KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wieringen. Ho. 2806 Zaterdag 6 Januari 1900. 28»t« Jaargang. Bureau Zuidetraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoons0. 59. Atoonnemont p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., met Zondagsbl. 80 Ct. id. franco per poet 75 id. f 1.121/9. id. voor het Buitenland f 1.25, id. f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. UitgeversBERKHOUT Co., te Helder. Bureaux» SpoTstraat en Zaidatraat. A.d.vortontlön van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote lettere vrorden naar plaateruimte berekend. A dvertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorg-d zijn. KALENDER DER WEEK. JANUARI, Louwmaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 8 u. 12 m. Onderg. 8 u. 1 m. Zondag 7 Maandag 8 Eerste Kwartier. Dinsdag 9 Woensdag 10 Donderdag 11 Trfdag 12 Zaterdag 13 llit het Buitenland. De openbare meening in Europa is, altijd buiten het oorlogvoerende Engeland, beslist ▼óór de Boeren, die in Zuid-Afrika voor het behoud hnnner vrijheid stryden. Niet onbe- langrijkisechterooktfevraag: en hoe denkt men in Amerika daarover Al meermalen is deze vraag gedaan, vooral ook met 't oog op do stam verwantschap der beide volken Engelschen en Noord-Amerikanen, die dén en dezelfde taal spreken, alsmede op de herhaaldelijk ge bleken vriendschappelijke verhouding, tusschen de regeeringen van beide landen bestaande. De voornaamste Amerikaansche dagbladen, grootendeels onder den invloed van families, die aan aanzienlijke Engelschen zyn verwant, pleiten sterk voor Engeland's recht. Anders is het echter bij het groote publiek daaraan de overzijde van den grooten Oceaan. Onlangs werd in de wetgevende vergadering teWaahing- ton onder algemeene aandacht ceno motie voorgesteld, waarby onomwonden symphatie voor de Boeren betuigd en zelfs hulp toege zegd wnrd. Deze motie echter viel, maar de wyze, waarop zy gedaan en ontvangen was, getuigde toch van de stemming in 't voordeel van Engeland's vijanden. Dezer dagen werd door den Gemeenteraad van Boston (Vereen. Staten) eene motie aaBgcnomen, waarin Pre sident Krüger werd geluk gewcnscht met de reeds behaalde overwinningen, en de hoop werd uitgedrukt, dat de oorlog eindigen moge met de algeheele overwinning der Boeren op de Engelschen. En de Gemeenteraad van New-York heeft subiet dit voorbeeld gevolgd. Door dit College werdee moties aan; monen, waarin de zegen des Hemels wordt afg* smeekt voor het succès der Boeren in den stryo 'egen Engeland. En dat geschiedt nu door stam verwanten Reeds meermalen hebben wy, ter meer juiste beoordeeling van den toestand, door den oorlog in Zuid-Afrika teweeggebracht, het een en ander medegedeeld uit do ver slagen en mededeelingen betreffende de Lon- densche geldmarkt. Ónder den titel: .Wat zal 1900 opleveren?' ontlecnen we daaraan thans het volgende: ,Vau den beginne af, heeft men overal buiten Engeland den oorlog met loede oogen gezien. Men was in een tijd perk van groote economische ontwikkeling, en hoopte vurig, dat de stryd, die het geld duurder maakt, spoedig zou eindigen. Om deze reden, en niet omdat men de zaak der Boeren ongenegen was, hoopte men aan de Fransche, Duitsche en Oostenrijkse!»» Beur zen, op eene snelle overwinning der Engel schen, die men hield voor de machtigste party, 't Verzet der Boeren was, meende men, held haftig, maar vergeefs. Thans echter dreigt een lange, bittere, kostbare strijd, die voor de Beurzen moeilyke tijden belooft. Tenzij in Engeland