't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER NIEUWEDIEP EN TEXEL No. 2064. Zaterdag 26 November 1892. Twintigste Jaargang. KALENDER DER WEEK. Gemeenteraad van Helder. NIEUWST IJ BIN GEN. BLANCA's GEHEIM. Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0.36. Opkomst der Zon 7 u. 45 m. Onderg. 3 n. 50 m. NOVEMBER, Slachtmaand, 30 dagen. Zondag 27 le Advent, Eeste Kwart. Maandag 28 Dinsdag 29 Woensdag 30 DECEMBER, Wintermaand, 31 dagen. Donderdag 1 Vrijdag 2 Zaterdag 3 ZittiDg van Dinsdag 22 November 1892. Voorzitter de heer C. A. Beukenkamp. Tegenwoordig zyn 16 leden afwezig met kennisgeving van verhindering de heeren Fran ken, Hoogenboseh en van Neck. De tribune is flink bezet. Na de opening der Zitting, worden de no tulen der laatst gehouden gewone vergadering en die eener buitengewone vergadering voor gelezen en goedgekeurd. Aan de orde wordt gesteld de behandeling der begrooting van de ontvangsten en uitga ven voor den dienst van 1893. Er geschiedt voorlezing van 't rapport, nopens het onder zoek, dat in de afdeelingen heeft plaats gehad. Namens de commissie van rapporteurs, be staande uit de heeren Bakker, Govers en Korver, treedt laatstgenoemde als rapporteur op. Behoudens eenige bemerkingen, wordt voor gesteld aan de begrooting der gemeente, zoo mede aan die van het Burgerlijk Armbestuur, van 't Algemeen Weeshuis eu van de dd. Ar tillerie-schutterij, alle voor hot dienstjaar 1893 de noodige goedkeuring te schenken. Er wordt besloten, geene algemeene beschouwin gen te houden. By de behandeling der inkomsten wordt besloten, dat zal worden overgegaan tot de verpachting van het grasgewas langs de we gen der gemeentetot vermeerdering van het aantal klassen in den hoofd, omslag (van 15 tot 30)tot verdaging tot na afloop der behandeling van de bedrijfsbelasting, van de bnslissing over het voorstel tot verhooging der gemeentebelasting op tooneelvertooningen enz. tot behandeling van een door den heer Korver gedaan voorstel tot invoering van een pro portioneel schoolgeld bij de bespreking der Verordening voor de gemeentescholen. Met algemeene stemmen wordt daarop de raming der inkomsten tot een bedrag van f 201,606,13, goedgekeurd. By de behandeling der uitgaven ontstaat een breedvoerige discussie over de regeling der jaarwedden van de ambtenaren ter Se cretarie. 't Voorstel om den lsten ambtenaar, den heer Uurbanus, eene tractementsverhooging van f100 'sjaars toetestaan en den ambtena ren Schraa en Wijker mede een verhoogd salaris toe te kennen, geeft aanleiding tot eene gedachtenwisseling, welke voorloopig eindigt, tengevolge eener opmerking van den heer Over de Linden, |dat het beter is dergelijke zaken in eene zitting met geslotene deuren te be handelen. De jaarwedden der ambtenaren by de gemeente-belastingen worden voor 't vervolg aldus geregeld, dat met periodieke op klimming met f25, f50 en f75, het bedrag van f 5Ö0' tot f 650 kan klimmen, 't Besluit hiertoe wordt genomen met op 2 na algemeene stemmen. Tegen stemden de heeren Korver en Oudenhoven. Een voorstel van den heer Oudenhoven, om, ter wegneming eener onre gelmatigheid, aan kl de brugwachters der ge meente vergoeding van personeele belasting toe te staan, wordt met 11 tegen 4 stemmen de heer Korver onthield zich aan de stem ming verworpen. Vóór stemden de heeren Spruit, Over de Linden, van Twisk en de voorsteller. Door den Voorzitter