't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT No. 2040. Zaterdag 3 September 1892. Twintigste Jaargang. KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0.36; Abonnement p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p. 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad f 1,12*. Afzonderlijke nummers2 Cent. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT an ZUIDSTRAAT. Ad.vertontlën Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Opkomst der Zon 5 u. 18 m. Onderg. n 6 u. 39 m. SEPTEMBER, Herfstmaand, 30 dagen. Zondag 4 Maandag 5 Dinsdag 6 Woensdag 7 Maria Geboorte. Donderdag 8 Vrijdag 9 Volle Maan. Zaterdag 10 HELDER, 2 Sept. 1892. Koninginnedag. De verjaardag van onze jeugdige koningin werd Woensdag met veel opgewektheid ge vierd. Van openbare en particuliere gebouwen zag men de vaderlandsche driekleur wapperen, en de oorlogsschepen prykten in bonten vlag- gentooi. Wegen 8 den feilen wind was de parade af- gecommandeerd. Des middags tegen twee uur begaven zich velen naar 't fort Erfprins, om de gecombi neerde uitvoering by te wonen van de gym nastiek gezelschappen //Oefening kweekt Kunst", z/Pro Patria", ffF. L. Jahn" en »Uitspanning door Inspanning", 't Terrein was behoorlijk afgezet en de talryke vlaggen zetten 't tooneel vrij wat levendigheid bij. 't Eerste nummer van 't programma, alge- meene vrye oefeningen, vormde wel 't hoofd moment. In hunne nette uniformen stonden de turners op 't grasveld geschaard en voerden met kracht en vlugheid de commando's uit, die door den heer R. Oostenveld werden gegeven en door denheer H. J. Seeboldt als voorwerker werden voorgedaan. Vervolgens voerden de verschillende gezel schappen afzonderlijk de nummers van 'c pro gramma uit, die alle blyken gaven van kracht, vlugheid en bedrevenheid. Bijzonder vielen in den smaak staaf oefeningen, door //Pro Patria," en 't slotnummer, standenj door //Oefening kweekt Kunst". Bij een wedstrijd, buiten 't programma om, behaalde de hr. H. Valkenburg, lid van „F. L. Jahn" den prijs, een portret v. H. M. de Ko ningin. Op andere deelen van 't terrein hadden onderscheidene volksspelen plaats, als mast- klimmen, zakloopen, tobbespel, enz., waardoor de levendigheid niet weinig werd verhoogd en de aanwezigen naar verschillende punten wer den gelokt. 't Feest werd opgeluisterd door muziekuit voeringen van „Helders Harmoniekapel" en van 't korps Torpedisten uit den Briel. De nieuwe banieren van „Pro Patria" en „Oefening kweekt Kunst" konden bij deze gelegenheid voor 't eerst door 't publiek wor den bewonderd. 's Namiddags bood de tuin van Tivoli een hoogst aangenaam schouwspel aan. Een 400- tal kinderen, meisjes en jongens, leerlingen der Zondagsscholen van de Ned. Hervormde Gemeente, waren daar vereenigd, onder de leiding en het toezicht van hunne onderwijze ressen en onderwijzers. De kinderen vermaak ten zich naar hartelustdraaimolen, schommel en wipplank deden dienst en te midden der pret, klonken de tonen van het Heldersche draaiorgel. Herhaaldelijk werden de jongelui op verschillende versnaperingen onthaald, en klonk het lied der feestvierende kinderschaar. Er heerschte te midden der vroolykheid voort durend een orde, die niets te wenschen liet. Het toezicht was uitmuntend en de heer Gran- pré Molière, die 't geheel met groote belang stelling leidde, mocht de zelfvoldoening sma ken, dat het feest voor de jongste leerlingen dien middag volkomen wèlgeslaagd mocht heeten. Dit kan evenzeer getuigd worden van het avondfeest voor de oudere leerlingen der ge noemde Zondagscholen. Feestgezang, het ver- toonen van lichtbeelden en het nuttigen van versnaperingen wisselden elkander af. Elk der leerlingen, zoowel die 's middags als die 's avonds feestvierden, ontving een portret van het Koninginnetje, waaronder