§'t Vliegend Blaadje. m KLEINE COURANT TS.ST VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. B;XTr No. 2051. Woensdag 12 October 1892. Twintigste Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. BLANCA's GEHEIM. HELDER, 11 Oct. 1892. Een belangrijke verbetering van den openbaren weg in deze gemeente is dezer lagen tot stand gekomen de bestrating ran den weg in de Verlengde Spoorstraat ilkier. Aan het verlangen van zeer velen is daardoor voldaan, en inzonderheid is de ;oegang tot de Graven- en Schagenstraten ir door verbeterd. Ook door de bezoekers der Zuiderkerk werd de uitvoering van dit tverk zeer gewenscht. De 52ste verjaardag van de inwijding der parochie-kerk van de R. K. gemeente alhier, werd jl. Zondag gevierd. Van den toren dier kerk wapperde de Nederlandsche vlag. Het stormachtige weer van Vrijdag- pacht "heeft zich op de Noordzee in dubbele tnate doen gevoelen. Ofschoon nog niets van ernstige ongelukken werd vernomen, hebben de visschersvaartuigen het hard te verantwoorden gehad. Eenige vaartuigen van Maassluis,welke bij Seheveningen vis - schende waren, zijn hierheen gestormd en een paar met vrij belangryke stormschade binnengeloopen. Zaterdagavond werd in 't lokaal Tivoli de uitgeschreven vergadering van den Neder- landschen Bond van Oud-Onderofficieren ge houden. De opkomst van onderofficieren in werkelijken dienst en gepensionneerden was niet zoo groot als men dit had gehoopt. Over gekomen waren de h.h. H. B. Weyland, algem. voorzitter de hr. A. B. Michels, voorzitter van de afdeeling Amsterdam de hr. C. F. Sierig, secretaris. MeD had 't bondsvaandel, dat met een aantal medailles prijkte, op schietconcour- sen behaald, in de zaal opgesteld. Nadat de hr. Weyland allen 't welkom had toegeroepen, werd door hem in flinke bewoor dingen de stichting van den Bond geschetst. Reeds lang bestond te Amsterdam een verce- niging van Onderoficieren genaamd 's Konings- Kroon, een college, dat hoofdzakelijk gezellig samenzyn ten doel had. De leden die niet meer in werkelyken dienst waren, werden vol gens hun oordeel veronachtzaamd, waardoor ontevredenheid ontstond, en dit gaf aanleiding tot 't stichten van bovenvermelden Bond, die eenigermate op dezelfde leest werd geschoeid als een dergelijk in België bestaand college. De stichtingsdag was 5 Februari 1888, de gedenkdag van Yan Speyk, en de plaats der stichting de stad Utrecht. Daarna trad als spreker op de hr. Michels om nader 'tdoel en streven van den Bond te omschrijven. Niet alle onderofficieren hebben pensioen en onder do gepensionneerden zijn er nog velen die gebrek moeten lijden, wanneer ze er niet wat by weten te verdienen. Tot die allen en ook tot de onderofficieren in werkelijken dienst, richtte spreker de uit- noodiging„Sluit u bjj ons aan Reeds telt de Bond 23 afdeelingen, 904 leden en 1029 donateurs. Inzonderheid gold die uitnoodiging den Hel der, waar zulk een talrijk garnizoen ligt en een maritieme instelling van 't grootste ge wicht wordt aangetroffen. Men moet zich intusschen niet voorstellen dat de Bond een instelling is als Liefdadigheid naar Vermogen, waar men zich kan vervoegen tot 't verkrijgen van een aalmoes wel tracht 't bestuur oude strijdmakkers, die daaraan behoefte hebben, aan betrekkingen te helpen en uit 't verslag van den secretaris bleek dat dit in toenemende mate gelukt. Een bewys leverde hiervan het lid Boogh, insgelijks tegenwoordig, die dank baar erkende, dat hy aan de hulp van den 11 Hg? BEWERKT DOOR 27.) AM O. Neen,» dacht graaf Norton met verlicht hart, «laat miss Beatrice zeggen wat ze wil, maar Bertha's hart is nog vry, althans tegen over Charles. Zij mag hem als bloedverwant gaarne lijden, waarom ook niet? Maar verder Zoodra wy in Engeland zijn, zal ik met haar spreken Zij en zij alleen wordt mijn vrouw niemand