't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No 2032. Zaterdag 6 Augustus 1892. Twintigste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 36. YERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. Gemeenteraad van Helder. Bureau: Zuidstraat. Telefoonn0. 42. Atoonnomont p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 Afzonderlijke nummers met Zondagsblad f 1,126. 2 Cent. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. AUvertentlSn Tan 1 tot 5 regele25 Cent. Elke regel meer Groote lettere worden naar plaateruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Opkomst der Zon 4 n. 31 m. Onderg. 7 u. 38 m. AUGUSTUS, Oogstmaand, 31 dagen. Zondag 7 Maandag 8 Dinsdag 9 Woensdag 10 Donderdag 11 Vrijdag 12 Zaterdag 13 Volle Maan. Vastendag. HELDER, 5 Aug. 1892. Ondanks 't min gunstige weer, was de opkomst van 't publiek, Dinsdagavond in „Tivoli", bevredigend. „Helders Har monie-kapel voerde eenige muziekstukken uit en toonde daarbij in den laatsten tijd te zijn vooruitgegaan. Enkele nummers voldeden zelfs zeer goed. De tuin was fraai verlicht door gekleurde lantaarns en 't geheel werd door een schitterend vuur werk besloten. Naar we vernemen heeft de hr. Maalsteed plan die soiree musicale in deze maand te herhalen. De Augustus-collecte, ten voordeele van de Unie »de school met den Bijbel,* eergisteren alhier gehouden, heeft opge bracht de som van f 174. Volgens de thans vigeerende Algemeene Politie-Verordening, mag binnen de bebouwde kom der gemeente niet langs den openbaren weg worden gereden met aaneengekoppelde wagens. Zulk eene bepaling is gemakkelijk te maken en de vaststelling er van is mede niet moeilijk. De vindingrijkheid der menscben weet er altijd iets op, om het voorschrift voor som- mige gevallen tot eene doode letter te maken, Een vervoerder van zand en bouwmaterialen alhier rijdt dagelijks met twee karren, die schijnbaar aan een gekoppeld zyn. Inder daad is dit echter niet zoo. 't P a a r d, dat de beide karren trekt, is, door middel van een yzeren ketting, aan beide voortuigen gekoppeld de karren zijn niet aan elkaar verbonden. Tegen het bestaande verbod wordt alzoo niet gezondigd. Het »Bat. Nbd.c schrijft »Men maakt de opmerking, dat de han gende lokken, waarmede op de nieuwe muntstukken onze jeugdige en lieftallige Koningin prgkt, op den inlander een vreem den indruk moeten maken. »De inlander houdt 't hoofd steeds gedekt en ook zijn vrouw en dochters vertoonen zich nimmer met loshangend haar. 't Beeld op de muntstukken doet den dessaman denken aan slordigheid en onge manierdheid. »Onze zegsman zou het beeld der voor Indië bestemde muntstukken gedekt willen zien met de Koninklijke kroon, zooals ook de beeltenis van Victoria, voorkomende op de in Britsch-Indië circuleerende geldstuk ken, gekroond is. Deze aangelegenheid is misschien van meer belang, dan men meent.* Gisterenavond is nabij Hilversum door de Gooische stoomtram een onbekend man, vermoedelijk een marskramer, overreden, tengevolge waarvan de man op de plaats dood bleef. Volgens den machinist der tram zou hier aan boos opzet te denken zijn, daar hij twee mannen had gezien, waarvan terstond 'na het ongeval één in het kreupelbosch verdween. Hard. Dezer dagen liet bij ongeluk een militair zijn geweer afgaan in den kelder, De kogel slaat door het kelder gewelf, gaat vervolgens door de vloerplan ken van de zaal gelijkvloers, doorboort een ijzeren staaf aan den zolder, gaat daardoor heen, en toen nog eens door een vloer en door een tafel, en had, de hemel weet hoe veel onheil nog meer aangericht, wanneer niet toevalligerwijs een kommiesbrood op tafel had gelegen. Daartegen is hij toen plat geslagen. Aan het »U. D.