't Vliegend Blaadje. VOOR HELDER NIEUWRDIKP EN TEXEL. Eerste Blad. Mo. 2187. Woensdag 5 Juli 1808. 21ste Jaargang. Telefoonn0. 42. Telefoonn. 36. Hetdersche Kermis. NIEÜWSTIJBINGEïr.; KLEINE COURANT Wanneer we do straten onzer veste door wandelen, vinden we dat enkele grachten en pleinen een buitengewoon aanzien hebben. Tenten eu spellen, kramen en kraampjes, som- tyds vry net» somtijds minder aangenaam voor 't oog, zijn als met een tooverslag verrezen om alhier een week lang de aandacht der wan delaars tc trekker.; en die wandelaars ziet men in grooten getale opgekomen om 't ongewone schouwspel gade te slaande jeugd natuurlijk overal vooraan. Alles roept ons toeu't Is Kermis En al keert dio toestand jaarlijks weer, hij schijnt toch velen telkens nieuw toe. Zoolang de verwachte heerlijkheden nog door nijdige zeilen en voorhangsols voor onze blik ken verborgen zyn, in de verbeelding bij hot jeugdige geslacht op 't sterkst gespannen en menige knaap en meisje tracht ter sluiks nieuwsgierig hier en daar een opening te vin den om toch te voren maar iels te kunnen zien en zyn al zeer tevreden, wanneer 't toeval hun onderzoeklievenden geest beloont. Veelkleurige biljetten, vaak reusachtig groot, versieren hier en daar de muren en doen ons zien, dat ook de kunst te buip is geroepen om de belangstelling van groeten en kleinen op te wekken. Ze schynen ons te willen toe roepen «Hier mensehen, is wat vreemds te zien l« En toen gisteren de kermis officieel was in geluid, toen de bekleedselen waren weggeno men, zagen we, wat we al zooveel jaren in de feestweok aanschouwden, 't Was niet veel nieuws, maar 'tzag er toch bont en voor velen aantrekkelijk uit. Daaarbij, wordt ons muzikaal gehoor, zoo dra de straatvirtuoseu de vereischte vergun ning verkregen hebben, op 't verleidelijkst ge- gestreeld, want ieder der bedoelde artisten toetert, orgclt of strykt er op los met ccn am bitie, die toont dat ze »hart voor de kunst" hebben, terwijl 't instrumentale gedeelte soms door vocale muziek wordt afgewisseld. bovenzaal van Grand Café Central een groote aantrekkelijkheid te geven. De hh. Strous en Nieuwenhuizen worden gaarnegehoord en vooral 't nummer «Holdcrsche toestanden» jvind: veel bijval, zoo ook de duetten van 't echtpaar Nieuwenhuizen en wel in de eerste plaats »De Greenwichtyd.® Als chanteuse comique mocht madlle Robinson groote bijval verwerven, even als miss Katy. De kleine Tom Pouce, een komiek in mi niatuur, heeft 't in ziju genro reeds tot een aardige hoogte gebracht en zich de genegen heid van 't publiek verworven. 't Aantrekkelijkste nummer van 't programma blijft tot nog toe de Revue Artistique, waarin alle werkende leden voorkomen. Ia 't Café Reitsma is ook een gezelschap artisten werkzaam. Niet onaardig is 't, eens een kykje te ne men in de tent op 't Molenplein, waar men z/De Wereld in 't klein® kan zien. Do meoha- niek, die tal van radoren in beweging brengt, toont ons een byzonder levendig jtooneel by de uitoefening van verKchiller.de bedrijven. Op een kermis behoort gedanst te worden, is 't algemeen gevoelen, dat ook gedeeld schynt te worden door de directeuren van MusisSa- crum cn van 't Casinogebouw. De respectieve zalen zijn netjes in orde gebracht, en wanneer men bij de hh. Polak komt, is men verzekerd uitstekende dansmuziek te zullen hooren. Waren de kinderen voor een veertig, vyfiig jaar al uitstekend in bun schik, wanceer ze in den draaimolen op magere houten figuurtjes mochten rijden, die met den naam van paardeu werden bestempeld, later kon alleen een schit terende caroussel hun verlangen bevredigen. Thans heeft ook dit vermaak een grootscher aanzien gekregen, daar Yinckcn zyn bezoekers afwacht in zijn groote Amerikaansche ryschool op/ 't Havenplein. Xhaflaire heeft zelfs een Hippodróne of rijschool ingericht, waar men een rit kan maken op heusche, levende paarden. Zoo is er ook in dit opzicht vooruitgang merkbaar. Voor 'teerst op de kermis is verschenen Van Munster met een ronddraaiende Rutsch- baan (Montagnes Rus.