't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 2037. Woensdag 24 Angnstus 1892. Tmntigste Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 36; Atoon ti ement p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad f 1,12*. Afzonderlijke nummers2 Cent. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BESEHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT «n ZUIDSTRAAT. AdvertenUên Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 23 Aug. 1892. Bij de vermelding dat op 30 Aug. a. s. een pleiziertrein naar 's Hage en Rot terdam zal gaan, stelden wij zulks op Woensdagde dertigste dag dezer maand valt echter op Dinsdag. Zie annonce. Woensdag 31 Augustus zal, ter re- legenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin, door de gezamenlijke Hel- dersche Turnvereenigingen een uitvoering in de open lucht worden gegeven. Met toe stemming van de betrokken militaire auto riteiten zal 't Exercitieveld in 't fort Erf prins als uitvoeringsterrein worden inge richt. 's Namiddags 2 uur zullen de leden van de vereenigingen Oefening kweekt Kunst", »F. L. Jahn", >Pro Patria" en Uitspanning door Inspanning", in Tivoli bijeenkomen en van daar in optocht naar Erfprins gaan, waar gymnastiek- en scherm- nummers zullen worden uitgevoerd. Alleen geinviteerde autoriteiten en leden der ge noemde vereenigingen hebben toegang tot het feestterrein. De regeling van 't feest is opgedragen aan een commissie, gekozen uit de ver schillende vereenigingen en die bestaat uit de heerenC. S. Jaring, presidentO. van der Staay, secretarisJ. E. A. v. d. Heu vel, penningm. Verder uit de hh. G. D. Hagenaar, M. P. v. Hooydonck, J. v. d. Meulen, F. C. H. Schlahmilch, H. J. See- boldt, C. Thijssen en Vermeulen. In de op 19 dezer gehouden confe rentie van Burgemeester en Wethouders met den Districts-Schoolopziener, werd ter benoeming van een hoofd van de o. 1. school met uitgebreid leerplan te den Burg op Texel opgemaakt de volgende alpha- betisch gestelde voordrachtK. A. Booren, te BredaH. Groenewold, te Rotterdam L. B. Mölman, te Amsterdam J. Slop, te GoudaH. Uurbanus, te Doesburg en Jb. Vellinga, te Groningen. De minister van oorlog brengt ter kennis van belanghebbenden, daf tegen 27 September a.s. eenige zonen van militairen op de Pupillenschool te Nieuwersluis kun nen worden geplaatst. (»St. Ct.") De heer Joh. van der Steur, een bekend middernachtszendeling uit Haarlem, zal den löden September naar Indië ver trekken met het stoomschip »Conrad," om daar gedurende geruimen tijd werkzaam te zijn onder de militairen in de verschillende garnizoensplaatsen. De heer C. S. Adama van Scheltema, oud-predikant te Amsterdam, heeft te IJ- muiden 280 meter grond gekocht, om daar op een gebouw te plaatsen, hetwelk den naam zal dragen van Zeemansrust. In dit gebouw zal gelegenheid zijn voor loodsen en zeelieden om te logeeren, en alles zal daar verkrijgbaar zjjn behalve sterke drank. Voor dit doel zijn f 25,000 noodig. De heer S. ontving reeds f1000 in kleinere bjjdragen, terwijl de heer X. hem een gift zond van f3000. De „Friso" te H&vre, Hr. Ms. »Johan Willem Friso," onder bevel van den kapt. ter zee J. C. Joekes, heeft Dinsdagnamiddag Havre verlaten, waar het eenige dagen vertoefd had bij gelegenheid van de feesten der pompiers" aldaar. Aan een particulier schrijven ont leent het »N. v. d. D." daaromtrent het volgende //Tegenover het Stadhuis was een groote tribune opgericht, waar de halve bemanning van de »Friso" een eerewacht vormde. Daar kwamen de Fransche en Engelsche brandspui ten met haar tuigage eerst stapvoets en later in galop voorbij. Men zag er allerlei soorten van stoom- en handspuiten, ladders enz. Daarop volgde de ontvangst van de hooge autoriteiten onder het spelen der muziek, o. a. der Neder- landache, Engelsche en Fransche volksliederen. Dank zij vooral den Nederlandschen consul, den heer F. Bunge, was de ontvangst zeer hartelyk. •Maandagavond werd ons in het «Hotel deB Phares," te St. Adresse aan den mond der Seine, een keurig diner aangeboden door den consul en eenige Nederlanders, na aflc op waar van wy den avond verder