KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje s. voor Helder, Texel en Wieringen. „DE LELIE", Vo. 2807. Wotnidag 10 Jannari 1900. 28»ta Jaargang. Bureau BureauSpoorstraat. Telefoonn". 59. Abonnement p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., met Zondagsbl. 80 Ct. id. franco per poet 75 id. fl.121/,. id. voor het Buitenland f 1.25, id. f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux Spoorstraat au Zuidstraat. Atlvertentlöii van 1 tot 5 regels25 CenL Groote letters worden naar plaateruimte berekend. dvertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGEN^ vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. tilt het Buitenland. De tegenwoordige oorlog in Zuid-Afrika zal, op de wijze aooals bat nu toegaat, nog aan leiding geven tot zeer ernstige verwikkelin gen tusschen Engeland en de groote mogend heden. In DuiUchland vooral is de stammÏDg ter zake van Engelaad's aanmatiging zeer herig. De berichten over do aanhouding van nu reeds drie Duitsche schepen heeft een hoogst ongunstigen indruk teweeg gebracht en de antipathie tegen Engeland in alle kringen in groote mate doen toenemen. Een der Duitsche dagbladen doet, met het oog op het gebeurde, de vraag, hoe een Engelscbe kruiser liet heeft durven wagen, om een Duitsche Rijkspostboot in beslag te nemen. Met moeite, zegt het blad, houdt men zich in, om geen niting te geven aan het algemeen gevoel van ongerust heid en ontevredenheid. Doch, hetgeen ge schiedde, is van zeer ernstigen aard. Uit breiding, versterking der Duitsche zeemacht wordt dringend aoodig geoordeeld, ten einde gewapend te «jjn tegen zulke schendingen van het volkenrecht. Reeds heeft de directie der Duitsche Oost-Afrika-lijn een manifest uitgevaardigd, waarin rjj uiteenzet, dat ajj de noodigo zorg heeft gedragen, om hare schepen niet te doen bevrachten met iets, dat slechts op oorlogs-contrabande gelijkt. Zelfs heeft zjj na het intreden van den oorlogstoe stand bevolen, den toen reeds ingeladen voor raad wapens an ammunitie, die zich onderweg bevoad, ergens anders dan in Delagoa-baai aan wal te brengen. De thans openbaar ge maakte ladingsljjsten toonen dan ook aan, dat de •Bundesrath" (het opgebrachte schip) geen oorlogs-contrabande aan boord had. En een fabel is het, wat aanvankelijk van Engelsche zjjde werd beweerd, dat zich op genoemd vaartuig een 180 tal artilleristen, voor het leger der Boeren bestemd, bevonden. Depss- sagiers-lyst wyst dit zeer beslist uit. Het schip tHans Wagner", dat mede door de Engelschen is aangehouden, is een zeilschip, dat op 80 September 11. dus nog vóór den aanvang van den oorlog van Hamburg na.arDelagoa-baai is vertrokken. Het vaar tuig is door een Engelschen kruiser naar Port- Elisaboth gesleept, waar het de geheele la ding moest lossen indien het schip oorlogs- contrabande aan boord had, zou die worden in beslag genomen. En het derde geval betreft de Rykspost- stoomboot .General», die ie Aden door En gelsche soldaten is bezet. Do directie te Hamburg heeft den commandapt van het schip order gegeven, zich onder protest aan dit onderzoek te onderwerpen. Uit Loren<p- Marques wordt verder nog bericht, dat het Engelsche schip .Thetis* in volle see twee maal met loskruit, en daarna met scherp, ge schoten heeft op do Dnitsche mailboot Reichstag', met het laatste schot to kennen gevende, dat dit het laatste schot zou zjjn, dat niet raak zou wezen, waarop de ,Reich- stah» bydraaide. Eindelijk is op dit oogeu- blik