't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. Ho 2033 Woensdag 10 Angnstns 1892. Twintigste Jaargang. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureau: Zuidstraat. Telefoonn0. 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 36. A"b onnement p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad f 1,12*. Bureaux: SPOORSTRAAT an ZUIDSTRAAT. Adlvertentlén Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk ies DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 9 Aug. 1892. Naar wij vernemen, bestaat bij eenige ingezetenen dezer gemeente het plan, om zich bij adres te wenden tot. Z.Exc. den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, met het verzoek, alhier een hulp-postkantoor te stichten. Zij meenen, dat er alle reden toe bestaat, om den wensch naar het tot stand komen van een tweede postkantoor in deze gemeente te openbaren. De gemeente is zeer uitgebreid en niet zooals andere plaatsen van even groote bevolking in ééne kom gebouwd. In sommige wijken Ankerpark, Binnen haven, Achterbinnenhaven, Zuidstraat, Bassin gracht, Nieuwstraat, Spoorgracht en achter gelegen straten is men zóóver van het Postkantoor verwijderd, dat het een ware behoefte mag geacht worden, dat door het Bestuur der posterijen een hulpkantoorb.v. in de nabijheid van de Nieuwe brug gevestigd worde. 'tZal haast overbodig zyn, de gronden voor dit verzoek in den breede uiteen te zet ten. 't Bestaan van een hulpkantoor voor den dienst der telegrafie aan de Kerkgracht alhier strekt wel ten bewijze, dat de gemeente veel te uitgestrekt is ook voor óón enkel postkan toor. Vele ingezetenen, die zaken doen en eene min of meer drukke correspondentie moeten voeren, ondervinden dagelijks &1 het ongerief er van, dat hier slechts óen kantoor bestaat voor het doen aanteekenen van brieven, voor de ontvangst en de verzending van postwis sels en postbewijzen, voor den aankoop van postzegels, briefkaarten, enz. Hoezeer ook op prijs stellende de uitmuntende regeling der lichting van brief bussen, die in verschillende wijken zyn geplaatst, is de wensch zeker hoogst billijk naar het tot stand komen van een hulppostkantoor in deze gemeente. Het is te verwachten, dat het adres, te dezer zake by den Minister in te dienen, als het eerstdaags ter inzage en ter onderteekening, op een nader aan te wijzen plaats zal worden neergelegd, met vele handteekeningen zal wor den verrijkt. By de voorloopige vermelding van het plan voegen we volgaarne den wensch, dat de aan te wenden poging met een gunstig gevolg moge worden bekroond. Dezer dagen werd door den Penning meester en den Secretaris van het plaatselijk Fonds tot ondersteuning ter aanmoediging van redders van schipbreukelingen de jaarlykscbe inspectie gehouden van de in deze gemeente geplaatste offerbussen in den vorm van eene reddingboot. De opbrengst was niet onbevre digend, en bedroeg in 't geheel f 56.07°. De best gevulde bussen waren die, geplaatst iri het kantoor van den heer R. Tienstra f 10.475, in het Hötel den Burg f8.37, in het Badpa viljoen te Huisduinen f 7,in het Hótel Bellevue f 4.80, in het Café van den heer J. de Jong, aan den Kanaalweg f 4.01, in 't Café van den heer L. Vermeulen, Lange- straat f 4,01, in 't Café van den heer A. G. J. de Vries, Zuidstraat f 3,82, en in 't Café van den heer M. Piscaer, Bassingracht f 3.56. We vermelden deze cijfers, in de hoop, dat zulks moge strekken om velen, plaatsgenooten en vreemdelingen, op te wekken en aan te sporen, tot het verleenen van milde bydragen. Zoo menige gelegenheid doet zich voor, dat men aanleiding heeft