« wordt uit Wijk bij Duurstede gemeld Ons anders zoo rustig stadje was Zon dagavond in opschudding. De kermis, die Vrij dagavond in plaats van Zondagavond moest geëindigd zyn, is nog al vrij rustig voorbij gegaan, ofschoon men dit niet had verwacht, daar er over de inkrimping der kermis veel ontevredenheid heerschfe. Maar in den avond van Zondag zocht die onte vredenheid een uiting. Men had het voor namelijk gemunt op het gemeenteraadslid W. v. V., die met nadruk op de geheele afschaffing der kermis had aangedrongen. Ten ongeveer 9 ure verzamelde zich een troepje jongens na eenige straten al zin gende doorgewandeld te hebben, was dat groepje aangegroeid tot een paar honderd, zoowel mannen, vrouwen als kinderen, uit verschillende achterbuurten. Ten ongeveer 10 ure begaf men zich al zingende»hop. hop, hop, hang dien ouden boer maar op, naar de woning van den heer v. V., een kwartieruurs van de stad gelegen. De openbare macht had echter de noodige voorzorgsmaatregelen genomeneenige veldwachters, ook uit naburige gemeenten, hadden in den omtrek van de woning post gevat. Met stok en sabel werd de menigte uiteengejaagd. Intusschen waren reeds eenige ruiten in de woning van den heer v. V. ingeworpen. Een kleine jongen kreeg een sabelslag op het hoofd, terwijl eenige der belhamels in arrest werden genomen. Gedurende eenigen tijd hield de menigte nog stand op 't marktplein voor het stad huis, waar de gearresteerden in verzekerde bewaring werden gebracht. Langzamer hand verspreidde het volk zich echter, en de rust bleef verder ongestoord. Tengevolge van het gebruiken van middageten, dat eenigen tijd in een kope ren ketel gestaan had, is te Ubachsberg (L.) een geheel gezin vergiftigd. Twee personen zijn reeds gestorven. In de afgeloopen week ging in een tapperij te Rotterdam een bezoeker een weddenschap aan om twintig glazen je never uit te drinken. Toen de 20 borrels gebruikt waren, zakte de man ineen en werd in bewusteloozen toestand naar zyne woning overgebracht, waar onmiddellijk geneeskundige hulp werd ingeroepen. De man had een jeneverberoerte gekregen en heeft daaruit een verlamming in de bee- nen behouden. Zaterdagmiddag is op een der corri dors van het station Beurs te Rotterdam een heer door een persoon, in wiens ge zelschap zich nog twee andere personen bevonden, aangegrepen en van zijn por tefeuille met geldswaardig papier beroofd. De portefeuille werd door den dief aan een zijner makkers overgegeven, die er mede wegliep, doch door twee agenten gegrepen en naar het politiebureau gebracht werd. Eene echt middeleeuwsche strafoefe ning had in de afgeloopen week te Kudel- staart een buurtschap onder Aalsmeer, plaats. Een getrouwde vrouw had met een der arbeiders aan de geniewerken aldaar, een uitstapje ondernomen naar Am sterdam. Dit scheen de verontwaardiging des volks op te wekken. Des avonds bij hare terugkomst werd zy opgewacht door een joelende menigte. Men bond haar aan een touw, overgoot haar met water uit de sloot, wierp haar met modder, kroos en ander vuil. Met loshan gende haren en gescheurde kleederen werd zij aldus steeds aan het touw voortgetrok ken, over een afstand van een uur gaans van huis tot huis geleid en bij