't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. Ho. 2060. Zaterdag 12 November 1892. Twintigste Jaargang. Ingeasonden. BLANCA's GEHEIM. - Bureau: Zuidstraat. Telefoonn*. 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 36. KALENDER DES WEEK. Opkomst der Zon 7 u. 21 m. Onderg. h 4 n. 7 m. NOVEMBER, Slachtmaand, 80 dagen. iondag 13 laandag 14 dinsdag 15 (Toensdag 16 donderdag 17 fójdag 18 [aterdag 19 Nieuwe Maan. iieuwstijdingen" HELDER, 11 Nor. 1892. De gymnastiek- en scherm vereeni- (ing «Uitspanning door Inspanning" al- iier zal op morgen (Zaterdag) avond in t lokaal Tivoli een feestelijke vergadering ouden. De kennismaking met bet pro- jramma voor deze bijeenkomst geeft ons je overtuiging, dat de werkzaamheden een eer aangenamen avond zullen verschaffen an de leden en de genoodigden. In Januari vertrekken per particuliere ;elegenheid naar Oost-Indië twee trans porten onder-officieren en mindere sche- jelingen der marine. De prijs der kaas loopt in Noord- lolland van week tot week hooger en is hans voor de kleine Edammer f 36 en •oor de groote of middelb. f 387a per 0 kilogram. Het gemaak is te klein, om in de groote raag, ook uit het buitenland bepaal- elijk uit Spaaje te voorzien, en binnen nkele dagen wordt het laatste vee gestald. Op de koemarkt te Alkmaar verkocht 8 heer C. de Boer drie hokkelingen aan jn welgekleed, doch hem onbekend koop- lan. Deze beloofde hem op een afge- jroken uur in zekere herberg te zullen omen betalen, doch toen de heer C. de ■oer aldaar kwam, was de koopman er iet, en de hokkelingen waren reeds weg. jfschoon naar alle zyden onderzoek gedaan lordt, is men noch den bedrieger noch de rn op het spoor. Men schrijft uit Middelburg van [aandagavond Hedenavond had in het Schuttershof" q socialistische vergadering plaats. Na floop daarvan, ruim 9 uur, trok een roep, meest opgeschoten jongens, ongeveer paar honderd sterk, door een gedeelte stad, op hunnen weg luide socialis- jsche liederen zingende. Veel ruiten wer ingeworpen, o. a. twee bij den burge- ïeester en bij een aantal andere ingeze- De politie, die op een en ander erekend had, was op het bureau sterk ertegen woordigd, en ook was er een pa- rouille infanterie van 20 man, die even- rel geen dienst heett behoeven te doen. 3 et wonderbaarlijkste was evenwel, dat op len geheelen tocht door de stad geen enkele igent gezien werd, zoodat dan ook tegen le ruitenihwerpers geen proces-verbaal is ipgemaakt. Te Martenshoek (Gr.) is de 61jarige 0. Pruis overleden, naar beweerd wordt iengevolge van mishandeling door zijne trouw. Het echtpaar leefde sedert jaren in pnmin. In tegenwoordigheid van de jus- iitie is het ljjk door de doctoren Tresling }n van Olm geschouwd. De vrouw is in hechtenis genomen. In de kunst van buitengewoon klein te schrijven (micrografie) heeft de heer Mitton, horlogemaker te Utrecht, onlangs eene proeve geleverd, welke hem een di ploma le klasse deed verwerven in een door een Parijsch dagblad geopenden wed strijd. Hij schreef namelijk een telegram van 36 woorden op een blaadje papier, dat hij in een couvert sloot, dat hij opborg in een zwart vogelzaadkorreltj e. Te Nispen bij Rozendaal zijn ver leden week zes zoutsmokkelaars betrapt, die bij het zien van de kommiezen het hazenpad kozen met achterlating van 400 kilogram zout. Verschillende smokkelaars moeten reeds hebben verzekerd, dat zij, na de verlaging van den zoutaccijns, niet meer van zins zijn zout te blijven smokkelen. De kleine ver dienste, het gevaar en het gebrek aan af nemers, die zich ook niet meer aan een boete willen blootstellen, zal hen daartoe verplichten. Een