't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. Si m k m No. 2057. Woensdag 2 November 1892. Twintigste Jaargang. Telefoonn0.36; NIEUWSTIJDINGEN. X H 1 ÉN i i i Éfli SI SP cS 41 w m A)É I BLANCA's GEHEIM. Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. HELDER, 1 Not. 1892. 't A Capella-Koor. 't A Capella-koor, dat de bewondering van 1 andgenoot en vreemdeling wist op te wekken, trad Zondagmiddag alhier op in de Nieuwe Kerk. 't Ruime bedehuis was vol, zoodat naar >nze gissing aldaar omstreeks elfhonderd per- ionen bijeen waren. Half twee traden de zan gers op en hieven, na een korte toespraak pan den Weleerw. heer Granpré Moliere, 't 3erste nummer van hun programma aan. We >nthouden ons hier van een beoordeeling en seggen alleen dat de muziek een diepen indruk maakte op allen. Rein en zuiver klonken de stemmen en deden de lofliederen ter eere Gods, pan vroegere componisten, vrier werken bij 'tgroote publiek reeds vergeten waren, naar boven ryzen. De slotaccoorden deden onwille keurig denken aan wegstervende orgeltonen. Klonken de pianissimo's als geestengefluister, by FF. ontwikkelde 't koor, dat uit 18 perso- non bestond, een volume van geluid, die ons deed verbaasd staan. De hr. Dan. de Lange, de gryze maestro, die daar zoo kalm den dirigeerstok zwaaide, heeft de muzikale wereld aan zich verplicht, door de meesterwerken van Sweelinck, Obrecht, Oekegbem en andere toondichters uit vroegere eeuwen ten gehoore te brengencompositiën die ons doen zien dat 't den ouden meesters niet aan rykdom van gevoel of diepte van ge dachten ontbrak. Ook wist de hr. De Lange een gezelschap samen te stellen, dat die meesterwerken ver tolkte op een wyze, die den vreemden deed zien, dat ook op onzen bodem muzikale ta lenten van groote beteekenis gevonden worden. Naar onzemeeaing maakten't Kyrie Eleison" van Ockeghem, 't «Agnus Dei" van Obrecht en de «Cantio Sacra" van Sweelinck, ffHodie Christus natus est, Noeden diepsten indruk op de luisterende menigte. Had men in betrekking met de plaats der samenkomst, zich van luide bijvalsbetuigingen onthouden, die barstten als een hulde aan de zangers met kracht los, nadat 't slotaccoord van 't laatste nummer in de ruimte was ver vlogen. De eerw. hr. Granpré Moliere sprak daarna den hr. De Lange eenige waardeerende woor den toe en bood hem namens zyne vereerders een lauwerkrans aan. Ten slotte deed 't koor als afscheidslied 't u Wilhelmus" (oude zetting en tekst) hooren. Gaarne brengen we een woord van hulde aan de wakkere regelingscommissie, die door hare ijverige bemoeingen de muziekliefhebbers hier ter plaatse in de gelegenheid stelde een concert te hooren, datj uniek mag geno emd worden. Jl. Zaterdagmiddag te 12.55 vertrok jper spoortrein van hier de heer C. E. Plugge, imagazijnmeester der Marine, vergezeld van izijne familie, om in gelijke betrekking voortaan aan 's Rijkswerf te Amsterdam werkzaam te zijn. De heer Plugge ver wierf zich gedurende zijn verblijf in deze gemeente talrijke vrienden. Bij zijn ver trek waren dan ook een aantal vrienden en kennissen op het perron tegenwoordig, terwyl ook de amhtenaren en beambten van 's Rijkswerf, die met hem in betrek king stonden, door hunne tegenwoordig heid aldaar, van hunne hoogachting deden blijken, 't Is zeker aller wensch, dat het den heer Plugge met zijne familie gedu rende hun verbljjf in de hoofdstad steeds wel moge gaan. De groote zaal van „Tivoli" was Zater dagavond stampvol. Geen wonder, wanneer we in aanmerking nemen, dat de S. en G. Vereeniging //Oefening kweekt Kunst" een uitvoering