't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 2039. Woensdag 31 Augustus 1892. Twintigste Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 36. Abonnement p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad f 1,12'. Afzonderlijke nummers2 Cent. YERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEBKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT an ZUIDSTRAAT. Advortentlön Tan 1 tot 5 regela 25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 30 Aug. 1892. Het Gemeentebestuur heeft een goed werk gedaan, door bij het vernemen der onrustbarende tjjdingen omtrent het ont staan en verspreiden eener epidemische ziekte, die reeds nabij onze grenzen nadert, de ingezetenen tot bevordering van rein heid en zindelijkheid, o. a. door wegrui ming van mestverzamelingen, op te wek ken en aan te sporen. Het valt niet te betwijfelen of deze maatregel moet nuttig worden geacht, ter bevordering der volks gezondheid, en daarom is het te verwach ten, dat het Gemeentebestuur daarbjj krach tig zal worden gesteund door de ingeze tenen, die het zeker zullen toejuichen, dat de noodige voorzorgsmaatregelen worden genomen. Allen, die elders in groote steden kennis hebben gemaakt met wijken, waarin onreinheid en bedorven lucht heer- schen, verwonderen zich volstrekt niet, als zij vernemen, dat daar een epidemi sche ziekte zich nestelt en verspreidt. Laten wij dan met het Bestuur der gemeente samenwerken, om de reinheid in en om onze woningen te bevorderen laten we er toe bijdragen dat hier in straten en op wegen of in de onmiddellijke nabijheid daarvan geen vuil of meststof gevonden wordt. We zullen daardoor medewerken om het dreigend gevaar af te wenden. Ter gelegenheid der verjaring van H. M. Koningin Wilhelmina, zal op morgen door de troepen van het garnizoen alhier eene parade worden gehouden, waaraan ook door de dd. Artillerie-Schutterij zal worden deelgenomen. Deze parade zal des voormiddags ten 10 ure plaats hebben. De Gymnastiek- en Exercitie-Ver- eeniging »Pro Patria" alhier, zal heden avond aan hare leden met hunne dames een feestavond bereiden. Zij geeft een soiree in Musis Sacrum ter gelegenheid van de onthulling eener nieuwe banier, voor welke plechtigheid een paar feest liederen, nevens het Volkslied, in het pro gramma zijn opgenomen. Dat programma kondigt verder een nummer voor gymnas tiek, een voordracht en de opvoering van een tooneelstukje aan. Te middernacht zal de aanvang van den verjaardag van H. M. Koningin Wilhelmina op feestelijke wijze worden gevierd. Onze turners heb ben er voor gezorgd, dat dit nummer op flinke wijze zal worden uitgevoerd. De directie der Nieuwe Rotterdam- sche Schouwburg-maatschappij, de heeren Blaaser, Verhagen Co., die gedurende de laatste kermis alhier met succes is op getreden, heeft 't voornemen in den schouw burg Tivoli een viertal abonnementsvoor stellingen te geven, en wel in de maan- October, November, Jannari en Februari. De directie belooft ons te laten zien wat er voor nieuws op 't tooneelgebied voor komt en rekenende op den kunstzin van Helder's burgerij, is zij zoo vrij 't publiek tot deelneming aan hare voorstellingen uit te noodigen. We houden 't er voor, dat van die aanbieding door velen gebruik zal worden gemaakt, daar de voorwaarden billijk mogen genoemd worden. (Zie verder annonce.) Te Schagen zal het jaarlijksche feest, bestaande in harddraverij en vuur werk, gehouden worden op Dinsdag 20 September a.s. De Schager Harddraverij- vereeniging West-Friesland" geeft dien dag twee harddravergeneen door paar den, welke nog nooit prijs of premie heb ben gewonnen en toebehooren aan leden of donateurs van genoemde vereeniging, en een door paarden van zessen klaar. Voor beide harddravergen zullen de paarden aangespannen moeten zijn voor tweewielige rij tuigen en gedraafd worden onder het reglement der Ned. Harddr.