't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER. NIEUWEDIEP EN TEXEL. Ho. 2069. Woensdag 14 December 1892. Twintigste Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. tmwm, m M i i i ilii™ BLANCA's GEHEIM. Bureau: Zuidstraat. Telefoonn0. 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0.36; HELDER, 13 Dec. 1892. Een SneeuwpraatjOü Pas had Sinterklaas, na links en rechts zijne goede gaven te hebben rondgedeeld en den dank der begiftigden te hebben ontvangen, met behulp van den zwarten knecht 't over schot weer ingepakt pas was hy per spoor weer voor een jaar naar 't traditioneele Spanje vertrokken, of do Wintervorst meldde zich aan. Uit den dofgrijzen hemel daalden Vrydag voortdurend sneeuwvlokken naar omlaag, som tijds door gierende windvlagen voortgezweept, eu bedekten alles, waar ze maar een plaatsje konden vinden, met een sneeuwkleed zoo keurig wit, zoo rein, zoo mollig, dat 't oog er met welgevallen op bleef rusteneen kleed, dat deed denken aan zachte witte wol of zwanen dons. De straten onzer woonplaats maakten echter een uitzondering, daar de sneeuw, nat zijnde, weldra hier en daar 't aanzien van smerige pap verkreeg. Waren dus de straten minder oogelijk, de boomen, waarvan ieder takje met sneeuw was bevracht, vertoonden zich allerprachtigst, vooral toen den volgenden morgen, bij vriezend winterweer en helder blauwe lucht, 't zonnetje vriendelijke stralen over de „witte wereld" uitgoot. In een enkelen dag lag daarby een ijsvloer over vaarten en slooten, die 't oog van menig liefhebber van schaatsenrijden van ge noegen deed tiutelen. Toen des Zaterdags hier en daar, door de inwerking der zonnestralen, de sneeuwvracht van de huisdaken begon af te glijden, hadden sommige huiseigenaren minder pleizier, daar op meer dan een plaats met de sneeuw ook de dakgoot naar beneden kwam. 't Doet ons genoegen, dat we daarhij niet van ongelukken hebben vernomen. Velen onzer plaatsgenooten toonen steeds hunne antipathie tegen de sneeuw, door die oogenblikkelijk voor hunne woningen van de voctstraat te verwijderen. Daardoor ontstaan gladde plekken, die voor voetgangers groot gevaaropleveren. Niet iedereen staat even vast op de beenen en er zijn ook ouden van dagen, die noodzakelijk de straat moeten betreden. Waarom geen zand neergestrooid of sintels 'tls een geringe moeite en daardoor kunnen veel ongelukken voorkomen worden. We achten 't noodzakelijk hierop te wijzen, overtuigd dat men ons gelijk zal geven en onzen goeden raad opvolgen. Wie toch zon 't op zijn geweten willen hebben, dat door achteloosheid van zijn kant, deze of gene voor zijn woning neerviel en zich ernstig bezeerde 't Heeft niet alleen by ons hevig gesneeuwd, maar door 't geheele land heen en ook in andere landen. Daardoor zijn spoortreinen te laat aan gekomen en zelfs leest men dat er zijn inge sneeuwd. Vooral in Oostenrijk en Hongarije moet er verbazend veel sneeuw gevallen zyn. In Amsterdam zette men Zaterdag oogenblik- kelyk een kleine duizend man aan 't werk om de sneeuw van de hoofdwegen en de rails der tramwagens tc verwyderen, 't Waren worke- loozen, die in deze omstandigheid een onver wacht geluk zagen, daar ze nu voor hun ge zin een stuk brood konden verdienen. Zulke barre winterdagen wekken 't gevoel van mede lijden by vele weidenkenden op en de hand wordt vaak geopend om een milde gave uit te reiken aan hen, die nood en kommer bij sneeuw en vorst in dubbele mate gevoelen. Niet 't minst ziet men dit in onze gemeente. Denken we slechts aan 'tgecn er voor twee jaar bij de strenge koude hier is gedaan om 't lot van behoeftigen te verzachten. Weet men niet juist waar en hoe zyne gaven te plaatsen, dan maken we gaarne van deze gelegenheid ge bruik een adres op te geven en een goed adres ook: we bedoelen de Vereeniging tLief dadigheid naar Vermogen," die reeds zooveel goeds heeft verricht sedert haar nog jeugdig bestaan. Deze vereeniging ontziet geen moeite om de giften, haar ter hand gesteld, op de meest nuttige en doelmatige wyze te besteden. Vrijdag werd alhier ten raadhuize door 't Gemeentebestuur aanbesteeda. 