-es) een vermaak dat we tot hiertoe op de Helderscho Kermis nog niet aantroffen. En nu, waarde lezers en lezeressen, willen we met elkander eens een kleine rovue houden. We hebben dit jaar twee schouwburgen, dio van den heer van Lier en van den hr. Hart. Eerstgenoemde kunsttempel verrijst op hot Nieuwe Kerkplein, en de andere op 't pleintje bij 't Centrum. 't Hollandsch Tooneelgezelschap opent zyn kermisrepertoire met 't blijspel in 5 bedrijven »Het mannetje uit do maan," dat zoowel in Amsterdam als in Dordrecht groot succes beeft gehad. De heer Hart, die by voorkeur volksstukkeu kiest on zeer goed op de boogte is van den smaak zijner bezoekers debuteerde mot 'ttoo- neelspel »De kinderen der visschersweduwe," door hem zelf vervaardigd. Hij heeft aan zyn tooueel weten te verbinden den heer Blaaser, gewezen directeur der Nieuwe Rott. Schouw burg Mij. Hedenavond wordt door dit gezel schap ten tooneele gevoerd »Gonoveva", Palts gravin van Trier, drama in 5 bedrijven of 8 tafereelen. Na een afwezigheid van eenige jaren wordt onze kermis weder bezocht door Holden's Ma rionetten Théfftre, dat zyne voorstellingen zal gevon in den Stads-schouwburg, Koningstraat. Vroeger was deze directie met 't meeste suc ces alhier werkzaam. De poppen, soms vrij groot, door kunstige mechaniek in beweging gebracht, zijn in staat om niet alleen kinderen, maar ook menschen van rijperen leeftijd aan genaam bezig te houden. We vinden Spriet met zyn werkelyk fraaie tent als gewoonlijk op 't Westplein en twijfelen niet of zyn thé&tre zal, als gewoonlijk, tot de grootste aantrekkelijkheden der kermis behoo- ren. Een byzonder succes valt te beurt aan ziju pantomime //Sequah of de Wonderdokter.» 't Café-Concert, tegenwoordig reeds als een der hoofdvermakelykhedeu der kermis be schouwd is ook nu op vele plaatsen vertegen woordigd. De heer Stroober, die zooveel mogelyk met 't nieuwste op zijn gebied voor den dag komt, heeft ook nu een gezelschap bijeen gebracht, waarmede hij hoopt aan de eischen van 't pu bliek te kunnen voldoen. Ook thans heeft de directeur gezorgd, dat men den tyd aangenaam kan doorbrengen, 't Glans punt vormen de werkzaamheden van de fami lie Dunedin, van the Australian Sportclub. De vlugge en krachtigo toeren, door haar op rywielen uitgevoerd, wekken algemeene be wondering. In de dames Osarelly en Slou- deroff ontmoetten we een paar vroegere beken den, die echter nog gaarne gehoord worden. De duetten van den hr. Soesman en mej. Rosalino vallen zeer in den smaak en de mu zikale grappenmakers Leas weten den lach lust op te wekken. Byzondere aantrekkelijkheid hebben de werk zaamheden aan trapéze en ringen, door de jongejuffrouw Else Levaiu uitgevoerd. Deze jeugdige gymnaste verricht hare toeren met een geraak en bevalligheid, die buitengewone spier kracht noodzakelijk maken. Ook de overige Artisten verdienen de naam van specialiteiten. 't Concert Varié International weet aan de Onder onze oude bekenden, die ons op sma kelijke artikelen vergasteD, treffen we aan de Wed. Ryken met hare Gezonde Apotheek H. v. d. Kam met zijne ververschingskraam. Boukamp, dien we steeds op de oude plaats aaotroffen en dien 't wafelijzer zoo flink kon toevertrouwd wordeu, heeft zijn zaak overge dragen aan zijn opvolger J. F. Wagendrever. Verder vinden we nog onzen ouden Dirk Vis ser, met zyn welbekende gerookte paling en wordt, terwijl J. Selderbeek, LI. Balm en Zonen, H. Balm Wzn. en M. Zonderbuis ook in eerstgenoemd artikel zich een goeden naam verworven hebben. We mogen, nu we toch ge legenheid