't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. Ho. 2068. Zaterdag'10 December 1892. Twintigste Jaargang. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. BLANCA's GEHEIM. Bureau: Zuidstraat. Telefoonn0. 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 36; Abonnement p. 3 maanden binn. de gem. 50 Cent, met Zondagsblad 80 Cent. p* 3 maanden franco p. post 75 met Zondagsblad f 1,12*. Afzonderlijke nnmmers 2 Cent. BurauxSPOORSTRAAT «n ZUIDSTRAAT. AdLvertentlön Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Opkomst der Zon 8 u. 4 m. Onderg. H u 3 u. 44 m. DECEMBER, Wintermaand, 31 dagen. Zondag 11 8e Advent. - L. Kwart. Maandag 12 Dinsdag 13 Woensdag 14 Quatertemperdag. Donderdag 15 Vrijdag 16 id. Zaterdag 17 id. HELDER, 9 Dec. 1892. Woensdagavond gaf Helders Man nenkoor" een concert in Tivoli, onder di rectie van den hr. L. A. Schouten. Als soliste trad op mej. B. J. Branson, uit Amsterdam, die met hare heldere en goed ontwikkelde sopraanstem een aantal liede ren voordroeg, welke steeds gevolgd wer den door een luid applaus. Ook de hr. F. de Haas verwierf veel bijval bjj zijne voor dracht van Alleen" en >In den vreemde". Beiden werden teruggeroepen, 't Mannen koor gaf blijk dat er goed wa» gestudeerd. De nummers werden fiink en krachtig ge zongen en de nuanceering goed in acht genomen. »De Stem der Zee" was een passend slotnummer, waarbij 't accompag nement goed werkte. Door den hr. L. A. Schouten werd een Serenade van Haydn ten gehoore gebracht, die men gaarne nogmaals had gehoord. Helders Mannenkoor kan met voldoening op deze goedgeslaagde uitvoering terugzien. De leden der Loge »W. F. K." al hier, hadden Dinsdagavond aan omstreeks 250 kinderen een Sinterklaasfeest bereid, dat zeker nog lang aangename herinnerin gen zal achterlaten. In de daarvoor inge richte zaal verscheen de goede Sint in vol ornaat en wist de kinderen aangenaam bezig te houdenzelfs de bekende zwarte knecht was present, 't Vertoonen van een tooverlantaarn bracht niet weinig bij tot 't verhoogen^der feestvreugde. Aan 't noo- dige tot versnapering ontbrak 't niet. De jonge gasten werden onthaald op chocolade en krentebrood en ontvingen ieder daaren boven een; goede portie Sinterklaaskoek en taai. De derde Volksbgeenkomst in dit seizoen zal op Woensdag 14 dezer in Tivoli alhier plaats hebben. Door de-onderoffi- ciers-vereeniging der landmacht >0. V.c zal alsdan worden ten tooneele gebracht ■Henri Burton," oorspronkelijk tooneelspel in 4 tafereelen en 1 voorspel. Een visschersknecht te Texel bracht Zondagavond e«n ander varensgezel met een zakmes vijf steken in rug en zijde toe. Misbruik van sterken drank was ook.hier weer de oorzaak. Op 22 November jl. zjjn op plechtige wjjze door Hr. Ms. politieken agent en consul-generaal te Kaïro, in tegenwoordig heid van den commandeerenden officier van Hr. Ms. schroefstoomschip 1ste kl. Johan Willem Friso,« den kapt. ter zee J. C. Joekes, en van diens état-major, ingevolge de bevelen van H. M. de Koningin-We duwe-Regentes, met de overbrenging daar van belast, aan Zijne Hoogheid den Khe- dive van Egypte de versierselen van "het grootkruis der orde van den Nederlandschen Leeuw uitgereikt. In zjjn laatste Maandblad tegen ver- valschingenc bericht dr. van Hamel Roos, dat hij van dr. Murga, directeur van het laboratorium te Sevilla, twee monsters ont ving van nagemaakte koffieboonen in on- gebranden en in volkomen afgewerkten toestand, met de mededeeling, dat er in genoemde