doorbrachten in den tuin van den onderprefect, welke rijk versierd en geillümineerd was en door muziek werd opgeluisterd. «De *Friso" heeft wederkeerig een druk bezoek. De laatste dagen kwamen er wel een duizend personen per dag uit Havre en om streken aan boord om het schip te zien. //Tegen 25 Augustus hopen wij te Genua aan te komen. Yan het plan tot uniformverandering bij het leger is thans afgezien, op grond van de bezwaren, die daartegen bleken te bestaan. Dagelijks dreunen ons in 't oor de schoten, die uit het zware vèrdragende kustgeschut, geplaatst op het zeefront van het fort Erfprins" alhier, worden gelost. Wij weten het niet en durven het dus ook niet verzekeren, dat alle schoten, die ge lost worden treffers zijn. Bij een beweeg bare schijf, als waarop onze artillerie heeft te vuren, zal nog weieens, vreezen wij, een enkele maal het doel worden gemist. Jl. Dinsdag echter werd van genoemd zee front o. a. een schot gelost, waardoor het vlot, waarop de schijf was geplaatst, werd getroffen, 't Vlot werd middendoor, in twee stukken geschoten. Zulk een treffer is wel een afdoend bewijs, dat onze artilleristen geoefend zijn en juist weten te richten. Krachtens koninklijke machtiging heeft de Minister van Oorlog de aan mi litairen gegeven vergunning, om in kleine of dagelijksche tenue, buiten dienst, in het openbaar te rooken, in dien zin uitgebreid, dat het aan militairen ook geoorloofd zal zijn te rooken, wanneer zij, in andere dan de kleine of dagelijksche tenue gekleed, buiten dienst, in het openbaar verschijnen. Een hoogst treurig ongeluk is Vrij dag voorgekomen op den O. Z. Voorburg wal No. 149, te Amsterdam, ten huize van den heer B., grossier in mode-artikelen. In de kamer, waar twee jonge dames, lo geergasten van den heer B., sliepen, was verzuimd de gaskranen te sluiten. Den volgenden morgen wachtte men de gasten tevergeefsde eene was reeds door verstikking om het leven gekomen, terwijl de andere in levensgevaarlijken toestand naar het gasthuis werd gebracht. Geluk kig is haar toestand zooveel verbeterd, dat men hoop op haar herstel koestert. Men kan zich den schrik der bewoners voorstellen, toen zij het treurige lot van hun logés gewaar werden. Een meisje van buiten is Woensdag de dupe geworden van een flauwe en wel wat al te ver gedreven grap. Ze moest met den laatsten trein naar Utrecht en stapte aan het Centraal-Station te Am sterdam in. Onderweg maakte zij een praatje met een der medereizigers, die, zeker om eens een ^rap te hebben, haar bij aankomst aan t station Weesperpoort wijs maakte, dat dit Utrecht was. Het meisje stapte vol goed vertrouwen uit en vroeg aan den eersten den besten den weg naar de Ca- thrijnebrug. Het bleek nu dat ze verkeerd wasde trein was intusschen vertrokken, en daar stond het arme meisje, 's nachts om twaalf uur, zonder geld, in een vreemde stad het huilen stond haar nader dan het lachen. Van verschillende zijden werd haar door menschen, die medelijden met haar hadden, hulp en geleide aangeboden, tot dat eindelijk de stationschef, wien men om raad vroeg, haar onder goed geleide liet terugbrengen naar hare familie of kennissen, waar zij vandaan gekomen was. Volgens de >Amst. Ct. een der twee tjalken van het Leger des Heils," »De Redding," Donderdag aan deRuyter- kade gemeerd. Hoog voert zij de vlag van het Leger" in top: de roode vlag met blauwen rand en het gele wapen in het midden, waarin de woorden: Bloed en Vuur." De nationale driekleur wappert van het roer. Het vaartuig is eenvoudigde solda ten," die daarmee hun rondreis zullen doen, hebben niet te klagen over overmaat van Het ruim is in tweeën verdeelddoor een gordjjn van 't overige gedeelte afge schoten, bevindt zich voor de keuken een bescheiden ruimte, die den kok gelegenheid geeft zich te bewegen, doch meer ook niet. Het grootste gedeelte is gereserveerd voor de zaal der bijeenkomsten. Zoodra er godsdienstoefeningen worden gehouden, worden in het ruim withouten banken geplaatst, welke zitplaatsen aan bieden voor 5 personen. Aan de achter zijde kan in een minimum van tjjd een platvorm worden opgeslagen, waarop de