het geweten mocht zegevieren over den nationalen trots. Het is niet onmogelyk, hoewel voor's hands niet waarschijnlijk, dat zulk een ommekeer plaats vindt, dat de te genwoordige Regeering, uit voorttanders van eene onverzadelijke veroveringszucht bestaan de, plaats zal maken voor een liberaal bewind, dat, evenals in 1881, het beter acht, aan den oorlogs-toestand een einde te maken. Dit zou ter Bsurze en in heel de wereld, met gejuich worden begroet.' Engeland heeft zich in dan loop der tyden niet tot aea vriend der Ieren gemaakt, an in den tegenwoordigen oorlog blykt dit zonne klaar. In do Vereen. Staten van Noord - Araerika wonen vele Ieren, die in hunne vereenigingen onbewimpeld hunne sympathie voor do Boeren in Zuid-Afrika uitspreken. Zy openbaren openlijk den wensch, dat Krü ger en zijne mannen de overwinning zullen behalen in hun strijd voor vryheid en recht. NlEUWSTlJUllUE». HELDER, 5 Januari 1899. De hear A. Govers. Klerk der Poste ryen en Telegraphie alhier, heeft met gunstig gevolg het examen afgelegd ter verkryging van het Postradicaal. De Volkstelling welke nu ter gelegenheid van de jaarsver wisseling heeft plaats gehad, zal wellicht aanleiding geven tot vermeerdering van het aantal leden van den Raad dezer ge meente, wanneer althans gebleken is, dat het aantal ingezetenen werkelijk tot boven 25.000 is gestegen. Het aantal Raadsleden in gemeenten, die van 25.001 tot 30.000 inwoners tellen, wordt in art. 4 der Ge meentewet bepaald op 21. (Thans is onze Gemeenteraad uit 19 leden samengesteld). Niet onmiddellijk e«hter zal deze vermeer dering plaats hebben. Volgens indertijd gegeven ministerieele aanschrijving, behoort da officieële bekendmaking van de uitkomst der volkstelling te worden afgewacht, vóór dat tot vermeerdering van het aantal Raadsleden worde overgegaan. En mede ia, bij zoodanig kabinetschrijven, bepaald, dat de verkiezing der nieuwe Raadsleden moet plaats hebben gelyktydig met de periodieke verkiezing. In dit ga val dus in het jaar 1901. Volgens de bevolkings-statistiek, opge maakt bij het begin van 1899, telde de gemeente Helder bij den aanvang van dat jaar 20.401 inwoners. Plaatselijke verbruiks-bêlasting. Toen de Eerste Kamer der Staten-Ge neraal gedurende de laatste week van 1899 bijeen was, behandelde zij o. a. ook de door den Minister van Binnenlandsche Zaken aangeboden uitzonder ngs-wetten, ten doel hebbende, om aan de gemeenten Alkmaar, Edam, Hoorn en Purmerend het heffen van wik- en weegloonen, en aan de gemeenten Helder, Hellevoetsluis, Vlieland en Vlissingen het heffen van plaatselijke accynsen toetestaan. Bij de behandeling dezer wetsontwerpen, verzekerde de Mi nister, dat hij zijn best zal doen, om de indiening van deze ontwerpen voor de toekomst onnoodig te maken. Door den heer Bergsma werd daarop de hoop uit gedrukt, dat de Minister steeds werkzaam zal zyn, om de gemeenten, waarvoor deze uitzonderingen worden gevraagd, te bewegen van de accijns-heffing aftezien. 't Wordt nu dus merkte spreker op na een halve eeuw, tijd, dat het met die uitzon- derings-wetten gedaan mocht zyn, en dat gevolg werd gegeven aan art. 241 der Gemeentewet van 29 Jnni 1851, aldus luidende: Belastingen op voorwerpen van verbruik worden niet geheven"De bedoelde wetsontwerpen werden daarna zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Nu de bedoelde wetsontwerpen sedert door H. M. de Koningin zyn bekrachtigd, kan o. a. gedurende het jaar 1900 worden voortgegaan met het heffen eener plaatse lijke belasting op bet