't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. 1 Januari. No. 2071. Woensdag 21 December 1892. Twintigste Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. IngezondLexi. Propiia van het 5de Winler-Concert, BLANCA's GEHEIM. Bureau: Zuidstraat. Telefoonn". 42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 36; We verzoeken onzen lezers, die, volgens gewoonte, een welkomst groet aan Familie, Vrienden of Be gunstigers in ons blad willen plaat sen, beleefdelijk daarvan tijdige opgave te doen. DE UITGEVERS. HELDER, 20 Deo. 1892. Naar aanleiding van de in dit nummer voorkomende annonce, vestigen we de aandacht van tooneellief hebbers op de voorstelling, mor genavond in Tivoli te geven door 't gezelschap van den Tivoli-Schouwburg te Rotterdam, onder directie van de hh. Jan C. de Vos en H. van Korlaar. Opgevoerd zal worden «Noodlot" in 3 bedrijven, welk stuk zal voorafgegaan worden door .De Erfgenaam,* blijspel in 1 bedrijf, door E. Morand. Door de Holl. Maatsch. van Land bouw, afd. Helder, zal morgenavond in 't Casinogebouw van den heer M. P. Polak een vergadering worden gehouden, die toe gankelijk is ook voor niet-leden met da mes, zonder entree. Als spreker zal op treden de heer H. C. Reimers, van Wa- geningen. Al is de landbouw nu juist geen hoofdtak van bestaan in onze ge meente, zoo vertrouwen we toch dat 't aan belangstellenden niet zal ontbreken. (Zie verder annonce.) Uit IJmuiden meldt men aan het «Hbld.dat het ss. Dubbeldam* dezer dagen aldaar zonder loods is moeten bin- nenloopen, omdat, niettegenstaande het herhaald afsteken van nachtseinen om een loods, er geen kwam opdagen. Indien dit bericht juist is, dan blijkt daaruit weder de noodzakelijkheid van ver betering van den loodsdienst op onze kusten. De aandacht van het publiek wordt gevestigd op het veelvuldig voorkomen van briefkaarten, niet van Rijkswege uitgege ven, die met geen of een onvoldoend fran keerzegel waren voorzien en waarvoor dus van den geadresseerde een port van 71/, cent of minder moet worden gevorderd. Het getal van zoodanige briefkaarten beliep gedurende 6 dagen op de drie voor naamste kantoren meer dan 250. Uit Groningen is naar Winschoten vertrokken een detachement infanterie, sterk 35 man, onder bevel van den 2den luitenant Donker. De manschappen waren voorzien van hun nachtleger- en keuken gereedschappen en namen verduurzaamd vleesch mede. De 50 huzaren van De venter zijn naar Oldambt vertrokken, waar de toestand op verschillende plaatsen zeer gespannen moet zijn. Zekere S, te Bladel (N.-Br.), die met zjjn echtgenoote oneenig leefde, had haar Vrijdag ^buiten de woning gesloten, zoodat zij bij een buurman nachtverblijf moest zoeken. Hij zelf, laat uit de herberg thuis komende, liad den huissleutel verloren. Hij heeft toen eenige pannen op het dak ver wijderd en getracht door de opening naar binnen te klimmen. Doch dit gelukte hem nietzijn jas schoot hem over het hoofd, en tusschen de panlatten bekneld, is het lijk van den ongelukkige, die niet in staat sehijnt geweest te zijn zich uit zjjne benarde positie te bevrijden, Maandag ge vonden. Henri Raland, de bekende wielrijder, die langen tijd ernstig ziek was tengevolge van overspanning bij een race, is Vrijdag, naar de «Post* meldt, naar het krankzin nigen-gesticht te Zutfen, vervoerd. De Tweede Kamer heeft goedgekeurd het wetsontwerp tot verdaging van de verplichte invoering van de vrije- en orde oefeningen op de lagere school. Intusschen is deze wet niet tot 1895, doch op voor stel van de heeren Travaglino en Mut- saers tot 1897 uitgesteld. Het Gerechtshof te ,s Gravenhage bevestigde