't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 2059. Woensdag 9 November 1892. Twintigste Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. CHOLERA. Birprle Stand peente Wierincen, Prottramnia vei Iet 2ie Winter-Concert. BLANCA's GEHEIM. UI Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 86: HELDER, 8 Nov. 1892. De heeren G. Jansen en C. Mulder, onderwijzers alhier, hebben Vrijdag jl. te Amsterdam acte bekomen voor Vrije- en Ordeoefeningen. De waarde der landerijen in den Eier- landschen polder op Texel schijnt er ook al niet op te verbeteren. Dezer dagen is laar een hofstede Bertha's-hoeve ge- paamd, met 60 hectaren land er bij, in publieke veiling verkocht voor f 3200. Door gebrek aan werk en door het uitblijven van nieuwe orders voor het bouwen van schepen, heeft d$ maatschappij »De Schelde* te Vlissingen achtereenvol gens verschillende werklieden moeten be danken, welk aantal thans reeds een hoog cijfer heeft bereikt. Aangezien het voor den tijd van 2 jaren detacheeren van miliciens bij het Oost-Indische leger niet aan de verwach ting heeft voldaan en meermalen tot be zwaren leidde, zijn door den Minister van Oorlog de daaromtrent gegeven machtiging en bepalingen ingetrokken. Naar men verneemt is de heer W. Eduard Bok, gewezen staatssecretaris in de Transvaal, tot Burgemeester van Johannes- burg benoemd. Een der vier ckoleralijders in de barak te 's Gravenzande, afkomstig van de Sche- veningsche bom, is Zondag overleden. Nog zijn aan boord zes opvarenden. De Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam sprak Hendrik Antonie H. vrij van het hem ten laste gelegdehet toe brengen van zwaar lichamelijk letsel, den dood van zijn vader tengevolge hebbende, zijnde het wettig en overtuigend bewijs niet geleverd en gelastte zijn onmiddellijke invryheidsstelling. Een hotelbediende te Amsterdam kwam zich bij de politie beklagen, dat hij door een der gasten van 't hotel was op gelicht. Deze had hem namelijk voor twintig gulden een gouden horloge verkocht, dat later bleek een waardeloos prul van koper te zijn. Het schijnt dat de onbekende logeergast van dergelijke oplichtergen zijn dagwerk maakt. Het is nl. gebleken, dat hij reeds in verschillende hotels een kamer had gehuurd en dat hij daar telkens ge tracht had zyn waar onder het personeel aan den man te brengen. Reeds gedurende een zestal weken volg den te Rotterdam, do agent-majoor van politie P. I. B. Huijts en de agent 3e klasse W. P. Stolk, als kolensjouwers verkleed en met zwart gemaakt gelaat, onvermoeid het spoor van twee hoogst ongunstig bekend staande boeven, door hen verdacht van zich aan verschillende groote diefstallen, die in den laatsten tijd te Rotterdam plaats vonden, te hebben schul dig gemaakt. Ook Vrijdagavond volgden zij deze lieden en zagen zy, gezeten op een schuit die aan de Coolvest lag, hen omstreeks 7 uren verdwijnen in de woning van de Wed Van den Toorn, aan den Coolsingel No. 57, hoek van de Van Oldebarneveltstraat. Deze we duwe, die de bovenverdieping bewoont, waarin zich de ingang aan de zyde van do van Ol debarneveltstraat bevindt, had zich naar de R.-K. kerk op de Hoogstraat begeven, hetgeen door de inbrekers was opgemerkt, die bepaald geweten moeten hebben, dat de weduwe gewoon is dit iederen avond te doen. Na met een valschen sleutel de straatdeur geopend te hebben, hebben zij zich naar boven begeven, verschillende kasten en laden open gemaakt of opengebroken, en ontvreemd een bedrag van ruim f 1000 aan bankpapier en specie. Vermeenende hun werk behoorlyk te hebben verricht, waartoe zy zich ongeveer 20 minuten in de woning hadden opgehouden, begaven zy zich naar beneden om te vertrek ken, doch werden