't Vliegend Blaadje KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. 1114. SLNicolaascadeau! No. 95 en 85. Musis Saerum. St Nicolaasavoml oopad, van No. 2066. Zaterdag 3 December 1892. Twintigste Jaargang. KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. A dvertentiën. lot „Nol van '1 Algemeen." Helders Mannenkoor. SolisteMej. B. J. BRANSON, (sopraan) DANSSCHOOL, Voor eersttieginnenden Tan 4 tol 6 nor. moerpofoniien van 6 tol 8 nar. Een uitmuntend Zie de annonce POSTER IJ EN. n voorstel Wielen, Veeren met draaiwerk. Beste Winter-Aardappelen. ST. NICOLAAS-CADEAUI Odeurs en Eau de Cologne. V Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 86; Opkomst der Zon 7 u. 55 m. Onderg. 3 u. 46 m. DECEMBER, Wintermaand, 31 dagen. Zondag 4 Maandag 5 Dinsdag 6 Woensdag 7 Donderdag 8 Vrijdag 9 Zaterdag 10 Volle Maan. Maria ontvangenis. HELDER, 2 Dec. 1892. Mejuffrouw C. R. Bakker, van hier, heeft met goed gevolg te 's Hertogenbosch examen afgelegd als apothekersbediende. Vanwege het loodswezen werd gis teren onderzoek gedaan naar de verondie- ping, die volgens visschersrapport in de »Doove Balg« (Zuiderzee) zou zijn ont staan. Werkelijk werd opgemerkt dat zich daar een kleine bank had gevormd, echter geheel buiten het vaarwater, zoodat de scheepvaart daarvan geen binder kan on dervinden. De Heer Henry Tindal heeft een adres gericht aan de Tweede Kamer, waarin hij hare aandacht wenscht te vestigen op den verschrikkelijken toestand, waarin ve le werklieden verkeeren, zooals hem uit eigen onderzoek bekend is. Een middel weet adressant niet met een paar woor den aan te gevenhet vraagstuk is zeer ingewikkeld, doch eischt dringend oplos sing. »Maar bovendien vraagt hij al kon ik 't u aangeven, wat zou dat baten Hebt gij ooit naar mij geluisterd, als ik u ten goede raadde? De Heer Tindal is overtuigd, dat de Kamer, aangewezen om de belangen van alle Nederlanders te behartigen, spoedig moet beraadslagen over deze zaak, zoo spoedig mogelijk, omdat de tijd dringt en de winter voor de deur staat. »Gij moet dus snel beraadslagen schrijft hg en spoedig beslissen. Laat in deze benarde omstandigheden het volk eens zien, dat gij dit kunt." Op grond dat zou zijn rechtgedaan op getuigenverklaringen, die bijzondere meeningen of gissingen bevatten, conclu deerde Maandag de advocaat-generaal bij den Hoogen Raad, mr. Gregory, ambts halve tot vernietiging van het arrest van het Arnsterdamsche gerechtshof, waarbij P. A. W., jachtopziener te Callantsoog tot zes maanden gevangenisstraf is ver oordeeld wegens mishandeling die den dood tengevolge heeft gehad, gepleegd door een ambtenaar, die daardoor zijnen bijzonderen ambtsplicht schendt. Verder strekte de conclusie tot verwijzing der .zaak naar een aangrenzend Hof. Uitspraak 27 December. De Rijkscommissie tot het exami- neeren van machinisten aan boord van koopvaardijschepen heeft in hare zitting, te Amsterdam gehouden op 22, 28,24,28 en 29 dezer uitgereikthet diploma C aan den heer J. Metz, het diploma B aan de hee- ren E. F. Landré, J. Bras en J. Ph. M het diploma A aan de heeren J. P. van Goethem, C. van Drongelen, C. de Boer en H. Verhagen. Te Rozendaal is een dienstbode van blgdschap overleden, bij het vernemen dat haar bij testamentaire beschikking door hare me vrouw, wie zij vele jaren had gediend, een aanzienlijk bedrag en een nette in boedel waren vermaakt. Een Nulandsch boertje vervoegde zich Vrgdag in een der apotheken te 's Her togenbosch. Hg was toch voor zaken in de stad, en nu kwam hij eens even aan- loopen, om dat akleerabeestc ookereis te zien. Door navraag bleek, dat men hem had verteld, dat bg bedoelden apotheker een cholera-bacil aan een ketting lag. De vorige week werd te Deventer een paar in ondertrouw opgenomen. De bruiloft zou Zaterdagavond gehouden wor den. Donderdagavond deed de bruid het