't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. "SiTT No. 2058. Zaterdag 5 November 1892. Twintigste Jaargang. KALENDER DER WEEK. BLANCA's GEHEIM. 8. t be- rand NRI Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Opkomst der Zon 7 u. 8 m. Onderg. 4 u. 19 m. NOVEMBER, Slachtmaand, 30 dagen, mdag 6 aandag 7 H. Willebrordus. nsdag 8 bensdag 9 mderdag 10 rijdag 11 Laatste Kwartier, .terdag 12 NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 4 Nov. 1892. Woensdagavond gaf de Muziekver- niging Crescendo" een instrumentaal i vocaal concert onder directie van de k. H. A. Egbers en J. C. Reijers. Een igental nummers werd uitgevoerd en de tvoering bewees, dat de leiding der zaak beide afdeelingen aan goede handen is evertrouwd. Muziekstukken als »'t Lied m de Klok" vereischen veel studie. Toch ilooven we, dat Das Madchen von Kola" in meesten indruk heeft gemaakt. Voorzeker zou de zang veel beter tot jn recht komen, wanneer 't aantal teno- n en bassen werd versterkt. Bij 't in- rumentale gedeelte was vooruitgang zeer erkbaar, hetgeen in 't bijzonder bleek j de voordracht der ouverture van Dicli- ir van Bauer, van Suppé, jDe volksbijeenkomsten werden voor t seizoen Dinsdagavond in Tivoli geopend, e heer B. F. van Eek heette namens regelings-commissie de aanwezigen wel- >m en verheugde zich over de waardee- ng, die deze bijeenkomsten bij de inge- itenen genieten, zoodat men ook bij on- ïnstig weder volle zalen heeft. Als sprekers aden op de hh. A. B. Weber en F. de elder de eerste met de novellen >'t Was maar één" en Waarom de mottige niet cht." Beide stukken, door onzen geestigen in Maurik geschreven, werden in den isten toon weergegeven en maakten daar )or den gewenschten indruk. De hr. de elder droeg voorBoer Meeuwsen op jis naar de Amsterdamsche kermis," van remer, en een Zondagmorgenverrassing," )or Justus van Maurik. Ook deze spreker ist de aandacht van zijn auditorium bij Dortduring te boeien. Een grappig too- selstukje, getiteld Hercules" werd tot root genoegen der bezoekers door de nd.-Vereeniging Vaderland en Oranje" pgevoerd. De najaarszitting van de Prov. Sta- in van Noordholland werd Dinsdagmid- ag ten 12 ure door den voorzitter jhr. ir. J. W. M. Schorer, met het gewone ebed, in naam van H. M. de Koningin eopend. In de eerste plaats werd aan de orde esteld het onderzoek van de geloofsbrie- en, ingezonden door de heeren G. B. Hooft, mr. H. S. J. van Waterschoot d. Gracht en C. A. Beukenkamp. De geloofsbrieven werden in handen ge teld van de heeren mr. A. Rendorp, H. tegelman en mr. W. F. Dijkers. Zij wer en goedgekeurd, waarna de heeren C. A. leukenkamp, mr. W. S. J. v. Waterschoot d. Gracht en G. B. 't Hooft werden Nog werden beëedigd de heeren mr. F. S. v. Nierop, D. H. Zwaardemaker en J. H. M. Evelein. Aan den heer A. Heeroma, onderwijzer te IJmuiden, is te Amsterdam de acte voor vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek toegekend. Enkele maanden "geleden werd aan den Minister van Waterstaat enz. mede gedeeld, dat de in dien tijd in gebruik zijnde postzegels van vijf cents de eigen schap bezaten van na afgestempeld te zijn op zeer eenvoudige wijze, door middel van groene zeep en water, weer bruikbaar ge maakt te kunnen worden. De inzender van die mededeeling ontving eenige weken daarna een schrijven van den directeur der postergen, met verschillende vragen om nadere inlichtingen, welke terstond d'oor hem werden beantwoord. Het gevolg is geweest, dat kort daarop geen van die postzegels meer in omloop