- en Ren ver eeniging voor de korte baan. Voor de eerste harddraverij worden fraaie voorwerpen, voor de tweede prijzen van f200, f75 en f25 in contanten uitgeloofd. Deze feestdag, die ook in de omliggende gemeenten steeds veel belangstelling wekt, wordt besloten door een vuurwerk, dat van gemeentewege des avonds op het markt plein zal worden ontstoken. Het Vrijdagnacht van Hamburg in den Nieuwen Waterweg binnengekomen stoomschip »Jason,« had twee cholera-lij- ders aan boord, waarvan reeds een over leden was. Door den havenmeester zijn zeer strenge voorzorgsmaatregelen genomen tegen be smetting over zee. Een speciale dienst is ingericht om alle zich in de haven be vindende schepen, ook nadat zij in qua rantaine gelegen hebben, steeds te onder zoeken, en bij ziekteverschijnselen te iso- leeren en uit de gemeente te verwijderen. Uit Maassluis wordt gemeld, dat de »Jason« zes cholera-zieken aan boord had, waarvan er twee Vrijdagnacht zijn overleden. Er waren uit Maassluis medicijnen en ont- smettingsmiddellen naar boord gezonden. Het schip was van Hamburg naar Keu len bestemd. Van 3 u 40 Vrijdagnamiddag meldt men uit Maassluis, dat ook volgens bericht van den quarantaine-dokter aldaar, aan boord van de >Jason" gevallen van Aziatische cholera zijn geconstateerd. Het stoomschip vertrok naar de qua rantaineplaats onder de gemeente 's Gra- venzande, waar de zieken in een daarvoor ingerichte barak zullen worden verpleegd. Vrijdag heeft zich bij eene vrouw, wonende aan den Feyenoorddijk no. 87 te Rotterdam, een geval van cholera voorge daan. De vrouw is Vrijdagnamiddag over leden en wordt op de begraafplaats te Feyenoord ter aarde besteld. De woning is Zateravond onder toezicht der politie ontsmet en hetgeen onteigend moest wor den op de gebruikelijke wijze vernietigd. Voor een paar dagen vond een koop man te Harmeien achter zijne woning een keurig met marmerpapier beplakt kistje. Voorzichtigheid was bij hem sterker dan nieuwsgierigheid, en hij bezorgde de doos bij de justitie, die er ook respect voor had en haar, voor ze open te maken, 24 uur in het water liet liggen. Bij opening bleek werkelijk dat men goed gedaan had met zoo voorzichtig te wezen. In het kistje bevond zich een tweede, gevuld met bus kruit, terwijl er zich een middenstuk be vond, dat op verschillende plaatsen luci ferskoppen bevatte, zoo geplaatst, dat een mede daarin aangebrachte wrgver ze bij het langs schuiven moest doen ontbranden dat langs schuiven werd bevorderd door een trekker van gzerdraad even buiten het buitenste kistje uitstekende. Ware dus hieraan getrokken, dan was een gevaarlijke ontploffing daarvan het gevolg geweest. De zaak heeft in het dorp heel wat bewe ging en schrik gegeven. De schoenmaker Nauta, van Gorre- dijk, was naar Beesterzwaag geweest, om ten gemeentehuize aangifte te doen van de geboorte van zijn vijfde kind. Verschil lende herbergen werden daarna bezocht, en de vader dronk op de vermeerdering van zijn huisgezin zoovele raaien, dat hg erg beschonken werd. Den ganschen dag bleef hg onderweg. Eerst des avonds kwam hij bij het dorp Lippenhuizen, waar hij ook eerst nog eens aanstak en de reis naar Gorredgk aanvaardde, vóór de tram van Heerenveen gepasseerd was. Hij is toen even voorbij de herberg op de rails gevallen en daar blijven liggen. De ma chinist van de tram heeft hem niet opge merkt, en in volle vaart reed de trein over het lichaam, zoodat de dood onmiddellijk volgde. Te Haarlem ontsnapte Vrijdag uit het huis van bewaring Hendrik Rosier, in preventieve hechtenis als verdacht van dief stal met braak ten huize van den heer P. C. van Vlissingen, door overklimming van een muur, uitkomende in een poort in de Gierstraat. Zijne ontvluchting werd echter dadelijk ontdekt en het is spoedig gelukt hem aan te houden in een kelder in de Lange Raamstraat aldaar. Zoo'n goede schutter Onlangs had te Haarlem het volgende voorval plaats Een schutter, F. genaamd, had wegens kleine vergrijpen, verschillende boeten ge kregen, die eindelijk tot ongeveer twaalf gulden waren opgeloopen. De sergeant majoor, die meende, dat 't nu mooi was, sprak hem er eens over aan en dreigde hem, zoo hg, binnen enkele dagen