OPRUIMIlfG DAMES- KINDERMANTELS. Notaris STAMMES Wat moet mijn S- Zoon worden Wederom enorme prijsvermindering van alle nog in voorraad zijnde 99 'oensdag en volgende dagen groote LAPPE^DiKl LH» J. J. SMIT, Kanaal weg*. WIDM JlN.ai.lt MM Armen-Concert, Kastelein. een net Beaedeoiiuis of Intrek, een nette DUIVENTIL met paal. Schipper B. DE HAAN, ENBELSCUE GASCDKES. VOEDSEL voor kleine kinderen Notaris Stuart INBOEDELS, Oproeping. Notaris STAMMES, Notaris STAMMES Openbare Verkooping. een partij Wollen en Katoenen „DE LELIE", P. PU IN BROEK, IJzeren Grafkransen, Lijnbrood Roerende Goederen van verschillende WINTERARTIKELEN, MEIJER HABERMANN, ZIE D E itl T -A- TL. A. Gr 1£I. ZIE OE ÉTALACI] T i A Q- H Jtr3 _Lri IJ" Z IE IN"- GEOOTB SOIRTIEJIEJIRIIN'O.. ZAL in de Doopigezinde kerk gegeven worden het jaarlijksche Programma's a 25 ct. bij de H. H. DUINKER. MAAS en WEBER. 1. Loflied Vierstemmig koor) Sohr. 2. Zwervers avondlied idem) Weber. 3. Gebed sopraansoloHiller. 4. Meditation sur Ie Ier prél. de Bach. StrijkkwartetGounod. 5. Geduld (vierstemmig koor) Teschner. (3. Sie war so gut dubbel duo) Balfe. 7. De Starrenhemel (driestemmig koorLindeman. 8. Largo strijkkwartetHandel. 9. Zondagmorgen dubbel kwartet). 10. Gebed sopraansoloKrebe. 11. Broederliefde {vieret. koor) Praetorius gevraagd een flinke DIENSTBODE, Wasch buitens huis. Loon f2.— per week. Adres B. F. VERFAILLE, Langrstr. 74. gevraagd een net MEISJE, niet beneden 13 jaar. Adres: Polderweg 15. gevraagd EEN TWEEDE BAKKERSKNECHT. Adres: Boekhandelaar A. J. MAAS, Dijkstraat. Er biedt zieh aan s een gehuwd Persoon, voor Loopwerk of iets anders. Adres: Bureau van dit Blad. Piano- of Orgelles. 2 lessen per week a f3.50 per maand. Adres: Bureau dezer Courant. De MARINE-CLUB te Helder vraagt met 1 Mei a.s. een KA°TELEIN. Brieven franco te adresseeren aan den Secretaris der Club J. S. DE BRUIJN, Officier van administratie le klasse, aan boord Hr. Ms. torpedo-instructieschip »Marnix", door wien ook nadere inlich tingen verstrekt worden. Ter overname, wegens gezondheidsredenen en vertrek, het Agentschap eener solide Verzekering-Maatschappij, waarvan slechts ééne bestaat en waarbij op deze plaats ruim 100 verzekerden zijn. Verdienste ruim f150.— per jaar. Be nevens verschillende andere Agenturen. Aanbiedingen, onder motto Assurantie", Boekhandelaar P. SPRUIT, te Helder. gevraagd voor heer en dame tegen 16 Februari eea maitaib ruis ZIT- en SLAAPKAMER net BsJieiini. Offerten met prijsopgave onder lett. B.K aan den Boekhandelaar A. J. M A A S, Dykstraat. Gemeubileerde Kamers. Gevraagd, tegen 1 Maart a.t., door gehuwde lieden z k., goed gemeubileerde Kamers, met of zonder pension. Franco brieven, onder No. 2807, met volledige opgaven, aan het bureau dezer Courant. Te huur gevraagd zoo spoedig mogelijk te betrekken. Br. fr. met opgaaf van huurpr. onder lett. A. D., Bureau dezer. te huur Twee Biirsrerwoonhuizen, staande in de Kroonstraat a f 1 60 per week (voorzien van waterleiding). 1 dito Schagenstraat a fl.65 per week. 1 dito Jonkerstraat a f 1.50 AdresH. BAKKER Jr., Oostsloot- straat la. te huur: Een net ingericht WOONHUIS, staande Kerkgracht a f 16 per maand. Adres: H. BAKKER Jr.. Oostslootstr. 