voorkomen alsof zij op de weekmarkt eenige inkoopen ging doeu voor de huis houding. Zij keerde niet terug en liet haar aanstaanden echtgenoot, een weduwnaar met 6 kinderen, in groote ongerustheid achter. Uit Dwingeloo wordt gemeld Reeds gedurende drie jaar verkeert bet het departement Dwingeloo der Maatschap pij tot nut van 't algemeen in treurige omstandigheden. Na het overigden van den administrateur der spaarbank van ge noemd departement N. J. Eemten, bleek er een tekort te zijn van ongeveer f13000. Aanvankelijk waren de erven (de wed. Eemten-Spandaw en kinderen) genegen het tekort aan te zuiveren, doch ten slotte weigerden zg dit. Daarop volgde een proces van het departement tegen ge noemde weduwe cn kinderen. De voort gang van dit proces nu is zeer traag, tot groot ongenoegen van alle weidenkenden, die een spoedige oplossing van de treurige quaestie, die een noodlottigen invloed heeft op het departement en op de gemeente Dwingeloo, ten zeerste hadden gewenscht. Een Amsterdamsch straattooneel. Aan een perceel bij de Wagen aar streat was een geducht opstootje. Waarom? Omdat.... de meid was weggejaagd. Is dat dan zoo iets bijzonders Jawel, dat deze gedienstige weg gezonden was, dat was volgens hare moeder «Godserbarmelyk onverdiend." Het mensch stond, hygende van vermoeienis door te praten, niettegenstaande ze door de vrouw des huizes erg kalm werd tegengesproken. «Is ze niet eerlijk en braaf altijd geweest schreeuwde de verontwaardigde mama. »Nou ja, nou ja, dat onnoozele stel hemde en broeke, dat weg was, dat was dan ook heelwat en (hierop verzocht mama sterk te letten), dat had ze net precies de volgende week terug wille geve, als het uit haar eigen wasch kwam.a Weer een kalme uitval uit de huisdeur. //Wat blieft uwee, in den lommerd gezet nou stel, dat dat waar is, dan slyt het toch nietmaar ze was goed voor de kindere, of niet Opnieuw klinkt er iets van boven. »Zoo, wat zeg je, die huzaar, dat was voor de gezelligheid, omdat Trees haar koorsdag had en dat belabberde glasïe pons en twee of drie segare, uit meheers kissie, 't mocht wat. En dat ie, omdat ie in poletiek wou loopen, op een bruiloft, meheers jassie en broek hèt aangehad, nou, daar zèl meheer ook geen koors van krijge. Hein is een net mansper soon, en dat is allemaal nog geen dingsigheid om een fesoenlijke, knappe meid, en dat is Trees, zoo maar perdoes op straat te zette Als meneer thuis was, zou het bepaald niet gebeure, meneer mocht Trees wel.» Eene ietwat warmer opmerking van uit den mond van de vrouw des huizes bracht mama geheel buiten westen en ze riep Da's ook niks, jij het zooveel kanten rok ken, dat die eene, die ze voor haar op der uitgaansdag gebruikte, wel geen blzal uitmako, en bovendien, Hein zag der graag mee, as ie in groot tenue met der liep. Zou je denke, dat ze van jouw loontje soms kante rokken kon dragen, kale mevrouw Zoo ging de moeder, de onschuld van haar kind verdedigend, voort, maar vergat dat ze eigenlijk eene complete akte van beschuldiging gereed maakte. Dat ging nog eenigen tyd zoo voort, totdat eindelijk twee politiemannen in de gebruike lijke houding, dat wil zeggen met de handen op den rug en met fraaie tooneelpassen, naderden en met het gebruikelijk «iedereen zijn weg vervolgen,«doorloopen,* de menigte uiteen deden gaan. Met de verontwaardigde mama ging het echter niet zoo gemakkelyknog huizen ver klonk het gedraglijstje van hare dochter, «goed voor de kinderen en doodeerlijk." Ieder heeft zoo zijne overtuiging De justitie uit Tiel heeft Zondag te Opperheusden een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van den dood van den hor logemaker uit Wageningen, die stervende op den weg is gevonden. Maandag is zgn lijk naar Arnhem vervoerd om te worden geschouwd. Overdreven Zondagsrust. De »Nederl. Bond tot bestrijding van overdreven Zondagsrust