Ai V F W0Ü. voor do genoten gunst in 't bo venstaande en aanbevolen by al onze begun stigers bij de intrede van't onderstaande jaar. W. CONDN, en Echtgenoote. 1900. By den aanvang van het Nieuwejaar wordt alle heil toegewcnscht aan begunstigers, fa milie en vrienden, door Wed. J. LASTDRAGER. Loodsgracht 2. By den aanvang van het Nieuwejaar wordt alle heil toegewensclit aan begunstigers, fa milie en vrienden, door J. VERBUKGT, en Eclitgenoote. Bij den aanvang van het Nieuwejaar wordt alle heil toegewcnscht aan begunstigers, fa milie tu vrienden, door J. VAN DER STEEN, en Echtgenooto. 1899. Onzen dank voor de genoten gunst in 't bo- ustanndc en aanbevolen by al onze begun- gers bij de intrede van't onderstaande jaar. ïi Gebrs. DE BOER. 1900. Bij den aanvang van het Nieuwejaar wordt alle heil toegewensclit aan begunstigers, fa milie en vrienden, door S. MAKELAAR, Viachmarkt.en Echtgenoote. Bij den aanvang van het Nieuwejaar wordt alle heil toegewensclit aan begunstigers, fa milie en vrienden, door J. A. KOR VER, Keizerstraat 104.en Echtgenoote. By den aanvang van hot Nieuwejaar wordt alle heil toegewensclit aan begunstigers, fa milie en vrienden, door P. JURG en Echtgenoote. Bii den aanvang van het Nieuwejaar wordt alle heil toegewcnscht aan begunstigers, fa milie en vrienden, door C. VAN VLIET, en Echtgenoote. 1899. Dank voor de genoten gunst in 't boven staande en aanbevolen bij al myne begunsti gers by de intrede van 't onderstaande jaar. C. ADRIAANSE. 1900. H. SELDERBEEK en Echtgenoote. Agent Ivevcnsverz. Vennootschap .Nederland" Eiii p. f. S. JARING en Echtgenoote. Helder, 1 Januari 1900. Onzen wclgemeendun nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers, zoowel bin nen als buiten deze gemeente. K. LAAGLAND WINDER, en Echtgenoote. Een welgemcendeu nieuwjaarsgroet aan fu- milio, vrienden en begnnstigers, zoowel bin nen als builen deze gemeente. Keizerstrant 19. C. VAN KAMPEN. I Wed. H. BRINKMAN—RADEMAKER p. f. en Kinderen. 'p. f. N. SPIEKMAN en Echtgenoote. b. f. D. FUREN en Echtgenoote. 1899. Onzen dank voor de genoten gnnst in 't bovenstaande en aanbevolen bij al onze be gunstigers by de intrede van 't onderstaande jaar. 1\ DE WIT, en Echtgenoote. Vleeschhouwery. 1900. By den aanvang van het Nieuwejaar wordt alle heil toegewensclit aan begunstigers, fa milie en vrienden, door Wed. J. J. PUTTERS, en Kinderen. Ie Vroonstraat 83. 1 erge toekende brengt door deze aan geachte begunstigers, plaatsgenooten en bekenden, do heilwenschen van don dag. P. J. LOOVENSTIJN Jr. Heilgroct aan Superieuren, Collega's en gepensioDnecrdc Loodsen. ■J. TROOST en Echtgenoote. De 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden en bekenden veel geluk gewcnscht door E. C. SEltVAAS en Echtgenoote. Ondergeteekenden brengen door deze aan unno geachte begunstigers, plaatsgenooten en bekenden, de heilwenschen van den dag. J. KOK en Echtgenoote, in Brandstoffen. Veel geluk en zegen in het nieuw begon nen jaar aan vrienden, bekenden en begun stigers van B. VAN 1IEIJNINGEN— KLINKERT. Ondcrgetcekende brengt door deze hare geachte begunstigers, plaatsgenooten en bekenden, de heilwenschen van den dag. 1 Wed. M. II. HARMS, Koningstraat 76. Ondergeteekenden brengen door deze aa hunne geachte begunstigers, plaatsgenooten