gedistelleerd. Maar later? Leerplicht. Vóór dat de Tweede Kamer op 22 De cember 11. uiteenging, heeft de Voorzit ter eene mededeeling gedaan, waaruit ee- nigszins kan afgeleid worden, wanneer nu eindelijk het leerplicht-ontwerp in openbare behandeling zal komen. De Kamer zou niet vóór 13 Februari byeen- geroepen worden. Dan zullen eerst eenige wetsontwerpen in de afdeelingen onder zocht moeten worden, en voor de behan deling in de openbare vergaderingen zal, van de meer belangrijke ontwerpen, die in staat van wyzen zijn, in de eerste plaats, door den Voorzitter, in overleg met de Regeering, het wetsontwerp op den leerplicht voorgesteld worden. Het is du» waarschijnlijk, dat in de laatste helft van Februari de debatten over den leer plicht in de Tweede Kamer zullen vangen. Het O. M. bij de Amsterdarasche rechtbank e:schte twee jaren gevangenis straf tegen een straatdief, die een beschon ken matroos, met wien hij den geheeleu avond was uitgeweest, de portemonnaie had ontstolen. De Ameterdamscke rechtbank ver oordeelde H. A. S V., wegens vervalsching vau een postwissel, tot twee jaren gevan genisstraf. Te Kampen is op Nieuwjaarsdag de sigarenmaker H. vau Vlijmen door het inslikken van een stukje vleesch gestikt. Dinsdag werd door den Hoogen Raad behandeld het Cassatieberoep ingesteld door mr. P. J. Troelstra tegen het arrest van het gerechtshof te 's Gravenhage, waarbij hij veroordeeld was wegens smaad, aange daan aan den officier van justitie te Leeuwar den, tot eene gevangenisstraf van ééne maand. De advocaat-generaal mr. Patijn zal 15 Januari conclusie nemen. Uit Den Haag meldt men Op Oudejaarsavond is ingebroken in een huis aan den Schenkweg. Toen de bewoners na een korte afwezigheid thuis kwamen, vonden zij kasten en laden opengebroken. Tal van gouden en zilveren voorwerpen, zoomede een beurs met geld worden ver mist. Voor ongeveer f 4000 is gestolen. Men meldt uit Lunteren (gemeente Ede): By het afgraven van een houtwal op de boerderij Batelaar, alhier, heeft een der arbeiders by de landkolonie een koperen pot gevonden met ongeveer 360 zilveren muuten. Ruim 100 daarvan zijn grooter dan een ryksdaalder en dragen de beelte nis van Filips IV van Spanje of Karei VI en duteeren van 1525—1668. Enkele zijn van Bodewijk XIV, Lodewyk XIII, de Ver- eenigde Provinciën en een drietal van Kampen en Zwolle. De kleine munten zyn door het kopergroen niet herkenbaar. Boven dien bevatte de pot een paar zware zilve ren kettingen, waarvan nog niet gezegd kan worden waarvoor ze gebezigd werden. Volgens inscriptie hebben zy toebehoord aan Klaesgen, Merwen en Merrigjen Mer wen. Zy berusten bij den chef der Land- kolonie, den heer Polman. Een brand. Sedert 20 Dec. staat de groote steen- kolenvoorraad vau de electriciteitswerken te Oberschünweide bij Berlijn in brand. Men 'heeft een gedeelte reeds verwijderd, maar de brandende hoop nog niet kunnen blusschen. De hitte is ontzettend en be lemmert de pogingen tot blusschen en de rook maakt den toestand den omwonenden onhoudbaar. Berlijn voorheen en thans. Het Berl. Tageblatt" herinnert dat in het eind van het jaar 1800 dus bijna een eeuw geleden een groote nieuwig heid te Berlijn werd ingevoerd. Een on dernemend man riep een bodendienst in het leven. Mannen met kastjes voorzien waarin men brieven kon werpen, liepen op bepaalde uren door de straten en gaven hun aanwezigheid te kennen door het luiden van een klokje. De brieven wer den dan rondgebracht. Na den intocht der Franschen in 1806, hield deze dienst op en