anders zij alleen Zijn vrouwZou zy, de arme Bertha Darrell, evenals de verwenschte koningsdochter, de vrouw worden van den prins, die haar bevrijdde? Zou zij hem krygen en zou dit tot haar geluk of haar ongeluk zyn XIX. Plotseling hoorde Bertha dicht bij haar een stem, die haar deed opschrikken, als ware zy betrapt op een slechte daad. «Bertha, wil je met my varen of met den ander Het was Charles, die deze woorden uitsprak. Verrast keek zy haar neef aan. Hoe ernstig stond zijn gelaat, hoe kalm was zyn oogopslag, die toch zooveel indruk op haar maakte. Tegelijkertijd bezigde Beatrice een kunst greep en wel met goed gevolg. Kapitein Hammond was als toeschouwer bij papa Stuart gebleven, terwyl Beatrice de diens- Bond zijne vroegere betrekking als conducteur bij de Omnibus Maatschappij en later zijne tegenwoordige als conducteur bij den spoor wegdienst had verkregen. Verder verklaarde spreker dat de Bond vol strekt geen politiek beoogtmaar wel, wan neer er gevaar mocht naken, zich eenparig tot verdediging rondom den troon wil scharen, onverschillig of dat gevaar van buiten of van binnen zou ontstaan. In verbinding hiermede heeft men een schiet- club opgericht, die reeds korpsprijzen heeft behaald. Van de zijde der regeering en ook van H. M. de Koningin ondervond de Bond allen steun de eerste verstrekt munitie en ge weren, terwijl H. M. onlangs een fraaie medaille voor een te houden concours heeft geschonken. In een kort, maar boredeneerd verslag gaf de secretaris vervolgens een overzicht van de geschiedenis van den Bond en uitte ten slotte den weDSch, ook hier eerlang een afdeeling to zien verryzen. Wegens 't vergevorderde uur werd besloten do byeenkomst Zondagmiddag halfeen te her vatten. Zondagmiddag werden door de leiders der bijeenkomst inlichtingen gegeven, die bij 't stichten eener afdeeling tot nut kunnen strek ken. Aan alle aanwezigen werd een weekblad, »'t Orgaan van den Bond,« uitgereikt. Er werd ook verklaard welk deel der ontvangst aan 't Hoofdbestuur moet worden afgestaan en waartoe die gelden dienen. Na 't houden van debat, waarbij onderscheidene sprekers 't woord voerden, traden elf personen als lid toe, ter wijl 15 militairen en 2 burgers zich als do nateurs opgaven. Tot 't samenstellen van een reglement en tot verdere voorbereidende maat regelen werd een voorloopig bestuur benoemd, bestaande uit de hh. J. Aones, Boogh en T. Bolwerk, aan wie als militaire adviseurs werden toegevoegd de donateurs F. de Gelder en J. G. van Boxel. Daarna werd door den heer Michels, namens 't hoofdbestuur, de afdeeling Helder gevestigd verklaard en werden verder wenschen voor den bloei en de uitbreiding dezer afdeeling geuit. Met een woord van dank voor de bemoeiin gen van de hh. van Boxel en A. P. F. L. Boogh en ook aan de vertegenwoordigers der pers, werd de vergadering gesloten. Schipper G. Buis, Zondag met de Scheveninger Bom «Jonge Gerard" (Sch. 7) van de haringvisscherij alhier binnen gekomen, rapporteert op 6 dezer, des voor middags 10 uur, bij de Wellen, aan den zuidkant van het Zand, even benoorden den Leeman, te hebben zien drijven de Belgische vischsloep «Ostende 203" maste- loos en door de equipage verlatende bom was beschadigd en blijkbaar in aan varing geweest. '8 Rijks werf te Hellevoetsluis zal als reparatiewerf weer wat belangrijker worden. Evenals vroeger de oorlogsschepen 8e en 4e kl. uit Indië dikwijls daar binnen vielen, om hersteld te worden, schijnt thans bij den minister het voornemen te bestaan, deze oude toestanden weder in het leven te roepen, want in den loop van bet vol gend jaar zullen twee schepen te Helle voetsluis arriveeren om de noodige voor zieningen te ondergaan. Het zyn Hr. Ms. »Sommelsdijk« en «Bonaire.