zijn schuld niet vereffend had, met de »bak". >Maar majoor," zei F., zou daar nu niets aan te doen zijn Ik ben altijd een op passend man geweest, en 't zou me heel hard vallen, om zoo'n kleinigheid in de nor te moeten, maar ik ben waarlijk niet in staat zulk een som direct te betalen." De onderofficier beloofde er eens met den kapitein over te zullen spreken. Deze riep den schutter bij zich en stelde hem voor, dat hij bij gedeelten zijn schuld zou afdoen, wat met graagte werd aangenomen. »Als je iets te missen hebt, al is het ook nog zoo weinig, dan kan je het op elk uur van den dag, bij mij bezorgen," zei hg o.a. tot F. Den volgenden avond omstreeks een uur wordt het geval met dronkemanswijsheid in de kroeg besproken. Drommelsroept F. uit, »als wij nu den kapitein eens wat gingen brengen Dit voorstel wordt met bijval ontvangen en het tiental mannen trekt naar de woning van den officier. Deze, niet wetende wat dit nachtelijk ru moer beduidt, roept, reeds geheel in nachtge waad, uit het raam »Allo, mannen, wat is er aan de hand Kapitein,roept F., ik ben schutter die en die en kom u vast twee dubbeltjes brengen." Een vloek is het allesbehalve vriende lijke antwoord en meteen wordt het raam dichtgeworpen. Tot nog toe heeft F. niets meer van die nachtelijke geschiedenis gehoord, De heer v. O., te Rotterdam, heeft gelast dat voor de kinderen van zijn ver moorden koetsier gezorgd zal worden. De waanzinnige daad van de vrouw van den koetsier maakt aldaar veel sensatie. De instructie der zaak is aangevangen. Aangaande den brand te Dussen wordt nog gemeld dat in korten tijd niet minder dan 27 perceelen, onder welke kerk, toren, Raadhuis, telephoonkantoor en verscheiden heerenhuizen, zijn verbrand en thans een rookende en smeulende massa vormen. Twintig huisgezinnen zijn van dak beroofd en hebben alleen door de hulpvaardigheid van hun dorpagenooten tijdelijk een onder komen gevonden. Het Raadhuis was eerst 10 jaren geleden gebouwd na de ramp van Nieuwkuik, waaronder ook Dussen zeer leed, terwijl de kerk en de toren, die ook in 1842 afbrandden, van 1843 dagteekenen. Ook daarin is alles, zelfs het goed dat anderen erin gebracht had den, verbrand, wat vooral van den fraaien preekstoel en het schoone orgel te betreu ren is. De schade is nog niet met zeker heid op te geven, maar zeer groot. Wel waren meest alle gebouwen verzekerd, doch het graan, waarmede de schuren gevuld waren, meestal nog niet. Aangaande de oorzaak is nog niets bekend. Het blusschen werd bemoeilijkt door de gesteldheid van het brandende gedeelte van het dorp, dat in twee rijen langs den dijk is gebouwd die dijk vormt den eeni- gen rijweg en was wegens de hitte niet te genaken, zoodat men van achter de woningen hulp moest aanbrengenen of schoon ook de spuiten van Meeuwen en Almkerk aanwezig waren, ging dit zeer gebrekkig. De omstandigheid, dat alle schuren in den omtrek met riet gedekt waren, werkte zeer tot uitbreiding mede. Dezer dagen is te Amsterdam uit Bremen een zeer klein bootje aangekomen, de >Falke« genaamd, een nieuw soort vaar tuig met petroleummotor, toebehoorende aan den ingenieur Wehmann, die daar mede, in gezelschap van slechts een jon gen, de reis uit Bremen hierheen heeft gemaakt. De tocht ging over Wilhelms- hafen, Emden, Delfzijl, Groningen en Zwart sluis naar Amsterdam. Van Zwartsluis naar Amsterdam duurde de reis ongeveer 77s uur. Het vaartuig is 11 meter lang 1.80 breed het heeft een diepgang van 70 cen- meter. De motor verbruikt 3yg kilo petroleum per uur. Zijn grootste voordeel is gelegen in de verstelbare schroef, die alle bewe gingen, ook de zgdelingsche, -aan het vaar tuigje geeft. De conducteur S., een ongehuwd man in dienst van de Staatsspoorweg-maat schappij op de lijn Emmerik-'sGravenhage, is deze week het slachtoffer geworden van zijn menschlievendheid. Een vrijen dag te Emmerik, zgn standplaats, doorbrengende en langs den Rijn wandelende, zag hij een man, die een bad had genomen en om hulp riep, in de rivier spartelen. Zgn bovenkleeding