gaf onder leiding van den talent vollen directeur Oostenveld en den alleszins bekwamen voorwerker Seeboldt. De uitbrei ding der zaak maakt ook hier verdeeling van den arbeid noodzakelijk. Een twaalftal num mers liep flink van stapel, uitgevoerd door de hoofdafdeeling, de voorbereidingsklasse, de ad- spiranten en de sinds kort bestaande meisjes- afdeeling. Men kreeg hier een kort overzicht van 't gymnastiek-onderwys, van af de eerst- beginnenden tot de verstgevorderden. Onze hoofdafd. hield zich kranig, zoowel bij staaf-, vrije- en brugoefeningen als bij 't keuren rin gen en deed den wakkeren instructeur See boldt alle eer aan. Bij de onderafdeelingen kwam 't degelijk en grondig onderricht van den directeur Oostenveld in 't volle licht, en de applaus na ieder nummer achten we wel verdiend. Toen de lief en doelmatig gecostumeerde meisjesafd. werkte, gevoelden we leedwezen, dat 't aantal niet meer dan 8 of 9 bedroeg. We rekenen er echter op, dat andere meisjes van denzelfden of ouderen leeftijd, die even goede armen en beenen hebben als de jeug dige executanten, zich opgewekt zullen gevoe len aan de klasse deel te nemen en daarop met alle bescheidenheid bij hare ouders zullen aandringen dan zal 't misschien gelukken bij volgende gelegenheden een dertigtal te zien optreden. Aan ouders, welke dit nog niet ten volle begrijpen, brengen we onder de aandacht, dat de meisjes door gymnastische oefeningen niet alleen in vlugheid en sierlijkheid van houding en bewegingen vooruitgaan, maar dat daardoor ook de kracht vergroot en de gezond heid des lichaams bevorderd wordt.: We twijfelen niet, of ieder medicus zal u hetzelfde zeggen. De gezagvoerder van een Duitsch scheepje, die vroeger te Makkum een klop partij had meegemaakt en deswege bij ver stek tot veertien dagen gevangenis werd veroordeeld zekere Terfehn liep dezer dagen te Harlingen binnen met zijn vaartuig de «Anna.® Zoolang hij aan boord bleef, kon de politie geen beslag op zjjn persoon leggen, daar hij dan op Duitsch gebied was, en hij werd dan ook gewaar schuwd, om niet aan land te komen. Ge reed liggende tot vertrek, maar vrij wat beschonken, vergat hij dezen goeden raad en werd nu ingerekend, om te Leeuwarden zyne schuld by de justitie te kwijten, ter wijl zijn schip veertien dagen vacantie houdt. Gelijk men zich herinneren zal, is de heer B. te Haarlem, die onlangs een zijner kinderen ombracht, onder toezicht gesteld om na te gaan in hoever hij toerekenbaar kon worden geacht. Naar wij vernemen, is thans een vervolging wegens dat feit tegen hem ingesteld. Vrijdag werd voor de rechtbank te Amsterdam een hoogst treurige zaak be handeld. In het begin der vorige maand had een 20jarig diamantslijper, zooals wy destijds mededeelden, bij een poging, om zijn moeder tegen mishandeling door zijn dronken vader te vrijwaren, dezen laatste met een mes een zeer ernstige wonde toe gebracht, waaraan de gekwetste nog den zelfden nacht overleed. Uit het verhoor der deskundigen bleek dat de wonde gevaarlyk, maar niet bepaald doodelijk was. Verschillende getuigen legden over den verslagene zeer ongunstige verklaringen af, terwyl zij den beklaagde een uiterst oppassend, gunstig bekend jongmensch noemden. Het O. M. eischte wegens mishandeling welke den dood tengevolge had, een ge vangenisstraf van vijf jaar, terwyl de ver dediger mr. Simons, vrijspraak, althans een veel lichtere straf vroeg. Uitspraak over acht dagen. Te Monnikendam werden Vrijdag verscheidene kanonschoten (hoogstwaar schijnlijk van het Pampusfort) gehoord. De trillingen, hierdoor