J. DAALDER Dz. on IOchtgenoote. OoRtercnd, Texel, 1 Jan. 1900. p. f. A. J. 8CHUSZLER p_ en Echtgenoote. Amsterdam, 1 Januari 1000. WED. J- WIGMAN—Schuszler. Amsterdam, 1 Jan. 1900. Den vrienden zij oen gelukkig Nieuwjaar beschoren. J. J- BERKHOUT Amsterdam, 1 Jan. 1900. De Heer en Mejuffrouw SÜNDEKMAN wenschen familie, vrienden en bekenden een gezegend Nieuwjaar toe. Amsterdam, 1 Jan. 1900. Singel 321 PeDsion BOON ANKER, p. f. Amsterdam, 1 J*n- 1900. A. D. VAN WOERDEN. Jon. VAN WOERDEN—v. Drumpt. Hotel .Wapen van Medcmblik", Damrak 84, pa [4 Amsterdam. f. M. E. DE GRAUW en Echtgcnoote. Ouderkerk a/d. Amstcl, 1 Jan. 1900. Nieuwjaarsgroet aan familie en vrienden, J. J. BAKKER, oud-gezagv. .Hercules", Br. ic de Orde van den Ncd. Leeuw. Hilversum. en Familie. A. B. K. VOGEL, gep. Oppcrkonstabel K.N.M. p. f. en Familie. Haarlem, Zoeterstraat 19. p. f. E. LOKKERS. 's-Gravenhage, 1 Jan. 1900. Een hartelijke Nieuwjaarswensch aan myne geachte begunstigers en vroegere plaatsgenooten. S. MANHEI M Den Haag. en Echtgcnoote. Aan fumilie, vrienden en bekenden wen schen wy een gelukkig en gezegend Nieuw jaar. J. SCHAGEN en Echtgenoot©. Rotterdam, 1 Januari 1900. A. W. DIJKER. Gouda, 1—1—1900. A. C. DE VOGEL, p. f. Klerk by de H. IJ. S. M. Doetinchem, 1 Jan. 1900. B. C. KUIPER. M. C. KUIPER—De Boer. Harderwyk, 1 Jan. 1900. Een gelukkig en voorspoedig jaar wordt hiermede aan alle zijne vroegere plaatsgenooten toegewenscht door IJmuiden. C. D. ZUR MÜHLEN. F. J. HOLMER. Zutphcn. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van I. N. VREDENBURG Os, (Noordbrabant). en Echtgcnoote. 11L BI1, I Januari 1900. Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers van Tu. J. BEUGELING en Eclu -enoote. Café «Huisduinen". Nieuwjaarsgroet aan vrienden en beken den van P. KNIP Koegras, 1 Jan. 1900. en Eclitgenoote. p. f. S. D. KIKKERT on Echtgenoot©. W. IIOOGENBOSCH en Echtgenoote. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden cu bekenden, zoowel binnen als buiten deze gemeente. K. DOORGEEST en Eclitgenoote. Basstraat 16. T. L. VADER p. f. en Echtgenoote. Koegras, 1 Jan. 1900. Myn innige» dank voor de gunst, die ik in bet afgeloopen jaar mocht genieten, roep ik al mijne beguustigers en vrienden veel zegen in het Nieuwejaar toe. M. WAAS Spoorgracht 41. en Ulhtgenoote. p. f. M. DE VOGEL en Echtgenoote. Veel Heil en Zegen aan vrienden en be kenden. Wed. K. P. VAN DEN BURG, Melkvrouw. S. N. DE BOER. M. DE BOER—KRUSE. Firma C. DE BOER Jk. M. DE BOER—JONGKEES. Schilders-Vereoniging „OEFENING KWEEKT KENNIS". Aan Leden, Donateurs en Begunstigers zy en gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. HET BESTUUR. Ziekenfonds „Helpt Elkander". Aan 1 leuren Donateurs en Leden een ge lukkig Nieuwjaar toegewenscht. HET BESTUUR. Heilgroet aan Superieuron, Collega's, Fa milie, Vrienden en Bekenden. C. RUSTEMEIJER, Wachtstraat. r. BIERSTEKER, Deurwaarder. Aan begunstigers, vrienden en bekenden veel Heil en Voorspoed. Gebr. BIERSTEKER. Heilgroet aan vrienden en bekenden van A. DE KOK en Echtgcnoote, le Vroonstr. 