bekend geworden, dat de Engelsche consul-generaal te Napels aan den comman dant van de Rykspostboot .Herzog» kennis heeft gegeven, dat de abulances aan boord van dat stoomschip geen vergunning zullen oatvangen, om in de Delagoa-baai aaa land te gaan. Zooals men zich herrinneren zal, heeft de Herzog' de Nederlandsche en de Belgische ambulances van het .Roode Kruis» aan boord. In llagranten stryd met elk be grip van recht en met de bestaande inter nationale bepalingen is deze dolzinnige maat regel van Engelandongetwijfeld zal het ge beurde daa ook tot ernstige verwikkelingen aanleiding geven, De Regeering der Ver- eenigde Staten van N.-Amerika is mede hevig ontstemd over het aanhouden van drie Ame- rikaansche handelsschepen metlevensmiddelcn ajj heeft telegraphisch aan het Engelsche departement van Marine medegedeeld, dat zjjde ze inbeslagneming nietwenscht te erken nen. De Amerikaansche gezant te Londen heeft tegen het gebeurde reeds geprotesteerd. De Regeering te Washington gedoogt destrem- ming van den nentrale handel niet. De Delagoa-baai, eene Portugeesche bezitting, ia eene geheel onzydigo haven, die niet aan blokkade kan worden onderworpen. En dus wordt door genoemde Regeering aange voerd het gaat niet aan levensmiddelen als oorlogs-contrabande te beschouwen, zelfs wanneer zij onmiddellijk aan de regeerin°- van een oorlogvoerenden Staat worden verkocht. De Amerikaansche dagbladen doen dan ook uitkomen, dat de beslaglegging op Duitsche Anierikaanaclie schepen een zaak van ge lijken aard is, en tot een gelijk verzet aan leiding moet geven. Een der Duitsche bladen deed dezer dagen een oproeping tot de Duitsche fabrikanten—o. a. aan Krupp, den bekenden kanonnen-fabri kant te Essen om de Engelsche Regeering geen oorlogs-materiaal meer te leveren. Krupp heeft op 't oogenblik nog een bestelling van Engeland van 50 vèrdragendo kanonnen, en men verwacht nu, dat deze fabrikant aan de oproeping zijner landgenooten wèl gevolg zal geven. Misschien ook kan Keizer Wilhelm het door de Engelsehen besteld» wel gebrui ken De Regeering van Portugal moet, naar verzekerd wordt, terstond nft het bekend worden van het gebeurde in Delagoa-baai, te dier zake een nota aan de groote mogendhe den hebben gezonden. Deze nou moet in houden een krachtig protest tegen Engeland1» optreden, waardoor het kleine Portugal in een toesUnd wordt gebracht, die hot niet kan beletten, maar waarvoor het allo verant woordelijkheid op Engeland overbrengt. De geruchten van een onderhandschen aankoop van Delagoa-baai door Engeland schijnen vol komen onjuist te zjjn. Portugal is overtuigd, dat die afstand een onmogelijkheid zou zjjn tegenover alle mogendheden, die in Zuid- Afrika belangen te verdedigen hebben, want Delagoa-baai is de eenige niet-Engelsche ha ven van Zuid-Afrika. Engeland zou op dio •Wj" S^eel meester zijn en aan ieder de wet kunnen voorschrijven. Ook zou die afsUnd een grove schending der neutra liteit en aanleiding zijn, dat de Boeren met het volste recht het gebied van Loren^o-Mar- quez gingen bezetten. Het een en ander zal weldra het nemen van maatregelen door dc mogendheden tengevolge hebben, ja, gebiedend noodzakelijk maken, ten einde de geweldenarij van Engeland ter zee te fnuiken. Men meent, Frankrijk wacht slechts op bondgenooten, en Engeland verschaft het die op de meest on gedachte, verrassende wjjze. NIEVWSTIJDIttttUN. HELDER, 9 Januari 1899. Ds. J. Keulen te Hindeloopen heeft het op hem uitgebrachte beroep