OPPASSER gevraagd, mmmmw&WMMmm Het Witte Kruis, P. G. In de Kaapkolonie. LONDEN, 8 Jau. Reuter's correspon dent te Rensbnrg meldt, dat zeventig man van hetSuffolk-regiment bij Colesberg door de Boeren zijn gevangengenomen. Het aan tal dooden en gewonden, voegt hij erby, is nog niet bekend. De Boeren zijn nog in bezit van de wagen, die over Achtertang naar den Orauje-Vrystaat leiden. Van het gevecht bij Mafeking, dat den 26aten December geleverd is (aanvankelijk was er eenige verwarring in den dag), hebben wjj nu ook bericht van Engelsche zjjde. liet blijkt, dat do Boeren in hun verslag het verlies van den vijand niet overdreven hebben. Zij gewaagden van 109,. het Reuter-telegram gewaagt van 21 dooden en 23 gekwetsten. Aan deze verhouding tusschen gesneuvelden en gekwetsten kan men zien, dat onder deze laatste» alleen de zwaargewonden zijn opgenomen. Kolo nel Baden-Powel zelf geeft alleen het getal officieren op, of als hij het geheele getal meldde, heeft het legerbestuur te Londen het weggelaten. De correspondent van de •Times" denkt aan verraad en zegt, dat de Boeren hun fort den nacht te voren nog versterkt hadden, 't Is mogeljjk. In Natal. LONDEN, 8 Januari. De bladen bevat ten een telegram uit het kamp bij Frere, gedagteekend van 6 Januari te 2 uur na middag De geheele divisie van generaal Clery rukte uit het kamp op om Colenso aan te vallen. De aanval werd langzaam voorbereid. Te 4.30 nam. rukten de Engel sche veldstukken in het centrum op en begonnen de stellingen der Boeren te be schieten van het vlakke land tusschen Hlangwane en het fort Wylie. Te 5.30 nam. rukten de Engelsehen nog steeds vooruit en hadden zij een punt, dicht bij de brug te Colenso bereikt. De 4.7 inches marine-kanonnen en de veldstukken wierpen voortdurend granaten in de loopgraven der Boeren langs de rivier en in het front. De Boeren beantwoordden het vuur niet. Een later telegram meldt, dat de Boeren bjj Ladysmith de verdedigingstroepen zoo dicht genaderd waren, dat de Gordon High- landers en het Manchesterregiment hen met de bajonet moesten terugdrijven. De aanval op Ladysmith. LONDEN, 8 Jan. Generaal White heeft uit Ladysmith gelieliograpbeerd van 7 Jan. 2 uur namiddag aanval 1 >Er werd een i begonnen op mijn stelling, hoofdzakelijk op Caesar's kamp en Wagenheuvel (vlak bjj dit kamp.) De vijand was zeer talrijk en zette den aan val met den grootaten moed en de groot ste geestkracht door. Eenige van onze verschansingen op Wagenheuvel werden driemaal door den vijand genomen en door ons hernomen. De aanval werd voortge zet tot half acht in den avond. De vijand had een punt van onze stel ling den geheelen dag bezet, maar toen de duisternis was gevallen, werden zij juist onder een zwaren regen door de Devon- shires onder bevel van kolonel Park met grooten heldenmoed door een bajonetaan- val uit dit punt verdreven. Kolonel Ha- milton voerde het bevel op Wagenheuvel en bewees schitterende diensten, de troe pen hebben een zwaren dag gehad, maar. hielden zich uitstekend. Zjj waren in de wolken over den dienst,(dien zij der Konin gin hebben bewezen. »De vyand werd overal teruggeslagen met zeer zware verliezen, die veel grooter zjjn dan mijn verliezen welke, zoodra de lijsten gereed zjjn, gemeld zullen worden." (De hoofdinhoud van bovenstaande tele grammen werd reeda hedenmorgen per bul- ütin bekend gemaakt). De