® Men schrijft ons van Wieringen Op den avond van den 4en October om streeks halftien, werden de bewoners opge schrikt door de alarmklok, en werd men al spoedig overtuigd, dat er een felle brand was uitgebroken aan de Haukesallen vrees ten van den graaf had in beslag genomen en reeds met hem was weggevaren. «Hoe beleefd is mijn waarde neef op eens geworden," antwoordde Bertha op Charles' vraag. «Wel zeker, ik vaar met jou, al was het alleen uit nieuwsgierigheid om deze nieuwe eigenschap in je karakter te bestudeeren Hij glimlachte even, bood haar de handen hielp haar in de boot. »Kom dan," zei hy, «laten wij dezen laatsten avond nog samen doorbrengen. Wie weet, of wij nog een tweeden avond bij elkaar zullen zijn «Wie weet, of wy nog een tweeden avond bij elkaar zullen zijnherhaalde zij. »Foei, hoe tragisch Je hebt toch geen plannen om naar de andere wereld te verhuizen «Alles op zyn tyd," antwoordde Charles onvast. Laten wij van wal steken, Bertha! Wil je aan het roer?" «Ja l" Goed, dan zal ik roeien I« De boot vloog licht over het water. Een poosje zaten zy zwijgend tegenover elkaar. Bertha hield het oog op den prachtigen ster- rehemel gevestigd en fluisterde eindelijk „Oh, wat een wonderschoone nacht! Wat zou het leven toch heerlijk zijn, hoe gelukkig kon men zich toch in deze schoone wereld ge voelen, als «Als men dertigduizend dollars per jaar te verteren had," vulde Charles aan. Hij bracht haar echter niet in verwarring. «Zeker," zei ze. «Waarom is ons leven niet alle dagen hetzelfde den het ergste voor die plaats, daar er vele houten pakhuizen, gevuld met brandstoffen, dicht bij elkander staan. Al spoedig werd men in zoo verre gerust gesteld, daar het 't groote gebouw van den heer A. Banting was, dat aan het buiten eind van de Haukes stond, en de wind zeer {gunstig was, zoodat de aan grenzende gebouwen geen gevaar hdden. Het was een vreeselijk gezicht, daar het een zeer groot houten gebouw is, ingericht voor 12 woningen, gedekt met asfaltgelukkig werd het op dit oogenblik slechts door 4 gezinnen bewoond. De brand schijnt ontstaan te zijn in de woning yan den heer E. Heymans, die juist van de reis thuisgekomen, het ongeluk had de brandende petroleumlamp om of stuk te werpen. Alle pogingen tot blussching waren vergeefsdrie der inwoners waren verzekerd. Door den feilen wind nam de brand zoo in omvang toe, zoodat er van de inboedels nagenoeg niets gered kon wordenachter dit gebouw stond een groot pakhuis van den heer Heymans, gevuld met gepeist en los zeegras, dat mede een prooi der vlammen werd, waar door onderscheidene wierdrogers schade lijden, daar hun geborgen kapitaaltje niet met Heij- mans was verzekerd en vóór de afscheping vernield werd. Wat het gebouw betreft, vele bewoners van de Haukes, zullen heimelijk blijde zijn dat de slag gevallen is, daar het bij velen bekend was, dat, in dat gebouw, de inrichting der stookplaatsen veel te wenschen overliet, en menigeen reeds voorspelde dat het gebouw Amsterdam wel eens een prooi der vlammen zou worden menig huisvader wus angstig te jnoede, by de gedachte dat de wind ongunstig kon zijn voor de omgevende gebouwen. Door het bekende gevaar werden de woningen ook alleen uit nood betrokken. Voor het eerst traden hier de in het vorige jaar benoemde brandweermannen op, die getoond hebben, datzy de plichten, die by brandgevaar hun opgelegd zijn, goed hebben begrepen. Vol ijver bewust van de plichten die op hen rusten, stonden zij den geheelen nacht pal om het gevaar voor andere gebouwen zoo veel mogelijk af te wen den. Een woord van welgemeenden dank komt hun ten volle toe. Wieringen. Den 5eu October gaf het alhier bestaande Harmonie-gezelschap een uit voering voor hun contribueeronde leden in de zaal van deu heer Lont. De zaal was goed bezet. De onderscheidene muzieknummers wer den goed gespeeld ten genoegen van alle aan wezigen. De afwisseling