feest liederen waren afgedrukt. Als men bedenkt, dat dien dag aan niet minder dan 800 kinderen feest bereid is, dan zal men voorzeker instemmen met onze hulde aan 't volyverig Bestuur en aan de Onder wijzeressen en Onderwijzers. Er valt zonder dat we ons aan onbe scheidenheid schuldig maken nóg een bij zonderheid omtrent deze feestelijkheid te ver melden. De uitgaven van dit feest behoefden niet bijeenverzameld te worden door inteeken- lysten of liefdegiften. De kinderen hadden het geld, dat nu op den Koninginnedag tot hun genoegen aangewend werd, zelf verdiend, toen eenige weken geleden een paar zanguitvoerin gen in de Nieuwe kerk alhier door hen wer den gegeven. Met de opbrengst der entrée's van die beide concerten konden de uitgaven van het hun bereide feest worden bestreden. Zy vierden dus feest van hun eigen geld, en ook dit meenden we, dat wel openbare vermelding waardig is. 't Kinderfeest, door den hr. M. P. Polak in //Casino" georganiseerd mag men uitmun tend geslaagd noemen. Voor afwisseling was gezorgd en aan 't noodige ontbrak 't niet. Aardig was 't idéé om met die liefgekleede en met oranjelint en vlaggetjes prykende kin deren een optocht door de gemeente te houden. Die optocht had dan ook veel bekyk. Des avonds werd er feest gevierd in Tivoli, Musis Sacrum en op de bovenzaal van Grand Café Central. In Tivoli waren de militairen van artillerie en infanterie byeen. Men had eenige specia liteiten geëngageerd om den avond op te luis teren, maar deze waren niet opgekomen. De jongelingen vermaakten zich nu onder elkan der, en waarlijk, er waren vrijwilligers genoeg, die toonden dat ze wat geleerd hadden om 't gezelschap aangenaam bezig te houden, zoodat 't feest uitmuntend en in goede orde afliep. De kosten werden door de cantines gedragen. Admiraal de Ruyter, Vereeniging van Onder officieren der zeemacht, hield een feestelijke bij eenkomst in Musis Sacrum,waarbij verschillende militaire autoriteiten tegenwoordig waren, 't Afwisselend programma werd met smaak uit gevoerd. Turnen, wapenoefeningen, voordrach ten en een blyspel leverden een aangename af wisseling op en werden met belangstelling ge volgd. Er heerschte in 't algemeen een prettige geest. In Grand Café Cental was de Onderoffi ciers-Vereeniging Vaderland en Oranje by een- gekomen om den veijaardag der Koningin op kameraadschappelijke wyze te vieren. Dinsdagavond gaf de Gymnastiek- en Exercitie-vereeniging »Pro Patria", in Mu sis Sacrum een soiree, ter gelegenheid van de onthulling harer nieuwe banier. De heer F. C. H. Schlamilch, president der V. hield bij die gelegenheid een gepaste toespraak, waarna de bedekking der banier werd verwijderd, zoodat die voor elk der aanwezigen zichtbaar werd. De banier vertoonde zich sierlijk en prachtig. Op bruinfluweelen grond is in goud gewerktde naam der vereeniging, waarbij «Pro Patria" door een lauwerkrans is omgevenverder de datum van oprich ting 10 Oct. 1884, en onderaan 't Helder sche wapen. Een vaandellied weerklonk als een hulde aan de nieuwe banier, 't Programma, dat vervolgens werd afgewerkt, viel algemeen in den smaak. Verrassend was 't slotnum mer ten twaalf ure, bij gelegenheid van den verjaardag der koningin. De standen waren fraai en zinrijk tevens, als stellende voor, de jeugdige koningin, beschermd door turners. Tot laat in den nacht bleef men Prof. van Overbeet de Meijer geeft in 't«Nieuws van den Dag" den volgenden raad als voorbehoedmiddel tegen de cholera In de eerste plaats zijn noodigkalmte en moed. Vrees baat niets, doch schaadt in hooge mate de overtuiging, dat men de cholerakiem kent en de beste middelen om ha ar snel te dooden in bacteriologische laboratoria heeft kunnen op sporen, wekt daarentegen vertrouwen en hoop. Er zijn twee middelen, die als krachtige vo or- behoedmiddelen