KLEINE COURANT STOUT 't Vliegend Blaadje Kanaalweg. DE ZON. Binnenhave:. Kanaalweg. DE ZON. Binnen- Van Vollenhoven'sv voor Helder, Texel en Wieringen MEI CASINO-GEBOUW. Gemeente-Teekenschool, Verlenging van den leveringslij! U. A. Dinsdag, Woensdag en Donderdag LAPPENDAGEN. Bsuwterrsjn te kesp. U i t v e op' KKERT 2805 Maandag 1 Januari 1900. ''""mpI:#- 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn*. 59. Aan onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd ver zocht 't verschuldigde abonne mentsgeld Vliegend Blaadje en Zondags blad, 4e kwartaal 1809, te willen over maken per Postwissel of in postzegels, vóór 5 Januari, zullende anders daar over juet 5 cents verhooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 2'/j Ct. beplakt te worden. DE UITGEVERS. NIEUWSTlJUltttE.V HELDER, 31 Dec. 1899. De heer J. C. Duinker, alhier, is na afgelegd examen benoemd tot teekenaar 2e kl. bij 's Rijkswerf alhier. Door de Directie der Marine alhier werd Vrijdag openbaar aanbesteedhet onderhoud der dok-, sluis- en verdere wa terwerken van het maritieme etablissement Willemsoord, gedurende 1900. Inge komen waren 15 inschrijvingen van de heeren Gebrs. van Os, ad f 15.775 C. Kroon, Wieringen, f 15,760J Duinker f 15.700; P. Korff f 15,600; Gebrs. van Pelt f 15.485J. Oldenburg, Bergen, f 15.100; W. de Jong f 14.980; A. Bos f 14.800; J. F. Philips f 14.795; L. Klein f 14.700K. Bos Az., O verveen, f 14.640; J. Spruit f14.598; H. Wgker f 14.400 G. D. van Doorn, Amsterdam, f 14.400 en B. Boon, alhier, f 13.995. De krachtige Zuidwesten wind heeft het ija in de Zuiderzee in beweging ge bracht. Het jaarlijksche feest van de adel borsten der Kon. Ned. Marine, Donderdag avond in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's Hage gegeven, werd door den Minister van Marine en vele auto riteiten bjjgewooud. De opgevoerde operette sMichiel de Ruyter" had zeer veel succes. Een collecte, gehouden voor de weduwen en weezen der Transvaalsche Boeren en de Prins Hendrik stichting, bracht f 1000 op. Het bal was bijzonder geauimeerd. De Oorlog in Zui JAf;'ka. Sir Charles Warren is op Tweeden Kerstdag te Pietermaritzburg aangekomen, op weg naar generaal Buller's hoofdkwar tier. Hot grootste gedeelte van zyn di visie is ook in Natal, en de rest schijnt te volgen, Buller krijgt dan ruim 30,000 man tot zyn hescmkkking, die volgens den correspondent van de »Standard" op nieuw gemobiliseerd zullen worden in het kamp te Frere. Het lykt alsof Buller niet lang meer zal wachten met eon tweede poging om Ladysmith te ontzetten. Ammunitie en voeding in Transvaal. Een lid van onze redactie, die gisteren dr. Leyds ontmoette, vroeg den gezant wat zjjne meening was omtrent de voorraden ammunitie en levensmiddelen in Transvaal, waaromtrent de Engelsche pers allerlei verhalen weet op te disschen. Dr. Leyds verklaarde beslist dat er van invoer vat wapenen en ammunitie over Delagoa-baai geen sprake is. »De Engelsche pers," zeide hij, »komt tegenwoordig telkens met die praatjes aan om op eei gegeven oogenblik een voor wendsel te kunnen hebben Delagoa-baai te bezetten. Wel gelooi ik niet, dat Enge land daartoe zoo spoedig zal durven over gaan, doch het Engelsche publiek moet aan het deikbeeld gewennen, dat Enge land esns ;ot dat bezetten zal kunnen overgaan et dan moet gezegd kunnen worden dat men daartoe wegens het in voeren van vapenen en ammunitie is ge dwongen. >Maar ik lerhaaler is niets van aan. Bovendien, Tnnsvaal behoeft dat ook niet te doen, want de voorraad wapenen ammunitie is groot genoeg, en men is volkomen instaat de noodige ammunitie zelfs te maken. »En wat de