e bekenden, de heilwenschen van den dag. D. DE BEER en Echtgenoote. R. J. DE VREE. p. f. A. DE VREE—LASTDRAGER. A. BELS. M. C. BELS—ROSKAM. Ondergeteekenden brengen door deze aan - hunne geachte begunstigers, plaatsgenooten bekenden, de heilwenschen van den dag. II. IKE en Echtgenoote. De 20ste eeuw. Aan familie, vrienden on bekenden veel geluk gewensclit door Wed. C. RAN. Do 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden, bekenden en begunstigers veel geluk gewcnscht door C. GOES en Echtgenoote. De 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden en bekenden voel geluk gewensclit door P. ASSENDORP en Echtgenoote. Ondergoteckende brengt door deze at hare geachte begunstigers, plaatsgenooten bekenden, dc heilwenschen van den dag. Mej. T. DIJKER, in Manufacturen. 1899. Onzen dank voor de genoten gunst in 't bovenstaande on aanbevolen bij al onze be gunstigers bjj de intrede van 't onderstaande jaar. A. GOVERS, an Echtgenoot®. 1900. Een hartelyke nieuwjaarsgroet toegewensclit aan fatnilie, vrienden en begunstigers, door Wed. J- VAN SANTEN—MANGEL. F. J. BARGEIIBOS, Echtgenoote f. en Kinderen. Nieuwjaarsgroet aan Superieuren, Collega's, vrienden en bekenden. J. H. AMELSBEEK, en Echtgenoote. Jb. KUIPER, gepensLoodsschipper, en Echtgenoote. De 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden en bekenden veel geluk gewensclit door A. STRIKKER en Echtgenoote. Brouwerstraat 20. j>. f. H. J. RUYGH, cu Echtgenoote. M. WITSENBURG JB. P- f- Mejuffr. de Wed. P. SPRUIT. De 20ste eeuw. Aan onze famiiie, vrienden, bekenden en begunstigers veel geluk gewenscht door H. SMIT, Mr. Schoenmaker, en Echtgenoote. Ondergeteekenden brengen door deze aan hunne geachte begunstigers, plaatsgenooten en bekenden, do heilwenschen van den dag. Gezusters KOOT. De 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden en bekenden veel geluk gewcnscht door K. HEMMES, en Echtgenoote. I. DE VRIES, en Familie, p. f.Spoorstraat. p. f. C. LANGERIJS, en Echtgenoote. De 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden en bekenden veel geluk gewensclit door D. RIEMERS, en Echtgenoote. J. DE VRIES, en Familie, p. f. Zuidstraat. P- B. B B0RGART, Beëedigd Taxateur. Een hartelijke nieuwjaarsgroet toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers, door G. H. OFFERMAN en Echtgenoote. Salon voor Scheren en Haarsnijden, Keizerstraat 88. De 208te eeuw. Aan onze familie, vrienden en bekenden reel geluk gewensclit door P. BOT, en Echtgenoote. By de intrede van het jaar 1900 roepen wy aan begunstigers een liurtelyk Nienwja toe. J. F. RAMLER, Mr. Schoenmaker, Koningdwarsstraat 36. De 20ste eeuw. Aan familie, vrienden en bekenden veel geluk gewensclit door P. VOORTHUYZEN, Timmerman, Wagenstraat. By do intrede van liet jaar 1900 roepen wij aan begunstigers een hartelijk Nieuwjaai toe. J. A. VAN SCHIJNDEL. De 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden en bekenden veel geluk gewenscht door J. WIJNGAARD, en Echtgenoote. Mr. Vleeschhouwer, Schagenstraat Een hartelijke nieuwjaarsgroet toegewensclit aan familie, vrienden en begunstigers, door L. C. VERHAGE en Echtgenoote. p. f. P. BLOM, en Echtgenoote. Bij de intrede van het jaar 1900 roepen wy aan begunstigers een hartelijk Nieuwjaar toe. TH. MJNNEBOO en