bij de Doopsgezinde gemeente alhier aangeno men. Te Nieuwediep zijn in 1899 binnenge komen van buitelandscbe havens 158 atoom- en zeilschepen en vertrokken 16G stoom- en zeilschepen. Te IJmniden zijn in 1899 aangekomen 2083 schepen, met. 7.624.498 M'. bruto. Vertrokken 2068 schepen, met. 7.518.566 M8. bruto. In het vorig jaar zijn binnen gekomen 1908 schepen, met 6.521.262 M8. Vertrokken 1916 schepen, met. 6.500.986 M8. Dus dit jaar 325 schepea, met 2.114.490 M8. meer. Ta Zaandam zijn in 1899 binnengeko men 172 zeil- en stoomschepen tegen 173 in 1898. H.M. de Koningin, heeft f 400 ge schonken aan de Vereeniging Nationaal Fonds tot ondersteuning van de nagelaten betrekkingen van in Ned.-Indië gevallen militairen. Ontduiking van invoerrechten Aangaande de ontduiking van invoer rechten door een aanzienlijke firma in ma nufacturen te Amsterdam is het misschien de moeite waard er de aandacht op te ves tigen, dat vroeger bij te lage aangifte de goederen door de ambtenaren van de be lastingen benaderd werden, waarbij de ambtenaren er de som voor betaalden, waarvoor zij aangegeven werden. Na de wijziging van de wet op de in voerrechten is te lage aangifte strafbaar gesteld. Om nu aan te toonen, dat de aan gifte juist is geschied, zon de betrokken firma valsche facturen overlegd hebben. Wordt dit feit bewezen, dan is zjj straf baar èn wegens ontduiking èn wegens mis leiding van de belasting-autoriteiten. Volksmond: »Ze moesten den boel verdeelen daarin Zuid-Afrika. Dan konden de Boeren de Kaap krijgen en de Engelschen de goede hoop." Liefdesdrama op Oudejaarsavond Een ruim 20-jarige jongeling te Utrecht had reeds eenigen tijd kennis aan een 17- jarig meisje, doch was er tot heden nog niet in mogen slagen de toestemming van haar oudere, die haar nog veel te jong acht ten, te verkrijgen. Alle hoop der gelieven was echter gevestigd op Oudejaarsavond, als wanneer men hoopte, gesteund door an dere familieleden, de harten der ouden te vermurwen. De hoop werd echter vere deld, doordien het jongemensch dien avond van zijn geliefde de mededeeling ontving, dat haar ouders hadden besloten hem niet meer te ontvangen. Een paar uren later hadden de geliefden echter in de nabijheid der woning van het meisje nog een sameu- komst, wanrbjj zg het voorstel deed den verderen omgang te staken en te wachten. Hiervan wilde haar minnaar evenwel niets hooren en werd ten slotte zoo driftig, dat hij op eens zijn overjas uittrok en voordat zij dit kon verhinderen, in dem Singel sprong. Op het hulpgeroep van het meis je, kwam sr spoedig hulp opdagen, doch toen men er in geslaagd was den drenke ling op het droge te halen, bleek deze reeds te zjjn overleden. Van den Langedjjk schrjjft men Is er in gewone tjjden reeds dikwgls gebrek aan waggons voor de verzending van groenten van den Langedjjk naar het buitenland, in de laatste dagen was deze waggonnood al bjjzonder hoog gestegen. Verscheidene waggon vrachten groenten, welke volgens bestelling al lang in het buitenland hadden moeten zjjn, wachten tog op verzending Groot is de schade, welke de handelaren daardoor ljjdeu. Voor de te laat ontvangen groenten wordt nameljjk schadevergoeding van hen geëischt. Ook gebeurt het niet zelden, dat de groente, welke met zeer veel moeite door de jjsschotsen heen naar het station wordt 6 aren 90 centiaren. kunnen verklaren hoe het paard te water geraakt is. Van Alten zelf is door de overspanning en het.verdriet voor het oogenblik geheel