behandelen, betrekking hebbeude op de versterking van den inwendigen mensch, niet verzuimen te wijzen op de gelegenheid, die de directeur van Tivoli den kerroisvieren- den aanbiedt in een van zyne lokalen, waar alles tot restauratie aangericht. De firma Koppen heelt hare tenten ditmaal opgeslagen in Café Restaurant Saisse, van den heer Buijs, waar men een paar dagen voor de kermis reeds lustig aan 't bakken was van wafelen en beignets. Ook nu treffen we de oude juffrouw Haak met hare Friesche kap op den Kanaalweg aan, waar zy hare begunstigers in dichtmaat tot koopen uitnoodigt. Hebben we mooi weer, dan zal een wande ling langs 't strand naar Huisdainen onge twijfeld ecu vermaak zijn, dat niet te versma den is, vooral wanneer men daarna, in 't Bad paviljoen aan 't koele strand, of onder't lom mer der boomen van 't Rustoord Tillonhof kan uitrusten. Ziedaar, waarde lezers, een korte schets, die ge zeker nog wel met 't een en ander kunt aanvullen, dat we u niet hebben gemeld. Ge ziet, tal van lieden hebben zich inge spannen om u don kermisiyd zoo genoegelijk mogelyk te maken. We hopen dat zo hierin mogen slagen, want dan hebt gij een plcizie- rige en zy hebben een vooi'deeligo kermis. We willen uwe aandacht niet langer bezig houden maar liever eindigen met den wensch dat 1898 u een inderdaad pleizierige kermis moge brengen, waaraan gij lang nog aange- name herinneringen inoogt behouden. Juni 25 mM., tegen 72 mM. over dezelfde maand van het vorige jaar. Zaterdag is het wetsontwerp tot ge heel nieuwe regeling van de Grondbelas ting bij de Tweede Kamer ingekomen. Weezeu-verplegiug. De »Telegraaf" maakt de volgende op merkingen De zaak van het Weeshuis van den heer van 't Lindenhout trekt niet ten onrechte van alle kanten de aandacht. De zorg voor de welvaart der weeskinderen is een eerste plicht van de samenleving, die van ver- waarloozing van dien plicht zelfs niet ver dacht raag worden. Wij weten niet met zekerheid, of de klachten al of niet gegroud zyn, maar te verwonderen zou het niet zijn, als in de inrichting van den heer Van 't Lindenhout niet alles volmaakt in den haak zou zyn geweest. De ervaring leert toch, dat voortdurend gebruik van gezag bij alle groote instel lingen, waar velen bijeenwonen, leidt tot misbruik van gezag. Vandaar, dat van overheidswege maatregelen van toezicht zyn vastgesteld, om misbruik van gezag zooveel mogelijk te voorkomen in hospi talen, in gevangenissen, in krankzinnigen gestichten en dergelijke. By de weeshuizen daarentegen bestaat geen toezicht van over heidswege. Het zou ons dan ook geens zins verwonderen, wanneer misbruiken als die, welke verweten worden aan de in richting te Neerbosch, zy het in minderen omvang, werkelyk bestaan in minstens een half dozyn weeshuizen in Nederland. On zindelijkheid, slechte voeding, slechte klee ding en harde tucht, welke zekerheid heeft men, dat die gebreken niet eigen zyn aan een aantal van die groote gestichten, waarin houderden kinderen zijn te z iraen gepakt Hoe dikwijls is het niet gebleken, dat er schronielyk misbruik van gezag had plaats gehad in krankzinnigen-gestichten Er bestaat geen enkele reden om te ver moeden, dat de weeshuizen niet aan dier gelijk euvel zouden nrau& gaan. Wij zouden wenschen in de eerste plaats dat er van overheidswege een flink onder zoek werd bevolen over den toestand van alle weeshuizen. Heeft zulks voor allen plaats, zoo kan niemand zich daardoor persoonlijk gekwetst achten En in de tweede plaats zouden wij wenschen, dat er kans schoon zien, de territoriale grens overschrijden, het deze maand opgemerkte doet zulks ook van de Engelsche zeilvis- scher8 veronderstellen. Het groote gros doet het echter, voor zoover na te gaan, niethet zyn meer de verspreide, dan wel in kleine groepen visschende