3. By den aanvang des jaars, brengen de ondergeteekenden hunne lieilwenschen hunne begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel buiten als binnen de gemeente. H. OLIVIER en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en bekenden van P. OETELMANS, Gemeente-Vischafslager. Hartelijke gclukwensch aan begunstigers, familie, vrienden en bekenden. H. J. VAN DER MAAS en Echtgenoote. Wasch-, Stryk- en Glans-Inrichting, Kniperdwarsstraat 18. Aan familie, vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwejaar toegewenscht. C. J. VALKENBURG, Kapperstraat 10. Schoenmaker. Nieuwjaarsgroet a a begunstigers van in vrienden, bekenden C. ROGGEVEEN en Echtgenoote, Morgengroet aan vrienden en bekenden. De Familie J. L. H. J. WESTENBERG. Oostoever. „DE WITTE ROOS". Ia Dames Handwerken, en Bloemen. Geertr. H.C. Berkhout, Zuidstraat. p. f. I. GRUNWALD. Kanaalweg, t Binnenhaven. j Aan Familie, Vrienden Begunstigers i Familie. Huisdninen. p. G. FOLMER en Eclitgenoote. Huisduinen J. D. DE GRAAF en Echtgenoote. p. f. Huisduinen, (Tuintjes) Nieuwjaarsgroet aan familie en vrienden. A. ELOUT, Ridder M. W. O., Kijkduin, 1 Jr->- 1900. en Echtgenoote. By de intrede van het jaar 1900 wenscht ondergeteekende zijn geachten begunstigers en vrienden een gelukkig Nieuwjaar. D. MATERS en Echtgenoote. In Aardappelen, Groenten en Vruchten. Basstraat No. 1, Helder. p. f. W. TEN HARMSEN. Aan odzo vrienden en begunstigers, buiten en binnen de gemeente, een goed Nieuwejaar toegewenscht. ABRAHAM BREET Helder, 1 Jan. 1900. en Echtgenoote. C. VAN PEL, Vischhandelaar, Nieuwediep, 1 Jan. 1900. en Echtgenoote. Heilgroet van C. BREET Az. en Familie. 1 Januari 1900. Vyzelstraat. J. BAKKER, Gezagvoerder S.S. .Titan", P- L en Echtgenoote. Het Compliment van den Dag aan alle Leden van de Vereeniging «Hoop op Geluk" en de Leden der Levensverzekaring-Maat- schappy ,Kennemerland". C. J. VRIJVOGEL. Spoorstraat, Helder. In Manufacturen Aan familie, vrienden en bekenden w«hm!> ik een gelukkig Nieuwjaar. H. LANGKEMPER, Stoker le kl. v. k., aan boord van Hr. Ms. «Marnix" te Nïeuwediep Jb. GOUDA, Zecloods, en Echtgenoote. p. f. J. H. POLAK, Onderwyzer, Kon. Inst. v. d. Marine. Logement „DL HOOP", Achuirgrachi-Zuiüzijdo 47. Nieuwjaarsgroet aan familie eu begunstigers C. J. VAN DER PUT. Veel Heil en Zegen aan mijn Superieuren, gepensionneurde Loodsschippers, Loodsen eu Vrienden, wordt vau liar.e toegewenscht door F. N1EMAN, Loodsschipper. Helder, 1 Januari 1900. Gebrs. VAN PELT, Aannemers. Nieuwjaarsgroet aan begunstigers en vrien den van Wed. G. DE HEER. By den aanvang des jaars brengen onder geteekenden hunne heilwenschen aan hunne gcéerde begunstigers, vrienden en bekenden, zoowol binnen als buiten de gemeente. C. N. VAN KONINGSBRUGGE en Eclitgenoote. Beurtschipper op Rotterdam vise versa. Heilgroet aan onzc^vrienden en begunsti gers. Dank voor het Oude en aanbevolen voor het Nienwe jaar. J. LUNET Jr. Nieuwstraat. en Echtgenoote, Bij den aanvang dos jaars b geteekendon hunne heilweDschen eerde begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als bulten de gemeente. P. F. VAN KONINGSBRUGGE Beurtschipper op Alkmaar. en Echtgen. Onzen welgcmeenden Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers, zoowel bin nen als buiten deze gemeente. N. GRAAFF en Echtgenoote. Aan onze geachte Clientèle, familie, vrien den en bekenden onze beste wenschen bij den aanvang vau het nieuw begonnen jaar. S. M. MANHEIM en Familie. Handel in Kachels on Meubelen. ilet Compliment van den Dag nun vrienden a begunstigers van J. WINTER Jr. en Familie. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wy een gelukkig Nieuwjaar. G. H. MEURSSLU1TER Achtergr. Z.-zyde 70. en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan iuiuilie, vrienden eu bekenden van J. J. KE1JZEK Schageusiruat 58. eu Eclitgenoote. p. f. THED. RIJKERS, Scuipper der Reddingboot, Br. in de Orde vau de Ned. Leeuw, en Echtgenoote. Alle vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. A. MEIJER, Zeeloods, en Echtgenoote. De Kleine Opogist! Aan onze geachte begunstigers, vrienden en bekenden zy een gezegend Nieuwjaar toe gewenscht. M. VVULFELE. G. WULFELE—Hopman Nieuwjaarsgroet begunstigers. n familie, vrienden en P. DE VROOME en Echtgenoote. Brandstoffen, Vischstraat. p. f. J. E. VAN DER WEDDEN en Familie. By de intrede van het jaar 1900, roepen wy aan vrienden on begunstigers een hartelyk Nieuwjaar toe. R. M. BOUMA Koster der Nieuwe Kerk. en Echtgenoote. Ondergeteekendeu wenschen Familie, Vrien den en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. D. W. LAGER VELD, Vruchten handelaar. P. LaGERVELD, G roe ii ten handelaar. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers vau Wed. R. BAAS. liree waterstraat 7. J. BAAS Rz. Heilgroet aan onze begunstigers, familie, vrieudeu eu bekendeu, dunk v >ur bet Oude eu aanbevolen voor bel Nieuwiptar door P. DUIN KEK eu Eclitgenoote. Melkinrichting, Spoorgracht l. Aan begunstigers, familie en keunissen een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht door J. DU1NKER, Timmerman en Aannemer. Nieuwjaarsgroet aau vrienden en begunsti gers. J. O. DE VRIESvan ENOkLkN, Loodsgracbt 28. V erloskuiidige. Wy weuschen familie, vrienden eu begun stigers een gelukkig Nieuwjaar. R. BOON en Echtgenoote. Aan cliëntelle en vrienden, veel Zegea toe gewenscht in 1900 door P. KOU MEN en Echtgenoote. Mej. C. BOUMA, Modiste. K. METZELAAR Juz. en Echtgcnoote. p. i. A. J. MAAS, Boekhandel. Veel geluk en uoorepoed toegewenscht aan myne geachte begunstigers, vrienden en be kenden, zoowel binnen als buiten deze stad. Corns. VAN DER ME1J. p. f. A. W1ERINGA en Echtgenoote. Spoorstraat 89. Joh. GOUWENBERG on Echtgenoote. P- Kanaalweg 152. Onze Heilwensch aan vrienden en begun stigers. Wed. J. HOUTKOOP, Koningdwarsstraat 16. Onzen welgemeendcn nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers, zoowel bin nen als buiten deze gemeente. Langestraat 115. J. SMIT en Echtgenoote. p. KLOPPER en Familie. Meubelfabriek Loodsgracht. p. J. J. MOL en Echtgenoote. Ondergeteekenden brengen door deze aan hunne geachte begunstigers, plaatsgenooten en bekenden de heilwenschen van den dag. Westatraat 48. C. BOS en Echtgenoote. M. Th. DE HAAS en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan begunstigers, vrienden en bekende! van S. VAN AMESFOORT en Echtgenoote, 1899. Onzen dank voor de genoten gunst in 't bovenstaande en aanbovolen by al onze begun stigers by de intrede van 't onderstaande jaar. OUDKERK EN VAN PRAAG. Kleine Winst. 