't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER. NIEUWEDIEP EN TEXEL. 1 Januari. No. 2072. Zaterdag 24 December 1892. Twintigste Jaargang. KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. POSTERIJEN. BLANCA's GEHEIM. Bureau: Zuidstraat, Telefoonn0.42. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 86; We verzoeken onzen lezers, die, volgens gewoonte, een welkomst groet aan Familie, Vrienden of Be gunstigers in ons blad willen plaat sen, beleefdelijk daarvan tijdige opgave te doen. I)E UITGEVERS. Aan onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd ver zocht 't verschuldigde abonne mentsgeld Vliegend Blaadje en Zondags blad, 3e kwartaal 1892 te willen over maken per Postwissel of in postzegels, vóór 6 Januari 1893, zullende an ders daarover met 5 Cts. verhooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 21/t Ct. beplakt te worden. Aan onze geabonneerden in Amerika xoordt beleejd verzocht 't verschuldigde te willen overmaken. DE UITGEVERS. Opkomst der Zon 8 u. 18 m. Onderg. 3 u. 48 m. DECEMBER, Wintermaand, 31 dagen. Zondag 25 Kerstmis. Maandag 26 2e Kerstdag. - E. Kwart. Dinsdag 27 Woensdag 28 Donderdag 29 Vrydag 80 Zaterdag 31 H. Silvester. HELDER, 23 Dec. 1892. Woensdagavond trad in het 't Casino-ge bouw als spreker op de heer H. C. Reimers, van Wageningen, daartoe uitgenoodigd door de Mij. van landbouw, afd. Helder. 't Onderwerp wasde voeding der diereD, en wel meer bepaald van paard en rund. Spreker verklaarde waarom paarden eerst moe ten drinken voor ze eten, terwyl dit bij run deren niet noodzakelijk is, uit de samenstel ling van de magen dezer dieren. Vervolgens werd het verteringsproces behandeld en duide lijk aangetoond welke invloed speeksel, maag zuur en gal daarop uitoefenden bij de ontwik keling van zetmeel, eiwit, en vetgehalte, waar bij ook met een enkel woord werd opgemerkt hoe de ziekelijke ontwikkeling van maagzuur en gal nadeelig kan werken. Na de pauze behandelde spreker, die eerst had gemeend over de instandhouding der been deren het woord te voeren, op verzoek, de melkziekte der koeien. Na de vermoedelijke oorzaken dier ongesteld heid te hebben nagegaan, werd door spreker een voorbehoedmiddel aan de hand gedaan, dat op zgn eigeD ervaringen was gegrond. De heer R. toonde zijne zaak niet alleen meester te zijn, maar ook zijne denkbeelden duidelijk en in goed gekozen woorden te kunnen voordragen. De heer J. Schuijt, voorzitter der afd. dankte spreker voor zgn gehouden redevoering. 't Is te betreuren dat door de geringe op komst van belanghebbenden de voordracht minder nut stichtte dan ze had kunnen doen. Door ongesteldheid van een der ac teurs kon de tooneelvoorstelling Woens dagavond in Tivoli niet doorgaan. De Nederlandsch - Amerikaansche Stoomvaart-maatschappij heeft hare agen ten aangeschreven, dat zij, met 't oog op de maatregelen die de Amerikaansche re geering blijft toepassen op de schepen met landverhuizers aan boord, van 1 Januari 1893 tot nadere aankondiging geen tus- schendekspassagiers meer zal vervoeren. Dinsdagnacht is met een kogel ge schoten in de woning van den rijksveld wachter brigadier-titulair Strooij, te Hilva- renbeek. De kogel is doorgedrongen in het beschot eener bedstede, waar de kin deren sliepen, zonder evenwel een hunner te treffen. Men denkt aan een wraak neming. Aan een perceel Keizersgracht te Amsterdam schelt een man aan en vraagt aan den huisknecht, die de deur opent Meneer, mogen we de straat voor de deur schrobben Huisknecht (terwijl hjj, vreeselijk uit de hoogte sprekend, de deur dicht gooit) Mevrouw is aan de straatreiniging. De