om een stukje koper- of zil vergeld aan dit schoone, menschlievende doel te offeren, 't Bedrag moest, in eene gemeente als de onze, veel grooter zijn. Ook buiten deze bussen om, verdient het aanbeveling, vooral in een havenplaats, als de gemeente Helder, om bij feestelyke gele genheden een offer aan 't Reddingsfonds te brengen, De opbrengst eener Collecte, by zulk eene gelegenheid voor dat doel te houden, behoeft men niet bepaald naar eene sociëteit of koffiehuis te brengen, daar de leden van het Dag. Bestuur van 't Fonds ten volle bereid zijn, zoodanige bijdragen met erkentelijkheid in ontvangst te nemen. Genoemd Bestuur is saamgesteld uit de heeren C. D. Zur Mühlen, W. J. C. Ten Harmsen, W. Bakker Wz.,R. Tienstra, L. W. F. Oudenhoven en T. Mooy. Nu dezer dagen de vuuroefeningen met het vestinggeschut van het zeefront van 't fort Erfprins c weder zijn aange vangen, verdient het aanbeveling voor ieder, die op den dag daartoe tijd en gelegenheid heeft, om eens een kijkje te nemen op den Zeedijk en de werking van het verdragende geschut gade te slaan, 't Is een interessant gezicht, als de zware projectielen met een hevigen knal het stuk verlaten, met zeer groote snelheid over het watervlak zweven en op verren, zeer verren afstand öfinde zee öf op een zandbank neder storten. Huiveringwekkend is daarbij de gedachte dat, terwijl thans een beweegbare schijf, door de sleepstoomboot Stad Amsterdam c voortgetrokken, tot mikpunt dient, in tijd van oorlog zulke zware stukken op de batterjj gericht en zulke vervaarlijke pro jectielen uitgedreven worden tot vernieti ging van de vaartuigen en de bemanningen Hr. Ms. fregat Johan Willem Friso" vertrok Zaterdagnamidd. uit de haven alhier naar de reede. Zondagmorgen ten 5 ure lichtte de>Friso" het anker en verliet de reede om, via Ylissingen, waar de compas- sen zullen worden geverifieerd, een reis naar de Middellandsche Zee en Atlantischen Oceaan te maken. Bij Kon. Besluit is eervol ontslag verleend als kapitein bij de dd. artillerie schutterij alhier aan de heeren C. Swa- ving en C. D. Zur Mühlen, als le luit. a la suite aan den heer C. Stammes. Benoemd bij de d.d. ark-schutterij alhier tot officier van gezondheid 2e kl. de heer A. W. Drijver. Naar men verneemt, zal de kapt. ter zee H. J. de Wal, havenmeester der Marine alhier, tegen 1 October eervol uit die be trekking worden ontslagen. Voortaan zal die functie waargenomen worden door den commandant van Hr. Ms. wachtschip al hier. De heer S. Jaring, eerste haven wachter en boekhouder by den haven dienst, zal tot adjunct-havenmeester worden bevorderd. Op 't verzoek om gratie voor kapt. Bakker, gezagvoerder op 't ss. Obdam", veroordeeld in zake van doodslag, waarbij een stoker om 't leven kwam, is afwijzend beschikt. De kleine botjes, welke door garna- lenvisschers in de netten uit zee worden opgehaald en geen waarde hebben, zijn door pachters van binnenwateren op Texel van tijd tot tijd bij duizenden in die wateren overgebracht. Men is tot de ontdekking gekomen, dat bot, welke in voortdurend stilstaand water werd overgeplant, zes a acht jaren behoeft om tot ontwikkeling te komen, terwijl de botjes, in stroomend water overgebracht, reeds na twee jaren voor den handel lever baar zgn. Van Urk schrgft men onsDe ty- phus, die voor eenige dagen zoo goed als geweken was, breidt zich nu weer meer en meer uit. Het getal typhuslijders be droeg Vrijdag 20. Door den waarnd. Commissaris der Koningin in Noord-Holland is ter kennis gebracht dat in die provincie de jacht op klein wild, met uitzondering van die op fazanten, zal worden