krankzinnig. Het schijnt dat het paard, door de duisternie misleid, op de hoogte van de Axelsche Sassing van den djjk geraakt is. Van Alten, dio met zjjn zwager vóórzat, viel bjj den schok voorover en klauterde op de kap van het zinkende voertuig. Hier kon hg een der kinderen grjjpen, dat op den schoot van de vrouwen gezeten had. Hg wierp het op den kant en nam zijn bewusteloozen zwager Schieman in zjjne gespierde armen. Toen er hulp kwam opdagen, waren de beide kinderen reeds overleden. De vrou wen, die achterin zaten, konden eerst later uit het water gehaald worden. In haar radeloosheid hadden zjj elkander vastge grepen, terwijl een haar zakdoek als een prop in den mond geduwd, had, blijkbaar om het binnendringen van het water te beletten. Schieman was nog niet langen tijd ge huwd en hoopte binnenkort vader te worden. Ook de vrouw van Van Alten verkeerde in gelukkige verwachting. De deelneming in dit droevige ongeval is algemeen. In geen jaren heeft men in dit gedeelte van ZeeuwBch Vlaanderen zulk [een ernstig on geluk te betreuren gehad. De uit het huia v»n bewaring te Arnhem ontvluchte J. Zeegirs, veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens ver giftiging, heeft, bljjkens bericht bjj de Justitie, waarschjjnlgk de wijk naar Duitscb- land of België genomen. De officier van justitie te Arnhem maakt nog bekend, dat nader is gebleken, dat deze moordenaar een dweepachtig uiterljjk heeft en veelal loopt met de handen in den zak, schuin opkjjkende wanneer men hem aanspreekt, en weinig of geen antwoord gevende. Hjj heeft dun haar, zoodat de huid van de kruin zichtbaar is, en veel roos op het hoofd. Om den ringvinger is getatoueerd een ring en op dezelfde hand boven den duim een krakeling (hg is bakker van beroep). Boven opdf binnen in de linkerhand beeft hg een litteeken, vermoe delijk tengevolge van een messteek. Een photographisch portret berust aan het parket te Arnhem- De schoonmoeder van den millionnair. Een treurige geschiedenis van een arme weduwe wordt uit Zenta, in Hongarije, verhaald. Tot voor korten tjjd leefde zjj rustig en tevreden, daar haar dochter voor zich en voor haar moeder met naaiwerk het brood verdiende. Tot haar ongeluk deed echter onlangs het geluk zijn intrede in de bescheiden woning der weduwe. De rijkste man uit de stad, een bekend millionnair, nam het mooie meisje tot vrouw en des niettegenstaande moest de arme moeder, om niet van honger om te komen, een beroep doen op de liefdadige instel lingen der stad. In een schrjjven aan het bestuur van een dier vereenigingen, beklaagde de oude vrouw zich bitter over haar lot. Zjj schrijft»Ik heb getracht te bedelen, doch men weee mij overal de dear, omdat mijn schoonzoon een millionnair is. Ik heb mij tot mijn dochter gewend, doch zjj durliie mij uit vreee voor haar mau niets geven, en schaamde zich misschien ook wegens haar arme moeder. Onbarmhartig joeg men mg evenals andere bedelaars, uit het huis van den millionnair. Ik ben toen weer naar mjjn huis gegaan, en sedert dien tjjd ben ik bjjna verhongerd". De liefdadige vereeniging trok zich het lot der arme vrouw aan, en gaf haar een weekgeld. Ingezonden. Geachte Redactie 9. 