wordt, in overleg met de overige leden van het Dag. Bestuur de aanleg van een voetpad op het onbestraat gebleven deel der Bassingracht too- gezegd, evenals de verbetering van den toe gangsweg naar het Spoorweg-station. Met 10 tegen 6 stemmen wordt besloten eene som van f 200 toe te staan voor den aankoop van boomen (populieren) voor de beplanting van het terrein achter de pastorie der R. K. ge meente en in de verlengde Spoorstraat. Tegen stemden de heeren Verfaille, Govers, Zur Mühlen. Oudenhoven, Spruit en Hordijk. Een opmerking omtrent de al of niet zuiver heid van het water, door de Duinwater-Maat schappij geleverd, had met het oog op de gun stige uitkomsten bij genomen proeven gebleken, geen verder gevolg. De jaarwedden der agenten van politie worden zoodanig geregeld, dat die der lste klasse (10 in getal) tot f600 en die der 2e klasse (9 in getal) tot f 500 wordt gebracht, met bepaling, dat de wedden der agenten 2e klasse, na 4jarigen dienst met f50 kunnen worden verhoogd. De post van f 500 voor bureaukosten van den Commissaris van Politie wordt, tengevolge het wegvallen eener toelage van f 150, aan een der gemeente-boden vroeger verleend, maar thans op andere wijze geregeld, met dat bedrag verminderd. Door B. en W. wordt toege zegd later voorstellen te zullen doen omtrent den in eene der afdeelingen uitgesproken wensch, dat de werklieden der gemeente mogen worden verzekerd tegen ongelukken en inva liditeit. Er heeft eene gedachtenwisseling plaats over de wenschelijkheid der benoeming van een keurmeester van brood, vleesch en visch. Aan 't einde dier discussie komt in stemming een voorstel van den heer Hordijk om B. en W. uit te noodigen, pogingen aan te wenden ter voorbereiding van de stichting van een abbattoir. Dit voorstel wordt verwor pen met 9 tegen 7 stemmen. Vóór stemden de heeren Oudenhoven, Maalsteed, Hordijk, Zurmühlen, Bakker, Over de Linden en de Voorzitter. Aangenomen wordt eene rege ling der traetementen van de onderwijzers en onderwijzeressen aan de gemeentescholen. Aangesteld op een tractement van f 500, wor den 4-jaarlijksche verhoogingen toegekend van f 50 iederaangesteld op f 600 eene verhoo ging na 12 jaren dienst ook van f50; 'tbezit der hoofdacto verzekert eene verhooging van f'100 en de opdracht om als waarnemend hoofd dor school op te treden f 50 per jaar een en ander met de verplichting voor hen, die beneden de 45 jaren zyn, de acte voor vrije- en ordeoefeningen te bezitten. Na eene discussie over dit onderwerp, wordt de voor gestelde regeling met algemeene stemmen aan genomen. De heer Korver onthield zich van de stemming. In afwachting, dat in eene volgende zitting de Algemeene Politie-Veror dening zal worden herzien, wordt, met 14 tegen 2 stemmen besloten, de som van f 100 voor het sanitair toezicht op de publieke vrouwen uitgetrokken, niet meer toe te staan. Tot behoud van den post voor openbare vermake lijkheden (f 150) wordt met 10 tegen 6 stom men besloten. Tegen stemden de heeren Ou denhoven, Spruit, Verfaille, Korver, Klik en Oortgysen. Mede wordt met 10 tegen 6 stem men besloten tot bestendiging van den post (f 200) voor vrije zitplaatsen in de kerken ten behoeve van de officieren van zee- en land macht. Tegen stemden de heeren Hordyk, Oudenhoven, Spruit, Govers, Klik en Korver. Bij het toestaan der som van f 6000 voor den bouw van politie-bureaux wordt op aan drang van den heer