spreker plaats neemt. Is de godsdienstoefening des avonds af- geloopen, dan worden door de matrozen de boeken opgeruimd, en ieder komt met zijn hangmat aandragen* die opgehangen wordt aan de spijkers, welke in de wanden zijn geslagen. Enkele raampjes, welke naar binnen op geslagen kunnen worden, zorgen eenigszins voor ventilatie. Zooals reeds gezegd is, zullen de soldaten geen lui leventje leiden het is werken, onafgebroken werken, vol zorg en met weinig gemakken. Donderdagnamiddag 3 uur werd een bij eenkomst aan boord gehouden, geleid door kolonel Oliphant. »De Redding" vaart over Utrecht, waar zij Zaterdag en Zondag verblijft en komt 1 Sept. weder te Amsterdam, om daarna over Zwolle en Kampen naar het noorden te stevenen. »De Overwinning", de andere tjalk, be zocht Donderdagochtend Marken, bezoekt Zaterdag en Zondag Edam, om verder naar Zeeland te gaan. Door nu wijlen den heer. Mr. A. Looxma Ypey is aan den de provincie Fries land gedane making van zijn verzameling porcelein en antiquiteiten toegevoegd het aanzienlijke kapitaal van f 50,000 voor de inrichting der kasten tot berging enz. van deze kostbare verzameling, Een Flakkeesch wonder Over het geheel draagt de Flakkeesehe huismoeder erg veel zorg voor den regenbak, die het gezin van drinkwater moet voor zien. Dit water is dan ook in den regel zoo helder als kristal en smaakt uitstekend. In Middelharnis bevindt zich echter een regenbak, die de vorige week bij den schoon maak de volgende voorwerpen bleek te bevatten14 borstels, een doode kip, een paar oude schoenen, een zeepbakje, 2 sto ven, een emmer, een hoed, steenen, kop jes, enz. Waterleidingen in groote steden gaven, behalve drinken, ook wel eens voedsel in den vorm van kikvorschen en aaltjes deze Flakkeesehe regenbak geeft, behalve eten en drinken, nog schoeisel, kleeding en keukenbenoodigdheden op den koop toe. Zoo'n regenbak is geld waard Donderdag kwam te Amsterdam een 54jarig kassiersknecht zich aan het hoofd bureau van politie beklagen, dat hij 's mid dags om een uur of drie in de Enge Lom- bardsteeg was aangerand door een tweetal personen, die uit zijn portefeuille, welke hij van schrik op straat had laten vallen, een bedrag van zes- of zevenhonderd gul den hadden gestolen. Dit verhaal leek wel wat vreemd en raadselachtig, vooreerst omdat zich in de portefeuille nog een som van f 10.000 bevond, die onaangeroerd was gelaten, en verder omdat niemand in de buurt, noch de bewoners, noch het per soneel van de aldaar gevestigde tabaks kantoren, iets hadden gehoord of gezien, wat naar een aanranding zweemde. Toen het eindelijk ook bleek, dat hij van de aanranders niets nader wist te vertellen en hij zelfs geen signalement van hen kon opgeven, vermeerderde de argwaan, dien men tegen den man koesterde, niet weinig. Ondanks zijn tegenstribbelen, werd de •be stolene* gefouilleerd, en het duurde niet lang of de door hem als vermist opgege ven geldsom kwam voor den dag hij had het geld in zijn hoed verstopt. Als ver dacht van diefstal werd hierop de man op last van den commissaris in hechtenis ge nomen. De hitte. De temperatuur is op het vasteland van Europa in den laatsten tijd over 't alge meen bijzonder hoog geweest. Te Ween en brachten zelfs de nachten geen verkoeling en Donderdag werden niet minder dan 5 personen krankzinnig. Een werkman viel dood op de straat en 250 kippen, die naar de markt werden gebracht, stierven voordat zij daar waren. Dien dag steeg de temperatuur op sommige plaatsen tot 107° F. in de schaduw. De Ringstrasse geleek een ovenop het midden van den dag woei er een sirocco" (heete wind). •Het is haast niet te begrijpen, schrijft de correspondent van een buitenlandsch blad, hoe verschrikkelijk heet het Maandag, Dinsdag en Woensdag was in sommige straten. De nachten gaven ook al geen verlichting zij waren weinig minder heet. Gedurende die drie dagen is er echter geen geval van zonnesteek voorgekomen, waar over men zich zeer verwonderen moet." Te Budapest was de hitte noggrooter; daar kwamen Donderdagmorgen 11 geval len van zonnesteek voor. In de Alpen is hier en daar brand ver oorzaakt door