smakken, die zich hieraan schuldig maken. Eenige krachtige waarschuwingen aan dezen of gene, die dicht aan de grens kwam, een keer zelfs het laten lichten van de kor door een gewapend detachement, hadden in alle geval de goede werking, dat daarna by het in 't zicht komen van de »Dolfijn," de vreemden dadelijk ruim baan maakten. De enkele keeren echter dat door de Engel sehen by ontstentenis van den politekrui- ser binnen ons kustgebied gevischt wordt, zullen, naar de meening van den com mandant van Hr. Ms. Dolfijn," weinig nadeel aan onze kustvisachers toebrengen. Wel is voor hen als een groot nadeel te beschouwen dat honderden vreemde visschers even buiten de territoriale grenzen groote hoeveelheden visch hun voor den neus wegkapen. Hoewel herhaaldelijk dicht langs de Nederlandsche visschers, voornamelijk die van Westdongeradeel, geloopen werd, kwamen geen klachten in. Verscheidene vaartuigen aanpraaiende met de bepaalde vraag of zy ook last van de Engelschen gehad hadden, antwoorden allen ontken nend. Ons visschersvolk uit de noordelijke provinciën is echter een stug volkje, dat nauwelijks antwoord geeft als men hen toepraat." Een liefhebber van eieren. De boe rin H., uit Beersel (België), is het slacht offer geworden van een zeer brutalen dief stal. Zij stond op de markt te St. Gilles met haar koopwaar, toen er iemand met twee groote manden naar haar toekwam en 400 eieren van haar wilde koopen, an ders niet, voor rekening van Antognoli, den eigenaar van het hotel del'Espérance aan het station. Dat was een goed zaakje en de boerin begon met de grootste zorg de eieren in de mand te rangschikken. Hoeveel ben ik u schuldig vroeg de man. Zestien gulden, antwoordde de boerin. Wilt ge me iemand meegeven, wien mijn mees ter in het hotel betalen zal dus vroeg hij verder. Met het grootste genoegen, ant woordde de boerin en gaf haar 11-jarig dochtertje mede. De onbekende liet het kind gen, maar ik weet dat die groote machines even teer zyn als een uurwerk. Ik ben alleen maar bang voor aanvaringen. (»flbl.") r - i uuuiiLeri e rneue. wc uuueneuue liet uei aiuu weeshuizen op met voorufbepaalde aan d„ Jdeur yan het hotel wachten, terwijl lün ïnorttinhoo WTöi.rJnn ffonAnrlnn Naav 1- HELDER, 4 Juli 1893. Geslaagd zyn voor het examen voor de kweekschool voor de zeevaart te Am sterdam R. H. Brouwer, J. J. Claasen, J. C. Kruyt, J. A. Wychers, H. J. C. Zindler, C. H. J. Benthem Jutting, Ch. Heintzen, A. Rynbende, J. A. Bientjes, E. H. Sobels, N. J. Vermeulen, J. Oorver, G. W. Hoornstra, F. J. Lamp, K. v d. Zee, L. W. Bakker, A. L. v. d. Linde, C. Leeuwen, J .F. Noorthoorn v. d. Kruyff, A. F. A. Blurner, H. W. van Dootingh B. Reitsma, J. H. Götz, D. Klok, A. Kui per, J. Oorthuis, C. B. F. Boekholts. Een droge maand. Volgens den regenmeter der Ryksland- bouwschool te Wageningen bedraagt de gevallen regen over de afgeloopen maand tijdstippen inspecties werden gehouden door onafhankelijke personen, welke daarvoor van overheidswege zouden zyn aan te wyzen. Wat ten opzichte van gevangenissen en krankzinnigen-gestichten wordt gedaan, waarom zou men datzelfde niet doen ten behoeve van de verpleging der weeskin deren Wanneer daarin door gemis aan toezicht misbruiken plaats hebben, draagt de overheid dan niet een groot deel van die zware verantwoordelijkheid Gemeenteraad van Wieringen. Vergadering van 30 Juni 1893. Vooriitter de Burgemeester. De Voorzitter opent de vergadering, de notnlen worden na voorlezing vastgesteld. De gemeente-rekening over 1893 wordt aange boden, sluitende met een voordeelig saldo van f 1793.89.j Als commissie nit den Raad tot ondersoek van die rekening worden benoemd de heeren J. Tijgen, P. Tijsen en J. Kooijman. De Voorzitter deelt mede dat bij de gewone kasnaziening ten kantore van den heer Waarne