avontuur met een romantisch tintje overkwam nu kort geleden een jong kantoorbediende, die daarvan een uitvoerig verhaal opdischte. Het was op een donkeren nacht, dat hij eenzaam en alleen door het Muiderbosch liep. Eensklaps komt van den kant van het kerkhof eene donkere gedaante, een dame met zwarten hoed, zwarte veer en zwarten regenmantel. De gedaante komt recht op hem af. Plotseling wordt hem een doek voor het gelaat gedrukt en bedwelmd valt de jongeling op den grond. Toen hij na een kwartier ongeveer weer bijkwam, was 't eerste wat hij deed, zich te over tuigen of hjj zijn horloge en portemonnaie nog had. Gelukkig ja, bestolen was hij ten minste niet. De geheimzinnige gedaante was verdwenen. Het is nog niet mogen gelukken deze raadselachtige gebeurtenis te verklaren. Men schrijft uit Zegwaart. Dinsdagochtend te 8 uur is alhier een moord aanslag gepleegd door zekeren Quirinus West hoek, een 24jarig boerenknecht, die verkeering had met een 23jarige dienstbode, Anna Maria van Daalen. De aanslag heeft plaatsgehad op het erf van den landbouwer J. A. van Straalen, aan den Zegwaartschen weg, naby het gehucht Den Hoorn, waar genoemde A. M. van Daalen dienst baar was. Te vergeefs had hij beproefd zyn meisje in een schuur te lokken, waarna hij haar op het erf verraderlijk met een mes heeft aange vallen, en haar, na een hevige worsteling, vier sneden achter in den hals heeft toege bracht, en verscheidene verwondingen aan de handen. Blijkbaar heeft hij beproefd haar den strot af te snyden, wat hem echter, doordien zij voorover was gevallen, niet gelukte. Op hare angstkreten kwamen verscheiden personen toesnellen. Een der eerstaangekome- nen gaf Westhoek met een mik een klap op het hoofd en op den arm, waardoor hij het mes liet vallen. Na het weder opgeraapt te hebben verwij derde hij zich door het land, en werd later gevonden, staande tegen een balie in het ge hucht den Hoorn, kalm een sigaar rookende. Inmiddels werd politie en geneeskundige hulp ingeroepen, die spoedig ter plaatse aan wezig waren. De verwonde was intusschen naar binnen gedragen en te bed gebracht, waarna jhet eerste verband werd gelegd. Westhoek werd spoedig gearresteerd en aan een voorloopig gehoor onderworpen. Hy bleef uiterst kalm en hield vol dat het hem enkel te doen was geweest om de meid van kant te maken, en hij van het gebeurde volstrekt geen spijt had. 's Avonds is hy, na verhoor voor de ge- rechterlijke autoriteiten, naar de gevangenis te 's Gravenhage overgebracht. De voornaamste beweegreden voor deze gruwelyke daad moet zijn jaloezie. Reeds 5 jaren had hy met haar verkeering gehad, doch het was reeds meer malen af geweest en zeer dikwyls hadden zy oneenigheid en ruzie. Nog dienzelfden avond is de gekwetste per vigelante naar de ouderlijke woning overge bracht. De betooging in België, ten gunste van het algemeen stemrecht, heeft Dinsdag jl. te Brussel nog al sensatie gemaakt by de opening der Kamers. Tijdens de Koning het gebouw der Kamers betrad, riepen twee personen »Weg met den Koning" »Leve het algemeen stemrecht". Zij werden terstond aangehouden. Tijdens den optocht zijn verschillende per sonen aangehouden, wegens het uiten van voor den Koning beleedigende kreten. Bij het terugryden gleed het paard, waarop de Koning zat, op een tramrail uit, maar de Koning wist te voorkomen dat het beest viel. Later werd het paard des Konings schichtig, daar twee werklieden een pak strooibiljetten naar den Koning wierpen. Beiden werden aangehouden. Een hunner is lid van den alge- meenen raad van de arbeirtersparty. Op een gegeven oogenblik was de Koning als