1900. Het Compliment van den Dag aan begun stigers, vrienden en bekenden. J. KLEIJN, handelaar in Brandstoffen, en Eclitgenoote. Heilgroet aan onze begunstigers. Dank voor het oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. G. M. SMITS en Eclitgenoote. Aai^mijne geachte Cliëntèle mijne beste wenschen bij den aanvang van het nieuw begonnen jaar. A. BAIS, Stoffeerderij en Behangerij. liet compliment van don Dag aan begun stigers, vrienden en bekenden. J. DE GRAAF en Echtgenoote. Havenplein 12. Onze besteTwenschen op dezen dag in het jaar 1900 aan onze vrienden en begunstigers. K. BRANDS en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers, zoowel binnen als kuiten deze gemeente, van J. DIENAAR. Een hartelyke nieuwjaarsgroet toegewenscht tan familie, vrienden en begunstigers, door P. VERBERNE en Echtgenoote. Torenstraat 24. Aan onze geachte cliëntelle, familie, vrien den en bekenden onze beste wenschen by den aanvang van hel aienw begonnen jaar. P. GROOT en Echtgenoote. Kanaalweg 169. Een hartelyken Nieuwjaarsgroet toege wenscht aan familie, vrienden en begunstigers, door C. SPIGT eu Echtgenoote. Veel heil en zegen toegewenscht aan onze geëerde begunstigers. p. Firma POPPELMAN «fe Co. C. B. SCHULMAIJER en Familie. p. L L. VAN ES. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en begun stigers. F. EiSELIN en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers, zoowel binnen als buiten deze gemeente, van J. W. THIJSSEN. Café en Logement, Dykstraat 50. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en begun stigers. K. DE HEER. By den aanvang van het Nieuwejaar wordt alle heil toegewenscht aan begunstigers, familie en vrienden door P. BETT1NGER en Echtgenoote. f. A. L. BEEK, en Echtgenoote. H. C. LATJES, ea Echtgenoote. p. G. E. KLOOSTERHUIS, en Familie. p. Kanaalweg 32. P. KORFF Az., en Echtgenoote. Veel heil en zegen toegewenscht aan onze geëerde begunstigers. K. SLIKKER en Echtgenoote. Kroonstraat. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers, soowel binnen als buiten dese gemeente. S. K. LUIJTZEN Pz. en Echtgenoote. P- 1 J. N. QUERELLE en Familie. Aan onze vrienden en begunstigers wenschen wy een gelukkig en gezegend Nieuwjaar. H. B. VAN STEENBERGEN en Familie, Heilgroet aan onze begunstigers. Dank voor het oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. D. M. SCHRIJVER en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan begunstigers, vrienden en bekcuden van H. C. VAN ELBURG en Echtgenoote, Een gelukkig jaar wordt toegewenscht aan familie, vrienden cn begunstigers. P. DE BEURS en Echtgenoot*. Het Compliment van den Dag aan begun stigers, vrienden en bekenden. H. VAN DER MADEN en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, begunstigers en vrienden van A. VAN DER STAAY en Echtgenoote. Ik wensch al den ingezetenen dezer gemeente veel zegen in het nieuwe jaar toe, bedank hartelyk voor do gunst, die ik in het afgeloopen jaar mocht genieten en hond mij voortdurend aanbevolen.Mtj. E. KOELMAN. p. f. P. SPIGT en Familie. f P. PUINBROEK cn Familie. Bloemist, Molengracht 6. Onze hartelyke dank aan familie, vrienden begunstigers, voor de gunst in 't verloopen jaar genoten en in 't aanstaande jaar des 's Heeren zegen toegewenscht. Wed. G. LEEN geb. Hekdriksr. Handel in Petroleum. p. f. H. ROUKENS en Familie. Ondergeteekende wenscht eynen vrienden en begunstigers een hartelijk Nieuwjaar. K. HAGENAAR, Barbier. J. IIOOGERDUIJN eu Familie. JAC. JOH. SCHOEFFELENBERGER. F. J. EGNER, Handel in Naaimuchines. p. Keizerstraat 16. Café Restaurant en Biljart «De Gekroonde Valk Het Compliment van den dag. P. GERRITSEN Loodgracht L en Echtgenoote. Manufacturen-Magazijn ft* mLEM Wenscht zynen geachten cliëntelle een ge lukkig Nieuwjaar. 