op het gebied van Post- en Telegraafverkeer" zal zich met een adres tot den minister van Waterstaat enz. wenden, waarin naar aanleiding der afwijzende beschikking van den Minister op het vorige adres van den Bond, op nieuw wordt verzocht de diensturen van post en telegraaf belangrgk uit te breiden. Het hoofdbestuur zegt o. a. tot staving van zijn goed recht De Staat heeft zich voor post en tele graaf het monopolie toegeëigend, daarmede echter tevens de moreele verplichting op zich nemende, om op de beste, veiligste en vlugste wijze voor 't vervoer van brie ven en telegrammen zorg te dragen. Handel en nijverheid twee lichamen voor wie post en telegraaf de levensaderen uitmaken, zgn gerechtigd de vraag te stellen, of wel de Staat aan zijne verplichting voldoet,, zoo hij den dienst niet alleen op Zondagen maar ook op de Christelijke feestdagen zóó inkrimpt, dat van die twee middelen van vervoer slechts op enkele uren van den dag gebruik kan worden gemaakt. Bezat de Staat het monopolie niet, dan zouden handel en Nijverheid bij concur- reerende vervoermaatschappijen hulp kun nen zoeken, doch nu zgn de handen ge bonden en worden ze tot rust gedwongen. De bond verzoekt dien Kamers van Koophandel, welke nog niet van hare in stemming hebben doen blijken, dit alsnog te doen, door den Minister een adres van adhaesie te doen toekomen. Eindelijk onder dak. Dé beul van Parijs, Deibier, wien de huur was opge zegd, zocht weken achtereen naar een an dere, geschikte woning. In het begin der onderhandelingen viel hem, door zgn def tig uiterljjk, steeds een hu psche ontvangst ten deel, maar zoodra hg zgn naam noemde zonder nog zijn eigenaardig vak te ver melden, werd hij beleefd naar de deur ge leid, onder voorwendsel, dat die naam niemand geluk aanbracht. Onlaags kwam Deibier nu bij een zon derling soort van huiseigenaar. Deze man leest nooit eene courant en heeft nooit een courant gelezen en hij zag dus geene verhindering om met Deibier een huur contract af te sluiten. In 't bezit van het kostbare papier liet Deibier het dadelijk registreeren en daardoor werd de over eenkomst onherroepelijk. Op den avond van denzelfden dag ont ving de onvoorzichtige huiseigenaar, die inmiddels met een vriend over zijn nieuwen huurder had gesproken, dezen laatste la chend met de woorden Zeg eens u is toch geen familielid van den bekenden beul x>De beul ben ik zelf," gaf Deibier ten antwoord. De arme man meende zijn ooren niet te kunnen vertrouwen en vertelde het on heil aan zijn overige huurders, die dadelijk de huur opzeiden. Te vergeefs bood Cle ment dus heet de eigenaar Deibier 250, ja zelfs 500 gulden aan, als hij het contract met hem wilde verbreken. De beul bleef op zgn recht staan en zeide, dat hij de woning zou betrekken. Er is aan 't geval niets te veranderen en de ongelukkige Clement zit met den beul als huurder opgescheept. Het schip, waarmee Dr. Nansen zyn nieuwen tocht naar de Poolstreken zal onder nemen (welk vaartuig geheel naar Nansen's aanwijzingen werd gebouwd), is nu voltooid. Alles is gereed," zei de beroemde reiziger tot een uithoorder," *wij wachten alleen op de lente.' De expeditie, welke uit 13 personen zal bestaan, vertrekt in Mei van het volgende jaar. Het schip is dezer dagen te Laurvig, op de zuidkust van Noorwegen, aan den ingang der fiord of baai van Christiania, plechtig te water gelaten. Het is een vaartuig van 530 ton, lang 39, breed 11 en diep 5.25 Meters, voorzien van hulpstoomvermogen en eene dynamo-machine voor electrisch licht, bewogen door stoom- of handenkracht. Schroef en roer kunnen in geval van nood met vereischten spoed ingenomen en opgeborgen worden. Verder is by den bouw gestreefd naar het verkrygen van een maximum van weêrstand, zooveel mogelyk gelijkelijk over den geheelen romp verdeeld. De scheepswanden zijn 70 h 80 cM. dik. De