Echtgenoote, Vischstraat 35. Bij de intrede van het jaar 1900 roepen wy aan begunstigers een hartelijk Nieuwjaar toe. D. RAMLER en Eclitgenoote, 2e Vroonstraat 51. De 20ste eeuw. Aan onze begunstigers, familie, vrienden en bekenden veel geluk gewcnscht door W. VAN DER PEET en Echtgenoote. De 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden en begunstigers veel geluk gewenscht door H. BAKKER Dz. en Familie. Koningstraat 43. Veel geluk en zegen in het nieuw begon nen jaar aan vrienden, bekenden en begun stigers van JAN BAKKER en Eclitgenoote. Weatgracht 78 - 74. Veel geluk en zegen in bet nienw begon nen jaar aan vrienden, bekenden on begun stigers van C. J. VAN DlEBENDONCK en Echtgenoote. 1899. Onzen dank voor de genoten gunst in 't bovenstaande en aanbevolen bij al myne be gunstigers bij de intrede van 't onderstaande jaar. J. KRAAK, en Echtgenoote. Schagenstraat 80. 1900. I. A. VAN GELDER, p. f. en Echtgenoote. By de intrede van het jaar 1900 roepen wy aan begunstigers een hartelijk Nieuwjaar toe. J. HOFSTEE en Echtgenoote, Laan 18. By de intrede van het jaar 1900 roepen wij aan begunstigers een hnrtelyk Nieuwjaar toe. A. NOTTELMAN en Echtgenoote. D. BOON, gepens. Loodsschipper p. f. en Eclitgenoote. p. f. Tu. ESSELAAR. 1899. Onzen dank voor de genoten gunst in 't bo venstaande en ounbevolen by al onze begun stigers by de intrede van 't onderstaande jaar. A. KATER en Eclitgenoote. Broewaterstraat 8. 1900. Het compliment van den dag aan begui stigers, vrienden en bekenden. S. DIJKSTRA en Echtgenoote. Het compliment van don dag aan begun stigers, vrienden en bekenden. Th. ADRIAANSE, Bloemist, Keizerstraat. p. f. A. BRAND en Echtgenoote. P- NICO VINKEN. Veel geluk en zegen in het nieuw begon nen jaar aan vrienden, bekenden en begun stigers van M. BEERS, in Melk en Echtgenoote.Vischstraat 7. f. P. DOOIIEWAARD, en Echtgenoote. P. HOOGENBOSCH, p. f.en Echtgenoote. By den aanvang des jaars brengen onder geteekenden hunne heilwenschen aan hunne begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als builen deze gemeente. R. BAKKER Dz. en Echtgenoote. By den aanvung des jaars brengt onder- geteekende zijfce heilwenschen aan zyno begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten deze gemeente. J. P. VAN OS. 1899. Onzen dank voor de genoten gunst in 't bovenstaande en aanbevolen bij al onze be gunstigers by de intrede van 't onderstaande jaar. F. J. BUSS1NG. en Familie. 1900. Voel geluk en zegen in het nieuw begon- n jaar aan vrienden, bekenden en begun stigers van Jb DE JONG Cz., Broodbakker en Kchtgonooto. J. L. BEEK en Echtgenoote. p. f. Wcezenstraat 18. By den aanvang van het Nieuwejaar wordt alle heil toegewcnscht aan begunstigers, fa milie en vrienden, door J. STROOMER, en Echtgenoote. p. f. Gezusters WINTER, Modisten. p. f. P. KEIM en Echtgenoote. Het compliment van den dag aan begun stigers, vrienden en bekenden. G. RADEMAKER en Echtgenoote. Het compliment van den dag aan begun stigers, vrienden en bekenden. C. VAN DER EIJK cn Echtgenoote. P. J. VAN DEN BOSCH, en Echtgenoote. P- f- J. Tu. HËIJKELAAR, en Echtgenote. p. f.Keizerstraat 40. P- f- P. DE WIJN. A. C. DE WIJN—BOON. Heilgroel aan onze vrienden en begunsti gers. Dank voor het Oude- en aanbevolen voor het Nieuwe jaar. J. MOOIJ cn Eciitgenoote, 2e Vroonstr. 