12. Verzoeke beleefd voor het navolgende een plaatsje in uw blad. Het is seker niet van belaag oatbloot de menschen nogmaals te wjjzen op het stukje, betgeen de Administratie der Posterjjen ia uw blad liet plaatsen, aangaande het gebruik van postzegel oud model. Hierbjj werd, zoo ik meen, mede bepaald, dat postzegels en briefkaarten van het oude type konden inge wisseld worden tegen die van het nieuwe type en wel van 1 Januari 15100 1 Juli 1900. Voorwaar de tjjd is raim gesteld. Wie nog een oud postzegeltje heeft ruil# het dus in. Mede is bepaald, betgeeu ook uit de bepa ling volgt, dat brieven, briefkaarten of anders zins, gefrankeerd met zegels van het oude ype, beschouwd sullen worden nis ongefran- LaatBt verhuurd aan den heer M. Mteerde stukken. Wat siel men echter thans Het GRASGEWAS van den Pagebeuren? De goede raadgeving van de Admi- lelweg tot over Spoor, met een >i»tratio der Posterjjen wordt deels in den deelte van den Polderweg. *ind 8e8l*g*u en in dat men de post- Het GRASGEWAS van den weg he' °ncU Vpe "a t" Poalkantoor den Vijfspronc tot het Schuthok"™'" W™ he. n,.n». typ., u -,?» .v,.-, AO >lakt men toch de oude op de te verzenden Het GRASGEWAS van den weg irlikelen> met het gOTOig( dat adressant het den Iluisdumerweg tot het hek ,«reischte strafport moet betalen, het perceel van den heer Beek. Vanwaar komt dit nu De Administratie Het GRASGEWAS van den weg Ier Posterijen is niet te beschuldigen. Zich den Vjjfsprong tot de Molen en *lf verschooaen het niet to weten, kan ook den Bolweg. liet, want welk mensch leeet niet de een of Het GRASGEWAS van den eersndcr# cour*nt- Uit moet ook ter eero van en den derden weg in den Ht® Adraininistratie der Posterjjen te Helder duinerpolder. «'K'1 word.., d.1 te h.t uilMekcnd hadk j T> 11 t» .epublieeerd en daarby ontwaarde men er Eigendom vau dep Polder Hel/0IllwMrt DOf debrie. en Huisduinen. enbus, zoomede bjj bet loket voor het publiek Inlichtingen geeft Notaris STAMMES1 de wachtkamer dezelfde bepaling. Is het dan laksheid of onverschilligheid Wat het ook zjj, ik vind strafport te betalen voor iets per post verzonden, doch ontoerei kend gefrankeerd zijnde, al aonchalaut ge noeg van den afzender(ster). Hoe of ik het aangehaalde vind, snapt hierbjj een ieder wel. Moge hierom bovenstaande nogmaals een wenk sija voor hen, die oude postzegels of briofkoartcn bezitten, dezelve aiet meer te ge kruiken, doch aan de beleefdo uitnoodiging van de Administratio der Posterjjen te voldoen, ze in te wisselen tegen nieuwe, dan zal ook ondergeteekende en wellicht vele anderen met hem geen dupe(n) daar meer van zjja. U, geachte redactie, minzaam dankend voor de verleende plaatsruimte, UEd. dw. dn., JEREMIAS. De Oorlog in Zuid-Afrika. Zeer kenschetsend voor Britsche leger toestanden is een briefje, dat we in de Times" vinden. De inzender schrjjft daar »Mjjn grootvader, kapitein bjj de infanterie, overleed in 1826. Zjjn weduwe kreeg een pensioen van 50 pd. st. per jaar. Mjjn vader, ook kapitein bjj de infanterie, stierf 32 jaar later. Zjjn weduwe kreeg een pen sioen van 50 pd. st. per jaar. Ware ik kapitein der infanterie en overleed ik mor gen, dan zou mijn weduwe krijgen een pensioen van 50 pd. st. per jaar, evenals mijn grootmoeder in 1826. Toch is sedert dien, meen ik, de waarde van het geld nogal gedaald en zou thans 100 pd. st. niet te veel zjjn". De schrjjver voegt er bij, dat voor de Indische officiers-weduwen beter wordt gezorgd en dat men dan ook nooit hoort, dat voor deze een beroep wordt ge daan op de openbare weldadigheid, gelijk telkens geschiedt voor weduwen van andere Britsche officieren. LONDEN, 5 Januari. Volgens de Stan dard and 1 ligger's News" vertellen reizigers, die onlangs van Sint Helena te Pretoria zjjn aangekomen, dat de