8. M. DE JONG. Dykstraat 14. Veel heil cn zegen aau familie en begun stigers. C. NOOT, Koegras, 1 Jan. 1900. Koopman. Veel Heil en Zegen. FOKKE S. KLEIN, Kanaalweg 174. Helder, 1 Jan. 1900. „Gemeenschappelijk Belang". Wenscht zyn begunstigers en vrienden een hartelyk Nieuwjaar. HET BESTUUR. Onze beste wenschen op dezen dag in het jaar 1900 aan onze vrienden en begunstigers. C. KARHOF en Echtgenoote. „HELDERS GEMENGD KOOR". Aan Leden en Kunstlievende Leden zy een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. HET BESTUUR. Onze beste wenschen op dezen dag in het jaar 1900 aan onze vrienden en begunstigers. H. SMIT en Echtgenoote. Sluisdykstraat 47. J KUIPER en Echtgenoote, aan familie en begunstigers een welgemeendcn zegen wensch in het Nieuwejaar. Vischstraat 82k, Nieuwediep. Grand Café Central Een hartelijke Prosit voor 1900 aan mijne begunstigers. J. VEICHT en Echtgenoote. Heilgroet aan begunstigers, familio en be kenden by den aanvang van 1900, zoowel binnen als buiten de gemeente. J. DAALDER en Echtgenoote. cn vrienden veel Heil en Aan familie Zegen, van K. BOON en G. BOONDieper broek, (voorheen Tismeer). p. W. LAMMERS en Echtgenoote. Mr. Broodbakker. J H. NIJENHUIS. Lakenwinkel, Kanaalweg l Hartelijke gelukwensch aan myn geëerde begunstigers, familie en vrienden, bij den aan vang van liet Nieuwe jaar. W. VOGT en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, rienden en begunstigers, by de intrede van het nieuw begonnen jaar. D. M. MOS en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers, bij de intrede van liet nieuw begonnen jaar. Th. BRUIN en Echtgenoote. Het Compliment van den Dag aan begun stigers, vrienden en bekenden, van de Wed. J. P. VALTER, Sigaren-Magazijn «Mikado". Vereeniging „Ontwaakt bij Tijds". Aan Eereleden, Donateurs en Leden e gelukkig Nieuwjaar gewenscht. HET BESTUUR. Aan alle vrienden en bekenden heil! Namens de Loodsen-Vereeniging .RECHT DOOR ZEE". De ondergeteekende wenscht aan zyn ge achte begunstigers, familie, vriendon en be kenden, een gelukkig Nieuwjaar toe. Jou. WILKERS Vyzelstraat No. 28. en Eclitgenoote. f. A. DIJKER. Loodsschipper, en Echtgenoote. J. C. DUNSELMAN en Echtgenoote. S. SCHELLINGER, en Familie. Veel heil en zegen aan onze geachte hegnn- stigers, vrienden en bekenden toegewenscht door R. DE COCK en Eclitgenoote. Mr. Schoen- eu Laarzenmaker. p. f. C. KWANT Cz. en Familie. Koningstraat 23. Bij den aanvang des jaars brengt onderge teekende hare heilwenschen aan hare begun stigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten de gemeente. Wed. F. VAN TWISK— Duisker. Veel heil en zegen aan familie, vrienden en bekenden wordt toegewenscht door C. DUINKER Czk. en Echtgenoote. Loodsgracht No. 18. A. J. VAN ZWEDEN en Echtgenoote. p. Kanaalweg, in Manufacturen. J. P. VAN VARIK en Echtgenoote. p. f. Mijn welgemeenden Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers, zoowel bin nen als buiten deze gemeente. J. REUVERS en Echtgenoote. .'t Haasje", Kanaalweg 47. By