toestand in Natal. Het nieuws van gisteravond is beslist ongunstig voor de Boeren. Zoolang wij geen anders luidende berichten hebben ontvan gen, moeten wjj aannemen dat de aanval der Boeren op Ladysmith is afgeslagen. Er is reden genoeg tot twijfel, zelfs in den opzet van White's telegram, en meer nog in het feit dat het Boerenrapport over den mislukten aanval nog niet ontvangen is. Wij berinneren er aan dat indertijd de geslaagde aanval der belegerden op het Creusot-kanon der Boeren ons het eerst van Boerenzjjde bekend werd gemaakt. Thans is er nog geen bevestiging van White's tele gram ontvangen eu Engelsche officieels telegrammen staan eenmaal niet in goeden reuk bij ons. Wat de zware verliezen der Boeren aan gaat die White veel zwaarder noemt dan de zjjne, dergelijke zinnetjes zjjn meer in officeelen telegrammen gepubliceerd, maar tot dusver nog nooit waar gebleken in- (Handelabl.). Marine en Leger. Bljjkens bij het Dcpart. van Marine ont vangen bericht is hot pantserdekschip „Ko ningin Wilhchnina der Nederlanden», onder bevel van den kapitein ter zee J. E. Sickens, 5 dezer to Oleh-leh aangekomen. lilijkens bjj het Departement van Marine ontvangen bericht is Hr. Ms. instrnctieschip Nautilus", onder bevol van den kapt.-luit. ter zee Allirol, 7 dezer te Las Palraas aan gekomen. Met ingang van 16 Januari a. s.de kapt.- luitenant ter zee D. A. Kraijonhoff van do Leur op pensioen gesteld en liet bedrag van liet pensioen bepaald op f2349 'sjaars: be vorderd tot kapt.-luitenant ter zee, de luit. ter zee lste kl. A. L. Boelen, en tot luit. ter zee der l*te kl. de luit. ter zee der 2de klasse J. A. Kool. Met ingang van 16.)anuari 1900: met ont slag wegens langdurige dienst, den sergeant provoost P. O. Blans. Voor plaatsing aan boord H. M. .Neptunus", gedurende 1900, is aangewezen den opper- schipper H. Vreke, van 11. M. W/schip, als chef der equipage. Stoomvaartberichten. Het stoomschip ,Malang' arriveerde 5 Jan. van Rotterdam te Batavia. liet stoomschip «Smeroe', naar Rotterdam, vertrok 5 Jan. van Padang. Het stoomschip .Anchisos* arriveerde 2 Jan. vun Amsterdam te Batavia. Hot stoomschip .Bali', van Amsterdam, arriv. 5 Jan. te Gibraltar. Het stoomschip .Java*, naar Amsterdam, vertrok 5 Jan. van Marseille. Het stoomschip .Madura», van Amsterdam, vertrok 5 Jan. van Porim. Het stoomschip .Oengaran', van Rotterdam, arriveerde 8 Jan. te Padang. liet stoomschip Ardjoeno», naar Rotterdam, vertrok 8 Jan. te Port-Said. Het stoomschip .Socmbing», naar Rotter dam, passeerde 8 Jan. Wight. Het stoomschip Merapi', van Rotterdam, passeerde 7 Jan. Gibraltar. Het stoomschip .Prinses Amalia», n. Am sterdam, Tertrok 7 Jan. van Genua. Het stoomschip „Prins Alexandcr', van Am sterdam, passeerde 7 Jan. Kaap del Armi. Het stoomschip .Koningin Wilhelmina", van Amsterdum, arriv. 8 Jan. te Southampton. Het stoomschip .Suraatra", naar Amster dam, passeerde 8 Jan. Perim. Marktberichten. Alkmaar, 6 Jan. Aangevoerd 1 paarden f 100 a 2 koeien en ossen f 150 a 170, 18 nucht. kalv. f 6,— a 20,—, 70 magere schapen f 8, a 18,—, 40 magere varkens f 9 a 13,4 bokken en geiten f 3.a 5.96 biggen f 5,a 7,25, boter per P. 0.60 a 0.65, aangevoerd 3060 pond, kipeieren f 1.25 a 1.50 p. 25, eenden dito f 0.per 100, 0 lammeren f a 0 klein bokje f 0.