't leveren van 200 000 straatklinkers. De laagste inschrijver was de firma Van Has selt, te Kampen, a f 13.96 per duizend, b. 't schoonmaken van gemeentegebouwen en scholen. Laagste inschrijver de hr. J. Korff, alhier voor 1075c. de levering van zand in '93. Laagste inschrijver de heer D. de Vries, alhier, a. 0.67 per M8. d. 't leveren van water in '93. Laagste inschrijver was de hr. A. Bonselaar, alhier, voor f90.'t Vervoer van materialen in '93. Laagste inschrijver de heer D. de Vries, voor puin f 0,49 de M3 en voor steen f 0,68 per 100. Zaterdagavond werd door de onder- officiers-vereeniging >0 V« in Tivoli op gevoerd 't tooneelspel Henri Burton.De zaal was goed bezet en 't spel werd door de bezoekers met de meeste aandacht ge volgd. De spelers hadden derhalve succes, en hadden dat ook wel verdiend, daar de hoofdrollen in goede banden en blijkbaar met zorg waren ingestudeerd. Een paar levendige tooneelen dienden niet weinig om wat afwisseling in 't spel te brengen. Ook de mindere rollen kweten zich goed en brachten 't hunne bij tot vorming van een goed geheel. Op de e. k. Volksbijeenkomst zal dit tooneelspel door >0. V.worden herhaald. Met het einde dezes jaars zijn van de leden der Kamer van Koophandel en Fabrieken aan de beurt van aftreden de heeren L. W. F. Oudenhoven, S. Schellin- ger en C. D. Zurmühlen. Bij de verkie zing, gehouden op Vrydag 25 November 11., zyn de heeren Oudenhoven en Schel- linger terstond herkozen, terwijl het bleek dat een herstemming noodig was tusschen de heeren Zurmühlen en J. Van Willigen. Deze herstemming had jl. Vrijdag plaats en wees den heer Zurmühlen, die 4 stem men verkreeg, als den benoemde aan. Op den heer Van Willigen werden 2 stemmen uitgebracht. De heer A. Vos Rz. is benoemd tot lid van het bestuur der onlangs te Am sterdam gestichte >Camera-Vereenigingc, die zich de beoefening der practische pho- tographie ten doel stelt. Naar aanleiding der annonces, voor komende in dit nummer van ons blad, vestigen we de aandacht onzer lezers op de portretten van onze jeugdige koningin Wilhelmina, zoowel in album- als in ka binetformaat verkrijgbaar bij den hr. G. Baas, alhier, in den prjjs van respectie velijk 25 en 50 cents. De portretten, in Friesch costuum, zyn op artistieke wyze vervaardigd door onzen vroegeren plaatsgenoot den hr. Jan P.Louws, photograaf, thans te Haarlem gevestigd. Een dergelijk portret is ongetwijfeld een sieraad in een album. Naar men zegt, kreeg Daniël de Lange een aanbieding om met zyn koor in het volgend jaar naar Chicago te ko men, maar heeft hij die afgewezen. Ook zou hem een voorstel van een impressario zijn gedaan voor een tournee van 3 maan den, tegen een vergoeding van f90,000. In Januari zal het koor te Luik optre den. (»Vad.") De heer G. J. van Wouw, gepen- sionneerd machinist der Marine, is benoemd tot leeraar in de stoomvaartkunde aan de Zeevaartkundige School te Schiermonnik oog. Een wetsontwerp tot regeling van den dienst by de militie is door den minister van Oorlog aan den Raad van State toe gezonden. Zype, 9 December. Door den Raad dezer gemeente is besloten, by het tot stand komen der kanaal-verbinding »Scha- genStolpen, een subsidie van f 1000 te verleenen. Het verslag »over het jaar 1891". is thans by Gebr. van Gleef in Den Haag uitgegeven en algemeen verkrijgbaar ge steld. Er zyn weder belangrijke graphi- sche overzichten bijgevoegd, waarüit men met een oogopslag