geopend op Zaterdag 3 September 1892 met zonsopgang dat die op fazanten zal worden geopend op 1 October en dat de korte jacht dagelijks met uitzondering van des Zondags en de lange jacht allleen op Woensdag en Zater dag zal mogen worden uitgeoefend. Naar men uit Loosdrecht schrgft, is Donderdag op het Merwedekanaal nog een treurig ongeluk gebeurd. Uit »aardigheidc werd van den wal een doode rat geworpen naar een bootje, waarin zeven personen waren gezeten. Het zevental ontweek de rat door allen naar één zijde te vluch ten, doch daardoor kantelde het vaartuig en allen vielen in het water. Zes der drenkelingen werden gered, doch de zevende, een twee-en-twintigjarig meisje uit Loenen, werd levenloos opgehaald. Vrijdag sprong een schipper uit Grouw, die zgn kind van het schip in het water zag vallen, dit onmiddellijk na. Terwijl het kind gered werd, verdween hij in de diepte. Eerst een geruimen tyd daarna heeft men zgn lgk gevonden. Hij laat een weduwe met 5 kinderen na. Dat de naam van een vlootvoogd gegeven wordt aan een zeil- of stoomschip dit ligt, dunkt ons, voor de hand. Doch dat door den naam van een onzer zeehelden een bloem wordt aangeduid, was door ons tot nog toe niet opgemerkt, en is zeker ook eenig. In den Catalogus van bloemen en knolgewassen voor den herfst van 1892, uitgegeven door de firma Haage en Schinidt, te Erfurt, komt op pag. 25 voor een soort dubbele Anemonen, genaamd Admiraal Zoutman.De held van Dog- gersbank heeft wellicht nooit vermoed, dat na zijn dood zijn naam ook nog op het gebied van bloemen-cultuur zou big ven voortleven. Dezer dagen deed zich te Haarlem het volgende voorval voor De bewoners van een huis in de Kenau straat waren de stad uit, en voor de ruiten stond een briefje afwezig". Plotseling hooren, tot hun verbazing, op een Zondag avond de buren gerucht in het onbewoonde huis. Men denkt aan inbrekers, zendt naar een oom van den bewoner, die den sleutel had, roept politie en tracht het huis bin nen te dringen. Dat ging evenwel niet gemakkelijk. De sleutel werkte wel, maar de grendel was op de deur geschoven, en een in allerijl gehaalde smid kon er evenmin in slagen de politie toegang te verschaffen. Wat nu gedaan Goede raad was duur. Eindelijk besloot men over de schutting te klimmen en van achteren in het huis te dringen. Met een sabel werd een ruit in geslagen, en welhaast was men binnen de woning en juichte men reeds bij de ge dachte aan een goede vangst. Dan wie verschijnt daar Het is de heer des huizes-zelf, die, om des Maan dags vroeg op zijn kantoor te Amsterdam te kunnen zgn, van buiten naar Haarlem is gekomen, om in zgn eigen huis te overnachten Tableau Onze gemeente (Schiedam) zoo meldt de »Schied. Ct." bood Donder dagavond een treurig schouwspel van on- christelijken zin en onverdraagzaamheid. Het stationsplein was tot aan de Schie bezaaid met menschen, die daar deels uit belangstelling, deels uit nieuwsgierigheid, deels, zooals later bleek, ook met andere bedoelingen de terugkomst verbeidden van de afdeeling Schiedam van het» Leger des Heilsc, welke den velddag te Vogelenzang had bijgewoond. Te 8 uur 19 min. stoomde de trein het station binnen, en nauwelgks waren de heilssoldaten gekomen, of zij wer den verwelkomd met liederen welke niet alleen hen, maar ook ieder welden kende ten zeerste moesten grieven. Zoo ging men op weg naar de citadel" aan de Lange Haven, begeleid door hetzelfde grauw, dat zich niet tevreden stelde met het herhalen van 't aangeheven geschreeuw, maar zelfs tot handtastelijkheden over ging, de heilssoldaten aangreep en hunne vlaggen