't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT /"OOR HELDER. NTEUWEDIEP EN TEXEL Ho. 2038, Zaterdag 27 Augustus 1892. Twintigste Jaargang. Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 36. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BESKHOUT Co., te Helder. KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN, Abonnement p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad f 1,12'. Afxonderlyke nummers2 Cent. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. /x fi vortentlSn Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterKjk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorg-d zijn. Opkomst der Zon 5 n. 6 m. Onderg. v 6n. 55 m. AUGUSTUS, Oogstmaand, 31 dagen. Zondag 28 Maandag 29 Dinsdag 30 Eerste Kwart. Woensdag 31 Verj. van H. M. de Koningin. SEPTEMBER, Herfstmaand, 30 dagen. Donderdag 1 Vrijdag - 2 Zaterdag 3 HELDER, 26 Aug. 1892. Jl. Dinsdagavond werd door den Raad dezer gemeente een zitting gehouden met gesloten deuren, ter behandeling van inge komen bezwaarschriften tegen aanslagen in den hoofdelijken omslag voor den dienst ▼an 1892. De Verjaardag onzer Koningin zal ook feestelijk worden gevierd door de kin deren van de Zondagsscholen der Ned. Herv. gemeente. Dank zij de goede zorg der dames, welke aan die scholen onderwijs ge- yen, zullen de kinderen beneden 9 jaren des middags en die boven 9 jaren des avonds in Tivoli onthaald worden. De Heer W. Beekhuis zal, naar wij vernemen, Zondag 18 September des mor gens in de Westerkerk bevestigd worden door zijn vriend den heer Reede, pred. te Castricum, en des 's avonds zijn intreerede uitspreken in de Nieuwe Kerk. Jl. Woensdag werd in den vroegen och tend het lijk van Z.Ex. den vice-admiraal C. H. Bogaert, van het Marine Hospitaal alhier naar het spoorwegstation overgebracht, om naar de begraafplaats te Valkenburg in de provincie Limburg vervoerd te worden. De lijkkist was met een aantal kransen blijken van liefde, hoogachting en waardeering bedekt. Op het perron van den Spoorweg waren een aan tal vrienden en vereerders van den ontslapen vlootvoogd vereenigd, om hulde te brengen aan den gestorvene, wiens stoffelyk overschot verre van de zee, waarop hij een groot deel van zyn leven doorbracht, zal rusten. Eender familie-leden betuigde den aanwezigen dank voor de eer, den overledene bewezen. Toen de trein met het stoffelijk overschot te Amsterdam aan het centraal-station arri veerde, stonden een 40tal marine-officieren op het perron om een laatst saluut aan den over ledene te brengen, terwijl een prachtige krans van frissche bloemen op de kist werd gelegd, De vice-admiraal Mac Leod wijdde een woord van waardeering aan den ontslapene. De gepensionneerde vice-admiraal C. H. Bogaert, had den oaderdom van 57 jaren be reikt. Óp 15jarigen leeftyd 1 Sept. 1850 trad hij in den zeedienst en werd geplaatst op de Koninklijke Militaire Academie te Breda en drie jaar later, den 1 Januari 1856, begon hij zyn officiersloopbaan bij de zeemacht, welke hy tot den hoogsten rang heeft doorloopen, nl. dien van vice-admiraal, waartoe hy 1 Mei jl. werd bevorderd. Uit den dienst van den ontslapen vlagofficier bij de Marine valt het volgende aan te stippen. Hy voerde het bevel over het fregat *Evert- sen," bestemd voor oefening der zeemilliciens. Zyne vele zorgen, aan de opleiding van de militie-matrozen besteed, en zijne goede zorgen aan de schepelingen gewyd, die onder zijne bevelen dienden, hetzij binnen- of buitengaats, werden herhaaldelijk met tevredenheidsbetui gingen gewaardeerd. Van