den gang van zaken bij deze nuttige instelling kan volgen. Uit het verslag stippen wij nog aan, dat het getal vereenigingen, die hare kasgelden bij de Rijkspostspaarbank belegden, in 1891 met 335 toenam. Opmerking verdient nog, dat het getal inleggers in het vorig jaar toenam met niet minder dan 37.236, terwijl 't gemiddelde dat elk inlegger te goed had, ongeveer op één hoogte bleef (75). Daaruit mag men aflei den, dat de instelling bij voortduring voor namelijk die klassen der bevolking tot zich trekt, voor welke zij in de eerste plaats in het leven werd geroepen. Naar men verneemt, is door de arron dissementsrechtbank te Leeuwarden de uit gever van de door mr. P J. Toelstra ge redigeerde socialistische »Sneeker Courant,* H. J. Poutsma te Sneek, verklaard te zyn in staat van faillissement De heer Toelstra is intusschen sinds eenigen tijd bezig met pogingen om een Maatschappij op te richten voor de uitgave van een nieuw sociaal-democratisch blad, ter vervanging van de sSneeker Het nieuwe blad zal driemaal per week moeten verschijnen, het bureau gevestigd zijn te Amsterdam, en het directeurschap worden aangeboden aan Poutsma. (»N. R. Ct.<) Een hartverscheurend geval deed zich Donderdag voor de arrondissements-recht- bank te Haarlem voor. Op den 23sten October had de 18-jarige Pieter Sieraad een stuk pijp van de Groote Kerk afge broken, ter waarde van ongeveer 60 centen. De beklaagde, die er zeer treurig uitziet, weet niet waar hij geboren is en geeft volstrekt geen antwoord op de vragen van den president. Wanneer hem na der gevraagd wordt, waarom hy toch den mond niet opendoet, fluistert hy met tranen in de oogen den deurwaarder toe, dat hy zoo'n honger heeft en een stuk brood wou hebben. De subs. officier van jutsitie requireert de veroordeeling van beklaagde tot een gevangenisstraf van zeven dagen. Na afloop der zaak werd den ongeluk kige door den coneierge op last van den officier en ferme boterham voorgezet. Blijkens een schrij ven van de directie der Nederlandsch-Amerikaansche Stoom vaart-Maatschappij aan hare agenten, zyn de beperkingen, waaronder de Regeering der Vereenigde Staten het vervoer van derde klasse (tusschendeksj-passagiers toe laat, opnieuw verscherpt. Tot nader bericht kunnen alleen de vol gende personen tot vervoer in de derde klasse worden toegelaten lo. Amerikaansche burgers en hunne naaste familie (Vrouw en kinderen, even zoo hunne ouders.) 2o. Personen, die hunne woonplaats in de Vereenigde Staten hebben en hunne naaste familie (vrouw en kinderen, evenzoo hunne ouders). De passagiers moeten kunnen bewijzen, dat zij onder een der bovengenoemde ru brieken kunnen gerangschikt worden. De zaak van Oekeloen, die door de Rotterdamsche Rechtbank is veroordeeld wegens doodslag op den politieagent Van den Berg, zal Donderdag 29 December in hooger beroep voor het Gerechtshof te 's Gravenhage behandeld worden. Correspondentiepartij tusschen H. S. te Hel der en de Arnhemsche Schaakvereeniging. Wit (Arnhem). Zwart (Helder) 14Rg6d8 15. D e2g4 f Stand der partij na den vijftienden zet van wit. Helder. b c d e f g h Arnhem. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen naar Nederiandsch Oost- en West-Indië en naar de buitenlandsche havenplaatsen, waarheen, voor zoover ons bekend is, oorlogsschepen der Koninklijke Nederlandsche Marine van hier vertrokken zijo. Naar Oost-I ndië: Verzendingtweg. Datum der ter! Tijdst. d.laat. post-bezorg. busl.ah Postic 7.15'sav. 7.15 's av. 12.30'9nam. 12.30'a nam. 7.15's av. 8.45 '8 mor. 8.45 's mor. 27 20 23 16 19 p. zeepost via Arasterdam, p. zeepost via Rotterdam p. Hollandsche mail via Genua p. TToll. mail via Marscilln p. Fransche mail viuMarseillo p. Engelsche mail via Brindisi p. Dnitsche mail via Brindisi Naar Guyana (Suriname): p. zeepost via Amsterdam. 