waren. Niemand herinnert zich dat er te Amsterdam ooit zulk een groote aanvoer van aardappelen is geweest. Van de Hui denstraat af tot aan de Brouwersgracht zijn de kaden van de Prinsengracht en zij- grachten bijna geheel ingenomen door aken en kagen, met aardappelen bevracht. De qualiteit is over het algemeen zeer goed en de prijzen zijn laag. Dit jaar zullen de Pruisische kartoffels geen aftrek hebben. Zondagmorgen werd uit de Heeren gracht bij den Amstel, te Amsterdam, het lijk opgehaald van den notaris Ter H. aldaar. Vermoedelijk is hier aan een ongeluk te denken en men veronderstelt dat de ongelukkige Zaterdagavond door het een of ander toeval te water is geraakt. Zaterdagavond was de Korte Nieuwen- dijk bij de Martelaarsgracht te Amsterdam in rep en roer. Een daar wonend heibaas kon zijn volk niet uitbetalen en de heeren (meestal niet erg gemakkelijk) wilden .niet wachten. De man werd onder grooten toeloop van nieuwsgierigen letterlijk in zijn eigen huis belegerd. Toen een talrijke politiemacht aanrukte, kon de man zijn woning verlaten, geld haten en de woede van zijn vervolgers tot bedaren brengen. De menigte ging toen langzaam uiteen. Vanwege de gemeente zal te Amster dam een statistiek worden opgemaakt van het aantal onvermogenden, uit andere plaat sen afkomstig, waarmede de bevolking ge durende de laatste jaren is «verrijkt. Een groot voorstander van het Heils leger, de heer Tom De Clercq, die zelfs een hoogen rang bekleed heeft in dat leger, zag zich verplicht zijn ontslag te nemen, omdat hij te ernstige grieven had tegen de administratie. Uit een door hem geschreven boekje blijkt, dat hijgeen afvallige is en zelfs bewondering koestert voor generaal Booth. Het Leger des Heils beantwoordt echter z. i. niet aan het doel op de wijze als het zou kunnen doen, doordien het onder het dwangbevel staat van een Engelsehinan. Rotterdam, 2 Nov. Volgens opgave van «Bureau Veritas" zijn in Sept. van dit jaar verongelukt 44 zeilschepen, waar onder 5 als vermistals 7 Amerikaan- sche, 22 Engelsche, 6 Fransche, 4 Itali- aansche, 3 Noorsche en 2 Zweedsche. In dezelfde maand verongelukten 6 stoom schepen, als2 Ainerik., 1 Engelsch, 1 Fransch, 1 Japansch en 1 Noorsch. De bouw van een duinwaterleiding te Hellevoetsluis zou, naar men verneemt, gepaard gaan met een uitgaaf van f 70,000. Een graanhandelaar vermiste Maandag op de Rotterdamsche beurs een portefeuille met ruim f 2000 aan bankpapier. Of hij die verloren heeft, dan wel of de porte feuille hem ontrold werd, is niet bekend. Uit Stavoren wordt gemeld De toestand is hier niet rooskleurig. Nadat de ansjovis-visscherg niets dan te leurstelling gebaard had, was de hoop onzer visschers op de aalvangst gebouwd, maar die hoop is verijdeld, en er is maar een minimum aal gevangen. Met de beurs der visschers is het droevig gesteld, en menig leverancier, die stellig geld zou hebben gezien, als er maar goed wat ge vangen was, moet nu geduld oefenen. Daarbij komt nog, dat menig gezin zucht onder de gevolgen der typhus-epidemie. Geen wonder, dat velen hier niet zonder zorg den winter tegemoet zien. Zwaar vergif Een paar dagen geleden bemerkte het hoofd van een der lagere scholen te Haar lem, dat een jongen een klein fleschje bij zich had, dat er uitzag als een reageer buisje. Hij nam het den jongen af en be merkte tot zijn verbazing, dat het fleschje kleine korreltjes bevatte en dat er een etiket op was geplakt met het woord Strychnine.Het bleek dat de jongen het fleschje op straat gevonden had, reeds door