Donderdag het vonnis der flaag- sche Rechtbank ter veroordeeling van den stukadoor F. R., wegens poging tot moord in het Noordeinde, tot zes jaar gevange nisstraf. Sequah heeft Maandagavond bij zijne afscheidsvoorstelling te Maastricht medege deeld, dat hij zich zal laten naturaliseeren en zich verkiesbaar zal stellen voor de Tweede Kamer. Te Valtermond heeft een 22jarig jonkman, zekere D. de J. na te veel ster ken drank gebruikt te hebben, bij zijne ouders de ruiten ingeslagen. Daarna heeft hij zich verwijderd en den nacht buitens huis doorgebracht. Den volgenden morgen vond men hem dood achter een turfbuit liggen, met ernstige verwonding aan den pols. Het schijnt, dat de glasscherven de slagader hebben geraakt, waarna hij tengevolge van bloedverlies is overleden. Vrgdag zijn te Amsterdam in ver zekerde bewaring genomen twee Hanover- sche bankiers, die hun intrek hadden ge nomen in een perceel Weteringschans 217e. Reeds een maand geleden waren zij op ver zoek der Duifsche regeering aangehouden, maar wegens onvolledigheid der gezonden documenten, weder in vrijheid gesteld. Te Winschoten hebben ongeregeld heden plaats gehad, waarbij de maréchaus sees gebruik moesten maken van de blanke sabel. Donderdag is door het departement van marine te Washington een openbare aanbesteding gehouden voor het leveren van een linieschip (>battleship«) van 9000 ton eu een gepantserden kruiser van 8000 ton. Het laagst was ingeschreven door de scheepsbouwersfirma Cramps, te Phila- delphia, voor f7.775.000 het linieschip en f 7,715,000 de kruiser. De door de Yereenigde Staten van Noord-Amerika genomen maatregelen tegen stoombooten, die emigranten aan boord hebben welke niet tot de toegelaten catego rie behooren, noodzaken de maatschappij «Red Star Line" het vervoer van passa giers derde klasse (tusschendek) voor alle afvaarten na 1 Januari 1893 tot nadere kennisgeving geheel te staken. In het begin van September 11. ging een jong dokter uit een kleine Duitsche stad naar Hamburg, om daar te helpen bij het verzorgen van de choleralyders. Vijf dagen later ontving zijne familie bericht, dat hij zelf aan de gevreesde ziekte ge storven was. Zijn vroeger losbandig gedrag was nu vergeten, hij werd als een marte laar vereerd en van alle kanten roemde men zijne uitmuntende hoedanigheden. Ook een jonge dame, met wie hij eens verloofd was geweest, treurde om hem met zjjne familie. Dezer dagen echter ontving de moeder van den jongen dokter uit Amerika een brief van haren doodgewaanden zoon. Hij schreef haar daarin, dat hij welvarend is en dat hij in het ziekenhuis te Hamburg een overleden choleraljjder, die eenigszins op hem geleek, zijn visitekaartje in den zak had gestoken, zoodat men dien man voor den dokter hield en onder zijn naam begroef. Hij kan nu zelf bedanken voor de bewijzen van belangstelling, bij zijn ver meend overigden betoond. Een koopman te Altair, in Mexico, heeft dezer dagen een goudmijn ontdekt, welke duidelijke sporen van ontginning in langvervlogen tijden vertoont en welke waarschijnlijk een der bronnen van den rijkdom der Azteken is geweest. Men maakt aanstalten tot een nieuwe ontgin ning van die mijn. Een Indiaan, wien de koopman een paar malen een goudhoudend stuk kwarts had afgekocht, duidde hem de plaats aan, waar hij dat gevonden had. De man durfde den koopman die plaats niet te wijzen, omdat hij dan, volgens een oude overlevering, binnen twaalf dagen zou moeten sterven. Een treurige geschiedenis van «fatsoen lijke armoede" werd dezer dagen voor den lijkschouwer van Noord-Oost-Londen aan het licht gebracht. Twee zusters, dochters van