21 Dec. 1 p. mail over Engelandj 19 p. mail via St. Nazaire. I 7 Jan.| Naar Curagao, Bonaire en Aruba, St. Eustatius en Saba p. zeepost via Amsterdam. I 21 Dec.l p. mail via Queenstown - - 16 I 7.15 's av. 7.15's av. 7.15'sav. St. Martin, 7.15 's av. 12.30's nam. Naar Hr. Ms. „Johan Willem Friso" te Toulon 14 Dec., 3.80 'suam. (Aankomst te Toulon 16 Dec. 's morgensde verzending heeft dagelijks plaats.) Naar Hr. M$. .Van Speyk" te Simonstad: via Southampton, 29 December 12.30 's namidd. (Aankomst der mail te Simonstad 21 Jan.) Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van af 8 tot en met 10 Dec. ONDERTROUWD Geene. GETROUWD: A. Schager en A. Denijs. BEVALLENL. E. C. baronesse Van Heerdt tot EversbergUilkens D. J. Schol derStoker d. E. C. DekkersWallast d. OVERLEDEN: W. J. Cornelisse, 38jaren. H. C. Slotemaker, 2 jaren. T. PippijnWijs, 98 jaren. Mr. J. Verdam, directeur van het district Alk maar, Schagen, enz. vstnde assurantie-Maatschappij „Algemeen Belang" komt in de „Alkroaarsche Courant" op tegen het artikel van den heer C. Nobel, dat naar den heer Verdam schrijft, ten doel heeft de Maatschappij verdacht te maken. „Tegen eene opwekking om de vergadering bij te wonen (schrijft de heer Verdam) heb ik geen bezwaar, hoe meer er komen, hoe liever. Wel heb ik bezwaar tegen den verderen inhoud. De Maatschappij is onderling. In alle polisBen, alle stukken, die van het bestuur uitgaan, alle advertentiën moet dit onmiddellijk in het oog vallen een deelnemer leeBt het reeds in zijn aanvragede agenten werden aangemaand daaromtrent zooveel mogelijk misverstand te voor komen. Tooh worden er altijd nog deelhebbers gevonden, die dit niet hadden begrepenWat jaarlijks betaald wordt is het gemiddelde bedrag, dat volgCDs statistieke gegevens aan brandschade geleden wordt en dat dus in den regel en op den duur voldoende iswat daarvan in eenig jaar overblijft, wordt belegd; wat er meer aan brand- schude te betalen valt, dragen de deelhebbers gezamenlijk. Doet dit geval zich nu voor, dan wordt dat meerdere over hen omgeslagen. Als de inzender en enkele deelhebbers dezen loop van zaken, die eenvoudig genoeg is en dui delijk in het reglement te lezen staat, eenigen tijd lang niet konden vatten, dan is dat niet het gevolg van misleiding door de directie. De statuten, die voor ieder verkrijgbaar zijn, werden ter vermijding van nuttelooze kosten niet als brochure uitgegeven, omdat toch niemand ze koopen zou. De districtreglementen, die ook nog veel meer bevatten, dan ooit een deelhebber weten wil, moeten door eiken nieuwen deelnemer worden genomen, hoewel altijd getracht wordt die niet te accepteeren, omdat er iets voor druk kosten in rekening wordt gebraoht en ze het toch niet lezen. Het verwijt, dat de directie ge heim zou zijn met de bepalingen, waaronder de maatschappij leeft, is dus niet verdiend, zelfs on gemotiveerd. Wat jaarlijks betaald wordt voor kosten, d.i. opnemingen, vergaderingen, advertentiën, druk werk, salarissen, enz. (in de laagste klasse f 0.10, in de hoogste f 0.20), is op de polissen vermeld, het overige strekt uitsluitend voor vereffe ning der brandschade en wordt verantwoord. De toetredingskosten, die men vooraf kan vragen, of zelf in het reglement lezen, zyn grootendeels noodig voor taxatie, vergoeding van den agent, reassureeren enz. Die kosten zijn te gering om een goede belooning over te laten voor hen, die voor de maatschappij werkzaam zijn, doch men kau ze hoog en laag noemen, naar men verkiest, men kan zelfs betreuren, dat ze noodig zijn, maar ieder kan het bedrag, dat reeds bij de statuten is vastgesteld, dudelijk in zijn distriotreglement zien en ieder deelhebber, die dat nog niet heeft, kau het