aanbevolen mogen worden zoutzuur en citroenzuur. De cholerakiem is voor deze stoffen zeer gevoelig en wordt door haar zeer snel gedood men kan duB bij het heerschen der aziatische cholera in de plaats zijner inwo ning op regelmatige tijdstippen, b.v. om de twee uren, de misschien in de maag opgenomene cho- lerabaoillen dooden door het nemen eener kleine teug van eene der beide volgende oplossingen gram verdund zoutzuur der Pharmacopoea Neerlandica III in 1 liter water, of wel 1 gram citroenzuur in 1 liter water. Het eerstgenoemde middel is aanbevolen door Rossbach, het andere door J. de Christmas. Wordt men ongesteld, onder de verschijnselen in mijne „wenken" opgesomd, dan legge men zich te bed en trachte aan het zweeten te komen warme roode wijn, warme kruikendesnoods krachtig wrijven van de huidbij hevig braken champagne. Daarbij groote reinheid van het bed- degoed. De bovengenoemde middelen zoutzuur en citroenzuur kunnen thans niet meer baten, omdat de oholerakiem dan reeds in het darmka naal iB. Onder de geneesmiddelen, die in staat zijn de cholerabacillen snel te dooden, en wel in 't bijzonder creoline en kaneelolie, zou ik het laatst genoemde verkiezen één droppel goede kaneelolie met één droppel venkelolie in een wijnglas vol water, elk kwartier, zoolang de verschijnselen niet bedaren. Verkiest men oreoline, dan zij het die van William Pearson Co. en neme een vol wassene, naar den raad van Dr J. Qroneman, daarvan gram in een gewoon drinkwaterglas, half vol water, in eens in een kind neme 2 tot 3 gram wordt het ingenomene terstond uitge< braakt, dan worde de gift onmiddellijk herhaald. Inmiddels worde een geneeskundige geroepen v. O d. M. Men vestigt ook de aandacht op de cholera- drank van wylen Dr. Bleeker, by den apothe ker Roem alhier verkrygbaar. Ontwikkelt zich de cholera, dan blyft deze drank, voordat na dere geneeskundige hulp aanwezig is, steeds aangeraden. Gebruik. Men gebruike van dezen drank, als eerste gift, 4 eetlepels, tien minuten later als tweede gift, 2 eetlepels, en na nog tien minuten, als derde gift, nogmaals 2 eetlepels. Later, zoo noodig alle tien minuten 1 eetlepel, tot op de komst van een geneesheer. Voor zuigelingen zy de eerste gift 1 lepel, voor kinderen boven de acht jaar 3 lepels de volgende giften naar evenredigheid. Ken belangrijk regeeriogs voor stel, waarop met recht do aandacht van onze plaats- genooten en hunne regeerders mag worden gevestigd, is dat, hetwelk door den Minister van Waterstaat, Handel en Nyverheid inden vorm eener suppletoire begrooting bij de Tweede Kamer is aanhangig gemaakt, 't Is een nieuwe aanvraag om de som van f 12000 uit 's Rijks kas toe te staan, ten behoeve van de ijsop- ruiming in het Noordzeekanaal. In hare toe lichting herinnert de Regeering er aan, dat een dergelyk voorstel in de zitting der Kamer van 18 December 1891 met 46 tegen 35 stem men, verworpen werd. Het betrof een jaar- lijksche bydrage van l/s in de kosten van ijs- opruiming in genoemd kanaal te verleenen aan de Vereeniging tot behartiging van alge- meene scheepvaartbelangen te Amsterdam. De Minister vindt reden, dit voorstel thans op nieuw in te dienen. Hij is overtuigd van de noodzakelijkheid, dat eene herhaling van toe standen, als in den winter van 1890/91 op 't Noordzeekanaal voorkwamen, zooveel mogelijk worde voorkomen. In overleg met zijne tech nische ambtenaren is hy tot de overtuiging gekomen, dat de middelen, waarmede men bij strenge vorst het kanaal wil trachten be vaarbaar te houden, doelmatig gekozen zijn. Van eigenlijke ysopruiming, zooals op bene denrivieren, waar de ebstroom het losgemaakte ijs wegvoert, kan, zegt de Minister, bij kana len geen sprake zyn. By matige winters kunnen zware zeestoombooten de vaart openhouden, bij sterke en aanhoudende