een koopvaardij kapitein, leefden sinds den dood haars vaders, nu twee jaar geleden, te zamen in groote ar moede en ellende. Zy deden al haar best om het een of ander werk te krijgen, maar dit viel den beiden vrouwen om hare zwakke ge zondheid de oudste was telegrafiste geweest maar om zwakte van gezicht ontslagen nog eens zoo moeilijk als andere werkloozen. Maar zij hielden zooveel mogelijk haar fat soen op en behalve de huisjuffrouw, dio de huur niet kreeg, maar de arme vrouwen niet hard viel, bemerkte niemand hare groote ar- armoede, totdat Vrijdag de oudste, de 42-ja- rige Sarah Milier, overleed, volgens de uit spraak der jury van lijkschouwing «aan een beroerte, verhaast door gebrek aan voedsel, kleediug en verwarming." Voor den lijkschouwer moest de overblijvende van het tweetal wel ofschoon aarzelend erkennen, dat hare zus.er en zy niet genoeg te eten hadden, «maar", voegde zij er by, «wij deden wat wy konden." Aan het ar menhuis hulp te vragen, kouden zij niet over zich krijgen. Een liefdadig genootschap ver schafte hun eens een betrekking als dienst boden, maar zij moesten die spoedig opgeven, omdat zy te zwak waren. De vrouw, bij wie zy in huis woonden, die ook getuigenis aflegde, verklaarde dat de juf frouwen op honderden advertenties haddon geschreven, en dat zy in alle weer en wind uitgingen, om te zien of zy ook werk kouden vinden, maar altyd tevergeefs. Zoo tobden en sloofden en leden de zusters, tot de eene door den dood uit haar ellende verlost jverd. Voor de overblijvende zal nu gezorgd worden. Hoe duur is een werkstaking? Antwoord geeft het verslag over de werk staking in de Carnegie-fabrieken te Horne- stead. Die werkstaking heeft aan de ei genaars der fabrieken, de arbeiders eu den Staat 8 V2 millioen dollars (ongeveer f 21,000,000 gekost. Het verlies aan loonen bedraagt f 6,250,00. De eigenaars der fa brieken hebben een schade geleden van f 12,500,000 en de regeering der Vereenigde Staten heeft tot het zenden der soldaten f2,500,000 moeten uitgeven. DeCarnegie- maatschappij werkt met een kapitaal van f 62,500,000. Frick heeft aandeelen tot een bedrag van f5,875,000. Te Parijs wordt thans door mevrouw De Pressensé een fancy-fair gehouden ten behoeve van de armen. Onder de talrijke geschenken die zij daarvoor ontving, be hoort een bezending van voorwerpen van waarde, o.a. een stel van 24 zilveren thee lepeltjes, eene halsketting, een kruis, een medaillon dit alles in goud en eenige sieraden van koralen in goud gevat. Daarbij was een begeleidend schrijven, waarin de schenker zeide dat hij deze voorwerpen tijdens de Commune van 1871 had gesto len en nu zijn geweten van dien last wilde bevrijden. Beter laat dan nooit Mevrouw De Pressensé heeft alles echter aan de politie gegeven. Te Wiener-Neustadt, bij Weenen, staat een geheel gezin, vader, zoon en dochter, terecht wegens moord op de moe der en vrouw, die zij geworgd en in een put geworpen zouden hebben. De vader zou dit geci:.an hebben omdat hij vreesde voor de gevolgen van een onderzoek naar de behandeling zijner vrouw. Zij was krankzinnig geworden door zijne mishan delingen. De zoon heeft zich waarschijn lijk op zijn moeder willen wreken, omdat deze hem niet haar aandeel wilde afstaan in de boerderg, die zij bezaten. Een Duitsche dame, reizende onder ge leide van eeD heer, is Donderdagochtend,naby het station Woeusdrecht, uit den sneltrein, komende van Vlissingen, gesprongen. De heer had haar een paar oogenblikken alleen gelaten in den coupé 1ste klasse, en vond bij zyne terugkomst het portier open en hare plaats ledig. Hy en ook andere reizigers hebben