't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER NIEUWEBIEP EN TEXEL m m No. 2050. Zaterdag 8 October 1892. Twintigste Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. BLANCA's GEHEIM. JL w m i i i i i i II k m m Hl IfS 4 nn§ IÉ I A Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 36. KALENDER DER WEEK. Opkomst der Zon 6 u. 16 m. Onderg. H 5 n. 16 m. OCTOBER, Wijnmaand, 31 dagen, iondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 - Laatste Kwartier. Isr. Loofhuttenfeest. Isr. Vreugdedag der wet. HELDER, 7 Oct. 1892. Onze plaatselijke Weer baarheids-Ver- eeniging genaamd «Artillerie-Vrijkorps," zal op a s. Zondag de reeks harer zomer- oefeningen besluiten met het houden van een huishoudelijken Schietwedstrijd, waar voor door het Bestuur eenige prijzen zyn beschikbaar gesteld. Bij dit Concours, dat in de open lucht ntaet plaats hebben, is gunstig weêr een bepaald vereischte. Van daar uitstel, ingeval de weêrsgesteldheid minder goed is. Een oud-Terschellinger zond voor het Willem Barendsfonds 150 gulden, voor het Willem Barendshuis 150 gulden en voor de Bewaarschool 100 gld. Voor deze te Terschelling gevestigde instellingen was dit een aangename verrassing. In verschillende plaatsen is het ver boden met besmet water de straten te schrobben, uit vrees voor cholera. Ver moedelijk zal zulk een gebod gegeven zijn op advies van een geneeskundige. Maar waarom wordt er dan in Amster dam nog voortgegaan met het overvloedig besproeien met vechtwater, daar toch in tal van plaatsen langs de Vecht de cholera zich vertoond heeft, en men verklaard heeft dat dit door het gebruik van ongekookt vechtwater kwam Wij weten dat in de dorpen langs de Vecht is aangeraden het Vechtwater te koken, niet alleen als het gedronken moet worden, maar ook als men er mede werken moet. Is nu het Vechtwater inderdaad besmet, levert het dan voor Amsterdam geen ge vaar op met dat water te sproeien, veel meer dan voorheen Geheele stroomen met besmet water worden dan in de straten en stegen ge worpen, jaist om de besmetting tegen te gaan. Is het Vechtwater besmet, moet dan niet oogenblikkelijk alle toevoer naar Amster dam worden afgesneden Het voornemen bestaat de Cadetten school, welke, ingevolge het Kon. besluit van 18 Juli 1891 te Alkmaar wordt ge vestigd, in September 1893 te openen. In verband daarmede ligt het in de bedoeling in de maanden Juli en Augustus 1893 een examen te doen plaats hebben voor jon gelieden, die als cadet tot genoemde inrich ting wenscben te worden toegelaten. De eischen, waaraan de adspiranten by dat examen zullen moeten voldoen, zullen in hoofdzaak overeenstemmen met die, welke tot nu toe zijn gesteld voor de toe lating tot de Koninklyke Militaire Aca demie zg zullen nader, met vermelding van verdere bijzonderheden omtrent de regeling van hét examen en van het aan tal plaatsen dat wordt opengesteld, in de Staatscourantworden bekend gemaakt. Het huis Prins Hendrikkade 131 te Amsterdam, waar vroeger admiraal de Ruijter woonde, is door het Leger des Heils aangekocht om te worden ingericht tot hoofdkwartier. Hoe weinig men in deze dagen gebruik van vruchten maakt, blijkt hieruit, dat de perziken langs de straten te Rot terdam werden verkocht voor 1 cent per stuk. De Hollandsche haringvloot heeft tot dusver 376,382 ton gevangen, zijnde 150.000 ton meer dan in 1891 en bijna 100.000 ton meer dan in 1890. Niet minder dan 365 sollicitanten hebben zich aangemeld voor de