't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL Ho. 2062. Zaterdagss November 1892. Twintigste Jaargang. KALENDEB DEB WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. I M k i ffi i i i i k JL m k 'Mê mi k k m m BLANCA's GEHEIM. 65 24 99 10 72 3 Bureau: Zuidstraat. Telefoonn0. 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 36; Opkomst der Zon 7 n. 83 m. Onderg. 3 u. 58 m. NOVEMBER, Slachtmaand, 30 dagen. Zondag 20 Maandag 21 Dinsdag 22 Woensdag 23 Donderdag 24 Vrijdag 25 Zaterdag 26 HELDER, 18 Not. 1892. Voor een vrij goed bezette zaal voerde 't Hollandsch Tooneelgezelscbap, dir. A. v. Lier, in den Stadsschouwburg op De erf genamen van Rabourdin," een blijspel dat den lachlust opwekte en gaande hield. Ra bourdin, de rijke erflater, voorgesteld door den heer Bigot, leidde zijne hebzuchtige bloedverwanten op de vermakelijkste wijze om den tuin, om hen ten slotte in hunne verwachtingen teleur te stellen. Mevr. Albregt—Engelman en mej. Cohen, de eerste als Charlotte en de laatste als mevr. Fiquet, gaven leven aan 't spel en de overige spelers brachten 't hunne bij tot vorming van een goed geheel. Vooraf gaf men 't tooneelspel »Het por tretje," dat door mej. Cohen en den hr. Bouwmeester gevoelvol werd afgespeeld. Door ongesteldheid van een der acteurs had men 't programma moeten wijzigen en laatstgenoemd stukje opvoeren, in plaats van »Een bengaalsche Tijger." Bij Kon. besluit is als blijk van goedkeuring en tevredenheid, toegekend de bronzen medaille en een loffelijk getuig schrift aan M. J. Schouten, hofmeester aan boord van Hr. Ms. wachtschip alhier, voor het redden van twee knapen uit de haven, op 24 Juni 1892. Een laffe grappenmaker verspreidde Woensdagmiddag het gerucht, dat op Dr. C. de Man, wonende Westermarkt te Am sterdam, door een 17jarigen jongen een pistoolschot was gelost. Dadelijk liep een massa menschen naar zijn woning, waar het bericht een doodelijke ontsteltenis bij zijne echtgenoote en kinderen veroorzaakte. Gelukkig bleek spoedig dat 't een valsch gerucht was. Dr. De Man kwam spoedig naar huis en presenteerde zich daar in levenden lijve voor de honderden nieuws gierigen, die zich om zijne woning ver drongen. De Rechtbank te Alkmaar heeft J. v. D. en G. v. Z., te Enkhuizen, wegens het opzettelijk gebruik maken en in om loop brengen van een valsch bankbiljet, veroordeeldden eersten tot 9 maanden, den tweeden tot 6 maanden gevangenis straf. Oprecht gemeend Een oppassend jong menscli te Utrecht, dat reeds sedert geruimen tijd kennis had aan een knap dienstmeisje, zag zich echter in zijne liefde gedwarsboomd door de ouders zyoer ge liefde, die een ander tot schoonzoon begeer den en dan ook niets onbeproefd lieten om hem by haar in een kwaad daglicht te stellen. Geruimen tyd bood het meisje evenwel aan den drang harer ouders weerstand en bleef zij haar minnaar getrouw, doch eindelijk voorde overmacht moetende zwichten, schreef zij hem jl. Vrydag af. Dit was echter meer dan de jongeling kon verdragen en thans willende bewijzen, dat het hem volle ernst was toen hij haar eenmaal zeide, dat hy zonder baar niet zoude kunnen leven, sprong hij des avonds aan de Moreel- schelaan aldaar te water en zou ongetwijfeld verdronken zyn, indien niet toevallig een paar voorbijgangers waren toegeschoten en hem nog juist in tijds konden redden. Hoewel de drenkeling, door hen op het droge gehracht, reeds byna geen teeken van loven meer gaf, gelukte het toch de levensgeesten weder op te wekken, waarna men