eenige kinderen van die korreltjes was genuttigd en deze er ongesteld door zijn geworden. Een onderzoek wordt naar die zonder linge vondst ingesteld. Onderzoek naar woningen Van ruim twintig door bezoekers van een der districten van het Genootschap Liefdadigheid naar Vermogen" te Amster dam onderzochte woningen van door dat Genootschap bedeelde armen, bleken meer dan de helft geen privaat te hebben. De faecaliën worden in een emmer bewaard tot 's avonds, wanneer ze door een wagen van den stadsreinigingsdienst worden op gehaald. In één dier woningen woont een weduwe met vier kinderen, waarvan er twee ziek zgn. Zij bewonen éen kamer met éen slaapplaats. De twee zieke kinderen slapen in de bedstede, de moeder en de twee andere kinderen op den grond. Een ander dier woningen herbergt vier volwassen personen en 7 kinderen. Een vertrek moet tot slaapplaats voor allen dienen twee der leden van het gezin sla pen in een bedstede, negen op den grond. De kantonrechter te Hulst heeft uit spraak gedaan in de zaak tegen L. B. huis vrouw van E. v. K., koopvrouw in groen ten en boter, te Hulst, beklaagd van het leveren van surrogaat van boter, terwijl niet op de verpakking, noch op de waar zelve het woord «margarine* of het woord «surrogaat" in duidelijke letters voorkomt. Zij werd veroordeeld tot een boete van f150, subsidiair 30 dagen hechtenis en in de kosten, met last tot openbaarmaking van een uittreksel van het vonnis in ee nige plaatselijke nieuwsbladen. Dc ramp der „Roumania." De weinige personen, die bij de schipbreuk der Roumania" op de Portageesche kust ge red zgn, zijn niet in staat een geregeld ver haal te geven van de ramp. Het schip is vergaan 1000 yards van het gehucht Gronlo tusschen Peniche en Foz d'Arelbo. Het was door den dikken mist, die over de zee hing, uit zgn koers geraakt en te middernacht toen het pikdonker was en alle passagiers in die pen slaap lagen, liep het vaartuig op een rots. Het is bekend dat hier herhaaldelgk hevige stormen woeden en veel zandbanken zijn. De officieren, die alle op de brug aan het werk waren, behoorden onder de eersten, die om kwamen. Zij werden door de golven wegge slagen, vóór zij iets hadden kunnen doen tot redding der passagiers. De verwarring en de ontsteltenis waren vreeselijk. De koelies, die zich aan boord be vonden, waren letterlijk radelocs en redeloos. De reddingsbooten sloegen binnen een minimum tijd overboord. Men ijldeaan de grootste wanhoop ten prooi, naar het dek, waar men de booten zag verdwgnen. Allen trachtten de brug te bereiken, in de hoop daar buiten het bereik der golven te zgn, maar tevergeefs. Die niet naar de brug gesneld wareu, verdron- kon in hun hutten en het is nog een wonder, hoe de weinige overblijvenden het strand heb ben kunnen bereiken. Onder de geredden be vindt zich kapitein Hamilton, die, toen zijn vrouw overboord sloeg, haar nasprong en trachtte haar boven water te houden. Aanvankelijk gelukte hem dit, doch eindelijk ontbraken hem de krachten en moest hij haar loslaten. Toen verloor hij zijn bewustzgn en werd hg in een vreeselijken toestand, gewond en geknousd, op het strand geworpen. Allen, die bij de schip breuk er het leven afbrachten, hebben vree- selgke verwondingen bekomen, daar zij met kracht door de golven tegen de rotsen werden geslingerd. De 9 geredden zooals men weet, kwamen 113 personen bg de ramp om 't leven werden in wagens, door ossen getrokken, naar Peniche overgebracht. Toen het bericht van de ramp Lissabon bereikte, telegrafeerde de minister van