toen door genoemde agen ten, die inmiddels hunne schuilplaats verlaten en zich voor de woning van de wed. Van den Toorn geposteerd hadden, gegrepen, ge boeid en naar het politie-bureau in de Witte de Withstraat overgebracht, waar al het ont vreemde in hun bezit is gevonden. Beide aangehoudenen, de een reeds bejaard en de ander een man in de kracht van zijn leven, maakten reeds herhaalde malen met de politie en justitie kennis. Zy zyn voorloopig achter slot en grendel gezet en zullen aan de justitie worden overgeleverd. Aan den nieuwen schouwburg te Amsterdam worden langzamerhand de ko lossale metalen dakspanten op de hooge mu ren van het achtergebouw geplaatst. Vry- dag was juist een begin gemaakt met liet ophijsehen van den derden spant, toen de tweede met groot geraas naar beneden kwam, op zijn weg een gedeelte van den steiger vernielende. Gelukkig was het nog juist schaftuur, zoodat er geen ongelukken voorvielen. Twee werklieden hadden zich eenigermate bezeerd en reden naar het Gasthuis, waar gelukkig bleek dat zij geen ernstig letsel bekwamen. De materieele schade is vrij aanzienlijk, vooral omdat de zware spant van 7000 K. G. door den val werd beschadigd en niet meer gebruikt kan worden. De oor zaak van het ongeval ligt in het duister, maar het verdient opmerking, dat een der zware kabels, waarmede de spant werd vastgehouden, op een bijzondere manier was verbroken, waarom dit gedeelte op het politiebureau werd gedeponeerd. Het werk zal slechts weinig vertraging ondervinden. Uit Maassluis wordt gemeld Een scheveningsche bom met 4 cholera- lijders aan boord is uit zee hier aangeko men en opgesleept naar de barak aan den Hoek van Holland. Op den 20 Nov. 1890 werd door de arr. rechtbank te Amsterdam echtschei ding uitgesproken tusschen den heer A. Merkelbach en zijne echtgenoote Mej. A. M. D. Greijn. De heer Merkelbach huwde op nieuw te Loenersloot met Mej. H. H. Slagt, op 24 December 1890. Thans is door het gerechtsbof op 4 Nov. 1892 deze echtscheiding, op vordering van mej. Greyn, ongeldig verklaard, en beslist dat eerstge noemd huwelijk nog deugdelijk is bestaande, evenals de gemeenschap van goederen tus schen de beide echtelieden Merkelbach en Greijn. De man heeft dus thans twee vrouwen op zijn dak. Blijkens een van den civielen en militairen gouverneur van Atjeh en Onder- hoorigheden ontvangen telegraphiseh be richt, is op 1 Oct. een aanvang gemaakt met het schoonkappen op groote schaal van het voorterrein tusschen Lamboera en Lamreng en zijn de troepen, die op genoem den datum daartoe buiten de linie trokken en stelling namen, in een hevig gevecht met den vijand gewikkeld, waarbij aan onze zgde 6 militairen sneuvelden en 29 militairen, zoomede een dwangarbeider ge wond werden, terwyl een Boegineesch mi litair, die getroffen en neergevallen was, later werd vermist. Bovendien werden zwaar verwond de 1ste luits. der infanterie S. A. Drijber, voor wien echter hoop be staat op herstel, en P. C. M. A. 'Hool- boom, die sedert overleed. De toestand der overige gewonden is gunstig. Na afloop van het gevecht keerden onze troepen on gehinderd terug. Nopens de verliezen van den vijand is nog geen opgaaf ontvangen. Met het schoonkappen van het terrein wordt voortgegaan. Omtrent het te Falmouth binnenge komen Nederlandsche barkschip, kapt. De Looze, dat van Soerabaja 180 dagen reis had, wordt nog gemeld, dat door een stortzee, behalve de booten, zes man overboord zijn geslagen, waarvan drie met een terugkeerende golf aan boord terug gevoerd werden. De andere drie zijn ver dronken. «Ormonde," het vermaarde renpaard dat indertijd aan den hertog van Westmin ster toebehoorde en later naar Argentinië ging, is daar