verscheurde, ondanks het kordaat optreden der politie. Aldus vervolgd en gesard als een troep misdadigers, bereikten de heilssoldaten ten laatste de citadel", dankbaar althans heelhuids uit de handen hunner christelijke" stadgenooten te zgn ontkomen. Naar het blad verneemt, zijn heden reeds verscheiden belhamels in verhoor geweest bij den commissaris van politie. Men schrgft uit Londen: Twee Hollandsche zeelieden, de matroos Matthgs de Ruyter en de stoker Herman Schoenmaker, beiden dienstdoende aan boord van het Britsche stoomschip »Prince Lle- ellyn,« dat thans in het Millwall Doek te Londen ligt, zgn in hechtenis genomen, in verband met den moord van John Lan- dells, den 2den stuurman van genoemd schip, die dood gevonden werd en wiens lgk sporen vertoonde, dat de dood door messteken was veroorzaakt. Beide personen zgn reeds voor den politie-reehter gebracht, die de behandeling van hun geval verdaagde tot den lOden Augustus, terwgl inmiddels door den coroner een lijkschouwing is gehouden. Daarbij bleek, dat er aan boord niets bekend was van onderlinge twisten onder de bemanning en dat men algemeen verwonderd was dat er zoo iets was voor gevallen. Kapitein Symons gaf goede in lichtingen over Schoenmakers gedrag aan boord, maar slechte over De Ruyter. De laatste moest te Smyrna voor den Consul gebracht worden, omdat hg weigerde te werken en zonder verlof van boord ging. Het onderzoek van den lijkschouwer is eveneens verdaagd. Ook aan de volgende wedstrijden te Cowes heeft de Duitsche keizer met zgn jacht de »Meteor" deelgenomen. Een daar van was de race om 100 p. st voor jach ten van minder dan 30 ton. De keizer droeg een gewoon zeilerskostuura met pet en witte broek. Ook de kotter »Irene'" van Prins Hendrik van Pruisen was inge schreven, maar zeilde niet mede. Ditmaal won de »Meteor". De afstand werd afgelegd door de »Meteor'' in 5 42 m. 6 s.de »Iverna" in 5 u. 56 m. 45 s. »Maid Marion" in 5 u. 58 m. 16 s. Het vierde vaartuig bleef ver achter. Een te New-York aangekomen bark heeft op hare reis van Auckland naar Ame rika een menigte ijsbergen ontmoet bij Kaap Hoorn. Op den morgen van den lOden was het schip aan twee zijden door ijs ingesloten links bevond zich een uit gestrekt ijsveld en rechts een ijsberg van 40 mijlen lang en van 20 tot 400 voet hoogte. Overal in 't rond was de zee be dekt met ijs, behalve een geul van om streeks een halve mijl, die open bleef. De ijsbergen waren soms donkergroen, bij zwart af. Ten slotte kwam het vaartuig vrijde toestand was eenigszins benard. Catania, 6 Aug. De uitbarsting van de Etna neemt weder grootere verhouding aande lava stroomt naar Serrapezuta, evenals in 1886, en vernielt een vrucht bare streek. Een vroolijke bruiloft, onlangs te Mexico gevierd, had een zeer treurig slot. De bruid, Alida Muller, werd door John Elias, een jonkman, die vroeger te vergeefs naar hare hand had gedongen, ten dans gevraagd en midden onder een wals neer geschoten. Toen de bruidegom, John Paymere, kwam toesnellen, schoot Elias ook hem neer, en daarna joeg de wanho pige minnaar, eer iemand het verhinderen kon, zich zelf een kogel door het hoofd. In Engeland wekt een dubbele moord aanslag groote beweging. Op een veldweg tusschen Bickley en Chislehurst heeft een man op twee jonge dames geschoten en beiden in het gelaat gekwetst. Een harer is een nicht van Goschen, den minister van financiën. Haar 16-jarige vriendin heeft verder nog een slag met het wapen gekregen, zoodat zij bewusteloos neerstortte. Haar toestand is gevaarlijk. De dader was eer er hulp verscheen verdwenen. Men gelooft echter