man schelt ten tweeden male en de verontwaardigde huisknecht komt weer te voorschijn. y Zeg aan je mevrouw, c hoort de gedien stige zich toevoegen, dat ze dan wel gauw zal gedaan krjjgen.c En de man gaat heel bedaard de stoep af. De herbergier K. N., te Haulerwijk is wegens majesteitsschennis Zondagmorgen gevankelijk naar Heerenveen overgebracht. Hij had in een toespraak in zijne herberg beleedigende uitdrukkingen ten opzichte van de Koningin gebruikt, op grond waar van de aanwezige politie proces-verbaal opmaakte. Bij Kon. besluit van 7 Nov. 1892 No. 28, is aan Ed. Heymans vergunning verleend om achter zijn naam die van »van der Douwer« te voegen zoodat hij met zijne wettige nakomelingen in 't ver volg zullen teekenen Heymans van der Douwer. Moordaanslag by Heerenveen Zaterdagavond was het geheele Meer (bij Heerenveen) in rep en roer, er was, zoo zeide men, in de herberg van Pietersma een Oost- Indisch militair doodgestoken. Gelukkig leeft de man nog, ofschoon hij ernstig gewond is. De zaak droeg zich toe als volgt: J. Westerhuis is koloniaal, zou over een paar weken naar Indië vertrekken en logeerde met zyn meisje uit Amsterdam by Pietersma. Tegen den avond kwam de slager L. Brouwer, van Knijpe, van de veemarkt te Heeronveen. Hy stak by Pietersma nog eens op, waar hij allerlei ongepaste voorslagen deed aan het meisje van Westerhuis, die daarom de gelag kamer verliet. Brouwer ging steeds door met op lage manier over dit meisje te sproken, dat Westerhuis ten slotte in drift deed ontsteken. Hij vatte Brouwer aan, doch nauwelyks was men handgemeen geworden of Westerhuis riep uit«Owat steekt hy my met een mes in de zyde 1" Hij zeeg op een stoel nederterwyl Brou wer vluchtte. Westerhuis bloedde hevig. Da delijk werd om dr. Kylstra gezonden, terwyl direct mr. Calkoen, substituut-officier van jus titie, die ook in het Meer woont, met het feit in kennis werd gesteld. Mr. Calkoen gaf dadelyk last den slager Brouwer te arresteeren. De politie vond hem in eene herberg te Knype en bracht hem naar de gevangenis te Heerenveen. Moord of zelfverdediging f Aan den weg van Padang-Pandjang woont een Indo Europeaan, de beroemde tijgeijager Toontje van Alphen. Ooder de vele vernuftige methoden die de heer Van Alphen kent om tijgers te dooden, is er een, die zeer merk waardig is. Hij tracht op te sporen, waar de tijger zijn buit nedergelegd heeft. Zooals be kend is. eet een roofdier slechts adellijk wild een tijger keert dus meorraalen terug naar de prooi, die hy bemachtigd heeft. Nu wordt een geladen geweer zoodanig opgesteld, dat aan den trekker een touwtje is vastgemaakt, dat aan de andere zijde met het kreng, dat de tijger zal oppeuzelen, verbonden is. Rukt het dier aan de prooi, dan schiet hij-zelf het ge weer af, en het hangt van de opstelling af, of hij zich zelf een schot door het lijf jaagt, hetgeen natüurlijk de bedoeling is." «Onwillekeurig kwam my deze zelfwerkende methode, die onder de inlanders meer in zwang is, in de gedachte, toen de Indische bladen met groote ingenomenheid de „leuke manier" beschreven, waarop een Nederlander te Bod- jonegoro in de residentie Rembang, de heer J. Cores de Vries, een einde maakte aan de her haalde diefstallen van klapperolie uit zijn ge sloten magazijn. Hij plaatste een met hagel geladen percussiegeweer in het magazijn, en verbond den trekker door een touwtje met de meest voor de hand staande blikken met klap perolie, zoodat verplaatsing van die blikken den bij voorbaat gespannen baan moest doen neerslaan en het schot doen afgaan. In den nacht van 23 op 24 Febr. 1892, kwam de brutale