35. Heilgroet aan onze vrienden en begunsti gers. Dank voor het Oude- en aanbevolen voor het Nieuwe jaar. M. KERKHOF en Echtgenoote. Bij don aanvang des jaars brengen onder geteekenden hunne heilwenschen aan hunne begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten deze gemeente. J. VEEN Az. en Echtgenoote. Spoorstraat. Dc 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden en bekenden veel geluk gewensclit door W. RAN, Zecloods en Kinderen. De 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden en bekenden veel geluk gewenscht door P. D. DE LANGE en Echtgenoote. p. f. J. DIJKSHOORN, en Echtgenoote. p. f. A. L. BEEK, en Echtgenoote. p. f. C. DRIJVER, en Echtgenoote. Bij den aanvang des jaars brengen onder geteekenden hunne heilwenschen aan hunne begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten deze gemeente. D. MURKS en Echtgenoote. G. M. TRIEBLINIG, en Echtgenoote. P- f- N. VAN DER BEN. p. N. VAN DER BEN—KUIPER. Heilgroet aan onze vrienden en begunsti gers. Dank voor het Oude- en aanbevolen voor het Nieuwe jaar. Firma J. J. WICKEL. De 20sto eeuw. Aan onze familie, vrienden en bekenden veel geluk gewenscht door F. ROODERS en Eclitgenoote. Veel geluk en zegen in het nieuw begon nen jaar aan vrienden, bekenden en begun- atigers van D. COLLET en Familie. P- f- J. TI EL ROOI J. A. TIELROOIJ—SPRUIT. Heilgroet aan onze vrienden en begunsti gers. Dank voor het Oude- en aanbevolen voor het Nieuwe jaar. S. BAKKER en Echtgenoote. Café Wilhelmina. p. f. J. SPRUIT, en Echtgenoote. p. f. G. E. KOSSEN, en Echtgenoote. 1899. Onzen dank voor de genoten gunst in 't bo venstaande en aanbevolen by al onze begun stigers bij de intrede van 't onderstaande jaar. E. G. VAN EDE., en Echtgenoote. 1900. Bij den aanvang des jaars brengen onder geteekenden hunne heilwenschen aan hunne begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten deze gemeente. C. KWANT Az. en Echtgenoote. W eezend wstraat. De 20ste eeuw. Aan onze begunstigers, familie, vrienden en bekenden veel geluk gewenscht door W. KOENEN, Echtgenoote en Kinderen. Een hartelyke nieuwjaarsgroet toegewenscht an familie, vrienden en begunstigers, door C. KWANT Jz. en Eclitgenoote. Koningstraat 1. Een hartelyke nieuwjaarsgroet toegewenscht ,an familie, vrienden en begunstigers, door W. DARPIIORN en Echtgenoote. Veel geluk en zegen in het nieuw begon nen jaar aan vrienden, bekenden en begun stigers van A. C. DE GROOT en Echtgenoote, Hotel a la Station Spoorstraat 26. p. f. W. CORPORAAL, en Echtgenoote. p. f. J. STEINRATH, en Echtgenoote. By den aanvang van het Nieuwejaar wordt alle heil toegewenscht aan begunstigers, fa milie en vrienden, door W. KOS, Wcezenstraat 17.en Echtgenoote. Bij den aanvang van het Nieuwejaar wordt alle heil toegewenscht aan begunstigers, fa milie en vrienden, door T BAKKER. Spoorstraat 140. Het compliment van den dag aan begun stigers, vrienden en bekenden. K. D. EKAMP en Echtgenoote. Het compliment van den dag aan begun stigers, vrienden en bekenden. L. DEKKER Dz. en Echtgenoote. In melk, boter, kaas cn eieren. Rozenstraat 44. Veel geluk en zegen in het nieuw begon nen jaar aan vrienden, bekenden eu begun- stigers vanW. MOLENAAR. p. f. J. II. CORPORAAL. By den aanvang des jaars brengen onder