Bogaerts bekwaamheden als artillerist en technicus op het gebied van hetzeewezen werd menigmaal party getrokken, al dadelijk in 1879 door hem het bevel op te dragen over het korps torpedisten der marine. In 1883 maakte hy een reis naar het buitenland om te vernemen wat aldaar op het gebied van het torpedowezen omging, en later werd hy gecommitteerd naar Duitschland, Oostenrijk en Denemarken tot het aanknoopen van onder handelingen voor den aankoop van vischtor- pedo's. Bekend is het, hoe hy zich als hoofdofficier en commandant der maritieme middelen kweet van het hem opgedragen bevel over de in de wateren van Atjeh geconcentreerde scheeps macht. Ter zake van zyn gedrag by een der expe- ditiën tegen Atjeh was hy reeds benoemd tot ridder 4e kl. der Militaire Willemsorde, terwyl hem ook het ridderkruis van den Ned. Leeuw werd geschenken. Uit zyn diensttijd in de koloniën zy nog vermeld, dat Bogaert ook heeft deelgenomen aan een trigonometrische opname van de reede van Samarang. Evenzeer had hy eene bijzondere studie ge maakt van de militaire strafwetgeving. Van daar dat hem zitting werd gegeven in de com missie tot herziening der matriëelen en die tot herziening van het reglement van krygstucht voor het krijgsvolk te water. By het bezoek van den Dnitschen Keizer aan Amsterdam stond de marine, die toen in de wateren aldaar zulk een goed figuur maakte, onder bevel van den toenmaligen schout-bij- nacht Bogaert, die by deze gelegenheid van den Keizer het Grootkruis der Pruisische kroon orde ontving. De overledene werd zeer hoog geschat we gens zyne groote nautische kennis. Dezer dagen is het navolgende adhaesie- adres, in zake het Scheepvaartkanaal Schagen Stolpen verzonden Aan zijne Excellentie den Minister van Waterztaat, Handel en Ny verheid te 's Gravenhage. Geeft met gepasten eerbied te kennen het Bestnnr der als rechtspersoon erkende Kiesvereeniging ffB u r ge r p 1 i c h t", gevestigd alhier dat adressant, met het oog op de bepaling, voorkomende in de Statuten der Kiesvereeni ging dat, nevens de werkzaamheid op staat kundig gebied, ook de maatschappelijke belan gen des lands en in 't bijzonder die van dit district en deze gemeente zullen worden be vorderd, zyne aandacht heeft gewijd aan den door den Raad der gemeente Schagen geuiten wensch naar het tot stand komen van een scheepvaartkanaal Schagen—Stolpen dat het tot stand komen van bedoeld kauaal door adressant van veel belang wordt geacht voor dit deel der provincie en in het bijzonder ook voor deze gemeente, die een groot deel harer levensbehoeften van de markt te Schagen betrekt, vanwaar die producten thans uitslui tend per spoor moeten worden aangevoerd Redenen, waarom adressant zich by deze wendt tot Uwe Excellentie met de verzekering, dat de pogingen van Schagen's Gemeenteraad ter verkrijging van een Scheepvaart-kanaal SchagenStolpen, door hem in 't belang van deze gemeente worden ondersteund. 't Welk doende, Het Bestuur der Kiesvereeniging voornoemd. Helder, 28 Angustus 1892. Een gelijkluidend adres is tevens verzonden aan de Provinciale Staten van NoordhollaDd. De man, wiens lijk Zondag alhier aan den openbaren weg werd gevonden, is gebleken te zijn Jn. Wortel, reizend koopman, thuis behoorende te Schermer- horn. Overmatig gebruik van sterken drank schijnt de oorzaak van den dood te zijn geweest. Texel, 23 Aug. 1892. Hedennamid- dag woedde alhier een hevig onweder, 't welk gepaard ging met een zwaren regen bui. De bliksem sloeg in een boerenwoning nabjj 't dorp den Hoorn, welke bewoond werd door