plaats niet minder dan drie fa- briekeu bestaan, welke deze kunstproducten afleveren. »Voor den koffiehandel, zegt dr. v. H. R., zoude het zonder twijfel van groot belang zijn, te weten te komen waar heen deze koffie c verzonden wordt. Al willen wjj aannemen, dat deze boonen, alléén verkocht, zeer spoedig herkend zul len worden, blijft het uiterst moeiljjk vooral voor niet-deskundigen ze te onderscheiden, indien ze bjj groote partijen echte koffie gevoegd worden en heeft het publiek groote kans bedrogen te worden. Ware het een quaestie van localen aard, wjj zouden het voor den koffiehandel in het algemeen van minder belang achten doch waar drie fa brieken aan het werk zjjn, is het natuur- ljjk aan te nemen,* dat zjj hunne waren naar alle richtingen exporteeren en is dus voorzichtigheid ten zeerste aan te raden. Wjj onderzochten deze kunstboonenen bevonden ze als gewoonlijk uit schier waar deloos materiaal te bestaan, nl. afval van meel, houtvezel en kleurstof. De Noordzeevisscherjj. Men schrjjft aan het //Hbl.* van Terschel ling dd. 3 Dec. Waar men tegenwoordig aan de haven een groepje visschers ziet staan, kan men zeker zjjn, dat het onderwerp van hun gesprek is de treurige toestand der visacherjj langs onze geheele kust, de Noordzee-eilanden daaronder begrepen. En het is inderdaad een treurig bericht, een bitter antwoord, dat men 's avonds bjj het binnenkomen ontvangt, als de lai, met kostbaar aas, na een gevaarlijken nacht en moeiterollen dag op zee gevischt te hebben, telkens herhalenniets! Werkeljjk zjjn ons flinke visschers bekend, die in een geheele week 8 schelvisschen hadden gevangen, ande ren, die het tot 50 brachten 1 De toestand der ku8tvisscherij, die groote bron van bestaan van duizenden is zoo veranderd, dat men thans moet vragen to be or not to be ■Waar moet dat heen vroeg ik een krach- tigsn, jjverigen, niet ongelnkkigen visscher. »Wel,« zeide de man, »wij in 't armen huis terwijl onze schuiten aan 't strand ver molmen, als gedenkstukken uit den vroeger goeden tjjd.« 'tls misschien niet ongewenscht, den be narden toestand der visschers eens goed bloot te leggen, te meer, daar er in de dagbladen reeds liefdegaven gevraagd worden voor een géheel dorp. Een goede botter of schokker voor de vangst op de Noordzee kost niet beneden de f7000, namelijk nieuw en geheel uitgerust. Dat geld, tegen ten minste 5 procent, vordert reeds f350 'sjaars aanintreBt. Het onderhoud van zoodanig vaartuig aan hellingen, touwwerk zeilen, rondhouten, achteruitgang in waarde en assurantie, bedraagt ten minste f700 per jaar. Yan de 40 weken, die men in een jaar gewoonlijk kan visschen, is men 18 weken in den herfst vóór 't Kerstfeest bezig met de beag- visscherij op schelvisch. Die weken zjjn de be langrijkste voor den visscher. Aan knechts en voeding betaalt hjj dan ongeveer 13 X1 50 of f550. Berekend naar den tegenwoordigen prijs der witte pieren heeft hij bovendien per week nog ongeveer f 20 noodig voor aasgeld of f260 per jaar. Hjj betaalt in den regel in de nog overige 27 wekeu aan knechts loon en voeding, zoo door elkaar f 20 per week, dat is f 540. Totaal in uitgaven, als alles in goeden toestand zal gehouden worden, f 2500. Daarbij komt, dat de man, als hij gehuwd is, een dubbele huishouding heeft. In geval het vaartuig wat goedkooper is, met een knecht minder vaart, minder be steedt aan onderhoud en het een jaar langer met de winterzeilen waagt dan er eigenljjk wel door kan, bedragen de noodzakelijkste