mend Gemeente-ontvanger, in overeenstemming met de boekhouding in kas is bevonden f 1374.40. Vervolgens komen in behandeling vier reclames tegen den aanslag in de gemeente-belasting van Jacob Ruijter op Noordburen, Jan Gerritszoon Lont, op de üoelm, Jan Meijertszoon Kalf, aan den Oever en Albert Albertszoon Wiegman, op Westerland, welke allen worden afgewezen. Daarna wordt beraadslaagd over een verzoek schrift van Jacob Koora te WeBterlaud, tot af stand van een stukje gemeentegrond in den Zandkuil. De Raad besluit om bedoeld stukje grond voor 30 jaren in opstal nit te geven tegen f 1.— per jaar. Tot aanvulling van de Algemeene Politie-Ver ordening wordt door den Raad besloten ten eerste, met 6 tegen 1 stem, om te bepalen dat herbergiers en tappers, waaronder ook bier- hnishouders worden verstaan, f 5 boete beloopen als zij kinderen beneden de 16 jaren in bnnne lokalen toelaten, zonder geleide van ondere perso nen, tenzy met toestemming van den Burgemeester. Ten tweede met 5 tegen 1 stem, terwijl 1 lid zich bniten stemming hondt, om te bepalen dat Burgemeester en Wethouders bevoegd zullen zijn om openbare gebouwen waarin vereenigingen of godsdienstoefeningen worden gehouden, daartoe ongeschikt te verklaren zoodra die gebouwen in zoodanigen toestand verkeeren dat zij zonder le vensgevaar voor het publiek niet meer betreden kannen worden. Bij de gewone rondvraag bespreekt een der leden den last, welken men op Weeterland heeft van de kraaien die in den kerktoren huizen en van de geiten die lange de wegen grazen. De Voorzitter tal wat de geiten betreft, in elk bijzonder geval waarin schade is toegebracht eene klacht verwachten. Wat de kraaien aangaat, zal men nog eenig geduld gebruiken. Waarnaar de Vergadering wordt gesloten. Tydstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-lndli: In »De Kleine Courant" deelt de heer Van 't Lindenhout thans mede, dat »de ontelbare brieven en telegrammen door hem ontvangen" hem »voor het grootste deel" aansporen tot verbreking van het stilzwijgen tegenover de aangevoerde be schuldigingen. Hij treedt nu in ditzelfde nummer in een beknopte weerlegging van enkele be weringen uit de brochure Van Detb, en zegt dan ten slotte »Wy wenschen de zaak in handen van een commissie te stellen en hebben een paar vrienden gevraagd de leden daarvoor te kiezen deze zullen, naar wij hopen, spoedig hiermede gereed zyn. Verder zyn wij besloten tot onze bescherming tegen laster de hulp der wet in te roepen." Nadat gebleken is dat de stoomred- dingboot »Duke of Northumberland," by de Royal National Lifeboot Instituüon" in Engeland in gebruik uitmuntend voldoet en er reeds tot een tweede bestelling is overgegaan, heeft de Zuidhollandsche Maat schappij tot redding van schipbreukelingen te Rotterdam, met denzelfden bouwmeester te Londen voor een dergelijk vaartuig ge contracteerd. Zyn wy wel ingelicht, dan zal dus ons vaderland nog vóór den winter een stoom- reddingboot bezitten, die te Maassluis of Maasmonde, uit een nationaal, maar ook uit een internationaal oogpunt, groote be- teekenis heeft. (»N. R. Ct.") Visschery op de Noordzee In het rapport, door den commandant van 's lands stoomschoener Dolfijn," uit gebracht, over het kruisen op de Noordzee, in Mei jl. voor het toezicht op de visschery, komt het volgende voor »Gaf de ervaring, de vorige maand op gedaan, grond voor het vermoeden, dat de vreemde stoomtrawlers wel eens, als zy de binuenging. Hij bestelde een glas bier en kwam daarna terug, terwijl hij tot het meisje zeide Mijn patroon vindt de eieren prachtig, hy avü er nog wel een honderd by hebben. Ga ze eens gauw voor me halen. Het meisje liet zich dit geen tweemaal zeggen en was binnen een kwartier met de honderd eieren terug, doch in het hotel begreep men niets van