de droogte. Het aardige dorpje La Mure, op de grens van Savoye, is geheel afgebrand, evenals een bosch bij Zermath. Ook te Parijs was de temperatuur bij zonder hoog, vooral Woensdag, toen de thermometer 96,8° F. aanwees in de scha duw, een cijfer dat sindö 1879 slechts een maal werd bereikt. Vijf gevallen van zonnesteek, waarvan een met doodelijken afloop en een dat krankzinnigheid tengevolge had, kwamen Woensdag voor en de •Radical" deelt mede, dat van een bataljon soldaten drie een zonnesteek kregen, waaraan er een stierf. Uit alle streken van Frankrijk komen berichten omtrent de groote hitte. Te Mar- seille woei, evenals te Weenen, een sirocco." Vrijdag zijn te Parijs 100 koeien en 300 varkens, die per spoor zouden worden ver voerd, door de hitte gestorven. Er kwam dien dag opnieuw een geval van zonne steek voor. De kanon gieterij te Bourges is met het oog op de hitte gesloten. De inwoners der Pruissische stad Her ford (distr. Mindenleven in voortdurende onrust. In de laatste maand zijn er niet minder dan 17 huizen, een houtzaagmolen en een aantal schuren vernield door bran den, die klaarblijkelijk moedwillig werden aangestoken. Er is een groote belooning uitgeloofd voor het ontdekken van den schuldige, maar tot dusver kwam men dien nog niet op het spoor. Men vreest nu aan houdend voor nieuwe branden, evenals de in woners van het naburige Enger, waar negen of tien branden voorkwamen, welke aan boos opzet te wyten zijn. Berichten uit Zwitserland gewagen van groote branden. Te Grinderwald is brand uitgebroken in het bekende hotel De Beer de vlammen verspreidden zich over het geheele dorp, daar de Föhn het vuur geducht aanwakkerde. O. a. zijn het telegraafkantoor, het Hotel Oberland, het station en de pas gebouwde Engelsche kerk vernield. De wind was oorzaak dat huizen, welke anderhalve kilometer van de plaats des onheils lagen, eveneens in brand wer den gestoken. Ook de bosschen staan in brand. Dalziel meldt ons nog, dat juist tijdens den brand de groothertogin van Mecklen- burg-Schwerin aankwam, om te Grindel- wald haar verblijf te nemen. De vorstin ging toen naar Interlaken, waar reeds tal van andere uit Grindelwald verdreven rei zigers zijn aangekomen. De brand brak 's namiddags te drie uur uit. Binnen het half uur was het dorp aangetast. Uit de naburige dorpen werden 500 brandweerlieden afgezonden, maar gebrek aan water maakte hen machteloos. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Te St. Stephan, een dorpje aan den weg van Thun naar Sion, is mede een brand uitgebroken. Ook hier verspreidde de Föhn de vlammen zoodanig, dat reeds 26 huizen zijn vernield. De aardbeving in Engeland. Zooals Dalziel reeds seinde aan het »Hbld.,« zijn er in het Zuidwesten van Wales en van Engeland hier en daar vrij sterke aardschokken waargenomen. Sommige personen werden uit hun bed geworpen, maar niemand werd ge kwetst. Aardewerk bleef natuurlyk dikwyls niet onbeschadigd. Op de Yealm hadden de schepen veel last van zware golven, die van Woensdagavond 8 uur tot Donderdagmorgen aanhielden en som mige vaartuigen van hun ankers sloegen. De eerste schok werd gevoeld te Tenby om 12 u. 27 m., te Wimbroke om 12 u. 30 m. en in verschillende plaatsen in het westen van Engeland tusschen 12 u. 20 m. en 12 u. 30 m. De tweede schok werd te Wimbroke waar genomen om 1.30 en te Tenby om 1.45, en de derde te Wimbroke om 3 uur. In Corn wallis waren de schokken heviger dan verder oostwaarts. De //Times* oppert het denkbeeld, dat de aardbeving in verband stond met de groote hitte der laatste dagen. De aardbeving, die van Woensdag op Don derdagnacht in sommige streken van Engeland werd waargenomen, was het sterkst in Wales en wel in de nabyheid van Pembroke Doek. Men meldt uit deze laatste plaats De meeste menschen waren reeds te bed gegaan. Het was namelijk oen half uur na middernacht. Er werden drie schokken gevoeld, waarvan de eerste echter verreweg de sterkste was. Die eerste schok ging gepaard met een zwaar gerommel. Het was, alsof er op niet al te grooten afstand zwaar geschut afgevuurd werd. De grond dreunde en tal van ramen werden weldra