kosten toeh altijd nog meer dan f1500 per jaar. En nu de inkomsten. Twintig jaar geleden was de opbrengst der herfstvisscherij per botter, over eene vloot berekend, van f 1000 tot f 1500, tien jaar geleden van f 300 tot f 1000, voor twee jaar van f400 tot f600, verleden jaar van f 200 tot f 500 en dit jaar zal een vaartuig, als het zoo doorgaat, van f 100 tot f 300 besommen. Eén goed ansjovisjaar wordt gewoonljjk door twee of meer slechte gevolgd de kor- en kuilvi88cberij op de Noord- en Zuiderzee zijn evenmin loonend. Als men de gemiddelde opbrengsten per botter wil kennen, kan men van de hier genoemde verdiensten met de beug het drievoud nemen. Commentaar is zeker overbodigEn als men nu nagaat, dat voor pl. m. 20 jaar de Bchelvitjh van f20 tot f 10 gold; voor tien jaar van f80 tot 15 enthans van f40 tot 20, dan bljjkt m. i. zonneklaar, hoe de vangst aan de kusten achteruit gaat, al stelt men ook dat het aantal kustvissehers verdubbeld is. Komt men thans in een echt visschersdorp, men zal zien, hoe in tal van gezinnen de vroegere, betrekkelijke welvaart, vervangen is door .stille armoede,* en als men het nog niet zou kunnen zien, dan zou de eerste de beste winkelier zjjn boek maar even moeten openen en men zou ervaren, hoe er nog posten van vorige jaren openstaan van menschen, die niet gewoon zjjn schulden te maken. Klaagt men dan alleen aan onze kus ten Volstrekt nietde Duitsche kustvissehers hebben het evenmin breed die in Schotland klagen steen en been. Zoo kon men dozen zomer bij verzendingen van schelvisch (versche) uit Schotland naar Engeland, meermalen de expeditie-kosten niet goed maken. Maar waarom laat men van Mei tot September de teelt van schelvisch en kabeljauw dan ook niet ongestoord Zal men voortgaan het graf te delven voor zoo'n belangrijk middel van be staan Zal men nog langer voortgaan met het vernielen van een voedingsstof, waarvan de productie niets kost Zal men nog langer op de teeltgronden het aas voor de dieren vernietigen, den boden omploegen en de ver schrikte visch naar de diepte jagen Is het niet meer dan tjjd, dat de verschillende re geeringen flinke stoomschepen ter beschikking van hunne deskundigen stellen, om de alge meen als teelplaatsen erkende gronden en wa teren te onderzoeken en dat wel in verschil lende jaargetjjden Hier toch moet de weten schap te hulp snellen, want de strjjd om het leven is tegenwoordig groot voor alle visschers en reederijen en voor de kustvisscherjj in 't bijzonder. Staat, aanwjjzende het door elke pro vincie te dragen aandeel in de lichting der nationale militie voor 1893, ten bedrage van 11,000 man, ingevolge Kon. besluit van 1 Nov., opgenomen in de >Staatscou- rant No. 286. Provincie Noord-Brabant, aantal inge schrevenen 4825, opgelegd aandeel 1257 Gelderland 4876, 1270Zuid-Holland 8404, 2190 Noord-Holland 7149, 1863 Zeeland 2061, 537 Utrecht 1969, 513; Friesland 3394, 884; Overjjsel 2990, 779 Groningen 2708, 706; Drente 1303,340; Limburg 2537, 661. Totaal 42,216,11,000. Te Hoogwoud heeft iemand getracht zijne vronw te vergiftigen door middel van phosphorbrij, die gebruikt wordt om ratten en muizen te dooden. Hij had het mengsel op een boterham gesmeerd, maar de vrouw bemerkte onraad door den sterken reuk van het phosphor. Het onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat de man het vergif had gekocht in een apotheek te Hoorn. Sedert Maandag wordt te Scheve- ningen vermist een dertienjarige Scheve- ningsche knaap, behoorende