stevens loopen scherp toe en zijn met ijzer beslagen. Het schip voert den naam van de fTram" of t Voorwaarts." Het voornemen van Dr. Nansen is oostwaarts langs Siberië's noordkust te varen, tot op de hoogte der Nieuw-Siberische eilanden. Daar moet een sterke noodwaarts gerichte stroom bestaan, en door zich te laten invriezen in de ijsvelden, die zich ieder najaar in die streken vormen, hoopt hy daarmede naar de Noordpool te dry ven en vervolgens weder in open vaar water, in de richting van Groenland gedreven te worden. In geval de onderstelling van Dr. Nansen, waarvoor hij afdoende gronden meent te hebben, juist is, zou hij hoogere breedten op deze wyze bereiken, dan ooit een mensche- lijk oog aanschouwd heeft. Hy is overtuigd, dat met een schip, dat de persing van het ys kan uithouden en genoegzamen proviand, om den loop der gebeurtenissen af te wachten, het waagstuk te ondernemen is, en hoewel hy hoopt, dat de reis korter zal duren, bereidt hij zich voor op eene afwezigheid van vyf jaren. Het Noorweegsch parlement stemde voor eene bijdrage van 200,000 kronen (ca. 126,000 gulden), ten behoeve der onderneming, Dit fonds werd nog vermeerderd met vele particu liere schenkingen, o.a. 20,000 kronen van Ko ning Oscar. De reizigers nemen misschien ook, naar Nan sen zeide, een phonograaf mee, om in het hooge Noorden de stemmen van vrienden en verwanten te hooren, als troost in hunne een zaamheid. Te Broken Hill in Australië hebben de schoolkinderen een werkstaking gehou den. Zg zonden een commissie naar den directeur der school, met den eisch, voor taan minder rekenwerk te moeten maken, De directeur antwoordde met een der af gevaardigden een flink pak slaag te geven. Dit middel heeft zeker gehelpen, want een half uur later waren alle kinderen weder in de school. Ingezoncieii. Door het Bestuur der Yereeniging «Liefda digheid naar Vermogen# is, zoekende naar mid delen om de financiën te versterken, o. a. ge dacht om, in navolging van 't geen te Amster dam geschiedt, 's jaarlijks een liefdadigheidsdag aan te wijzen, waarop de ingezetenon worden uitgenoodigd, om liefdegaven, voor deze phi- lantropische Vereenigiug bestemd, af te dragen. Worden te Amsterdam op verschillende plaat sen bussen aangebracht, waarin die liefdegaven worden gestort, hier zou zulks heel gevoegelijk kunnen nagevolgd worden. De sympathie voor de Vereeniging is hier vrij groot en algemeen. De vraag is, welken dag zal men voor liefda digheids-dag aanwijzen? De President noemde don Donderdag in de kermis-week. Misschien zou het echter de voorkeur verdienen om, evenals in de hoofdstad, daarvoor de Hemel vaartsdag te bestemmen. En daar het Bestuur zich aanbevolen houdt voor de mededeeling van opmerkingen, wordt het bovenstaande ter voldoening daaraan gegeven. H. Volgens raadsbesluit, gearresteerd in de laatstgehouden zitting van den gemeenteraad alhier, zijn onderwijzers, die zekeren leeftijd hebben bereikt, vrijgesteld van 't verkrijgen der acte vrije- en ordeoefeningen. Gaarne erken ik de billijkheid van dit besluit. Heeft men zekeren leeftijd overschreden dan wordt de studie in vrye- en ordeoefeningen hoogst bezwaarlijk, ja voor sommigen onmogelijk. 't Is echter te betreuren, dat men dit be sluit niet een jaar vroeger genomen heeft. De regeering toch had bepaald dat 't examen in vrije- en ordeoefeningen voor 't laatst zou af genomen worden in 't najaar 1892, en de wet gaf geen vrijstelling wegens leeftyd aandat de termijn met een halfjaar is verlengd kon niemand weten voor de publiceering van 't ministerieel besluit in 't laatst van September. Een aantal onderwijzers, zelfs zy die den leeftijd, door den raad bepaald, reeds lang hebben overschreden, had zich om aan de eischen der wet te voldoen, nog voorbereid tot 't afleggen van examen. Dat heeft hun niet alleen tijd en inspanning maar