dief, volgens zijn gewoonte met een valschen sleutel in het oliemagazyn van den heer Cores de Vries. Hij wilde een blik olie medenemen, maar hij kwam van een leelijke reis. Het schot ging af. Hij kreeg de lading, h bout portant, links in zyn hals. Toen de zon opging, lag er eeu lyk in de goedang (het magazyn). »De inlander Soerodikromo, alias Sadin, van beroep tuinjongen bij den heer Makking, had zijn trek naar olie met den dood betaald. De strafzaak tegen den heer Cores de Vries diende voor den Raad van Justitie te Sama- rang. Den I7en Juli 1892 werd het vonnis gewezen. By dit vonnis wordt o. a. verklaard „dat het aan den beklaagde ten laste gelegde, wel bewezen feit noch misdrijf, noch overtre ding oplevert en hij te dier zake van alle rechtsvervolging is ontslagen, met verwijzing van het land in de kosten van het geding en met bevel tot teruggave van het geweer aan beklaagde." Aldus verhaalt de heer R. van Sandick in de »Ind. Gids" van December. Hij voegt er by, dat het Indisch leekenpu- bliek met dat vonnis heel bly was de dief had zijn verdiende loon. Maar anders oordeelde de justitie. Het openbaar ministerie kwam in hooger beroep en bij arrest van 7 Sept. jl. veroordeelde het Hooggerechtshof van Ned.-Indië den heer Cores de Vries tot 2 iaar gevangenisstraf wegens «moord, onder verzachtendo omstandigheden Dit arrest, zegt de heer Van Sandick, wekt in Indië algemeene verontwaardiging. Hij herinnert, dat, kort geleden, een lid der Tweede Kamer van het Hooggerechtshof in Ned.-Indië heeft gezegdDat college schiet wel meer juridische bokken". Maar als het arrest inderdaad op de wet is gegrond, dan behoort de «Code Pénal», die nog de grond slag is van het Ned.-Ind. strafrecht, te worden veranderd. De heer Cores de Vries heeft na het uit spreken van het arrest in de »Loe« betoogd, dat eenige overwegingen van het Hof op een onjuiste opvatting der feiten berusten. Maar aan het vonnis valt niets meer te veranderen. De „Soer. Ct." meent, dat de geheele Eu- ropeesche burgerij in Indië als éen man voor den heer Cores de Vries gratie moet vragen en maatregelen nemen tol voorkoming van dergelijke „allerechtsgevoel tartende en allerge vaarlijkste rechtspraak." Een wijdvertakte vereeniging van vrou wen is door de politie te Lemberg ontdekt. De vereeniging stelde zich ten doel pasgeboren kinderen door uithongering uit den weg te ruimen. Drie vrouwen zijn reeds gearresteerd. De jury te Londen heeft twee «koop lieden op Indië,die hun werk hadden gemaakt van talrijke zwendelarijen en daar toe op vier plaatsen «kantoor* hielden, schuldig verklaard. De reehter legde elk vier jaren dwangarbeid op. Te New-York is een persoon door middel van electrieiteit terechtgesteld. De dood volgde na 12 seconden. Onbegrijpelijk. Als men bedenkt hoe- vele menschen in de hoop op een buiten kansje in de loterij spelen, dan wekt het terecht verbazing, dat er, blijkens een dezer dagen te Weenen verschenen bekend making, 12.300 uitgelote prijzen tot een bedrag van 281/2 millioen fl. onopgevraagd zyn, waarvan de rechthebbenden zich niet aangemeld hebben. Thans zal er een wets ontwerp ingediend worden, om den staat, na afloop van den termijn der verjaring, in het bezit der kapitalen te stellen. Een Kerstsprookje van Turgernieff. Twee of drie dagen vóór Kerstmis gaf de goede God een feest in zyn azuren paleis. Alle deugden waren daarop genoodigd. Het was dus een partij van enkel dames. Men zag daar vele deugden bij elkander, groote en kleine. De kleine waren bevalliger en liever dan de grooten, maar allen schenen met elkander bekend sn bevriend te zijn. Daar