van een paar tooneel- stukjes verhoogden het genot van dezen avond, daar de lachspieren geregeld in beweging werden gehouden. Het is voor ons te hopen, dat dit gezelschap zich nog jaren in stand moge houden ten genoegen van hen, die van een nette en gepaste uitspanning gebruik willen maken en we hopen ook voor hen, als werkende leden, dat de gepaste toespraak, door den EdelAchtb. Heer Burgemeester gehouden, be waarheid worde, dat hun ledental van jaar tot jaar moge toenemen en zij daardoor in staat zijn ons meermalen te vergasten op zoo'n prettigen gezelligen avond als 5 October. Een stoker van Hr. Ms. ss. Alk maar* was voor eenige dagen gaan pas sagieren, maar de man vond het zoo pret tig aan den wal, dat hij niet dacht aan terugkeeren. Donderdagmorgen werd de deserteur door twee rechercheurs op het Stationsplein te Amsterdam aangehouden, die hem met groote haast meenamen, om dat het schip dienzelfden ochtend naar West-Indië zou vertrekken. Toen ze nu op de De Ruyterkade kwamen, zagen ze echter het schip reeds midden op het Y onder stoom. Maar de rechercheurs wisten nog raad. Ze riepen gauw een vletterman, en roeiden uit alle macht het vaartuig «Bertha, ik twijfel dikwijls of je nog gene genheid kan koesteren voor iemand anders dan je zeiven „Dank je wel voor het compliment! Ik wil ook volstrekt niet erkennen, dat ik in de eerste plaats me zelf liefheb. Dan volgt «Ga verder «Dan volg jij En dat is natuurlijk eerstens ben je mijn neef en tweedens heb je me goeds gedaan. Alles wat ik geniet, heb ik aan jou te dankenCharles, ik zegen het uur, dat ik je in de sneeuw heb gevonden dat was het gelukkigste in mijn leven «En het ongelukkigste ie het myne l« Charles!» riep zij verwijtend uit. «Ach, Bertha, laten wij openhartig met elkaar spreken en dan voor altijd scheiden, als het zyn moet. Is het dan noodzakelijk, dat wij scheiden Zy verbleekte en wendde het gelaat af om haar gemoedsbeweging te verbergen. Hy roeide niet meer, maar liet de boot drijven. «Waar om te scheiden?" sprak hy. «Moet ik je eerst nog zeggen, wat je voor me bent Je weet het, zonder dat ik het zeg en ik geloof, dat je me ook lief hebt. Wees oprecht tegenover je zeiven, BerthaJe hart behoort mij Kom en wordt mijn vrouw!" »Ik je vrouw vroeg zij met een over moedig lachje, hoewel haar hart geweldig klopte. »Ik je vrouwOh, Charles, dat zou heel schoon zijn, maar het is onmogelijk «Bertha, kreet hij. «Je moet me niet dwingcD om te herhalen, wat je zelf goed weet," vervolgde zij onbe- achterna. Met veel moeite gelukte 't ein delijk de Alkmaar* in te halen, waarbij de vlet op sleeptouw werd genomen door de stoombarkas. Toen de commandant vernam dat de stoker daar was, wilde hij den man niet meer aan boord nemen, om dat er in zyn plaats reeds een ander was aangemonsterd. En zoo geschiedde 't dat de beide rechercheurs zich met den stoker in de vlet weder stadwaarts lieten voeren, waarna zy hun arrestant aan boord brach ten van het wachtschip. Daarmede was deze odyssee geëindigd. De vletterman ging uitrusten van zyn race, de stoker wordt, in plaats van naar de West te gaan, als deserteur vastgehouden, en de ijverige agenten kregen de gewone premie van drie gulden voor het arresteeren van een ver misten schepeling. In de Nes te Amsterdam had Vrij dag een zonderlinge jacht plaats. Een schutter uit de Bloemstraat, die nalatig was gebleven in het betalen van eenige boeten, zou door de boden van den schut tersraad, bijgestaan door de politie, worden gearresteerd. De man wist echter aan zijne vervolgers te ontkomen door in de Nes op het dak van een huis te klimmen. Toen men hem ook daarheen volgde, sprong hy van het eene dak op het andere en verwijderde zich op deze wijze. De boden moesten zonder arrestant aftrekken. Een op Oostenburg te Amsterdam wonend echtpaar