— Visscherijberichten. Nienwediep, S Ju. Amgebrtcht door 4 korder» te x<meD 100 tongen p. st. 60 cei t, 150 middelm. tongen p »t. 60 a 65 cent, 100 kleine tongen p. »t. 20 s 25 cent, 12 mand kleine schol p. m. f 8 a f 8,50, 6 mand schar p. m f l,60is f 1,75. 6 Jan. 25 korde» met 10 tot 80 tongen p. st. 75 a 80 cent, 10 tot 80 middelm. tongen p. at. 60 a 55 cent, 10 tot 10 kleine tongen p st. 20 a 25 cent, 1 lot 2 mand kleine schol p. m f 8 a 8,50, enkele manden schar p. m. f 2. 8 Jan. 4 korders tc ramen met 40 tongen p. st. 80 cent. 80 middelm tongen p. at. 50 cent. 20 kleine tongen p sL s>6 cent, 2 rnnnd kleine schol p. m. f 4 1 kotter 11.L>. 46. schipper J. Scholder, met 162 stuks groote, roiddolm. cu kleine tongen, Urkottcn, ruote schol, kleine schol cs-ïoggen. besomming f 810. «oerrfriu tegendeel. In Natal. PARIJS, 8 Jau. Volgens de »Temps" houdt het gerucht stand dat Ladysmith in handen der Boeren is gevallen en generaal Bulier aan de Toegela verslagen is. Men verzekert dat de Regeering beeft besloten tot vorming van een expeditie-leger van 100.000 man en een algemeene mobilisatie van dejj vloot om uit de bemanning der schepenlandings-brigades te vormen. De officieren van het Kanaal-eskader zouden bevel hebben gekregen zich in khaki te kleeden. Een telegram uit Durban zegt, dat ge- noraal Bulier thans alle voor hem bestemde troepen heeft, waaronder tachtig stuk keu veldgeschut en zestig schecpskanonnen. Verkwikkelijke tooneelen te Southampton. De »Times" geeft een verslag van de tooneelen, dio zich hebben afgespeeld bjj het inschepen van het 2de bataljon van het Norfolk en Hampshire-reginient te Southampton. De menigte was zoo dicht aan de kade, dat de troepen het schip niet konden bereiken. Het volk moest terug gedreven worden. De houding der troe pen was ellendig. De officieren verklaar den nooit iets dergelijks gezien te hebben. De soldaten waren droukon eu weigerden den loopplank op te gaan. Alle cachot ten aan boord waren dan ook dudelijk gevuld. De politie kwam er aan te pas om de soldaten met de sterke hand uitn boord te Bleepen. Aan boord waren het liederljjke tooneelen en alles wat op tucht moest ljjken was verdwenen. doosjes a j O.SO en 0.60. Tamarinde Bonbons FR!J1T> Voor de rechtbank te Rotterdam, zal op .1. Tamarinde BonboS'.'"; KiP°°derf*» W>«d«ld "°rde" daar de Torm voor het kind begeerlijk tn de.sman. a2ngge .zaak van Catharina van Vliegen, oud o 1 f7777:-42 jaren, zonder beroep, weduwe van Jens öalmlak-FaStllies Sörensen, geboren eu wonende te een slijmopios3end en verzac.-tctid'ïtotterdain, thans gedetineerd in de straf- flcsclijes verkrijgbaar, i'rijs o.20 'gevangenis aldaar. De aanklacht luidt: als zoude zij te Rotterdam 1. in de maand September 1897, na vooraf het plan beraamd te hebben, Jens Peter Sörensen van het leven te berooven, opzettelijk met dat doel hem één of meer malen eene hoeveelheid vergif (adidum arse- nicosum) hebben toegediend en doen of laten innemen, tengevolge waarvan ge noemde Jens Peter Sörensen op 12 Sep tember 1897 is overleden 2. in de maand Juni 1998, na vooraf het plan beraamd te hebben Mozes Samuel Cohen van het leven te berooven, opzet telijk met dat doel hem één of meermalen eene hoeveelheid vergif (aciduin arsenico- sum) hebben toegediend en doen of laten innemen, ten gevolge waarvan genoemde Mozes Samuel Cohen op 19 Juni 1898 is overleden 3. in de maand Augustus 1898, na vooraf het plan beraamd te