zag op eens de gastheer twee schoone dames, die elkaar blijkbaar nog volstrekt niet kenden. Hy nam daarom elk harer by de hand, om haar de eene aan de andere voor testellen. ,De Weldadigheid", zeide hij met een blik óp de eerste»de Dankbaarheid", voegde hy er bij, op de tweede wijzende. De twee deugden waren zeer verbaasd. Sedert de schepping der wereld ontmoetten zij elkander hier voor 't eerst. Gemeenteraad van Wieringen. Vergadering van 20 Dec. 1892. Voorzitter de Burgemeester. De Voorzitter opent de vergadering. De notulen worden gelezen en vastgesteld. Naar aanleiding van een schryven van den heer Districts-schoolopziener, waarin deze wy- ziging voorstelt van de tractementen der hoof den van scholen, biedt de Voorzitter, namens het college van B. en W., eene nieuwe rege- linh betreffende het onderwijs aan, waardoor de Gemeente, voldoende aan het verlangen van den schoolopziener, toch met hetzelfde bedrag dat thans voor die tractementen wordt besteed, zou kunnen volstaan. Dit voorstel wordt echter door den Raad verworpen met 4 tegen 3 stemmen. Als leden van het stembureau voor het aan staande jaar worden gekozen de heeren J. Kooijman en P. Tijsen, terwijl de overige leden als plaatsvervangers zullen optreden. De Voorzitter brengt aan de orde het ver zoekschrift van ingezetenen betreffende hot bouwen van een burgemeesters woning en doet naar aanleiding daarvan de vraag of de Raad in beginsel vóór of tegen het bouwen van zulk eene woning is. Met 4 tegen 3 stemmen verklaart de Raad er zich tegen. Daarna komt in behandeling een verzoek schrift van den Gemeentesecretaris om wegens buitengewone werkzaamheden in dit jaar eene buitengewone gratificatie van f 50.te mogen ontvangen, waartoe met 5 tegen 2 stemmen wordt besloten. Na de gewone rondvraag wordt de verga dering door den Voorzitter gesloten. KERSTVREUGDE. Vriendlijke stralende lichtjes, Waarom toch glanst gij zoo schoon; Klokken wat hebt gij te melden Waarom zoo blij thans uw toon Donker en lang zyn de nachten Al wat bekoorde is voorbij Waarom toch schenkt gy niet liever Vreugde ons in 'tlentegety? Waarom de lichtjes thans stralen Waarom de kerkklok thans juicht Weet ge niet wat ze verhalen Waarom de Christenheid buigt 'tls weer het feest der geboorte Van Hem, die zegen ons bracht, En 'tschoonste licht eens deet gloren, Dat nu nog blinkt in den nacht. Schooner licht kan er niet glansen, Door zooveel eeuwen reeds heen, Dan 't licht door Hem eens ontstoken, Toen hij op aarde verscheen. Zijn gloed verwarmt onze harten, Wekf op tot liefde en tot deugd Troost ons bij droefheid en smarten, En biedt waarachtige vreugd. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen naar Nederlandsch Oost- en West-Indië en naar de buitenlandsche havenplaatsen, waarheen, voor zoover ons bekend is, oorlogsschepen der Koninklijke Nederlandsche Mapinc van hier vertrokken zijn. Naar Oost-lndië: Verzending» weg. p. zeepost via Amsterdam. p. zeepost via Rotterdam p. Hollundscke mail via Genua p. Holl. mail via Marscillc p. Franache mail via Marscillc p. EngeUche mail via Krindisi p. Duitsche mail via Brindisi Datum der ter Tijdst. d.laat. post-bezorg. busl.ahPostk 30 Dec. 23 27 u 3 Jan. 23 Dec. 30 16 Jan. 7.15 's av. 7.15'a av. 12.30 'snam. 12.30 's nam. 7.15's av. 8.45 'a mor. 8.45 's mor 7.15 'sav. 7 .15 's av. 7.15 'sav. Naar Guyana (Suriname): p. zeepost via Amsterdam.1 11 Jan. p. mail over Engeland2 p. mail via St. Nazaire. 7 Naar Cura$ao, Bonaire en Aruba, St Martin, St. Eustatius en Saba p. zeepoat via Amsterdam. .1 11 Jan.I 7.15'sav. p. mail via Southampton 27 Deo. 12.30'anam. Naar Hr. Ms. „Johan Willem Friso" te Toulon 24 Dec., 3.30 's nam. (Aankomst der post te Toulon 26 Dec. 