bekomen. Het totaal bedrag is dus voor ieder die er belang in stelt, zeer gemak kei ij k te berekenen. De statuten zijn van 2 December 1884. De maatschappij bestaat dus niet vier, zooals de inzender zegt, maar acht jaar en heeft dit jaar voor het eerst meer brandschade uit te betalen gehad, dan uit de gewone bijdragen kon worden voldaan. Dat er ooit meer betaald wordt of is, dan men in het reglement en de uitrekening, die door de deelhebbers moet worden goedgekeurd, kan zien, is daarom volkomen onwaar. Over het eerste en eenige geval, dat zich in die acht jaar (heiaas) in een district heeft voorgedaan, waarin de directie der Maatschappij moes weigeren aan een deelhebber vergoeding 44.) BEWERKT DO OR AM O. XXXI. Bertha trad aan het venster, sloeg de gor dijnen terug en keek naar het zonnigo land schap, waar de dauw op het gras en aan de takken der boomen parelde. Het was een schoone Ootoberdag. Slechts een kort oogenblik stond zij aan het venster, toen trad zij voor den spiegel. Neen! ze zag er uit als gewoonlijk, alleon wat blee- ker, maar dat mocht wel voor een bruid. Zij nam zich voor, de laatste vrije uren alleen door te brengen en fe wacbten, tot men haar zou komen afhalen. Langzamerhand kwam er beweging in huis. Weldra zag zij den graaf, die in het park zijn gewone mor genwandeling deed. Hoe verstoord stond zijn gelaat! Was dat een gelukkige bruidegom, die weldra zyn vurig begeerde bruid naar het al taar zon leiden Met ernstig gelaat volgde zy zyn bewegingen, tot hy uit haar oog verdween. Het sloeg zeven uur, acht uurEinde lijk werd zy gestoord. Er werd geklopt en lady Carley trad binnen, gevolgd door de kamenier der bruid. Had zy ook niet geslapen Zy zag bleek en was zoo onrustig, als Bertha nog nooit by haar had opgemerkt. Zy hoorde de vragen, of K°ed geslapen had, of de hoofdpijn beter was, of zy zich wèl gevoelde, doch stelde er geen belang in. Bertha's antwoorden waren bevredigend. Het ontbyt smaakte haar goed en na het ontbijt begon de kamenier aan de moeielyke taak van het kleeden der bruid. Om tien nur kwamen de bruidsjuifers, die de bruid om ringden en een kwartier later stond het trouw- rytuig voor de deur, gevolgd door een zwerm van prachtige equipages. Het was een schit terende stoet, die daar naar de kerk reed. Nog altijd verkeerde Bertha in dien toe stand van gevoelloosheid. Droomerig staarde zij door het raampje van hét rytuig. Zoo be reikte men de kerk. De weeskinderen uit het dorp strooiden bloemen op den weg en begroetten haar met gezang. Graaf Wotmar de oom van barones Leonore, geleidde haar. In het midden der kerk stond een dicht opeengedrongen me nigte. Was haar huwelyk werkelijk zoo de moeite waard, om er naar te gaan zien In de voorste banken zaten de genoodigde gasten, Tante Elisabeth in een robe van grys atlas, de schare bruidsjuffers, de bruidegom met bleek angstig gelaat allen wachtten de bruid. Voor het altaar stond de geestelijke in vol ornaat gekleed om het kerkelyk hu welyk to sluiten. Er ontstond een alge meen gepompel en gefluister, toen zij verscheen. Hoe voornaam en hoe kalm was haar houding Nog een oogenblik en zy knielde naast graaf Victor voor het altaar. „Is het uw vrije wil om miss Bertha Dar- rell te nemen tot uw wettige huisvrouw Antwoord dan met een duidelyke stem: ja!" Zoo sprak de priester tot den graaf. Toen deed de priester dezelfde vraag aan Bertha. „Jaklonk het van haar lippen. De ringen werden gewisseld, de geestelijke sprak den zegen over het paar uit en de plechtigheid was afgeloopen. Nu was zy niet meer miss Bertha Darroll, zy was gravin Norton en er was niets ge beurd van al wat zij gevreesd had. Het paar giBg de sacristy binnen en daar werden bun namen in het register geboekt. Een kring van vrienden drong om hen