vacante betrekking van tolgaarder aan het Assu- mer tolhek, tusschen Beverwijk en Uit geest, waarvan het salaris f 6 per week bedraagt met vrije woning. - Woensdagnacht is aan den Sloterweg onder de gemeente Sloten, de fabriek van chocolade en suikerwerken, toebehoorende aan de firma de Leyte en Co., in de asch gelegd. Het was een prachtige brandin ver band met de nadering der St. Nicolaasda- gen was een zeer groote voorraad choco- laad en suikerwerken in de bergplaatsen opgestapeld. Al het lekkers, bestemd om op die dagen het gehemelte van groot en klein te streelen, ging daar in veelkeurige vlammen en rook op. De gehavende steenen binnen- en bui tenmuren van de uitgebreide fabriek vor men een inderdaad interessante ruïne. De minister van binn. zaken brengt ter kennis, dat volgens de bij hem inge komen ambtsberichten in de afgeloopen week als aan Aziatische cholera overleden zijn aangegeven te Empel en Meerwijk 1, 's Hertogenbosch 2, Heusden 1, Nijme gen 1, Alblasserdam 1, Bleskensgraaf en Hofwegen 4, Capelle aan den IJsel 2, Delft 2, Goudswaard 3, 's Gravenhage 1, Maasland 1, Oostvoorne 2, Puttershoek 1, Rotterdam 4, Zwammerdam 3, Zwijndrecht 1, Zuid-Beierland 1, Amsterdam 2, Breu- kelen-Nijenrode 2, Maarsen 5, Utrecht 1, IJselstein 1, Zuilen 1, Groningen 2 personen. Rouwdragen Dr. Kuyper schrijft in »De Heraut", over het vertoonen en dragen van teekenen van rouw. De bedoeling van rouwdragen is volgens hem «In het rouwkleed zoekt men bescher ming, om althans een tijd van overgang te vinden, en er onze vrienden van de we reld telkens aan te herinneren, dat ons een zoo diepe wonde geslagen werd in het hart." De diepste rouw van het hart heeft geen steun van het rouwkleed noodig, maar verraadt ook zonder rouwkleed wel wat er in de worsteling der ziel omgaat." Dr. Kuyper zou het niet goed achten aan allen rouw een eind te maken, omdat dit voor velen te sterk zou zijn. Men moet echter niet rouwen uit gewoonte en omdat anderen het ons opleggen, maar alleen als eigen drang en behoefte er toe drijven. De leugen om te rouwen als er geen rouw in het hart is, wordt door hem veroordeeld, evenals het dragen van lichten rouw met paarse en doffe zilvertint." Het is zeker vrij onzinnig dat men vaak rouwt over familiebetrekkingen, die men ternauwernood kent en niet voor zijn besten vriend. Voor niet-welgestelden is rouwen een ontzettend dure gewoonte. Opmerkelijk zijn ook de volgende woorden »Ge ziet, o, zoo dikwijls, vrouwelijke be haagzucht zich in den rouw mengen. Vooral voor slanke, blonde vrouwen, van watbleeke tint, staat rouw, o, zoo interessant. En dan wordt alles verzonnen, en alles uit gedacht, om in snit van gewaad en golving van sieraad, uit het rouwkleed een soort prachtkostuum te maken, waarmee men voor den spiegel gaat staan, en waarin men zich-zelve behaagt." Men schrijft aan het ,/R. N." Ik geloof geen indiscretie te plegen, wan neer ik u het volgend vermakelyk staaltje van politie-geraanierdheid mededeel. Plaats der handeling Alkmaar. Slachtoffer Hamlet. Na afloop der voorstelling van het gezelschap De Vos en Van Korlaar. Dinsdag jl. bleef de heer De Vos met eenige leden van het gezelschap een oogenblik de gast van den eigenaar van het theater, waarna men naar 't hotel terugkeerde, waar o. m. ook de heer R. logeerde. Om een klein familiefeest, noo- digde de heer De Vos zyn mede-logeergasten uit, een glas met hem te drinken. Men zette zich gezellig bijeen, toen de