veroorzaakt, waren zoo hevig, dat alle huizen dreunden en verscheidene glazen sprongen. Te Haarlem is sinds eenige dagen weder valsch geld in omloop althans zijn door de politie in beslag genomen een halve gulden, voerende de beeltenis van Koning Willem II en het jaartal 1848, en een kwartguldenstuk met dezelfde beeltenis, met een onleesbaar jaartal en blijkbaar bestaande uit lood. De Rotterdamsche rechtbank heeft Zaterdag Ockeloen schuldig verklaard aan doodslag, gepleegd op den politieagent Van den Berg en hem veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Generaal Booth, van het Heilsleger heeft in een Manifest aan zijne vrienden bekend gemaakt, dat hij in November 60,000 pd. st. (f720,000) noodig heeft voor het vervolgen van zijn sociaal her vormingsplan Darkest England", dat hij anders moet opgeven. Onlangs verklaarde de generaal zich be reid zyne rekeningen te laten onderzoeken door een commissie van onafhankelijke algemeen geachte mannen. Die commissie is thans tot stand gekomen en bestaat uit Lord Onslow (ex-gouverneur van Nieuw- Zeeland), Sir Henry James en de heeren Sydney Buxton, Walter Long, Edwin Wa- terhouse en C. E. Hobhouse. Deze com missie zal te onderzoeken hebben lo. of generaal Booth persoonlijk eenïgerlei voor deel heeft getrokken door zijn «Donkerste Engeland"-plan, 2o. of de rekeningen be hoorlijk gehouden worden, 3o. of het geld goed wordt besteed en 4o. of de verkregen eigendommen zoo zijn overgedragen, dat zij nooit voor andere doeleinden kunnen aangewend worden. De kostbare moderne onderzeesche Marine" is weer met een vaartuig ver meerderd. Het groote Amerikaansche oor logsschip »Mohican," dat anderhalf millioen dollars (f3,750,000) heeft gekost en nog slechts acht dienstjaren telt, is op een kruistocht in de Behringzee op een klip gestooten en zoo zwaar beschadigd, dat het waarschijnlijk buiten dienst gesteld zal moe ten worden. Het Engelsche blad «The World" verhaalt, dat Keizer Wilhelm, ten spijt van zeer vele goede eigenschappen, zeer ver spillend is. Bij vele Berlytxsche winkeliers staat hy in 't krijt, by een zelfs voor 800,000 mark. De keizerin, die vroeger zeer eenvoudig was, is dit nadat zij keizerin werd, niet meer. Mantels en japonnen draagt zij slechts eenmaal en toch moet alles van de beste hoedanigheid zyn. Verleden jaar heeft Keizerin Frederik haar zoon nog met U/a millioen mark bijgesprongen. Lissabon, 28 October. De Engelsche stoomboot »Roumania," van Liverpool naar Bombay, is tusschen Foz en Peniche ge strand. Van de passagiers en de beman ning zyn ongeveer 100 personen omge komen. Voor een halven thaler van het jaar 1548 en een thaler van 1550 werden te Mainz op een veiling van munten 5950 mark betaald. Ingezonden. De brievenbus van den trein. Als men zeker wil zijn, dat een brief direct verzonden wordt zeide my iemand dezer dagen dan moet men dien in de bus steken van den postwagen in den spoortrein. Heeft men een brief daarin bezorgd, dan is men volkomen zeker, dat hy by 't vertrek van den trein medegaat en dus spoedig zyne bestem ming bereikt. Nu bleek het mij echter later, dat de raad die mij was gegeven, niet zoo heel best was. Eenige ingezetenen dezer gemeente toch klagen dat brieven, door hen in bedoelde bus gesto ken, in plaats van spoedig vervoerd en bezorgd, eerst zeer laat aan hun adres zijn gekomen, 't Is gebleken, dat die brieven wèl in de bus van den postwagen waren bezorgd, maar bij ongeluk van een postwagen, die tot een later te vertrekken trein behoorde. En bovendien de bus, buiten het spoorwegstation