voedingsquaestie betreft, ook daarover behoeft men zich", zeide hij, volstrekt niet ongerust te maken. Er zijn levensmiddelen genoeg, nog wel voor twee jaar. Gisteren nog sprak ik iemand, die een schrijven had ontvangen uit Johan- nesburg van iemand, die met Regeerings- zaben volkomen vertrouwd is en ook deze had de verzekering gegeven dat men zich in Transvaal over gebrek aan voedings middelen geen oogenblik ongerust maakt." Overgenomen uit het „Handelsblad1'.) KAAPSTAD, 27 Dec. Er is goede reden om te gelooven, dat vele geoefende Belg. en Holl. artilleristen door Transvaal in dienst zijn genomen en in geregelde bezen- dingen zijn ingevoerd van April 1896 tot kort voor den oorlog. Zij ontvingen 50 p.st. dadelijk, een zelfde bedrag bij aankomst te Pretoria, 10 sh. per dag soldij en stuk ken land. Dit verklaart de uitmuntende bediening van de Boeren-artillerie. Boven dien kwamen er specialiteiten op artillerie- gebied met de nieuwe kanonnen mede. PIETERMARITZBURG, 28 Dec. Een bericht uit Ladysmith meldtSedert het begin van het beleg tot 22 December zijn aan Engelsche zijde 70 man gedood en 236 gewond. Er komen veel gevallen van typheuse koorts voor in het kamp. De Boeren hebben een anderen houwitzer opgesteld op Surprise hill, in de plaats van het stuk, dat op 11 December door de Rifle brigade is genomen. Zij maken thans ook aarden werken voor meer kanonnen, op Lombardskopje en versterken de stel lingen op de aangrenzende heuvels. LONDEN, 29 Dec. De Engelsche bladen bevatten heden de volgende berichten De Daily Mail" van de Toegela De stelling der Boeren zijn zeer krachtig ver sterkt. Vele loopgraven zijn bomvrij ge maakt, Tramwegrails maken het mogelijk, kanonnen met verbazende snelheid te ver plaatsen. Voorts zijn ondergrondsche gan gen aangelegd. Alle stellingen zijn goed voorzien van snelvuurkanonnen. De gra naten der Boeren springen thans goed en alle afstanden zyn opgenomen. De Daily Telegraph" Na de jongste nederlagen der Engelschen weigeren de inboorlingen inlichtingen te geven over de Boeren. Zij zijn veel te bang voor hen. Generaal White meldt dat hij het nog wel zes weken kan uithouden. De Boeren brengen meer en zwaarder geschut in stelling bij Colenso en Lady smith. De Times" De toestand in Ladysmith is niet hopeloos. De versterkingen zijn thans zeer goed, maar er komen meer ongelukken voor door het granaatvuur der Boeren. De »Morning Post" van de Modderrivier: De Boeren houden de kopjes zoover ten westen van den spoorweg bezet, dat om trekken van hun flank onmogelijk! is, daar het door te trekken gebied geen water oplevert. De Daily Chronicle" De artillerie dei- Boeren beschiet met groote nauwkeurigheid de Engelsche voorposten. Een der zware Engelsche kanonnen is bijna vernield. Tot gisteren waren de totale verliezen aan Britsche officierengesneuveld 82, ge kwetst 258, vermist 93aan Britsche man schappen gesneuveld 886, gewond 3266, vermist 2223; totaal 6813. Daaronder zijn niet begrepen de sterfgevallen wegens ziekte. De toestand. PARIJS, 29 Dec. Uit Londen aan de >Temps" Het departement van oorlog heeft tele grammen ontvangen over den toestand, dien het niet heeft gepubliceerd. Volgens deze telegrammen zou de toestand op het oogen blik van afzenden aldus zyn De openlijke opstand der Afrikaanderp strekt zich reeds tot ten minste 50 mijlen van Kaapstad uit. De generaals Gatacre en French zijn nauw ingesloten door de Vrij-J staters, hun gemeenschapswegen zijn afge- sneden door de oproerige HoUauders. Aan de Modderrivier zou een bloedig gevecht hebben plaats gehad, tengevolge I waarvan lord Methuen zich achter de Moi- derrivier zou hebben