waard, die in een fijngevoelig stadium scheen te verkeer'en, wei gerde 't bestelde te leveren. Zijn eigen vrouw maakte hem op 'c onhebbelijke van zijn gedrag opmerkzaam, doch de man was voor geen rede vatbaar, en wond zich allerdwaast op, terwijl alle aanwezigen hem heel gewoon en bedaard antwoordden, en eindigde met.... politie te ont bieden, om zijn logeergasten te verwijderen. Vergeefs trachtte het gezelschap 't aan de twee «dienders* duidelijk te maken, dat men kamers //gehuurd" had, dat de bagage boven aanwezig was, dat het te dwaas was, midden in den nacht op straat te worden gezet in een plaats als Alkmaar de mannen der wet had den blijkbaar een taptoe-inspiratie en.... trok ken hun sabels. De heer R. werd achter 't oor, de heer H. aan den pols gewond, niet tegenstaande er hoegenaamd geen verzet werd gepleegd. De treurige aardigheid eindigde met het arresteeren van den heer R., die geboeid werd opgebracht. Op zijn verzoek de boeien niet zoo aan te trekken, zei een der agenten HHou je.... Je bent hier niet in Rotterdam Den geheelen nacht bracht de arrestant in een smerig cachot door. 's Morgens werd hij, naar men verneemt, onder excuses vrijgelaten en werd er een plainte door hem ingediend by den officier van justitie. Een dame te Londen is onlangs in den dierentuin van een beurs met zes sou- vereinen beroofd door.... een der olifanten. De dikhuidige dief, die het gestolen geld inslikte, is, ondanks de hulp van een paar apothekers, nog niet meer dan twee der goudstukken kwijtgeraakt. De dame zal nu den olifant, of liever zijn eigenaars, de directie van the Zoo, een proces aandoen tot teruggave van de overige vier sou- vereinen. Een grappige uitleg. De Russische regeering wilde eens een telegraaflijn in Azië aanleggen, doch had daartoe de in williging noodig van een der vorsten. Deze prins wilde het in geen geval toestaan. De Czaar zond een afgezant naar dezen wildeman om hem de zaak uit te leggen, doch alles tevergeefs. Dadelijk valt hem een gelukkig denkbeeld in. Hij keert zich tot den koning en vraagt «Kan uwe majesteit zich een hond van vijf voet voor stellen >0 ja!" roept de wilde met een van vreugde stralend gezicht. »Ook een van tien voet lang?" vraagt de Rus weer. «Ja antwoordt de gevraagde naden kend. «Een mijl lang?" Ja." Honderd mijlen lang Ja." «Maar kan uwe majesteit zich een hond voorstellen van hier naar Moskou >0 zeker roept de vorst, wiens fan tasie nog nooit zoo hoog gespannen was geweest. «Welnu," voer de Russische gezant ver heugd voor, «denkt u nu dat de staart van den hond hier is en de kop in Moskou wanneer gij nu op de staart trapt dan blaft de hond «wau, wau" in Moskou, dat is nu de telegrafie." De telegraafdraad werd gelegd. In het October-nummer van het «Eng- lish Illustrated Magazine* komt een belang wekkend artikel voor over de rol, welke in den tegenwoordigen en den jongstverloopen tijd door zeilschepen bij de Britsche koopvaardij nog werd en wordt gespeeld. Het tijdperk der beroemde theeklippers, dat hoofdzakelijk tusschen 1860 en 1870 gelegen was, is reeds lang voorbij en nog vérder in het verleden ligt dat der Atlantische klippers, van welke er een, de «Typhoon,* binnen 13 dagen den overtocht van kust tot kust volbracht. Doch de Australische klippers verkeeren nog in hunnen bloeitijd en het laat zich volstrekt niet aanzien, dat deze sieraden van den oceaan op het punt staan van te verdwijnen. Het tegendeel is waar. Er wordt (zoo lezen