hem later in handen te heb ben gekregen. Omtrent de geheimzinnige vondst van een pakket met 50,000 Mark, even beneden .Emmerik, wordt nader gemeld, dat thans ook een metalen kistje is ge vonden, waarvan de bodem verbrijzeld was, terwgl het slot ongeschonden was. Onge twijfeld zgn daarin de papieren geborgen geweest. Daarenboven is 's avonds in de nabyheid der krib het lijk gevonden van een jongeling, goed gekleed en naar gis sing 2428 jaren oud. De herkomst er van kent men niet. Het hemd was getee- kend met de letters D. S. 6. Men zoekt verband tusschen het gevonden lgk en den schat. Het lijk is te Elten ter aarde be steld. Van een en ander is aan de politie te Berlijn kennis gegeven. De Londensche moordenaar. In het „Berliner Tageblatt" deelt Heinrich Geehl tal van bijzonderheden mede over het proces, dat thans te Londen wordt gevoerd tegen »Dr. Neill", door hem „Westend-Jack" genoemd. Voorloopig is Neill alleen beschuldigd van vier moorden, ofschoon hij er vermoedelijk veel meer op zijn gevreten zal hebben. Het aantal van zijne slachtoffers zal wel altijd een geheim blijven, als de moordenaar zelf niet een bekentenis aflegt, waarop echter, naar zyn houding te oordeelen, weinig vooruitzicht be staat. De ware naam van den beschuldigde is Thomas Neill Cream. Hy werd te Quebec ge boren, studeerde in Amerika in de genees kunde en vestigde zich ongeveer 18 jaren ge leden als arts te Chicago. In deze stad maakte hy weldra naam als vrouwendocter, maar bier kwam hy ook spoedig met de politie in aan raking, daar in de nabijheid zijner woning de lijken van twee vrouwen gevonden werden. Bij de lijkschouwing bleek dat de eene vrouw was gestorven tengevolge van strychnine-ver- giftiging, de andere aan de gevolgen van een verboden operatie. Hoewel zware vermoedens tegen den jongen geneesheer bestondeD, kon men geen bewijzen tegen hem bijbrengen, zoodat by werd vrij gesproken. Niet lang daarna was Cream ge huwd, waarop hy zich met zijn jonge vrouw te San Francisco vestigde. Hier stierf zijn vrouw plotseling, weer stelde de justitie een onderzoek in, maar zonder resultaat. Cream vertrok toen naar Pittsburg, waar hij huisdokter werd van een welgesteld Duitsch handelaar, Stoll. Deze handelaar stierf binnen korten tijd, volgen 8 Cream aan de gevolgen van een be roerte. Cream wilde toen de weduwe huwen, welk voornemen echter door een broeder van den handelaar, die vermoedens tegen Cream had, werd verydeld. De dokter vluchtte met de weduwe, maar word in Canada gevangen genomen, daar by de lijkschouwing was geconstateerd, dat Stoll tengevolge van strychnine-vergiftigingwas over leden. Bij het proces, dat nu tegen Cream en mevr. Stoll werd begonnen, werd deze laatste vrijgesproken. Cream werd echter tot levens lange tuchthuisstraf veroordeeld. Hij bleef 10 jaren in de gevangenis, m vr werd in 1887 om gezondheidsredenen or ,9 1 voeten gesteld, waarna hy zich te Lond^u ves tigde. Wat hij daar tot het begin van 1891 heeft uitgevoerd is onbekend. Opmerkelijk is het, dat de beschrijvingen, die door enkele personen van «Jack the Ripper" worden ge geven, volkomen op hem passen. In het vorige jaar hadden verscheidene plot selinge sterfgevallen onder de prostituées in het Westend plaats, men schonk hieraan echter weinig aandacht. Eerst na de moorden op Ellen Codsworth en op de vrouwen Skrivel en Marsh begon de justitie een onderzoek. Neill heeft zelf de bewyzen van zijn schuld geleverd, door aan verschillende personen dreig brieven te zenden, waarin hy geld eischte, daar hij hen anders zou beschuldigen van moord. Zoo schreef hy