1 a. te huur IVBB Büllo staande Piet Borienrsmtai, Piet Heinatrut. Te bevragen PARALLELWEG 23. TE HOOP een goed onderhouden kopervaste VLET. Adres Bureau p. d. Blad, Spoorstraat. te huur Ivee nienwe Wentaijec met walerlsitoj te bevragen bij A. GOVERS, Klaas Duitstraat 24. Te koop gevraagd Adres Bureau dezer Courant. i« gearriveerd met een lading puik, puik, beste KANAALWE6 No. 151. HET AEI.EHHESTE - is Uitsluitend verkrijgbaar bij i. KORT, Zuidstraat 21. zal, oP DONDERDAG 11 JANUARI 1900, 'a voormiddags 10 uur, in het lokaal „Tivoli" te Helder, publiek te verkoopen: uitmuntend ondsrhouden bestaande in: Secretaire, Mahoniehouten Kuifkast, Linnen- en Penantkasten, Salon-, Ronde-, Penant- en Uittrektafels, Fauteuils, Wee- ner-, bekleede en andere Stoelen, Étagères. Spiegels, Schilderijen, Naaimachine, Re gulateur, Lampen, Porcelein, Koper-, Glas- en Aardewerk, benevens een Papegaai met Kooi. Vloerkleeden, Axminster-, Tapistry- en Koeharen Karpetten, Veeren- en Kapok- Bedden met toebehooren. Dekens, Ledi kanten, Waschtafels en Nachtkastjes. Fornuizen, Kachels, Keukenbenoodigd- heden, enz. Voorts: Juweeltn, Goud- en Zilverwerk, waaronder Juweelen Kapspelden, Oorknoppen, Bro che, Bloedkoralen Ketting met Diamanten Slot, Gouden Ooryzer met Voor- en Zij naalden, Heeren- en Dameshorloges. Oude zilveren Penningen en Munten. Eindeljjk een collectie antiek Porcelein, als: Serviezen, Kaartenschaal, Borden, Schalen, Kopjes, Vaasjes, twee Koetjes, enz. Daags te voren te bezichtigen van 10 4 uur. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris STUART, Koningstraat 108. Wie te vorderen heeft van, verschuldigd is aan, goederen of borgtochten bezit ge- teekend door den Heer Tl JS WIGMAN, gewoond hebbende en overleden te Helder, wordt verzocht daarran vóór 15 Januari a.s. opgaaf of betaling te doen ten kantore van Notaris STAMMES. Woensdag 10 Januari 1900, 's avonds 7 uur, in TIVOLI", ten verzoeke van het Bestuur van den Polder Helder en Huisduinen, publiek verhuren voor den tgd van ZES achtereenvolgende jaren, in gegaan Kerstmis jl., de volgende perceelen in den Helderschen Polder, gemeente Helder, als 1. Het perceel LAND afkomstig van de geslechte oude linie, Sectie E. no. 21, groot 71 aren 50 centiaren. Laatst verhuurd aan den heer C. Kater. 2. Het perceel LAND ten westen van het vorige perceel, Sectie D. no. 993, groot 88 aren 30 centiaren. Laatst verhuurd aan den heer M. A. Grunwald. 3. Het perceel LAND ten westen van het vorige percsel, Sectie D. no. 991, groot 75 aren 20 centiaren. Laatst verhuurd aan den heer P. Kroeb. 4. Het perceel LAND ten westen van het vorige perceel, Sectie D. no. 989, groot 47 aren 40 centiaren. Laatst verhuurd aan den heer H. Noot. 5. Het perceel LAND ten westen van het vorige perceel, Sectie D. no 988, groot 45 aren 75 centiaren. Laatst verhuurd aan den heer J. Bruin. 6. Het perceel LAND aan den Huisduin- derweg, helend met het perceel van den heer A. J. Paehlig, Sectie E. no. 7, groot 21 aren 20 centiaren. Laatst verhuurd aan den heer J. Smit. 7. Het perceel LAND nabij het Flap- poortje, Sectie D. no. 951, groot 6 aren 90 centiaren. Laatst verhuurd aan den heer M. Moor. 8. Het GRASGEWAS van den Paral lelweg tot over Spoor, met een ge deelte van den Polderweg. 