eerst in 1827 werd een stadspost ingericht voor de 150,000 iuwoners, die nu tot 1,850.000 zijn vermeerderd, met een volledigen post-, telegraaf- en tele- phoondienst. Kort na 1830 verscheen het gaslicht te Berlijn een Engelsch# maat schappij nam op zich voor 31,000 thaler (93,000 mark) de lantaarns gedurende 1300 uren per jaar te doen branden. Nu kost de straatverlichting l1/» millioen mark. Het stedelyk budget, dat in 1830 iets meer dan 2 millioen mark bedroeg, is nu tot over de 100 millioen uitgedijd, en met de stedelijke bedrijven tot 171 millioen. In één opzicht is de stad thans achterlijkaan bet hoofdstation in de Friedrichsstrasse ontbreekt sedert eenigen tijd de klok De vrouw van den Transvaalschen opperbevelhebber >Tante Joubert", zooals zij vol liefde genoemd wordt op elke Boerenhoeve, is even gemeenzaam met den oorlog en zijne verschrikkingen als haar man, want zij heeft er altijd op gestaan hem te vergezellen, hetzij bij een gevecht tegen de inboorlingen of in een veldtocht tegen een machtige natie. Hoewel zy even goed een geweer kan hanteeren en er even zeker mede treffen kan als elke Boer, is hare plaats op het slagveld die van echtgenoote en verpleeg ster. Hare voornaamste bezigheid is haar man te verzorgen, zijne zijne tent ordelijk en zindelijk te houden, zijn maaltijden te bereiden en het hem over het algemeen zoo gemakkelijk mogelijk te maken, alsof hij in zijn eigen huis wasen de Boeren- soldaten zyn er al geheel aan gewend ge raakt de vrouw van hun generaal aard appelen te zien schillen of een eenvoudig maal te zien bereiden voor zijn tent. Al den tijd, die haar overblijft van die vrouwelijke bozigheden, besteedt zij aan het verzorgen en opvroolijken der gewon den, en menig sterfbed is vertroost en verzacht door hare moederlijke zorgen. Tante Joubert was aan de zijde van haar man gedurende den vorigen oorlog met Engeland, en men zegt, dat de Engel schen hunne nederlaag by Majuba aan haar raad te danken hebben. Unnoodig te zeggen, dat het leven dezer dappere vrouw menigmaal gevaar lieeft geloopen maar geen gedachte aan persoonlijke vei ligheid kan haar thuis houdeu, als»Piet" ten oorlog is getrokken. Ingezonden. Marine en Leger. Blijkens bij liet departement van marine ontvangen bericht is Hr. Me. panlserdekschip Koningin Wilhelmina der Nederlanden", onder bevel van den kapitein ter zee J. E. Sickens, 81 Dec. jl. van Colombo vertrokken, ter voort zetting van de reis naar Oost-lndië. Naar aanleiding van de strijdraag in ver schillende landen op^<-worpen, ntrent de beste wijze van opleiding voor het jeugdige personeel der vloot, verdient de aandacht een bericht in de Hansa van 23 December 1899, volgens hetwelk de Noordduitsche Lloyd be sloten heeft voor de opleiding van a.s. zee officieren een zeilschip te doen bouwen. Naar aanleiding van de vraag, die binnen- en buitenland bezighoudt: „Wat is beter: het marinepersoneel op te leiden op schepen van moderne constructie dan wel daarvoor zeilschepen te bestemmen", bewyst het feit, dat een vau do grootste particuliere stoom vaartmaatschappijen daarvoor speciaal een zeilschip aanbouwt, wel, dat de oude jaren lang deugdelijk bevonden wyze van opleiding, en vooral van karaktervorming nog aan hangers telt. Aanbesteding*» in Noord-Holland. 6 Jan. Zaandam. 1.30 ure. Het ge meentebestuur lo. het onderhoud der Noor der- Valdoursluis en der Zuider-Valdeurslais, ged. het jaar 1900 2o. het onderhoud der kachels in eenigo gemoentegebouwen, ged. de jaren 1900 on 1901 8o. de levering van be- zaagd hout: bestekken ad f 0.50 per exem plaar verkrijgbaar tor gemeentesecretarie in lichtingen geeft de gom. archit. 