wij) heel wat ge jammerd over den achteruitgang der zeilvaart en over het treurige vooruitzicht van binnen kort het laatste zeilschip ter slooping onder den hamer te moeten zien brengen. Doch in erkelijkheid had de Britsche koopvaardij nooit zulk een groot aantal prachtige zeilschepen, zoowel op stapel als te water, als op het oogenblik. Naar mate onze koloniën zich uit breiden en in bloei toenemen, moot do vraag naar scheepsruimte noodzakelijkerwijze nog grooter worden, en er zullen altoos een aantal handelstakken blijven bestaan, voor welke zeil schepen veel voordeeliger in het gebruik zijn, dan stoomschepen. Nieuw-Zeoland geeft jaar lijks aan een groote vloot van klippers werk by het overbrengen van bevroren schapen vleesch. Australië met zijne wol, Calïfornië met zijn graan, Indië met zijne jute en de Zuid-Ame- rikaansche kustlanden met hunne langzaam groeiende industrieën, doen allen desgelijks. Het zeilschip zal nooit weer passugiers ver voeren doch zoolang de steenkool per ton gemiddeld con pond sterling blijft kosten, zal het klipperschip boven het stoomschip de voor keur genieten bij al zoodanige handelstakken, voor welke spoed van vervoer niet een eerste vereischte is. Allen die voor de romantiek der zeevaart en voor het echte zeemanschap nog hart heb ben, zuilen zich over het bovenstaande ver blijden. Liverpool, 3 October. De gezagvoerder van bet schip «Glad^ te Hamburg van lnquique aangekomen, rapporteert op de reis veel stormweder gehad te hebben waardoor hij veel schade leed aan zeilen en rondhouten. Den len Juli op 43° Z.B. en 33° WL. was het schip bijna geheel omringd door hooge ijsbergen, moest het des nachts bijdraaien en was men voortdurend zeilende overdag BE W BR KT DOOR 26.) AM O. Van dien maneschijnavond en van het gesprek tusschen haar nicht en den graaf wist zy ge lukkig niets. Die twee behandelden elkaar met de gewone beleefdheid, dat beduidde dus niets in haar oog. Zoodra zij het echter bemerkte, als de graaf het gezelschap van Bertha wilde opzoeken, dan wist zy dat dadelyk met fijne berekening te verhinderen. Hij moest haar alleen toebehooren en zy moest immers den verloren tijd inhalen Zy was dubbel voorkomend en werd daarin nog geholpen door papa Stuart, zoodat graaf Victor tot zijn eigen verbazing telkens weder aan de zijde van Beatriee geraakte. Bertha zag dit zeer goed, en lachte er om. z/Heden ik, morgen gy,» mompelde zy. //Ik heb myn deel gehad, nu ben jij aan de beurt.« Men stapte aan wal. Spoedig had men een uurtje in Queenstown doorgebracht; toen voerde de spoortrein hen naar Cork, waar zij twee dagen besteedden aan de bezichtiging van het merkwaardige in de stad en van het slot Blar- mey en toen gingen ze naar Killarney. En nog altijd was graaf Norton verward in de netten van Beatriee, terwyl Bertha voort durend Charles tot cavalier had, iets, waar om zy volstrekt niet ontevreden was. Lady Carley sloeg haar neef nauwkeurig gade in zyn omgang met de ryke Beatriee, en instinct matig gevoelde zy, dat daarin geen gevaar schuilde. i Als het Bertha was dacht ze, terwijl ze haar oogen op deze sloeg, «maar het ligt voor de hand, hoe het tusschen die twee ge schapen staat. Een mooi paar, die Bertha en haar neef. Papa Stuart dacht daar echter anders over. Hij had een scherp oog op zijn kinderen en steeds was zyn vurige wensch geweest beiden getrouwd te zien met personen van hoogen rang. De financier dacht //Rijkdom hebben ze niet noodig. Zij zijn