9. Het GRASGEWAS van den weg van den Vjjfsprong tot het Schuthok. 10. Het GRASGEWAS van den weg van den Hnisduinerweg tot het hek van het perceel van den heer Beek. 11. Het GRASGfiWAS van den weg van den Vjjfsprong tot de Molen en van den Bolweg. 12. Het GRA&GEWAS van den eersten en den derden weg in den Huis duinerpolder. Eigendom van den Polder Helder en Huisduinen. Inlichtingen geeft Notaris STAMMES. zal op Woensdag 17 Januari 100, '8 avonds 7 uur in „TIVOLI" te Helder, publiek verkoopen, de volgende perceelen aldaar 1. Het op zeer goeden stand staande Koffiehuis, waarin Vergunning, en ERF aan de Spoorstraat no. 30, groot 1 are 20 centiaren. 2. TWEE HUIZEN, in drieën bewoond, met STEEG en groot ERF aan de Laugestraat nos. 105, 103a en 103d, samen groot 2 aren 39 centiaren. 3. Het WOON- en WINKELHUIS, waarin Broodbakkerij, niet BOET en ERF aan do Langestraat hoek Draai- steeg no. 3, groot 2 aren 50 centi aren. 4. Het HUIS en ERF aan een STEEG, uitkomende in de Wachtstraat no. 12a, groot 57 centiaren. 5. Het HUIS en ERF aan een STEEG, uitkomende in de Spuistraat no. 2d, groot 63 centiaren. 6. Het HUIS en ERF naast het vorige perceel No. 2c. groot 63 centiaren. Perc. 5 en 6 afzonderlijk en gecom bineerd. 7. Het HUIS en ERF aan den Dijkweg No. 81, groot 1 are 30 centiaren. 8. Het HUIS en ERF aan de Sluisdjjk- •traat No. 24, groot 92 centiaren. 9. Het HUIS en ERF aan de Sluisdijk straat No. 26, naast het vorige per ceel, groot 78 centiaren. Perc, 8 en 9 afzonderlijk en gecom- biaeerd. 10. Het HUIS met STEEG en ERF aan de Basstraat no. 21, groot 93 centiaren. 11. Het HUIS en ERF aan de Basstraat no. 19, naast het vorige perceel, groot 77 centiaren. Perc. 10 en 11 afzonderlijk en ge combineerd. 12. Het PAKHUIS en ERF (vroeger Timmermanswerkplaats van den Heer C. Pool) aan een Brandsteeg tusschen de Vijzelstraat en de Brouwerstraat, groot 1 are 43 centiaren. 13. Het HUIS met STEEG en ERF aan de Kroonstraat No. 4, groot 66 centiaren. 14. Het HUIS en ERF aan de Spoor straat no. 29, groot in 1 are. 15. Het HUIS en ERF aan de Sluis dijkstraat tegenover de Schagenstraat No. 55, groot 1 are. 16. Een perceel WEILAND in den Hel derschen Polder, achter het Algemeen Weeshuis en nabij de Veldstraat, ka daster Sectie E, no. 1208, groot 1 hektare, helend met de perceelen van de Wed. C. Roodt, en van de heeren A. G. F. Nikuwenhdijsk, D. Hoo- genbosch en P. Groen. 17. Een perceel WEILAND in den Hel derschen Polder, nabij het Schuthok, kadaster Sectie E, no. 45, groot 1 hectare 40 aren 60 centiaren, helend met de perceelen van de Heeren R. Boomsma, T. Terra, P. Knip, A. A. Kikkert en van het AlgemeenWeeshuis. 18. Een perceel WEILAND in den Hel derschen Polder nabjj Schuthok, kadaster Sectie E, no. 24, groot 60 aren 20 centiaren, helend met de perceelen van de Heeren o. Giltjrs, R. Boomsma en P. de Bruin. 