ook geld gekost, en nu lezen ze in 't raadsverslag dat zij de moeite gerust hadden kunnen uitsparen. Aanmoedigend is zoo iets niet, daar 't raads besluit onlangs genomen, aan hun collega's, die 't zich gemakkelijk gemaakt hebben, 't recht geeft hen, die aan de eischen der wet mits inspanning van al hunne krachten hebben voldaan, uit te lachen. Een onderwijzer met acte vrije- en ordeoefeningen. Mijnheer de Redacteur, steunende op uwe bekende welwillendheid, neem ik beleefdelijk de vrijheid u bovenstaande ter plaatsing aan te bieden. Correspondentie. In de laatstgehouden zitting van den Ge meenteraad hielden zich bij de stemming over het al of niet voortbestaan der kermi3 twee leden buiten stemming. B. vraagt, of dit niet in strijd is met de Gemeentewet, die, in zulk geval verbiedt, dat men zich van stem ming onthoudt. In diezelfde zitting werd bij stemming be slist, dat er geene algemesne beraadslagingen over de begrooting voor 1893 zouden worden gevoerd. B. meent, dat die stemming gansch orer- bodigwas, als er niemand gevonden werd, die in meene beschouwingen wilde treden was het immers onmiddellijk beslist. Geene. epartement Helder. Vergadering op VRIJDAG 2 DECEM BER a.s., 's avonds te 8 uur, in »Tivoli." Spreker de Heer H. LAMPINE, van Naaldwijk. OnderwerpV ragen van den dag. Entree voor n i e t-leden 10 Cents. Directeur de Heer L. A. SCHOUTEN, CONCERT op Woensdag 7 Decemb. 1892. (oud-élève van 't Conservatorium te Amit.) AANVANG 8 UUR. Zondag 4 en Maandag 5 December DANSLES van 6 tot 9 uur, daarna prettig samenzijn ter eere van het teest van den dag. Gecostumeerden en Geraaskerdcii wor den WIET toegelaten. GYMNASTIEKLOKAAL, Weezenstr. des Zondags geopend. bij qenoegzame deelneming ook van 8 tot 10 uur. 7 tot ÏO uur. Te lioop een partij Raam- en Deurkozijnen met toe- behooren, waaronder een stel Winkelraam en Deurkozijn. Adres H. WlJKER. Te koop voor f 185 s Prachtige SAL0N-PIANIN0, Octaafs, zeer liefelgk van toon en fijne zwarte kas, zoo goed als nieuw voor f 185. Adres NIEUWSTRAAT No. 15, Helder. Burgerlijke Stand, gsm. Helder. Van af 28 tot en met 30 Nov. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWDJ. W. J. J. v. Rosendael en W. Steenman. BEVALLENT. QuakSteilberg, z. H. C. S. BelsLeistmann, z. J. C. de Boer Garstenveld, d. M. van VelzenSpil, d. T. Koningstein Rab, d. OVERLEDENA. Luidinga, 1 dag. E. Luidinga, 1 dag. F. Beerens Niemeyer, 68 aren. D. Smits, 6 weken. P. Fortuin, 35 laren. C. A. Jonkmans, 6 weken. Burgerlijke stand, gemeente Texel. Van 23 29 Nov. ONDERTROUWD GETROUWD: GEBOREN OVERLEDEN: De Directeur van het Postkantoor te Helder brengt ter algemeene kennis, dat op Zondag 4 December, by gelegenheid van het a. s. St.-Nicolaasfeest, het kantoor ook opengesteld zal worden voor het aannemen van postpa- ketten en wel van 's m. 6-7, 8-9 en 11|- 12£ uur (Greenwichtijd), terwyl bij elk pa- ket een adreskaart moet gevoegd zyn. Hij verzoekt het publiek in zijn eigen belang 1. de pakjes stevig in te pakken en van krnistouw te voorzien. 2. adressen en adreskaarten duidelijk te schrijven. 3o. voor het aanhechten der adressen geen lak, maar gom oi stijfsel te gebruiken. Te Koop AdresWAGENSTRAAT No. 13. Thuis bezorgd voor f2.25 per H.L. van 70 K.G. Monsters van 5 K.G. 20 ct. Bestellingen worden aangenomen bg DUIJVETTER, Koningatr. 81. TABAK- SIGARENHANDEL Bg de ondergeteekende is een uitgelezen keuze in kistjes fijne merken Sigaren van 25, 50 en 100 stuks, welke zich door ver pakking bijzonder leenen voor in prijzen van af 50 Ct, Zg zgn gevuld met de geurigste HAVANA'S en MANIL LA'S. Ook voorhanden een groote sorteering fijne en geurige SIQ AEETTBN. Voor een nauwkeurige en tjjdige uitvoe ring der bestellingen wordt steeds zorg gedragen. N. B. Een ruime sorteering Wed. P. BRUIJN Wz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1