*'t Vliegend Blaadje KLEINE nnT TD R MT COURANT 5UWEDIEP EN TEXEL Woensdag 17 Augnstns 1892. Twintigste Jaargang. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEBKHOUT Co., te Helder. No. 2035* Bureau: Zuidstraat. Telefoonn0.42. Abonnement p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad f 1,12'. Afzonderlijke nummers2 Cent. Buruux: SPOOR8TRAAT en ZUIDSTRAAT. AdvertentLen Tan 1 tot 5 regel»25 Cant. Groote letter» worden naar plaaUrnimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 16 Aug. 1892. Onder begunstiging van fraai zomer weer had Zondagauond in den tuin van Tivoli 't aangekondigde concert plaats. De verlichting kwam in den donkeren avond prachtig uit en 't vuurwerk maakte bij een bewolkten hemel een fraai effect. Vooral mag dit gezegd worden van 't slot nummer. Helders Harmoniekapel voerde 't aangekondigde programma niet onver dienstelijk uit. De opkomst van 't publiek hadden we ruimer verwacht. Mej. E. Visser, onderwijzeres aan een der gemeentescholen alhier, heeft te 's Gra- venhage met goed gevolg examen afge legd ter verkrijging der acte Fransch. Toen voor eenigen tyd werd overgegaan tot vergrooting en verbetering der haven nabij het Oudeschird op Toxel, bleek het o.a. ook nit de discussie, te dezer zake in de Tweede Kamer der Staten-Generaal gevoerd, dat er niet minder behoefte bestond aan verbetering en uitbreiding der visschershaven nabij Ooste rend. Die behoefte neemt, by uitbreiding der visschersvloot, steeds toe en vandaar de aan drang om ook noordoostwaarts van Oudeschild een geschikte haven voor de talryke visschers- vaartuigen aan te leggen, 't Is waarlijk te wenschen, dat de pogingen, die thans worden aangewend, met gunstig gevolg mogen worden bekroond. Op den krachtdadigen steun van TexeU Gemeenteraad het is gebleken valt te rekenen, en zoodoende zal de mede werking van het Rijks- en het Provinciaal Bestuur zeker wel worden verleend. Het is een zaak voor Texel en voor het visschers- bedryf aldaar van zeer groot belang en daarom gelooven wy, dat de leden der beide Kamers en die der Provinciale Staten niet zullen wei geren stoffelyken hulp te verleenen, als de Minister van Waterstaat, Handel en Nijver heid tot het indienen der noodige voorstellen kan besluiten. Onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer en in de Staten der provincie zullen ongetwijfeld bereid worden gevonden, om de vervulling der wenschen van hen, die by de visscherij op Texel belang hebben, met alle kracht te bevorderen. IJmuiden, 13 Augustus. Voor reke ning van een Amsterdamsche maatschappij zullen hier een groot aantal arbeiderswo ningen worden gebouwd van een huur waarde beneden f 1.50, waaraan te dezer plaatse nog al veel behoefte bestaat. Door het Bestuur der Kiesvereeniging ^Burgerplicht," te Hoorn, is de tusschenkomst der hoofden van de gemeentebesturen in de kiesdistricten Hoorn en Enkhuizen ingeroepen, teneinde de ingezetenen van West-Friesland te bewegen tot onderteekening van adressen aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nij verheid, waarin wordt aangedrongen op eene spoedige ten uitvoerlegging van de plannen tot insluiting en tot gedeeltelijke inpoldering der Zuiderzee, 't Bestuur der bovengenoemde kiesvereeniging wijst in zjjne dezer dagen verspreide missieve op de wenschelijkheid, dat spoedig met het werk worde aangevangen, omdat daardoor aan vele personen werk en brood zal worden verschaft, en omdat de wel vaart des lands, en meer bepaald die van de kuststreken der Zuiderzee, daardoor in groote mate zal worden bevorderd. 't Is te verwachten, dat ook in andere stre ken en gemeenten des lands, meer dan tot nog toe, belangstelling zal worden gewijd aan deze gewichtige zaak. 