geplaatst, die enkele minuten voor het vertrek van den trein wordt gelicht, die bus is eigenlijk be stemd voor de ontvangst van brieven en druk werken. Aan het nummer, dat by do lichting der bus naar buiten treedt, is te zien, of de lich ting der bus reeds heeft plaats gehad. Aan 't spoorwegstation alhier worden alsnog geen perronkaarten afgegeven. Was dit wel het geval, dan zou de bezorging van een brief in den postwagen nog een halven stuiver extra kosten. De bus aan den genoemden wagen is meer bestemd voor de reizigers op den trein, die onderweg nog eenige correspondentie wenschen te voeren, dan voor hen, die even goed voor het bezorgen van hunne brieven van de bus, buiten het station geplaatst, kunnen gebruik maken. D. Geachte Redacteur! Met de beste bedoeling voorzeker, is door den heer Korver in de laatstgehouden zitting van den Raad dezer gemeente het voorstel gedaan, om pogingen aan te wenden tot stich ting eener AmbachtsschooL Nu zullen er in lichtingen worden ingewonnen en als die gun stig luiden, zal wellicht worden overgegaan tot de oprichting van bedoelde school. De kosten zullen, naar men my verzekert, niet meêvallen. Doch dit daargelaten, is het te hopen, dat de school, komt zij tot stand, be zocht zal worden door aanstaande ambachts lieden. Te Amsterdam bestaat sinds jaren een Ambachtsschool, doch voor het grootste deel bestaan de leerlingen niet uit diegenen, voor wie men eigenlijk zulk een school heeft willen stichten. Wat toch is het geval Jon gelieden, zonen van ouders, die het niet erg breed hebben, kunnen van de school geen ge bruik maken. Zij gaan, nadat zy de gewone lagere school hebben verlaten, onmiddellyk in dienst by een baas, by wien zij terstond, al is het ook weinig, toch iets verdienen. Al wilden zij nog zoo gaarne de Ambachtsschool bezoeken, zy moeten er zich van onthouden. De lessen aan deze school worden op den dag gegeven, als zy werkzaam moeten zijn om geld te verdienen. In den regel wordt do Am bachtsschool dan ook bezocht door zonen van patroons en bazen. Of zoo'n school nu juist voor deze jongelieden bestemd is, is ernstig de vraag. Met vriendelijken dank voor de plaatsing dezer regelen, Uw dw. dien. Q- Burgerlijke Stand, gem. Helder. Yan af 27 tot en met 29 October. ONDERTROUWD: P. O. Blans, provoost en D. Bakker. J. H. Labes, werkman en A. Tabeling. H. J. Jongejans, werkman en A. H. E. Tilgenkamp. J. de Leeuw, werkman en S. de Boer. GETROUWDL. J. Sterzenbach en M. C. Yalkenstijn. D. Schouten en A. Bosman. BEVALLEN: A. Ike—Teerink, z. T. Bon- tesHoogerwerf, d. J. E. Hoedemakers Opperman, d. N. BrandjesRidder, z. A. LiedermooiMoerman, d. T. BaisBakker, d. C. M. Borgwatde Vries, z. A. M. van BuijtenBlijsie, d. J. RoeffelMangel, z. OVERLEDENL de Haan, 8 j. A. de Wijn, 11 j. 1 levenl. aangeg. Correspondentiepartij tusschen H. S. te Hel der en de Arnhemsche Sohaakvereeniging. Wit (Arnhem)Zwart (Helder) 8R f 8c5 9 Rele3 Stand der partij na den negenden zet van wit. Helder. - i mm WM abcd efgh Arnhem. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen naar Nederlandsch Oost- en Wost-Indië en naar de buitenlandsche havenplaatsen, waarheen voor zoover ons bekend is, oorlogsschepen der Koninklyke Nederlandsche Marine van hier vertrokken zyn. Naar Oost-lndië: Verzendingsweg. Datum der ter Tijdat.d.laat. post-bezorg. bual-ah Postk 7,15av. 7.15 '8 av. 7.16 'b av. p. zeepost via Amsterdam. 