het licht eener lantaarn aan de bewoners vertoond. Toen men haar ten slotte bij de echtelijke woning had teruggebracht, werd zij door haar dronken echtgenoot ten aanschouwe van allen afgeranseld, alvorens binnenge laten te worden. De justitie bemoeit zich zeer terecht reeds met deze barbaarsche handelingen tegen de voornaamste belhamels is proces verbaal opgemaakt. De moordaanslag op Akke de Jong bij Drachten diende Maandag voor de recht bank te Heerenveen. De dader, A. Postma, was de vrijer van Akke, die een getrouwde vrouw is, maar haar wettigen man verlaten heeft. A. verkeerde in belangwekkenden toe stand en P. wilde nu kermis houden te Drachten met een jonge dochter uit Nij- ega. Dit wist A., die des daags met P. de kermis bezocht had. Zij wilde des avonds niet naar huis gaan. P. dreigde haar eerst, schoot haar ten leste a bout portant in de linkerzijde van het onderlijf en ging toen kermishouden. De doktoren consta teerden, vooral met het oog op den toestand de 1 decimeter diepe wonde als levens gevaarlijk het sterke gestel van Akke, die 6 dagen na den aanslag voorspoedig beviel van een jongen, is oorzaak geweest, dat zjj er het leven heeft afgebracht. De beklaagde ontkende de bedoeling ge had te hebben op Akke te schieten zij had haar lichaam omgewend en daardoor was zij door het schot getroffen. Het O. M. achtte beklaagde schuldig aan poging tot doodslag en eischte 5 jaar gevangenisstraf. De verdediger Mr. Jonkers, concludeerde tot een lichtere straf. Aan de bijzonderheden, in een vorig nummer aangaande de hitte te New-York op Vrijdag 11. gemeld, kan nog het vol gende worden toegevoegd In de »Refon-Club" aldaar, in het def tigste gedeelte der stad gelegen, wees de thermometer 107° in de schaduw. Zelfs in de gedenkwaardige jaren 1847 en 1876 is de sterfte niet zoo groot geweest. In de arme, d. w. 'z. in de dichtstbevolkte wij ken was die onder de kinderen ontzettend. De ziektegevallen waren onder alle stan den zeer talrijk, en sedert acht dagen had men niet geslapen, zoo heet was het ook des nachts. De lijkschouwers, liet hos pitaal-personeel en het ambulance-korps konden hun werk niet af. Te Chicago was het lijkenhuis (de »morgue") zoo vol, dat er geen lyken meer aangenomen konden worden. Zondagavond was het te New-York veel minder warm, maar Zaterdag was het ge tal gevallen van zonnesteek en uitputting buitengewoon groot. Ook de sterfte onder de paarden hield aan. Evenals veel fabrie ken en kantoren, bleven dien dag veel winkels gesloten. Men rekende Zondag dat de dampkring 79 pCt. vocht bevatte, en dat in het geheel te New-York 296 personen aan de hitte bezweken waren. Gedurende de afgeloopen week tot Zondag middag 12 uren toe bedroeg de geheele sterfte te New-York 1434, het grootste cijfer, dat sedert 20 jaar is voorgekomen. De Consul der Vereenigde Staten te Kopenhagen, de heer Ryder, is, gelijk we reeds kortelyk meldden, in hechtenis geno men wegens oplichterijen en geldverduis- teringen. Dit blijkt nu te wezen voor een bedrag van minstens 200,000 kronen. Zijn jonge vrouw nog pas 17 jaren oud is ook gevangen genomen wegens het af leggen van een valsch getuigenis ten gunste van haren man. De Deensche justitie heeft aan de Re geering der Vereenigde Staten een telegram gezonden over deze zaak, en daarop kwam het leuke antwoord Bewijs de misdrijven, waarvan Ryder beschuldigd wordt en von nis hem volgens de Deensche wetten.