koloniën aan de autoriteiten om het militair hospitaal ter beschikking te stellen van de schipbreukelingen, die gered waren. Er waren o. a. 22 vrouwen en 10 kinderen onder de passagiers aan boord, meest tot de Engelsche natie behoorend, en van verlof uit Engeland naar Britsch-Indië terug- keerend. Aan het strand spoelen steeds lgken aan en groote gedeelten van de lading, die het vaartuig aan boord had. Militairen bewaken de kust, daar de bevolking uit arme visschers bestaat, die tuk op roof zijn. De meeste lijken die aan land spoelen, zijn zwaar verminkt en daardoor onherkenbaar. Tal van navragen omtrent het lot van fa miliebetrekkingen, die zich aan boord bevon den, komen uit Engeland. Reeeds zgn 7 lijken begraven op het kerkhof van Serra de Bouro aan het strand, nabg den mond der Arelho- rivier. Van alle lijken worden photografiën genomen, opdat de identiteit kan worden vastgesteld. Van verschillende lgken, die aan land spoelen, zgn de sieraden, ringen enz., waarschijnlijk door visschers gestolen. Overal zijn teekenen van geweld waar te nomen, aan hals en armen, zoowel als aan de vingers. Een tweegevecht tusschen een olifant en een sneltrein heeft onlangs op den spoor weg van Mandalay naar Rangoon in Britsch- Birma plaats gevonden. Een jonge olifant had 's avonds de omheining der spoorbaan verbroken en was op de lijn gaan wande len. Ongelukkig kwam juist de mailex pres van Mandalay aan, die door het dier, waarschijnlijk door het snuiven, vonken- spuwen en gloeiende lichten, voor een vijand werd aangezien. Moedig hield de kolossus der onbeschaafde streken stand, ving den Goliath der beschaving tegen zgn voorhoofd op en lag op het volgende oogenblik dood naast de rails. Begrooting van de inkomsten en uitgaven der gemeente Helder, voor het dienstjaar 1893, zoo als die in de zitting van Dinsdag 25 October 11. door B. en W. den Raad is aangeboden. Bevolking 23.142 zielen. Hoofdstukken. Inkomsten. Bedrag. I. Ontvangsten wegens vroegere dienstenf 11.878.171 II. Inkomsten van gemeente-ei gendommen en bezittingen - 693.90 III. Opbrengst van belastingen en heffingen-163.534.06 IV. Ontvangsten van verschillen den aaid en toevallige baten - 25.450. V. Buitengewone ontvangsten - 60. Totaal f 201.606.131 Uitgaven. I. Kosten van hnishondelijk be stuur. f 15.620.— Kosten van invordering van de plaatselijke belasting en teruggave deswegens - 10.201.10 Kosten van onderhond aan gemeente-eigendommen en deswege verschuldigde lasten - 17.737. Kosten der openbare veilig heid en brandweer - 27.360. Kosten der plaatselijke gezond- heids-politie13.500. Kosten voor het onderwijs. - 62.285. Kosten van het armwezen, mitsgaders snbsidiën en bij dragen aan onderscheidene daarmede in verband staande instellingen36.200. Renten en aflossingen - 6.820. Pensioenen en wachtgelden - 1.674.32 Andere uitgaven, niet onder de vorige hoofdstukken be- hoorende1.250. Buitengewone uitgaven van allerlei aard- 6.000. Onvoorziene uitgaven - 3.008.711 II. Hl. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Totaal f 201.606.131 Burgerlijke stand, gemeente Texel. Van 26 Oct. 1 Nov. ONDERTROUWDJan Wegman en Geertje Gieles. Lammert Jakob Kaan en Martje Duinker, Jacob de Boer en Anna Catharina Kaan. GFTROUWD Cornelis Rab en A. Koppen. GEBOREN: Antje, dochter van P. Stoep- ker en P. Bremer. Cornelia Hendriks, d. v. M. C. Puiman. - OVERLEDEN: Geene. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van af 31 Oct. tot en met 2 Nov. ONDERTROUWDC. Ham, torpedist en H. de Jong. GETROUWDC. R. Kruk en S. D. Gorter. BEVALLENC. MastenmakerSpil, d. H. J. van HorikRgper, z. N. RoodtVla ming, 2 z. M. E. LegdeckersHuisman, d. E. BakkerBakker, z. M. ZwartBruin, d. G. AdriaaDseKrijnen, d. H. BolkHarder, d. A. W. W. van NeckKreeft, z. OVERLEDEN: G. Zaal, 19jaren. A.Zgp, weduwe W. Knip, 82 jaren. J. D. Roodt, 2 dagen. E. Kiesling 8 weken. Ingezonden. Verbreediiig van den weg". Er is een plek in deze gemeente, waarvan men kan zeggen, dat daar de Helder op zgn smalst wordt bevonden, 't Is de toegang tot den Polderweg achter de R. K. parochiekerk. Wèl is er de vuile sloot verdwenen en zal bewer kt door AM O. bestuurt.* «Alleen vroeg Beatrice met verbittering, «Natuurlgk. alleen!' zei Bertha en ging heen. 34.) Bertha vertrok geen spier van gaar gelaat. »Ik ben graaf Norton geen opheldering ichuldig. Hij wil mij nemen, zooals ik ben." *Ah zoo,* spotte Beatrice. «En wanneer fier je bruiloft?4 //Het is nauwelijks een uur geleden, dat ik hijn woord heb gegeven. Hij kon toch niet n een adem aanzoek doen en de bruiloft vast- Itellen Dat kan nog lang duren Lady Carley kal zich wel tegen het huwelijk verzetten i «Ben je daar bezorgd over «Volstrekt nietHij is meerderjarig en dus hij zgn eigen heer en meester. Het strekt vrouw tot eer, wanneer haar de zuivere ie van een man met een edel karakter ten 1 valt. Als men de zaak zoo opvat, word ik vereerd door het aanzoek van den graaf, ftnders niet. Ik beb geen liefde voor rijkdom men of een adellgken stamboom. Voor het overige behoef ik voor hem niet onder te doen zu stapte naar de deur, doch keerde nog even terug. «Na koffiedrinken gaat het gezelschap een 'ijtoer maken. Hot plan is, dat je in het rgtuig worden gedragen. Je papa en mama, lady rley, kapitein Hammond en Charles zgn i de partg wEn jg »Ik ga in een ander rijtuig, dat de graa XXIV. Nadat graaf Victor zijn tante had verlaten, richtte hij zonder eenige bedoeling zijn schre den naar de groote zaal, waar men meestal 's morgens vertoefde. Hg trad binnen en in een oogwenk verhelderde zijn gelaat. Daar zat Bertha, aan wie hij nu meedeelde, dat de voorgenomen rgtoer verviel wegens het bezoek van een vreemde dame. De sombere uitdruk king van zijn gelaat bg bet binnentreden was Bertha echter niet ontgaan. «Laat mij uw hand eens zien, graaf Victor,4 sprak zij. «Weet u ook reeds, dat ik waar zeggen kan Ge waart bij lady Carley om uw hart uit te storten en haar antwoord luidde«Mijn zoon, je kan nooit met dat broodelooze schepsel trouwen Je zoudt daar door je ouden Engelschen naam bezoedelen Dat meisje is niets meer dan een dienstbode, in dienst van een rijken plebejerZg kan nooit de echtgenoote worden van een ftaaf Norton tot Northminster I Ik duld hierop geen tegenspraak!*En het gevolg" Ik verwacht op een fraaien morgen, dat u bij mij komt, om te verklaren dat u verkeerd heeft gehandeld en mij grootmoedig mijn woord teruggeeft. Eu dan zal miss Darrel met ecu hoofdknikje zich terugtrekken in het niet, waaruit zij nooit moest zijn te voorschgn ge treden Hij lachte, omdat zij lady Carley in toon en gebaren zoo juist had nagebootst, maar de vroolijkheid daarover duurde slechts kort. «Bertha,' vroeg hij, «denk je werkelijk, dat dit mogelgk zou zijn? Neen, hoezeer ik tante Elisabeth ook hoogacht en liefheb, in dit geval volg ik alleen de stem van mijn hart «Wie weet?