Zurmühlen, bepaald, dat de daarvoor bestemde som, in de gemeente- brandkast bewaard, rentegevend zal worden belegd. Ten slotte wordt de begrooting der uitgavon tot een bedrag van f 201.606.136 met algemeene stemmen goedgekeurd en vastgesteld evenals de begrooting in haar geheel en daarna do begrooting voor 't Burgerlijk Armbestuur, het Algemeen Weeshuis en de d.d. Artillerie- Schutterij, respectievelijk ten bedrage van £11550.12, f 13.352.07 en 1745. Bij de vast stelling der begrooting voor 't Armbestuur ont hield de heer Klik, lid van dat Bestuur, zich van atomming. Evenzoo geschiedde door den hr. Bakker by de vaststelling der begrooting voor 't Algemeen Weeshuis, waar van hij Regent is. Bij de behandeling der begrooting voor 't Weeshuis wordt, naar aan leiding eener opmerking, besloten H.H. Re genten uit te noodigen, hun gevoelen mede te deelen over de wenschelijkheid eener bepaling om de betalingen voor dat gesticht te doen geschieden door tusschenkomst van den ge meente-ontvanger. Aan de orde komt nu de behandeling van twee adressen, een vóór, een tegen het voort bestaan der kermis, 't Eene adres was reeds in de vorige zitting voorgelezen, 't andere wordt nu gelezen, en daarna wordt de discussie over dit onderwerp geopend. De Voorzitter ver klaart zich wel tegen de kermis, doch met het oog op 'tgeen elders is geschied, zou hij vrees tegen de opheffing koestereu. In eene uitvoerige, zaakrijke rede bepleit daarna de hr. Korver de afschaffing van het verouderde volksfeest, dat aanvankelijk een jaarmarkt is geweest. Spreker bestrydt de in 't adres van een 400 tal ingezetenen opgesomde argumenten vóór het doen voortbestaan der kermis. In gemoedelyke bewoordingen dringt hij bij zijne medeleden er op aan, om vóór de afschaffing van het volksfeest te stemmen. De heer Oudenhoven ondersteunt het adres der ingezetenen, en merkt op, dat de belas tingen der gemeente ook voor een groot deel bestaan in de opbi'engst van accyns op de sterke dranken. Ook wijst hij op het gemis van volksfeesten. De heer Zur Mühlen ziet we gens het vergovorderde uur van het woord af. In stemming gebracht, wordt, met 10 tegen 4 stemmen, tot het doen voortbestaan der kermis besloten. Tegen stemden de heeren Korver, Govers, Verfaille en Spruit. De heer Klik en de Voorzitter hielden zich buiten stemming. In eene zitting met gesloten deuren wordt vervolgens gediscussieerd over de regeling der traetementen van de ambtenareu ter Secretarie en over de benoeming vaD een nieuwen (ge- examineerden) ambtenaar. Na do heropening der openbare zitting wordt achtereenvolgens besloten, om de tractementen van de ambtenaren Uurbanus, Schraa en Wy- ker te verhoogen, respectievelijk tot een bedrag van f 1400, f 800 en f 500, en om, op een salaris van f 800 een nieuwen ambtenaar aan te stellen, die in 't bezit van een diploma is. Bij de gewone rondvraag wordt door den heer Hordijk gewezen op het zeer gebrekkig pla veisel in de Biersteeg en op eene verbetering der keibestrating aldaar aangedrongen. Nadat de Voorzitter verzekering bad toegezegd, werd de zitting tegen het uur van middernacht ge sloten. HELDER, 25 Nor. 1892. Woensdagavond was 't vol in de zaal van Tivoli. De jaarlijksche zanguitvoering van „Eupbonia", onder leiding van den heer W. Kuijk, valt nog steeds in den smaak. Een zestal liederen werden ten gehoore gebracht en met belangstelling door de aanwezigen ge volgd. 