hem ter verdere verpleging naar het ziekenhuis over bracht. Dat hij spoedig zal herstellen is wel zeker, daar de ouders van het meisje, door dat bewijs zijner liefde zoo zeer werden getroffen, dat zij thans hunne volle toestemming hebben gegeven. Te Utrecht nemen de cholera-geval- len nog toe. Zondag verloor de bakker G. J. Bos, Croeselaan 93, in een paar uur tijds zijne 23jarige echtgenoote en het 2jarig kind. Mede werden aangetast de bleekers- knecht L. Remkes, Jutphaascheweg 8, die naar de barak in de Amalia-stichting is vervoerd en een 14jarig meisje op de Croe selaan 41. Nog doet zich een verdacht geval voor in de Sumatrastraat. Aan het station te Dordrecht is Maandagavond bij aankomst van den trein, die te ruim 11 uren uit Rotterdam was vertrokken, een conducteur, die van de loopplank afsprong voordat de trein stil stond, onder de wagens geraakt en over reden. De ongelukkige werd zwaar ver minkt en was terstond dood. Dinsdagochtend te half negen was nog niemand te voorschijn gekomen op het met bieten voor de suikerfabrieken te Rozendaal liggende acbip van C. H. en J. B., wonende te Wouw. Bij onderzoek vond men den eerstgenoemde gestikt in de kajuit en bij den ander de sporen van leven zóó zwak, dat geneeskundige hulp niets baatte. H. laat een weduwe met 7 kinderen achter. Te Haarlem hebben verscheidene vleeschhouwers den prijs van het vleesch met f 0.10 per K.G. verminderd. Alweder een bewjjs, dat katten het geruimen tijd zonder voedsel kunnen uit houden Bij het leggen van een vloer in een in aanbouw zijnde woning te Wouw (N.-Br.) was een jonge kat ongemerkt daaronder geslopen, met het natuurlijk ge volg, dat zij geheel ingesloten werd. Toen de eigenaar nu een paar dagen geleden zijne woning betrok, hoorde hij van onder den vloer een voortdurend gemiauw. Een deurdorpel moest worden uitgebroken, om poes uit hare gevangenis te verlossen. Het bleek toen, dat zij negentien dagen zonder eten of drinken daarin had door gebracht. Hoewel zij in den beginne eenigszins zwijmelde, liep zij spoedig weer dartelend rond, blijkbaar verheugd over hare herkregen vrijheid. Een geneeskundige te Moskou, Yon Stein, heeft merkwaardige gevolgen ver kregen met de toepassing van electrisch licht tot verlichting van pijn. Yele aandoenin gen werden als door een tooverslag gene zen door middel van een kleine gloeilamp van omstreeks 5 cM. lepgte met een trech ter vormigen weerkaatser, die op de pijn lijke plaats gelegd werd. Op hoofd en nek hield men het werktuig 10 of 15 secon den op andere lichaamsdeelen 1 tot 5 minuten. Von Stein kreeg genezing by neuralgie, rheumatieke pijnen in den schou der en vele andere pijnen. Soms is een maal, andere keeren zijn herhaalde toe passingen van het middel noodig, vóór de pijn verdwijnt. Londen, 15 Nov. De misdadiger Neill, veroordeeld wegens het vergiftigen van vrouwen uit het Oosteinde, is heden ochtend te 9 uur in de gevangenis van Newgate alhier ter dood gebracht. Neill vernam de tijding van zijn dood vonnis zonder ontroering. Zonder hulp be klom hij het schavot. Hij deed geen boete of belijdenis. Lagos, 15 Nov. Volgens berichten uit het binnenland van Dahomey, is koning Rehanzin in Abomey geheel ingesloten met 1700 soldaten. Hij is bereid tot een wanhopigen tegenstand en zijn soldaten zijn besloten met hem te sterven. Dage lijks beproeft hy met generaal Dodds op minder trotsche voorwaarden te onder handelen. Botsiug met eeu Komeet, In den nacht van Maandag op Dinsdag is indien ten minste de voorspellingen