* In beslag genomen. Een deurwaarder te Potsdam kwam dezer dagen beslag leg den op een menagerie van een rondreizend sermis-ondernemer. De man wees den dienaar des gerechts een leeuw, een tijger met enkele jongen en een panter als zijn eigendom aan, voorgevende, dat de hokken waren gehuurd. De deurwaarder kon dus de beestjes* los meenemen. Hij had daar evenwel geen zin in. Het proces tegen den gewezen kassier Jager van het huis Rothschild is begonnen. Er staan, zooals gemeld is, nog 14 andere personen terecht, die of een gedeelte van het geld ontvangen hebben of Jager be hulpzaam waren bij zijn vlucht. De ver duisteringen zijn in 1888 begonnen, nadat Jager tot dat jaar aan Hensel uit eigen vermogen 102,000 mark had gegeven, die door dezen verspeeld waren. In het begin werd het ontvreemde bedrag gedekt door chèques op de Gewerbekasse. Deze chèques zijn onbetaald gebleven. Tot 31 December bedroegen de aan Hen sel gegeven sommen 410.000 mark. Dit tekort werd bij het nazien der kas niet ontdekt. Jager nam den 31sten 300.000 mark, waarvan hij er 90,000 aan Hensel gaf. Sedert dien tijd bedreef hg dagelijks bedrog. Den 28sten Maart was er reeds 1,000,000 mark ontvreemd en den 15den April, den dag waarop de ontvluchting plaats had, beliep het gestolen geld 1,700,000 mark. De sommen waren in de volgende handen gekomenHensel had in 't geheel 550,000 mark ontvangen. De vriendin van Jager, mejuffr. Kahle te Brussel, kreeg 5000 mark. Jagers zwager 50,000 mark. In het huis van Jager werd 20,000 mark verborgen. Constance Ochs ontving 100,000 mark (waarvan 50.000 mark aan de vrouw van Jager moesten gegeven worden). Mevrouw Clemens kreeg 50,000 mark, Katchen Messer 70,000 mark, waarvan insgelijks 50,000 mark aan de vrouw van Jager moesten terug gegeven worden. Gerloff ontving 100,000 mark voor zich- zelven en 50,000 mark voor zyn moeder en zuster. Mejuffrouw Klotz kreeg 50,000 mark. Bij de gevangenneming werden 599.779 mark gevonden. De uitbarsting van de Etna heeft opgehouden. Uit den krater stijgt nog eenige witte rook, maar de lava vloeit niet meer. Maandagnacht werd een sterke aard schok waargenomen. Japansche Dokters. In Japan komt het een dokter niet in de gedachten van een armen patiënt geld voor zijne visites te vragen. Een spreekwoord onder de medische faculteit in Japan zegt»Als de twee vijanden, armoede en ziekte, een gezin binnendringen, is hij, die van dit gezin iets aanneemt, een dief." «Het gebeurt dikwijls,* zegt een schrijver uit den jongsten tijd, «dat een dokter niet alleen aan een patiënt koste loos zijn tijd besteedt en hem medicijnen levert, maar dat hij hem ook geld geeft om in zijn noodzakelijkste levensbehoeften te voorzien," gevallen trouwens die ook in Europa geen zeldzaamheid zijn, al blyven ze natuurlyk uit zondering. Elke geneesheer heeft zijne eigene apotheek, en dus zijn er weinig apothekerswinkels. Wan neer een rijk man een dokter laat halen, ver wacht hij geen rekening voor geneeskundige diensten. Doktersrekeningen zijn in Japan iets onbekends, hoewel alle hedendaagsche ge bruiken daar in zwang zijn. De dokter behoeft nooit om zyn geld te vragen als zyne visites by een patiënt gedaan zyn, wordt hem een som geschonken, die de patiënt of zijne familie een billyke belooning acht. In China daarentegen, wordt een dokter wel voor zijn visites betaald, maar zoo karig als misschien nergens elders op de wereld, hoogstens 5 stuivers, wat daardoor te verkla ren is, dat ieder daar, als hij wil, de genees kunde kan uitoefenen, mits by dit door een bordje aan de deur te kennen geeft, en hoewel het aantal geneesheeren daar zeer talryk is, zyn zij er over 't algemeen zeer geacht. Afloop der Veiling van Haizen en Erven, gehouden op Woensdag 3 Augustus, ten overstaan van den Notaris HATTINGA RAVEN. 