hebben Catharina Sörensen van het leven te berooven, op zettelijk met dat doel haar één of meer malen eene hoeveelheid vergif (acidum arsenicosum hebben toegediend on doen of laten innemen, ten gevolge waarvan ge noemde Catharina Sörensen op 21 Augus tus 1998 is overleden. Er zjjn 73 getuigen gedagvaard. Verdediger inr. E. S. Hollander. Dat de belangstelling voor de Boeren in Amerika ook groot is, blijkt uit een particulier schrijven hier gisteren ontvangen uit Pullman, vaneen vroegere plaatsgenoot. Hier is veel respect voor de Boeren. Wij hebben het nieuws uit de Transvaal iederen dag in de couranten, en dan is het des morgens vroeg al van iederen landsman de vraaghoe is het met de Boeren Hier is al veel geld voor hen bijeen gebracht; in al de Hollandsche kerken worden col lectes gedaan voor de Boeren in de Trans vaal. Voor een paar weken geleden las ik in de courant dat hier uit Amerika 900 man was vertrokken, Hollanders en Duit- schere, om de Hollandsche Boeren daar te helpen. arttiaf Vt frar/wafen JCRAEPELiEX het corridor nabij de onderofficierskamer in 't fort. De heer Jac. Vonk, alhier, heeft voor de Commissie der Vereenigiug van Handelsbedienden »Mercurius", te Rotter dam, met gunstig gevolg examen afgelegd voor boekhouden. RIJKSPOSTSPAARBANK. Aan het postkantoor Helder en de daar onder ressorteerende hulpkantoren, werd gedurende de maand December 1899in gelegd f25026,807aterugbet. f 28352,88. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 9346. In de maand November 1899 werd in het gansche Rijk ingelegd f3177523,48; terugbetaald f2781745,71. Het gezamenlijk tegoed der verschillende inleggers bedroeg aan het einde dier maand f 76,483528,80 Gedurende die maand werden 8597 nieuwe boekjes uitgegeven, en 2810 boekjes geheel afbetaald. Ultimo November waren er in omloop 760120. Texel, 8 Jan. Voor het beroep naar de Herv. Gemeente te do Cocksdorp is bedankt door den heer M. Jongeboer, te Purmerond. Geruchten. Het gerucht loopt sedert Zaterdag, schrijft de .Haagsche Crt."\ dat in de Delugoabaai een ernstig voorval heeft plaats gehad. Een Engclsch oorlogsschip zou om welke reden weet men niet onze .Friesland'' hebben gesommeerd bjj te draaien. Toen deze eisch, waaraan geen marineschip heeft te voldoen, door kolonel ltömer een voudig werd beantwoord mot 't verlootten van de Nedorlandscho vlag, zou de Engelschman hebben gevuurd, en wel, zoo zegt het gerucht zoodanig, dat de brug van ons oorlogsschip beschadigd en de luit. t. z. 2a kl. P. gedood werd. Hierop zou de commandant van de .Fries land' hebben geantwoord mot een kogel, dio het Britsche schip beneden de waterljjn trof, zoodat het alleen door de waterdichte schot ten drjjvonde werd gehouden. Is het gerucht juiat Vanwege het Depar tement van Marine werd 't niet bevestigd, maar toch ook niet tegengesproken. En de bjjzonderheden zjjn zoo, dat men haast niet aan een verzinsel denken kan. Wij hebben dan ook eenige reden om to vermoeden, dat er althans iets van waar is. Is het verhaal ook in de bijzonderheden juist, dan is dezerzijds de houding volkomen correct geweestwant de handelingen van het Britsche schip zouden dan in ljjnrechten strijd zjjn geweest met de eischen der neu traliteit tegenover Nederland als bevriende mogendheid. Voor de Boeren. Bij de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging te Amsterdam is tot