. Enkele op ruiers, waaraan het, helaasnooit heeft ont broken en die, zooals later is gebleken, misda dige plannen in hun schild voerden, hadden het lichtgeloovige volk wijsgemaakt, dat de zieken in dat huis zouden worden mishandeld, dat zij er gebrek lijden en spoedig sterven zouden, waarna hunne lijken des nachts naar de .Snijkamer" op het St. Janskerkhof zouden worden gebracht ten dienste van de anatomi sche lessen der medische studenten en de kwee- kelingen van het Rijks Militaire Hospitaal. In toomelooze woede wilde men het bedoelde gebouw overrompelen, om er de zieken uit te halen. Dit ging echter niet zoo gemakkelijk het gebouw was van de straat gescheiden door een groot en zwaar ijzeren hekmaar toch moesten politieagenten en een detachement infanterie dag en nacht krachtig optreden, om het volk te beteugelen. Wie weet of zich an ders in het stille en deftige Utrecht geen gru welen hadden vertoond, die weinig met die van Astrakan zouden verschillen. Geen wonder zeker, dat daar toen èn door de vreeselyke ziekte èn door het dreigend getier van het opgewonden en opgehitste volk, groote vrees en ontsteltenis by hot meer beschaafde deel der inwoners heerscbte. Gelukkig bedaarde na eenige dagen die storm, w&nt de zieken, die als hersteld konden wor den ontslagen, waren vol van den lof over de uitstekende en liefderijke verpleging, die zij in die ziekeninrichting hadden ondervonden. (»N. v. d. D.«) Het record van de reis over den Atlantischen Oceaan is alweder verminderd en wel door het stoomschip City of Paris, dat de reis van New-York naar Sandy Hook volbracht in 5 dagen, 15 aren 58 minuten 33 minuten minder dan ver leden jaar de »Teutonic.« Het schip deed die vlugge reis in weerwil van tegenspoed; het moest namelijk door zwaren mist 48/4 uur langzaam varen. Het snelst voer het stoomschip den vijfden dag het legde dien dag 520 mijlen af. Men schrijft uit Menado van 11 Juni jl. aan de »N. Rott. Ct.« Op den avond van 7 Juni 11. heeft er eene ontzettende uitbarsting plaats gehad van den vulkaan „Goenoeng Awoe," gelegen op het noordelijk deel van Groot-Sangir. Wij hoorden hier des avonds van 69 uur een aanhoudend gebulder als van zwaar geschut, zoodat de ramen trilden en onze woningen dreunden. In noordelijke richting was van hier nu en dan vuur aan den horizont te zien, dat uit het Likoepangsche gezien ter hoogte ongeveer van een klapperboom werd uitgestooten en ver spreid nederviel. Het stoomschip »Hecuba« bracht hedenmid dag het volgende nadere bericht. De uitbarsting had piaats zonder vooraf gaande verschijnselen. Plotseling zag men eene reusachtige rookkolom zich uit den krater verheffen, hetgeen gepaard ging met een don derend gedreun en bliksem. Aard- of zeebe ving deed zich niet voor. Een oogenblik daarna te 6.20 uur in den namiddag viel zware duisternis in, welke gepaard ging met een regen van ascli, puimsteen en modder. De afmetingen der uitgestooten wordende gloeiende steenen werden steeds grooter. Een ware paniek heerschte onder de steeds vluchtende bevolking, die door de duisternis, slechts eenigszins verlicht door het nederval- lende vuur, nog vermeerderd werd. Een stroom van vuur verspreidde zich uit den krater over het grootste gedeelte van het eiland en heeft het verwoest, zoodat ooggetuigen verhalen dat er geen groen blaadje meer aan de boomen te zien is en de prachtige natuurtafereelen van het eiland thans tooneeleo zyn geworden van de ontzettendsto ellende. Den tweeden dag werden er reeds 500 lijken gevonden. Een veel grooter aantal, vooral van vrouwen en kinderen, wordt vermist. Met gebukten hoofde vluchtte men zonder te durven omzien, onder den regen van heete modder en steenen naar de bergen, naar de zee, overal heeD, door schrik en angst voort- 'lagd. Door de duisternis kwamen velen daarbij om en vonden vele kinderen een ellen- digen dood in de moerassen. Velen trachtten over zee te ontkomen, maar werden in hunne prauwen door de neerstor tende steenen getroffen, zoodat het den vol genden dag moeite kostte met eene prauw langs de kust te varen, van wege de vele lyken. De Europeanen ter hoofdplaats Taroena aanwezig, vluchtten met vele inlanders naar het nabijgelegen Boeas, waar zij door eenen bergrug tegen don vuurstroom beschut bleven. Tot middernacht hield de uitbarsting aan. Zoover het oog reikt is alles met eene aschlaag van 6 c.M. dik bedekt. Van den in het midden des eilands zich verheffenden vulkaan daalt de thans verharde, witte lavastroom in breede vakken naar beneden. Vele lyken worden telkens uit de