't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. ia. N, Ho. 2049. Woensdag 5 October 1892. Twintigste Jaargang. BLANCA's GEHEIM. Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 36; Bezwaar tegen het inlaten van Zeewater in het Heldersche Kanaal. Door hen, die op afdoende wyze het water in het Heldersche kanaal willen ververschen, wordt erkend, dat de beste wyze daartoe zou z^jnhet inlaten van buitenwater, doch dat daartegen opkomen de belangen van den pol der #Koegras". Deze polder loost vrij, d. w. z. zonder bemalingswerktuigen, op het 3e pand van het Noordhollandsch kanaal (tusschen de schutsluis in den Zyper zeedijk en het Nieu- wediep), waarmede het Heldersche Kanaal in open gemeenschap staat. Door het inlaten in laatstgenoemd kanaal van buitenwater door één of meer sluizen aan het Nieuwediep wordt dus ook het 3e pand van het Noordhollandsch kanaal met zeewater gevuld, dat rich door de verschillende duikers en sluisjes in den polder verspreidende, voor het land en de dieren een zeer ongewenschte bezoeker zou wezen. Deze polderbez waren zouden derhalve die nen onderzocht te worden en vergeleken met de hygiënische eischen onzer gemeente. De vraag moet worden gesteld: welke belangen wegen het zwaarst Is eenmaal een gemoti veerd antwoord op deze vraag gegeven, dan moeten, noodwendig de mindere belangen voor de meerdere wijken. In vroeger jaren echter moet het inlaten van zeewater herh&aldelyk zijn voorgekomen, zonder dat de poldergrieven daartegen iets vermochten. Het Noordhollandsch kanaal werd toen door tal van groote schepen bevaren en het moest daarom steeds op een voldoend peil gehouden worden. Dit voldoend peil was veelal slechts te ver kregen door het inlaten van zeewater, ja zelfs by den aanleg van het Noordhollandsch kanaal werd de Zijper schutsluis vooral daarom ge bouwd, opdat men, haar sluitende, het 3de kanaalpand tot de hoogte van volzet zou kun nen opzetten, wanneer de diepgang der schepen dit vereischte. Volgens indertijd verstrekte opgaven, is het volkomen zeker, dat in vroeger jaren de waterspiegel in het 3de kanaalpand des zomers herhaaldelijk ter hoogte van 0.79 M. werd opgezet door 't inlaten van zeewater, waarby dan, behalve de Zijper schutsluis ook de uitwatering-sluizen en duikers van het Koegras" werden gesloten, om 't zeewater uit den polder te houden. Zoo handelde men in vroeger jaren wat zou er tegen zyn nu eveneens te handelen, zy 't ook om een andere reden Trouwens, het inlaten van buitenwater in het Noordhollandsch kanaal kan nog altyd ook voor andere doeleinden noodig zijn. In de eerste plaats kan het wenschelijk wezen, by hooge waterstanden in het Nieuwediep de Zijper schutsluis te sluiten en het 3de kanaalpand op te zetten, ten einde de sluizen aan het Nieu wediep en den zeedyk van het ffKoegras* minder verschil van water te doen keerën. Maar ook in zeer droge zomers, wanneer de droogmakerijen, loozende op Schermerboezem, behoefte aan water krygen, moeten zij dit aan den boezem ontleenen en deze zelf aangevuld worden, vooreerst met het onvermijdelijke schut- water te Nieuwediep, en ten anderen door het inlaten van buitenwater aan de uitwatering sluizen van 't Noordzeekanaal en aan de Zuiderzee. Door het bovenstaande hebben we, naar we meenen, aangetoond, dat het inlaten van bui tenwater in het Noordhollandsch kanaal vroe ger meermalen in 't belang der scheepvaart geschiedde, en dat zulks voor andere doelein den van tyd tot tyd kan noodig zijn. Er zou ons alleen nog overblijven te wyzen op een middel om, ten gerieve van den polder Koegras, den boezem van dien polder, d. i. het 3e pand van het Noordhollandsch Kanaal, van het Hel- dersch Kanaal en van de inlatingspunten aan het Nieuwediep te scheiden. Dat middel zou, wilde het den naam van doeltreffend verdie nen, moeten bestaan in een schutsluis aan den mond van het Noordhollandsch Kanaal met de noodige afdammingen. Wegens de ontzettende kosten hiervan kan de bespreking van dat middel wel buiten verdere beschouwing blijven. Op de aangevoerde gronden meenen wy te kunnen volharden in onze meening, dat het inlaten van zeewater geeno overwegende be zwaren aanbiedt. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 4 Oct. 1892. Zondagmiddag werd 't laatste winter- concert in dit seizoen in den tuin van Ti- voli, door 't Stafmuziekkorps der K.N. Marine onder directie van den kapelmeester J. Koning gegeven, 't Programma was met zorg gekozen en werd, zooals we dat gewoon zyn, correct uitgevoerd, 't Meest viel zonder twijfel in den smaak »Der Trompeter von Sackingen". Gaarne bren gen we bij deze den solo-trompettist, den hr. Kooiman, een woord van lof voor de uitstekende wijze, waarop in dit nummer de solo's door hem werden geblazen. De winter-concerten, zullen Dinsdag 25 October een aanvang nemen. In den Stads-schouwburg zal de hr. A. van Lier met zyn Hollandsch Tooneel- gezelschap de wintercampagne op 6 Oct. a.s. openen met de opvoering van 't blijspel Stief kindertjes". Die eens hartelijk wil lachen moet niet verzuimen deze voorstel ling by te wonen. Men klaagt weieens, dat 't gehalte onzer winter-vermakelykheden niet hoog staat en dikwijls is 't maar al te waar. Dezen winter echter kunnen we iets goeds genieten, wanneer men gezamenlijk daar toe wil medewerken. De directeur van de Nederlandsche Opera te Amsterdam, de hr. J. G. de Groot, heeft 't voornemen in dit seizoen, alhier een reeks voorstellingen te geven en zal met een proefvoorstelling Dinsdag 18 October optreden in Tivoli. De Nederlandsche Opera is hier intusschen geen onbekende en heeft by vroegere gelegenheden een goeden in druk achtergelaten. Er circuleeren reeds lijsten tot inteekening en 't hangt geheel en al van de deelneming af, of de hr. de Groot zyn plan kan doorzetten. Zondag vierde de kegelclub „Hard gaat ie", een jaar geleden opgericht, haar jaarfeest, door 't houden van een huishou delijk concours. Er werd met ambitie ge kampt en de uitslag van den wedstrijd was, dat de heer M. C. Koch de zilveren champion-medaille won. De premie werd behaald door den hr. J. H. van Twisk en de poedelprys door den hr. J. Raadsveld. In den korpswedstrijd behaalde de hr. A. Krynen den eersten en de hr. F. van Twisk den tweeden prijs. Op de lange baan verkreeg de hr. M. C. Koch den eersten en de hr. F. Schellinger den tweeden prijs. In 't lokaal ,,'t Centrum", waar de club bijeenkomt, werden des avonds de prijzen met een toepasselijk woord door den pre sident, den hr. A. Krynen, uitgereikt, waarna men gezellig een paar uren bijeen bleef. „Hard gaat ie" is de eenige kegel club hier ter plaatse, en daarom is 't te verwonderen dat 't ledental, daar men hier in den laatsten tyd ook aan sport begint mee te doen, niet hooger dan 13 is. 't Kegelspel toch is een echt mannelijk vermaak, waarbij evenzeer kracht als be hendigheid wordt vereischt, en dat bij onze voorvaderen reeds veel liefhebbers vond. De heer J. Bal, een onzer vroegere plaatsgenooten, is te Krommenie aangesteld tot gemeente-veldwachter. De heer Mr. M. Buchner is bij kon. besluit op nieuw benoemd tot schoolop ziener in het arrondissement Helder. De Nederlandsche Bond van Oud-Onder officieren heeft dezer dagen een circulaire gezonden aan de Oud-Onderofficieren hier ter plaatste, waaraan wij het volgende ontleenen »Den 5en Februari 1888 werd te Utrecht «een Bond gesticht door mannen, die allen *een deel van hun leven in dienst van Koning