tot de equipage der Scheveningsche bomschuit »Jacoba«. Hij is van boord gegaan te Vlaardingen en vermoedelijk verdronken. Maandagnacht omstreeks 2 uur werd een particuliere nachtwaker op de Ege lantiersgracht te Amsterdam aangerand door twee personen, waarvan de een hem een touw om den hals wilde werpen, wat echter niet gelukte. Op het naderen van personen, namen zij de vlucht met achterlating van het touw, waaraan zooals later bleek, een groot knipmes bevestigd was. Deze aanval doet denken aan de een maal zoo beruchte en thans gelukkig ver dwenen wurger te Londen Hoe gevaarlijk kleine wonden soms kunnen zijn, bleek dezer dagen weder te Hindeloopen. Een flinke, dertigjarige vrouw, moeder van drie kinderen, stapte voor on geveer acht dagen uit haar bed en had het ongeluk in een naald te trappen. Het gelukte haar het voorwerp dadeljjk te ver wijderen het wondje scheen niet ernstig en werd dan ook niet geteld. Een paar dagen daarna echter werd het pijnlijker, het been zwol op, werd dikker en dikker, en Zaterdag is de vrouw overleden. Vermoedelijk dus weer eeu geval van bloedvergiftiging. Het blijkt dat het meisje te Ylis- singen, dat volgens een vroeger bericht door een heer van school zou afgehaald en spoorloos verdwenen zijn, door haar eigen vader, te Leiden wonende, was op gevraagd. Het minder gelukkige van het huwelijk is oorzaak dat de moeder te Vlis- singen woont. Te Maastricht zijn de openbare ge meentescholen wegens het heerachen der dipththeritis gedurende acht dagen gesloten. Nabij den Zegschen molen onder Ruk- fen (N.-B.) vonden Zaterdag jl. twee amb tenaren achter een haag drie zakken met zout. Een der ambtenaren bleef er bjj de wacht houden om het wegvoeren te voor komen. Na een half uur ziet hij echter aan de andere zjjde van een veld drie smokkelaars, ieder met een zak op den rug. De ambtenaar meende dit buiten kansje niet te mogen laten ontsnappen en zette de smokkelaars achterna, die hij eerst met veel moeite inhaalde. Toen zij eindelijk bleven staan en de zakken open den, bleek, dat die met zand gevuld waren. Toen daarna de ambtenaar achter de haag terugkwam, warende drie zak ken zout verdwenen. Te Brammen is de jongedochter M. S. op treurige wijze om het leven geko men. Nadat zij een bezoek aan hare stief ouders had gebracht, keerde zjj 's avonds tegen 8 uur naar Rienderen, waar zjj met haar broeder woonde, terug en is toen in een sloot geraakt. Haar broeder vond te middernacht haar lijk. Afloop der veiling van Huizen en Erven, gehouden op Woensdag 7 Dec. 1892, ten overstaan van den Notaris HATTINGA RAVEN. 1. Een dubbel Woonhuis, Erf, Schuur en Aanhoorigheden te Helder, Kelensteeg 2, koop ster Mej. Zoetelief, voor f825. 2. Een Schuur met Erf, aldaar, Walvisclistraat 16, kooper de heer P. Bujjs, f 680. 3. Een Woonhuis en Erf, aldaar, Oostslootsfraat 16, kooper de heer B. Wejjens, f 1110. 4. Een Woonhuis en Erf, aldaar, van Berkstraat 4, kooper de heer J. Koster, f 465. 5. Een Woonhuis en Erf, aldaar, Achtergr.-Zuidz. 22, koopster Mej. Wed. Hee- man, f 362. 6. Een Woonhuis, waarin Koffie huis met Vergunning en Erf, aldaar, Keizer straat 61, kooper do heer J. C. Klein, f 1775. Nos. 7 en 8 zjjn opgehouden. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van af 5 tot en met 7 Dec. ONDERTROUWDQ GETROUWDj Ueene' BEVALLEND. van DrielHuizer, d. M. J. BoomKleyn, z. C. P. Gregoor—Car- lier, z. T. PonsStuivers, d. M. C. K. Schriel Schieke, d. R. FeonstraPosthumas, z. N. Eikelv. d. Busse, z. OVERLEDEN: T. Djjker—Bujjkes, 79 jaren. M. A. Schol, 2 weken. P. A. Radijs, 50 jaren. A. J. v. Berkum, 2 maanden. A. Hoving, 11 maanden. 