uittrekken en den drenkeling in het water naspringen was het werk van een oogenblik. Doch helaas bleken ook zijne krachten niet tegen den sterken Rijn stroom opgewassen. Beide personen wer den door den stroom medegesleept in de richting van onze grenzen en hebben den dood in het water gevonden. De makkers van den ongelukkigen con ducteur hebben nog vruehtelooze pogingen tot redding beproefd en zagen hun kame raad snel wegdrijven, totdat hij ten laatste in de diepte wegzonk. De lijken waren tot dusver nog niet gevonden. Londen, 26 Aug. Een verschrikke lijk ongeluk heeft Vrijdagmorgen plaats gehad in een mijn nabij Bidgend in Gla- morganshire. Tengevolge eener aardstor ting werd de mond der mijn versperd en zijn 150 mijnwerkers levend begraven. Bridgend 27 Aug. Tot dusver zgn 47 der mijnwerkers, die men bedolven waande, levend te voorschijn gebracht. Antwerpen, 27 Aug. Hedenavond te halftien brak een geweldige brand uit in het bassin Antwerpen, de opslagplaats van het uit het Noorden aangevoerde hout. Groote stapels, welke duizenden planken bevatten, staan in brand evenals de loods. De brand woedt over een oppervlakte van eenige duizende vierkante meters en breidt zich met onbegrijpelijke snelheid uit. De brandweer is onmachtig het vuur tot staan te brengen, De genie en de in fanterie zgn op de plaats des onheils aan gekomen. In een ijzersmelterij te Wurtberg (Stiermarken) was een metselaar in een oven, dien men bezig was te herstellen, in slaap gevallen. Zijn makkers merkten hem niet op zij metselden den schoorsteen af en gingen daarna heen. Na verloop van twee dagen, toen de ongeruste betrek kingen van den metselaar naar hem kwa men vragen, bezon men zich waar hij het laatst gezien was. Men brak den schoor steen open en vond daarin het verbrande lichaam van den armen man. Uitgerukte steenen aan de binnenzyde getuigden, dat de ongelukkige wanhopige pogingen gedaan moest hebben om aan den dood te ont komen. In het »Park de la Tête d'Or« te Lyon hadden eenige knapen eerst de beren met brood gevoerd en hen later wat ge plaagd met steenen gooien. Toen daarop een van hen, de 15-jarige Perron, eenige stukken brood, die hij bijeen geraapt had, aan een grooten beer »Michat", voorhield, trok die beer hem naar zich toe en begon Perron's eene been, dat hij door de traliën kon krijgen, te verscheuren. Toen men den armen knaap, die van pijn bewusteloos geworden was, bevrijdde, was zijn heen in een zoo treurigen toestand, dat het terstond afgezet moest worden. Ter verjaring onzer Koningin. Zingt nu uit den treuren Op deez' vreugdedag, En ontplooit dc klenren Van Oud-Neêrlands vlag; Laat zij vroolijk zwieren In de Augustuslucht, Nu wij feesttij vieren Zelfs in 't kleinst gehucht. Juicht«Oranje boven Thans met blijden mond Laat ons dankbaar loven Voor deez' schoonen stond, Nu de welbeminde Koningin verjaart. Dat Ze vreugde vinde Waar haar oog ook staart Leve Neêrlands Moeder, Leve Neerland's Kind Wake de Albehoeder Voor Haar, zoo bemind. Lang, zeer lang nog leven Voor ous d' eedle Twee Klink' door alle dreven Voor haar ons Hoezee! Ingezonden. Aziatica stervende uitkomst blijft hetzelfde. Men schijnt zich tot heden nog te moeten be palen lot 't nemen van preventieve maatre gelen, die allen op reinheid gebaseerd zijn, en met loffelyken ijver heeft ons gemeentebestuur, daartoe een wenk van hoogerhand gekregen hebbende, gelast vóór 2 September alle rao-, gelijke mest en ander vuil uit onze woonplaats te verwijderen, stinkslooten te reinigen, enz. We juichen die maatregelen toe; maar tevens rijst de ernstige vraag bij ons op«Wat zal er moeten gebeuren met 't Heldersche Kanaal, die groote stinksloot bij uitnemendheid Hoe goed de maatregelen van 't gemeentebestuur ook zijn bedoeld, moet 't de burgerij belache lijk toeschijnen, wanneer men zich bepaalt tot 't opruimen en verbeteren van kleinigheden hier en daar, terwyl de miasmen uit ons Hel- dersch Kanaal bij windstilte of groote warmte de lucht verpesten. Dat er beschikkingen worden genomen om den