's morgens.) Hr. Ms. „Friso" vertrekt 28 Dec. van Toulon. Naar Hr. Ms. »Van Speyk" te Simonstad: via Southampton, 29 December 12.30 's namidd. (Aankomst der mail te Simonstad 21 Jan.) Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van af 19 tot en met 21 Dec. ONDERTROUWD :l GETROUWDueene* BEVALLENG. SmitHoogschagen, z. V. ZwaanSmit, z. A. KuiperStoll, d. J. BaertVerfaille, z. T. VoogtSchoofs, d. M. Hoog wegRensmaag, z. A. Keuninck Kruk, d. T. BontesSchagen, z. OVERLEDEN K. Eikel, 2 weken. J. de Natris, 3 jaren. C. Prent, 52 jaren. D. Berg, 68 jaren. J. Langendijk, 81 jaren. Burgerlijke stand, gemeente Texel. van 14 20 Dec. ONDERTROUWDE GETROUWD i Geene. GEBORENi OVERLEDEN De Directeur van het Postkantoor te Hel der, deelt mede, dat voor het pubiiek de ge legenheid wordt opengesteld om brieven, kaart jes enz., welke op 1 Januari a. s. in handen BEWERKT DOOR AM O. 47.) «Beter, ja, veel beter voor hem zoowel als voor my,« bevestigde Bertha. U heeft ge- lyk, tante 1 Ja, ik beminde mijn neef en trouwde met Victor, alleen om zyn geld en goed. Ik kan niets inbrengen om mij te verontschuldi gen uw verwijten kuuneu me niet zwaar ge noeg treffen." Lady Carley begon opnieuw te snikken. „Ik kwam naar hier om u de waarheid te zeggen, vervolgde Bertha. «Ik wil niet verder naar het geheim vorscben, waarvan hy spreekt. Ik verlang niet het te kennenalleen verzoek ik^ u, dat u hem niet aan zijn lot overlaat, nu hy krankzinnig is «Krankzinnig herhaalde de lady. «Wie zegt dat Victor is even goed by zijn ver stand als gy en ik." Bertha verbleekte, terwyl zy op doffen toon vroeg: «Was hy niet krankzinnig? En verliet hij my toch?" „O, vergeef het my,* jammerde tante Elisa- beth in vertwijfeling. «Ik weet zelf bijna niet meer, wat ik denk of zeg. Laat my alleen, tot ik wat kalmer geworden ben. Wacht me op je kamer. Je zult die nog vinden, zooals je er uitgegaan bent. Je wilt toch wel hier bly ven «Voorloopig ja over de toekomst heb ik nog niet nagedacht. Ja, ik zal u thans alleen laten, zooals u dat wenscht. Morgen kunnen wy verder met elkaar spreken.* Juist wilde zij de kamer verlaten, toen de lady opstond en haar omhelsde. «Myn kind. het is een treurig lot, zoo jong, zoo schoon, en reeds verlaten! Ach ik maak me bezorgd voor jeik begryp je kalmte niet." Bertha's borst zwoegde, zij kon een zucht niet onderdrukken. „Loodzwaar drukt er iets op my, zoodat ik niet kan schreien. Mijn gevoel schynt ver dwenen. Het is, of ik geen menschelijk hart in mijn lichaam heb. Ik ben een ellendig schepsel, niet waard, dat men medelyden met mij heeft. Vergiet geen tranen om my, tante ik verdien ze niet!» Zij drukte een kus op mylady's wangen en ging been. Eerst gisteren had zij dit huis vaarwel gezegd, maar het scheen haar toe, dat zy tientallen van jaren had doorleefd, jaren, waarin zij hart en ziel verloor in den strijd. Het overige van den dag zagen de beide dames elkaar niet weder. In den namiddag werd de hemel bewolkt en het begon te rege nen. Zoo werd het avond. Toen werd aange scheld aan de hoofddeur van het slot Powsys. De bediende opende de deur en een gestalte, in een grooten mantel gehuld, trad binnen. Een groote hoed bedekte het bovendeel van zyn gelaat, terwyl kin en baard in een grooten shawl verborgen waren. Die gestalte vroeg met bijna onverstaanbare stem lady Carley te spreken. »Op zulk een laat avonduur ontvangt me vrouw geen vreemden," luidde bet korte ant woord. „Breng haar dit," sprak de donkere ge stalte. Mevrouw zal mij niet afwijzen.