't Mag wenschelyk geacht worden, dat de Regeering, by het doen van voorstellen ter uitvoering van de aanhan gige grootsche plannen, rekenen kan op de sympathie van het Nederlandsche volk. De openbare meening behoort zich daarom te uiten, en eene adres-beweging moet o. i. daarom worden uitgelokt. Ook hier ter plaatse zou het aanbeveling verdienen aan die beweging deel te nemen. De onlangs gearresteerde geagreëerde klerk ten kantore van de hypotheken en het kadaster te Alkmaar is weer op vrije voeten gesteld. Men meldt uit Haarlem aan de N. R. Ct." Men zal zich herinneren, dat ongeveer 5 jaar geleden in den Hout een moordaanslag plaats had, door een zekeren Hoogerbeets gepleegd op de dienstbode Rika Weyland en den heer Balabrega, waarvan de aanleiding was, dat deze laatste liefdesbetrekkingen had aangeknoopt met genoemd meisje, waarop ook Hoogerbeets verliefd was. Hoogerbeets werd door de rechtbank tot 5 jaar gevangenisstraf veroordeeld, en Balabrega huwde met het meisje, dat hem na een jaar twee kinderen schonk, doch zelve in het kraambed overleed. De vader leefde met die twee kinderen liefde rijk tot Donderdagavond, toen hy, waarschijn lijk in een vlaag van krankzinnigheid, een der kinderen wurgde en dit ook het tweede trachtte te doen, doch hierin werd verhinderd door de overige huisgenooten. De jonge man meldde zich zelf by de politie aan hij is dadelijk gearresteerd en voorloopig naar het huis van bewaring overgebracht. Noch de politie, noch de justitie weet iets uit hem te krygen. Een nader bericht van haren correspondent meldt over deze zaak nog het volgende De ongelukkige F. H. G. Balabrega is een zeer oppassend man, werkzaam aan de Duin water-maatschappij en aldaar zóo gezien, dat zelfs bij zyn huwelijk zyn chef en diens echt- genoote tegenwoordig waren. Na den dood van zyne vrouw ging hy inwonen by zyn vader en zusters, welke laatsten voor de twee kleinen meer waren dan eene moeder kon zijn. Ook B. zelf was goed voor zijne kinderen, en iederen middag kon men hem, van het kantoor komende, met de twee kleinen op den schoot voor de ramen zien zitten met hen dollende en stoeiende dat het een lust was om te zien. Hij was in éen woord voor de kinderen een lief hebbend vader. Er worden allerlei dingen met betrekking tot het vreeselyke voorval vermeldmaar de eenvoudige waarheid is, dat de man na den dood van zyne vrouw leed aan vlagen van melancholie en dagen achtereen niet sprak. Zoo is het ook weder geweest de laatste vier dagen. Wel speelde en stoeide hy thuis komende met zijne aanvallige kinderen; wel ging hij 's avonds uit om op de kermis verpoozing te zoeken (zoo was hij b.v. Woens dagavond tot 10 uur in de sociëteit #De Vereeniging", waarvan hy lid was) doch spreken deed hy bijna tot niemand. Reeds op het concert, hetwelk in De Vereeniging werd gegeven, schijnt hij met het verschrikkelijke denkbeeld te hebben rondgeloopenwant na ten 10 uur van daar te zyn weggegaan, heeft hy eerst beneden in zyn kamer een brief ge schreven aan zyn familie, waarin hij zonder juist te zeggen wat hij zou doen, haar bezwoer niet te onderzoeken welke redenen hem tot de verschrikkelijke daad hebben verleid. Hierop is hij naar de slaapkamer der kinderen gegaan en heeft het jongentje geworgd. Waarschynlyk van zyne vreeselijke daad verschrikt, is hy de deur uitgeloopen en heeft zich by den inspecteur van politie Nolthenius als moordenaar van zyn kind aangemeld. Wegens de groote kalmte, waarmede hij deze mededeeling deed, twijfelde de inspecteur aan de waarheid en zond zyn adjunct-inspecteur naar het huis van den vader, om te onder zoeken wat er van het verhaal waar was. Niemand der huisgenooten had iets bemerkt zoodat, toen men op eens voor het verschrik kelijke feit stond, zusters en vader als ver pletterd waren. Het medelijden met den on- "Tukkigen jongen man is algemeen. B. blyft in de gevangenis zwijgen. Geen woord komt hem over de lippen omtrent het vreeselijke feit, door hem gepleegd. Dat men hier te doen heeft met een psychiatrisch raad sel, hetwelk alleen zal kunnen worden op gelost door een geneesheer voor krankzinnigen is de algemeene meening. Te Nijmegen kwamen Donderdag twee Engelsch sprekende personen, als heeren gekleed, een groot koffihuis binnen, en maakten daar eenige vertering. Tot vol doening daarvan gaf een hunner een Ame- rikaansche