't Laatste nummer «Voor Wilhelmina" werd recht lief voorgedragen en volgaarne voldeed 't publiek aan de uitnoodiging van een der jengdige zangeressen door staande met elkander een der coupletten te herhalen. Aan den hr. Kuyk werd, daar »Euphonia« haar 30-jarig bestaan vierde, door de leerlin gen een prachtige regulateur vereerd, waarbij de jongejuffrouw A. van Twisk een kleine toespraak hield. De hr. IC. betuigde zyn er kentelijkheid en gaf toen den wensch te kennen, dat de leerlingen voortaan een insigne zouden dragen, bestaande uit 3 X. Uit die drie letters is af te leiden een W en 3 V. De sym bolische beteekenis zou dan zijn: Weeatvlijtig, vroolijkvroom terwijl 't getal 30, door de 3 X voorgesteld, zou herinneren aan den tijd van 't bestaan der school. Tot aller genoegen worden na de pauze opgevoerd de operetten //Klein Duimpje" en »Krelisboer en Ganzcndonck.* Jl. Woendagavond werd in „Musis Sa- crum" alhier een algemeene vergadering ge houden door de Verecniging „Liefdadigheid naar Vermogen". Nadat de vergadering, die behalve door het Bestunr, door slechts 14 leden werd bygewoond, door den voorzitter, den heer Zurmühlen, was geopend en de notulen der vorige algemeene vergadering voorgelezen en goedgekeurd waren, deelde de voorzitter mede dat er behoefte bestaat aan meerdere finan- cieële hulp. Een liefdadigheidslotery meende het Bestuur niet opnieuw te moeten houden eu voor 't organiseeren van een fanoy-fair achtte het Bestuur deze gemeente minder ge schikt. Niet minder dan 100000 vuurmakers waren nog ter beschikking, overgebleven van de werkverschaffing in den vorigen winter, 't Bestuur zag hoopvol uit naar afnemers van dien voorraad. Er werd, tengevolge van periodieke aftre ding, overgegaan tot de verkiezing van twee bestuursleden. Herkozen werd de heer H. H. J. Nas, gekozen, ter vervanging van den heer A. P. Timmers, de heer J. P. Th. van der Kemp. De Commissie voor het nazien der rekeüïng en verantwoording van den Penningmeester werd samengesteld uit de heeren D. A. G. Vastenou. J. G. R. Vos en R. Roerdomp. Blijkens verzekering van den voorzitter, blijft het Bestuur zich aanbevolen houden voor de mededeeling van plannen voor de verbetering der financiën en voor het verschaffen van werk aan behoeftigen. Na een woord van dank aan den heer Polak, voor 't gratis afstaan zijner zaal en na de be tuiging van hulde door een der leden aan het volijverig Bestuur, werd de vergadering gesloten. Woensdagmorgen ontstond in de school No. 4, aan de Hoofdgracht, een begin van brand, 't Houten plafond, waardoorheen een kachelpijp liep, had vnur gevat. Daar men er zonder hoogo ladders niet kon bijkomen om 't smeulende hout te blusechen, werden de kin deren voor zoover 't noodig was, naar huis gezonden. Onder toezicht van den heer Mid delkamp, ondercommissaris, werd door een po litieagent en een paar te hnlp geroepen werk lieden 't brandje gebluscht. De schade is zeer gering. Op de zandbank Onrust* op Texel zal vermoedelijk het volgende jaar een nieuwe reddingskaap verrijzen. Voor de visschers is zulk eene baak alleen reeds als verkeumerk onontbeerlijk geworden. Een onderzoek, door 's Rijkswaterstaat ingesteld, moet bewezen hebben, dat de oude kaap te veel in de diepte staat en niet meer aan bet doel kan beantwoorden. J.l. Zondag werd S. van Vuure, fabrikant in harde zeep te Broek-in-Wa terland, voor de de derde