gevreesden vijand buiten de plaats onzer inwoning te houden, wie zou 't niet toejuichen; maar dan niet in kleinigheden en bijzaken heil gezocht. Als er ooit een tijdstip is geweest om met vollen nadruk te wijzen op *t onver antwoordelijke van zulk een toestand te be stendigen, dan is 't nu. Zou 't niet in de eerste plaats hoognoodig zijn alle bronnen te stoppen, die dagelijks in ruime mate het kanaalwater verpesten Als men inderdaad met ernst te werk wil gaan, dan is daarvoor wel een weg te vinden. Nu is 't nog tyd, maar wordt er langer mede gedraald, dan zou 't weieens telaat kunnen Mn. Al worden hiertoe buitengewone maatrege len vereischt, we houden ons overtuigd dat 't algemeen ze zal goedkeurenal wordt hiertoe een buitengewoon krediet aangevraagd, wie zou zijne stem durven weigeren, wanneer 't leven en de gezondheid der bevolking ernstig worden bedreigd? Ik kan in deze alleen een wenk geven maar we hebben bier toch zeker wel een com missie van geneeskundig toevoorzicht. Aan haar, en anders aan de respectieve genees- heeren zij 't opgedragen hunne stem te laten hooren. We hebben hier ook een vereeniging «Helder's Belaug." Wanneer ooit't belang van Helder ernstig werd bedreigd, dan zal 't wel nu zyn en heeft den V. gelegenheid te toonen wat zij vermag. Worden er geen afdoende maatregelen ge nomen tegen de besmetting, die uit het Hel- dersch kanaal opstygt, dan zal 't overige niet veel baten. 'tZou er dan veel van weg hebben, of men alle mogelyke kleine toegangen voor den vijand afsloot, maar de hoofdpoort wagen wijd openliet. Vertrouwende op uwe bekende bereidwillig heid om voor de belangen van 't publiek op te treden,' mijnheer de Redacteur, verblyf ik mo Uw bestendige lezer Helder, 29 Aug. '92. Uit verschillende landen meldt men 't op treden van een vyand, waartegen de genees kundige faculteit weinig schijnt te vermogen, wanneer deze zijne offers reeds heeft aange tast. Wie begrijpt niet, dat we de cholera hiermede bedoelenWeinig verschil maakt 't, of de menschcn aan cholera no3tras of cholera Helder, 26 Augustus 1892. Geachte Redacteur! Er bestond m. i. reden, dat onze Kamer van Koophandel en Fabrieken dezer dagen adbae- sie-adressen verzond, in zake het Scheepvaart kanaal Stolpen—Schagcn, een zaak, die, naar we vernemen, weldra bij de Hooge Rcgeerin g en bij bet Provinciaal Bestuur aan de orde zal komen. Het valt immers niet te loochenen, dat ook de gemeente|Helder bij het tot stand komen van genoemd kanaal veel belang heeft. Wat toch is het geval? Niet alleen, dat de producten, die van de markt te Schagen hier ter plaatse worden aangevoerd, bij gemis van een waterweg uitsluitend per spoor moeten worden overgebracht, doch andere handels artikelen bv. bouwmaterialen, granen, enz. die van hier naar Schagen per scheeps gelegenheid moeten worden verzonden, kun nen niet anders dan over Alkmaar de plaats hunner bestemming bereikeD. EeD scheep vaartkanaal, dat van het Noordhollandsch ka naal bij de Stolpen de richting naar Schagen volgde, zou daarom voor het transport van goederen en vee zeer gewenscht zijn. Men vergete daarby niet, dat, komt het bedoelde kanaal tot stand, Scbagen's markt veel be langrijker en uitgebreider zal worden, hetgeen nu door 't gemis van een kanaal wordt tegen gehouden. Met het oog op deze voor nijver heid en handel gewichtige aangelegenheid, zou het daaron wellicht aanbeveling verdienen, dat ook nijveren en handelaars alhier door de in zending van adhaesie-adressen van hunne be langstelling deden blijken. Zal de Regeering aan 't verzoek, door Schagen gedaan, gevolg geven, dan zal zij daarby voorzeker wel over wegen, of zich in deze bij 't belanghebbend publiek de noodige sympathie openbaart. En 't is en 't blijft toch immers eene onbetwist bare waarheid, dat door vermeerdering en verbetering der verkeers- en vervoermiddelen de bloei en do welvaart der bevolking in groote mate worden bevorderd. Met vriendelijken dank voor de plaatsing. Uw dw. dienaar, H.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1