vorst, zooals in 1890/91 zijn daartoe zeer krachtige en by- zonder geconstruëerde vaartuigen noodig, die door aanhoudend op- en ncêrvaren het ijs ver brijzelen en andere schepen gelegenheid ge ven, in het losgewerkte slop den ijsbreker te volgen. Op dergelijke wijze wordt ook te Stettin gehandeld en op dat voetspoor wenscht men voor 't Noordzeekanaal hetzelde materieel aan te schaffen. De Minister herinnert verder, dat er in deze volkomen eenstemmigheid bestaat tusschen het gemeentebestuur van Amsterdam en de Provinciale Staten van Noordholland, om de Vereeniging voor Scheepvaartbelangen gedu rende 28 jaren eene subsidie te verleenen van f 9000, plus 1/8 in de wisselvallige exploitatie kosten, tot een maximum van f3000, mits het Ryk gelijke bijdragen toekent. Ofschoon de Minister den alsnog beschikbaren tijd niet voldoende acht, om den ysbreker bij eventu- eele ijsbezetting in den eerstvolgenden winter te bezigen, acht hy het toch gewenscht, dat te dezer zake eene beslissing worde genomen. Tot zoover de mededeeling, die wij aan de door den Minister ingezonden Memorie van Toelichting ontleenen. We voegen er by de herinnering aan het debat in de Tweede Kamer in December 11., toen in navolging van hetgeen in de Staten-Vergadering te Haarlem was aangevoerd, de vraag werd gedaan, of de Regeering ook voor andere zeehavens dezelfde voorzorgen zou doen nemen. Het gebeurde in den voorlaatsten winter, toen hetNieuwe- diep door ysdammen werd afgesloten, ligt nog versch in ieders geheugen, en het toen ge beurde zal, naar we vertrouwen, ook nu wel weder de vraag doen rijzen, of door de Re geering ook voor onze en andere havens het noodige zal worden gedaan om ysverstopping te voorkomen. Het openhouden van 't Nieu- wediep by zware vorst is, met het oog op eventuëele gebeurtenissen op zee, op de drin gende behoefte om uit te varen voor de vis- schersvloot en op de mogelijk gebleken behoefte aan hulp op de naburige eilanden, zeer ge wenscht, ja zelfs dringend noodig. Zou het daarom niet goed zijn, dat door onzen Gemeen teraad en door onze Kamer van Koophandel en Fabrieken pogingen worden aangewend, om aan de Regeering de toezegging te ont- ontlokken dat ook voor het Nieuwediep zal worden gezorgd, in geval by strenge vorst de toegang tot de haven door ys zou worden versperd 't Zou misschien overweging ver dienen, adressen in dien geest tot de Tweede Kamer te richten. Te meer bestaat daartoe aanleiding, omdat in onze haven, blijft slechts de mond afgesloten, door afwisseling van hoog en laag water de kans van bevaarbaarheid grootendeels blyft bestaan. Wy vonden in de openbaarmaking van het geen door den Minister ter toelichting zijner suppletoire begrooting wordt aangevoerd, vol doende aanleiding, om de aandacht van Hel- der's ingezetenen en van de bevoegde autori teiten op de bewuste aangelegenheid te vestigen. xou nooia uer scuoui xneu ungcuioiu leerplan te Texel is door den Raad aldaar benoemd de beer H. Groeneveld, met 6 stemmen. De heer J. Slop bekwam 5 stemmen. In het «Handelsblad" van 31 Augustus 11. lazen we het volgende, onder het opschrift Quarantaine Volgens berichten uit IJmuiden, wordt het hoogst bedenkelijk, dat schepen uit verdachte plaatsen komende, daar in quarantaine blij ren liggen. Er is aldaar niet alleen gebrek aan geneeskundige hulp, maar bovendien ontbreekt er voldoende ruimte tot afzondering. Men loopt daardoor gevaar, dat de schepen, welke van gezonde streken komen, worden besmet. Zou het daarom niet raadzaam zyn, dat van regeeringswege worde voorgeschreven, dat alle schepen, die van besmet verklaarde havens komen, naar de reede van Nieuwediep moeten worden verwezen gedurende den tyd van af zondering Alles behoort te worden vermeden, wat gevaar oplevert voor de groote centra van bevolking." Bovenstaande