de zaak. De man had zyn slag geslagen en was er intus- schen met zijn 400 eieren van door. De politie doet ijverig onderzoek. Gedurende de schietoefeningen vuurde een soldaat van het East-Surrey-regiment te Londen op een sergeant van hetzelfde regiment, met het gevolg, dat deze doode- lijk getroffen ineenzeeg. De soldaat, die onmiddellijk aangehouden werd, had uit wraak gehandeld, omdat hy 's morgens van den sergeant een bestraffing had ont vangen. De Timesverneemt, naar ons door R. O. geseind wordt, uit Malta, dat admi raal Tryon toegaf, dat hy zelf de schuld van het ongeluk droegtusschen de sche pen was geen ruimte genoeg om de manoeu vre, die Tiyon bevolen had, uit te voeren. Admiraal Markham, die aan boord van de Camperdown" het gevaar bemerkte, aar zelde het bevel op te volgen. Daarop seinde admiraal Tyron Wat doet ge waarop admiraal Markham de Camperdown" voorwaarts liet stoomen met het bekende gevolg. Een ander telegram zegt, dat indien het bevel geheel opgevolgd was geworden, alle schepen van het eskader met elkander in aanvaring zouden zyn gekomen. Een berichtgever van de Times" deelde mede, dat de schepen bevel kregen den koers 16 graden 16 punten) naar stuur boord (betrekkelijk bakboord) te veranderen. De afstand werd misgeschat, er was geen ruimte om te keeren. De Victoria* werd 20 voet 120 voet) achter den stuurboord boeg getroffen. Peinzende over het verlies der »Victo- ria", zegt Frantjois Coppée in het Journal, kwam rnjj in de gedachte wat admiraal Krantz ongeveer 12 jaren geleden in de haven van Ajaccio tot my zeide over de schepen, die hy onder zijn bevel had. >Ja", zeide de admiraal, dat is alles staal, maar het is alles zoo broos als glas. Schynbaar voer ik het bevel over vestin- Verzen ding® weg. poet-bezorg. Tydit.d.Uut. bnaLakPoetk p. zeepost ria Amsterdam. 14 en 28 Joli.| p. zeepost via Rotterdam j 7 en 21 p. HollandsckemailviaOenBa 11 en 25 p. HolL mail via Maraeflle 4 en 18 p. Erausche mail ria Marseille j 7 en 21 p. Engelsche mail via lirindiii 14 en 28 p. Dnitsche mail via Napels 8 en 81 Naar Guyana (Suriname): p. zeepost via Amsterdam - - I 19 Juli- p. mail over Engeünd3 en 17 p. mail Via St. Nazaire. 7 Naar Cura^ao, Bonaire en Aruba, Si Martin, St. Euatatiua en Saba 7.16 'eiv. 7.16'aar. 12,30*1 nam. 12.30'saam. 7.15'sav. 8.45'a mor. 8.45'smor. 7.16'sav. 7.16 's av 7.16 *s av' p. zeepost via Amsterdam, p. mail via South&mpton 19 Juli. eiken Dinsdag, Donderdag in Zaterdag. 7.16 's av. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 29 Jani tot en met 1 Juli 1898. ONDERTROUWDG. C. van Beekhoven, officierakok en M. de Krjjger. J. J. Knaap, machinist en M. A. Kuijk. C. Beneker, werk man en J. Scbagen. GETROUWD: M. Muller en J. L. Romjjn. A. J. Teunissen en T. Schrander. BEVALLEN A. KorsmanHendrikse, z. A. M. DriessenEradus, d. C. BuisBruin, d. S. M. LuijtCatseman, z. M. la RoyGel der, d. M. ZypPelder, d. OVERLEDENP. Schouten, 18 jaren. G. van Ooijen, 18 maanden. A. G. T. Jansen, 9 mnd. J. J. van der Spek, 3 mnd. Heldersche Moppen. Lieve Anna, zei een teeder minnaar, waarom ben ie vandaag zoo koel tegen mij Me dunkt, dat ik je in dat warme weer wel geen boter bewijs van mjjne liefde kan geven, kreeg hy ten antwoord! Hoe maak jij 't toch met die vreeselyke hitte O, heel goed. Als bet mij te machtig wordt denk ik maar even aan mijne schulden dan gaat me een huivering door do leden! Marine en Leger. De 2e compagnie van het 4e rog. vest. art. onder bevel van kapt* J. J. A. Y. Kannemacs, vertrekt den 17 dezer uit 's Gravenhage naar Helder tot het honden van schietoefeningen met knstgeschnt uit open batterijen. De machinist le kl. H. J. A. Lagaaj legde met gnnstig gevolg examen af voor het vaste eorps.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1893 | | pagina 1