ten Vaderland doorbrachten, en als Onder officier den dienst eervol verlieten. Doordrongen van het denkbeeld, dat de »dagen van zorgeloosheid voor hen voorbij en ,/eene meer ernstige opvatting van het leven •was aangebroken, ontdekten zjj, dat een aan- •tal oud-kameraden, ondanks ijver en goed gedrag, door zware stormen op de levenszee worden geteisterd en. door omstandigheden »onafhankelijk van hun wil, zonder middel van //bestaan rondloopen. •Maar bovenal, en in verband met deze ont- zrdekking, kwamen zij tot de overtuiging, dat #in deze dagen van strijd, aansluiting noodza- rkelyk is aan den schakel van den grooten ke- z/ten der Maatschappij, die het waarachtig be llang beoogt van Land, Vorst en Volk. •Die bond stelt zich ten doel o. a. a. de toewyding aan Vorsten Vaderland b. de behartiging van de stoffelijke belangen zijner leden in het maatschappelijk leven, met bepaalde uitsluiting van alle politieke //Thans telt de Bond 23 Afdeelingen met z/904 leden, 1029 beschermers, militaire- en burger-don ate u r s. //U de vele doch zeker nog niet afgedane •werkzaamheden van den Bond te ontvouwen, fis niet het doel van deze circulaire, maar wij z/noodigen U beleefd, doch dringend uit, tot .eene bijeenkomst, welke zal worden gehouden •op Zaterdag den 8 October a.s., des avonds //ten 8'/4 uur in het lokaal Tivoli alhier. •Wij hopen, dat gij aan ons verzoek ge- hoor zult geven, opdat het ons moge gelukken, .een Aideeling Den Helder en Omstieken, als •een schakel aan onzen schoonen bond te kun- Op de begrooting voor het Depart. van Marine voor 1893 is een som van f 3,336,000 voor nieuwen aanbouw gebracht, waarmede het de bedoeling is den bouw van de Koningin Wilhelmina der Neder landen c te voltooien en tevens drie betrek kelijk groote schepen op stapel te zetten, één op de Rykswerf te Amsterdam en twee op particuliere werven, by voorkeur, wan neer billijke prijzen zyn te bedingen, in Nederland. De Rijkscommissie tot het examinee- ren van machinisten, aan boord van koop vaardijschepen heeft in hare te Rotterdam gehouden zitting uitgereikthet diploma C aan de heeren D. Geuzenbroek, G. H. J. van Amstel en F. C. H. W. Boshet diploma B aan de heeren R. C. Weidenaar en E. H. Rientjes het diploma A aan de heeren A. Ouwenbroek en P. J. Puy. Naar het schijnt is door de Maat schappij »Electra" te Amsterdam besloten de concurrentie met de gasverlichting op krachtige wijze te aanvaarden en zulks door het nieuwe licht tot denzelfden prijs als het gas aan te bieden. Aan verschillende gasverbruikers toch is dezer dagen voorgesteld electrisch licht te nemen, zullende daarvoor door hen niet meer gevraagd worden dan hetgeen nu door hen per jaar voor het gas betaald wordt, mits men zich voor een jaar verbindt. Hr. Ms. Heldin," die de Salaman der" als exercitie-batterij zal vervangen, is een der oudste schepen onzer marine, dat in 1831 te Vlissingen te water werd gelaten en een der snelstzeilende trans portschepen was. Het werd in 1861 aan die bestemming onttrokken en sinds dien tyd gebezigd als kruitschip in de haven van Nieuwediep tot het jaar 1891. Daarna werd het overgebracht naar een particuliere werf te Amsterdam, van waar het, na een belangrijke vertimmering ondergaan te heb ben, Donderdag alhier aankwam. Yoor het Gerechtshof te Leeuwarden heeft in hooger beroep terechtgestaan A. van Postma, oud 24 jaren, arbeider te Hontingehage, die door de rechtbank te Heeren veen is veroordeeld tot 5 jaren ge- omdat hij den 26 Mei jl. een pistoolschot gelost heeft op Akke de Jong. Het O. M. eischt bevestiging van het vonnis. Uitspraak 6 October a. s. Niet naar Amerika maar naar de maan Een 29-jarig man, die op 't punt stond naar Amerika te vertrekken, heeft