4 en 18Nov- 7.15 's av. p. zeepost via Rotterdam 11 en 25 7.15 'a av. p. Hollandschc mail via Genna len 15 12.30 's nam. p. Holl. mail via Marseille 8en 22 12.30's nam. p. Franscbe mail viaMurseille 11 en 25 7.15 's av. p. Engelsche mail via Brindisi 4 en 18 8.45's mor. p. üuitsche mail via Brindisi 21 8.45 'a mor. Naar Guyana (Suriname): p. zeepost via AmsterdamI 9 en 30 Nov.| p. mail over Engeland7 en 21 p. mail via St. Nazaire. 7 Naar Cura^ao, Bonaire en Aruba, St. Martin, St. Eustatius en Saba p. zeepost via Amsterdam. I 9en30Nov.| 7.15'sav. p. mail via New-York eiken Dined. 12.30's nam. en Zaterdag. Naar Hr. Ms. „Johan Willem Friss" te Port- Said via Brindisi, 2 November, 8.45 's morg. (aankomrt der mail te Fort-Said 9 November). Naar Hr. Ms. (Van Galen" te Simonstad via Southampton, 10 November, 12.30 's namidd. (aankomst der mail te Simonstad 3 December). Naar Hr. Ms. «Van Speyk" te St. Vincentvia Lissabon, 17 ^November^ 12.30 's namiddags (aankomst der mail te St. Vincent 27 November) 33.) BEWBR KT DOOR AM O. Yin. Het was byna twaalf uur. In elegant toilet lag Beatrice op een ottomane in de woonkamer van de eerste verdieping van het slot Powsys. Nadat zy alleen ontbeten had, waren eerst haar mama, later lady Carley gekomen, om naar haar bevinden te vragen. Zy telde die bezoeken echter niet, zij wenschte iemand anders te zien, en die niemand kwam maar niet. Een boek, dat zij in de hand had, kon haar gedachtenloop niet wijzigen. Ze ging zoo eens na: eerst die ongelukkige val op den gladden vloer in de gang, dan de pijn, die haar gezwollen voet haar veroorzaakte. In de volgende twee of drie dagen zou zy daar nog niet af zyn. En wie zou in dien tyd een wa kend oog op graaf Norton houden Daarbij kwan nog, dat de volgende week een groot gezelschap op het slot Powsys zou komen. Zij danste zoo gaarne en zou zy nu aan den wand mogen zitten O, het was verschrikkelijk Terwijl zij dit alles bedacht, ging de deur i open en Bertha trad binnen. In haar jeugdige schoonheid, zag ze er zoo bekoorlyk mogelyk uit. Goeden mergen Beatrice,® zei ze. «Hoe gaat het met je Doet je voet nog pyn Zy trad nader en drukte haar nicht een kus op de wangen. Het bevallig voorkomen van Bertha was nu juist niet geschikt om de slechte stemming van het verwonde meisje te verbeteren. ffAch, wat pynantwoordde zij. »Ik wou, dat ik myn Fransche hakken in New-Ycrk gelaten had. Zeg, Bertha, hoe laat ben je op gestaan »Nu zal het komendacht deze en deed moeite een glimlach te onderdrukken, maar gelukkig kon Beatrice haar niet zien, ze stond achter haar stoel. «Hoe laat Zoo omstreeks tien uur. Je weet, ik behoor tot de langslapers.® z/Heb je den graaf al gezien «Ja zekerWij hebben samen gewandeld «Samen gewandeld? Waarover heb jelui zoo al gepraat Vroeg hy naar mij «Ja,» antwoordde Bertha twijfelend, «na- tuurlijk vroog hij naar je //Zei hy niets van van je weet wel t Van het plan om met je te trouwen Neen, geen woord Zachtkons sloeg Bertha haar arm om haar nicht en vroeg: Lieve Beatrice, denk je niet, dat er een klein misverstand heeft geheerscht bij het gesprek op dien avond, toen wij op het meer van Macroom gevaren hebben •Een misverstand herhaalde Beatrice ver wonderd. ffIk begrijp je niet, spreek tochdui- delyk 1" Bertha stond verlegen om de rechte woor den te kiezen. «Dat zal ik doen, al valt het mij ook Ik moet je iets mededeelen, dat niet zeer aan genaam is. Nu, Beatrice er was een misver stand in het spel Ik begrijp nog altijd niet, wat je bedoelt. Bertha!" riep Beatrice uit. (Spreek je van dat varen te Macroom Hij vraagde me toen, of ik met hem wilde trouwen dat wil zeg gen, op bedekte wijze bekende hij mij zyn liefde. Eindelijk zei hij, dat hy met mijn ouders