regelen opnemende, voegen we daar aan toe de vraag, of onze reede nu de quarantaine-plaats van IJmuiden moet wor den. Bij het meer en meer voortwoeden der gevreesde ziekte, zou het aantal af te zonderen vaartuigen vrij groot kunnen worden en het wenschelijk en noodig kunnen worden, de lij ders daar aan boord naar den wal over te brengen, waarna de schepen konden worden ontsmet. Het overbrengen naar den wal is voor onze volkrijke gemeente zeker in 't ge heel niet wenschelyk. En de ingezetenen zul len heel graag zien, dat de plaats hunner in woning verschoond wordt, om eene zoo ge vaarlijke bestemming te verkrygen. Uit IJmuiden wordt aan het Hbld. gemeld Op de »Urania« hebben zich Dinsdag geen nieuwe gevallen voorgedaan. De overige bemanning is gezond. Een gedeelte van hen is, evenals de loods, met al hunne lijfgoederen in de ziekenbarak ontsmet. Ook is met de desinfectie van het schip een aanvang gemaakt. Een adres door een aantal ingezetenen alhier onderteekend, is aan het gemeente bestuur van Velsen opgezonden, met het verzoek tot het aanstellen van eenspecia- len quarantainedokter en om geneesmid delen hier voorhanden te hebben, met het oog op de mogelijke verspreiding der ziekte. Door den burgemeester van 's Gra- venhage is bekend gemaakt, dat zich een geval van Aziatische cholera in die gemeen te heeft voorgedaan. Een persoon, die dezer dagen uit Hamburg aldaar is aan gekomen en zijn intrek had genomen in een huis aan de Hamerstraat, zou door de ziekte zyn aangetast. Maandagavond is de lijder per speciaal daarvoor ingericht rijtuig, door de zorgen der politie, naar de barak aan het Ziekenhuis overgebracht. De woning waarin hij vertoefde, is onmid dellijk ontsmet. Door den Minister van Marine is den officieren en adjudant-onderofficieren der zeemacht nadrukkelijk ter kennis ge bracht, rekening te houden met de in Italië bestaande bepaling, dat reizigers, die niet in Italiaanschen staatsdienst zyn, de grenzen niet gewapend mogen passeeren, wanneer zy zich naar genoemd Rijk be geven of tot het opvolgen van een bestem ming de grenzen moeten passeeren. Zondagmiddag streek een geweldige hoos over Schagen, schade aanrichtende aan 't Wad, waar de schoorsteen van het molenhuis en een leuning van de brug werd afgerukt, terwijl de heer C. v. d. Oord, van Barsingerhorn, die juist op den «Buren- weg« reed, door de hoos met rijtuig en al in 't water geslingerd werd. Daar zijne vrouw onder de kap van het rijtuig ge raakte, moest v. d. O. de kap stuk snijden, waarbij hij zich geducht sneed. Tengevolge van den schrik had er geene bloeding plaats en stelde de heer v. d. O. zich direct onder geneeskundige behandeling. Uit Alkmaar wordt gemeld: Op de eerste kermisdagen alhier kwa men vele dames en meisjes tot de treurige ontdekking, dat hare portemonnaie gerold was. Vooral was dat het geval by be zoeksters van het wassenbeeldenspel van Crombach. De eigenares daarvan, die zulks natuur lijk hoogst onaangenaam vond, lette daarom goed op, en als resultaat daarvan, wees zij de politie als vermoedelijke daderes een meisje aan, dat in het oogloopend dikwijls hare tent bezocht. Zy werd nu Dinsdagavond gearresteerd en in haar bezit werden 5 portemonnaies gevonden, die zy bekende gerold te hebben. De veelbelovende daderes telt pas 11 jaar. Te Mechelen (L.) werd Zondagavond een der militairen, die belast zyn met de bewaking van de weilanden en stallen al waar het mond- en klauwzeer heerschende is, door eenige burgers, die van de nabu rige Epener kermis kwamen, zoodanig aangevallen, dat de soldaat genoodzaakt was van zyn vuurwapen gebruik te maken. Hij schoot er een neer, die zoodanig ver wond werd, dat hij niet buiten gevaar verkeert. Cholera. Volgens de Vossische Zeitung" is te Hamburg, nadat eerst de cholera voor kor