elk een millioen dollars waard. Ze zijn afkom stig van Schotsch koninklyk bloed, en daarom hecht ik niet aan geld, maar aan bloed, adellijk bloed, adellyk bloedDat wil ik hebben Met welgevallen dacht hij er aan, dat zyn dochter in dit opzicht het doel reeds naderde het gedrag van zijn zoon deed hem echter het voorhoofd fronsen. «Bezin, voor je begint,* sprak hij op zekeren dag in het hotel te Cork tot zijn zoon, toen hij met hem alleen in do kamer meende te zijn. »Ik heb er niets tegen, dat je beleefd bent tegenover de dochter van Fred DarreD, maar daarmee houdt alles opGeen dwaas heden Als je anders trouwt dan met myn volle goedkeuring, kryg je van je leven goen penning maer van me Charles keek zijn papa aan met een uit drukking op het gelaat, die zich niet kon ver klaren. «Wees gerust papaIk zal niet trouwen met de dochter van Fred Darrel, als u dat bedoelt met //geen dwaasheden." Daarover ben ik met haar reeds lang tot overeenstem ming gekomen In het dorp Macroom stapte het gezelschap in een omnibus, die in deze streek op bepaalde uren reed. Het rijtuig kon tien personen be vatten. Een alleenreizend tourist, een flink man met militaire houding, was de eenige vreemde, die bij hen plaats nam. «Hammondriep de graaf, zoodra hij den man zag. «Wel, het doet me pleizier je te zien Kapitein Hammond, mijn vriend de heer Stuart en familie uit New-York Van weerszijden boog men. Het was de bedoeling van graaf Norton om ditmaal naast Bertha te zitten, maar wat ver mag de wil van een man tegenover het vaste besluit eener vrouw «Ach, graaf Victor," riep Beatriee, juist toen hij zyn geheim plan zou uitvoeren, «help mij toch, ik kan alleen niet in het ruituig komen. En dan een verzoekwees zoo goed mij op helderingen te geven omtrent de landstreek 1 Het is zoo aangenaam, als iemand, die de omstreken kent, onze aandacht vestigt op het geen er zoo al moois te zien is gedurende de reis." Er bleef hem niets over dan zich naar dit verzoek te schikken, te meer daar tante Eli- sabeth er mee ^instemde en zeiJa, Victor, kom hier zitten en geef ons alle gewenschte inlichtingen. Je vriend vindt daar naast je nog wel plaats tot den 4n Juli tusschen ijs, terwijl des nachts voor veiligheid werd bijgedraaid. Den 4den Juli op 30° 30' ZB. en 31° 49' WL. toen men ten westen van een hooge ijsberg passeerde, zag hij sporen van men- schen op het ijs en op de N.W. zijde van den berg was een betreden pad en kwam het voor alsof in een kloof een schuilplaats gemaakt was. Naar het scheen lagen daar vijf lijken op verschillende plaatseneen buiten de schuilplaats en een halverwege het betre den pad. Er was echter geen teeken van leven, en dewijl de omgeving vol ijs was en de nacht naderde, was het niet raad zaam om ter plaatse te big ven, teneinde een onderzoek in te stellen. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van af 3 tot en met 5 October. ONDERTROUWD: GETROUWDJ BEVALLEN C. W. ChristianiSchokman, z. P. Botterde Reus, z. J. TjittesKok, z. A. OostlievenseKikkert, z. C. Wessel de Wijn, d. D. KikkertZwaan, d. A. RcnsmaagBethlehem, d. A. GüddekeKo- niug, d. W. J. J. QuakBasstra, d. OVERLEDEN: K. de Jager, 10 d. W. Lustenburger, 16 m. Burgerlijke stand, gemeente Texel. van 28 Sept. 4 Oct. ONDERTROUWDCornelis Gielos en Frouwtje Schaatsenberg. Kors Saris en Marretje Abbenes. GETROUWDJohannes Zoetelief en Eli- sabeth Maria Anna Ebbing. Stephanus Swart en Cornelia Gomes. Cornelis Koorn Mz. en Reiuoutje