1. Een hecht en sterk Heerenhuis, met Erf en Boet, aan het Ankerpark 15, groot 1 are 22 centiaren, opgehouden. 2. Een Woonhuis Erf aldaar, Artilleriestraat 15, groot 96 centiaren, kooper de heer F. A. de Koning, voor f319. 3. Een Woonhuis en Erf aldaar, Kuiperstraat 3, groot 58 centiaren, kooper de heer D. Duinker, f 460. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van af 1 tot en met 3 Augustus. ONDERTROUWDH. F. Phillipson, sto ker, en N. Raar. J. van Halen, konstabels- maat, en L. Schouten. GETROUWDM. T. de Haas en M. H. Hoogenbosch. BEVALLENM. C. de Smit—Linzell d. H. v. d. Kooiv. d. Leek z. F. Kuiper Kruk z. A. C. SchotmansFrenzen z. G. ScheurkogelHartman d. J. M. Filarski v. d. Woldt z. M. de BoerZwier d. A. v. WolverenQuax z. M. BrizeeBakker d. H. BommelBrouwer d. F. van der Leekde Wit d. OVERLEDEN W. J. J. Ibach, 3 maanden. A. M. Hirsch, geh. met J. Lohman, 35 jaar. A. Scheurkogel, 2 dagen. Zitting van Woensdag 3 Augustus 1892. Voorzitter de heer C. A. Beukenkamp. Tegenwoordig aanvankelyk 15, later 17 le den. De heeren Franken en Oudenhoven ko men tijdens de zitting in de vergadering. Af wezig zijn de heeren Hoogenbosch en Govers. De tribune is slechts matig bezet. Na de opening der zitting worden de no tulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. Door den Voorzitter wordt, namens B. en W., den Raad aangeboden de rekening en verantwoording der gemeente over het jaar 1891, sluitende met deze cyfers Ontvangsten f 224.986.345 Uitgaven 207.698.17 Batig saldo i 17.288.175 Deze rekening en verantwoording zal, met die van het Burgerlijk Armbestuur en van de dd. Artillerie-Schutterij in de afdeelingen van den Raad worden onderzocht. By loting, wor den de afdeelingen aldus samengesteldlste afd. de heeren Zurmlihlen, Klik, Spruit, van Twisk en Oudenhoven2de afd. de heeren Korver, Bakker, over de Linden, Hoogenbosch en Govers; 3de afd. de heeren Oortgijsen, van Neck, Verfaille, Hordyk en Franken. De vergaderingen dezer afdeelingen zullen ieder onder presidium van een lid van het Dag. Best., op 9, 12 en 16 dezer gehouden worden. Vóór het trekken der nummers had een korte gedachtenwisseling plaats over het denk beeld, door den Voorzitter ter sprake gebracht, om de rekening door een Commissie van 5 leden te doen onderzoeken. Toen het bleek, dat niet alle leden met dat denkbeeld konden medegaan, werd de bestaande gewoonte, om alle leden aan dat onderzoek te doen deel nemen, bestendigd. Door den Voorzitter wordt gewezen op de berichten, die van elders omtrent het ontstaan en de verspreidingvan besmettelijke ziekten tot ons komen. Hy geeft met het oog daarop in overweging om bij suppletoire begrootiog de som van f 650 nit te trekken voor het meu- bileeren van de barak aan de Kerkgracht, be stemd voor de verpleging van lijders aan be smettelijke ziekten. Liggingsstukken, krebben, enz. dienen te worden aangeschaft. In deze begrooting kunnen dan mede worden opgeno men een gedeelte van 't bedrag voor rioleering (f 960) en kosten voor de stichting der zee vaartkundige school (f 800,) te zamen f 2410, te voldoen uit het goed slot der rekening over 1891. Na eene