8 Jan. H aarlemmerliede en Spaarn- oude. 11 ure. Ilot gemeentebestuur: de levering der benoodigde leermiddelen en schoolbchooften voor de 3 openbare lagere scholen in die gomccntevoorwaarden liggen ter lezing ter secretarie te Haarlem en al daar verkrygbaar. 11 Jan. Haarlem. 11 ure. Het mimet, van binnenl. zaken, aan hot gebouw van het prov. best.: Het onderhouden van on het doen van herstellingen en vernieuwingen aan de gobouwen der Ryks hoogere burgerschool te Alkmaar, van den dag der goedkeuring van do aanbesteding tot en rnet 31 Dec. 1901, begr. f2730; bestek ter lezing aan gen. minist., aan het lokaal van het prov. bestuur van Noordb. te Haarlem, en is verkrygbaar by M. NjjhofT, Nobelstraat no. 18, te 's-Gra- venhage; aanw. 4 Jan. sra. 11.30 uroinl. to bekomen by den Rjjksbouwknndige voor do onderwysgebonwen en by den oj der Universiteitsgebouwen J. Roem, te 1 Heldor, Januari 1900. Geachte Redacteur! Beloofd verzoek ik U het navolgende in U w blad te willen opnemen Met belangstelling werd kennis genomen van do uitvinding van een Torpedo-azor, door een heer Kb. Lügtig te Zjjpe, waarvan in een ingez. stuk wordt melding gemaakt in 't VI. Blad van 1 Jan. jl. Daar 'tzcer jammer voor de wetenschap zon zyn als genoemde heer ten grave zou dalen met zjjne uitvinding, vooral mot het oog op de kans van politieke verwikkelingen in Europa, waarin ook ons dierbaar Vaderland betrokken kan worden, zou het aanbeveling vordienen, als de heer K. Lügtig zich mot het model van het door hem uitgedacht toestel, zoo spoedig mogelijk zou willen wenden Jflfc.Hr. Me. Torpedo-In- etructievaartuig .Marnix', of tot het Torpedo- Atelier op 'e Rykswerf te Helder, tot het doen beoordeelen van zyne ongetwijfeld zeer nut tige uitvinding. Daar het personeel van den Torpedo-dienst aan geheimhouding gebonden ,is, behoeft geen vrees to bestaan voor het ionlsluieren van het geheim der uitvinding. U dankend voor de verleende plaatsruimte, mijnheer de Redacteur, noem ik mij Eon Belangstellende. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Ooet-lndli: V entn Jinfiwtg n 19 Jan. 9 CD 28 etkan Vrqdsg ID 22 Jsd. 7.- \f. secpoat rit Amsterdam |p. seepoit vi» Rettsrdeu Heil. mail rit Qaaom. lp Heil. mail ris UarMÜla. [p. Fnstrks mail ris MerieiIIe p. Ii(tlecki mail ris Briaditi (illern mr Atjeh, ds Ooit- kuit rsn Snmalra, I'iUmbtnp, Hionw, Biskt, Billitoa an Z. W. AMmHbr rsa Bornso). p. DaiUoha mail ris Mapeli. Naar Quyana (Suriname) p. leepost ris Anitardam ,14 en 81 Jan. I 7.'aar. p. mail arar Kngaland 8 au 22 7.'s av. p. mail ria St. Nasairs 7 7.'s ar. Naar Gurafao, Bonaire en Aruba p. saepest ria Amalardam .114 tnSI Jan. I 7.—'aar. p. mail ria Saiitbimpton jalkcu Dinadag 8.30 "a nam. p. mail ria Qnaanatonn |nlk<m Vrijdag) 8.30 'a nam. Naar St. Martin, St. Eustatius en Saba: p. mail orer Eng.Uad 8an22Jau. 7.'aar Datum dar Ur Tijda; d.laat. poat-basarg. jbnal.ahPoakt. De Duitsche Mail uit TRANSVAAL en ORANJE-VRIJSTAAT, kan hier ongeveer den8en Januari verwacht worden. De Oorlog in Zuid-Afrika. HAMBURG, 2 Januari De Hamburger Correspondent meldtHet zeilschip >Hans Wagner" van de reedery H. D. J. Wagne alhier, is den 27en December bij Delagoa- baai door de Engelschen in baslag genomen. De firma beeft zich reeds by het ministerie van buitenlandsche zaken te Berlijn beklaagd. De „Bundesrath". De Engelsche marine-autoritaiten in Zuid-Afrika hebben gemeend het Duitsche mailschip »Bundesrath" van de Ost-Afrika- linie te moeten aanhouden en opbrengen naar Durban, waar het pryagerecht zetelt. De commandeerende officier te Durban beeft geweigerd mededeeling te doen van de redenen, waarom de Bundesrath" is op gebracht. De directie der Ost-Afrika-linie heeft on middellijk na het ontvangen van het be richt de tusschenkomst van minister Von Bülovr ingeroepen, die dadelijk beloofde by de Engelsche regeering tegen dit opbren gen protest te zullen aan teekenen. LONDEN. 