P. Witte. Persoonlijke onge lukken kwamen niet voor, doch de woning met het zich daarin bevindende hooi was weldra in asch verteerdeen gedeelte der meubelen werd gered. Bezoek der Koninginnen aan Haarlem. Naar men verneemt, is de komst van Hare Majesteiten de Koninginnen te Haar lem bepaald op Woensdag den 7en Sep tember e.k., omstreeks half elf uur. Na het bezoek aan het stadhuis enz. zal omstreeks 1 uur een tweede ontbyt op bet stadhuis aangeboden worden daarna zal een rytoer, o. a. door den Haarlem merhout, plaats vinden en aan eenige merk waardige inrichtingen een kort bezoek ge bracht worden. Hare Majesteiten zullen omstreeks half- zes weder naar het koninklijk slot te Soest- dyk vertrekken. Nog een bijzonderheid uit de valsche muntersgeschiedenis te Kastrikum. Den 19 dezer werd op last van den officier van justitie te Alkmaar gezocht naar een zakje met valsche guldens, dat de aanvankelijk weggevluchte arrestant den 13 dezer in de duinen onder Kastriknm had verborgen. Hierop gingen uit de brigadiers Koster, van Alkmaar, De Hertogh, van Uitgeest, de Rijksveldwachter G. J. Bannink, en de gemeente-veldwachter van Kastrikum. Na eenige uren zoekens mocht 't den Rijks veldwachter Bannink gelukken een zakje met guldens te vinden en wel 33 stuks, elk afzonderlijk in een stukje papier ge wikkeld zij bleken alle valsch te zijn. Ter verdelging van het wandgedierte in het Armenhuis te Opmeer (N.-H.) is een afdoend middel in toepassing gebracht. Men heeft namelijk die woning aan de vlammen prys gegeven. Twee brandspui ten, aanwezig om het belendend gebouw te bewaren, hebben geen dienst behoeven te doen. De herbouw zal op een andere plaats geschieden. Te omstreeks 4 uren in den nacht van Dinsdag op Woensdag waarschuwde de palfrenier van de familie van Oosterzee een paar politie-agenten, omdat hij de kinderen van koetsier Gerrit Paar, wonende boven den stal van den heer v. Oosterzee aan de zeemansstraat no. 2, zoo hevig hoorde gillen en schreeuwen. Onmiddellijk wisten de agenten zich toegang tot de woning te verschaffen, en boven gekomen, vonden zij den koetsier dood op den grond liggen met afgesneden hals. Het bleek, dat hy vermoord was gewor den door zijne vrouw. Deze werd terstond gegrepen en naar het bureau aan de Witte de Withstraat vervoerd, waar uit de in structie bleek dat zij haren man, terwyl hij in een bedstede te slapen lag, met een broodmes zoodanig verschillende sneden in den hals had toegebracht, dat de dood on middellijk volgde. Het lijk van den verslagene is ter ge rechtelijke schouwing naar het Ziekenhuis en de daderes, na opgemaakt proces-ver baal, naar de strafgevangenis aan den Noordsingel gebracht. Het broodmes waar mede de daad gepleegd werd, is in beslag genomen. G. Paar was 43 jaar en belast met bet onderhoud van 7 kinderen, terwyl zyne vrouw, die 46 jaar oud is, sedert geruimen tijd, als zijnde een zenuwlijderes, onder geneeskundige behandeling was. De 48-jarige Joh. P. K., te Rotter dam, van beroep besteller, had Zondag al een heel ongelukkigen avond. Hy was op het kermisterrein en werd in de eerste plaats getrakteerd op een gewoon pak slaag. Toen werd hij met een flesch op het hoofd geslagen en vrij ernstig gewond. Op aanraden van een paar vrienden ging hy niet naar huis, maar naar het bureau van politie in de Pauwensteeg, om zich aldaar te laten verbinden. Ongeveer 5 uur verliet hij het bureau, kwam thuis en werd er ontvangen door een verontwaar digde vrouw. Vechten! laat thuiskomen mij alleen laten zitten riep het toor nige vrouwtje en vond het