19. Een perceel WEILAND in den Hel derschen polder, nabij den Vijfsprong, kadaster Sectie E, no. 102, groot 1 hektare 17 aren 70 centiaren, helend met de perceelen van de Weduwen Kindt— Grijm, Harem aker, Schoon, Walraven, van het Algemeen Wees huis en van den heer R. Boomsma. Perceelen 16, 17, 18 en 19 zijn te aanvaarden 25 December 1900. 20. Een perceel WEILAND in den Hel derschen Polder, nabij den Huisduiner- weg en de Artilleriekazerne, kadaster Sectie D, nos. 215 en 2517, samen groot 85 aren 75 centiaren. 21. Een perceel WEILAND in den Hel derschen Polder annex het vorige per ceel met een strook langs de gemeen schapslinie, kadaster sectie E. No. 3, groot 41 aren 90 centiaren. Perceelen 20 en 21 zgn helend met de perceelen van de Heeren A. J. Paehlig, H. Witsenburg, D. Bandsma en van de Diaconie der Hervormde Gemeente en zgn verhuurd aan den Heer A. Bonsklaar tot 25 December 1905. Perc. 20 voor f 80 per jaar. Perc. 21 voor f60 per jaar. Perc. 20 en 21 afzonderlijk en ge combineerd. 22. Een Volière met ongeveer 20 duiven, te bezichtigen in den tuin van den Heer J. GRAAFF, aan de Spoorstraat. Pere. 20, 21 en 22 inmiddels uit de hand te koop. Te bezichtigen twee dagen vóór en op den verkoopdag van 104 uur. Verdere inlichtingen geeft Notaris STAMMES, ten wiens kantore de kadastrale kaarten en de veilconditiën ter inzage liggen. zal in de Herberg»LANDS WELVAREN", te Sint Pancras, pnbliek verkoopen 1. op Woensdag 31 Januari 1900, 's mor gens 9'/j uur, gemeente SINT PANCRAS. Twee goed onderhouden BOEREN PLAATSEN, met BOETEN, ERVEN, en diverse perceelen best WEI- en BOUWLAND, ter gezamenlijke grootte van 22 hectaren 40 aren 40 centiaren. 2. Op Woensdag 7 Februari 1900, 's mor gens 91/, uur, gemeente KOEDIJK. Een goed onderhouden BOEREN PLAATS met BOET en ERF, en diverse perceelen best WEI- en BOUWLAND, ter gezamenlijke grootte van 15 hectaren 65 aren 90 centiaren. Te veilen in akkers, uitmuntend geschikt voor groententeelt. Alles behoorende tot de nalatenschap van Mej. de Wed. D. SMIT. Inlichtingen geeft Notaris STAMMES. De Deurwaarder H. KWANT zal op Dinsdag 16 Januari a.s., des namiddags 1 uur, en op Woensdag 17 Januari a.s., des voormiddags 10 uur, in het Lokaal aan de Sluisdijkstraat hoek Schagenstraat publiek verkoopen waaronder: Lappen Japonstof, wit en ongebleekt Katoen, Flanel, Baai, Bever, Rokkenstreep, Friesch Bont, Pilow, En- gelsch-leer, Boezeroengoed, zwarte Sajet, enz. enz. Benevens gemaakte Man3-, Vrouwen- en Kinder- Boven- en Onderkleederen, Bed den, Dekens, Lappen Manufacturen, Kar petten, eenige Meubelen, enz. enz. Deze goederen zijn afkom stig van een huis met recht van wederinkoop. Te zien op Dinsdag den eersten ver koopdag, van af 's morgens 10 uur. Wegens vertrek naar Deventer te titiur Het naar de eischen des tijds ingelichte WINKEL HUIS met groote WONING aan de Spoorstraat no 97a, waarin thans wordt uitgeoefend het eenïg speciaal HA VI ICI, - HAGAZIJM welke zaak desverlang-d kan worden overgenomen. N B. De nog voorradige Mantels worden tot onge kend lage prijzen uitver kocht Zie de Etalage! Molengracht Ho. 6. Ontvangen een schoonc collectie Fransche en Duitsche Mo dellen, van af f 2.00 per stuk. Aanbevelend. Lee» dit Waar veel geld gegeven wordt voor Huisraad en Boedel, Rommeling, Kleeding ia het adres G. VISSER, WeatatrMt 24. Cj* Laat zich voor alles aan huis ontbieden. 