3 Jan. Do avondbladen be vatten een telegram uit Durban van 2 Ja nuari meldende, dat het mailschip Bun desrath" aan boord had, vjjf groote kanonnen, 50 ton granaten, beuevens 7000 zadels en 180 goed geoefende artilleristen, bestemd voor Transvaal. De toestand in Ladysmlth. FRERE, 1 Jan. De Boeren beschieten Ladysmitb blijkbaar deii heelen dag van den Boelwana. LONDEN, 2 Jan. Een officieel bericht zegt, dat generaal White den 31 Dec he- liografeerde, dat het getal gevullen van dysenterie en koorts toenemende was. In een brief uit een kamp by La- dyamith aan de Köln. Volkszeitung staat te lezen, dat de Boeren veel dienst heb ben van g u m m i-z c i 1 e n, die zy in hun tent uitspreiden. Deza zeilen zjjn in groota hoe veelheid op de Engelschen buit gemaakt. Dezelfde correspondent zegt, dat de ver rekijkers den Boeren groote diensten be- bewijzen, en by zou willen dat in bet Duitsche leger elke onderofficier er een kreeg, en bovendien elke compagnie een kyker op een voetstuk. Uit het kamp te Modderrivier wordt gemeld dat Lord Methuen voor eigen re- ke»»;neen groote marmeren zuil besteld *e laten plaatsen dicht by JZ-JffjfQj »k waar de gesneuvelden begraven zijn. Een opschrift zal de herin nering bewaren aan de officieren en man schappen, by Magerfontein gevallen. De begraafplaats is reeds omheind. De berichtgever maakt melding van het gerucht dat generaal Cronjé het doodvon nis geteekend heeft van een Vrystaatschen burger, die gevat was toen hy naar huia trok, na opgecommandeerd te zyn. e Reuter's berichtgever te Kaapstad ver neemt dat er onderhandeld wordt over u i t- wisseling van krijgsgevangenen. LONDEN, 2 Jan. De bladen bevatten min of meer uitvoerige telegrammen over generaal French' krijgsverichtingen be noorden ArundeL De Daily Mail" stelt ze gelijk met een schitterende zegepraal van de Engelsche wapenen, daar volgens haar correspondent te Rensburg French er in geslaagd is, de Boeren te verdrijven uit Colesburg en dat dorp te bezetten, terwyl de Boeren in verwarring zijn teruggetrok ken naar het noorden, met achterlating van een onklaar geworden Hotchkiss-kanon. French begon zyn welgeslaagde beweging eergistermiddag, met de heuvels 5 K.M. ten westen van Coleaberg te bezetten, waar de Boeren een linie van 10 kilometer ont ruimden. Zij namen echter al hun geschut mee, behalve genoemd Hotchkias-kanon. De Engelschen vermeesterden ettelijke wa gens met trosbehoeften van de Boeren. Naar de Standard" uit het kamp van Frere verneemt, heet het weer dat de Boeren de op de Engelschen veroverde kanonnen hebben opgesteld op de heuvels bij Springfield, ten westen van Colenso, en dat zy daarmede de drift over de Toegela daar te bestryken. De bewering, dat de Engelschen geen schietvoorraad meer had den, toen de Boeren de kanonnen weg haalden, blykt weer onjuist te zyn, aan gezien de Boeren met de kanonnen 6.0 granaatkartetsladingen hebben buitgemaakt. Volgens bericht uit Kaapstad aan de Standard" zyn daar hardnekkige geruchten in omloop nopens