bedekt onder de veelkleurige papiertjes met het opschrift//algemeen kiesrecht", die door de betoogers iu de richting van den stoet gestrooid werden. Ook de paarden van hot rijtuig der Koningin zijn schichtig geworden, maar werden door een van de manschappen der burgerwacht tot bedaren gebracht. Bij haar terugkeer werd de Koningin door de menigte, die zich op het plein voor 't paleis verzameld had, levendig toegejuicht. Daarna sloten de socialisten zich achter de aftrekkende burgerwacht aan, onder het uiten van allerlei kreten, welke door de burgerwacht echter niet beantwoord werden. Verschillende groepen socialisten, die be dreigingen tegen het koningschap uitten, werden door de politie uiteengejaagd. Twee officieren van de burgerwacht, die op het oogenblik dat de Koning voorbijreed den kreet Leve het algemeen kiesrecht" deden hooren, zyn zooeven voor twee jaar van hun rang ontzet en tot een geldboete veroordeeld. Reeds in den vooravond trokken verschillende benden door de volkswijken, onder het zingen van de Marseillaise. Voor het Volkshuis waren omstreeks 5000 personen bijeen, waardoor het verkeer gestremd werd- Later trok een groote menigte socialisten van het Volkshuis naar een meeting in de Salie Michell". Op weg hadden enkele on- beteekenende opstootjes plaats, welke door de in grooten getale aanwezige politie werden onderdrukt. Later op den avond trachtte een deel der manifestanten het Koninklijk paleis te nade ren, maar werd door de burgerwacht uit eengejaagd. De politie nam zeven personen gevangen. Te 10 uur slaagden vele manifestanten er in, de rijen der voor het kon. paleis opgestelde burgerwacht te verbreken. De bereden gen darmes rukten daarna aan en deden met den sabel in de hand een aanval op de menigte. De betoogers stoven naar alle zijden uiteen. Een onbeschrijfelijke wanorde ontstondluide klonken de kreten en het gefluit der menigte. Verschillende manifestanten werden zwaar gekwetst en naar de naastbyzijnde koffiehuizen gebracht. Te Gent hebben ook manifestatiën plaats gehad, maar die zijn zoo goed niet afgeloopen. Door redevoeringen van Anseele en anderen opgewonden, zyn 2000 socialisten onder het zingen van de Marseillaise door de stad ge trokken, waarbij het op de Vrydagsmarkt tot een ernstige botsing met de politie kwam. Deze laatste gebruikte daarbij sabel en revol ver, terwijl de manifestanten wierpen of sloe- geu met wat maar onder hun bereik was stukken van hekken en banken, gootpijpen enz. De politie werd ten slotte om het stand beeld van Artevelde opgedrongen en deerlijk in het nauw gebracht, tot de gendarmerie haar kwam ontzetten. Maar in dien tijd waren heel wat menschen gekwetst geraakt. De eerste woede maakte, toen men overzien kon wat er geschied was, voor groote verslagenheid plaats met al die weggedragen menschen, en de markt was een toonbeeld van vernieling. Naar Eugelsclie bladen melden is deze week te Londen voor 100.000 werk lieden in bet bouwvak een werkdag van acht uren ingevoerd met een kleine loons- verhooging. Grover Cleveland is gekozen tot pre sident der republiek der Vereenigde Staten van Noord-Amerika. De democraten zege vierden de politiek der republiek zal in den vrijhandelsgeest worden gewijzigd de Mac Kinleywet zal, zoo niet spoedig worden ingetrokken dan toch worden ge wijzigd, de meerderheid heeft zich verklaard tegen de algeheele uitsluiting der concur rentie uit Europa, welke politiek den han del een gevoeligen stoot zou hebben toe gebracht. In het Commissariaat van politie te Parijs, in de Rue des Bons Enfants, is eén bom ontploft. Deze ontploffing had plaats onder de