maal binnen bet jaar bekeurd, door de commiezen der di recte belastingen, Reinders en Riesebos, beide gestationneerd te Monnikendam, we gens frauduleuze bereiding van zeep, in een schuur achter zijne woning, die niet bekend was bij de administratie der directe belas tingen. In beslag werd genomen een kist inhoudende 105 K.G. zeep, welke genoemde v. Vuure had trachten te verduisteren in een sloot, loopende achter de schuur, waar in de heimelijke fabricage plaats had. Verder werd door genoemde ambtenaren, bijgestaan door den Rijksveldwachter J Pater aldaar, een huiszoeking gedaan en werd behalve de bovengenoemde hoeveel heid zeep, nog 426 Kg. zeep in beslag ge nomen, welke op verschillende plaatsen in zijn huis, ja zelfs in den kelder verborgen was. Dat de administratie der directe be lastingen thans geen gratie gebruike, maar op den overtreder de hoogste boete toe- Zaterdagmorgen vertrok van Harder wijk een detachement troepen voor ons leger in O.-I. Onder de vertrekkenden be vond zich ook de soldaat J. van Boekhoven, die zich voor Indië liet aanwerven met het doel om als koloniaal onder de kolonialen in het Evangelie werkzaam te zyn. De heer Van B. is gegaan met een opdracht van de Vereeniging tot Evangelisatie on der de Militairen in Indië''; dezelfde ver- eeniging, die de heeren Heller en Lothers uitzond, en in de stukken van den heer v. B. staat uitdrukkelijk het doel vermeld, waarmede hij gaat, waarom hij ook reeds hier onder de kolonialen als »de zende ling* bekend was. Een verliefd jongeling, van wien het echter niet zeker is, of hij niet meer van een glas jenever hield dan van zijn meisje, want hij was leelijk boven zyn theewater, wandelde Donderdag met zijn liefste aan den arm langs de Keizersgracht te Amsterdam. Zij waren zoo juist aangeteekend op het stadhuis, om over veertien dagen in het huwelijk te treden. Met onvaste schreden liep hy voort, nu en dan slilstaande om uit te roepen»0, Bet, ik heb je zoo lief," welk uit het hart opwellende kreet gepaard ging met eeDige klinkende zoenen. Twee heeren die voorbij kwamen, vonden deze vertooning zoo aardig, dat zij bleven staan, tot uitsprekelijke woede van den jongeling, die meende dat zij het op zijn meisje voorzien hadden. „Zeg, soepjas, mot je wat van me meid, dan kan je mij krijgen," bulderde hij. Geen ant woord bekomende, werd hij zoo kwaad, dat hij een yzeren stoepleuning uit den grond wilde halen ora zijn vermeenden medeminnaar af te rammeien. Daar de lenning echter te vast zat en do twee heeren doorliepen, moest zijn meisje het ontgelden en zij, die zooeven zijn gloeiende liefdesbetuigingen ontving, hoorde zich nu uitmaken voor slobber en meer leelyke zaken. Zij was echter ook niet voor de poes en in minder dan geen tyd had zy den brni- degom met een paar haarspelden zoo toege takeld, dat hij met behulp van anderen zyn woning in de Laurierstraat moest opzoeken. Of deze gelukkigen de volgende week trou wen zullen Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van af 21 tot en met 23 Nov. ONDERTROUWD:! n GETROUWD j Geene* BEVALLEN: E. KlaassenBaumeister,d. H. Thesingkv. d. Maas, z. A. M. v. Gunst Ligteringen, d. J. SmitsLuidinga, z. J. Bak ker—Bakker, z. G. Visserv. d. Zwaag, d. N. Jopselin de Jongde Ruyter van Steve- ninck, z. M. C. RiedemanDonker, d. H. M. LeewensEskens, z. E. MoorKwinkelen- berg, d. A. WilnerBeueker, d. M. J. Botter