bij her haling de noodrem doen werken, doch zonder resultaat daar deze bleek defect te zijn. De trein rolde intusschen in vliegende vaart voort, voorby verschillende stations. Door roepen en wuiven trachtte men den trein tot stilstaan te brengen, doch ook dit bleek vruch teloos. Eerst te Rozendaal hield de trein stil en kon de doodelijk ontstelde heer uitstijgen en om hulp vragen. Op telegrafisch bericht, gingen eenige spoor wegbeambten met een lorrie langs de lijn, in de richting van Woensdrecht, en vonden daar de dame wezenloos tegen een afsluithek staan. Onbegrijpelykerwijze had zij slechts eene lichte wonde aan het hoofd. Zy was na don sprong uit den trein ongeveer 2000 M. terug gewandeld, in de richting van het station Woensdrecht. De dame werd naar Bergen op Zoom ver voerd en aldaar werd haar door dr. Verlinden geneeskundige hulp verleend. Met den eerstkomenden trein kwam haar geleider aan. Met trein 243 vertrokken bei den naar Schirmbeek bij Wezel. De dame was lijdende aan melancholie, tengevolge van den dood haars vaders. Zy kwamen uit Glasgow. De kerstvacantie valt dit jaar al zoo schraal mogelijk uit. Zondag kerstdag en Zondag nieuw jaar. Volgens don regel moot er op twee Ja nuari weer school gehouden worden, hetgeen voor onderwijzers en onderwijzeressen, die van deze gelegenheid gebruik willen maken om verwijderde familiebetrekkingen op te zoeken, teneinde aldaar de feestdagen door te brengen, minder aangenaam is. Meerderen moeten toch in dit geval al bytyds op den nieuwjaarsdag, dien ze gaarne in den kring der huunen zouden doorbrengen, op reis, om dos avonds met den laatsten trein te arriveeren. 't Is daarom ook dat vele gemeentebesturen de school steeds op 3 Jan. laten aanvangen. We vertrouwen dan ook, wanneer do betrokken personen zich met een bescheiden verzoek tot 't hoofd der gemeente wenden, men van die zyde ook nu de inschikkelijkheid zal toonen, waartoe men by vroegére gelegenheden meer malen bereid was. U, dankzeggende voor de verleende plaats ruimte, M. de li. Een onderwijzer. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen naar Nederlandsch Oost- en West-Indië en naar do buitenlandsche havenplaatsen, waarheen, voor zoover ons bekend is, oorlogsschepen der Koninklijke Nederlandsche Marine van hier vertrokken zyn. Naar Oost-lndiê: Ver/en<ling»weg. Datum der ter Tijdat. (l.laat. post-be7.org. i bnal.ahPostk St. Martin, 7.15 '6 ar. I 12.80's nam. p. zeepost via Amsterdam. p. zec])Oit via Rotterdam p. Holiandsche mail via Genna p. Holl. mail via Marseillc p. Frausche mail viaMarseille p. Eugelsche mail vin Brindisi p. Duitsche mail via Brindisi Naar Guyana (Suriname) p. zeepost via AmsterdamI p. mail over Engeland p mail via St. Nazaire. Naar Cura§ao, Bonaire ei St. Eustatius en Saba p. zeepost via Amsterdam. I p. mail via Sontbampton Naar Hr. Ms. „Johan Willem Friso" te Toulon 20 Dec., 3.30 's nam. (Aankomst te Toulon 22 Dcc. '8 morgensde verzending heeft dagelyks plaats.) Naar Hr. Ms. »Van Speyk" te Simonstad: via Southampton, 29 December 12.30 's namidd. (Aankomst dor mail te Simonstad 21 Jan.) op DINSDAG 20 DEC. 1892, 's avonds 8 nnr. 1. Wiener Kinder Marsch," F. Krimmling 2. Ouverture de la Tragédie de Racine Phè- dre"» Jules Massenet. 3. Zug der Franen,* II* Act aus der Oper«Lohengrin" von Ri- chard Wagner. 4. .Souvenir de Frédéric Chpin," Fantasie, Adolphe Schreiner. (Pauze). 5. Ouverture«Maritana das Zigeunermad- che.« Vincent Wallace. 6. a. Wenn die Grossvater die Grossmutter nahm," Erinnerung Ford. Sabathil. b> Sérénade de Mandoline, Desormes. 7. «Jaqueline,« Valse,* 8 «Grand Bouquets des Mélodies* A. Conradi. No 1 en 6 eerste uitvoering. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van af 15 tot en met 17 Dec. ONDERTROUWDP. J. van Steenber gen, stoker bij de Marine en H. Reynders. GETROUWD: Geene. BEVALLEN M. C. BakkerSchaafF, z. A. H. Abbovan Mansum, d. H. Rieuwers vaa Halen, z. G. Hoiting—de Vries, d. M. v. d. VeerHartwyk, d. T. v. d. Moulen Oom, z. J. Kosterde Kok, d. M. Dienaar de Bunje, d. OVERLEDEN: J. Duinker, 21 jaar, A. Lascaris 12 jaar. N. Smit, 5 maanden. Marine en Leger. Hr. Ms. „Reinier Claeszen", in aanbouw op 's Rijks werf te Amsterdam, zal eerst in het laatst EWER KT DOOR AM O. 46.) Op den dag van het huwelijkHaar lippen bewogen zich krampachtig. Was dat de recht vaardige straf voor haar begeerte naar rang en rykdom Gestadig liep zij de kamer op en neer. Wat nu begonnen «Keer terug naar tante Elisabeth," bad hij haar bevolen. Zou zy als een versmade terugkeeren, naar de plaats, waar zy, weinige uren geleden, als een gevierde en bewonderde bruid van haar vrien den en kennissen afscheid nam Er kwam bij haar een onoverwinnelijke haat op tegen den man, die haar dit had aangedaan. Of hy waan zinnig was of niet, dit gevoel alleen bezielde haar tegenover hem. Er waren twee uren verlooopen, sedert zij den bediende liet weggaan, wat had zij in dien tyd gedaan Zy wist het niet. Een soort van wanhoop was by haar binnengeslopen. Ein- delyk dacht zy er aan, dat de tyd verliep. Wat zou het dienstpersoneel denken, als het vernam, dat graaf Norton niet zou terugkee ren en dat zij morgen alleen naar Cheshire ging Maar twyfelen hielp niet, zy moest hande len. Zij scheldede bediende verscheen en bedekte zyn brandende nieuwsgierigheid met een zeer onderworpen houding. Anton, sprak zy rustig, terwyl zij den be diende scherp onderzoekend aankeek, «mynheer de graaf is genoodzaakt geweest plotseling Wales te verlaten. Hy zal hier niet terug keeren. Je moet vannacht de koffers pakken, morgen in de vroegte vertrek ik weer naar Cheshire." «Zeer goed, mevrouw Geen spier in zijn gelaat bewoog zich. Als zij gezegd had dat zy op reis ging naar de maan, had hy eveneens geantwoord«Zeer goed mevrouw «Is de tafel gereed Je kan opdragen, binnen twee minuten kom ik aan het diner.* En twee minnten later zat zij aan tafelom te dineeren. Zij liet volstrekt geen aandoening of ongerustheid blijken. Anton diende zwygend de verschillende schotels op. Zoodra de maal tijd was afgeloopen, stond zij met aristocrati sche bedaardheid op en verliet de zaal. In haar beurs had zy nog twee of drie goudstukken, ruim voldoende om de reiskosten te betalen. Ze wilde den volgenden morgen naar het slot Powsys terugkeeren en aan lady Carley mededeelen, wat er was voorgevallen. Verdere plannen had zij voorloopig niet. Zy kon zich het vreeselijke schandaal nog niet voorstellen, dat op dezen stap zou volgen. Zij wist, wat zy morgen te doen hadwat er verder gedaan moest worden, daarvan kon ze op dit oogenblik nog geen voorstelling ma ken. Wat was de nacht schoon! Wat zou Beatrice nu doen En wat Charles Onwillekeurig dacht zij aan zyn woorden j «Wat er ook ge beuren moge, maak my nooit een verwijt! Hoe lang scheen haar die regenachtige dag in Sandypoint al verleden, en dan die nacht in de sneeuw, hoe lang voorby. Het sloeg drie uur. BerthA dacht er niet aanv Zij zat nog altyd in de woonkamer, stil en stom. Schreien kon ze niet, alleen loosde zij nu en dan een zucht. Duidelijk kwam haar voor den geest, wat zy doorleefd had sedert dien dag in Sandypoint. Wat had zy de co- quette gespeeld, tot zy het doel had bereikt, dat zij nastreefde. Toen stond het beeld eener