had het noodig gevonden de begrafenis van een te Maarsen aan de cholera overleden familielid te gaan bij- wonen. Niet alleen stelde men zich zelf aldus aan het gevaar bloot, maar het echt paar nam zelfs de beide kinderen, het eene van 22 maanden, het andere van 3 jaar mede. Het treurig gevolg was dat beide kin deren door de cholera werden aangetast. Het jongste kind is Vrijdag kort na de overbrenging in de barak overleden voor het behoud van het andere kind, dat mede daar wordt verpleegd, bestaat veel vrees. Mede is te Amsterdam naar de barak vervoerd zekere vrouw Visser uit de Lau rierdwarsstraat. De toestand dezer patiënte is vrij bevredigend. Of zij aan Aziatische dan wel aan inlandsche cholera lijdt, is nog niet uitgemaakt. Wie is daar baas De vorige week besloot de gemeente Alkemade (waartoe Roelofarendsveen be hoort) dat dit jaar de kermis aldaar niet zou gehouden worden, met het oog op de in den omtrek voorgekomen gevaUen van Aziatische cholera. Een wijs besluit, zouden wy denken, in het werkelijk belang der in- en omwo nenden. Niet aldus dachten de dorpelingen er over. Cholera-gevaar of niet, wat kon hun dat schelen, als zy maar pret konden ma ken. Men ging mopperen, werd oproerig, sloeg lantaarns en ruiten stuk alsof die het helpen konden, dat de vreeselyke cholera het kermishouden belette. Toen de mindergoedgezinde dorpelingen flink wat jenever hadden gestouwd o, schande toen achtte de burgemeester het geraden militaire hulp uit Leiden te ontbieden. Daarvoor hadden de rumoerige lieden wel een beetje ontzag, maar de gemoede- sckroomd. »Ik ben altijd oprecht tegenover je geweestzooals ik me aan je vertoonde, zoo ben ik werkelijkJa, als je het groote ver mogen van je papa in eigendom bezat, watje later van hem zal erven, dan trouwde ik da- delyk met je en ik zou gelukkig zijn «Dus, om hot geld alleen zou je „Charles, je moet wel blind zijn Je bent me zoo dierbaar, dat ik liever stierf, dan je vrouw werdAls ik je trouwde, stortte ik je in het verderf «Myn papa houdt veel van me. Ik ben zyn eenige zood, hy zal toegeven »Hy zal nooit toegeven," antwoordde zij op vasten toon. «Toen hij te Cork met je sprak, was ik in de kamer daarnaast, ik heb alles gehoord. Eerst was ik van plan te voorschijn te komen en je papa verantwoording te vragen en tevens te verzoeken my onmiddellijk te la ten terugkeeren. Maar ik bedwong meik hoorde wat je hem antwoordde en dit gaf me myn koel overleg terug. «Wees gerust, papa, ik zal nooit met do dochter van Fred Darrell trouwen, zei je en ik bewonderde je verstan dig overleg. Laten wij ons daaraan houden Jij en de dochter van Fred Darrell worden nooit man en vrouw Haar woorden grepen hem zeer aan. Bertha, je weet wel, hoe ik het bedoelde! Groote God, je hebt toch geen oogenblik ge dacht, dat ik «Ik denk nooit iets van je, dat niet edel en goed isIk weet, dat je als een geterde leeuw tegen je papa zal optreden en mot ge latenheid de gevolgen zou dragen, als ik je ren waren nu eenmaal in gisting, het had nog erger kunnen worden en om dat to voorkomen begaven eenige personen zich tot den burgemeester, met het voorstel de kermis toch maar te lateu doorgaan. In dien de soldaten dan weggingen, stonden zij zelf in voor het behoud van de rust. Het gevolg was dat een, twee, drie de gemeenteraad vergaderde, die met 7 tegen 2 stemmen besloot om Maandag a.s. de kermis dan toch maar te laten doorgaan Te Zaandam heeft zich een geval van Aziatische cholera voorgedaan met doodelijken afloop by een 74jarige schip persvrouw. Het vaartuig kwam uit de Vechtstreek en ligt in de Binnenhaven. Te Houtryk en Polanen is de vierde medeplichtige gearresteerd aan den dief stal, op 30 September jl. in de Bloem straat te Amsterdam gepleegd. De gearresteerde heeft omtrent dien belangrijke mededeelingen gedaan. Een