thans verkocht voor f 336,000. Het gaat nu naar Californië. Generaal Booth is voornemens, in den volgenden zomer het Noordwesten van Amerika te bereizen en daar een kolonie te stichten in verband met zijn schema van «Darkest England." Op de Mersey is een van Liverpool naar Seacombe varende veerboot in aanva ring gekomen met een zeilschip. Beide vaartuigen werden zwaar beschadigd en van de 300 passagiers op de stoomboot, onder welke een paniek ontstond, werden verscheidenen gewond door de stoompijp, die midden onder de menschen viel of door de ra's van het zeilschip. Millionairsluimen. De Amerikaansche millionairs laten thans huizen bouwen, die zoo wel wat het materiaal betreft, dat bij den bouw gebezigd wordt als wat het uitwendige betreft in geen enkel opzicht gelijken op de door an dere „gewonea stervelingen bewoonde gebou wen. Zoo heeft zekere heer Fay in Guanazraio (Mexico) zich een paleis doen bouwen van 300 voet hoog, gesteund wordend door groote ijze ren pilaren. Het gebouw is in alle opzichten een prachtstuk en heeft een onverweldigend voorkomen, daar het ten overvloede door uit gestrekte tuinen wordt omringd, die in sommige opzichten herinneren aan dc hangende tuinen van Semiramis. Met behulp eener lift wordt men tot het luchtpaleis toegelaten en do bewoners van het ontzagwekkende gebouw onderhouden de ge meenschap met de buitenwereld door middel van de telefoon. Een ander millionair, de heer Poulson, liet zich onlangs een huis bouwen, dat geheel uit metaal was vervaardigd. De balken en de beheiing zijn van staal, al het overige is van koper en brons, ook de deuren en vensters J) De millionairs van New-York, Boston en Phi- ladelphia, die in de Vereen igdo Staten door gaan voor de aristocraten onder de millionairs en die reeds jaren geleden een millionair-ca- sino hebben opgericht, hebben thans het eiland Jekyll gekocht, de vroegere bewoners verjaagd, paleizen gebouwd en het besluit genomen, dat wie minder dan een raillioen dollars bezit, zich niet metterwoon mag vestigen op Jekyll. Jonggehuwden op zee. Onder de zeelie den heerscht o. a. het bijgeloof, dat het schip, waarop zich een echtpaar bevindt, dat op de huwelijksreis is, onder alle omstandigheden met zwaar weer zal hebben te kampen. Den 28 September vertrok de .Canadian," een groot en prachtig stoomschip van de Iman- lijn, met 257 kajuitspassagiers en slechts enkele tusschendekspassagiers van New-York naar Liverpool. Onder de kajuitspassagiers bevond zich ook een jong Engelsch diplomaat, die met zijn jonge vrouw, een zeer schoone en ryke Amerikaansche, op reis was naar Man chester, de woonplaats zijner ouders. Toen de »Canadian,« reeds twee dagen lang met helder weer de golven van de Atlantischen Oceaan had doorkliefd en als gewoonlijk met een snel heid van 20 knoopen had gevaren, werd het plotseling onder de bemanning bekend, door een onvoorzichtig en onbezonnen uitgesproken woord van den hofmeester, dat zich aan boord een jong echtpaar bevond, dat op de huwe lijksreis was. Als een loopend vuurtje ver spreidde zich het nieuws. De matrozen zetten oen zeer' ernstig gezicht en voorspelden een zeer vreeselijke ramp. Op den morgen van den 3den October brak ook werkelijk een storm los. De matrozen dachten terstond natuurlijk aan het jonge echtpaar, te meer, toen dc boots man der //Canadian,* een groote robuste Ame rikaan, eenige scheepslieden om zich heen verzamelde en als zijn meening te kennen gaf, dat het echtpaar over hen het ongeluk zou brengen. Het eind was, dat de ruwe bijge- loovige menschen besloten het jonge echtpaar over boord te werpen. Doch de kapitein Smyt- sen, kreeg spoedig de lucht van 't geen er ge beuren zou. Hij bracht de