geopend, waaruit men ver schrikte gezichten zag steken en angstige stemmen aan voorbijgangers of buren hoorde vragen, wat er toch aan de hand was. Eerst dacht men, dat er een kruitmagazijn in de lucht was gevlogen. Overal werd licht ont stoken en de menschen verlieten de huizen, om, als zij tuinen hadden, zich daarheen te begeven en anders met buren of kennissen de straten op en neder te loopen. Kwart voor tweeën werd de derde schok gevoeld. De tweede schok was namelijk onmiddellijk op de eerste gevolgd, maar was zeer zwak geweest. De derde schok, hoewel vrij krach tig, moest echter onderdoen voor den eerste. Verscheidene personen werden uit hun bed geworpen. De superintendant van de politie zat juist zijn laarzen uit te trekken en rolde met stoel en al om. Voorwerpen, die aan den muur hingen en porseleinen of glazen versierselen, welke ge woonlijk op de kasten pronken, hadden het kwaad te verantwoorden. Sommige klokken bleven stilstaan en eenige lantarens gingen uit. Een agent, die voorbij het gebouw der liberale club kwam, zag den voorgevel van het gebouw voorover buigen en zich toen weder oprichten. De meeste ramen maakten een ratelend geluid. Groote schade is echter nergens aangericht. De be richten uit Cardiff, Greystones, Carmarthen enz. zijn vrijwel eensluitend met die uit Pem broke Doek. De aardbeving heeft zich voor namelijk doen gevoelen in Zuid-Wales, Corn- wallis en Devonshire. Ingezonden, De naam Tan de plaats onzer inwoning. Wellicht is er geene gemeente in ons land, waar men, zooals hier, jarenlang gesukkeld heeft met de bepaling van den plaatsnaam. Oudtyds heette deze gemeente //Helder en Huisduinen", doch bij het toenemend verval van laatstge noemd dorp, werd //Helder" uitsluitend de naam van de plaats onzer inwoning. Doch met den aanleg der Marine-werf, het vestigen van een Maritiem Station en den aanbouw van tal van woningen in 't oostelijk deel der gemeente, verschenen er twee nieuwe namen //Willemsoord" en «Nieuwediep". 'tGaat niet gemakkelijk, ook na jaren, om eenstemmigheid in deze te verkrijgen. De marine handhaaft den naam «Willemsoord," en de naam »Nieu- wediep", indertijd aan de Heldersche zeehaven gegeven, zit er by velen nog yzervast in. Toch begint de burgerij meer algemeen in te zien, dat onze burgerlyke gemeente «Helder" en niet anders heet, en dat we het best doen, dien naam en gcene anderen te handhaven. Nog altijd wordt door het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid volgehouden, dat in dezelfde gemeente het Telegraafkantoor te Nieuwediep en het Postkantoor te Helder gevestigd is, en wordt door den Minister van Justitie één Notaris te Nieuwediep en één te Helder aangesteld. Iemand, die uit den vreemde komt, begrijpt er eenvoudig niets van. Er zyn hier menschen, die in dezelfde buurt wonende, verschillende woonplaatsen op hunne adres kaarten opgevende een woont te Nieuwediep de ander te Helder. Men zegt 't is te dwaas bijna om het te gelooven dat de reis- en verblijfkosten voor getuigen, die ter terechts- zitting te Alkmaar moeten verschynen, ve- schillen, naarmate de menschen opgever. Nieuwediep of te Helder woonachtig te zfcl Zoo het niet tijd worden, dat we algemeen met de gewoonte om drie namen aan de plaats onzer inwoning te geven, gaan breken? De Regeering zal mogelijk ook wel eenmaal mede gaan. Zoowel als de Mil. Academie té Breda is gevestigd, is het Kon Instituut voor de Marine gevestigd te Helder, en niet te Wil lemsoord. De verschillende benaming van het Postkantoor en van het Telegraaf-bureaudoor een en 't zelfde departement is kl te vreemd. Helder 15 Aug. 1892. W. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van af 18 tot en met 20 Augustus. ONDERTROUWDK. J. Keyzer, timmer man, en N. Clowting. J. T. van der Maas en T. Wallast. G. Jansen, varensgezel en R. Koning. GETROUWD H. F. Phillipson en N.Raar. R. F. Gladpootjes en E. J. Burkunk. BEVALLEN: A. BotMiljon d.H. Dijks hoornSiegers z. W. J. AukesKerkhof z. M. KeyzerWesterhof d. OVERLEDENC. Out, 63 jaren. D. Kraak, 79 jaren. C. Gorter, 62 jaren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1