heen en wenschte hen hartelijk geluk. Bertha be antwoordde allen met een beminnelijken lach, terwijl graaf Norton stil en stom naast haar stond. Het scheen wel, of zyn biik zekeren angst voor haar verried, maar neen, daarin vergiste zy zich zeker. Aan den arm van haar echtgenoot verliet zy de kerk, en in een lange rij equipages keerden het bruidspaar en de bruiloftsgasten naar het slot Powys terug, waar hun een groot feestmaal wachtte. Allen waren vroolyk ge stemd, alleen de graaf was somber. Tevergeefs trachtte hy zich te bevrijden van den last, die hem drukte. Hij trachtte zijn dank te betui gen, ook dit mislukte. Er volgde een druk kende, pijnlijke stilte en aller oog richtte zich op den graaf. Ieder voelde zich verlicht, toen eindelijk het bruidspaar zich terugtrok om de laatste maatregelen voor de reis te treffen. Bertha verwisselde haar broidstoilet tegen een smaak vol reistoilet en by het afscheid lachte zij met evenveel gerustheid als te voren. Heimelijk was men verwonderd over de onverstoorbare kalmte, waarmee zij in het rijtuig stapte. Er volgde een vaarwel van alle kanten, de dames wuifden met haar zakdoek en toon was het voorby. Bertha leunde tegen de kussens van het rytuig, dat haar naar het station bracht. Na weinige minuten wachtens bracht het stoom- ros hen in vliegende vaart verder. En daar zaten de jonggehuwden naast elkaarZe had den nog geen woord gewisseld. Weer kwam die gedachte van's morgens by haar op. Ja, hy vreesde haarHoe vreemd keek hij haar aan, hoe angstvallig bleef hij op een afstand van haarHoe duidelijk bleek, dat hij opzettelyk uit het raampje zat te kij ken om niet naar haar te zien Was hij nu reeds waanzinnig of zou hij hel worden Zy waagde het niet hem aan te spreken. Ach teloos keek zy ook door het raampje naar buiten, doch plotseling dacht ze weer aan die voorspelling omtrent het geslacht dor Nortons, och ze kon die gedachte maar nier verjagen. Steelsgewyze keek zij naar den man, wiens echtgenoote zy nu was. Hij had haar uit liefde genomen, uit hartstochtelijke liefdeEnde dag van haar huwelyk verliep koud en vreugdeloos. Wat zou het huwelijk met dezen man haar brengen Zij bereikten Wales. Aan het station Carnarvou wachtte een rijtuig, dat hen naar buiten bracht. Daar lag de villa waar zij eenigen tyd zouden blijven. Haar kamenier en kamerdienaar waren daar reeds om den graaf en de gravin ontvangen. Op den arm van haar echtgenoot leunende, trad Bertha het huis binnen. Onmiddellijk trok zo zich terug om wat uit tc rusten. Met eenige ongerijmde stotterende woorden verliet de graaf haar bij wilde voor het diner nog een cigarette rooken en een wandeling doen. Maar nauwelijks was hij uitgesproken of Bertha was alleen Zy trok haar handschoenen uit, verkoelde gelaat en handen en ging in de kleine, maar smaakvol gemeubileerde woonkamer van de benedenverdieping. Daar was niemand. Zy nam plaats in een leunstoel bij het geopende venster en staarde doelloos in de verte, waar de maan met haar bleek schijnsel de zee ver lichtte. Als een beeld der oude sage stak de eeuwen heugende burcht Carnarvon boven de golven uit. Hoe betooverend, boe droomerig dit alles voor haar was. Terwijl zy daar zoo zat, wer den haar oogleden al zwaarder en zwaarder, haar oogen vielen dicht en zij verzonk ineen diepe sluimering. En ver van het buis, waar zijn jonge vrouw toefde, dwaalde graaf Norton aan het strand rond in de eenzaamheid. Als een ontvluchte galeislaaf snelde hij voort, als ware zijn eenige gedachteNiet weer naar het bagno I Plotseling bleef hij staanhy had een be sluit genomen. Hy knielde en de banden ten hemel heffende, bad hij. Alleen God hoorde hem daar viel hij in zwym. (Wordt vervolgd.) HHHHi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1