Engelschen Na- poleon's villa Longwood reeds klaarmaken voor Kruger, tegen den tjjd dat de president Engeland's krijgsgevangene is. De Boeren heeten er verontwaardigd over te zija. pheeren onmogelgk was geworden tot den volgenden dag. LONDEN, 7 Jan. Generaal Buller seint uit het kamp bjj Frere dat hjj het volgende telegram van generaal White heeft ontvangen van 6 Jan. 3 u. 15 min. nam.: »De aanval is hervat, ik ben erg in het nauw gedreven." Generaal Buller voegt erbjj dat hjj geen verder bericht heeft, maar dat in zijn kamp het gerucht loopt dat generaal White om vijf uur des middags den vij and overwon en 400 gevangenen nam. Buller zond alle troepen die hjj missen kon uit om een demonstratie tegen Coleuso te maken. DURBAN, 6 Jan. De stoomboot Her zog", van de Duiteche Oost-Afrika-ljjn, ia in beslag genomen door een Engelsch oor logeschip en hierheen gebracht. e Bjj 't vertrek van het 2e bataillon van Norfolk en van het 2e bataillon van Hamp- shire te Southampton, hebben tooneelen plaats gehad, die weinig voor de krijgstucht der Engelsche soldaten getuigen. Vele soldaten waren stomdronken, anderea liepen weer van boord, om hun familie nog maals vaarwel te zeggen voor zjj vertrokken. Zelfs aan boord bleven de soldaten zeer ongehoorzaam en elk spoor van discipline ontbrak. LOREN9O MARQUEZ, 5 Jan. Een telegram uit Pretoria meldt dat het garni zoen van Kuruman zich heeft overgegeven na een hernieuwde hevige beschieting door de Boeren op Nieuwjaarsdag. De Boeren namen 120 man, waaronder 12 officieren, gevangen. Het garnizoen bestond uitsluitend uit Kaapsche politietroepen. COLENSO, 4 Jan. (Over Loren?o Mar- quez). Het Britsche scheepsgeschut zweeg gisteren, doch hervatte hedenmorgen met kracht het vuur en noopte onze mannen om verstoppertje te spelen in de schansen. Het onweder van gisteren maakte de droge spruiten tot stroomen en deed de Toegela zwellen. Vjjftig Engelschen kropen langs een spruit naar Colensovier van onze mannen zwommen de rivier over en dreven hen terug. WINKEL In fort Wylie zjjn een groot aantal kisten tijds ingerichte HUIS met groote WONIN0#t Lee-Metford-patronen gevonden,die er o r |»-7>egraven waren, toen de Engelschen het aan de Spoorstraat, no 97Jg ontanimden.' 8 waarin thans wordt uitgeoelei het eeniir speciaal Zondag zjjn bjj Colesberg een huzaren- M A %'Tiri «e A|< 'j mjluiteuant en een karibioier door de Boeren IvIAlI M Al«*igevangen genoaen Dalziel's correspondent LONDEN, 5 Jan. Officieel. Een telegram van kolonel Baden-Powell uit Mafeking van -'6 December meldt, dat hjj des morgens met 3 kanonnen en 2 escadrons van het Protectorat8-regiment, een escadron van het Bechuanalandregiment en een gepantserden trein een aanval deed op een der werken van den vijand»De aanval werd flink doorgezet, maar alle pogingen om het fort binnen te klimmen, mislukten. Ik trok terug □adat drie officieren waren gesneuveld en drie gekwetst, terwijl bovendien vele man schappen waren gedood of gewond". Kuruman genomen. PRETORIA, 4 Jan. Veldcornet Visser meldt van Kuruman van 2 Jan. Na een bsschisting der kazernes gaf het Britsche garnizoen zich over. Wjj maakten 120 krijgsgevangenen, waaronder 12 offi cieren en 70 inlanders. De geweren, de schietvoorraad, de paarden, de oseen, het meel en de comestibelen werden over Vrjj- burg naar Pretoria gezonden. Wjj verzor gen hier 15 gevangen Engelschen met behulp van een Britschen dokter. KAAPSTAD, 7 Jan. Generaal French berichtte ZaterdagDe toestand