Levering, d. OVERLEDENG. Kooij, weduwe J. P. Ageraa, 78 jaar. H. Schellinger, 1 jaar. The- odora Janssen, 15 jaar. C. Dorlyn, 8 maanden. Burgerlijke stand, gemeente Texel. Van 16 Nov. 22 Nov. ONDERTROUWD Geene. GETROUWDJohannes Hendricus Dito BE W BR KT DO OR AM O. 39.) In New-Tork kwamen in den laatsten tijd veel faillissementen voor, waaronder enkele, die op de beurs veel opzien verwokten. Wat Fred Darrell schreef, doelde hierop en zijn vrees, betreffende den ouden heer Staart, was wel gegrond. Dagelijks kwamen er brieven en telegrammen voor den heer Stuart, en telkens stond zyn gelaat somberder. Op de vra gen van vrouw en kinderen gaf hij sltcbts ontwijkende antwoorden. Zij vermoedden echter volstrekt niet, dat zij met ondergang bedreigd werden. Den laatsten dag vóór het vertrek naar Londen zocht de bankier zijn nicht Bertha op en reikte haar een wissel van duizend dollars toe. «Voor je uitzet, lief kind,« zei hij. «Eigen lijk had ik je veel meer toegedacht, maar de zaken staan niet zoo goed meer als vroeger. Neem dit aan van mij, Bertha, je zult daar voor nog wel een bruidskleed kunnen koopen." «Zy schrikte terug voor hetgeen haar nn een feit bleek te zyn en bedankte hem in warme bewoordingen, doch beslist voor het geschenk. .Neen, mijn vaderlijke vriend," sprak zij, ik heb aan u reeds meer te danken dan ik verdiende. Ik mag dit geschenk niet aanne men. Tante Elisabetk heeft mij een sluier toegezegd en meer behoef ik niet. Wanneer ik eenmaal gravin Norton ben, zal het mij niet aan toiletten ontbreken, al mis ik zeker veel.1 Zwygend legde hij den wissel weer in zijn portefeuille. Wat vroeger een droppel in den emmer mocht heeten. had nu meer waarde gekregen. Er wachtte Bertha nog een heftig tooneel met Beatrice, toen deze vernam, dat zy niet meeging naar Londen. Waarom wil jo hier blijven?" Omdat graaf Norton en lady Carley het wenschen." En omdat miss Darrell het wenschtO, zeg het maar ronduit, BerthaWaarom heeft men je dat laten beloven Zou het soms zyn, omdat men je niet vertrouwt, als je onder hun oogen vandaan bent?" Bertha zweeg en Beatrice die dit zwygen op haar eigen manier uitlegde, vervolgde scherp „Ik zal je niet verder lastig zyn, Bertha, je levon lang niet meer. Alles, wat je gedaan hebt het verraad, dat je aan my pleegde, je harteloosheid tegenover Charles dat is meer dan voldoende. Die laatste droppel doet den vollen beker overloopen. Je stoot ons van je af ter wille van voorname, adellijke vrien den. Het zy zooJe wilt het zoo en ik neem er vrede meo. Als wij elkaar morgen vaarwel zeggen, hoop ik, dat het voor eenwig is En Bertha was alleen Alweer een vroegere vriendschap verbroken. Alleen graaf Norton bleef haar overhij moest het ledige aanval len. Kon hij dat Den morgen van het vertrek was zy zeer bleek, toen ze in het salon kwam om afscheid te nemen. Papa Stuart drukte haar zenuw achtig de band, mevrouw Stuart omhelsde haar teeder, en Beatrice drukte voor den vorm een kusje op haar wangen. Charles drukte haar hand zacht in de zijne, keek haar met een gedwongen glimlach aan en zeide haar even hartelijk vaarwel als hij lady Carley deed. Toen was alles voorby. De wielen ratelden over de grintpaden en Bertha had een ge voel, alsof die wielen over haar hart gingen en het verpletterden. Dienzelfden avond kwam de familie Stuart te Londen en nam haar intrek in het hotel Langham. Maar de raensch wikt, God beschikt. Daags