moeten verschansen.1 Generaal Buller moest terugtrekken naar Pietermaritzburg; de toestand van Lady-, smith zou wanhopig zijn. Volgens een niet bevestigd gerucht zou lord Roberts er over denken de republieken binnen te trekken door Zoeloeland en daartoe j in de Santa Lucia-baai ontschepen. Een telegram uit Chieveley aan de »St. James's Gazette" meldt dat de Toegela snel aan het stijgen is. De temperatuur is 104 graden Fahrenheit te Ladysmith. NEW-YORK, 29 Dec. De gemeente raad nam moties aan, waarin zegen wordt afgesmeekt voor het succes der Boeren en afkeuring wordt uitgesproken over den oorlog op de Philippgnen. Ingezonden. Zij po, Januari 1900. Myubccr dn Redacteur van het Vliegend Blad to Helder Wees zoo goed het nevensgaande stuk in uw veelgelezen blad te plaatsen, waarvoor ik u bij voorbaat mijn dank betoon. Daar ik op het idee ben gekomen een tor- pedo-azer te vervaardigen, en daar ik onmach tig ben om dit model op proef te leveren, zoek ik langs dezen weg een Compagnon te vinden, dio bemiddeld is om het op groote schaal te makenhet heeft ten doel om de torpedo te vernietigen, zonder hot schip to schaden. Het modol is bij ondcrgeteckendo onder voorwaardeu van geheimhouding te be zichtigen. Ik bei overtuigd dat ik met dit model de eenige ben die het heelt, en zag hot gaarne in de wereld gebracht. Mocht ons gelield Vaderland in gevaar komen, zou hot mij spijten, als ik met dit ge heim ton grave zou rnocton dalen. Het model is to zien by ondfcrgeteekendo in hot Algemeen Armenhuis te Zype, by do Schagerbrug. Mot mijn hartelijken dank voor do plaatsing, Uw Dienaar Ks. LAGTIG. ADVERTENTiËN. 1 JAMARI 1900. De Familie POLAK. Met gelukwensch. - Molenplein. - Aan Ouders en Voogden, tvordt bekend gemaakt, dat gelegenheid tot aanmelden van Leerlingen voor het halfjaar Januari— Juli zal bestaan Donderdag 4 Januari van 14 uur in het teekenlokaal, of schrifte lijk vóór 6 Januari. AdresHoofdgracht J6'. A. F. DE GRAAF. Leeraar M. O. Teekenen. Aangeboden een gemeubileerds ZIT- en SLAAPKAMER. AdresPLANTSOENSTRAAT 3. Dames en Heerendie gene gen zijn mede te iverken tot oprichting van een Af deeling tier Ned. Zuid-Af rikaunsche Vereeniging te dezer plaatse tvorden uitgenoodigd tot het houden eener vergadering op Donderdag 1 Januari e.k. des avonds te S uur in Tivoli (Nieuwe Zaal). W. H. KÖNIG. H. J. J. NAS. Ds. C. STADIG. C. STAMMES. K. WIERSUM. H0LLANDSCHE IJZEREN SPOORWEG - MAATSCHAPPIJ. De leveringstijd van goederen, vervoerd over de lijnen der aan het hoofd dezer genoemde Maatschappij, is met ingang van den 23en dezer, tengevolge van bui tengewone omstandigheden, overkomstig Art. 56 van het Algemeen reglement voor het vervoer op de spoorwegen verlengd en vastgesteld op driemaal den tijd in genoemd artikel als leveringstijd toe gestaan. Het bovenstaande is door Z. E. den Minister van Waterstaat, Handel en Nij- verherd goedgekeurd bij beschikking litta. D Handel en Nijverheid (2e Onder-Afdee- ling) dato -3 December 1899. Amsterdam, 23 December 1899. De Raad van Administratie Het Gedelegeerd Lid R. VAN HASSELT. afd. Helder. Eeels van Opalnre Venailenip t<- M H tUKKHRin bij TUINMAN, >'s Lands Welvaren", op Dinsdag 2 Januari, 's avonds 7 uur; AVVA 1'Al l.ltWAA in Hotel »Veerburg", op Woensdag3 Januari, 's avonds ö'/s uar 1 te IIKIillËll in Tivoli", op Donderdag 4 Januari, 's avonds 8 uur le DRA Ill iu; in Hótel >Texel", op Vrijdag 5 Januari, 's avonds 7 uur Ie Ol'llimilllJI in »de Zeven Provinciën", op Zaterdag 6 Januari, 's avonds 6Va uur. Spreker op al deze vergaderingen L. M. HERMANS. Onderwerp te Helder Moderne stMigsMen ei farizeeêo. KAARTEN verkrijgbaar