geteekenden hunne heilwenschen aan hunne begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten deze gemeente. Wed. H. D. VAN DER HOOP— BEUGELING. C. J. VAN 't SANT, en Echtgenoote. P-f- j. f. G. DE BEURS, en Echtgenoote. p. f. J. R. BUIJS, en Echtgenoote. Veel geluk en zegen in hel nieuw begon nen jaar aan vrienden, hekenden en begun stigers van Wed. J. VAN DIEST. Een gelukkig Nieuwjaar zy toegewenscht aan vrienden en begunstigers, door E. SCHEER en Echtgenoote. De 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden en bekenden veel geluk gewenscht door G. KROON en Eclitgenoote. Een gelukkig Nieuwjaar zy toegewenscht aan vrienden en begunstigers, door P. SCHAGEN Jr. en Echtgenoote. Aan onze geachte clientèle, familie, vrien den en bekenden onze besto wenschen by den aanvang van het nieuw begonnen jaar. P. STOLL en Echtgenoote. De 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden en begun stigers veel geluk gewenscht door H. LASTDRAGER en Echtgenoote. Dc 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden en begun stigers veel geluk gewensclit door W. DE RUIJTER, in Brandstoffen. L. KLEIN, Aannemer, p. f.cn Familie. G. DE BOEK, Marktmeester, p. f.cn Eciitgenoote. By den aanvang van het nieuwe jaar wordt alle heil toegewenscht aan begunstigers, fami lie en vrienden, door H. KILJAN, cn Echtgenoote. Bij den aanvang van het Nieuwejaar wordt alle heil toegewenscht aan begunstigers, fa milie en vrienden, door P. BREGMAN, Smidstraat 25. en Echtgenoote. p.f. P. BOS, cn Echtgenoote. Het compliment van den dag aan begun stigers, vrienden en bekenden. H. KAAN en Echtgenoote. Het compliment van den dag aan begun stigers, vrienden eu bekenden. J. DE GRAAF en Echtgenoote. Aan onze geachte cliëntèle, familie, vrien den en bekenden onze beste wenschen by den aanvang van hot nieuw begonnen jaar. K. LENGERS cn Echtgenoote. De 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden en bekenden veel geluk gewenscht door M. PISCAER en Echtgenoote. JACOB BAKKER Dzw., Spoorstraat 101. Echtgenoote en Kinderen. Pj^ p. f. P. MARMELSTEIN, en Kinderen. Een gelukkig Nieuwjaar zij toegewensch' aan vrienden eu begunstigers, door A. VAN WAARDEN en Echtgenoote. Heilgroet aan onze begunstigers en familie. Dank voor het oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. C. L. DE HELPT en Echtgenoote. Een gelukkig Nieuwjaar zij toegewenscht aan vrienden en begunstigers, door F. REI BEL en Echtgenoote. Heilgroet aan onze begunstigers en familie. Dank voor het oude on aanbevolen voor het nieuwe jaar. B. VAN DER EIJK en Echtgenoote. Een hartelyke nieuwjaarsgroet toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers, door C. ZON en Echtgenoote. Een hartelijke nieuwjaarsgroet toegewcnscht aan familie, vrienden en begunstigers, door J. KAAN en Eclitgenoote. p. f. Familie OORTGIJSEN. p. f. Gebrs. NAS. p. f. M. BLOKZIEL, en Echtgenoote. Veel geluk en zegen in het nieuw begon nen jaar aan vrienden, bekenden en begun stigers van Wed. P. B. MANNI, Sigarenmagazijn Kanaal weg 88. Heilgroet aan mijne begunstigers en familie' Dank voor het oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. M. DIJKER, Modiste. Aan onze geachte ciëntèle, familie, vrien den en bekenden onze beste wenschen by den aanvang van het nieuw