na de aankomst ontving papa Stuart weer een van die brieven, waarvan de inhoud hem telkenmale verontrust had. Hij was toe vallig alleen in de kamer. Men hoorde plot seling een kreet en toen een val. In grooten angst kwam mevrouw Stuart toeschieten. Zy vond haar echtgenoot bewus teloos op den grond liggen, met den noodlot- tigen brief nog in de hand. Weer straalden de vensters van het slot Powsys een zee van licht uit. Een klein, maar uitgelezen gezelschap was in het salon by lady Carley vereenigd. Zij gaf een feest met het doel aan de toekomstige gravin Norton ceD bevoorrechte plaats in de hoogste kringen te bezorgen. Het was jnist één dag, nadat de familie Stuart door den slag getroffen was. Bertha was jnist in een druk gesprek ge wikkeld, toen een bediende haar een naam kaartje bracht en zeide, dat de heer in de spreekkamer wachtte. Zy keek schijnbaar onverschillig op het kaartje en verbleekte niet. Terwijl zij met een lachend gelaat hare verontschuldiging aanbood, stond zij op. Haar hart kromp echter van weedom ineen. Een oogenbltk later trad zy de spreekkamer binnen. Haar oogen richtte zij [onmiddellijk op den onverwachten bezoeker op Charles. Een minuut stonden zij stom tegenover elkaar. Toen boog hij en sprak «Ik vrees u te storen, want ik kom onver wacht, maar u zult me dat willen vergeven, hoop ik, als ik u mededeel, waarom ik hier gekomen ben." In korte woorden vertelde hij, wat er ge beurd was. Het huis Stuart was gevallen en het geheele vermogen in verkeerde specnlatiën verloren gegaan. Zijn papa was geruïneerd Hy kwam nu om haar nogmaals vaarwel te zeggen, als in vroegere tyden. Als in vroeger tijden Zij gevoelde een ge weldigen aandrang om haar pas verkregen positie te verlaten en af te zien van alles, wat het leven veraangenaamt, teneinde een en kele maal te kunnen voldoen aan de inspraak van haar hart, al moest zy dan ook gaan delen. Maar zij bedwong zich. Geen trek in haar gelaat verried welke stryd in haar bin nenste gestreden was. Maar de lippen wei gerden haar den dienst, toen zij hem wilde antwoorden met een nietsbeduidend woord, zooals de hoogere kringen die in overvloed ter beschikking hebben. Haar zwijgen verkeerd uitleggende, ver volgde bij «Ik wilde niet afreizen, zonder u bekend te maken met de reden, waarom wij naar Amerika terugkeeren. Gelukkigerwijze is uw toekomst verzekerd. Ik kan uw papa goede verant woording doen omtrent de plichten, die ik op my nam. Myn oprechte wenschen voor uw geluk heb ik reeds uitgesprokenik voeg daarby het verzoek, ons niet geheel te vergeten. Het ga u wel, miss Darrell Hij reikte haar de hand en zei nog „Al ia het nog wat te vroeg, zoo wensch ik toch de toekomstige gravin Norton mijn gelukwenschen aan te bieden.* ■Miss Darrel Waarom noemt hy me zoo dacht Bertha. «Ik dank u!« antwoordde zij koel. Ik zal lady Carley en graaf Norton mededeelen, dat u hier is. Natnurlijk zullen zij n beiden willen begroeten. Het ga u wel, mijnheer Stuart. Laten wy hopen, dat het met uw papa niet zoo slecht gesteld is, als u vreest. Myn vrien delijke groeten aan mijn nicht, als die ten minste nog waarde voor baar hebben en gelukkige reis 1" In majestueuze houding stapte zy naar de kamerdeur. Als vastgenageld bleef Charles staan en oogde haar na. Zoo schoon en toch zoo gevoelloos. Eens geloofde hij, dat zij hem beminde. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1