een algemeenen opstand vun de Hollandsche Kapenaars. Paarl zou het middelpunt van de samenzwering zyn en het doel zou wezen Kaapstad te ver overen en Miluer op te lichten. Volgens een bericht had de Bundes rath" 7000 zadels voor de Boeren aan boord. LONDEN, 2 Januari. De >Times ver neemt uit Kaapstad, dd. 31 December De opstandelingen hebben Dordrecht in groote getale aangetast, maar zijn met een verlies van 8 man en 13 paarden terug getrokken. Van de Engelschen werden 4 man gewond. LONDEN, 2 Jan. De correspondent van de »Sland." in het kamp van Frere seinde den lsten: De bezwaren, diegene- raai Buller te overwinnen heeft, worden onberekenbaar grooter door het gedwongen uitstel. Hij heeft nu voor hem een reeks versterkte heuvels, die langs de Toegela een afstand van 25 KM. beslaan, en op die heuvelen krioelt het van vyauden. Daarvoor stroomt nu de rivier in vollen vloed. De aanstaande slag zal zeker de hevigste en gewichtigste van den heelen veldtocht zyn. In de Kaapkolonie. NAUWPOORT, 2 Jan. Een hevig ge vecht had heden plaats op de heuvels rondom Coleaberg. De Boeren betwistten hardnek kig eiken voetbreed gronds aan de Engel schen, doch moesten geleidelijk terugtrekken. De Engelschen houden een uitgebreide stelling bezet ten zuiden en ten oosten, waardoor zij de geheele stad kunnen over zien. LONDEN, 3 Jan. Do avondbladen be vatten een telegram uit Sterkstroom van heden, meldende, dat de Boeren hedenmor gen Molteno aanvielen. Het gevecht duurt voort. LONDEN, 3 Jan. Slechts twee of drie morgenbladen bevatten het volgende tele gram van >Central News" over de over winning van French. Geen van allen maakt eenige opmerking er over, dat French Maandag Colesberg niet bezette, maar ver klaarde voornemens te zyn dit gisteren te doeu. De laatste zinsnede van het telegram is veelbeteekenend. Het bericht zegtDinsdagmorgen bracht een onverwachte ontwikkeling van den toestand by Colesberg. De Boeren waren gedurende den nacht teruggekeerd en had den opnieuw de stellingen bezet, waaruit French hen Maandag verdreef. De snelvuur kanonnen, die naar men meende Maandag gedemonteerd waren, schoten gisteren weder op de cavalerie. De kauonnen werden met groote nauwkeurigheid bediend. De Boeren zijn ongetwijfeld sedert Maan dag aanzienlijk versterkt. De Engelschen houden alle stellingen bezet, die zy Maandag genomen hebben". Er is geen verder bericht van lord Methuen ontvangen over het gevecht by Sunnyside, evenmin als van Gatacre omtrent hetgeen bij Dordrecht is geschied. De typheuse koortsen te Ladysmitb nemen toe. LONDEN, 3 Jan. De »Daily Mail" verneemt, dat het comité voor de landsver dediging uit het Kabinet besloten heeft meer dan vyf millioen Pond Sterling aan te vragen voor het aanschaffen van nieuw geschut voor de artillerie. De Vrijstaters hebben honderd paarden buitgemaakt ten zuiden van Kimberley. NAUWPOORT, 3 Jan. Een ongelukkig voorval had heden plaats met den spoor trein 26 goederenwagens beladen met levensmiddelen, die bij Rensburg-station waren geplaatst, kwamen in beweging en liepen de helliag af naar Colesberg-junction. Zy derailleerden bij den vernielden duiker tusschen Rensburg en Colesberg-junction. De Boeren begonnen daarop de wagens leeg te halen, waarna een tweede trein van Rensburg werd afgezonden, met een compagnie van het Suffolk-reginient en een aantal Kaapsche inboorlingen om te pogen de levensmiddelen terug te krijgen De Boeren openden het vuur op de Suffolks van Vanderwalk-fontein met geschut, en noodzaakten daardoor deze