begonnen jaar. K. VAN DER WAL en Echtgenoote. Veel heil en zegen toegcwenecWi aan on* geëerde begunstigers, familie en vrienden. W. STAM en Eclitgenoote. Een gelukkig Nieuwjaar zij toegewenscht aan vrienden en begunstigers, door R. DE BOER, Mr. Schoenmaker, Californiestraat. Een gelukkig Nieuwjaar zij toegewenscht aan vrienden en begunatigers, door J. NIEU WENHU1ZEN en Echtgenoote. J. VAN HEUMEN, en Echtgenoote. P- f- Een hartelijke nieuwjaarsgroet toegewenscht aan lamilie, vrienden en begunstigers, door G. VLIEK en Echtgenoote. Heilgroct aan onze begunstigers en familie. Dank voor het oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. J. DIJKSEN en Echtgenoote. Café Kanaalweg 4. De 208te eeuw. Aan onze familie, vrienden en bekenden veel geluk gewenscht door Wed C. C. REILBERG. De 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden en bekenden veel geluk gewenscht door J. VAN DER LEEK en Echtgenoote. Onze beste wenschen op dezen dag in het jaar 1900 aan onze vrienden en begunstigers A. KOOMEN, en Echtgenoote. Spoorstraat 124. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden e begunstigers van R. H. RAADSVELD, en Echtgenoote. De 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden en bekenden veel geluk gewenscht door L. MOL en Echtgenoote. Aan myne geachte familie, vrienden en be gunstigers, myne beste wenschen by den aan vang van het nieuw begonnen jaar. C. W. TIELROOY. M&ison Bebé. Weststraat 38. A. R. H0EDEMAKER, p. f. en Familie. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van J. VAN MUYDEN, en Echtgenoote. De 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden en bekenden veel geluk gewenscht door A. BARNEVELD en Familie. p. J. DIJKER, en Familie. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van M. DE VRIES, en Echtgenoote. Onze beste wenschen op dezen dag in het jaar 1900 aan onze vrienden cn begunstigers. Wed. J. VAN DER MEULEN. Sigarenmagazijn. De 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden en bekenden veel geluk gewenscht door J. DE GROOT en Echtgenoote. Veel heil cn zegen toegewcnscht aan onze geëerde begunstigers. H. J.VERMEULEN, Mr. Schilder. en Echtgenoote. J. P. BERKHOUT. C. DE BOER Jp. P- f- Uitgevers i »'t Vliegend Blaadje". Een gelukkig jaar toegewenscht aan mijn geachte leden, van S. J. WINTER, Agent der Levensverzekering-Maatschappij „Probite". J. DUINKER JzH. p- f. cn Echtgenoote. Schoenwinkel,Keizerstraat 1U8. Dank voor de genoten gunst in 1899, met aanbeveling voor 1900. J. TERM AAT, Vleescbhouwer.Spoorgracht 20. P- f- Familie KEMP. Familie ZWAANSWIJK. p. f.1 Jan. 1900. P' f' W. S. J. BEEK Nieuwjaarsgroet aan begunstigers, familie n vrienden, door L. DEKKER Jz. Veel Heil en Zegen aan onze geachte cliëntele. J. SELMAN, VERKADE COMP. Spoorstraat 83. Helder, 1 Januari 1900. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en begunsti gers. M. JANNES en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden, door J. DE WAARD en Eclitgenoote. i. DE DOES en Echtgenoote. m. g. Binnenhaven 8. ANT. J. H. VAN HA AREN en Echtgenoote. p. f.Keizerstraat 80. Heilgroet aan onze begunstigers. Dank voor het Oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar S. VAN TOL en Eclitgenoote. Heilgroet aan onze begunstigers. Dank voor het Oude en aanbevolen voorliet Nieuwejaar. P. VAN DER HOEVEN en Echtgenoote. Veel heil en zegen aan vrienden en be kenden. A. MOLENAAK, Zeeloods, en Echtgenoote. R. KASTELIJN. A. KASTELIJN—mkijeks. p. f.1 Jan. 1900. W. VAN OS, Mr. Schoenmaker, le Vroonstraat 51, wenscht zyn vrienden en begunstigers, een gelukkig nieuwjaar. C. MULDERS, p. f.en Echtgenooto. P- f' F. L. K. NEIJTS. 