den aanvang des jaars brengen de on dergeteekenden hunne heilwenschen aan hunne begunstigers, vrienden cn bekenden, zoowel binnen als buiten deze gemeente. D. VAN STEENBERGEN Binnenhaven 17. en Echtgenoote. Ondergeteekenden brengen door deze aan liunno geachte begunstigers, plaatsgenooten en bekenden, de heilwenschen van den dag. W. C. VAN BREDA, Confiseur, Hoofdgracht.en Echtgenoote. Wed. J. VAN DER MEULEN Koningstraat. en Familie. f. D. IIOOGENBOSCH en Eclitgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers, van A. C. VAN DIJK, Metselaar. en Echtgenoote. Een gelukkig Nieuwjaar zij toegewenscht aan vrianden cn begunstigers, door H. M. DOUWES. Marine- en Burger-Kleedermaker. J. P. BERKHOUT. C. A. BKRKHOUT-BEETS, en Kinderen. p. M. H. KOLSTEE-ZIJM: Hoofdgracht 40. H. B. F. DISSEN, p. L en Echtgenoote. Agent Levensverz.-Maatschappij ,Piëtas". Veel geluk en voorspoed toegewenscht aan myne geachte begunstigers, vrienden en be kenden, zoowel binnen als buiten deze stad. A. J. VAN BAAREN, Poelier. p. Wed. J. II. MARÊCHAL. Heilgroet aan onze begunstigers. Dank voor het oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. W. G. BAKKER en Echtgenoote. Barbier. Spoorgracht 4. p. f. A. VAN DER LINDEN en Familie. Nieuwjaarsgroet aan Heeren Leden der Sociëteit Marine-Club. W. HUVERS Kastelein. en Echtgenoote. Veel geluk en zegen in het nieuw begonnen jaar aan vrienden, bekenden en begunstigers van Wed. J. P. NOOT-STOOKER. Schagenstraat 93. Nieuwjaarsgroet aan begunstigers, familie, vrienden en bekenden van C. T. MAHIEU en Eclitgenoote. Mr. Brood- en Beschuitbakker. C. BETHLEHEM, Fotograaf. Nieuwjaarsgroet aan begunstigers, vrienden en bekenden. C. VERBAARSCHOT, Molengracht 84. Veel heil en zegen toegewenscht aan fami lie, vrienden on begunstigers, door J. N. HOOGENBOSCH Dz., Mr. Broodbakker. P. BI EREN BROODSPOT Echtgenoote en Familie. P- K. H. A. HEEROMA en Echtgenoote. p. f. C. G. LANDMETER, Coiffeur. en Echtgenoote. Kruisweg. p. f. N. J. LEI JE R en Echtgenoote. W. RIPPENS cn Echtgenoote. P- Veel heil en zegen toegewenscht aan Fa milie, Vrienden sn Begunstigers, door A. HOFER en Echtgenoote. C. J. DUINKER, Gep. Loodsschipper le kl., en Echtgenoote. Aan begunstigers, familie, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. A. NOBBES en Echtgenoote. Onzen welgemeenden - nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers, zoowel bin nen als buiten deze gemeente. Melkverkooper. W. ViN DER VIS en Echtgenoote. Vischstraat 28. Het Compliment van den Dag aan begun stigers, vrienden en bekenden. W. F. BAS Mr. Broodbakker. en Familie. P- f- WUTSMA en Echtgenoote. Ondergeteekenden brengen door deze aan hunne geachte begunstigers en vrienden de heilwenschen van den dag. J. VAN DER PLAAT Middenstraat 44a. en Echtgenoote. IP- C. MAALSTEED. J. P. SWELla5sW®" C. P. SWEERINGBRAS. Veel heil en zegen aan onze geachte be gunstigers, vrienden en bekenden toegewenscht door J. METZELAAR Stationdwarsstraat 2. en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en bekenden, zoowel buiten als binnen de gemeente, door den gopens. Loodsschipper Jb. KOK en Dochter. K. ZEEMAN, Aannemer, en Echtgenoote. J. HIN en Familie. Ondergeteekenden brengen door dezen aan hunne geachte begnn- ;ers, plaatsgenooten bekenden