van den astronoom Berberich te Berlijn zijn uit- jekomen de aarde in botsing geweest met een komeet. Den 6n November werd n.1. op de sterrenwacht te Grcenwich een komeet ontdekt, die volgens nadere berekeningen waarschijnlijk de grootste is van de beide ko meten, waarin de komeet van Biela zich in dertijd heeft gesplitst, doch die door den in vloed van Jupiter van baan veranderd is. Berberich berekende - dat de zwervelinge, die Zondag 11. nog stond in het sterrebeeld Andromeda en toen slechts met den grooten refractor der Berlynsche sterrenwacht was te vinden, Maandagavond nagenoeg op het punt in de ruimte, waar de aarde zicrh bevond, de baan onzer planeet zou doorsny&en. Iets dergelijks is wel meer gebeurd. Reeds eenmaal heeft de aarde den staart van een komeet doorsneden en in 1872 en 1885 heeft dezelfde komeet van Biela de aardbaan suy- dende, de menschen op het prachtige schouw spel van een regen van valiende sterren ont haald. Andere gevolgen hebben die feiten niet gebad de aarde is door de komeet geen streep van haar baan afgeweken, en zelfs het weer is er niet door veranderd. Welke de gevolgen zijn geweest van de ontmoeting van Maandagavond, is ons nog niet bekend. Het was in den vooravond te mistig om vallende sterren te kunnen Waarnemen. Wellicht heeft echter de komeet ecnigen invloed gehad op de magnetische en electrische krachten der aarde. Misschien ook heeft Ber berich zich bij zijne berekeningen vergist en heeft de botsing niet plaats gehad. Een treurig geval heeft zicb te Kö- niggratz, in Bohemen, voorgedaan. Een koopman in die stad, Jozef Sura, 36 jaar oud, wordt beschuldigd van poging tot moord op zyne 22-jarige vrouw. Hy had zijn winkel volgestopt met brandbare stof fen, die bij eerst met petroleum bad be goten. Toen stak hij het aan. Op zijn geschreeuw kwam zijn vrouw aanloopen en, naar zij zegt, duwde by baar in de vlammen. Door een buurman werd zy gered en hoewel bedekt met brandwonden, bleef zij toch in 't leven. Men zegt dat Sura de daad pleegde om met de 18-jarige zuster zijner vrouw te kunnen huwen. Zijn advocaat zal echter zijne krankzinnigheid trachten te bewijzen, Uit Sydney (Australië) wordt een afschuwelijke misdaad, of liever een reeks misdaden bericht. Het echtpaar Makin, dat een afgelegen buis in den omtrek dier stad bewoonde, is gevangen genomen we gens het vermoorden van kleine kinderen, welke by de vrouw waren uitbesteed en waarvoor natuurlijk voortdurend nog kost geld werd ontvangen. Men heeft dertien kinderlijkjes in of bij hun huis verborgen gevonden. De kerk van St. Mary Woolnotb, op den boek van King Williamstreet enLom- bardstreet te Londen, is 10 maanden gele den gesloten. Naar thans blijkt, was dit alles behalve overbodig. Men had name lijk nu en dan geheimzinnige geluiden ge hoord, die uit den grond onder de kerk schenen op te stijgen. Het is thans uit gekomen dat deze geluiden veroorzaakt werden door het vallenvan de looden kisten der tallooze lijken, die daaronder begraven waren. Langzamerhand begon het hout der andere kisten te vermolmen en zoo viel alles in elkaar. Daar bovendien de looden kisten niet hermetisch gesloten schijnen te zijn geweest, was de lucht sinds jaren ondragelijk en men gelooft dat ver scheiden kosters dientengevolge zijn ge storven. Van 1700 tot 1832 zijn 1681 lijken van volwassenen en 422 kinderlijken onder de kerk begraven. In 1832 werd bet begraven aldaar zoogenaamd verboden, maar' niettemin gedurende 12 jaren nog voortgezet. Het eenige dat