HELLEBREKERS OUDE JENEVER STOUT Manufacturen- en Corsetten-Magazijn, EI WITST AAL E.Br^ndsm^ - Amsterdam. GEEI RHEUMATiEk MEER! Van Wolleuhoven's in GUMMI ARTIKELEN. van J. W. FLORIJN, i* het beste middel tegen bloedarmoede. Bouwterrein te keop. Huismoeders. Uitverkoop MEUBELEN A.BARNEVELD. r Verkrijgbaar bij den Agent: I C. KOCH, Spoorslraat 28, Helder, is veie malen met goud bekroond. Amster datn«JDordr echt. H.H. Militairen al Hr. Ms. „Zeeland", Bij M. Bierenbroodspot, het goedkoopst Fotografie. Mej.A.C. Leijer, Spiegels en Portretlijsten. D. B randstoffen, Anthracietkolen. IJzeren Mestwagens W. F. Stoel Zn., ALKMAAR. Het Spookhuis. special,TEiT M, Bi6rbnbrobdsppt, Spoorstraat 87. Hoofd-Deplt van Mty's Papierlinmn Boorden, Manchetten en Veerhemdjes. Apotheker, H l iliMvn, LHerflesch fl.SO, verpakt met gebruiksaanwijzing. Verkrijgbaar te den HEK/DER bij den Heer «T. BAAS AZÜ. HOofdsraolit. Logement „DE HOOP", Achtergraeht-Zuidsijde 47. Nieuwjaarsgroet aan familie on begunstigers C. J. VAN DER POT. Uit de hand U koopgunstig ge legen Bouwgrond, in de Koning-, Slniadflk-, GoTere- en Klaas Duitstraat. Te bevragen by J. SPRUIT. TE HUUR een HEEBENHUIS, in de Stationstraat, a f400. thans nog in huur bij den Heer R. W. HARTMAN. Benevens te huur of te koop een HEERENHUIS. met groot PAKHUIS, aan de Binnenhaven. Huurprjja f300. Adres: J. R. BUIJ8, Binnenhaven 40. TE HUUR- era flinke, mime BOVENWONING. voorzien van pomp en gootsteen, staande Achterhoofdgracht No. 21. Te bevragen Achterhoofdgraeht No. 24, Aangetooden een gemeubileerde ZIT- en SLAAPKAMER. Adr.sPLANTSOENSTRAAT 3. De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan al» Huisnaai ster. Tevens tot het maken van Dames- en Kinderklee- dingstukken. AdresWILHELMINASTRAAT No. 9. Corna. BUISMAN. VAN ALLE VOORRADIGE tegen verminderde prijzen. van de fijnste en puikste kwali teit, zijn verkrijgbaar voor f 2.26 per half mud. ï&V Bestellingen worden aangenomen bij: C. YAN PEL, lste Moleastraat 32. Agentuur bij Mrj. G. BERKHOUT, Magazijn „De Witte Roos", Zuidstraat 71, don Helder. Aardbei, Citroen, Framboos M-ndarijn rn Sinaasappel uil de Chemische Fabri< k ..El'IJKMA" te Breda. Directeuren fid. f o,QO per Vi flesoli. Wederverkoopers per mand (24 Flesschen) tegen fabrieksprijs. Proefleschjes gratis. Alleen in verzegelde pakjes, gedeponeerd handelsmerk, verkrijgbaar te HELDER: Basstraat 00 J. D. v. d. BLOM. Hoofdgracht 49 W. C. VAN BREDA. 45 Wed. J. ERICA. Janzenstraat 23 P. BRUIJN. Jonkerstraat 15 Wed. G. v. MONDFRANS. Keizerstraat J. KOR VER. Kapperstraat 15 J. C. SLACHTER. Koningstraat 14 >Werkl.-Vereeniging." 47 Filiaal v.W.C.v.BREDA. 69 Wed. J. v. DIEST. Koningdwarsstraat Wed. J. HOUTKOOP. Kanaalweg 99 Wed. J. RINNER. D. KUNST. 40 J. HUBBELING. 45 Wed.C.ZUNDERDORP. 88 P. B. MANNI. Laan 28 P. r. d. OORDT. 18 Jj. HOFSTEE. Langestraat 32 Mej.A. JELLEMA Gsus. 51 W. HILLENIUS. Middenstr. W. H. BURGERS. 44a J. r. d. PLAAT. Molenstraat 51 Wed. P. ADR1AANSE. voorzien van naam, adres sn bovenstaand Molenstraat 68 J. LUIDENGA. 2e Molenstraat 128 H. LASTDRAGER. Molengracht Wed. v. ZWIJNDREGT 12 Mej. M. KLAASSEN. Oostslootstraat 21 Wed. J. J. WICK1L. 33 Wed. P. GRAS. Spoorstraat »De Rookende Amerikaan." J. BAKKER. Stationsstraat 25 A. E. KARST. Schagenstr. Wed. C. NOOT—STOOKER. Sluisdijkstraat 78 D. MURKS. 47 H. SMIT. Spoorgr. Wed. BOTENGA-RINGNALDA. Ie Vroonstr. 33 Wed. J. J. A. PUTTERS. 2e Vroonstr. E. LABOUT. 70 W. A. J. MACPHERSON. Zuidstraat J. WINTER. 