heden gestort en ingeschreven tot een bedrag van f 918,076.72. Het totaal bedrag der ontvangen giften voor het Roode Kruis bedraagt thans f 174,807.57'/,. Een onbekende heeft aan den heer P. M. Mees f 10,000 ter hand gesteld om ze ten bate van de Boeren te besteden. Na raadpleging van dr. Leyds zal de heer Mees f 4000 aan het Algemeen Neder- landsch Verbond geven, dat ook in het belang der Boeren werkzaam is. De over blijvende f 6000 moeten hun bestemming nog krijgen. Vergiftigingszaak Oranjeboomstraat. Burgerlijke Stand, gem. Texel, van 30 Dec. 1899 tot 5 Jan. 1900. ONDERTROUWD Geene. GETROUWD: Martinus Rejj on Jolianna Smit (don Burg). Klaas Lips (den Burg) en Tetje List (Koogervcld). GEBOREN: Hendrica,dochter van Cornelis Witte en Theodora Spreeuw (Westen). Grietje, dochter van Aris Wuis en Neeltje de Boer (Oudeschild). OVERLEDEN: Pieter vau der Vliet, 80 jaar, gehuwd met Jacomina Susan na Brik (Koogerveld). Izaiik Brommet, 4 maanden, zoon vun Filippus Brommet en Wjjntja Vermeulen (den Burg). Tryntje Hoogheid, 80 jaar, weduwe van Jacob List (den Burg). Ambtshalve ingeschreven Dieuwertja List, oud 36 jaren. K0STEL00ZE ARBEIDSBEURS van den Ncd. R.-C. Volksb., afd. don Helder. Gevraagd 1 flinke Dienstbode. Aangeboden 2 flinke werklieden voor pak huis of andore gelegenheden. Bureau Koateloozo Arbeidsbeurs' 's avonds van 79 uur J. ROODERS, Laan 3. KINDERVOEDING. Uitgegeven van 2 tot 6 Jan. 1198 bot«r- vangen va ej. P. de B. DE COMMISSIE. hammen. In dank ontvangen van Mcj. Wed. d. H. 12 brooden, Mej. P. de B. 10 broodcu. Correspondentie. Aan MejufTr. wed. Satidiford te Garfield, en den heer II. Bakkor te Passuic, met vrien- dclyke dankzegging voor do touzonding van het ubonnemtsgeld over het jaar 1899. DE UITGEVERS. Vervolg der berichten. Naar wij vernemen zal de bekende Belgische abbé Daens hier ter plaatse, den 24en Januari, als spreker in >Tivoli" op treden. Het onderwerp zijner rede zal zjjn Christelijke democratie eu Kiesrecht." De Vereenigiug van onderofficieren en minderen der zeemacht »Het Marine fonds" ontving een gift van f250 van H. M. de Koningin. Sedert eeuigen tijd werd, op de on- derofficiers-chambré in het fort Erfprins een paar vetlederen laarzen vermist. Dezer dagen is gebleken dat bedoelde laarzen in 't bezit waren van den opkooper O. alhier, welke ze had gekocht van den werkman R. terwijl deze ze had gekocht van den soldaat der infanterie de V. De V. ia thans als verdacht van diefstal in arrest gesteld, ofschoon hy voorgeeft bedoelde laarzen te hebben gevonden op Ingezonden. Mijnheer de Redacteur Als geabonneerde op uw blad, en bewoner van de Schagenstraat doe ik een beroep op uwe bereidwilligheid ton einde door publici teit de bevoegde autoriteit in horinnering tc brengen, dut er in bovoDgcnocmde straat belas tingbetalende burgers wonen. En waar de ge meente op zich heeft genomen de bewoners te ont lasten van de (veelal niet) overtollige centen, zij toch ook belast is, diezelfde bowoners te ontlasten van die artikelen welke op de ascb- of vuilnisbelt thuis behooren. Het ophalen van eon en ander laat in de laatste 14 dagen zeer veel te wenschen over. Ontlast men zich niet spoedig van no. 1 (de centen) dan wordt het in herinnering gebracht, hetwelk ook centen kost. Kan nu niet door do gemeente zorg worden gedragen, dat de bewoners van bovengonoerade en omliggende