ten tyd was afgenomen, de ziekte thans weer toegenomen. Ook wordt, volgens het blad, officieel niet meer ontkend, dat de zwarte pokken zijn uitgebroken. Tot Maandag waren 2400 sterfgevallen voorgekomen. Zaterdagavond was de ergste dag: toen waren er ruim 670 gevallenen 273 dooden, waarvan de meeste vrouwen. De vrees voor cholera neemt sterk toe en alle verkeer verslapt. Het circus van Renz en het Carl Schulze-theater zyn ge sloten. Twee andere schouwburgen zullen later geopend worden dan voorgenomen was. De Hamburgsche gemeenteraad heeft met algemeene stemmen een krediet van 500.000 mark toegestaan tot bestrijding der cholera. In krasse bewoordingen eischte een der leden, de heer Gerard, dat de ge neeskundige inspecteur, dr. Kraus, die het uitbreken der cholera vele dagen te laat geconstateerd heeft, zou worden afgezet. Het blijkt thans dat ook prof. Koch de sanitaire inrichtingen te Hamburg beslist onvoldoende heeft verklaard. Naar men zegt verlaat de ziekte meer en meer de buurten in de nabijheid der haven en verspreidt zich naar het centrum der stad. Doch reeds nu neemt zij in de havenbuurten af. Enkele geneesheeren verklaren, dat het karakter der ziekte minder kwaadaardig wordt, maar dat het aantal toeneemt. De gewoonte van het geven van een hand wordt in Rusland uil vrees voor be smetting meer en meer nagelaten. Wat elders voorkwam, ziet men ook te Peters burg in huizen waar leder bereid wordt, vertoont de cholera zich niet, ja zelfs uit den omtrek dier huizen blijft ze weg. Alle lederbewerkers blijven schotvrij. Groote sommen worden geboden voor kamers in de huizen van lederfabrikanten. Marine en Leger. (ij Kon. beslait van 31 Aug. zijn o. a. de volgende orden toegekend Ridder der orde van den Ned. Leeuw aan den kapt. ter zee F. J. Stookhuizen en den dirig. officier van gez. bij de marine W. Schuttetot officier der Orde van Orauje-Nassau, de kapt. ter zee O. C. J. A. Moreau en de hoofd-ingenieur der Marine L. C. P. W. Visser; tot ridder dier Orde de luits. t. zee le kl. J. L. Hordijk en H. F. Kouwenberg; de off. van adm. le kl. M. C. Hazenberg; de off.-mach. le kl. J. G. van den Bosch; de insp. van het loodswezen, de be tonning, bebakening en verlichting op Terschel ling G. T. Roordade leeraar bij het Kon. Inst. v. d. Marine, A. van Voornveld; de griffier bij dir. der mar. te Amsterdam J. van de Ven, en de hoofdcomm. bij het dep. van mar. W. N. M. Huartde Eere-Medaille der Oranje-Nassau-orde in goud: aan den Zeeloods P. Diesbergen in zilver: aan den opperconstabel in het vaste korpsdek- en onderoff. J. Tillema, den k&pelm.J.Ko- ning, den eerste-teekenaar bij 's Rijks werf te Willemsoord J. Damman, den opzichter der ma gazijnen bij 's Rijks werf te Amsterdam JTiel- rooy den meesterknecht bij 's Rijks werf te Hel- levoetsluis J. Kraijenbrink, de loodssch. lste kl. L. A. van Hoeke en P. K. Knop. Ingevolge kon. besluit van 29 dezer wordt met 6 Sept. a. s. Hr. Ms. schroefstoomschip 3de kl. „Alkmaar", liggende te Amsterdam, in dienst gesteld, met bestemming voor buiteulandschen dienst en het bevel over dien bodem opgedragen aan den kapitein-luitenant ter zee A. J. Krabbe. Met 1 Nov. a. s. wordt de hoofdingenieur bij 's Rijks werf te Amsterdam J. W. Calten over geplaatst naar die te Hellevoetsluis en de hoofd ingenieur bij 's Rijks werf te Hellevoetsluis P. I. Turk overgeplaatst naar die te Amsterdam. Hr. Ms. ramschip „Guinea" vertrok Dinsdag van hier naar Delfzijl, ter uitoefening van poli tietoezicht op de quarantaine, waaraan aldaar uit besmet verklaarde havens binnenkomende schepen moeten worden onderworpen. Hr. Ms. stoomschip „Bonaire" vertrok gisteren van hier naar IJmuiden, naar men zegt om loe- 1 zicht te houden op de schepen in quarantaine.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1