* Ondanks de shawl, die ook den mond be dekte, klonk die stem den bediende toch niet zoo onbekend meer in de ooren, als te voren. Hij nam het biljet aan, gaf het aan een an deren bediende en deze overhandigde het op zijn beurt aan de kamenier. De kamenier bracht het bij haar meesteres. Deze wierp slechts een enkelen blik op het schrift en riep toen bevend uit «In de bibliotheek, ik kom dadelijk De donkere gestalte werd in de aangewe zen zaal gebracht, nog steeds onkenbaar door hoed en shawl. In dat sober verlichte ver trek geleek hy een sombere schaduw. Slechts twee minuten later verscheen lady Carley op den drempel. «Ben ben je 'l werkelyk stamelde zy. ,Ik ben het! Sluit de deur!« Zy gehoorzaamde en trad schrede voor schrede nader. De vreemde deed hoed en shawl af, zyn gelaat werd zichtbaarhet doodsbleeke gelaat van graaf Victor Norton XXXIH. Weer was het morgen geworden, een storm achtige, regenachtige morgen. Nog gelukkig door schoone droomen, opende Bertha de oogen. Als wilde het noodlot haar honen, was het Charles, altyd weder Charles, die haar ge dachten bezighield. Hoe kon hy haar bespot hebben, als hij haar had kunnen zien, zooals zy nu was 1 Een versmade bruid, aan de poorte des ge- luks van haar grootheidswaanzin overgegeven aan het medelyden eener spotlustige menigte. Haar maagdelijke trots had den gevoeligsten stoot ondergaan, die haar kon worden toege bracht een stoot, die een vrouw nimmer erger kon worden gegeven. Zij was versmaad gewor den. Zij leed ontzettend. Rusteloos had zy den hal ven nacht doorgebracht met pogingen om haar knagende smart weg te redoneeren. Maar zij kon haar geweten niet tot zwijgen bren gen een inwendige stem riep haar onophou delijk toe, dat dit haar eigen werk was. Het meest onderzoekende oog bad den volgenden morgen tevergeefs gezocht naar de sporen van haar lijden, toen zy omstreeks tien uur aan de ontbyttafel verscheen. Even bedaard als altijd, toonde zij een on verschillige koelbloedigheid, die alleen kon ontstaan zyn uit de overtuiging, dat zij het ergste reeds geleden had. Iets nog erger kon niet komen Eenigszins bedremmeld wenschte tante Eli- sabeth haar gooden morgenondanks de aan gename warmte van het haardvuur beefde zy over het geheele lichaam; haar lippen schenen koud, toen ze een kus op Bertha's wangen drukte. „Je schijnt koud te zijn, lief kind,« zei ze. „Je bent toch niet ziek? Of heb je weinig geslapen In gedachten verdiept knikte Bertha met het hoofd. „Ja, niet veel, tante! maar toch wel een paar j uren Misschien heeft hel weer daar schuld aan. Een bewolkte lucht werkt altijd nadeelig op mijn stemming.« Bertha dronk slechts een enkelen kop koffie en stond toen op. Tante,* begon ze, ,toen ik zooeven myn kamer verliet, ving ik eenige woorden op van het gesprek tusschcn twee bedienden in de gang. Ofschoon zy dadelyk zwegen zoodra ze mij bemerkten, heb ik toch genoeg gehoord, om daaruit te kunnen opmaken, dat graaf Norton gisterenavond laat hier is geweest.* Lady Carley zweeg. „Als u dat ook voor mij geheim wil hou den," vervolgde Bertha, terwyl een verach telijke grimlach om haar lippen speelde, »dan is u daarin natuurlyk geheel vrij en dan zal ik u ook niets vragen. Maar wil u dit bezoek voor mij niet verzwygen, dan zou ik gaarne vernomen, wat hy met dit bezoek beoogde, omdat dit op myu verdere besluiten van in vloed zou kunnen zijn.* ,En welke besluiten zouden dat zyn vroeg lady Carley, die begon te beven. „Dat zal ik u zeggen, als u geantwoord heeft. Was graaf Norton er gisteren of niet (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1892 | | pagina 1