en Eclitgenoote, Boterwaag", Spoorgracht en Verlengde Spoorstraat 18; voortdurend beleefd aanbevelende. M. L. BEEK en Echtgenoote. Loodsgracht 18. GEBRS. VAN OS, Aannemers. Heilgroet aan onze begunstigers en familie. Dank voor het oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. CORNS. DE BEURS JOHZ. en Echtgenoote. Spoorstraat 72. Ondergeteekenden brengen door deze aan hunne geachte begunstigers, plaatsgenooten en bekenden de heilwenschen van den dag. H. L. ELTE, Mr. Broodbakker en Echtgenoote. F. HUVERS cn Echtgenoote. Gebr. VAN TWISK. p-_l Een gelukkig jaar wordt toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers van N. J. STIKKEL, Mr. Vlecsclihouwer en Spekslager. Wilhelminastraat 1. P- f- DRIESSEN en Echtgenoote. Heldersche Machinale Brei-lnrichting Spoorstraat 132. Bij den aanvang dee jaars brengen onderge teekenden hunne heil wenschen aan hunne geëerde begunstiger- vrienden en bekenden, zoowel binnen alsboite de gemeente. L. RUMl'FF en Echtgenoote. A. J. LEEWENS, Muziekonderwijzer, f. cn Eclitgenoote. Een gelukkig jaar wordt toegewenscht aas familie, vrienden en begunstigers. F. DE BOER en Echtgenoote. Muziekonderwijzer en Pianostemmer. f. H. A. EGBERS, Plaatselijke Muziekmeester. Wed. P. BRUIJN Wx, en Familie. Veel geluk en zegen in het nieuw begon- n jaar aan vrienden, bekenden cn begun stigers van J. TISSING. «mm» p. ANNA C. LEIJER, Fotografiste. 1 Jan. 1900. Aau myne geachte familie, vrienden en be gunstigers, myne beste wenschen by den aan vang van het nieuw begonnen jaar. Wed. K. BONTES—Vbrbrhnr. 2e Goveradwarsstraat No. 4. R. MAALSTEED ea Echtgenoote. C. MULDER en Familio. Nieuwstraat 26. Nieuwjaarsgroet aan Vrienden cn Bekenden van H. VAN DER LEE en Echtgenoot*. P- J. DUNSELMAN en Familie. JOH. HUBBELING, Mr. Schilder, f. en Echtgenoote. Wy wenschen al den ingezetenen dezer ge meente veel zegen in bet nieuwe jaar toe, bedanken hartelyk voor de gunst, die wy in het afgeloopen jaar mochten genieten en hon den ons voortdurend aanb«volen. P. SCHILDER en Echtgenoote. f. Wed. C. OVER. Magazijn «de Gouden Zuil".' ingezetenen dezer ge- het nieuwe jaar toe, be- Wy wenschen al meente veel zegen i danken hartelijk voorde gunst, diewjj in het afgeloopen jaar mochten genieten en houden ons voortdurend aanbevolen. J. F. PHILIPS en Echtgenoote. Hartelyke Nieuwjaarsgroet aan familie, be gunstigers, vrienden cn bekenden van J. KORT en Echtgenoote. Mr. Broodbakker, Zuidstraat. Wed. P. A. DE VISSER—Jansrh. W. VAN LEEUWEN SR. H. BAKKER en Echtgenoote. Oostalootstraat. Verhuurder van huisan voor de Vereeniging «De Volharding". J. P. RADIUS en Familie. Het Compliment van den Dag aan alle plaatsgenooten, van G. BURKUNK en Echtgenoot*. D. W. BLOTE en Eclitgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden cn begunstigers van G. DE BEURS Gz. Bassingraclit 8. en Echtgenoote. Ondergeteekenden brengen door deze aan hnnne geachte begunstigers, plaatsgenooten en bekenden de heilwenschen van den dag. C. KLOENS en Eclitgenoote. Hoofdgracht 53. Photograaf. M. C. KOCH, p. Spoorstraat 28. P. KROEB p. f. cn Echtgenoote. Een gelukkig jaar wordt toegewenscht aan familie, vrienden cn begunstigers. A. DOL, Stafmuzikant by H. M. M. en Echtgenoote.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 3