volgende omstandigheden Voor het gebouw der mijnmaatschappij van Garmaux no. 11 Avenue de '1 Opera werp op het trapportaal een ketel gevon den. Men bracht dien op het politiebureau. Een onder-brigadie bedacht dat het een bom kon zijn. Hij wilde den ketel onder zoeken en bracht dien by het vuur, Een .vreeselijhe ontploffing volgde. De vloeren stortten inmenschelijke over blijfselen werden naar alle kanten geslin gerd. Zes slachtoffers werden vermorzeld zoodat men slechts met groote moeite hun indentiteit kon vaststellen. Tot de slachtoffers behooren de Secre taris van het commissariaat, een brigadier en een inspecteur van politie, welke laatste naby de deur gevonden werd met verbrij zeld been en verbrande oogen. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen naar Nederlandach Oost- en West-Indië en naar de buitenlandsche havenplaatsen, waarheen, voor zoover ons bekend is, oorlogsschepen der Koninklyke Nederlandsche Marine van hier vertrokken zijn. Naar Oost-Indië: Verzendingsweg. I Datum der ter j Tijdst. <Ua.it. post-bezorg. j busl.nh Postk 11 en 25 15 en 29 22 11 en 25 18 21 18Nov.| 7.15'b 7.15 '8 av. i 12.30 's nam. 12.30nam. 7.15's av. 8.45's mor. I 8.45 's mor. 7.15's av. 7.15 'a av. 7.16 's av. Verbetering. In ons vorig nummer werd abusivelijk door ons vermeld, dat de zanguitvoering van Euphonia,onder de leiding van den heer Kuijk, op 13 dezer zal plaats hebben, 't Moest zijn 23 dezer. Correspondentie. K. heeft niet vernomen, of in 't adres, door ker keraden van eenige gemeenten cn door een aantal vereenigingen bij den Gemeenteraad ingezonden, ook verzocht wordt, om de Huis duiner kermis op Pinkster H afteschafl'en. Als dat wèl het geval is, zou er, meent hij, voor de bewoners van het zeedorp aanleiding kun nen bestaan, zich óók met een verzoekschrift tot behoud van huu volksfeest tot den Raad te wenden. Aan die kormis. wordt nogal door ingezetenen van Helder en Nieuwediep deel genomen. Een adres-beweging vond dus wel licht ook bij hen wel steun. p. zeepost via Amsterdam, p. zeepost via Rotterdam p. Hollaiid8che mail via Genua p. Holl. mail vin Mnrseillc p. Frnusche mnil vinMarseille p. Engelsehc mail via Briudisi p. Duitsche mail via Brindisi Naar Guyana (Suriname): p. zeepost via Amsterdam.1 30Nov.| p. mail over Engeland21 p. mail via St. Nazaire. 7 Dec. Naar Curagao, Bonaire en Aruba, St. Martin, St. Eustatius en Saba p. zeepost via Amsterdam. I 30Nov.| 7.15 's av. p. mail via New-York eiken Dinsd. 12.30 's nam. en Zaterdag. Naar Hr. Ms. //Johan Willem Friso" te Alex- andrië: via Napels, 12 Novem., 3.30 'b nam. (aankomst der mail te Alexandrië 2lNovember). Naar Hr. Ms. .Van Galen" te Simonstad via Southampton, 17 November, 12.30 's namidd. (aankomst der mail te Simonstad 10 December). Naar Hr. Ms. flVanSpeyk" te St. Vinoentvia Lissabon, 17 November 12.30 's namiddags (aankomst der mail te St. Vincent 27November). Naar Oost- en West-Indië per zeepost be- draagt het port voor een brief 10 ct. per 15 gram, voor couranten en overige gedrukte stuk ken 2 ct. p. 50 gr. en voor een brief, het ge wicht van 15 gr. niet te boven gaande, gea dresseerd aan een militair beneden den rang van officier 5 ct. Briefkaart ö1/^ cent. Naar Oost- en West-Indië per mail, alsmede naar Alexandrië en St. Vincent bedraagt het port voor een brief 127a ct. per 15 gr. en voor couranten en overige gedrukte stukkeu 21/a ct. p. 50.gr. Briefkaart 5y8 ct. Naar Simonstad bedraagt het port vooreen brief 20 ct. p. 15 gr. en voor couranten en overige gedrukte stukken 5 ct. p. 50 gr., terwijl naar deze plaats geen briefkaarten kunnen verzonden worden. Geene. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van af 7 tot en met 9 Nov. ONDERTROUWD: 1 GETROUWDj BEVALLEN: M. Bakkerde Leeuw, d. E. D. L. LagerweijSchaap, d. P. Koore manBontes, d. D. van EerdeRomkes, d. C. C. van WolferenSinjewel, z. E. J. DomerghiDuran, z. OVERLEDEN R. Dykstra, 34 j. K. Muye, 25 j. G. de Boer, 3 m. J. Goedkoop, 75 j. S. Oeksvan Es, 81 j. Burgerlijke stand, gemeente Texel. van 2 Nov. 8 Nov. ONDERTROUWDJohannes Hendrikus Dito en Adriaua Cornelia Rijk. GETROUWD: Geene. GEBORENNaantje, dochter van Albert Boon en Marretje Duinker. Dieuwertjo, dochter van Pieter Boon en Alida Theresia Smit. OVERLEDEN: Geene. Ter navolging liier. In No. 19939 van het Algemeen //Handels blad" komt een artikeltje voor van dezen inhoud «Naar aanleiding van een artikel in een BSfïRITDOOR 36.) AM O. *Hy leeft, maar is krankzinnig,' herhaalde ty. //Hy herstelde zich nooit van den slag, die hem getroffen had. Na een zware ziekte keer den de krachten van zyn lichaam terug, maar tón verstand bleef verduisterd. Wy brachten hem in een andere omgeving en raadpleegden de beroemdste geneesheeren, maar te vergeefs. Hy was en bleef in zijn verstand gekrenkt en de dokters verklaarden hem ongeneeslijk. Met zyn sterk gestel kon hij echter nog jaren leven. Ten gunste van jon deed hy afstand van zyn rang en titel. Daar hy zichzelf voor lood laat doorgaan, kon jij gerust zijn rang en titel voeren. Zoo werd je voor heel de we reld graaf Victor Norton, heer van Northmin- ■ter, maar volgens de wet komt je dit nog niet toe Zy zweeg even, doch vervolgde toen «fin den laatsten tyd had hij soms heldere iblikken. Dan sprak hy over je en her- e zyn wensch, dat de waarheid voor je zou verborgen worden. Je weet wel, dat ik gisteren bezoek kreeg van een vreemde dame. Kan je uit je eerste kinderjaren je een mooi jong meisje herinneren, dat 's avonds aan je bed waakte Hij knikte #ja!« •Weet je nog, hoe ze er uitzag »Zy had donker haar en donkere oogen, en haar gelaat was vriendelyk, meer weet ik niet.* Lady Carley zag haar neef scherp aan. rKau je niet gissen, wie zy was (yNeen, volstrekt nietWie was zy «De dame, die je gisteren gezien hebt...' z/Maar wie was die dame Eerst na een lange stilte volgde het ant woord z/Blanca Norton!* Bliksemsnel sprong graaf Norton op. «Het meisje, dat mijn arme mama gehaat en vervolgd heeft en aan haar vermoording heeft deelgenomen Het meisje, dat met uw hulp uit de gevangenis ontsnapt is?« Victor, hoe durf je het wagen Blanca te beschuldigenzeide lady Carley, die nu eveneens opstond. «Blanca was een martelares, geen moordenares I Dat zy je mama haatte, was haar niet kwalijk te nemen. Zonder het te weten, ontnam je mama haar het geluk van haar leven 1 Voor de wangunst, die Blanca tegen je mama koesterde, voor deze eenige, zeer vergetelijke fout, heeft zij geboet door een lang troosteloos leven. Heeft zy niet genoeg geboet door, met de schuld van anderen beladen, uit het vaderland en uit den kring van haar vrien den verbannen te worden «Als de schuld niet op haar rustte, dan toch op haar broederantwoordde de graaf op kouden toon. »Hoe kan je oordeelen over iets, wat God alleen weet? Beschuldig noch den broeder, noch de zuster. Alle menschelyk oordeel kan falen. Blanca Norton is onschuldig aan den dood van je mama en zonder schuld is haar lot diep beklagenswaardig. Zij offerde vrijwil lig haar leven op om je papa te verplegen zy richtte hem op in zijn zwaar lijden en was jarenlang voor hem een zorgdragende zuster. Zy verliet hem geen seconde. Hoe zwaar hy ook aan haar misdeed, nooit heeft zy zich anders gewroken dan door