modder en het puimsteen te voorschyn gehaald. Een radja zag een voet uitsteken, groef verder en vond alzoo zijn eigen broeder. De ellende is niet te beschrijven. Ieder zoekt zijne betrek kingen en velen vinden hen in de afzichtelijk ste vormen terug. Daarbij een groot aantal gewonden, die kermen van de brandende pijnen. Bij sommigen zitten de stukken puimsteen en klei in het vleesch vaatgeschroeid. De geheele oogst is verwoest. Aan levens middelen en vooral aan water is het grootste gebrek. De rivieren en bronnen zijn met modder, asch en puimsteen gevuld. Hedennacht worden per stoomschip van hier 1200 pikol ryst en eenige pikols zout verzonden om in de eerste behoefte te voorzien. Er gebeuren zonderlinge dingen in onze verlichte eeuw. Een blikslager, Rie- sterer genaamd, een huisvader met 5 kin deren, is te Bazel in hechtenis genomen en zestig dagen gevangen gehouden onder verdenking van Jack the Ripper, de Lon- densche vrouwenmoordenaar te zijn, en dat alleen op getuigenis van een 17-jarige profetes* of clairvoyante. De Stadhou der,* de heer Löv, liet proces-verbaal opmaken van de verklaringen, welke dat meisje in hare zinsverrukking aflegde. Het hielp den armen Riesterer niet of hij al betuigde, dat hij nooit te Londen was ge weest hij bleef gevangen. Toen hij eindelijk ontslagen werd, ontving hij een schadevergoeding van f 35. Den heer Löv werd een boete van f 10 opgelegd. De viering van den 4en Juli, het onafhankelijkheidsfeest in de Yereenigde Staten, te Chicago, had, zegt »De Neder lander, hare schaduwzijde. Reeds den 3den was de kleine Amie Weber door het on voorzichtig afschieten van een kanon gedood en de 22-jarige Hendrik Linnie bezweek Maandag aan brandwonden, op den vooraf- gaanden Zondag opgedaan. Op den feest dag zelf viel Teunis Isbester Jr., die als lid der >Evenston Boat-Club" een tochtje op het meer zou doen, waarop het aan vuurwerken niet zou ontbreken, als slacht offer van de ontploffing van een kist met zulk tuig, door een vonk uit den stoom pijp veroorzaakt. De 85-jarige Charles Hora ligt worstelende met den dood, op het bed ter neer. Schoon in zijn huis, schoon boven op de trap gezeten, trof een kogel zyn rechterslaap. Twee buren waren op het erf van het huis zijns buurmans aan het schijfschieten. Charles Miljerjoeg zyn eigen vrouw een kogel in de heup, die boven de knie weer uitkomende, een niet onbedenkelijke wonde veroorzaakte. De 16-jarige Lena Basgalena werd een oog uitgeschoten, Bloomy Tselage, een 15jarig meisje, kreeg van zekeren Rudolf Bussard, voor haar huis staande, een kogel in de borst, die er echter door een bekwame heelkundige hand weer uitgetrokken werd. Onderscheidene winkels waar vuurwerken te koop werden gepresenteerd, leden brand schade. Met dat al, troost het blad, is de lijst der heel en half verongelukten dit jaar niet zoo groot als andere jaren. De viering van Amerika's ontdekking. De in Huelva, La Rabida en Palos, naar aanleiding der herdenking van de ontdekking van Amerika ontworpen gebouwen zyn nage noeg voltooid. De 60 meter hooge zuil bij de haven van Palos moet tegen September gereed zyn. Den 3en Augustus, dus op denzelfden datum, waarop vóór 400 jaren Columbus uit zeilde, zal daar het schip, vervaardigd naar het karveel »Sauta Maria,met een kleine troepenmacht ten anker gaan, De voor reke ning der Yereenigde Staten, ter beschikking te stellen schepen »La Pinta" en „La Nina" zullen in 't begin van October volgen, in welke maand de Koningin van plan is naar Huelva te gaan. Bij hun overtocht naar Amerika zullen ge noemde drie schepen waarschijnlijk ook de Canarische eilanden aandoen. De tentoonstelling is in drie deelen verdeeld de voor de historische afdeeling bestemde kasten zijn reeds gereed. De paus heeft beloofd, alle zich in het Vaticaan bevindende Schrifturen, die op de ontdekking der nieuwe wereld betrek king hebben, tijdelijk te zullen afstaan waar onder zich ook het merkwaardige document bevindt, waarin de verdeeling der aarde tus- schen Spanje en Portugal wordt vastgesteld. Uit Oostenrijk en Spanje verwacht men eveneens vele belangrijke voorwerpende af deeling koloniën van het departement der Fransche Marine, zal zich zelfs met een af zonderlijke expositie belasten. Ook de overige Europeesehe Staten, met inbegrip van Turkije, zullen vertegenwoordigd zijn. De Vereenigde Staten en de andere Amerikaansche republie ken doen al het mogelijke tot verhooging der feestelijkheid. Mexico zal het beste uit zijne Musea beschikbaar stellen en heeft een krediet van 100.000 duro's toegestaan. Van