38 Wed. R. HELDER. 15 Wed. J. H G.JURJAANS. Op T E X E L Den Burg C. A. KUITER. W. P. SMIT. Op VLIELAND: F. DEKKER. Tm K 0 E G R A S, bij: D. MAREES. in het bijzonder wordt deaandacht gevestigd op de S0UCH0N-THEE i f 1,30 p. 5 ons. KLOOSTERBALSEM, Koning den Balsens, recept der ZeerEerw. Heeren Kloosterlingen van het Klooster Santa Paulo te Cartageua, is het eenig genezend middel tegen RHEUMATIEK. Het is ook heilzaam tegen brand- en snijwondan, verstuikingen, kneuzingen, stramheid in ledematen, lendepijn, spierverrekkin- gen, enz. Prjjs per pot 35 ct., 75 ct., f 1.20, f2 50. L J AKKER, Alkemadestraat II, Rotterdam. Verkrijgbaar te Helder bij L. ROOG en W. V. BRUINVISte Anna- PaulownapolderWed. P. NEUVEL; te EwyksluisK. DE GRAAFFte WieriDgen J. P. WIGBOUT. Verkryc/baar te dezer plaatse bit verkoopers van Oedistilleerd, onderschiedt zich door aangenamen smaak, RIJKDOM AAN EXTRACT, d. i. VOEDZAME BESTANDDEELEN TEGENOVER GERING GEHALTE AAN ALCOHOL. Wardt door tal van geneeskundigen aanbevolen. Drinkt geen Xngelsch fabriekaat Bierbrouwerij „DE GEKROONDE VALK." alvorens ge Uwe inkoopen doet vraagt dan eerst s. v. pl. prijsopgaaf van onder staande Artikelen: Ney's papier linnen Boorden, Manchetten sn Voorhemdjes, Strikjes, Cols, Hand schoenen, Sokken, Overhemden, Flanellen, Kabaaien, Nachtbroeken, Witte Broeken, Witte Jasjes, Piqué Vesten, Ketelpakken, enz. Spooratraat 87. Bekeningen, Ifota's, Kwitantiën, in alle formaten. Briefkaarten, f 1.60 per 1000, fijn carton. Strooibiljetten, van af f 1.50 per 1000. Aanplakbilj etten, Enveloppen, Bonwbrieven, Hu welij kskaarten, Oeboortekaarten, worden één uur na bestelling geleverd. Visitekaartjes, keuze uit ruim 50 lettersoorten. Programma's, op gewoon en kunstdrukpapier. Balboekjes, enz. enz. Alleandere Drukwerken leveren wij, kwaliteit, pa pier en afwerking in aan merking genomen, Handelsdrukkerij van C. UB HOBK Jr. Kerkgracht 20, beveelt zich mam tot het fotografeerea vaa Fanrilie- #m Gexeleehapagroepem, Geboawea, latérienrs, Grafmonumentea, enz. Rsproduceersn en vergrootte vaa eude portretten ia platiaa- en enveranderlyken kooldruk. Fraaie zee- en stadsgezichten zyn aan hetzelfde adree te verkrggea, alsmede by alle Beekhandelarea. Bezichtig sleokte de extra rijke serteering LAABSTE PRIJZEN. ZÜIDSTB. 73. Handel in alle soorten van: «oomede II. HEGMAN, Achtergracht Z.-Zijdo No. 32. zijn onverelijtbaar, goedkoop in onderhoud en doelmatig voor het gebruik. Inhoud 1 II.L. Worden vervaardigd in de Fabriek van :F:EO TjxxjUiJSJToasr. 41) Mac Donald had haar zonder complimenten op verschillende wijzen kunnen dooden. Het zou gemakkelijk voor hem geweest zijn met een slag van zyn vreeselijke vuist haar her senpan te verbrijzelen, of haar met zyn ijzeren vingers te wurgen. Ook was hy gewapend en een enkele stoot met zijn duik zon vol doende zyn geweest, om hot meisje, volgens het verlangen van den overste Lonoir, voor altijd het zwijgen op te leggen maar du be lachelijkheid van zyn toestand liet hem in 't geheel niet toe daaraan denken. Hij trachtte enkel zich van zijne kleine vervolgster te be- vryden, zonder baar pjjn te doen. Doch daarin lag juist do moeieliikheid, want Capitola haakte zich met hare vingers als een kat aan zyn kraag en bleef daar hangen, hoe hy zich ook schudde en keerde on draaide, om haar kwjjt te raken. Waarachtig op myn woord van eer!' riep hy, onwillekeurig lachend, zulk een aantrek kingskracht heb ik nog nooit beleefd. Nu, mij wel, bljjf mijnentwege maar aan my han gen, schoone misszulk een zoete last zal my niet te zwaar worden, om er mee tot aan 't eindje van de wereld te loopen.