in een bierhuis in de Pijlsteeg te Amsterdam f 700 met kaartspel verloren. De politie te Weenen en te Pest gelooft in Alois Szemeredy, een moorde naar, die zich Dinsdag te Presburg van het leven beroofde, wellicht den beruchten Lon- denschen misdadiger te hebben gepakt. Deze Szemeredy bedreef in Juli 1876 te Buenos-Ayres een moord op een vrouw van dezelfde soort als de Londensche slacht offers. Te Buenos-Ayres was hij als Hon- gaarsch doctor bekend en men geloofde dat hij militair geneeskundige was geweest, hoewel hij toen ter tijde slechts het beroep van barbier uitoefende. In Hongarije was nog tot voor weinige jaren de barbier dik wijls te gelijk heelmeester. Na den moord werd de man gevangen genomen en ter dood veroordeeld, maar hij veinsde krankzinnigheid, en door den invloed van den consul van zyn Vaderland, verzocht hij verlichting van zijn straf. By herziening van het vonnis werd hij vrij gesproken van moord, maar wegens diefstal op zyn slachtoffer tot een gevangenisstraf van 278 jaar veroordeeld. Na deze straf te hebben ondergaan, keerde hij naar Hongarije terug, waar hij wegens desertie werd gevangen genomen en in een krankzinnigengesticht opgesloten. In 1886 werd hij als hersteld ontslagen en sedert verdween hijmen vermoedde dat hy zich in Amerika bevond. Than3 blijkt dat juist in den tyd dat men zyn spoor bijster was, de Whitechapelmoorden bedreven werden. De persoonsbeschrijving komt overeen met die van den Londen- schen moordenaar. Szemeredy had kennis van de ontleedkunde van den mensch en had evenals Jack the Ripper veel aardig heid in het schrijven van brieven aan au toriteiten en dagbladen. Bovendien heeft de politie te Pest juist voor een half jaar d. i. in den tijd dat te Weenen eenige juweliers vermoord werden, brieven ont vangen geteekend Jack the Ripper. Aan vankelijk werd daarop geen acht gegeven. Ook vindt men hierin een aanwijzing dat Szemeredy na eiken moord te Weenen plot seling verkween. De dood van den man zal het onderzoek dezer schijnbaar gewichtige aanwijzingen niet vergemakkelijken. Een geval van zeldzaam brutale op lichterij is voor den dag gekomen in een merkwaardig, rechtsgedingdat dezer dagen in de Central Criminal Courtc werd be handeld. Margaret Josephine Smith was de be schuldigde. Zij was huishoudster geweest by een oud heer, John Cornelis Park, dien zij had weten te betooveren door haar zang en pianospel. Hy vatte een genegenheid voor haar op, die zich op zeer bijzondere wijze uittehij wenschte haar met zijn zoon gehuwd te zien. Deze had daar even wel geen lust in, maar mejuffrouw Smith vertoonde voor de rechtbank een stuk, waarbij de oude heer beloofde, by haar huwelijk met zyn zoon haar 30,000 p. st. uit te betalen of indien het huwelijk niet doorging 20,000 p. st. Deze laatste som nu eischte zij op. Margaret Smith had, om te bewijzen dat de zoon van den heer Park haar eerst misleid had, allerlei getuigen opgeroepen. Ten slotte bleek, dat zy die allen had om gekocht (een daarvan was zoo naïef het zonder erg te vertellen)bovendien had zy alle documenten, die zy als bewijsstuk ken aanvoerde, vervalscht en zy was zelfs zoo onvoorzichtig, een dier stukken aan een advocaat te ontnemen en in het vuur te werpen. De rechtbank veroordeelde Margaret Smith tot 10 jaren tuchthuisstraf, terwijl hare getuigen naar evenredigheid gestraft werden. Op de torpedoboot D 5, te Wilhelms haven zyn 4 man, doordien een averij aan den stoomketel was ontstaan, zoodanig door den stoom met brandwonden bedekt, dat drie hunner, de machinist en twee stokers, na enkele oogenblikken reeds be zweken en men voor het behoud van den vierde vreest. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van af 29 Sept. tot en met 1 Oct. ONDERTROUWD: J. C. Lagas, fortifica tie-opzichter en A. H. Kwant. J. Lak, torpe- dist en T. Koopman. J. J. Voorham, mari nier en B. Burger. P. Bruin, werkman en L. Schieke. J. Glotze, timmerman en G. He melrijk. GETROUWDJ. Duif en A. Oostendorp. M. Janssen en E. Visser. J. C. Monnich- mann en M. P. C. Piek. F. J. Besteman en C. W. Broek. G. Schenk en S. Volkers. BEVALLEN: W. van MeursKeesman,z. A. SchipperFunk, d. N. Hof erWijker, z. M. Laboutde Wyn, d. T. DolKrab, z. IJ. VliekRaap, d. E. C. C. de VriesPork, z. OVERLEDEN J. Gouwswaard, 34 j. 1 levenl. aangegeven. Marine en Leger. De lnit. t. z. Ie kl. C. Mejboom, beboorende tot de rol van Hr. Ms. wachtschip te Amsterdam en belast met het bevel over Hr. Mb. stoomka- nonneerboot „Wodan", wordt met 6 Oct. a. s. eervol van dat bevel ontheven en op nonactivi teit gesteld, en vervangen door den luit. ter zee le kl. H. O. W. Planten. Blijkens bij het departement van marine ont vangen bericht is Hr. Ms. schroefstoomschip 4e klasse „Sommelsdijk", onder bevel van den kapt.- 26.) BIWllKT DOOI AM O. ij. Haar broeder natuurlijk, Juan Norton, zoo- als in de courant te lezen staat.' •Zelfs dat is niet zeker.* Bertha keek hem verbaasd aan. )UII9/ Neen," zeide hy, //dat is niet bewezen 1. Ct. Ik weet, dat myn tante aan zyn onschuld ge looft." •Maar wie deed het dan ff Ja, wie?" mompelde graaf Victor. //Wie pvaa de moordenaar Misschien zal men nooit le waarheid ontdekken «Dat zal u gelukken," zei Bertha met over- :uiging. .Ik geloof vast, dat alles aan het licht tornt, hetzy goed of kwaad. Eenmaal zal het "Mgenblik komen, dat alles wordt opgehelderd «>at nu nog duister voor u is ÖKGnQG Zy sprak deze voorspelling uit, als warezy Q S t 0te^.er> dat deze vervuld zou worden, en hoe weinig tyds zou het duren, dat zy met een UDClCnitilling aan deze woorden zou denken, eildoek Droofeeestig vervolgde hy ffMen zou meenen, dat drie-en-twintig jaar 5enoeg tyds zou zijn om zelfs de hevigste [eden. ,mart \e laten uitslyten, maar voor myn arme 01 '&nte ••'8 herinnering nof? 200 aangrijpend, PHIlt wliat er n'et hedaard over kan spreken of leuken. Wat ik er van weet, vernam ik van pderen. Tot myn achttiende jaar wist ik er li 't geheel niets van. Mijn mama kan ik my «t'33 volstrekt niet herinneren en toch zoover mijn geheugen reikt, herinner ik me een jong, vrouwelyk wezen, dat dikwyls over myn bed stond gebogen en my met tranen in deoogen kuste. Myn mama had licht haar en een zeer witte huid, maar dezs was donker van uitzicht. U zal me misschien voor sentimenteel houden, my uitlachen," zei hy met een zenuwachtig lachje, //misschien me een droomer noemen, maar hier in mijn borst leeft iets, dat niet anders dan kinderlijke liefde voor mijn mama kan zyn Met aandoening keek ze hem aan en zeide »U uitlachen Ik Hoe kan u zoo over my denken Het is tegenwoordig een zeldzaam heid, dat men met eerbied nog aan zijn moeder denkt, hetzy die reeds dood of nog in leven is 1" Hy keek haar lang aan, terwyl een ant woord op zyn lippen scheen te zweven, doch hy zweeg. Toen hij eindelijk sprak, was zijn toon geheel veranderd. .Wel, hoe zelfzuchtig van my, dat ik n hier ophoud in die koude nachtluchtzei hij. „Mag ik u myn arm aanbieden U mag geen minuut langer in de koude blyven.