onder den naam van Murray brieven aan den heer Smith en aan Lord Russell, waarin hy dreigde deze heeren van moord op Matilde Clover te zullen aan klagen, indien hem geen 500 pd. st. werden toegezonden. Deze brieven werden in handen der politie gesteld, wier aandacht dadelijk werd gevestigd op het zonderlinge feit, dat Murray, hoewel geen enkel vermoeden nog bestond van een moord op Maltilde Clover, zoo positief kon spreken over een vergiftiging door strychnine, waaraan deze vrouw zou zijn gestor ven. Ook bij de sterfgevallen van de vrouwen Skrivell en Marsh, had Murray in zijn brieven aan dr. Harper de oorzaak van den dood juistop- gegeven, vóór dat nog de lijkschouwing door de geneeBheeren was afgeloopen. Men begreep dat Murray zelf aan de moorden die hij aan toonde, vóór dat een ander er iets van bekend was, schuldig moest zyn. Slechts één getuige bracht Neill in verwar ring. Murray had n.1. in éen van zyn dreig brieven ook een zekere Louise Harvey ver giftigd genoemd. By de terechtzitting ont kende Neill het meisje gekend te hebben groot was dus zyn ontzetting toen Louise Harvey binnenkwam, die hem onmiddellijk herkende en voor den rechter verklaarde, dat Neill op zekeren avond ook haar eenige pillen had gegeven. Louise Harvey had echter de pillen niet ingenomen maar heimelijk op den grond laten vallen. Men toonde haar nu eenige galatine-capsules, die bij Neill waren gevonden en vroeg haar of ook dergelyke pillen aan haar waren gegeven. Zy beant woordde deze vraag bevestigend. By Neill werd een lyst gevonden waarop een aantal naamletters en daarnaast datums waren geschreven. Waarschijnlijk is dat de doodenlijst van den moordenaarmen vond er o.a. de voorletters der bekende slachtoffers van den dokter en ook de letters L. H. (Louise Harvey), waar achter de datum was ingevuld, waarop Neill aan dit meisje de pillen had gegeven. De politie doet thans ijverige hasporingen, om ook de andere slachtoffers van den Westend-Jack" uit te vorschen. Ingezondezx. NUWIKKKWVFRK. Volgens het bestaande aloude reglement van orde voor de zittingen van den Raad dezer gemeente, moet de rekening en verantwoording der gemeente over een verloopen dienstjaar in de afdeelingen van den Raad onderzocht wor den. In de laatstgehouden zitting gaf de Voor zitter het denkbeeld aan de hand, om, ter ver eenvoudiging, van dit voorschrift aftewyken. Hij gaf in overweging om het onderzoek der rekening in 't vervolg aan eene speciale Com missie, b. v. van 5 leden, optedragen. Ofschoon een der leden, de heer Bakker, dit voorstel krachtig steunde, mocht het geen algemeene goedkeuring wegdragen. Wijselijk liet toen de Voorzitter het trekken der afdeelingen doorgaan. Toch, meenen wy, dat het denkbéeld van den Voorzitter meer bijval had verdiend Deleden van den Raad moeten het zelf weten, maar het dient gezegd zy verrichten, als zy in drie ploegen de rekening nazien, monnikkenwerk. Als de lste afdeeling de stukken behoorlyk heeft nagezien, begint op een anderen avond de 2de afdeeling wéér van voren aan hetzelfde werk en heeft deze haar taak voltooid, dan begint de 3de afdeeling op een derden avond evenzoo alles van meet af natekijken. Was het nu niet veel eenvoudiger, dat men een 5tal leden aanwees, om dit werk in één slag af te doen 't Hindert ons, die aan dat werk niet behoeven mêe te doen, niemendal, doch we vinden het wel wat gek, dat onze verte genwoordigers zich eene moeite getroosten, die geheel en al overbodig is. 't Is monnikkenwerk, anders niet. Men kon zich die moeite gerust sparen. s.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1