* En Mac Donald sprong nu inderdaad met groote sprongen uit het huis en rende door den tuin, vanwaar nit men in 't vrjje vold kwam. Capitola liet nog altijd niet los en schreeuwde .Hier heen hier heen Mac Donald is myn gevangene! Ik laat hem niet los, al zou het myn dood zijn! Hier heen!* Wilt gij u dan met alle geweld door my laten schaken, lief kind!* antwoordde de handiet onder het loopen. .Voor den drom mel, ik heb er niets op tegen, als u er plei- zier in hebt.* En lachend vervolgde hy zjjnen weg, zon der door zyn trouwens niet zoer zware aan hangsel, dat hy op zijn rug had, in zyn vlucht te worden gehinderd. 11 jj had de binnenplaats al achter zich en bevond zich met Capitola in do laan, welke naar het kasteel voert, en aan beide zijden door ecu heg den weg naar do velden scheidt, toen hy achter zich een groot geschreeuw vernam. Het kwam van do negers, dio van hunnen plotselingon schrik bekomen, met hooivorken, spadon en pieken gewapend, den vluchteling nazetten. Van alle kanten hoorde men nu scbreeu- weu Mac Donald Mac Donald Bandiet Koovcr Houdt hem Ik heb hem! ik hou hem vast! Ik heb hem gevangen I* schreeuwde Capitola van haren kant. .Help! Gauw, gauw! Ilclp!* Ofschoon Mac Donald zyn toestand nog steeds uiterst belachelyk rond en van de grappigste zijde opvatte, welke er inderdaad bestond, hield hy het nochtans geraden, zijn loop te versnellen, om den uitgang der laan te bereiken, waar de twee hagen ophielden en hem dus niet hinderden, dwars over de veldea te loopen en zich in het naburig hosch in veiligheid te brengen. Misschien was hy nog een vyftig passen van dit punt verwijderd en dus er dicht aan toe om zyn vervolgers te ontsnappen, toen plotseling de majoor den hoek om kwam en regelrecht hem tegemoet liep. Zonder zich nauwkeurig rekenschap te kun nen geven van het geschreeuw der negers, die hy, zoo snel zij konden, een man zag achterna rennen, welke, hoe zonderling, Capi tola op zyn rug droeg, raadde de oude beer toch half en half wat er aan 't handje was. Vaa haren kant voelde Capitola den reeds zinkenden moed by den aanblik van haren dapperen oom herleven, want nu Iwyfelde zy niet meer dat de roover een verloren man was. .Help, oom riep zy den majoor toe. .Iielp! Het is Mac Donald, dien ik hier te pakken hebIk laat hem niet los, maar tielp my 1» Do majoor stiet een zjjner gewone vloeken uit en stelde zich, zoover zyn leeityd en cor pulentie hem dit inogeljjk maakte, met uitge strekte armen on wydbeens in deu loop op, om deu handiet de pas ai te snydea. Deze zag in, dat er niet langer te gekscheren viel. Achter hem de negers, voor hem de majoor en op syu rug Capitola, wier gewicht h|j toch langzamerhand begon te bespeuren, dit was inderduad een toestand, waaruan het niet aan gevaar ontbrak. Maar juist op dat oogenhlik gaf zyn tegenwoordigheid van geest hem een middel in, om zich te redden, een zoo een voudig middel, dat hy er zich over moest verwonderen, niet terstond er op te zyn ge komen. Hy knoopte zyn buis los en ontdeed er zich vaa met de daaraan hangende Capitola, alvo rens deze er op verdacht was. Buis en Ca pitola vielen alle twee achter hem op den grond, hij rende du, met het hoofd vooruit, als een wilde stier tegen den majoor aan, zoodat deze den geweldigen stoot, dien hy