8. ROOSENDAAL. In Manufacturen, p. f. Spoorstraat 19. W. POLL. E. POLL—Duinker. p. f. P- f- M. J. SCHOUTEN. Hótel .Bellevue". Mijn welgemeende Nieuwjaarsgroet aan begunstigers en vrienden, zoowel buiten als binnen do gemeente. P. VAN BERKUM, Mr. Rund- en Spekslager. Spoorstraat 94. Nieuwjaarsgroet aun begunstigers, vrienden en bekenden, met aanbeveling. Jonkerstraat. W. KAAN en Eclitgenoote. L. DE BRUIJN, Hoofd der School 6, p. f. en Echtgenoote. P- f- A. BOS en Familie. S. KRIJNEN, Architect. Firma J. DAARNHOUWER. p. f. Wijnhandel. J. BETHLEHEM en Familie. p. f. 1 Januari 1900. W. F. BOELSUMS en Familie. p. f. Photograaf. H. G. BISCHOFF p. f. en Familie. K. METZELAAR p. f. en Familie. J. W. KAMPER Sr. p. f. en Echtgenoote. W. BIERENBROODSPOT. p. Spoorstraat 87. Joh. VERFAILLE, p. en Familie. Wed. F. RIESSELMANN. p. f. Zuidstraat 74. C. TROOST en Echtgenoote Spoorstraat hoek Koningstraat. p. f. J. AGAART Jonz. en Echtgenoote. In Brandstoffen.Sluisdijkstraat 65. MEIJER HABERMANN. p. f. In Manufacturen. J. G. KRIJNEN, in Brandstoffen, p. Minzaam aanbevelend. P. THOMAS p. f. en Echtgenoote. p. f. Familie VERHOEVE BRUINVIS. SALON voor SCHEREN en HAARSNIJDEN. Aan geachte begunstigers, vrien den en bekenden, veel heil cn zegen toegewensclit. S. C. G. DE MAN en Familie. J. BRUIN Jzn. on Echtgenoote. p. f. Sluiadykstraat. F. v. D. PLOEG en Echtgenoote. p. f. Sluiadykstraat 58. Hartelyke gelukwensch aan myne begunstigers, familie en vrienden by den vang van het Nieuwjaar. 2e Rozenstraat 46. Wed. G. OVERKAMP. Myn innigen dank voor de gunst, die ik in het afgeloopen jaar inocht genieten, roep ik al myne begunstigers en vrienden veel zegen in het Nieuwejaar toe. Zuidstraat 88. Wed. R. HELDER. Ta. C. G. MOORMAN, p. f. Architect. P- f- A. KRIJNEN, Aannemer. Polderweg 18. S. A. KANNEWASSEIl, Manufacturen-Magazijnen De Onnoozele Schaapjes", p. f-Kanaalweg en Langestraat. By den aanvang des jaars brengen onder geteekenden hunne heilwenschen aan hunne begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten deze gemeente. A. J. BEEMSTERBOËR. M. E. BEEMSTERBOEREGGERS. Paardenslachterij, Vlamingstraat 64. Veel Heil cn Zegen aan onze geachte be gunstigers, vrienden en bekenden, toege wenscht door K. KLOOSTER cn Eclitgenoote. Het Compliment van den dag aan onze geachte begunstigers, vrienden en bekenden. A. GOVERS Jr. Spoorgracht 28/29.en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet uit het Mantelmngazijn .DE LELIE", aan vrienden en begunstigers. Een in alle opzichten gelukkig en voor- deelig jaar, zy mijnen geëerden begunstigers en vrienden toegewenscht. 1. 1. 