* Zy gehoorzaamde dadelyk. Hy geleidde haar tot aan haar hut, stond een oogenblik in twy- fel, greep haar hand en sprak •Ik begrijp zelf niet, hoe ik er toe kwam met u te spreken over iets, waarover ik zeker met niemand anders zou gesproken hebben. Gaarne betuig ik myn hartelyken dank voor uw groote symphatie, miss Darrell Nu was zij alleen. In gedachten verdiept, zocht zy haar legerstede op. Beatrice sliep rustig voor de eerste maalzoolang zy aan boord was zonder eenig vermoeden van de ver raderlijke dingen, die rondom haar voorvielen. Bertha gevoelde zelfverwijt. Handelde zij eer- lyk? Handelde zy edel? Arme Beatrice," mompelde zy, terwyl zij een kus op de wangen drukte van haar nicht, die in haar droom lachte. .Ik vrees, dat je niet gravin Norton wordt.' Den volgenden morgen aan het ontbyt be merkte zij, dat haar neef Charles haar ver volgde met een blik, die niets goeds voorspelde. Hij geleide haar aan dek en begon onmiddellijk z/Wat had je gisterenavond op zoo'n bui tengewoon laat uur met graaf Norton te ver handelen .Ahriep Bertha uit, >en hoe ben jij dat te weten gekomen Kinderen als jij moeten op dien tijd rustig in hun bed liggen in plaats van te spionneeren.c /Ik heb niet gespionneerd, ik heb geslapen Ik heb geen onrustig geweten, dat me op zoo'n onpasselijk unr uit mijn bed houdt." «ZooHoe weet je hot dan •Een postduif heeft me het nieuws aange bracht." fflk zal je postduiven wat beters leeren doen Kom, zegt het me ik bevoel het je .Wordt maar niet boos, klein tygerinnetje Ik weet het van den wachthebbenden officier.' «Na, doe hem mijn complimenten en zeg hem, dat hy zyn diensten aan andere zaken beter kan wyden.» ffDus je ontkent het niet Je bent met graaf Norton omstreeks middernacht op het dek ge weest .Ik ontken nooit wat ik gedaan heb.* ant woordde zij met verachting. .Ja, tegen mid dernacht was ik aan dek en in gezelschap van graaf Norton •Met graaf Norton alleen Met graaf Norton alleen //Waarover heb jelui gepraat, Bertha »Over meer dan ik goed acht te vertellen, mynheer Stuart! Heeft u mij nog meer te vragen z/Ja, nog ietsHeeft hij aanzoek gedaan om je hand //O neen antwoordde zy met een natuurijke zucht. //Zooveel geluk zal een miss Darrell niet ten deel vallen. De bruid van een graaf van een NortonWat 'n idéé Met fonkelende oogen trad hy dicht voor haar. //Zou je hem nemen, als hij je ten huwelijk vroeg Zou je hem trouwen, Bertha want daar loopt het ten slotte toch op uit!* •Of ik hem zou nemen herhaalde zy en keek hem verwonderd aan. •Hem, den graaf? Beste CharJes, als je verstandige vragen doet, wil ik je gaarne naar myn beste ver mogen antwoorden, maar verschoon me van zulken onzin i/Zou je 't doen z/Ach, Charles, kwel me toch niet. Je vragen zyn te dwaas. Laten we over het weer spre ken, als je wilt, of over den schoonen morgen." Maar Charles liet zich niet afschrikken. .Bertha, antwoord me op mijn vraag," klonk het weer. «Zou je de vrouw van graaf Norton worden, als hij je ten huwelijk vroeg?" Zonder een spier in haar gelaat te vertrek ken, keek Bertha den man aan, die al haar liefde bezat, en antwoordde bedaard ffAls graaf Victor Norton mij ten huwelyk vraagt, ja, dan word ik zijn vrouw!" XVIII. Twee dagen later kreeg men 's morgens vroeg de Iersche kust in het gezicht, en om streeks den middag kon men te Queenstown het anker laten vallen, Met een kreet van verrukking snelde Bertha de hot binnen, waar Beatrice nog lag tc slapen. Ierland Dat was tenminste een van de landen harer droomen. //Beatriceriep ze, //Beatrice wordt wak ker! Kijk eens naar die geweldige rotsen 1* .Ik zie ze al," antwoordde deze, terwyl ze zich nog slaapdronken oprichtte en door het kleine ronde venster der hut keek maar wat is daar voor moois aan Een massa kale rotsen dat is al!« Beatrice's zware beproeving was ten einde zy kon zich weer aan do medepassagiers ver- toonen. In een bekoorlijk toilet kwam zij aan het diner en trippelde aan den arm van graaf Norton by de raderkasten heen en weer als iemaDd, die zijn rechten herneemt, na ze tyde- lijk door anderen te hebben laten waarnemen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1