nu te doen is, kan zijn bet overbrengen der menschelyke over blijfselen naar een andere plaats. Er zijn meer kerken te Londen, waar de toestand niet beter is. Gemeenteraad van Wieringen. Vergadering van 15 November 1892- Voorzitter de Burgemeester. Afwezig de heeren J. Tijaen en J. Kooijman, de laatste met kennisgeving. De Voorzitter opent de Vergadering. De no tulen worden voorgelezen en vastgesteld. Ingekomen stukkenKennisgeving dat het Hoofd der school op Westerland door ongesteld heid verhinderd is zijn ambt waar te nemen. De Raad besluit verlof te verleenen onder beding dat in het geven van onderwijs wordt voorzien. Verzoek om een jaarlijksche bijdrage van f 10 tot onderhond van de brandspuit van de Kapel aan deu Oever. Dit verzoek wordt ingewilligd. Verzoek van den hr. E. Heijmans om kwijtschelding van ge meentebelasting wegens verandering van woon plaats, hetgeen voor 3/12 gedeelten wordt toe gestaan. Bericht dat het roode licht aan de haven op Westerland met 1 Dec. wordt vervangen door een groen licht. Voor kennisgeving aangenomen Goedkeuring van de aanvullende begrooting over 1892 eu kennisgeving dat Gedeputeerde Staten verlangen dat de geldleening groot f 1000 met f 200 per jaar zal worden afgelost in plnatB van met f 100. De Raad besluit aan dit verlangen te voldoen. Informatie of het Gemeentebestuur genegen is eene geldelijke bijdrage te leveren voor het kanaal Schageu—Stolpen. Hierop wordt besloten te antwoorden, dat al wenschte het Gemeentebestuur dit te doen, de staat der geldmiddelen daartoe geene vrijheid geeft en dat het Bestuur zich bij de adresbewe ging in zake dit kanaal, beeft aangesloten om aan te toonen dat het geen uitsluitend gemeentebelang van Schagen, maar een provinciaal belang is. De rekening en verantwoording van heeren Armenvoogden der Hervormde armenkassen over 1891, overeenkomstig bet verlangen van he Bestuur aangevuld. De Raad besluit deze rekening goed te keuren doch op voorwaarde dat hh. armvoogden zich nogmaals tot h.h. Ged. Staten wenden met ver zoek om uitstel voor de maatregelen, in het be lang dezer administratie voorgeschreven. Voorstel tot wijziging van het besluit tot afkoop der tienden in dier voege dat na afkoop door de Gemeentè, aan de belanghebbenden tegen een zeker bedrag per hectare gelegenheid tot afkoop zal worden gegeven, waartoe wordt besloten met 3 tegen 2 stemmen. De beslissing omtrent het verzoek tot het bou wen van eene burgemeesterswoning wordt tot een volgende vergadering uitgesteld, waarna de ver gadering door den Voorzitter werd gesloten. Scheiden en weerzien. Bange twyfling vaart in 't harte Als do vogels van ons vliên, En met een gevoel van sraarte Vraagt men «Zal 'k hen wederzien Als de bloemen, door de vlagen Van den herfstwind neergeveld, Van vergank'lykheid gewagen Wordt iets sombers ons verteld. Als geen geuren meer verkwikken, En "geen vogellied meer klinkt, Schijnt ons weemoed te verschrikken Er. is 'tof geen ster meer blinkt. Maar een sterrc blinkt van verre 't Is de hoop, die troost wil bien En die lieve levenssterre Fluistert ons van 't wederzien. Correspondentiepartij tusschen H. S. te Hel der en de Arrthemsohe Sohaakvereeniging. Wit (Arnhem)Zwart (Helder) 1 0Pe4Xc5 11 P f3d4 Stand der partij na den elfden zet van wit. Helder. Éi 0 np _>v. SI mm ii ÉÉl üiP lil I b c d e f g li Arnhem. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van af 14 tot en met 16 Nov. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWD: I. L. van Os cn C. Brinkman. BEVALLEN: T. IConingsteinSnoer wang, 2 d. M. J. GooyerSarlemijn, z. en d. A. P. Pollingv. d. Giessen, d. A. Ham Zwart, d. M. T. DekkerDeelder, z. J. GordijnMeijer, d. J. J. HilversBolle, z. OVERLEDEN H. Meijer, 70 jaar. Burgerlijke stand, gemeente Texel. van 9 tot 15 November. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWD J. Wegman en G. Gieles. L. J. Kaan en M. Duinker. J. de Boer en C. Kaan. J. Stark en T. Wielinga. GEBOREN Gorrit, z. v. J. Kok en A. Troost. OVERLEDEN T. Buisman, 77 j., geh. met G. Spigt. G. E. Moojen, 19 j., d. v. J. H. Moojen en A. J. J. Stikkel. BEWERKT DO OR AM O. Zijn smeekende blik zou een steen ontroerd hebben, doch Bertha gevoelde op dit oogen- blik alleen den slag, die aan haar teleurge stelde berekeningen werd toegebracht. «Victor,* zei ze, »ik ben geen dweepster met teedere gevoelens dat weet geMijn levensbeschouwing is practisch dat weet ge ik wil gaarne bekennen, dat deze tijding een gekeele verandering breDgt in myn gevoelens. Ik heb reeds vroeger gezegd, dat mijn liefde voor u niet groot is. U wilde zonder die liefde toch tevreden zyn. Ik wil nu oprecht spre ken. Met u trouwen, wanneer u geen rang, geen rykdom bezit dat zou ik alleen doen, wanneer mijn liefde zoo groot was als de uwe. Waarom zou ik u thans misleiden, terwijl het nog tijd is om terug te treden? Geloof my, met mijn wereldsche ge zindheid ben ik niet waard, dat een man als u zich om mij ten gronde richt. Zeg het my daarom openhartig, of u mij kan huwen zonder dat u in rang of rykdom vermindert. Het best is, dat wij nu rondborstig spreken. Als ge nw woord terug wilt nemen, ik ben elk oogen- blik bereid het u terug te geven. Als mijn openhartigheid u kwetst, duidt my dit niet ten kwade. Ik beschouw het als myn plicht, thans zonder eenige terughouding te spreken I* Hy luisterde aandachtig naar ieder woord, terwijl hij daar doodsbleek van haar lippen de beslissing over zyn levenslot verbeidde. Bertha, mijn eenig geluk, is het werkelyk je wil, dat ik je zal verlaten Werd zij getroffen door zijn vertwijfeling? «Neen, dat verlang ik niet. Ik heb u mijn woord gegeven en ik ben bereid het te houden. Maar verlang geen liefde of toegenegenheid van my. Ik wil uw vrouw worden, eerbaar en getrouw. misschien dat ik u later leer lief hebben Weinige minuten later bevond Victor zich weer bij Blanca. Zyn gelaat stond somberder dan te voren. •Heeft u haar gezien vroeg hy heesch. »Ja, het is een zeer schoon, trotsch meisje, en toch is er «Waarom gaat u niet voort? Zeg gerost, wat u denkt «Ik kan mij vergissen, maar er is iets in haar gelaat, dat my zegtze bemint je niet en zal je nooit kannen beminnen Hy hoorde deze woorden, maar wilde ze niet hooren. «Dat komt wel mettertydZij beloofde mij zonder liefde toch te zullen nemen, en dat maakt mij ook reeds gelukkig!» «Wat heb je haar gezegd?" •Ik vertelde haar, dat mijn papa nog leeft en in welken trenrigen toestand hy verkeert, meer niets. Dat brengt geen verandering in onze plannen. Wy gaan den eersten Septem ber trouwen De deur ging open en lady Carley trad binnen. Als je nog met den trein mee wil, moet je voortmaken, BlancaZal ik je aan het station brengen Het rijtuig staat te wachten.a «Ik zal haar aan den trein brengen, sprak de graaf. In een zwaren sluier gehuld, verliet zij aan zyn arm de kamer. Toen zij de vens ters van het woonsalon voorbijgingen, uitte Beatrice een kreet van verrassing. «O, kijk eensWaar gaat graaf Norton heen in zulk weer En wie is de dame in het zwart