op de gewone plaatsen. Onderwerp op de andere plaatsen De oorlott in Transvaal en bet Kapitalisme Zaalopening overal een half uur voor den aanvang. Entrée 10 Cent. Debat gewenscht. HET BESTUUR. Een DIENSTBODE gevraagd, voorzien van goede getuigen. Aan te melden 's avonds na 7 uur in het gebouw van het Loodswezen K. 23. Wegens gevorderd seizoen en inventaris-opname OPRUIMING van alle voorradige WINTERGOEDEREN. alsmed verschillende RESTANTEN en LAPPEN MANUFACTUREN tegen veel verminderde prijzen Zt> tie UiMaitinff onderschiedt zich door aangenamen smaak. RIJKDOM AAN EXTRACT, d. i. VOEDZAME BESTANDDEELEN TEGENOVER GERING GEHALTE AAN ALCOHOL. Wordt door tal van geneeskundigen aanbevolen. 'w- jjp|§r° Drinkt geen Ingelsch fabriékaat Bierbrouwerij ,,DE GEKROONDE VAI.K." I uts t er du m O o tl r t> v h I. lO Aandeeien, Heldersche Uitgevers Maat schappij, ieder groot f IOO i ter overname aangeboden aan meestbiedende. De rente over 1898 bedroeg pet. Aanbiedingen lett. v. d. L., Bureau van dit Blad. Uit de hand te koopgunstig ge legen Bouwgrond, in de Koning-, Sluisdijk-, Govere- en Klaas Duitstraat. Te bevragea bij J. SPRUIT. TE HUUU een GERESTAUREERD HEERERHIJIS, bevattende 3 ruime Kamers en Slaapkamer, Logeerkamer, ruime geriefelijke Keuken met Bijkeuken, Kelder en vrij Erf. Huurprijs f250 per jaar. Voorzien van Waterleiding. Adres: BINNENHAVEN 74. Ven i/itil* |,:cht6"noo,e- JLCM JMrircr en Pianostemmer. u utH. A. EGBERS, achter het üf Plaatselijk® Muziekmeester. AdresWt_ P. BRUIJN Wz., Hulten Familie. zegen in het nieuw begon- Ue OTluerg -«don, bekenden on begun- zich beleefd ster. Teven.' J. TISSING. '■tot, van Dames- en KirleV ,00 ding*stukken. WlLHELMINASTRAAT *0;-\^: Corn". BUISMAN. TE HUUR een HEEBENHUI8, in de Stationstraat, a f400. thans nog in huur by den Heer R. W. HARTMAN. Benevens te huur of te koop een HEERENHUIS, met groot PAKHUIS, aan de Binnenhaven. Huurprijs f300. Adres: J. R. BUIJS, Binnenhaven 40. VAN Al {JLDER en Familie. ML Nieuwstraat 26. tegen verrr Aj-fr ji>SELM AN KJ W roet aan Vriendenen Bekenden H. VAN DER LEE en Echtgcnoota. gBELING, Mr. Schilder, en Echtgenoot®. 9V Per Sneltrein ontvangen gerookte Makreel 10 en 13 cent, Spek- bokking 5 cent, nieuwe Holl. Haring 5 cent, gemarionneerde Haring 5 ct. Nieuwe ingelegde Augurkjes 60 cent per 6 kop, groote Spaansche Castanjes 10 en 13ctl- per 5 ons. WAAS - Spoorgracht. lEPE UrLLETOlT. Het Spookhuis. 39) ,Uwe hoogheid kan zich op mij verlaten.* ,Nu, vaarwel! Vergeet niet, morgen om dezen tijd weder hier te zyn,' voegde de overste er by, tervijl hij zich hulde in zijnen mantel, don hoed ii zyn oogen drukte eu het buis verliet. ,Ha, ha,* lachte het hoofd der bandieten, wat bakert hy zi<h in, uit vrees van her kend te znllen wordm Wanneer ik hot in 't hoofd zou krygen, my dusdanig te ver mommen of in myn mantel te wikkelen en myn hoed zoo diep in uyn gezicht te trekken, dan zou er weldra ge?n kind op de straat zyn, die my niet zou houden voor... dat, wat ik wcrkclyk ben." Hy keerde nu naar zyn gezellen terug, waarop oen brasparty begon, 6^ wij mot onze iewra snel den rug zullen kec-Nn, om weder raar onze heldin om te zien. ZEVENTIEN DE HOOFDSTUK. ,Vanaeer men »ij niet wil toestaan, dat ik dleen uitga, of een -«ndelrit make, zoo dikwyls my dat belieft, dan —j no„ ecn streek op m y n manier uithalen.... u,«r ^an men zeker van zyn. Heeft men ooit zou vervelende verblijfplaats gezien, als dit .On weersnest?' Zoo sprak Capitola, terwijl zy naast mistress Codiment aan haar werktafeltje zat. ,U houdt dus niet van dit stille larl- leven, waarde miss?' vroeg de goede huis houdster. .Neen, wis