bespreking, waarbij door den heer V an Neek er op gewezen wordt, dat lijders aan besmettelijke ziekten, blykens een geval, dat zich dezer dagen alhier heeft voor gedaan, weigeren kunnen in de barak te wor den opgenomen en de Voorzitter erkent, dat de macht om daartoe te dwingen ontbreekt, wordt de suppl. begrooting goedgekeurd en wordt mede goedgekeurd de door B. en W. voorgestelde af- en overschrijving, ten einde te verantwoorden de kosten voor de bestrating der 2de Molenstraat, die hooger zyn dan de raming daarvan, alsmede de uitgaven voor de stichting van een houten gebouw op de op slagplaats van faecaliën en voor het verleenen eener toelage aan de Schilders-Vereeniging //Oefening kweekt kennis", alhier. Met eenparige stemmen worden achtereen volgens vastgesteldeene Verordening op de heffing van rechten op den afslag van zeevisch en eene Verordening op de invordering dier rechten. Voorlezing geschiedt van den inhoud van een Provinciaal Blad, waarin de Raad wordt herinnerd aan de inzending eener voordracht voor de benoeming van zetters voor 's Rijks directe belastingen, met het oog op de perio dieke aftreding van de helft der leden van dat College. Na herhaalde stemmingen worden op de candidaten-lyst geplaatst de heeren D. Hoogenbosch, A. Klik, W. J. van Neck, J. Oortgysen, P. van Twisk en J. Verfaille. Op eenige andere leden van den Raad en enkele andere personen werden stemmen uitgebracht. Aan de orde wordt gesteld de bepaling der jaarwedden van den marktmeester en den vi schaf slager, te benoemen voor den uitslui tend door de gemeente te houden afslag van zeevisch. Door den Voorzitter wordt namens het Dag. Best., voorgesteld aan ieder dezer beambten eene wedde van f800 toetekennen. Door den heer Over de Linden wordt het voorgestelde salaris van den marktmeester te laag geacht. Hij noemt een bedrag van f 1300 a 1400. Het tractement van den afslager zou hy lager, bv. op f 600 bepaald willen hebben. De heer Verfaille, die aan de verdere voor- deelen, door deze beambten te behalen, her innert, geeft in overweging, het tractement van den afslager met f 100 te verminderen en dat van den marktmeester met dat bedrag te verhoogen. De heer Over de Linden nit in het vervolg der discussie den wensch, dat aan den marktmeester het dubbele van 't sa laris van den afslager worde iej_e:en- heer Oortgysen geeft in overweging om die tractementen te bepalen op f 900 voor den marktmeester en f700 voor den afslager. Dit voorstel wordt ondersteund, terwyl de heer ZurMuhlen als zyne meening te kennen geeft, dat de salarissen te laag zijn. Het voorstel Oortgijsen wordt aangenomen met 9 tegen 7 stemmen. Tegen stemden de heeren Maalsteed, Vos, Groen, van Neck, Korver ön de Voor zitter. De heer Zur Mühlen hield zich buiten stem- ming. Ter benoeming van een onderwijzer aan de Gemeenteschool no. 5 (aan de Westatraat) wordt de volgende voordracht aangeboden lste candidaat de heer H. van Dyk, te Ulrum. f P. Ronner, te Dokkum. 2de 3de n S. van Gelder, te Enkhuizen. Benoemd wordt de heer H. van Dyk, met 12 stemmen. Op den heer Ronner werden 3 stemmen uitgebracht. Er waren 2 briefjes in blanco. Met het oog op de uitgebreidheid der ge meente en op de wenschelijkheid van een be hoorlijk toezicht op de gemeente-gebouwen en onderhoudswerken, achten B. en W. volgens de verzekering van den Voorzitter, de benoe ming van een gemeente-opzichter noodzakelyk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1