Banknoot van 20 dollars in be taling, waarop hem 48 gulden werd terug gegeven. Later bleek, dat het een waar deloos en valsch papier was. Ofschoon onmid 'ellijk naar deze personen, die inmid dels het koffiehuis hadden verlaten, een onderzoek werd ingesteld, zyn zij tot dusver nog niet teruggevonden. Kan je denken In de stoomtram, welke dezer dagen omstreeks halftien van Hilversum naar Amsterdam zou vertrekken, bevond zich in de derde klasse een boertje met zyn dochter van omstreeks 19 jaar, die op vaders knie had plaats genomen. Toen de conducteur om de kaartjes kwam, gaf de vader één plaatskaartje, doch toen hem ook om dat van zyn dochter werd gevraagd, gaf ons boertje heel leuk ten antwoord: >ik docht de kinderen die op de schoot zitten vrie woaren.c De conducteur was echter van andere gedachten want deze liet het boertje den vollen vrachtprys betalen voor zyn 19jarig kind. Ongeveer 3 weken geleden vertrok van Veendam naar Groningen, om onder behandeling van Sequah te komen, een sedert eenige jaren op .erge wyze aan neu ralgie lijdende werkvrouw, Geerdiena Meyer, echtgenoote van Johannes Doddema. Van hare behandeling door Sequah is evenwel niet alleen niets vernomen, maar van de patiënte heeft men sedert alle spoor ver loren, zoodat haar verblyf ook thans aan haren man en haar kroost geheel onbekend is. Alle nasporingen bleven zonder resultaat. Het middelpunt van spoorwegverkeer in de Vereenigde Staten en waarschynlyk ook wel van de geheele wereld is Chicago. Op ongeveer 1000 punten worden daar wegen voor gewoon verkeer, door spoor wegen gekruist, en bij 95 pCt. dier krui singen liggen de spoorwegen op gelijke hoogte als de straten. By het reusachtige personen-, goederen en rangeer-verkeer, dat hier zich ontwikkeld heeft, zyn die talryke kruisingen op gelyke hoogte oor zaak van vele ongelukken, en gaan er meer en meer stemmen tegen op. In 1890 wer den op zulke kruispunten in de stad 243 en in hare nabijheid 299 personen ge dood. Wel hadden de meesten hunner wederrechtelijk den spoorweg betreden, maar de gelegenheid daartoe is ook zeer gemakkelijk. Ofschoon aan dit euvel reeds eenigermate is te gemoet gekomen door den aanleg van spoorbanen om de stad heen, wordt de toe stand toch onhoudbaar geacht en werd in 1890 een commiseie van ingenieursbenoemd om te onderzoeken wat tot verbetering kan worden gedaan. De meerderheid dier commissie heeft als middel daartoe aanbe volen, de spoorwegen door ingraving zoo veel lager te leggen, dat de straten er met bruggen over heen kunnen loopeneen reusachtig werk natuurlijk, dat bovendien zeer bijzondere voorzieningen zal eischen om de verlaagde spoorwegen watervry te houden. Te Wattrelos op de Fransch-Belgi- sche grens hjeft een bende socialisten een aanval gedaan op een boerenhofstede. Met keisteen en en steenen, welke uit een brug gebroken werden, bombardeerden zy het dak der woning. De Fransche gendarmes konden zich niet meester maken van de be drijvers dezer baldadigheden, daar dezen gedurig op Belgisch grondgebied weken. Eindelijk kwamen echter van Belgische zijde gendarmes opzetten, die op de soci alisten begonnen te schieten. Ook de Fransche gendarmes losten nu hunne re volvers. Er werden verscheidene personen gewond. De directie van den Michigan Cen tral-spoorweg is sinds eenige maanden zoo galant aan de dames-passagiers van bepaalde treinen bloemruikertjes te laten geven. Tot dusver zyn het alleen veldbloemen maar de maatschappij heeft twee broeikassen en hoopt daaruit ook 's winters haar aange name geschenken te kunnen blijven geven. Een zeer betreurenswaardig ongeluk heeft te Neisze in Duitschland plaats gehad. By een zwemoefening met het pak aan en den ransel op den rug, zonken plotseling 15 man van het 23ste regiment infanterie in de diepte weg. Slechts 8 hunner wer den gered de overige soldaten verdronken. Zy behoorden tot de 200 vrijwillige zwemmers van het 63ste en 23ste regi ment infanterie, die onder bevel van majoor Heinrichs proeven van bekwaamheid in het zwemmen moesten