19U0. M. GRIESHAVEK. Dank voor de genoten gunst in het oude en aanbevolen voor liet nieuwe jaar, aan myne geachte begunstigers door W. J. KARSTEN, Spoorgracht 34. Heldersche Glazenwasscherij en Puibe- wassching. F. KLUMPER en Echtgenoote. p. f. In Gasornamenten. Aan familie, begunstigers, vrienden, bestuur en leden van den Burgerkring «Harmonie", wenschon wy een gelukkig Nieuwjaar. K. ROODT en Familie. Voerman, Langestraat 52. Mejuffrouw M. M. TIMMERMAN, p. f. Modiste. P- f- N. VAN LEEUWEN en Echtgenoote. Het Compliment van den Dag aan begun stigers, vrienden eu bekenden van C. VAN OS en Echtgenoote. Hartelijke Gelukwensch by de intrede van het nieuwe jaar, aan alle vrienden en be kenden, zoowel hier als elders van JN. GOUDSWAARDT. JanzenBtraat 13, den Helder. E M A N U L. Aan leden, begunstigers en vrienden biedt bet Bestuur der b.g. Vereeniging hare beste wenschen aan. 1 Januari 1900. W. KETELAAR, Gezagvoerder van bet Vuurschip .Haaks", p. f. en Echtgenoote. De 20ste Eeuw. Aan onze familie, vrienden en begunstigers veel geluk gewenscht door M. L. HEILIGENBERG en Echtgenoote. Vertegenwoordiger van de Ned. Gasgloeilicht-Maatschappy. Heilgroet aan onze begunstigers. Dank voor liet oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. J. BAKKER, Mr. Schilder, Keizerstraat 20.en Echtgenoote. Hartelyke Nienwjaarsgroet aan familie, vrienden cn bekenden, zoowel binnen als buiten deze gemeente. F. SCHOEFFËLENBERGER, Loodsgracht 40. Echtgenoote en Kinderen. p. f. J. DAMMAN, en Familie. Onze besto wenschen op dezen dag in het jaar 1900 aan onze vrienden en begunstigers. J. FORTUIN, en Echtgenoote. f. R. WIJN, en Familie. Aan onze geachte familie, vrienden en be gunstigers, onze beste wenschen bij den aan vang van het nieuw begonnen jaar. Wed. J. BOON, en Kinderen. Binnenhaven 7ld De 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden en bekenden veel geluk gewenscht door J. SINGELING cn Echtgenoote. p. f. C. EIFF, en Echtgenoote. Aan onze geachte familie, vrienden en be gunstigers, onze beste wenschen by den aan vang van het nieuw begonnen jaar. J. VAN ES, en Echtgenoote. p. f. H. SCHOL JR. Confiseur. De Wed. J. ERICA, en Kinderen. p. f. p. f. P. H. KOSTEN, en Echtgenoote. p. K. TROOST, en Familie. p. P. VERHEIJ, en Familie. Onze beste wenschen op dezen dag in het jaar 1900 aan onze vrienden en begunstigers. L. BUTER, Vijzelstraat. W. BUTER, Bree waterstraat. p. f. R. Tu. LUYCKX. p. Gebrs. BRUIN. De 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden en bekenden veel geluk gewenscht door C. J. MOEN en Echtgenoote. IJmuiden, 1 Januari 1900. p. f. E. M. SMIT, in Modes. Aan onze geachte familie, vrienden en be gunstigers, onze beste wenschen bij den aan vang van het nienw begonnen jaar. J. D. VAN DER BLOM cn Eclitgenoote. p. P. VERFAILLE, en Familie. p. J. WINTER, en Familie. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van C. HIN Cz., en Echtgenoote. De 20ste eeuw. Aan onze familie, vrienden en bekenden veel geluk gewcnscht door A. KRAMER en Echtgenoote. S. VAN DER WOUDE, p, f_ en Familie. p. f. A. KLERK Az., en Familie. Heilgroet aan mijne begunstigers en Familie. Dank voor het oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. J. P. QUANT, Dykatraat 20. Hartelyke Nieuw «jaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van de Wed. J. VERHAGEN. In Brandstoffen, Heersteeg 7. Heilgroet aan familie, vrienden en begun stigers. P. VAN TOL, Agent van de Noord.-Holl. Levensverzekering-Maatschappij. Helder, 1 Jan. 1900. rs^.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 4