lady verlokkend voor haar geest, en zij had aan dat beeld een man geofferd dien zij liefhad. Om dat beeld scheidde zy van haar vrienden, op het oogenblik, dat die ongelnkkig werden en ziedear nu het einde Ze werd neergedrukt, haar kracht voelde zij minderen. Zij stond op en sloot het venster toen sleepte ze zich naar haar slaapkamer en ging geheel gekleed te bed. Meer dan ver moeid sloot zij spoedig de oogen. Wat een zegen is de slaap toch voor den ansch Bertha vergat haar kommer en na een vas ten slaap ontwaakte zy eerst, toen de zon hoog aan den hemel stoud. Zy richtte zich op en tegelyker tijd doken de gedachten weer op. Maar ze wilde niet denken. Ze stond op, ver wisselde van kleeding en liet het ontby t gereed zetten. Over drie kwartier vertrok de trein uit Car- narvon. Zij gaf den bediende bevel om hier te bly ven tot den volgenden dag. Uit Cheshire zou zy hom nadere bevelen geven. Toen trok zij haar reiskleederen weer aan en vertrok weldra per rytuig naar het station. Tegen drie uur 's middags bracht een rijtuig haar van hot spoorwegstation naar het slot Powsys, waar haar komst de grootste «verba zing wekte. »Is lady Carley thuis vroeg zij den be diende, die de deur opende. Op het bevesti gend antwoord stapte Bertha vastberaden voort en trad zonder aanmelding by lady Carley binnen. De oude dame stond vastgenageld, toen ze haar zag. «Bertha, jij hier Wat bete-kent dat? Waar is Victor vroeg zy verschrikt. Bertha sloot eerst de deur en antwoordde toen zacht «Ik kan zelfs niet vermoeden, waar graaf' Norton op dit oogenblik is. Waar hy ook zijn moge, het is te wenschen, dat hy nog kracht genoeg heeft om over zichzelven te waken. Sedert gisterenavond vijf uur heb ik hem niet meer gezien I" Verstomd door den schrik keek de oude dame haar aan. Vermoeid door do reis en de voorafgegane aandoeningen, overmeesterde mij de slaap, toen ik nauwelijks een half uur in de villa was In de woonkamer had ik plaats genomen in een leunstoel by het venster en sluimerde in Graaf Victor had mij alleen gelaten, naar hy zei, om een wandeling te doen. Toen ik ont waakte w.s het byna zeven uur. Ik was al leen, ovenals te voren. Graaf Victor was intusschen thuis geweest en weer heengegaan Weer heengegaan herhaalde lady Carley. «Ja, bevestigde Bertha. «Hy liet dit briefje achter. Lees, tante Elisabeth, en u zal zien, dat ik slechts gevolg heb gegeveu aan het be vel van mijn echtgenoot, toen in naar hier terugkeerde." Zij reikte het briefje overde oude dame nam het en onder het lezen werd zij doodsbleek. ,Zoo spoedig," fluisterde zij halfluid, «reeds zoo spoedigO, ik vreesde het, ja, ik wist het «Vreesde u het? Begrijpt u dit schrijven dan Dns u vreesde, wat ik nu vermoeddat ik gisteren getrouwd ben met een man, wiens verstand gekrenkt is? Er volgde geen antwoord op die vraag, men hoorde slechts zuchten en gekerm. «Dht vrees ik," vervolgde Bertha op vasten toon. «Het is een erfelyke kwaal dor Nortons. Zijn vader leefde en stierf als een krankzinnige. Drie-en-twintig jaar lang heeft de zoon de kiem in zich gehadop den dag van zijn hu- welyk kwam de kwaal te voorschyn. Heb ik gelyk of niet, tante Elisabeth Lady Carley snikte. «Het valt u zwaar te erkennen, dat ik gelijk heb,« zeide Bertha medelydend. »U heeft hem lief.* «Ja, ik heb hem lief, gy niet,* antwoordde lady Carley. «Gij bemindet uw neef en hebt mijn arm, ongelukkig kind genomen ter wille van zijn rang en rijkdom 1 Het zou duizend maal beter voor hem geweest zyn, als hy onder gegaan was, voordat hij u op zyn levensweg ontmoette (Wordt vorvolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1