straten zich ook vau no. 2 kunnen ontlasten Toen door sneeuw ou vorst dc wegen en straten bijna onberijdbaar waren zag ieder, hot niet ophalen door de vingers, doch nu zjjn de wegen en straten weer normaal. Normaal, wil voor dc Schagenstraat zeggen vol gaten en kuilen, zoodat men 's morgens vroeg of 's avonds, wanneer do Heldcrsche maan haar licht doet schijnen, dat wil zeggen do werkcljjke maan n i o t sohjjnt, men door hot verblindend licht dier schijnende maan, de kuilen cn gaten niet kan zien en het mag dan ook veelal een geluk zjjn, dat men zon der te vallen of zijn voet te verstuiken, onder het uiten van een vloek of zucht, zijn huis heeft gevonden. Vragen: le. Kunnen er geen vaste uren en dagen voor het weghalen van vuil worden bestemd 2e. Krijgen wij .meer licht" wanneer do werkolyke» maan niet schijnt? 3. Wordt er eindelyk door onzen gcachton gemeenteraad eens over gedacht dc particu liere straten over te nemen, en dan van deze straat een begaanbare straat te doen maken U mjjn dank betuigeude voor de plaatsing. Hoogachtend R. Helder, 4 Januari 1900. ADVERTENTIE N. Wij hebben bet genoegen mede i te deelen, dat onze geliefde Ouders tSö J. P. BERKHOUT I en C. A. BEETS, i den 17den Januari a. s hunne 25-Jarige Echtvereeniging hopen j te herdenken. 1 Hunne dankbare Kinderen: j Geeutrüiüa Berkhout. SS i Jan Berkhout. Amsterdam. Jaoob Berkhout. *5$ j Cornelis Berkhout. Utrecht. Piet Berkhout *5* Albkrtus Berkhout. Christina Berkhout. Tiieodorus Berkhout. Keetje Berkhout. Henri Berkhout. Sibntje Berkhout. Helder, 10 Januari 1900. I Receptie 47 Januari, tot 4 uur. Algemeene kennisgeving. K9 25-Jarige Edüvereeeigiag >js van •J A. VAN BENDEG0M jfó F. D. DALMEIJER. $8 Receptie Zondag, 21 Jan. 1900, fg van 2—4 uur. Parallelweg 24. Algemeene kennisgeving. De Heer en Mevrouw TEN BRUMMELER VAN EMBDEN geven kennis van de geboorte van een Zoon. Willemsoord, S Jan. 1900. Eenige en algemeene kennisgeving. Geboren CORNELIS HUBERTUS, Zoon van H. VAN NOORDEN en M. VAN NOORDEN—Kamer. Helder, 2 Januari 1900. Den 6en Januari overleed ten huize van den heer W. ADRIAANSE te Arasterdam, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Wed. TRIJNTJE VAN DALEN, geb. DEKKER. in den ouderdom van 80 jaar. Amsterdam, 10 Januari 1900. Namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Heden werd ons Ouderhart getroffen door 't afsterven van onze jongsten lieveling, JAKOB FREDERIK, in den leeftijd van 7 maanden. Rotterdam, 7 Januari 1900. J. D. TOUW en Echtgenoote. Eenige en algemeene kennisgeving. DenJ3en Januari overleed onze Va der, Behuwd- en Grootvader JACOB MANGEL, in den ouderdom van ruim 84 jaar, na voorzien te zjjn van de H. Sacra menten der stervenden. Helder, 10 Januari 1900. Uit aller naam J. DE ROOS. riornam LlpnoiX ue u 911 Mac Donald zoo ecrljjk als moedig dun zou ik hem aanbidden, en wanneer n man op de wereld bestaat, dien ik zou willen zien, dan is hjj liet." schertst, schoone miss," braoht do ma- daar tegen in, terwjjl hij een doordrin- n blik wierp op het half spottend, half gelaat van het jonge meisje. ik meen het in vollen ernst. Wan- verlangen vervuld kon worden, zou ij dol veel pleizier doen.' veronderstel zulk een moed niet bjj u,« n de matroos. ik slechts den eenvoudigen wensch fde uit te spreken om den beroemden Bt voor mjjne oogen te zien staan, dan c het oogenblikkelijk doen. Ja, ik zou ;elukkig achten, Mac Donald te zien,* alde Capitola. elnu, beschouw hem danHier is Donald riep thans du matroos, terwjjl ■eiaer, 4 Januari 4 gang beid op d aan niet Te te b den duren .H T. DRIJVER. Standerton (Transvaal). Onzen hartelijke» gelukwensch aan Fa milie, Vrienden eu Bekenden. J. G. L. FLORIJN, Gezagli. 