9 cent per stuk. AdresK. KOSSEN, Walvischetraat 22. i de Egmoiider ïeevisseher|j- Vereenlfflng, zullen Notarissen M. G0UVERNE te Alkmaar en B. VAN DER FEEN te Schoorldam, in het Hotel Zeezichtte Egmond aan Zee, op Donderdag 18 Januari 1900, des voormiddags 10 uur, in het openbaar verkoopen i Ne. I. De BOMSCHUIT „Egmond's Hoop liggende aan het strand te Egmond aan Zee, gemerkt E G i, in 1898 gebonwd, met staand en loopend want, 2 MASTEN, GIJK, KLUIFHOUT, 2 ZWAARDEN, een stel ZEILEN, compleet, 3 KLEINEN, POMPWERK compleet, KACHEL com pleet, VALLEN compleet, LAST, KOM PAS, MARINEKIJKER, SEINVUREN, LANTAARNS, en voorradig KAJUITS- GOED, en 45 TONNEN ZOUT, door den kooper over te nemen a f2 per ton. No. 2 De BOMSCHUIT „Eendracht", gemerkt E C 8, gebouwd in 1897, met staand en loopend want, overigens in alles gelijk aan No. 1, en 44 ton ZOUT, door den kooper over te nemen a f2 per ton No 3 Ge BOMSCHUIT „Volharding", liggende aan het strand te Egmond aan Zee, gebouwd in 1896 en gemerkt E G 4, met staand en loopend want, overigens in alles gelijk aan No. 1 en 2 uitgenomen houten Spil met nog een nieuw Waarloo Spil en 44 tonnen ZOUT, door den kooper over te nemen a f 2 per ton. No. 4. De BOMSCHUIT „Willem", liggende aan het strand te Egmond aan Zee, ingericht voor de kant- of schrob- net-Visscherij, en betimmert als voor de Haringvisscherij en last, MAST, GIJK, KLUIFHOUT, ZWAARD, een stel ZEI LEN compleet, POMPWERK en VALLEN compleet, KLIJNEN, KACHEL, KOM PASSEN en KLOK, voorradig KAJUITS- GOED. No. 5. Da BOMSCHUIT „Morgeneier", liggende aan het strand te Egmond aan Zee, gemerkt E Q 5, met staand en loo pend want, en even als No. 4 aangeboden, doch alleen bestemd voor de kust- en schrobnet visschery No. 6. Da BOMSCHUIT „Vrouw Gerritje", liggende te Egmond aan Zee, gemerkt E G 9, met staand en loopend want en den geheelen inventaris zooals die zal aan gewezen worden, bestaande in ZEILEN, KORNETTEN, TOUWEN, LIJNEN, VALLEN, HOOFDEN, enz. enz. bestaande in HARINGNETTEN, KOR NETTEN, HOOFDEN, RIJTUIGTOU- WEN. VISCHLIJNEN, BREELS, SPEER- REEPEN, VLOTEN, GROOTZEILEN, FOKKEN, ongeveer 15 last nieuwe onge bruikte en 85 last verbonden en onver bonden tonnen. Nieuwe ongebruikte VISCH LIJNEN en TOUWEN, SCHUITEMA- KERSGEREEDSCHAPPEN en hetgeen verder zal aangeboden worden. Te bezichtigen op den dag der verkoo ping en den voorafgaanden namiddag. Blijvende inmiddels zoowel geheel als in gedeelten uit de hand tc koop. ZEGT HET VOORT. Opgaven van hetgeen gevorderd wordt voor verschillende burgclyke militaire be trekkingen voor den staatsdienst en voor toelating op verschillende inrichtingen voor onderwyi. 4e Druk. Prlj» 1123. Bjj toezending van f 1.30 zenden we het franco alom. BERKHOUT Co.. Boekhandel en Boekbinderij. - Helder. woKena gevorderd Seizoen tot veel verlaagde prllzan. Wij maken vooral daarop attent, dat hieronder xijn begrepen alle voorradige DAMESROKKEN, ROK- STOFFEN, DAMESLAKEN, MOFFEN, BOA's en cene groote partij CORSE TTEN. Kanaalweg 07. -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 3