Bertha,vroeg zy aan haar nicht, die juist binnenkwam, «wie is dat Jij zult het wel weten ,Ik weet het niet," antwoordde Bertha, zonder dat een spier in haar gelaat vertrok. «Weet ge het niet «Ik heb er graaf Victor niet naar gevraagd." »Ah Dus bij jelui wordt niets gezegd, niets gevraagd! Nn, als ik eens verloofd ben, dan hoop ik, dat mijn ridder mij vrijwillig zyn geheimen toevertrouwt! «Zou dat bij hen wol anders kunnen fluisterde kapitein Hammond haar toe. «Ik verwed er mijn hoofd op, dat hij stil de plaat poetst! Bertha, kom toch eens hier! KijkDe paarden rennen als wild met het rytuig wegriep Beatrice overmoedig, maar Bertha bewoog zich niet en toonde geen spoor van belangstelling. En toch hoe woelde het in haar binnenste En in ijlende vaart vloog het rytuig met Blanca en graaf Victor naar het station. Hoe smartelyk zou hy weldra aan dezen rit terug denken XXVI. Den vijfden Juli, dus drie dagen later, gaf lady Carley voor haar gasten en bekenden een bal, voorafgegaan door een groot diner. Een gezelschap uit de hoogste kringen zou in de groote zalen van het slot samenkomen ter eere van het verloofde paar. De verloving van graaf Norton met miss Darrell was volgens het gebruik wereldkundig gemaakt. Een groote spanning onder de hooge krin gen was onvermijdelijk. De zoon volgde de voetstappen van den vader en verbond zich, evenals deze, met een meisje van burgerlyke afkomst. Ofschoon velen den neus optrokken, toch namen allen de uitnoodiging van lady Carley aan precies als toen de ongelukkige Mar- garetha in de hooge kringen werd ingeleid. De avond kwam. Ontelbare rijtuigen brach ten gasten naar het slot Powsys. Eerst toen het gezelschap voltallig was, zweefde Bertha de trap af, waar graaf Victor haar met onge duld beneden wachtte om de koningin van zijn hart in de zaal te voeren. Een koningin, ja, dat was zij van top tot teen. Een toilet van witte, welriekende tule omgaf haar leden als een zachte nevel. De rozen in hot haar staken schilderachtig af, tegen haar donkere lokken. Aan een smallen gouden ketting droeg zy een met diamanten omzet medaillon, een geschenk van tante Elisabeth, met het portret van haar verloofde er in. Dit sieraad stond haar onvergelijkelijk. Ja, zij was verrukkelyk schoon wie haar heden voor do eerste maal zag, kon haar de schatting der schoonheid niet onthouden. Zij was nu niet meer het arme meisje, dat uit medelijden werd opgenomen zy was de voorname, zelfbewuste verloofde, de toekom stige gravin Norton Beatrice praalde in zyden gaas en Brus- selsche kanten met een massa diamanten toch loosde zy een zueht van nyd, toen zy haar nicht aanschouwde. Van de heeren maakte Charles Stuart den besten indruk. Toen de graaf met Bertha in het gezelschap verscheen, ontmoette zyn oog het hare, en hij keerde .zich om en begon een gesprek met een lange, magere dame van zekeren leeftijd. «Hoe bekoorlijk is zijWel moet graaf Norton daardoor verblind zijn. Arme graaf Hoe jammer, als hij ook de kwaal van zijn familie gtërfd had! Uw zuster is zeer smaak vol gekleed. Zeg u mij eens: Zyn alle Ame- rikaansche dames schoonheden Charles boog bij dit compliment en ant woordde «Vroeger heb ik het altijd gemeend, barones Leonore, maar sedert ik Engelsche dames leerde kennen, denk ik er anders over!» Dit gezegde was niets anderB dan een van die onbeschaamde leugens, welke men in de salons onbeschroomd uitspreekt, ofschoon nie- man zal ontkennen, dat ze verfoeilijk zijn. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1