4e kl. Gouv.-Marine, en Echtgenoote. N. Oost-Indië. Dankbetuiging. De ondevgeteekenden betuigen hunnen oprechten dank aan allen, in het bijzonder aan de Leden van H. G. Koor, voor de bewijzen van deelueming bij het overlijden van hun' Zoon en Broeder betoond. Wed. N. DE JONG en Kinderen. D.lKltnRTlllGlit). De oudergeteekeuden brengen hunnen hartelijken dank aan den WelEd.Z.Gel. H.H. Docter H. BITTER en C. v. d. LEE, arts, voor den onvermoeiden zorg en hulp be toond aan onzen geliefden Echtgenoot en Vader Steven de BOER. In 't bijzonder aan den Directeur van 't Gem. Ziekenhuis, den Heer Jb. KLUIN, benevens aan de Ziekenverplegers. Verder aan H.H. Dragers, die onzen dierbaren overledene den laat- steu eer hebben bewezen. WED. S. DE BOER, en Kinderen. De ondergeteekenden be tuigen hunnen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling op hunne 12l/s-jarige Echtvereeniging, zoowel van binnen als buiten deze gemeente, ondervonden. H. SCHONG. E. B. SCHONG—SARLEMIJN. Dankbetuiging. Oudergeteekende betuigt mede namens verdere familie zijnen hartelijken dank aan H.H Dragers der Vereeniging van Jonge Visschers „Genoegen zij ons streven", in 't bizonder aan den heer Penningmeester, voor den laatsten eer aan onzen geliefden Broeder bewezen. Helder, 4 Januari 1900. H. C. RIJKERS. Aan de Leien der Ckr. ZauereeÉiU .Zingt flea Heere". WOENSDAGAVOND a. s. GK&N KÜPI711TIË. HET BESTUUR. Afdeeling Helder. Het Bestuur deelt mede, dat tot Magazijn meester is aangesteld de Heer J. KLEIN, Weststraat 51. Zij, die materiaal in bruik leen ontvingen en het niet meer noodig hebben, worden dringend verzocht, dit aan bovengenoemd adres terug te brengen. gevraagd EEN KNAPPE LOOPJONGEN, Adres: K. METZELAAR, Broodbakker, Mddenstraat. Wordt gevraagd ecu flinke UiensUiorte P.O., ci» een Waschvrouw. Adres Mej. BAKKER, Spoorstraat 101. Gevraagd in een klein gezin een fat soenlijke flinke DIENSTBODE, van goede getuigen voorzien. Te bevragen bij den Boekhandelaar A. J. MAAS, Dijkstr. gevraagd een net KAMERMEISJE, niet beneden de 20 jaar. AdresHOTEL DEN BURG". „TIVOLI". C.evraaud een /.indelük UAOtlEUJE. Adres: WESTSTRAAT No. 107. Spreekuur 's avonds na 7 uur. Direct gevraagd 1 een flinke l>lE\*TIIOI>K voor een klein gezin te Amsterdam. AdresMevr. KORVER, Keizerstraat. Loon f 100 's jaars. Een DIENSTBODE gevraagd by de ERVEN WIELICK, Havenpl. 16. gevraagd een flinke DAUMEID. Adres Bureau van dit Blad. Flinke nette JONGEN gevraagd, niet beneden de 15 jaar. Adres C. KWANT Az., Weezeustraat. Wordt terstond gevraagd een zindelijke DAG MEID, niet beneden de 18 jaar. AdresLOODSGRAOÖT 34. E<rn nel IlAClM E1SJE gevraagd. AdresBERKHOUT Co. Wordt gevraagd in een burgergezin een zindelijks Dienstbode, die met de wasch kan omgaan. Loon f2,50 per week. Adres BERKHOUT en Co. Mevrouw KIJLSTRA, Havenplein, vraagt een net Kindermeisje. Tevens tegen 1 April, wegens huweljjk der tegenwoordige, een Dienstbode. a f 4 's maands. Adres Bureau van dit Blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 2