troepen een schuilplaats te zoeken in een nabijgelegen waterbedding. Het vuur van de Boeren werd toen ge richt op de beide treinen, waardoor vele inboorlingen werden gedood. Er werden twintig granaten verschoten. De trein met troepen keerde toen naar Rensburg terug. De verliezen aan Engelsche zyde zyn nog onbekend. In de Kaapkolonie. LONDEN, 3 Jan. Officieel wordt gemeldDe positie van Frenoh is onver anderd. Hy zet zyn beweging voort. Hy meldt, dat hij met kleine versterkingen den vijand uit Colesberg zou kunnen verdry- ven. Volgens verschillende telegrammen in de avondbladen is een trein met levens middelen bestemd voor de kolonne van ge neraal French en opgesteld bij Plewman's station tusschen Rensburg en Colesberg, in beweging gebracht door een verrader, zoodat de trein recht naar de Boerenstel- ling bij Colesberg-junction liep. De Engelsche artillerie moest dezen trein met geschutvuur vernielen om te be letten, dat hij in handen der Boeren viel. Een bericht, dat Reuter" onbegrype- lykerwyze heeft verzuimd ons te seinen, is de lezing die te Pretoria werd gegeven van den aanval van generaal French op Colesberg. Zij luidt aldus ®»Zondagavond vielen de Engelschen een groote macht op Schoenman's com mando in het district Colesberg aan en trachtten de stelling te besstormen. Zy herhaalden den aanval heden (Maaudag)- tuorgen, maar werden genoodzaakt terug te trekken. De Boeren hielden de stel ling bezet. De verliezen der Engelschen zyn niet bekend, maar men zegt dat ze zwaar zijn." Dat is weliswaar geen officieel bericht, maar het is een lezing vau de andere zijde en het ware, dunkt ons niet kwaad, wanneer ook die ons geseind was. »Hbld." Portugal en de oorlog. LISSABON, 3 Januari. In het Hooger- huis zeide de minister van buitenlandsche zaken, in antwoord op eene vraag, omtrent den oorlog in Zuid-Afrika, dat de houding door Portugal aangenomen deze was, te beletten, dat geen der oorlogvoerenden hulp of steun vond te Loren9o Marquez. De Minister had geen bericht ontvangen over het doorvoeren van manschappen of oor- logsmaterieel, Iedere schending der bevelc aan de Portugeesche autoriteiten gegev zal streng gestraft worden. De mini/ voegde er nog aan toe, dat Portugal f reden had te twyfelen aan de loyaute de correcte houding van Engeland. Uit uitvoerige berichten over het ge vecht bjj Svnnyside, ten Westen van Bel- mont, blijkt, dat dit geleverd is door een GOOtal soldaten van verschillende koloniale contingenten met twee kanonnen en een rijdende battery, alles onder bevel van kolonel Pilcher. De colonne was oudejaars nacht opgebrokeu van Belmont in de rich ting van Douglas zy had op Cool'e Farm den nacht doorgebracht en ging van daar in gevechtsorde voorwaarts naar Sunnyside, waar een kamp van oproerige Boeren uit het district was. Kolonel Pilcher deelde zyn macht in tweeën, waarvan een deel een frontaanval deed, terwyl de rest de flank van deu vyand omtrok. De manoeuvre slaagde volkomen. De Britsche schoten ver wittigden den Tjjand eerst van de komst der Engelschen. De Boeren beklommen de heuvels die hun laager omgeven, maar het was reeds te laat. Het laager werd ge nomen en 40 Boeren werden krijgsgevan gen gemaakt. In dit verslag leest men geen woord van gesneuvelde of gewonde Boeren, ook niet in een aanvullingsvertlag, dat niet veel merkwaardigs bevat. Zon kolonel Pilcher daar soms met zyn 600 mau hebben ge vochten tegen 40 B< eren De doode- gewonden, waarvan '.jjn telegram sp' a.»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1