is vrjjwel hetzelfde, maar het eerste Suffolk-regiment ia door een ernstig oageluk getroffen. Vier compagnieën van het eerste Suffolk- regiment rukten in den avond op tegen een lagen heuvel op een mjjl van hun kamp en vielen bjj het aanbreken van den dag de Boeren aan. Overste Watson, die het bevel voerde, gaf last te chargeeren, maar werd onmid dellijk gewond. Er werd bevel gegeven tot terugtrekken, naar men segt door den vjjand. Drie vierden van de Britsche strjjd- macht trok naar het kamp terug, de overigen hielden stand, totdat ze over- wsldigd werden door den overmachtigen vjjand en zich overgaven. Zeventig man, waaronder zeven officieren, werden gevangen genomen. KAMP BIJ FRERE, 6 Jan. (R. O.) Officieel. Generaal Buller seintHeden - middag om één uur ontving ik een bericht van generaal White gedagteekond 6 Jan. 11 uur v.m. luidende: >De aanval duurt voort en de vjjaud ia versterkt uit het zuiden". White seinde verder Zaterdag te 12 uur 45 m. n.m. dat hg den vjjand had afge slagen, echter was deze nog in grooten getale om hem heen, vooral in het zuiden een nieuwe aanval wordt verwacht. Generaal Buller voegde daarbg dat wegens het weggaan van de zon het heliogra- verzekert, dat zjj een afdeeling Boeren hadden aangezien voor Nieuw-Zeelanders. Zjj deden, toen zjj hun vergissing bemerk ten, nog een wanhopige poging om te ontsnappen, maar die mislukte. e Uit de Transvaaleche bladen. Zondag jl. ontvangen, ontleenen wij de volgende berichten In Natal. Gisteren is, op order van de commandant- generaal, de spoorwegbrug over de Tugela nabij Colenso door het technisch personeel der Z. A. S. M. vernietigd op een wjjze, welk een epoedig herstel geheel onwaar- schjjnljjk maakt. De wagenbrug, welke zorgvuldig door onze mensehen bewaakt wordt, is dus thans de eenige verbinding tusschen het Lady- smith-hoofdlager en de Estcourt-stelling. Indien wat niet onmogelgk is door generaal Joubert mocht besloten worden om voorloopig de krijgsoperaties bezuiden de Tugela-rivier te staken en te wachten met de inneming van P.M.Burg tot op het oogen blik daarvoor rjjp is, zal ook de wagenbrug worden gesprongen. Alsdan is onze positie achter de Tugela uiterst sterk, omdat de weinige driften door genoemde rivier ge makkelijker verdedigbaar zjjn. De Colensospoorwegbrug is een der be langrijkste in de Natal-ljjn en was van aauzieuljjke lengte. De jjzeren bovenbouw verhief zich hoog boven de rivier op een zeetal pijlers van gehouwen steen. Door het springen dezer brug is elke hoop op ontzet voor het Engelsche garnizoen te Ladysmith vervlogen. Vrijdag is door de Vrjjstaters ten Westen van Ladysmith een klomp vee, ongeveer achthonderd beesten, zestig paarden, en een aantal klein vee onder zeer flauw verzet van den vijand buit gemaakt. Gevangen Zoeloes-beestwachters zeggen, dat hunne rantsoenen voor voeding sinds verleden week belangrjjk zjjn verminderd en dat uit winkels in Ladysmith voedings middelen worden genomen. Gisteren had overste Trichardt de Engel schen leeljjk beet In den nacht van Woens dag op Donderdag haalde hij het groote vestingkanon aan de zijde van het hootd- lager weg, om het naar een andere stelling over te brengen. In de leege verschansing legde de overste een boomstam, die op een afstand door de Engelschen gehouden werd voor een kanonloop, en 's morgens, toen >Long Tom" al zes uur op pad was, schoten de Engelschen vier schoten naar den boom stam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1