Lap. GEBORENAnna Cornelia, dochter van Willem Cornelis Rey en Anna Maria MaTga- retha Moorman. Josina, dochter van Cornelis Bruin Hz. en Cornelia Sandifort. OVERLEDEN: Geene. Correspondentiepartij tusschen H. S. te Hel der en de Arnhemsche Sohaakvereeniging. Wit (Arnhem). Zwart (Helder) 5. d2d4. a7a6. Stand der partij na den vijfden zet van zwart. Helder. É8§ ||P Wm ft in mm 9 V'd d e f g h Arnhem. ftlarine en Leger. Blijkens bij het departement van marine bericht iB Hr. Ms. schroefstoomschip „Sommelsdijk" on der bevel van den kapt.-lnit. ter zee G. H. van Steyn, den 4den dezer van DjedJah vertrokken voor de terugreis naar Nederland door het Kanaal van Suez. En de omnibus rolde voort op den hobbeligen weg. «Hoe bevalt je deze verdeeling van het ge zelschap, Bertba?» vroeg Charles. ,/Ik moet bekennen, dat Beatriee meer "bij de hand is, dan ik dacht," antwoordde zij glimlachend. //Jammer, dat al haar moeite toch te vergeefs is «Graaf Victor, wie is die vriend van u?" fluisterde Beatriee achter haar witte parasol. z/Hij is haron Augustus Hammond, tweede zoon van den baron van Glang en kapitein bij de Schotsche garde En met eerbied richtte Beatriee het oog naar de nieuwe ster, die aan haar levenshemel was opgegaan. Het was bijzonder fraai wederhet schoone landschap bood een rijke afwisseling van schil derachtige gezichten, doch maakte niet den gewenschten indruk op don graaf, die weinig spraakzaam bleef. Toen Beatriee hem hiermee plaagde, bekende graaf Victor, dat hij niet goed gestemd was, maar juist, toen hij dit bekende, klonk hem den zilverreinen lach van Bertha in de ooren. «Onze vrienden tegenover ons schijnen inte gendeel zeer goed gestemd te zijn," sprak tante Èlisabetb, die gaarne deelnam aan de vroolijk- heid der jeugd. «Wat is die Bertha een be- koorlyk meisje Beatriee keek steelsgewijze den graat aan en zei Wy allen weten het reeds lang, dat Bertba en Charles het gelukkigst zyn, wanneer zij bij elkaar alleen zijn. Ik betwyfel zelfs, of Char- les wel was meegegaan, als Bertha niet van de partij was geweest z/Zoker wel een genegenheid, die reeds lang bestaat? vroeg tante Elisabeth. z/Ja,* antwoordde Beatriee vroolijk, //Bertha zal wel de bekoorlijkste schoonzuster zijn, die ik my wenschen kau. Gelooft u ook niet, graaf Victor?" Zij sloeg hem nauwlettend gade, ter wyl ze hem zC het mes op de keel zette. Hij trachtte cenig antwoord te stotteren, maar het ging niet. Somber zwygend zat hij tc midden van het vroolijko gezolschap. Door die woorden van Beatriee was bij hem met geweldige kracht een hartstocht tot bewustheid gekomen een hartstocht, maar niet voor het meisje, dat naast hem zat. Bij het vallen van den avond beroikte men GlengarilF, waar men overnachtte. Graaf Norton en Bertha, Beatriee en kapitein Hammond snelden naar de booten, Charles sprong in een daarvan, terwijl papa Stuart die drukte met het oog volgde, totdat dc zware wolken tabaksrook uit zijn meerschuimen pijp het gezelschap aan zijn blik onttrokken. Graaf Norton bleef bij Bertha. «Zou ik reeds te laat komen vroeg hij zich zolve af. //Bemint zy haar neef Zou het waar zijn, wat zijn zuster te kennen gaf, of Jaloorsch volgde hij al haar bewegingen, al haar blikken zij gevoelde het. Mocht zij al getwyfcld hebben aan zijn ge voelens, dit oogenblik bracht al haar beden kingen tot zwygen. Zy lachte cvon en geen blik op Charles verried haar ware gevoelens. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1