« antwoordde zij. «Het zou an ders misschien voor ons beiden beter zijn. Uit meer dan honderd meisjes van uw rang en stand kunt ge een keuze doen. Graaf Norton zouden wg niet liever elkaar de hand geven en in vrede scheiden En met een onverschilligen glimlach stak zij hem de rechterhand toe. «Om alles ter wereld niet! Hoe kan je daar zoo over spreken, Bertha Houd je dan wer kelijk zoo weinig van me? Neen, ik laat je nooit meer los! Ach, als je eens wist, hoe je woorden mg smarten, dan zou je niet zoo wreed voor me zgn! Niets zou mg zwaarder treffen, dan dat ik je moest verliezen Verbaasd over den ernst zgner woorden, sloeg zij het oog naar hem op en vroeg «Heb je me dan waarlijk zoo lief, Victor »Meer dan je denkt. Het woord wordt dik wijls misbruikt, maar ik zou voor je sterven Bertha Zij lachte vroolgk en zei «Sterf dan niet, VictorHet is veel ver standiger, dat je voor mij blijft leven Mis schien heb ik je later hartelijk lief, dat zal toch zoo moeilijk niet zijn «Mijn engel! En van scheiden spreken wij nooit weer, niet waar, Bertha?" Wel neen! Zeker niet! Ik zal je niet ver laten, zoolang je mij liefhebt. Als wij ooit scheiden, dan zal dat uw wensch zijn, niet de mgne «Iksprak hg met een overmoedig lachje en haalde een klein doosje uit zijn zak. «Zie, dezen ring eens, Bertha Hij zal ons binden. Het is een erfstuk van de familie, sedert eeuwen hebben de Nortona hem gedragen 1» Het was een solitair (een groote diamant) van zeldzame grootte, die hg aan haar vinger stak. Er is aan dit erfstuk een merkwaardige overlevering verbonden," vervolgde hij. «Ze luidt, dat een ongelukig einde te beurt zal vallen aan elke bruid, die dezen riDg niet zal dragen. Je ziet, hoe noodzakelijk het is deze opvatting niet te kwetsen." Bertha werd plotseling ernstig. «Heeft je mama dezen ring gedragen vroeg zij angstig. Bedremmeld keek hg haar aan. «Mijn mama?« herhaalde hij. «Neen, mijn papa trouwde haar in overijling en in stilte. Voor zoover ik weet, heeft mijn mama deze ring nooit gedragen 1" «Het is merkwaardig!" sprak zg, terwijl zij het juweel aan haar vinger beschouwde. «Laten wg verder liever over mijn mama zwijgen,* vervolgde de graaf, wiens hart ont roerd was. «Hoe denk je er over, als wij het slot Nhortminster nu eens gingen zien Dat vond zg goed en zoo gingen zij op weg door de schoone streek naar het erfslot van den graaf. Op zgn arm leunende, betrad Bertha met graaf Norton het oude, fraaie kasteel. Met verwondering zag zij die lange reeks van prachtige pronk en ontvangzalen. Overal weelde zonder overdaad Het is hier onvergelijkelijk schoon,* JjjfiÉrde Bertha hem toe. «Erwaar is de fflSPr*. waarin je mama Zg schrikte van de uitdrukking op zijn ge laat en bleef in haar woorden steken. ,0, Victor, wees niet boos om mgn vraag," vleide ze. «Je vergist je, BerthaHoe zou ik boos op je zijn! Kom, je zal die kamer zien!' Na weinige minuten stond Bertha -op den drempel van de kamer, waar Victor's mama, de ongelukkige gravin Margaretha, haar dood gevonden had door de hand eens moor denaars. Zij rilde bg die gedachte Het was daar donker, de gordijnen waren neergelaten. Er was niets verplaatst, daar stond de wieg nog, daar het tafeltje, waarop de dolk gelegen had, en ginds de stoel bg het venster. Bertha overzag alles met één blik en drong weer naar de deur. Weldra waren zij buiten in den heerlijken zonneschijn, waar het meisje met een verlicht hart ademhaalde. Als ik ooit meesteres op dit slot wordt, laat ik die kamer dichtmetselen," sprak zij, nog onder den akeligen indruk van daareven. «En wanneer wil je hier meesteres zijn Zeg het maar, lieveÜDg «Wanneer? Wie weet misschien nooit «Bertha!" (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1