zou spreken. Hoe kan daar nu een misverstand in het spel komen »En toch is dat zooLieve Beatrice, graaf Norton moest wel met je ouders spreken, maar niet met betrekking op jou.» «Berthariep zij uit en wilde opspringen, vergetende, dat haar toestand baar dit be lette. Haar oogen schoten vuur. «Wat zeg je daar Zeg op, ik beveel het je I" «Nu dan, Beatrice, wat de graaf met je be sproken heeft in de boot op het meer dat bedoelde hij niet zooals jij het begrepen hebt. Hij doelde op my 1* »Op jou »Ja, op mij, Beatrice Hij heeft my ten huwelyk gevraagd." «Wat En wat heb je «Ik heb zyn aanzoek aangenomen. Dezen morgen heb ik den graaf het jawoord gegeven Er volgde een lange poos stilte. Het gelaat van Beatrice was bijna niet te herkennen, zoo vertrokken was het. Plotseling verborg zy het in haar handen en barstte in tranen uit. «Beatrice! riep Bertha, die er van aange daan was. tOm Gods wil, schrei toch niet zoo Heb je hem dan zoo innig lief?" Als met een tooverslag verdwenen haar tranen. «Hem liefhebben riep z\j uit. tIk denk er niet aan. Maar dat is ongehoord. Waarom maakte hij me dan voortdurend het hof? Waarom sprak hij dan woorden tot me, die ik niet anders kon opvatten dan als een bekentenis van zijn liefde voor my Waarom dat, als hij jou tot vrouw begeerde En het ergste is nog, dat jy niet zooveel om hem geeft Zij keek de arme Bertha aan, alsof ze haar met de oogen wilde vernietigen. En mag ik dan eens vragen, hoeveel jij om hem geeft, als je hem niet liefhebt «Ei, op wien ben ik dan verliefd?» «Op Charlesluidde het stellige antwoord van Beatrice. (Ontken dat eens, als je durft! Jij bent op Charles verliefd en Charles op joueu zy keek Bertha zoo scherp aan, dat deze de oogen neersloeg. «De dubbelzinnige rol, die je gespeeld hebt, strekt je tot eer! Voordat jij tusschen ons kwam, onderscheidde graaf Norton mij bij elke gelegenheid. Als ik niet het ongeluk had gehad ziek te worden, dan had hy reeds bij den over tocht uit Amerika aanzoek om mijn hnnd ge daan. Maar nu was je nacht en dag samen «Houd op, BeatriceJe fantaseert tJe begrijpt wel, wat ik daarmee zeggen wil. Je hebt je best gedaan om hem te boeien, totdat hij eindelijk in je macht was. Toen wist je zyn jaloerschheid nog op te wekken door je omgang met mijn broer, en dit gaf den doorslag. Je hebt het goed overlegd, Bertha, ik wensch je het loon, datje verdiend hebt I" «Dauk voor je goede wenschen, antwoordde Bertha nn op spottenden toon. «Ik acht my te goed, om op je verwijten te antwoorden. Als je mij zulke dingen toedicht, is het mij geheel onverschillig hoe je over me denkt. Hoe het zij, graaf Norton heeft my de eer bewezen zie* met mij te verloven, hy bemint my en ik heu hem genomen. Als jelui mekaar te Macroom niet begrepen hebt,» dan ben ik daarvoor niet verantwoordelijk te stellen. Ik ga je nu weer verlaten, Beatrice, dat is voor ons beiden het beste «Ga niet heon," gebood Beatrice. (Ga niet heen, maar beantwoord mij deze vraagBemin je Charles Bertha keerde zich om en liet een lach hooren. «Beminnen Nu ja, ik bemin hem genoeg om hem niet in het verderf te storten. Zoo dra wij meer voor elkaar werden dan neef en nicht, zou je papa hem onterven. Charles en ik, wy zijn beide practische menschen. Daarom hebben wij elkaar de hand gedrukt en zijn overeengekomen, dat wy ook in de toekomst niets voor elkaar zijn dan neef en nicht «Wat zulke practische menschen toch te bewonderen zyn 1® sprak Beatrice met bijten den spot. «Weet graaf Norton iets van die over eenkomst (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1