toewijden de liefde. Ik heb je papa liefgehad, maar dat had ik niet kunnen doen Lady Carley zonk in haar stoel terug, haar krachten waren uitgeput. Victor stond ver bluft. «Geloof je mij vroeg zij. f Ja, tante," antwoordde hij. fVergeef het my Zou ik haar te zien kunnen krijgen Ik zou haar zoo gaarne mijn dank betuigen ff Ja, zy verdient een goed woord van je ofschoon wat kan een woord van dank op wegen tegen een opgeofferd leven Je zult haar zien, deze martelares voor de schuld van anderen," besloot zij en waggelde voor hem heen naar de deur, die zich achter haar sloot. Hy was alleen. Was dit een droom of werkelijkheid? Zyn papa nog in leven In verwarring liet hy zijn blikken door het vertrek zwerven. Onbemerkt ging de deur open en Blanca Norton stond op eenige schreden afstand van hem. Haar haar was sneeuwwit, haar trekken waren bleek en gerimpeld, de oogen hadden een uitdrukking van afgematheid, die alleen een leven vol beproeving geven kan. «Victor!' klonk het van haar lippen en byna angstig strekte zij de hand naar hem nit. Sedert drie-en-twintig jaar brandmerkten de mensehen haar als misdadig. Hoe zou zij weten, of ook hy in de binnenkameren zijns harten haar niet veroordeelde Hunne blikken ontmoetten elkander en toen verdween haar vrees. «Miss Norton 1 Blanca Zooeven vernam ik, dat mijn papa nog leeft en dat u zooveel opofferende grootmoedigheid heeft getoond Dat heeft hij niet aan u verdiend 1 Laat mij, zyn zoon, u daarvoor myn hartgrondigen dank betuigen.® »Stil,« zeide zij goedig, //noem mij Blanca of nicht, maar niet miss NortonHoe vreemd klinkt die naam in mijn ooren Sedert drie-en-twintig jaar heb ik dien naam niet hooren uitspreken 1" Graaf Norton voelde een rilling over zijn leden gaan. «Voerde n een anderen naam Ach, hoe kon ik vergeten «Dat ik my voor de wereld verborg, omdat ik vervolgd werd wegens moord," vulde zij aan. «Ja, toen ik uit do gevangenis ontvluchtte, nam ik den naam «miss Blackaan. Vier maanden bracht ik in een nederige betrek king door en leefde van den arbeid myner handen. Die tijd in mijn leven was het zwaarst. Toen nam in het besluit mijn leven te wijden aan de verpleging van je papa, wiens ver stand na zijn ziekte verduisterd was en die door de gëneesheeren ongeneeslijk was ver klaard. Tante Elisabeth, die de gedachte niet kon verdragen, dat je papa in een gesticht zou verpleegd worden, versterkte my in mijn voornemen. Zij koos een landelijke woning on daar brachten wij je papa met twee trouwe bedienden, Hooper en Martha. Door een hoo- gen muur aan allen zyden van de buiten wereld afgesloten, leef ik daar stil en eenzaam met je papa. Niemand kent mij. Zeer zelden verlaat ik die plek gronds, waar ik my geheel thuis gevoel.a Zy haalde diep adem en liet haar blik over het grauwe landschap zwerven. Bewondering en medelijden vervulden het gemoed van den jongen inan. Zij gevoelde zich geheel thuis aan de zyde van een waanzinnigen ouden man, terwijl haar de schold van een zware misdaad werd toegedicht. Geen wonder,' dat zy op veertigjarigen leeftijd reeds grijs was. Zij scheen zijn gedachten te raden en een glimlach verhelderde haar gelaat. ffVictor, ik gevoel my niet ongelukkig, ge loof my. Je papa was mij meer waard dan mijn leven en hij is dat nogOfschoon hy nu niets meer is dan een Schaduw van vroeger, zou ik toch nergens anders kunnen leven dan bij hom. Tante Elisabeth bezocht ons soms in onze eenzaamheid en als ze je dan meobracht en ik je op mijn arm mocht dragen, begeerde ik geen beter lotEn nu hoor ik opeens van je plan om te trouwen.' (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1