1 Levenloos aangegeven. Burgerlijke stand, gemeente Texel. van 30 Nov. 6 Dec. ONDERTROUWD: 1 G GETROUWD: j ^een0, GEBORMNJacob, z. v. C. Dry ver en F. Daalder. Jannetje, d. v. J. Trap en A. Bre- mor. OVERLEDEN: Geene. Ambtshalve ingeschreven één. BSW1KKT DOOR AM O. 43.) Stormachtig omhelsde hjj Bertha hjj scheen veel verouderd en in zjjn gelaat lag iets, dat zjj daarin nog nooit te voren had opgemerkt, iets, dat niet door den dood zjjns vaders alleen te verklaren was. Zjj keek hem vragend aan. Zou hjj haar niets te zeggen hebben Op den grond starende, herhaalde hjj werk- tuigeljjk wat hjj bereids in zijn brief gemeld had. Zwjjgend stond zjj voor hem en luisterde, instinctmatig gevoelde zjj, dat hjj niet alles zeide, wat hjj wist. ■Miss Blanca blijft zeker op het landhuis, niet waar?' vroeg zjj onverschillig, om de ingetreden stilte te verbreken. „Ja, vooreerst bljjft zjj nog daar, later gaat zij op reis," antwoordde hjj gedrnkt?" Keert zjj niet naar Cheshire terug?" «Neen, zjj keert niet naar Cheshire terug. Haar leven bljjft belast met een misdaad," antwoordde hjj, smarteljjk aangedaan. ■En is zjj onschuldig?" vroeg zjj onbarm hartig verder. Hjj sloeg de oogen naar haar op, zjjn hart scheen te bloeden. ■Zjj is onschuldig!" Bertha vroeg niets meer. Tante Elisabeth vertoonde zich dien avond niet. Eerst den volgenden morgen begroette zjj Bertha aan het ontbjjt. Het meisje ont stelde, toen zjj haar zag. Lady Carley was een vervallen oude vrouw geworden, haar voorhoofd was zwaar gerimpeld, haar handen beefden. Zij wendde echter het oog niet af van haar neef, dien zjj nog nooit zoo bemind scheen te hebben als thans. De verandering, die in den jongen graaf had plaats gegrepen, bleek meer nit zjjn handelingen, dan nit zijn uiterlijk. Een koortsachtige onrust had zich van hem meester gemaakt. Hjj werd zoo on gedurig, dat Bertha's zenuwen zelfs onder zjjn rusteloosheid leden. Soms kon hjj urenlang zitten peinzen en dan vloog hij plotseling op en was uitgelaten vrooljjk, wat Bertha met het oog op het recente sterfgeval, een zchrik op het ljjf joeg. Maar hoe zjjn stemming ook was, hjj moest haar altjjd zien. Hjj volgde haar als een scha duw, overal hield hjj het oog op haar geves tigd, zoodat Bertha er eindelijk het gedold bjj verloor. Aanvaardde graaf Norton de erfenis zjjns vaders en werd hjj nu ook waanzinnig Intnsschen verliep de tjjd, October naderde. Van dag tot dag nam de onrust van den graaf toe. De tweede October kwam, den volgen den dag zou het huweljjk gesloten worden. Bertha had voortdurend een gevoel, alsof de grond onder haar voeten beefde, alsof de grond zich zou openen om haar of iemand anders op het beslissende oogenblik te ver zwolgen. Er moest iets gebeuren, die gedachte bleef haar bjj. Binnen vier-en-twintig unr zou zjj hier meesteres zjjnZjj doorliep de prachtige zalen van het slot Northminster om alles eens te overzien. Het plan van een huwelijksreis was met zorg opgemaakt, haar brnidstoilet lag gereed. Zou zij het morgen wel aantrek ken vroeg zjj zichzelven af eD, vreemd ge noeg ze gevoelde zich bjj die vraag toch niet ongelukkig. Ze was in een staat van ge voelloosheid geraakt en ging nu kalm haar noodlot te gemoet. Wat de toekomst haar brengen zou, wist zjj niet, maar zjj zou het aanvaarden.. In den laatsten tjjd dacht zij dikwijls aan die