en waarachtig niet,» antwoordde Capitola, /^evenmin als ik in een stil graf op het kerkhof te Tip-Top zou willen liggen. Ik heb geen lust vóór mijn tyd stof en asch te worden, dat verzeker ik u,« voegde het meisje er by terwijl zij luid geeuwde. .Dat is wat moois, wat ik daar van je moet hooren, kleine driftkop riep de oude heer, die juist in een tamelijk slecht humeur binnenkwam. .Dus men verveelt zich hier on zou, als een dolend ridder, de wereld willen doorzwalken op avontnnr, in plaats van zooals het een ordentelyk meisje past, in den huiselyken krÏDg werkzaam te zijn Wan neer zal je toch eens eindelyk verstandig worden, Cap Maar als je pleizier hebt uit te rijden,» voegde de goedmoedige, toegevende oom er bij, „dan kun je my begeleiden. Ik ga naar den moleD, om dien ber..... Hopkins naar den duivel te jagen. De luiwammes heeft het meel nog niet gebracht, dat hij reeds drio weken geleden moest leveren. Dus, Cap, kleed je gauw aan en dan te paard.' Het meisje liet zich dit geen tweemaal zeggen. Na verloop van tien minnten reden oom en nicht in draf de straat langs, die naar de molen van Hopkins leidde. Zy waren reeds twee uren weg en mistress Codiment begon al aan hare eerste toebereid selen voor de thee, toen Wool baar meldde, dat er een matroos was, die aan de dames van 't huis buitenlandscho kleedjesstofFcn wilde laten zien, welke hij goedkoop van de hand zou zetten. matroos, Wool? E*n matroos, die bui tenlandse;^ ^(Tcu te koop blodt Ik <»eloof warempel, dat smokkelwaren zullen zijn. Het zal trouwens gec misdaad wezen ze ten minste te zien laat hem binnenkomen,Y.'ool," zeide de dame, die aan de bekoring geen weerstand kon bieden. Eenige oogenblikken later leidde Wool een matroos binnen, die een tamclyk groot pak onder den arm droeg. Hy bezat geheel en al de ongedwongen, vrymoedigo manieren van een zeeman en maakte in de hem goedstaande dracht, zyn blauw buiB, de wit gestreepte broek, de los om den hals geslagen rood zyden das en do met wasdoek overtrokken hoed, waaraan twee lange linten fladderden, op mistress Codiment een zeer gunstigen indruk. Toen by zyn hoed afnam en groette naar zeemansgebruik door zyn eene been achteruit te slaan, bleef hij in de deur staan, totdat de vriendelyke huishondster hem verzocht naderbij te komen en zyn waren uit te pakken. Do matroos maakte een nieuwe strykage en begon zyn pak los to maken. .Hier, mevrouw,* zeide by. .beeft u een prachtig stuk zyde, dat in China is gefabriceerd ik heb het in Shanghai gekocht, waar ook de kippen op hooge pooten vandaan komen. Ik zal het u goedkoop geven.' .O, dat is voor een vrouw van myn jaren veel te jeugdig en te mooi,' bracht mistress Codiment daartegen in. .Maar u heeft ongetwyfeld ook jong volkje onder uw equipage,* hernam de matroos; (,voor een lief jong meisje moet dit hcerlyk staan, dunkt mij. Heeft u niet eene schoone dochter of nicht, die ge daarmee een pleizier zoudt kunnen doen U moet die stof nemen, want,* zooals ik u reeds zeide, ik zal haam goedkoop geven.' «Je hebt zeker nog wol andere zaken," meende mistress Codiment, ®dio misschien beter voor my geschikt zyn. Wellicht is er ook iets by voor ons personeel. Ga naar de keuken, Wool, en roeD do vrouwen en negers naar bovenliet zou mogelijk zijn, dat zy iets wilden koopen.' Nauwelyks was Wool de kamer uit, of mistress Codiment keerde zich tot den matroos en fluisterde hem vertrouwelijk toe.ik wil je tegenover de zwarten niet in verlegenheid brengen, maar nu zyn wy alleen en kan ik dus onverholen je zeggen, dat ik niet recht weet, of wy wel zaken met elkaar mogen doen.' .En waarom niet?» vroeg de matroos op een toon van gekwetste waardigheid. .Omdat... omdat ik maar al te zeer vrees, dat je een verboden handel wy ze pleegt.