afleggen. Enkele Duit- sche bladen schrijven dit treurig voorval toe aan fouten en nalatigheid van de zyde der overheid en wijzen er op, dat een onderzoek zeer gewenscht is, daar het volk recht heeft te weten hoe in tyd van vrede zeven zijner zonen by een oefening den dood kunnen vinden. Een later bericht meldt, dat de ramp onder de oogen van eenige officieren plaats had, die het gevecht-zwemmenwilden zien. Een der zwemmers stond op het punt te zinken, toen hy zich aan een ander vastklampte, dien hy medetrok. Om dit te verhoeden, greep ook deze een ander vast, zoodat op deze wyze 10 personen naar de diepte gingen. Toen men hen uit het water haalde, waren nog slechts 3 hunner in leven. Het gerechtshof der Seine heeft de weduwe Schleyel, een dertigjarige feeks, die haren man, wien zy lang het leven zuur had gemaakt, met brandende petro leum overgoot, waardoor hy zoozeer ver brand werd dat hy stierf aan de gevolgen, veroordeeld tot levenslangen dwangarbeid. Zyn de Vegetariërs felle tegenstan ders van het vleeschgebruik, er bestaat thans in Engeland een sekte er komen ook al godsdienstige gevoelens by die van een tegenovergestelde gezindheid is. Die sekte, welke onder leiding van een geneesheer, Dr. Densmor, staat en duizen den leden telt, bestrydt heftig het gebruik van groenten, aardappelen en meelspijzen en beveelt het vleeschgebruik aan met evenveel vuur als de Vegetariërs het be strijden, alsmede het gebruik van melk en zoete vruchten, waaromtrent beide partyen het eens zyn, naar het schynt. Koffieverkoopers, op rijwielen, welke ingericht zyn op het warmhouden van den geurigen drank, rijden sinds eenigen tyd in de drukste straten der arbeiderswijken te Berlijn rond. Zij mogen niet blijven stilstaan en alleen rondrijdend hun waar verkoopen. In Meerat (Britsch-Indië) heeft men in den laatsten tyd veel last van wolven, die buitengewoon brutaal zyn. Zy vallen mannen, vrouwen en kinderen aan en laten zich niet gauw verjagen. Onlangs, na een woesten aanval, waarbij een grassnijder licht en diens oude moeder ernstig gewond werd, gingen de dieren eerst aan den haal toen soldaten met gevelde bajonet op hen aankwamen. Er moeten ongeveer acht wolven rond zwerven daar in den omtrek. Men is er algemeen zeer bang voor. Inlandsche be dienden durven 's avonds niet alleen de deur uitgaan. Een sigarenhandelaar te Berlyn had een bywinkel, welke door een bediende werd bestuurd en waar hy om de vier of vjjf dagen eens ging zien, hoe de zaken stonden. Toen hy daar onlangs kwam, vond hy, inplaats van zyn bediende, een vreemden man achter de toonbank. Die man werd boos, toen hij hem vroeg, wat hy daar deed; »hjj was sinds vier dagen eige naar van de zaak.c Het bleek nu, dat de bediende de zaak voor 1200 Mark ver kocht had aan dien man en dat deze con tant betaald had, zonder te onderzoeken of hij wel den rechtmatigen eigenaar voor had. De arme kooper werd nu gedwongen de zaak, waarvoor hij al zyn spaarpen ningen betaald had, te verlaten. De ontrouwe bediende is gevatmaar de hem betaalde koopsom heeft hy geheel opgemaakt. Duinkerken, 11 Aug. Het laatste vischseizoen is voor de Duinkerksche vis schersvloot zeer noodlottig geweest. Drie visschersvaartuigen, de »Leona," sReina" en >Emma," zyn met de uit 54 koppen bestaande bemanning met man en muis verongelukt. Het grootste deel laat familie leden achter. Sedert 1888, toen 13 schepen van de vloot, met 166 man verloren gingen in eenen enkelen storm op de IJslandsche kust, heeft de vloot zulk een verlies niet te betreuren gehad. De vloot, bestaande gewoonlijk uit 80 a 90 schoeners, verlaat de haven van Duinkerken einde Februari, waardoor zij in gevaar komen aan het ruwe, stormachtige weder, dat dikwyls op de kust van IJsland in 't voorjaar gevonden wordt, te zyn blootgesteld. Niettegenstaande de treurige ondervinding van het reeds zoo vroege vertrek naar deze barre streken op gedaan, zyn de visscherlieden door de mede dinging genoodzaakt daarmede voort te gaan, De directeur van het ankzinnigen- gesticht te Brescia is dez-r dagen zelf krankzinnig geworden. Hy nam b|j zyn gewoon ochtendbezoek aan de verpleegden opeens een groote schaar, waarmee hy al de verpleegden de hersenpan wilde openen, om hunne hersens te onderzoeken. Het was slechts met moeite dat men hem be lette dit plan te volvoeren en hem in ver zekerde bewaring bracht. EERROOF. Een booze tong, een kwade pen Kan veel ellende brouwen. Een nydigaard of lasteraar Rooft eer u en vertrouwen. 