ontrouw bewindvoerder. Op den 19en April van dit jaar werd door de rechtbank te Haarlem Hendrik Jan Roose boom, 39 jaar oud, handelsreiziger te Haarlem, benoemd tot provinciaal bewindvoerder van de goederen toebehoorende aan zijne zuster, die ter verpleging had moeten worden opgenomen in het gesticht voor krankzinnigen Meerenberg. Evenwel, in plaats van behoorlijk de be langen zijner zuster te behartigen, gedroeg Rooseboom zich als een wolf in de schaaps kooi. Reeds den 22 April begon hy zich hare bezittingen toe te eigenen door een haar toebehoorend Oostenrijksch lot te beleenen by de firma Brinkman Co. te Haarlem en dat la ter (op 12 Juli) aan diezelfde firma voor f 363.37 te verkoopen. Den 6en Mei verpandde hy 6 zilveren vor ken en lepels in de bank van leening te Am sterdam voor f 40 den 2den Juni verkocht hy een Amsterdamsch lot aan B. Sanders te Amsterdam voor f 113.78 den 9en Juni verpandde hy zes zilveren vorken en lepels voor f22 in de bank van leening te Amster dam in het laatst van Juni of in het begin van Juli verkocht hy den vertegenwoordiger van de firma Wamsteeker te Amsterdam voor f 10 een gouden horlogekettingin Juli en Augustus verkocht hij resp. aan de firma R. Davidson, met recht van wederinkoop voor zes maanden, een gouden armband met juwee- len medaillon voor f 45, twaalf zilveren thee lepeltjes, een zilveren zuurvorkje en een zil veren kinderlepel voor f 6, een gouden remon toir-horloge voor f25 en 6 zilveren vorken en lepels voor f 35, terwyl hy boven en behalve dit alles bij den brillantslijper W. D. Blitz te Amsterdam, in Juli een juweelen broche ver pandde voor f 30. Te zamen verrijkte hy zich derhalve in drie en een halve maad tjjds, ten koste van zyn zuster met een bedrag van f 690.15. Rooseboom heeft vroeger al eens met de justitie kennis gemaakt. In 1889 legde de rechtbank te Utrecht hem wegens oplichting en valschheid in geschriften twee jaar gevan genisstraf op, welk vonnis in hooger beroep door het gerechtshof te Amsterdam werd be krachtigd en dat hij dan ook heeft ondergaan. Het is alleen aan onbekendheid met dit feit toe te schrijven, dat de |Ilaarlemsche rechtbank hem den post van vertrouwen van bewind voerder opdroeg. Overigens bekende Roosenboom, die naar aanleiding van deze feiten Vrijdag voor de Haarlemsche rechtbank zich te verantwoorden had, volledig. De off. van justitie, jhr. mr. A. J. Rethaan Macaré, requireert 's mans veroor- deeling tot een gevangenisstraf van 3 jaar. wilde toebehooren, maar ik weet ook, dat je niet leven kan zonder financiëele hulp van je papa en met een armen man trouw ik nooit Een nieuwe hoop vlamde in hem op. «Ik ben jong en iterk, ik kan werken. Ik heb twee goede banden, een helder hoofd en invloedrijke vrienden. Wy zouden geen gebrek bohoeven te lijden «Wij zouden misschien geen gebrek behoeven te lijden," zeide Bertha met een droefgeestig lachje, «maar wy zouden toch alles missen, wat 't leven aangenaam maakt, en eer een jaar voorby was, zouden wy ons ongelukkig ge voelen. Wij behoeven elkander niet te haten, maar met elkaar trouwen, dat behoeft ook niet. Je zoudt je toch niet aan den arbeid kunnen gewennen, Charles en ik kan de schoone leerschool van thans niet meer vergeten, zelfs niet ter wille van jou!* «Je doet die leerschool alle eer aan!" ant woordde hy bitter. «Wees daar niet boos om, vervolgde zij met opgeslagen oogeu. «Eenmaal zal je my daar dankbaar voor zijn. Het is voor ons beiden beter, dat wy scheiden!" «Voor jon, dat is zeker!» zei hij scherp. «Je ziet, dat je wat beters kunt krygen, dan een arm man, je hebt geen ander doel dan den graaf te veroveren. Ja, laten wy scheiden voor eeuwigMaar voor wij scheidon, moet je me nog éen vraag beantwoorden. Bemin je me? (Wordt vor.olgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1