goed bij deze uitingen eenige klappen en krabben te voegen. Ongelukkig scheurde zy den man het geheele hoofdverband af. Kermende van pijn werd K. door een paar buurvrou wen ontzet, die medelijden met hem kregen en hem naar het Ziekenhuis brachten. Een der matrozen van het Duitsche schip »Friede,« Dinsdag te IJmuiden bin- nengeloopen, werd gedurende den tocht door het Noordzeekanaal ernstig ongesteld en overleed bij aankomst te Arasterdam. Dr. Van Lier, wiens hulp werd ingeroepen, vermoedde met een hevig geval van chole- rine te doen te hebben. Het schip werd in het Entrepotdok ge sleept. Door den directeur van den ge meentelijken gezondheidsdienst, dr. R. H. Saltet, werden dadelijk de noodige maat regelen genomen. Het schip werd nog denzelfden dag door de politie ontsmet, terwyl het kooigoed en de verdere bezit tingen van den doode naar den ontsmet tingsoven aan de Belt werden gebracht. Het lijk zelf is vervoerd naar de Ooster begraafplaats tot verder onderzoek. De be manning van de >Friede« wordt buiten gemeenschap met den wal gehouden. Het schip zou Woensdag weer vertrekken. Woensdagochtend te 77a is door een roeier uit de Maas bij de Westerkade te Rotterdam gevischt het lyk van A. W. de Raad, de dader van den in den nacht van Zaterdag jl. gepleegden moordaanslag op de dienstbode Jacoba Besseling in de tap perij »het Molentje", aan de Zandstraat. Het lyk is naar de loods voor drenkelin gen in Crooswyk overgebracht. Diepe verslagenheid heerscht te Dru- ten door het volgende droevig voorval. Eenige jongelieden waren uit geweest om te visschen. Een van hen wilde zich wat afwasschen, viel in 't diepe water en ver dween een van zyn kameraden wilde hem er uithalen, doch zonk ook, waarna een broeder van den tweede erbij spong en eveneens zonk. De vierde, een broeder van de laatste twee, die ook te water sprong, werd, gelukkig, nog gered. De ly- ken zyn opgevischt en by de bedroefde ouders thuis gebracht. De #Deli Crt." deelt het volgende mede omtrent het vergaan van het stoomschip „Milton." Het stoomschip „Queen Margareth", dat den 14den jl. te Singapore aankwam, bracht den lsten machinist en een gedeelte der passagiers en bemanning van de .Milton" mede, die, het den llden Juli in een open boot op zee had aangetroffen en opgenomen. Ze droegen allen de sporen van zware ont beringen. Volgens de mededeelingen van den kapitein verliet de Milton" den 6den Juli 's avonds om 6 uur PenaDg, met een volle lading, bestemd voor Langkat. Het Plimsoll- merk der boot was ruim boven water en niets duidde aan, dat zy overladen was. Wel is waar moesten de pompen den geheelen nacht doorwerken, maar daar de boot reeds gdurende drie jaren altyd water maakte wanneer zy geladen was, hetgeen reeds dikwyls schade aan de lading veroorzaakt bad, wekte dit geene ongerustheid. Den volgenden morgen om 10 uur moest er veel harder gepompt wor den, maar desniettegenstaande steeg het water hoe langer hoe hooger, zoodat de kapitein naar beneden ging om te onderzoeken waar het lek zich bevond en beval de booten gereed te maken, terwijl de deklading overboord gezet werd. Terwijl de kapitein naar beneden was, naar het lek zoekende, zonder het evenwel te kunnen vinden, ontstond er op het dek eene paniek onder de bemanning en de Aziatische passagiers, die zich van alle booten, vier in getal, meester maakten, zoodat toen de kapi tein boven kwam, twee er van stuk geslagen en met de kiel naar boven langs zijde dreven en de twee andere, gevuld met de passagiers en eenigen der bemanning, zich van bet schip