'tls voor kwajongenswerk te laag, Om iemand te verdenken, En voor men onderioekt en vorscht Te honen en te krenken. Voor velen schynt het een genot Om iemand te ontwyden, En anderen door hoon of spot Gevoelig te doen lyden. Geen liefderijk gemoed tracht de eer. Des naasten aan te tasten. Wie 't doet toontZoo de waard moet Vertrouwt hy ook zyne gasten. (zyn. Wie voor hy oordeelt onderzoekt, Van hem is te verwachten, Dat hy verkettert noch vervloekt, Noch andren zal verachten. Rooft men des naasten goed of geld, Men kan 't hem wedergeven Maar rooft men hem zyn kroon of eer, Men neemt hem meer dan 't leven. Voorzichtig dus met tong en pen 't Zy ieder aanbevolen Want te vergoeden is het nooit, Heeft m' iemands eer gestolen. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van af 11 tot en met 13 Augustus. ONDERTROUWD: C. van Hert, timmer man en T. M. W. van Es. GETROUWDP. W. Boll en A. M. C. Pollé. A. J. Philippus en J. v. d. Haagen. J. J. Hoogweg en M. Rensmaag. J. Lugtenburg en A. Hamelink. BEVALLENZ. SteenmanKok, z. R. PrangerRaa, z. N. Buitinkde Ruyter, z. P. van AmesfoortDroog, z. M. E. van Pel Vermeulen, d. E. StephanSchepper, z, A. ValkenburgHenning, d. J. DrechslerMol, z. OVERLEDENM. J. M. Wildschut. 14 jaren. De rekening der Gemeente Helder over het dienstjaar 1891, sooals die in de zitting van 8 dezer door B. en W. den Raad is aangeboden, heeft in de verschillende hoofdstukken de volgende eindcijfers Hoofdstakken. Imconsr». Bedrag. L Ontvangsten wegens vroegere dienstenf 3.894.14 IL Inkomsten van gemeente-ei gendommen en bezittingen - 466.60 III. Opbrengst van belastingen en heffingen- 168.846.8f4 IV. Ontvangsten van verschillen den aard en toevallige haten - 97.811.68 V. Buitengewone ontvangsten 80.467.16 Totaal f884.986.844 UrroAvm*. L Kosten van huishoudelijk be staarf 14.466.064 H. Kosten van invordering van de plaatselijke belasting en teruggave deswegens - 9.418.664 III. Kosten van onderhond aan gemeente-eigendommen en deswege verschuldigde lasten 14.898.684 IV. Kosten der openbare veilig heid en brandweer .- 87.861.874 V. Kosten der plaatselijke gesond- heids-politie18.668.08 VI. Kosten voor het onderwijs. -69.118.64 VIL Kosten van het armwezen, mitsgaders subsidien en bij dragen aan onderscheidene daarmede in verband staande instellingen87.846.18 VIIL Renten en aflossingen - 6.440. IX. Pensioenen en waohtgelden 1.998.88 X. Andere uitgaven, niet onder de vorige hoofdstakken be- hoorende806.19 XI. Buitengewone uitgaven van allerlei aard- 94.906.98 XII. Onvoorziene uitgaven 973.88 Totaal f907.698.17 Balans. f 994.986.844 - 907.698.17 Ontvangsten Uitgaven Batig saldo, f 17.988.174 Bij deze rekening, die dezer dsgen in de af- deelingen van den Raad wordt onderzocht, wer den gevoegd de rekeningen van 't Burgerlijk Armbestuur, 't Algemeen Weeshnia en de dd. Art. Bohntterij, met de volgende eindejjfers: Rekening Burgerlijk Armbestuur: O nt vangstenf 11.900.974 Uitgaven-10.600.864 Batig saldo f 1.400.19 Rekening Algemeen Weeshuis Ontvangstenf 16.696.414 Uitgaven16.699.844 Batig saldo f 97.07 Rekening dd. Artillerie-Schutterij Ontvangstenf 1.684.91 Uitgaven- 1.391.96 Batig saldo f 998.96 Marine en Leger. Ds tot schout-bij-nacht bevorderde kapt. ter «es C. ten Bosch, wordt eervol ontheven uitdefnno- tiën van ohef, van het vak van uitrusting bij 's Rijks werf te Amsterdam en op non-activitnit gesteld. Op de landiwerf te Amsterdam wordt het sehroe& stoomschip Se kl. „Alkmaar" getuigd en gereed gemaakt voor den dienst. Het zal vermoedelijk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1