jonggehuwden in zijn eigen kajuit en liet ze door twee trouwe dienaren bewaken. Op de brug der //Canadian" was intusschen onder de matrozen een werkelijk oproer uit gebroken, dat de kapitein slechts bedwingen kon door den wederapannigen een geladen revolver voor te houden twaalf oproerlingen deed hij in de boeien slaan. Zij zullen zich eerstdaags voor de rechtbank hebben te ver antwoorden. Al loopt een dief ook nog zoo snel, een diender achterhaalt hem wel Dezen zomer ontvluchtte uit de gevan genis te Halberstad (Pruisen)een tot acht jaar veroordeelde, wegens diefstal onder verzwarende omstandigheden. Hij was nog niet lang in de gevangenis toen hij ont vluchtte. Het bleek dat hij naar ons land de wijk had genomen, en zich hoogstwaarschijnlijk te Amsterdam zou ophouden. Dit ver moeden werd bevestigd, doch de man wist zich steeds aan het toezicht van de politie te ontrekken. Donderdagavond werd hij echter in de nabijheid van zijn tijdelijk verblijf op den N. Z. Voorburgwal, aldaar in hechtenis genomen en uitgeleverd. Naar aanleiding van een paar zeer ver dachte ziektegevallen in deze gemeente, brengt de Gezondheids-Commissie iu her innering, dat de zorg voor goed drinkwater een eerste vereischte is. Zij brengt daarom nogmaals in herin nering, dat voor degenen, die zich geen goed drinkwater kunnen verschaffen, daar toe gelegenheid bestaat door tussehenkomst van de leden der Gezondheids-Commissie H. BITTER Sr., Binnenh. 36. K. HENNES, Dijkstr. 48. Dr. P. C. F. FROWEIN, Kerkgr. 15. J. A. RADEMAKER, Hoofdgr. 40. G. DE VEN, Spoorstr 108. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van af 3 tot en met 5 Nov. ONDERTROUWD: A. v. d. Berg, vis- scherman, en F. Oevering. P. Kooi. Ie pro voost bij de marine en A. Mooy. GETROUWD G, G. Fenenga en J. Jong stra. K. Schellingerhout en J. Hendrikse. BEVALLEN: J. P. A.RusselAssendorp K. ChristianiIJskoot d. L. Boerke Ottervanger d. C. E. v. BalenKlink z. G. Stienstrav. Brcderodo z. OVERLEDEN C. GeudswaardtDnijts 48 j. L. F. van Loo 7 w. D. van Praag 3 maanden. L. Brommer 47 j. maand October 1892. ONDERTROUWD:/ Geene. GETROUWD GEBORENPietertje, dochter van M. Kuit en M. Takes. Maartje, dochter van C. Rot gans en N. Bekendam. Marie, dochter van I. Gorter en M. Bakker. Noeltje, dochter van J. Rotgans en A. Kooijman. Jannetje, dochter van G. ten Bokkel en G. Wiegman. OVERLEDENHelena Koelman, wed. S. de Boer, 70 jaar. Evert Molenaar, ongehuwd 74 jaar. op ZONDAG 8 NOV. 1892, '8 avonds 8 uur. 1. «Mussinan-Marsch," C. Carl. 2. Ouver ture «Michel Angelo,« Niels, W. Gade. 3. Nocturne du BalletCoppelia, ou la fille aux yenx d' dmail,« Leo Delibes. 4. Grande Fan- taisie dramatique sur des motifs de 1' opëra Les Hugenots," Musique de G. Meijerbeer, J. H. Bekker. PAUZE. 5. Ouverture: »Martha, oder der Markt zu Richmond," F. von Flotow. 6. a. Pizzicati, Polka «Fran^aise b. Marche «Egyptienne," Johann Strauss. 7. Potpourri aus dem Ballet»Die Pupponfee," Jos. Bayer. 8. Ange d' amour,a Valse, Emil Waldteufel. No. 1, 3 en 8 cersto uitvoering. Marine en Leger. Aan het scbroefstoomschip, type Goldfinoh, dat te Glasgow ten behoeve van het Departement van Koloniën wordt aangebouwd, is de naam gegeven van „Borneo." Bij Kon. besluit is de kapitein-magazijnmeester bij den staf der artillerie W. F. Stakman, te Hel der, benoemd tot majoor. Bij kon. besluit van 1 dezer is, ter zake van krijgsverrichtingen in Atjeh in 1893, de sergeant der inf. F. Zeig benoemd tot ridder 4de kl. der Militaire Willemsorde, en bepaald dat de 1ste luits. der inf. B. P. Krnll, J. D. H. Janssen, J. F. L. Kessler, G. K. Dijkstra en J. J. Yerbrugh, de laatstgenoemde van het Ned. leger gedetacheerd bij het Ned.