verwyderden. Zy werden aangeroepen om terug te keeren, maar stoorden zich daar niet aan. Een Europeesch passagier (men ver moedt de heer Barends, klerk van den contro leur van Beneden- Langkat) eu twee inlanders sprongen over boord om de booten na te zwemmen en vonden den dood in de golven. Er bleven nu nog slechts elf menschen aan boord. Tegen 2 uur passeerde een groote witte stoomboot het in nood verkeerende schip, maar niettegenstaande bet noodsignaal gehe- schen werd en vuurpylen werden afgestoken, werd daarvan niet de minste notitie genomen. Een uur later kwam een der booten terug, waarvan de kapitein zich onmiddellijk meester maakte, en iedereen aan het werk zette om lading over boord te werpen en water uit te hoozen, daar de pompen verstopt geraakt wa ren en niet meer konden gebruikt worden. Onder de teruggekeerden bevonden zich ook twee Atjehscbe passagiers, die, toen zy zagen dat er gewerkt moest worden, dit eenvoudig weigerden en, hunne messen trekkende, zich met geweld weder toegang tot de sloep wil- deu verschaffen, zoodat zij alleen door krasse maatregelen in bedwang konden gehouden worden. Eindelyk te 9 uur 's avonds zag de kapitein, dat bet onmogelijk was het schip dry vende te houden en liet allen een voor een in de sloep gaan. Twee Klingaleesche pas sagiers bonden een klein vlot by elkander en vertrouwden zich daaraan toe, terwyl drie Chineezen het schip niet wilden verlaten, daar, naar zij zeiden, de sloep reeds te vol was. Om halftwee in den nacht verliet de sloep het schip, dat toen gelijk met het water lag. De kapitein heesch dekens by wijze van zeilen, daar door de volte in de sloep slechts twee riemen konden gebruikt worden. De twee Atjehers werden weder lastig en konden door den kapitein slechts met de revolver in be dwang gehouden worden. Twee geheele dagen dreven de ongelukkigen op deze wyze op zee, zoodat man zich kan voorstellen wat hun ly- den moet geweest zijn, zonder voedsel of drank en onder een tropische zon. Hoe warm liet is. Maandag is de temperatuur, na Zondag avond te zijn gedaald, weer overal gestegen. Zaterdag was de patroonfabriek te SpaDdau heropend, maar na eenige uren moest zy weer gesloten worden. Te Breslau stierven verscheiden werklieden en spoorwegbeambten door de hitte. Te Weenen barstte Maandagavond omstreeks 7 uur een hevige donderbui los, maar de temperatuur werd slechts tijdelyk verlaagd. Meer dan 50 personen werden ziek of vielen fianw op de straat, en er kwamen 4 gevallen van zonnesteek voor met doodelijken afloop. Er zyn te Weenen thans 11 personen gestor ven door de warmte. Uit alle deelen der Oostenrijksch-Hongaar- sche monarchie komen berichten over de groote hitte. Te Budapest stierven Maandag 2 per sonen en te Triëst kwamen onder de troepen 30 gevallen van zonnesteek voor. Bij Agram viel een luitenant van een mar- cheerenden troep plotseling dood. De legeroefenfngen van de 10e en 1 le leger korpsen in Gallicië zyn afgelast, maar de reis van den keizer naar Lemberg gaat door. In Frankryk heeft de minister van Oorlog, De Freycinet, een onderzoek doen instellen naar den toestand der soldaten, met het oog op de gevallen van zonnesteek, die onder de troepen zijn voorgekomen, terwyl zij op marsen waren of exerceerden. De dood op het slagveld is edel, maar de dood door zonnesteek of beroerte door de warmte op het drilveld is verschrikkelijk. Ondanks de buftengewone hitte der laatste week zijn de legeroefeningen in Italië, Duitsch land, Oostenryk en Frankrijk voortgezet; een groot aantal soldaten is aan de gevolgen