* «O, ik geef u mijn woord van eer, dat die waren op zeer rechtmatige wijze in mijn bezit zyn gekomen, en u heeft waarachtig geen redeD, my met uwen argwaan te beleedigen,' verzekerde de matroos. Dat was mijne bedoeling niet,* hernam mistress Codiment. «Zyn er van uwe waren inkomende rechten betaald Die vraag is een beetje lastig," betuigde de matroos. «Dus heb ik de waarheid geraden,» zeide mistress Codiment. ,Nu ik wil je er geen vcrwyt van maken, vriend. Ik weet niet en wil ook niet onderzoeken, of de smokkelhandel een misdaad is of niet; doch hoe dit zy, ik kan je niets afkoopen. Ik zon het voor zonde houden, iemand aan te zetten tot een euvel daad, die hem do vrijheid, ja, zelfs bet leren kan kosten.' .Wanneer wy,« riep de matroos en lachte luidkeels, .onze vrijheid en onzen hals op 't spel zetten, dan is zulks onze zaak. Om ons, waarde mevrouw, behoeft u waarlijk geen gemoedsbezwaren te koesteren.» Hij sprak nog toen het dienstdoend per soneel binnentrad en de kam werd met negers en negerinnen, die den, om den matroos wat af te koopefl." Terwijl zij de stofTen, welke laatstgenoemde voor hen ten toon spreidde, bezichtigden, kwam ook Capitola er by, die inmiddels van haren wandelrit was teruggekeerd. «Ei zoo, wil men hier esn winkel oprich ten?» vroeg het jongo meisje, toen zy zag, wat hier geschiedde. Mistress Codiment deelde haar mede, dat een matroos goederen nit 't buitenland te koop bood. .Het is misschien een smokkelaar?' vroeg Capitola zacht. «Hy maakt er geen geheim van,» ant woordde de huishoudster. .Maar,* voegde zij er bij, .al in 's Hemels naam de majoor maar niet komtIk vrees, dat het dan een helsch standje zou geven, emd&t wy den man niet hebben afgewezen.' .Hij is naar den stal gegaan,' hernam Capitola, .om Jim weg te jagen, die een paard krenpel moet hebben geredenvóór het half nur komt hy met den armen jongen niet klaar. Maar u zegt, beste jnirrouw, dat dio man daar niet ontkent een slniker te zyn Dan ia het er ook seker geen, want een echte, werkelijke smokkelaar bekent nooit, dat hij 't is. Wij zullen dadelijk zien, wat er van aan is," voegde zy er aan toe en zich naar den matroos keerend, riep zy luide.zeg eens vriendje, laat my ook je moois eens zien. Ik houd van sluiken en nog meer van gesloken waren". (Wordt vervolgd.) Dank A'jdon ingezetenen dezer ge- //u het nieuwe jaar toe, Het nieuwe jas,* jq,. ,je gun»!, die wy in Ieder heoft zy^ojafcr mochten genieten en hou- Nu wy het "^uJ„rcnd aanbevolen. Mag ik roycj, SCHILDER en Echtgenoot®. KoTdann-W Wed. C. OVER gn Magazyn »de Uoudon Anil M:' Wy wenschen al den ingezetenen dezer ge meente veel zegen in het nieuwe jaar toe, be danken hartelijk voor do gunst, die wy in het afgeloopen jaar mochten gonieten en houden ons voortdurend aanbevolen. J. F. PHILIPS en Echtgenoot®. Hartelijke Nieuwjaarsgroet aan familie, be gunstigers, vrienden en bekenden van J. KORT en Echtgenoote. Mr. Broodbakker, Zuidstraat. Wed. P. A. DE VISSER— Jansen. K^t<3 Mom. w yAN LEEUWEN Sb. 30 gn Mytr-tA, V H. BAKKER en Echtgeaoote. Oostslootstraat. Verhuurder van huizen voor de Vereeniging De Volharding". BL f. J. P. RADIUS en Familie. IHct Compliment van den Dag aan allo plaatsgenooten, van G. BURKl. k en oooto. •p- e«n poaaje .BWT' A:.-"' iu A au»™ ZUIDSTRAAT 6in IbK Lijnbrotr 9 cent per »tuk. Adres: K. KOSSEN, Walvitchttrut 32 Handel in alle soorten H B rand8toff?± zoomede Anthracietko II. IIEELWAS /r Ander werk bê- bt KJflMê

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1