gelijk een stormram tegen zyn borst kreeg, niet kon wederstaanhy rolde achterover in eeu tamelijk diepen greppel, met regenwater tot boven toe gevuld. Eeuige oogenblikken later, en veel sneller dan Capitola en de miyoor opstonden, bevond Mac Donald zich in veiligheid, daar hij thans het bosch had bereikt, hetwelk slechts op een paar honderd passen afstand lag in welks doolhofachtigo zich kruisende paden, kronkelwegen en dicht struikgewas er niet aan te denken viel hem te vangen. Er heerschte terzelfder tjjd rondom deD ouden heer en zijne nicht een schromelijke verwarring, waut do negers waren nu aange komen en putten zich uit ia klachten, ver- wenschingen van den vermetelen bandiet en ia wederzjjdsche verwijten over het bij deze gelegenheid van hunnen kant bewezen gebrek aan moed, zoodat men in dit chaotisch door elkaar schreeuwen van stemmen haast zyn eigen woorden niet kon verstaan. Hier Capitola, die buiten zichzelve over het rergeoische van hare moedige handclwyze den negers toeriep«Ellendelingen, als jijlui het zout wat je eet beter waard waart, dan had jijlui bem moeten pakken, terwijl ik hem ia zyn kraag had*; ginds de oude driftkop, die in een greppel lag te spartelen en onder een ongehoorden stroom van scheld- en schimp woorden zich alle moeite gaf om er zich uit te werken. Rondom de negers, die de ban den boven hunne hoofden samenBloegen en door huilen, kermen en lamenteeren de ver ontwaardiging en ontsteltenis, hunnen heer en meester aangedaaD, trachtten uit te drukken, eiadelyk Wool, de arme Wool, die langs de greppel als een bezetene op en neer holde oo van allen wel het meest het hoofd verloren kad, zoodat hjj zyn patroon in 't dreigend gevaar liet om in het modderslootje ellendig te stikken, dat alles gaf een tooneel te aan schouwen, dat zich beter laat denken dan beschrijven. «BrrrPoeahBrrrhoestte en proestte de uuyoor in zijn onvrijwillig bad. «Brrr! Help m|j er toch uit, lammeling! of ik sla je... brrralle knoken... poeah kapot 1... Hoor je wel, schaapskop Brrr brrr!... poeah!* Toen Wool zich met deze vriendelijke be namingen hoorde Danspreken, kwam hjj weder tot zichzelven. Geholpen door een paar negera trok hjj den majoor er uit, die zich schudde als een natte poedel en daarbjj met onver zwakte kracht en bekende welbespraaktheid, die hem den titel van ouden driftkop hadden verleend, schold, raasde en tierde. «Nu, wat staat jelui me daar met wyd open bakkes aan te gapen, als gestoken kalveren riep hjj. «Waarom staan jelui daar als lam- geschoten hazen, inplaats van deu bandiot na te zetten AUez, hem achterna 1 Vervolgt den smeerlapDoorzoekt het woud in alle richtingen. Ik schenk hem de vrjjheid, die mij Mac Donald, hetzjj dood of levend brengt Wool .Sir?' antwoordde de zwarte, die op dat oogenhlik bezig was, de panden van 's majoors jas uit te wringen. .Laat rajju kleeren maar rusten. Vlieg naar den stal, neem den besten draver en rjjd wat je kunt, naar Tip-Top. Zeg daar aan mjjnheer Keepe, den sheriff, dat hjj aaa alle hoeken van de straat laat aanplakkea, dat ik nog vijfhonderd dollars meer, dus in 't geheel duizend stel op 't hoofd van dien fielt» hjj vond in zyn woede geen kern achtiger uitdrukking .en vertel hem wat hier voorgevallen is.* Capitola kwam au bij haren oom en ver maande hem, zich naar ajjn kamer te begeven. «U zult beter doen, beste oom, naar binnen te gaan, anders wordt u verkouden.* (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 4