voorspelling omtrent het einde van het ge slacht der Nortons. Al schertsende had graaf Victor haar die voorspelling eens voor de grap verteld. Zooals een enkele toon soms lang in ons oor naklinkt, zoo herinnerde zij zich tel kens weer êen volzin uit zjjn verhaal ■Als op den dag van het huwelijk bruid en bruidegom gescheiden worden, zal het geslacht der Nortons uitsterven Den avond voor den huweljjksdag had Bertha zware hoofdpjjn. Lady Carley bewoog haar om vroeg naar bed te gaan en bracht haar naar haar slaapkamer. „Goeden nacht, mjjn kind,« sprak zjj met aandoening. «Moge het je gelukken hem ge lukkig te maken, moge de dag van morgen je geluk bezegelen Met tranen in de oogen keek zjj het meisje aan. Er schenen woorden op haar lippen te zweven, waarvoor haar de moed ontbrak om die nit te spreken. Bertha omhelsde haar lief derijk en verborg haar hoofd aan de borst der oude dame. «Ik zal mjjn best doen, tantefluisterde zjj. Waarljjk, hij zal in mij een trouwe en goede levensgezellin vinden Zoo scheidden zjj. Bertha was eindelijk alleen. Zij lag in haar bed en staarde onbe stemd voor zich heen. Maar denken deed zjj niet. Zjj kon niet geregeld denken. Zjj volgde de schaduwen, die het haardvuur op den muur wierpzjj hoorde het snizen van den wind en de slagen van den torenklok, negeD, tien, elf slagen. Zjj hoorde ze, maar had er geen bewustheid van. De kamenier kwam om haar laatste bevelen dien avond te vernemen. Zij wenschte haar goeden nacht en liet haar heen gaan. Toen sprong zij op. Zjj kon daar niet slapeloos bljjven liggen. De klok sloeg twaalf. Twaalf unr. Een nieuwe dag begon de dag van haar huwelijk! Zij schoof den gren del op de deur en begon heen en weer te loo- pen. Zoo verliep weer ee» uur de klok sloeg éèn. Daar herinnerde zij zich ietsZij ging aan de schrijftafel zitten en nam daaruit een cassette, die zjj opende met een sleuteltje, dat haar nooit verliet. Uit dio cassette nam zjj een pak brieven en een portret het portret van Charles Stnart. De brieven waren die, welke hjj haar naar Sandypoint geschre ven had. Zij begon die langzaam door te lezen, van het begin tot het eind, een dozjjn brieven. Toen zij ze allen gelezen had, vouwde zij alles dicht en nam het portret in handen. «Wat was hjj schoonfluisterde zij on willekeurig. Wat zou hjj nu doen? Hjj had haar zeker vergeten, zoo als zjj verdiende. Zou hij er nog aan denken, dat zij ging trouwen Zou hjj daar verdriet van hebben Zjj lachte bitter om haar eigen vraag. Zou hjj, Charles, nog een oogenblik zorg om haar hebben Ongetwjjfeld had hjj Bertha Darrell reeds lang als onnutte ballast uit zijn geheugen verbannen. En zjj had geen recht zich daarover te beklagenzij had het zelf ge wild. Werktuigeljjk sloot zjj het pakket weer in de cassette. //Vaarwel, Charles!" fluisterde zjj. Vaar wel Ook daar had zij nu afscheid van genomen. Zoolang zij de echtgenoote van graaf Norton was, zou zjj die brieven niet meer inzien, maar ze vernietigen, die laatste herinneringen aan het verleden, dat had zij niet kunnen doen. Daar zat zjj nu onbeweeglijk aan haar schrijftafel en vergat, dat de tjjd verliep. Zjj bemerkte niet, dat de dag reeds aanbrak. Zjj scheen aan het leven ontrukt. Zes uur! Hoe lang had zjj daar wel geze ten Werktuigeljjk stond zjj op en borg de cassette in de schrjjftafel. Toen keerde zjj zich om en zag de zonnestralen, die in het vertrek vielen. Vielen zjj op den weg van haar geluk? (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1