-Ind. leger, benevens de fuseliers P. van der Klamp en K. H. Schütze, bij afzonderlijke dagorders, zoo in Indië als in Nederland, eervol zullen worden vermeld. Blijkens een bij het Dep. van Marine ontvan gen bericht is Hr. Ms. scbroefstoomschip le kl. „Vun 8peyk", onder bevel van den kapt. ter zee W. A. Arrions, in den namiddag van den 5en dezer van de reede van Vlissingen naar zee ver trokken. Blijkens bij het departement van marine inge komen bericht is Hr. Ms. scbroefstoomschip 3e kl* „Alkmaar", ouder bevel van den kapt.-luit. ter zee A. J. Krabbe, den éen dezer van St. Vincent vertrokken, ter voortzetting van de reis. Het gewezen koningsjacht „Leeuw", de laatste jaren in gebruik voor de practiscbe vorming van machinist-leerlingen 2e kl. te Hellevoetslnis wordt de volgende week verkocht. Hr. Ms. atoom- kanonneerboot „Hydra" komt daarvoor in de plaats. BEWER XT DOOR AM O. 35.) «Waarom niet Kan ik niet sterven Kan er geen onverwacht bezwaar opkomen «Ondenkbaarzeide hij, maar zyn toon verried schrikmen kon hooren, dat hy zelf aan dit woord twyfelde. //Bepaal zelf den dag van ons huwelijk, BerthaJe bent vry in je daden en ik eveneens. Waarom zouden wij dan wachten Bertha, mag het tegen het eind van Mei zyn Of in de eerzte helft van Juni HWelzeker nietHet is de gewoonte niet zoo in overhaasting te trouwen .Nu, laten wij het dan op Augustus slellen Maar geen dag later .Laten wij het dan bepalen op het begin van September," zei Bertha, die moest lachen om zyn hartstochtelijk aandringen. .Goed, dan wordt ons huweljjk bepaald op den eersten September! Terwyl de uren voor het jonge paar in vroo- lykheid zoo snel voorbijgingen, scheen het Beatrice toe, dat de tijd voortkroop als een slak. Zij had haar mama het nieuws van Bertha's verloving als iets ongehoords voor gesteld, zonder by haar de verwachte belang stelling aan te troffen. Mevrouw Stuart was van nature weinig ontvankelijk voor hevige gemoedsaandoeningen, zoodat ook deze tyding niet vermocht haar uit haar gelijkmoedige stemming te brengen. Daarover teleurgesteld, hoopte ze bij haar broeder Charles meer weerklank te vinden. De kalmte, waarmee hy het nieuws echter opnam, bracht haar byna tot vertwijfeling. Daar begreep zij niets van I Zij had twee goede oogenwat zy by Charles had opgemerkt, was dat dan geen liefde Papa Stuart was de eenige, die door deze onverwachte tyding getroffen was. Hy had, evenals Beatrice, tamelijk zeker op succes ge rekend on nu deze nederlaagNadat hij zijn gevoelens op heftige wijze had lucht ge geven, wist hy niets beters te doen dan zich- zelven en Beatrice te troosten met kapitein Hammond, de tweeden onder hun nieuwe adel lijke kennissen. Beatrice volgde nauwkeurig den wijzen raad van haar papa en wijdde zich na het diner uitsluitend aan den jongen kapitein. Lady Carley wendde hoofdpijn voor en ging naar haar kamer. Graaf Victor deed haar uit geleide. Charles had nog geen gelegenheid ge had om Bertha te naderennu deed hy het. Plotseling stond hy naast haar en sprak //Het was my heden nog niet vergund mijn schoone nicht te naderen. (Bertha ging een rilling door de leden, toen zij zijn stem hoorde.) Beatrice heeft me het nieuws van je verloving mede gedeeld. Het is wel overbodig je nog te ver zekeren, dat ik je van harte gelukwensch Zij sloeg haar oogen op en keek hem aan, maar zyn 3tem, zijn gelaat verried geen ge moedsbeweging. Uit zyn blik sprak niet anders dan de hartelijkheid eens broeders. Op dat oogenblik trad graaf Norton binnen. Charles Stuart ziende, kwam de jaloezie by hem boven. Onwillekeurig besefte hij, dat die man sedert lang de liefde bezat, welke Bertha hem niet geven kon. Slechts met moeite ver borg hij deze gedachte