Cuba zyn reeds verscheidene zendingen ontvangen. Zeven tien Domcapittels zullen kostbaarheden expo- seeren, die slechts zelden te voorschijn komen, en waaronder er zijn die nog nimmer openlijk zijn tentoongesteld, waardoor zelfs het bestuur er van er niet mee bekend is. Ook rekent men op de particuliere verzameling van den markies Von Castro-Cerna en Gerralbo. Ook de degen van Ferdinand den Katholieken, dien hij bij de verovering van Granada droeg, zal te zien zijn. Het letterkundig congres zal in het Conservatorium, het land- en volkenkundig in de nieuwe beurs en het aardrijkskundig con gres zal in het Madridsch Atheneum worden gehouden. Een hereenigd paartje. Voor een kantongerecht te Petersburg verscheen on langs een jong meisje, dat haar vroegeren verloofde, een kantoorklerk, kwam aankla gen. Hij was haar na een lange liefdes betrekking ontrouw geworden, nadat hij eenige kleedingstukken van haar had ge kregen en 7 roebels van haar had geleend. De geschenken mocht hij behouden, zeide zij, maar de 7 roebels moest zij terug heb ben. De rechter wilde hem hiertoe ver- oordeelen. »Dan neem ik maar liever de bruid te rug", riep de aangeklaagde daarop uit. En hand in hand verliet het paartje de rechts zaal. Uit Pittsburg meldt »Dalziel," dat Woensdagavond de bliksem geslagen is in een petroleum-reservoir nabij Washington; 27000 vaten petroleum geraakten in brand. Het vuur deelde zich terstond aan 20 an dere reservoirs mede. Driehonderd brandweermannen werkten den geheelen nacht door, doch zy konden niet verhinderen dat het vuur bleef voort woeden en Donderdagmiddag was de gloed nog zoo hevig, dat men dens poordienst moest staken, hoewel de rails zeer ver van het vuur liggen. Bang in donker. Zeker geneeskundig schrijver zegtAls moeders opmerken, dat hare kinderen zich in donker akelige beelden en gedachten in 't hoofd halen, laat dan het licht helder branden. Een kind te dwingen zich aan de duisternis te gewennen is een ernstige dwaling, als zyn zenuwgestel zoo georga niseerd is dat dit dwingen vrees veroor zaakt. Het zenuwgestel van een kind is zeer gevoelig, en de schadelijke indrukken, die er op gemaakt worden, zyn dikwijls van invloed op heel zyn volgend leven. Vraagt het kind onder zulke omstandig heden om licht, weiger het dan niet.* Ter verjaring van Koningin Emma, Straks zal weer 't dundoek wapp'ren Van top en torentrans, En straalt de Augustuszonne Op ;t dundoek schooner glans. Wyl Neêrlands Koningin verjaart, Als Moeder en Vorstin ons waard,. Heerscht vreugde alom waar men ook staart. Al klinken luid geen tonen Die jub'len op haar feest, Toch is ons harte dankbaar En opgewekt de geest. Toch stemt elk met de bede in Spaar God nog lang de Koningin, Zoo groot als Moeder en Vorstin. Leef lang, Doorluchte Moeder, Met uw aanminnig Kind, De jonge Koninginne, Als Gij door ons bemind. Leeft samen lang gelukkig voort, Waar 'toude Oranje 't hart bekoort, Des volks, dat trouw U toebehoort. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van af 28 Juli tot en met 30 Juli. ONDERTROUWDA. J. Philippus, kor poraal bij de mariniers en J. v. d. Haagen. P. W. Boll, konstabelsmaat en A. M. C. Pöllé. J. J. Hoogweg, matroos en M. Rensraaag. J. Lugtenburg, brandersknecht en A. Hamelink. D. de Koning, zeilmaker en A. Blokhoff. M. Struijs, vuurstoker en S. C. Simons. GETROUWDD. M. Mos en G. Mooijman. F. J. Kuipers en E. C. C. Wiedenhoff. M. G. Stevenson en R. M. Muller. E. van Os en A. de Vry. P. J. Boendermaker en H. J. Jager. F. Schrander en M. Broekhuizen. BEVALLEN J. C. Ryk—de Vos, d. A. MensSmit, d. M. van PraagWerkendam, d. OVERLEDEN: G. C. F. de Ruyter, 20 jaren. S. Werkendam, 4 weken. D. Plaizier, 4 jaren. S. J. Manheim 69 jaren. Ingezondon. Helder, 1 Augustus 1892. Mijnheer de Redacteur! 't Is my niet bekend in hoe groote mate in andere gemeenten des lands geklaagd wordt, zooals hier, over het onverschillig wegwerpen van vuilnis, afval en faecaliën. Ik kan dus niet zeggen, dat het eene plaatselijke gewoonte is maar wel verdient het opmerking, dat het kwaad hier zoo voortwoekert. Een aantal men- schen, die nabij den Zeedijk wonen, brengen hun vuilnis naar de steenglooiing en doen hoegenaamd geen moeite om het door hen mee gevoerde in zee te werpen. Onmiddellijk ont lasten zij het voorwerp, waarin zy het vnil meêdragen, als zij óén enkelen of een paar stappen op de glooiing gedaan hebben, soms nög eerder, 't Gevolg is, dat een wandeling langs den dijk, vooral tegen den avond, zoozeer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1