overleden en nog meer werden ziek. Eerst thans is in Oostenryk het laatste deel der manoeuvres afgezegd, terwijl de Duitsche kei zer de parade der lijfwacht zeer bekort, wat een groote opoffering voor hem was, daaT dit oen zyner voornaamste genoegens is. In Frankrijk echter werd geen mededoogen getoond, zoodat bijv. te Touas op één dag niet minder dan 147 man onbekwaam werden. Niettemin werden de soldaten aan het werk gehouden en nu zijn er in het militair zie' kenhais 200 man, die door zonnesteek getroffen zyn. De minister De Freycinet heeft nu een on derzoek doen rastellen, maar heeft nog geen maatregelen genomen om een dergelyken moord te beletten. De ramp te Neisse. Met alle militaire eerbewijzen, welke men den in den dienst om 't leven gekomen soldaten verschuldigd is, werden Zaterdagmiddag de 8 slachtof fers ter aarde besteld, welke in de zwem inrichting op zoo noodlottige wyze om het leven zyn gekomen. Vóór den lijkstoet, die door een talrijke menigte gevolgd werd, liepen twee sergean ten, gevolgd door een kerkelijk beambte, die een kruis droeg, en twee muziekkorp sen, die af en toe treurmuziek deden hoo- ren. Dan volgden twee officieren en een Katholiek geestelijke, die onmiddellijk voorafgingen aan 5 groepen soldaten, elke groep van 8 man, die elk een kist droegen met een der slachtoffers, die tot de Ka tholieke kerk hadden behoord. De kisten waren met bloemen en kransen versierd. Achter deze gingen de naastbestaanden. Op gelijke wyze volgden ook de 3 slacht offers, die tot de Protestantsche Kerk had den behoord. Achteraan kwam de geheele militaire macht uit Neisse, uit 2 regimen ten infanterie bestaande. Niet minder dan 120 officieren waren tegenwoordig. Nadat de geestelijken van beide richtingen een lykrede hadden gehouden, werden de kisten in een gemeenschappelijke groeve neder- gelaten. Majoor Fukushima, die te paard door Rusland en Siberië op reis is naar Shan ghai, kwam onlangs te Omsk aan. Hy klaagt in een brief, over de groote warmte in West-Siberië, waardoor hy genoodzaakt was, alleen 's nachts te rijden. Het moei lijkste deel van zyn tocht moet nog vol bracht, maar in het begin van den winter hoopt hij reeds te Irkutsk en het Baikel- meer te zyn. Vandaar gaat hy naarWla- diwostock, aan den Stillen Oceaan en ver volgens langs de kust naar Shanghai. Hij verklaart overal welwillend en be langstellend ontvangen te zyn. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van af 22 tot en met 24 Augustus. ONDERTROUWD: r GETROUWD: GoCne' BEVALLEN: M. v. d. As—Leeksma, d. D. van Leeuwende Roos, z. I. F. Kloet de la Fonteyne, z. N. de WaardtParet, d. M. WillemseFluiter, z. OVERLEDEN: M. de Vries—Wed. M. Boogaard, 70 j. C. H. Bogaert, 56 j. J. Wortel, 48 j. A. M. Driessen, 16 m. C. C. Vlaming, 3 m. H. Clec, 5 m. Burgerlijke stand, gemeente Texel. van 17 23 Aug. ONDERTROUWD: Cornelis Kuiter en Antje Eelman. GETROUWD: Geene. GEBOREN Stientje Cornelia, dochter van Jan Hendrik Lips en Geertrui Busse. Mar- retje, dochter van Pieter Plaatsman Jbz. en Jansje Bremer. Rempje, dochter van Jacob Breen en Maartje Buijs. Cornelis, zoon van Cornelis Smit en Antje Rab. Maria Helena, dochter van Willem Byl en Helena AnnaDonath. OVERLEDENCornelis Maas, 78 jaren, gehuwd met Maartje Koorn. Marine en Leger. Bij Kon. besloit is de kapt.-lnit. ter zee W. E. Hazenberg, eervol ontheven van het bevel over Hr. Ms. artillerie-instructieschip „Aruba" en dat bevel opgedragen aau den luitenant ter zee lete kL L. A. H. Lam ie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1