achter het masker van een vriendelijk gelaat. iiKom ik te vroeg met mij n gelukwenschen, graaf Norton vroeg Charles met vriendelijke openhartighoid. »Als dat zoo is, dan veront schuldigd myn bloedverwantschap met miss Darrell mijn al te grooton ijver. U is geluk kig, heer graaf. Het is zeker niet meer noodig u iets toe te wenschen, wat u reeds in ruime mate ten deel valt Graaf Victor's jalousie verdween bij deze woorden als sneeuw voor de zon. Met open oog zag hy Charles aan en schudde hem de hand. Bijna onwillekeurig wendde Bertha het ge laat af. Dat alles zoo gekomen was, dat was haar eigen vrije wil geweest, maar dat Charles haar zoo vriendelijk geluk kon wen schen, terwyl hij nauwkeurig wist, hoe het met haar hart gesteld was, dat kon zij niot verdragen. Het overige van den avond wijdde Bertha geheel aan haar verloofde. Haar vrijmoedige vriendelijkheid, die de graaf nog nooit zoo in haar had opgemerkt vervulde hem met de hoop, dat zyn liefde eenmaal beantwoord zou worden in zijn blikken was die hoop duideljjk te lezen. XXV. Den volgenden morgen was de lucht grauw en bewolkt. De zon bleef achter dichte nevelen verscholen. Bertha had zich wegens hoofdpijn aan het ontbijt laten verontschuldigen en daar stond nu graaf Norton aan het venster en keek naar het onprettige weer. Wat zou hij met den vervelenden morgen aanvangen vroeg hij zich zeiven af, toen een bediende binnentrad en hem verzocht bij zijn tante te komen. Lady Carley was alleen. Mon kon zien, dat zy geschreid had. «Tante, het doet mij leed u zoo bedroefd te zien. U heeft weer geschreid," zeide Victor, haar naderende. z/Kom hier eens bij me zitten, kind,« ant woordde zij. «Ja, ik heb geschreid. Ik heb je laten roepen om je alles te zeggen, wat op dit oogenblik raadzaam is. Maar voordat ik begin, wil ik de onvriendelijke woorden terugnemen, waarmee ik je gisteren misschien gekrenkt heb." Hij greep haar hand en kuste die. Haar groote goedheid deed hem wel en wee tegelijk. «Beste tante, tusschen ons kan zelfs oen Onvriendelijk woord niet krenkend zyn. Als u togen mijn keuze is, dan bon ik overtuigd, dat u daar reden voor had, want ik weet te goed, dat myn geluk u na aan het hart ligt.« Zij loosde een diepen zucht en antwoorddo «Zooals je reeds hebt gezegd, ben je heer en meester over je doen en laten. Tegen miss Darrell heb ik persoonlijk niets in te brengen. Zij is schoon, goed opgevoed en van edelen inborst. Haar armoede en onadellijke afkomst zyn slechts bijzaak. De reden, waarom ik tegen je plan opkwam, zou dezelfde geweest zijn, al ware zij een koningsdochter. Ik hoopte, dat je ongetrouwd zou blijven «Maar «Ik weet het, dat strijdt tegen de natuur. Ik raadde reed3 lang de gevoelens van je hart, maar ik wildp er blind voor zyn nutteloos Het is gebët rd en het uur is aangebroken, dat jo alles weten moet. Weet je nog wat ik gisteren zei? Ik zei, je hebt geen recht op den titel, dien je voert. In zekeren zin had ik gelyk. Je papa Zij bleef stekenhaar oogen werdon ver duisterd. #Mijn papa fluisterde Victor. z/Je papa Weer bleef zij stoken. Een poos van stilte volgde, doch eindelijke overmeesterde zy haar gevoel en stamelde papa Victor jo papa leeft De graaf stond als van den donder getrof fen. Toen brak hij in snikken uit. nTante, wat moet dat beduiden Zoolang my heugt, heb ik gedacht, dat papa dood was. Leeft hij nu toch O, waarom hoeft mon mij zoo misleid Met opzettelijke kalmte antwoordde zij Blijf bedaard myn kind, je zult alles ver nemen. De misleiding, die hier plaat9 had, geschiedde op uitdrukkelijk verlangen van je papa! Hij leeft maar is waanzinnig." Do graaf staarde zijn tante strak aan. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1